400/2015 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

Schválený:
400/2015 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. prosince 2015
o státním rozpočtu České republiky na rok 2016
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
§ 1
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2016 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1 180 856 787 167 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 250 856 787 167 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 70 000 000 000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami:
a) zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 70 635 100 000 Kč,
b) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 635 100 000 Kč.
(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 92 909 566 387 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 40 500 000 000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(7) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1 069 942 700 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.
(8) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotace a příspěvky v celkové výši 7 517 337 044 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.
(9) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 833 725 300 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.
(10) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.
(11) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 230 000 000 000 Kč a výše dotace ze státního rozpočtu pro doplnění pojistných fondů Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 2 200 000 000 Kč.
 
§ 2
(1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím na základě zákona č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009 a v roce 2010, ve znění zákona č. 180/2010 Sb., na řešení povodňových škod vzniklých v letech 2009 a 2010, které nebyly vyčerpány v letech 2009 až 2015, mohly být použity ke stejným účelům v roce 2016. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v roce 2012 na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v srpnu 2010 a které v letech 2012 až 2015 nebyly vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2016. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v letech 2013 a 2014 na úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených povodněmi v roce 2013 a následnou obnovu a které nebyly v letech 2013 až 2015 vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2016.
(2) Ministr financí se zmocňuje zvýšit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku“ rozpočtované v kapitole Operace státních finančních aktiv o prostředky, které nebyly v roce 2015 vyčerpány z prostředků určených na stejné účely. O toto zvýšení se zvyšují i celkové rozpočtované výdaje státního rozpočtu, mění se saldo státního rozpočtu a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).
(3) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně“ rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2015 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel. O toto překročení se zvyšují i celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a mění se financující položka „Zvýšení stavu státních dluhopisů“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. a) a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).
 
§ 3
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
 
Příloha 1
ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU
 
I--------------------------------------------------------I-------------------I
I Ukazatel                        I       v Kč I
I--------------------------------------------------------I-------------------I
I Příjmy státního rozpočtu celkem *)           I 1 180 856 787 167 I
I Výdaje státního rozpočtu celkem *)           I 1 250 856 787 167 I
I                            I          I
I z toho: finanční vztahy k rozpočtům          I          I
I    - krajů                     I   1 069 942 700 I
I    - obcí v úhrnech po jednotlivých krajích     I   7 517 337 044 I
I    - finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy I    833 725 300 I
I--------------------------------------------------------I-------------------I
I Schodek                        I  -70 000 000 000 I
I--------------------------------------------------------I-------------------I
I Financování:                      I          I
I Zvýšení stavu státních dluhopisů            I  70 635 100 000 I
I Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů       I         0 I
I Změna stavu na účtech státních finančních aktiv *)   I   -635 100 000 I
I--------------------------------------------------------I-------------------I
 
Příloha 2
CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
 
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I Číslo  I         Kapitola          I daňové příjmy  I  pojistné na  I   z toho   I  nedaňové   I    z toho    I
I kapitoly I                       I        *)    I  sociální   I   povinné   I   příjmy,   I   z rozpočtu   I
I     I                       I         I zabezpečení a I  pojistné na  I  kapitálové  I  Evropské unie  I
I     I                       I         I  příspěvek na I  důchodové  I   příjmy a  I     **)    I
I     I                       I         I státní politiku I  pojištění  I   přijaté   I          I
I     I                       I         I zaměstnanosti I         I  transfery   I          I
I     I                       I         I         I         I   celkem   I          I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  301  I Kancelář prezidenta republiky        I        0 I        0 I        0 I     60 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  302  I Poslanecká sněmovna Parlamentu        I        0 I        0 I        0 I   16 000 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  303  I Senát Parlamentu               I        0 I        0 I        0 I    2 500 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  304  I Úřad vlády České republiky          I        0 I        0 I        0 I   80 405 745 I     78 646 498 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  305  I Bezpečnostní informační služba        I        0 I        0 I        0 I   145 500 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  306  I Ministerstvo zahraničních věcí        I   550 000 000 I        0 I        0 I   100 000 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  307  I Ministerstvo obrany             I     203 000 I  3 761 607 161 I  3 343 650 809 I  1 366 074 158 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  308  I Národní bezpečnostní úřad          I     250 000 I        0 I        0 I     550 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  309  I Kancelář veřejného ochránce práv       I        0 I        0 I        0 I     150 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  312  I Ministerstvo financí             I    35 480 000 I   589 214 690 I   523 746 390 I  4 152 487 601 I    407 279 996 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  313  I Ministerstvo práce a sociálních věcí     I   610 000 000 I 410 195 662 920 I 364 840 589 262 I 12 200 951 705 I   11 588 092 373 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  314  I Ministerstvo vnitra             I    13 000 000 I  6 557 173 932 I  5 816 344 094 I   703 147 682 I     65 084 393 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  315  I Ministerstvo životního prostředí       I     900 000 I        0 I        0 I  9 224 816 712 I   3 229 878 712 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  317  I Ministerstvo pro místní rozvoj        I    1 300 000 I        0 I        0 I  8 691 711 093 I   8 661 711 093 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  321  I Grantová agentura České republiky      I        0 I        0 I        0 I        0 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  322  I Ministerstvo průmyslu a obchodu       I    27 000 000 I        0 I        0 I 13 263 883 431 I   12 346 583 431 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  327  I Ministerstvo dopravy             I    80 000 000 I        0 I        0 I 16 636 051 994 I   16 446 051 994 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  328  I Český telekomunikační úřad          I    34 735 000 I        0 I        0 I  2 412 559 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  329  I Ministerstvo zemědělství           I    6 200 000 I        0 I        0 I 40 689 823 350 I   31 481 648 350 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  333  I Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I     400 000 I        0 I        0 I  8 118 493 585 I   7 915 802 194 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  334  I Ministerstvo kultury             I      10 000 I        0 I        0 I   157 185 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  335  I Ministerstvo zdravotnictví          I    20 000 000 I        0 I        0 I  1 520 361 700 I    475 672 700 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  336  I Ministerstvo spravedlnosti          I        0 I   839 113 610 I   745 878 764 I  1 944 788 323 I    196 581 291 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  343  I Úřad pro ochranu osobních údajů       I        0 I        0 I        0 I        0 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  344  I Úřad průmyslového vlastnictví        I    80 000 000 I        0 I        0 I   147 151 792 I     2 151 792 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  345  I Český statistický úřad            I        0 I        0 I        0 I   17 468 570 I     14 381 570 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  346  I Český úřad zeměměřický a katastrální     I   550 000 000 I        0 I        0 I   150 000 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  348  I Český báňský úřad              I     150 000 I        0 I        0 I    2 450 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  349  I Energetický regulační úřad          I   286 822 910 I        0 I        0 I   10 300 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  353  I Úřad pro ochranu hospodářské soutěže     I    4 000 000 I        0 I        0 I    1 500 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
    I  355  I Ústav pro studium totalitních režimů     I        0 I        0 I        0 I        0 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  358  I Ústavní soud                 I        0 I        0 I        0 I        0 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  361  I Akademie věd České republiky         I        0 I        0 I        0 I        0 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  372  I Rada pro rozhlasové a televizní vysílání   I    4 550 000 I        0 I        0 I    2 000 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  374  I Správa státních hmotných rezerv       I        0 I        0 I        0 I   90 000 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  375  I Státní úřad pro jadernou bezpečnost     I   170 000 000 I        0 I        0 I     400 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  376  I Generální inspekce bezpečnostních sborů   I        0 I   44 098 703 I   39 198 847 I        0 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  377  I Technologická agentura České republiky    I        0 I        0 I        0 I        0 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  381  I Nejvyšší kontrolní úřad           I        0 I        0 I        0 I     346 940 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  396  I Státní dluh                 I        0 I        0 I        0 I        0 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  397  I Operace státních finančních aktiv ***)    I  1 550 000 000 I        0 I        0 I   605 000 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  398  I Všeobecná pokladní správa          I 615 701 500 000 I        0 I        0 I 16 689 296 860 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I     I CELKEM                    I 619 726 500 910 I 421 986 871 016 I 375 309 408 166 I 139 143 415 241 I   92 909 566 387 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I

I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I--------------------I
I PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,           I 1 180 856 787 167 I
I        nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem)                           I          I
I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I--------------------I
*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
  v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců 
  radioaktivních odpadů na jaderný účet
**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu
***) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

 
Příloha 3
CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
 

I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I Číslo  I         Kapitola          I  Výdaje celkem  I
I kapitoly I                       I          I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 301   I Kancelář prezidenta republiky        I    458 562 010 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 302   I Poslanecká sněmovna Parlamentu        I   1 159 613 248 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 303   I Senát Parlamentu               I    558 711 003 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 304   I Úřad vlády České republiky          I   1 002 117 011 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 305   I Bezpečnostní informační služba        I   1 499 664 000 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 306   I Ministerstvo zahraničních věcí        I   6 690 852 286 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 307   I Ministerstvo obrany             I  47 783 137 234 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 308   I Národní bezpečnostní úřad          I    365 371 713 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 309   I Kancelář veřejného ochránce práv       I    101 215 124 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 312   I Ministerstvo financí             I  19 574 215 274 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 313   I Ministerstvo práce a sociálních věcí     I  544 190 818 966 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 314   I Ministerstvo vnitra             I  59 078 279 910 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 315   I Ministerstvo životního prostředí       I   9 443 767 696 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 317   I Ministerstvo pro místní rozvoj        I  13 407 358 628 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 321   I Grantová agentura České republiky      I   3 833 110 000 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 322   I Ministerstvo průmyslu a obchodu       I  40 240 865 364 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 327   I Ministerstvo dopravy             I  47 807 695 130 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 328   I Český telekomunikační úřad          I   1 497 507 075 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 329   I Ministerstvo zemědělství           I  51 192 442 669 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 333   I Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I  142 368 844 867 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 334   I Ministerstvo kultury             I  11 707 143 311 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 335   I Ministerstvo zdravotnictví          I   7 143 365 442 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 336   I Ministerstvo spravedlnosti          I  24 691 923 615 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 343   I Úřad pro ochranu osobních údajů       I    151 648 575 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 344   I Úřad průmyslového vlastnictví        I    173 542 940 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 345   I Český statistický úřad            I    947 239 609 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 346   I Český úřad zeměměřický a katastrální     I   2 958 291 868 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 348   I Český báňský úřad                  I    147 653 564 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 349   I Energetický regulační úřad          I    273 219 265 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 353   I Úřad pro ochranu hospodářské soutěže     I    241 230 862 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 355   I Ústav pro studium totalitních režimů     I    174 450 808 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 358   I Ústavní soud                 I    177 947 998 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 361   I Akademie věd České republiky         I   4 829 411 000 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 372   I Rada pro rozhlasové a televizní vysílání   I    59 567 221 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 374   I Správa státních hmotných rezerv       I   2 382 772 535 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 375   I Státní úřad pro jadernou bezpečnost     I    359 960 926 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 376   I Generální inspekce bezpečnostních sborů   I    278 147 048 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 377   I Technologická agentura České republiky    I   2 958 939 000 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 381   I Nejvyšší kontrolní úřad           I    500 839 749 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 396   I Státní dluh                 I  52 315 513 630 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 397   I Operace státních finančních aktiv *)     I   1 519 900 000 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 398   I Všeobecná pokladní správa          I  144 609 928 993 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I     I CELKEM                    I 1 250 856 787 167 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu
  
 
Příloha 4
Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky
 
                                   strana 1

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I     60 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I   458 562 010 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I     60 000 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I        0 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    příjmy z prostředků finančních mechanismů   I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I     60 000 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky I   112 585 394 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány I   208 701 616 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Celkové výdaje na lesní hospodářství         I   137 275 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I   59 808 542 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I   19 441 792 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I     818 508 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I   54 567 121 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I        0 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z     I        0 I
I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské    I         I
I I politiky celkem                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo  I        0 I
I I částečně financovány z prostředků finančních     I         I
I I mechanismů celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků finančních mechanismů     I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I   156 862 000 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
  na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu
 
                                   strana 2

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I   16 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I  1 159 613 248 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I   16 000 000 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I   16 000 000 I
I I přijaté transfery celkem               I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje                  I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR       I  1 159 613 248 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I   379 040 833 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I   137 271 580 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I    2 579 246 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I   171 949 718 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I        0 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I   20 000 000 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 
  na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 
Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu
 
                                   strana 3

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I    2 500 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I   558 711 003 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I    2 500 000 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I    2 500 000 I
I I přijaté transfery celkem               I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje Senátu Parlamentu ČR              I   558 711 003 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I   188 714 596 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I   63 724 963 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I    1 415 387 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I   94 359 074 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I        0 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I   32 970 000 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 
  na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 
Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky
 
                                   strana 4

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I   80 405 745 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I  1 002 117011 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I   80 405 745 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I   78 646 498 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    příjmy z prostředků finančních mechanismů   I     559 247 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I    1 200 000 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR      I  1 002 117011 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR        I   610 021 581 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    výdaje spojené s činností poradních orgánů   I   392 095 430 I
I I    vlády                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I   404 562 528 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I   137 439 066 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I    5 159 304 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I   132 330 076 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I   211 623 255 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně    I   120 593 424 I
I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I         I
I I programů 3)                      I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu celkem          I   115 493 424 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    v tom: institucionální podpora celkem 4)    I   115 493 424 I
I I        ----------------------------------------I-----------------I
I     I        účelová podpora celkem 4)        I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků zahraničních programů 3)   I    5 100 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I        0 I
I I ve výzkumu a vývoji 5)                I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Program protidrogové politiky             I   133 676 920 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Podpora projektů integrace příslušníků romské     I   86 674 684 I
I I komunity                       I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I        0 I
I I 240/2000 Sb.                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z     I   104 127 146 I
I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské    I         I
I I politiky celkem                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I   25 480 648 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I   78 646 498 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo  I     699 060 I
I I částečně financovány z prostředků finančních     I         I
I I mechanismů celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I     139 813 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků finančních mechanismů     I     559 247 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I   29 832 000 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., 
  o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků 
  a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, 
  experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 
 
Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba
 
                                   strana 5

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I   145 500 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I  1 499 664 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I   145 500 000 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I   145 500 000 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní    I  1 499 664 000 I
I I informační služby                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I   250 000 000 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 
  na státní politiku zaměstnanosti
 
Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí
 
                                   strana 6

                                     v Kč

I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I   650 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I  6 690 852 286 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I   550 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I   100 000 000 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I        0 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I   100 000 000 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí I  6 690 852 286 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: transformační spolupráce            I   60 000 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    humanitární pomoc               I   73 000 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní  I  1 637 802 981 I
I I    dary vybraným institucím do zahraničí     I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podpora českého kulturního dědictví      I   21 000 000 I
I I    v zahraničí                  I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    zahraniční vysílání rozhlasu          I   27 200 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    vrcholné návštěvy               I   20 185 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních I   47 283 000 I
I I    pasech a cestovních dokladech         I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    prostředky na financování zapojení občanů ČR  I        0 I
I I    do civilních struktur Evropské unie a dalších I         I
I I    mezinárodních vládních organizací a do     I         I
I I    volebních pozorovatelských misí        I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
    I I    ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva  I  4 804 381 305 I
I I    zahraničních věcí               I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I   760 719 268 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I   258 644 552 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I   11 301 635 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I   62 345 292 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I   691 097 018 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně    I        0 I
I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I         I
I I programů 3)                      I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu celkem          I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    v tom: institucionální podpora celkem 4)    I        0 I
I I        ----------------------------------------I-----------------I
I I        účelová podpora celkem 4)        I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků zahraničních programů 3)   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zahraniční rozvojová spolupráce            I   608 166 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I   26 000 000 I
I I 240/2000 Sb.                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z     I        0 I
I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské    I         I
I I politiky celkem                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I   333 000 000 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 
  na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
 
Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany
 
                                   strana 7

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I  5 127 884 319 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I 47 783 137 234 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I     203 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a     I  3 761 607 161 I
I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti      I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: pojistné na důchodové pojištění        I  3 343 650 809 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek  I   417 956 352 I
I I    na státní politiku zaměstnanosti        I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I  1 366 074 158 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I        0 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    příjmy z prostředků finančních mechanismů   I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I  1 366 074 158 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zajištění obrany ČR silami Armády ČR         I 29 688 627 613 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Vytváření a rozvoj systému obrany státu        I  7 939 921 869 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zajištění strategického zpravodajství         I  2 486 397 235 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci   I   486 204 883 I
I I vrchního velitele ozbrojených sil           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zajištění dávek důchodového zabezpečení        I  4 279 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zajištění ostatních sociálních dávek         I  2 712 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zajištění státní sportovní reprezentace        I   190 985 634 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I 11 924 615 531 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I  4 774 960 465 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I   167 475 054 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I  2 202 919 522 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených I  8 367 521 914 I
I I sil ve služebním poměru                I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I   594 562 195 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně    I   430 787 000 I
I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I         I
I I programů 3)                      I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu celkem          I   430 787 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    v tom: institucionální podpora celkem 4)    I   97 787 000 I
    I I        ----------------------------------------I-----------------I
I I        účelová podpora celkem 4)        I   333 000 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků zahraničních programů 3)   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu,   I   333 000 000 I
I I vývoje a inovací 5)                  I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5) I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle  I   85 913 000 I
I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)        I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I        0 I
I I ve výzkumu a vývoji 5)                I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zahraniční rozvojová spolupráce            I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Program sociální prevence a prevence kriminality   I    3 197 497 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Program protidrogové politiky             I     270 080 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I     802 000 I
I I 240/2000 Sb.                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z     I        0 I
I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské    I         I
I I politiky celkem                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo  I        0 I
I I částečně financovány z prostředků finančních     I         I
I I mechanismů celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků finančních mechanismů     I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I  5 048 446 792 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 
 
Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad
 
                                   strana 9

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I     800 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I   365 371 713 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I     250 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I     550 000 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I        0 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I     550 000 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního     I   365 371 713 I
I I bezpečnostního úřadu                 I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I   164 916 377 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I   56 071 568 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I    2 443 746 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I   162 916 506 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I        0 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z     I        0 I
I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské    I         I
I I politiky celkem                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I   61 484 586 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 
  na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 
Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv
 
                                  strana 10

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I     150 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I   101 215 124 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I     150 000 I
I I transfery celkem                       I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I        0 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    příjmy z prostředků finančních mechanismů   I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I     150 000 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře     I   101 215 124 I
I I veřejného ochránce práv                I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I   58 603 536 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I   19 971 211 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I     795 750 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I   52 649 956 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I        0 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z     I        0 I
I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské    I         I
I I politiky celkem                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo  I        0 I
I I částečně financovány z prostředků finančních     I         I
I I mechanismů celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků finančních mechanismů     I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I    8 450 000 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 
  na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 
Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí
 
                                  strana 11

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I  4 777 182 291 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I 19 574 215 274 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I   35 480 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a     I   589 214 690 I
I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti      I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: pojistné na důchodové pojištění        I   523 746 390 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek  I   65 468 300 I
I I    na státní politiku zaměstnanosti        I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I  4 152 487 601 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I   407 279 996 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    příjmy z prostředků finančních mechanismů   I   55 943 405 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I  3 689 264 200 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňová správa zajišťovaná finančními orgány      I 10 351 827 360 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu I  2 586 381 068 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňová správa zajišťovaná celními orgány       I  5 113 751 191 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: sociální dávky                 I   448 701 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    výdaje na činnost celní správy         I  4 665 050 191 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Správa majetku státu a právní zastupování státu ve  I  1 479 117 714 I
I I věcech majetkových                  I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního  I   43 137 941 I
I I arbitra                        I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na zabezpečení činnosti Finančně analytického I        0 I
I I útvaru                        I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I  9 932 195 024 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I  3 376 946 316 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I   148 005 107 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I  1 333 829 085 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených I  1 870 522 822 I
I I sil ve služebním poměru                I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I  6 591 505 064 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od  I   71 150 400 I
I I platů ústavních činitelů               I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zahraniční rozvojová spolupráce            I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
    I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I     105 000 I
I I 240/2000 Sb.                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z     I   496 040 172 I
I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské    I         I
I I politiky celkem                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I   88 760 176 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I   407 279 996 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo  I   55 990 086 I
I I částečně financovány z prostředků finančních     I         I
I I mechanismů celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I     46 681 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků finančních mechanismů     I   55 943 405 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I  3 435 466 117 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 
  na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 
Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí
 
                                  strana 12

                                     v Kč

I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I 423 006 614 625 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I 544 190 818 966 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I   610 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a     I 410 195 662 920 I
I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti      I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: pojistné na důchodové pojištění        I 364 840 589 262 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek  I 45 355 073 658 I
I I    na státní politiku zaměstnanosti        I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I 12 200 951 705 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I 11 588 092 373 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    příjmy z prostředků finančních mechanismů   I    2 859 332 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I   610 000 000 I
I I    přijaté transfery celkem 6)          I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Dávky důchodového pojištění              I 391 210 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče    I 40 140 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Dávky nemocenského pojištění             I 24 500 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Dávky pomoci v hmotné nouzi              I 11 684 740 353 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Dávky osobám se zdravotním postižením         I  2 200 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Ostatní sociální dávky                I    4 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Podpory v nezaměstnanosti               I  7 500 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách I 21 820 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Aktivní politika zaměstnanosti celkem         I  9 500 245 467 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.   I   400 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů   I   750 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním I  4 700 000 000 I
I I postižením                      I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Ostatní výdaje organizačních složek státu       I 14 460 359 343 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Neinvestiční nedávkové transfery           I 14 733 137 403 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním   I   588 336 400 I
I I subjektům v sociální oblasti             I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I  6 722 008 806 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I  2 985 428 947 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I   98 920 065 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I   387 581 320 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I  6 283 051 345 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně    I        0 I
I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I         I
I I programů 3)                      I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu celkem          I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    v tom: institucionální podpora celkem 4)    I        0 I
I I        ----------------------------------------I-----------------I
I I        účelová podpora celkem 4)        I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků zahraničních programů 3)   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu,   I        0 I
I I vývoje a inovací 5)                  I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle  I        0 I
I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)        I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zahraniční rozvojová spolupráce            I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
    I I Program protidrogové politiky             I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I     150 000 I
I I 240/2000 Sb.                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z     I 13 664 734 158 I
I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské    I         I
I I politiky celkem                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I  2 076 641 785 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I 11 588 092 373 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo  I    3 189 305 I
I I částečně financovány z prostředků finančních     I         I
I I mechanismů celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I     329 973 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků finančních mechanismů     I    2 859 332 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I   958 715 700 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění ve výši 120 000 000 Kč 
  a z dobrovolného nemocenského pojištění ve výši 180 000 000 Kč
 
Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra
 
                                  strana 14

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I  7 273 321 614 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I 59 078 279 910 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I   13 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a     I  6 557 173 932 I
I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti      I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: pojistné na důchodové pojištění        I  5 816 344 094 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek  I   740 829 838 I
I I    na státní politiku zaměstnanosti        I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I   703 147 682 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I   65 084 393 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    příjmy z prostředků finančních mechanismů   I   38 063 289 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I   600 000 000 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje Policie ČR                   I 31 422 965 815 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR        I  7 807 958 142 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva    I 10 521 781 449 I
I I vnitra a ostatních organizačních složek státu     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na sportovní reprezentaci           I   65 267 504 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Dávky důchodového pojištění              I  5 064 066 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Ostatní sociální dávky                I  4 196 241 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I 26 286 013 294 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I  8 867 617 071 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I   389 970 048 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I  3 556 910 813 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených I 21 166 566 807 I
I I sil ve služebním poměru                I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I  1 274 525 297 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně    I   565 446 000 I
I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I         I
I I programů 3)                      I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu celkem          I   565 446 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    v tom: institucionální podpora celkem 4)    I   65 446 000 I
I I        ----------------------------------------I-----------------I
I I        účelová podpora celkem 4)        I   500 000 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků zahraničních programů 3)   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu,   I   500 000 000 I
I I vývoje a inovací 5)                  I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5) I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle  I   60 675 000 I
I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)        I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I        0 I
I I ve výzkumu a vývoji 5)                I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zahraniční rozvojová spolupráce            I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Program sociální prevence a prevence kriminality   I   60 445 038 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
    I I Podpora projektů integrace příslušníků romské     I        0 I
I I komunity                       I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I     50 000 I
I I 240/2000 Sb.                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z     I   474 946 312 I
I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské    I         I
I I politiky celkem                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I   409 861 919 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I   65 084 393 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo  I   44 997 852 I
I I částečně financovány z prostředků finančních     I         I
I I mechanismů celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I    6 934 563 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků finančních mechanismů     I   38 063 289 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I  2 458 355 806 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
 
Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí
 
                                  strana 16

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I  9 225 716 712 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I  9 443 767 696 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I     900 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I  9 224 816 712 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I  3 229 878 712 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    příjmy z prostředků finančních mechanismů   I   121 618 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I  5 873 320 000 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Ochrana přírody a krajiny               I   639 500 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Technická ochrana životního prostředí         I  1 229 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Ochrana klimatu a ovzduší               I  4 005 994 505 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Ostatní činnosti v životním prostředí         I  3 569 273 191 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I   720 624 899 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I   245 012 478 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I   10 666 812 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I   91 512 054 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I   619 464 693 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně    I        0 I
I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I         I
I I programů 3)                      I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu celkem          I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    v tom: institucionální podpora celkem 4)    I        0 I
I I        ----------------------------------------I-----------------I
I I        účelová podpora celkem 4)        I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků zahraničních programů 3)   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu,   I        0 I
I I vývoje a inovací 5)                  I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle  I        0 I
I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)        I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zahraniční rozvojová spolupráce            I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I    3 000 000 I
I I 240/2000 Sb.                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z     I  3 350 552 807 I
I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské    I         I
I I politiky celkem                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I   120 674 095 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I  3 229 878 712 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo  I   135 423 000 I
I I částečně financovány z prostředků finančních     I         I
I I mechanismů celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I   13 805 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků finančních mechanismů     I   121 618 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I  6 183 659 066 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného     na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
 
Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj
 
                                  strana 17

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I  8 693 011 093 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I 13 407 358 628 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I    1 300 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I  8 691 711 093 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I  8 661 711 093 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I   30 000 000 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu    I 12 184 138 153 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: Horská služba                 I   130 000 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní I 12 054 138 153 I
I I    ruch                      I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Podpora bydlení                    I   618 594 482 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Uzemní plánování a stavební řád            I   49 128 474 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Ostatní činnosti resortu               I   555 497 519 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I   433 302 106 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I   144 337 571 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I    5 965 740 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I   68 457 240 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I   329 074 252 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I        0 I
I I 240/2000 Sb.                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z     I 10 697 539 081 I
I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské    I         I
I I politiky celkem                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I  2 035 827 988 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I  8 661 711 093 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I 11 635 403 591 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky
 
                                  strana 18

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I  3 833 110 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I        0 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I        0 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I        0 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR         I   109 759 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Dotace jiným subjektům                I  3 723 351 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I   46 381 315 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I   14 694 641 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I     302 991 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I   20 199 434 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I        0 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně    I  3 833 110 000 I
I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I         I
I I programů 3)                      I             I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu celkem          I  3 833 110 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    v tom: institucionální podpora celkem 4)    I   109 759 000 I
I I        ----------------------------------------I-----------------I
I I        účelová podpora celkem 4)        I  3 723 351 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků zahraničních programů 3)   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu,   I        0 I
I I vývoje a inovací 5)                  I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I        0 I
I I ve výzkumu a vývoji 5)                I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z     I        0 I
I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské    I         I
I I politiky celkem                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I        0 I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu
 
                                  strana 19

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I 13 290 883 431 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I 40 240 865 364 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy                     I   27 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I 13 263 883 431 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I 12 346 583 431 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    příjmy z prostředků finančních mechanismů   I   39 300 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I   878 000 000 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Podpora podnikání                   I 15 370 493 333 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní  I  2 151 900 000 I
I I výdaje                        I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spojené s další činností resortu        I  2 319 472 031 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Dotace na obnovitelné zdroje energie         I 20 399 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I   846 536 587 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I   284 873 910 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I   12 154 792 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I   75 556 014 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I   734 763 393 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně    I  4 353 660 000 I
I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I         I
I I programů 3)                      I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu celkem          I  1 122 232 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    v tom: institucionální podpora celkem 4)    I   792 232 000 I
I I        ----------------------------------------I-----------------I
I I        účelová podpora celkem 4)        I   330 000 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků zahraničních programů 3)   I  3 231 428 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu,   I   330 000 000 I
I I vývoje a inovací 5)                  I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle  I   214 980 000 I
I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)        I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I        0 I
I I ve výzkumu a vývoji 5)                I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zahraniční rozvojová spolupráce            I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I        0 I
I I 240/2000 Sb.                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z     I 13 932 366 434 I
I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské    I         I
I I politiky celkem                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I  1 585 783 003 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I 12 346 583 431 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo  I   39 300 000 I
I I částečně financovány z prostředků finančních     I         I
I I mechanismů celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků finančních mechanismů     I   39 300 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I  3 335 860 000 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
    
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy
 
                                  strana 20

                                     v Kč

I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I 16 716 051 994 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I 47 807 695 130 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy                     I   80 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I 16 636 051 994 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I 16 446 051 994 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    příjmy z prostředků finančních mechanismů   I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I   190 000 000 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Drážní a kombinovaná doprava             I  9 245 046 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Pozemní komunikace                  I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury    I 35 148 554 405 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a  I 14 348 554 405 I
I I    ČR                       I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    dotace na projekty spolufinancované z Evropské I        0 I
I I    investiční banky                I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní dotace pro Státní fond dopravní    I 20 800 000 000 I
I I    infrastruktury                 I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu   I  3 414 094 725 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I   448 239 755 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I   152 401 526 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I    6 502 219 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I   52 707 369 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I   380 773 514 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně    I        0 I
I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I         I
I I programů 3)                      I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu celkem          I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    v tom: institucionální podpora celkem 4)    I        0 I
I I        ----------------------------------------I-----------------I
I I        účelová podpora celkem 4)        I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků zahraničních programů 3)   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu,   I        0 I
I I vývoje a inovací 5)                  I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I    3 453 000 I
I I 240/2000 Sb.                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z     I 16 469 072 447 I
I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské    I         I
I I politiky celkem                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I   23 020 453 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I 16 446 051 994 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo  I        0 I
I I částečně financovány z prostředků finančních     I         I
I I mechanismů celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků finančních mechanismů     I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I  2 167 353 554 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I


1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
 
Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad
 
                                  strana 21

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I  2 447 294 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I  1 497 507 075 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
    I I Daňové příjmy 1)                   I   34 735 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I  2 412 559 000 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I        0 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I  2 412 559 000 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého      I  1 497 507 075 I
I I telekomunikačního úřadu                I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování     I   105 000 000 I
I I    univerzální služby - zvláštní ceny       I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    výdaje na úhradu ztráty z poskytování     I   53 000 000 I
I I    univerzální služby - čisté náklady       I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů   I  1 339 507 075 I
I I    Českého telekomunikačního úřadu        I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I   243 994 316 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I   83 005 312 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I    3 545 529 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I        0 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I   236 368 539 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I     80 000 I
I I 240/2000 Sb.                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z     I        0 I
I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské    I         I
I I politiky celkem                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I   125 310 000 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 
Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství
 
                                  strana 22

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I 40 696 023 350 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I 51 192 442 669 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I    6 200 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I 40 689 823 350 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I   239 524 350 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci  I 31 242 124 000 I
I I    společné zemědělské politiky celkem      I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I  9 208 175 000 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Podpora agropotravinářského komplexu         I 40 557 812 800 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu   I 36 269 109 355 I
I I    fondu                     I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní výdaje                 I  4 288 703 445 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního I   900 000 000 I
I I fondu                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu   I   800 000 000 I
I I    fondu na činnost                I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní dotace                 I   100 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Podpora lesního hospodářství             I   305 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Podpora vodního hospodářství             I  1 300 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: výdaje na projekty spolufinancované z Evropské I        0 I
I I    investiční banky                I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní výdaje na vodní hospodářství      I  1 300 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Podpora neziskovým organizacím            I   80 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, I  8 049 629 869 I
I I kontrolní a výzkumnou činnost             I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I  2 183 343 092 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I   746 813 771 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I   32 598 308 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I   337 656 879 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I  1 821 341 041 I
I I státní službě                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně    I   858 677 000 I
I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I         I
I I programů 3)                      I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu celkem          I   858 677 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    v tom: institucionální podpora celkem 4)    I   394 677 000 I
I I        ----------------------------------------I-----------------I
I I        účelová podpora celkem 4)        I   464 000 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků zahraničních programů 3)   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu,   I   464 000 000 I
I I vývoje a inovací 5)                  I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle  I   391 377 000 I
I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)        I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Vratký přeplatků splátek návratných finančních    I     300 000 I
I I výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně  I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zahraniční rozvojová spolupráce            I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I    1 700 000 I
I I 240/2000 Sb.                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z     I   295 914 445 I
I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské    I         I
I I politiky celkem                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I   56 390 095 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I   239 524 350 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem    I 36 269 109 355 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: přímé platby - předfinancování ze státního   I 23 211 127 000 I
I I    rozpočtu                    I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    přímé platby - dofinancování ze státního    I   834 845 000 I
I I    rozpočtu                    I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podpora venkova - ze státního rozpočtu     I  4 000 013 355 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie I  7 500 000 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    společná organizace trhu - ze státního     I   192 127 000 I
I I    rozpočtu                    I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    společná organizace trhu - podíl rozpočtu   I   530 997 000 I
I I    Evropské unie                 I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I  2 060 000 000 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I


1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
 
Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 
                                  strana 24

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I  8 118 893 585 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I 142 368 844 867 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I     400 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I  8 118 493 585 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I  7 915 802 194 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    příjmy z prostředků finančních mechanismů   I   113 139 391 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I   89 552 000 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Věda a vysoké školy                  I 36 118 334 945 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: vysoké školy                  I 20 377 076 980 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    výzkum, experimentální vývoj a inovace     I 15 741 257 965 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje regionálního školství a přímo řízených     I 94 932 276 066 I
I I organizací                      I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Podpora činnosti v oblasti mládeže          I   215 053 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Podpora činnosti v oblasti sportu           I  3 732 992 758 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: sportovní reprezentace             I  1 036 892 708 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    všeobecná sportovní činnost          I  2 696 100 050 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu    I  5 674 219 956 I
I I Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů  I         I
I I mimo výzkum, vývoj a inovace             I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu      I  1 695 968 142 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I   827 413 333 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I   279 451 141 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I   10 018 849 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I   75 105 440 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
    I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I   592 817 807 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně    I 15 741 257 965 I
I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I         I
I I programů 3)                      I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu celkem          I 12 347 257 965 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    v tom: institucionální podpora celkem 4)    I  7 407 558 350 I
I I        ----------------------------------------I-----------------I
I I        účelová podpora celkem 4)        I  4 939 699 615 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků zahraničních programů 3)   I  3 394 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu,   I  2 522 646 615 I
I I vývoje a inovací 5)                  I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5) I  1 165 308 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle  I  5 770 877 000 I
I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)        I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I   923 131 350 I
I I ve výzkumu a vývoji 5)                I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zahraniční rozvojová spolupráce            I   110 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Program sociální prevence a prevence kriminality   I    8 134 750 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Program protidrogové politiky             I   12 197 500 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Podpora projektů integrace příslušníků romské     I   19 874 750 I
I I komunity                       I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I        0 I
I I 240/2000 Sb.                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z     I  9 653 309 594 I
I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské    I         I
I I politiky celkem                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I  1 737 507 400 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I  7 915 802 194 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo  I   154 911 712 I
I I částečně financovány z prostředků finančních     I         I
I I mechanismů celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I   41 772 321 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků finančních mechanismů     I   113 139 391 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I  2 939 157 818 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
 
Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury
 
                                  strana 27

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I   157 195 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I 11 707 143 311 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy                     I     10 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I   157 185 000 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I        0 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    příjmy z prostředků finančních mechanismů   I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I   157 185 000 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem       I   512 223 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a I  3 432 776 266 I
I I náboženskými společnostmi               I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: finanční náhrada                I  2 060 260 916 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    příspěvek na podporu činnosti dotčených církví I  1 372 515 350 I
I I    a náboženských společností           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva    I   324 115 864 I
I I kultury                        I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny I   42 880 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    neinvestiční výdaje na projekty        I        0 I
I I    spolufinancované z rozpočtu Evropské unie   I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    výdaje na činnost úřadu            I   256 175 364 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    platby mezinárodním společnostem a dalším   I   25 060 500 I
I I    organizacím                  I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury I  4 948 785 398 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím  I  3 476 468 398 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    program péče o národní kulturní poklad     I  1 000 000 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    rozvoj a obnova materiálně technické základny I   422 137 000 I
I I    státních kulturních zařízení          I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    společné projekty spolufinancované       I        0 I
I I    z prostředků finančních mechanismů       I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
    I I    kulturní dědictví ve vlastnictví státu,    I   50 180 000 I
I I    podporované evropskými fondy          I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Kulturní služby, podpora živého umění         I   688 442 783 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: program státní podpory profesionálních divadel I   91 726 000 I
I I    a stálých profesionálních symfonických     I         I
I I    orchestrů a pěveckých sborů          I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    kulturní aktivity               I   536 716 783 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    veřejné informační služby knihoven       I   60 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby I   711 000 000 I
I I muzeí                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: programy podpory veřejných služeb v muzeích  I   53 000 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    programy na záchranu a obnovu kulturních    I   658 000 000 I
I I    památek                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Podpora kultury národnostních menšin         I   33 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské I    2 000 000 I
I I    komunity                    I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podpora kulturních aktivit národnostních    I   31 000 000 I
I I    menšin a informací v jazycích národnostních  I         I
I I    menšin                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické     I   75 000 000 I
I I základny regionálních kulturních zařízení       I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Státní fond kinematografie              I   981 800 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: dotace na filmové pobídky           I   800 000 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    dotace ze státního rozpočtu          I   181 800 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I   137 500 570 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I   45 979 154 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I    1 895 371 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I   23 739 974 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I   102 618 177 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně    I   512 223 000 I
I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I         I
I I programů 3)                      I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu celkem          I   512 223 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    v tom: institucionální podpora celkem 4)    I   87 223 000 I
I I        ----------------------------------------I-----------------I
I I        účelová podpora celkem 4)        I   425 000 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků zahraničních programů 3)   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu,   I   425 000 000 I
I I vývoje a inovací 5)                  I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle  I   84 880 000 I
I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)        I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Podpora projektů integrace příslušníků romské     I    2 000 000 I
I I komunity                       I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I     50 000 I
I I 240/2000 Sb.                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z     I   50 180 000 I
I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské    I         I
I I politiky celkem                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I   50 180 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo  I        0 I
I I částečně financovány z prostředků finančních     I         I
I I mechanismů celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků finančních mechanismů     I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I  1 632 197 000 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
 
Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví
 
                                  strana 28

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I  1 540 361 700 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I  7 143 365 442 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I   20 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I  1 520 361 700 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I   475 672 700 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    příjmy z prostředků finančních mechanismů   I   222 889 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
    I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I   821 800 000 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na státní správu                I  2 354 850 605 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výzkum a vývoj ve zdravotnictví            I  1 518 655 756 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Ústavní péče                     I  1 248 250 368 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro      I  1 162 900 946 I
I I zdravotnictví                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zdravotnické programy                 I   617 845 118 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Ostatní činnosti ve zdravotnictví           I   240 862 649 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I  1 211 661 885 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I   411 965 044 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I   17 520 797 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I   227 415 755 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I   944 482 716 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně    I  1 518 655 756 I
I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I         I
I I programů 3)                      I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu celkem          I  1 518 655 756 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    v tom: institucionální podpora celkem 4)    I   668 655 756 I
I I        ----------------------------------------I-----------------I
I I        účelová podpora celkem 4)        I   850 000 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků zahraničních programů 3)   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu,   I   850 000 000 I
I I vývoje a inovací 5)                  I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle  I   637 079 000 I
I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)        I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zahraniční rozvojová spolupráce            I    3 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Program sociální prevence a prevence kriminality   I     400 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Program protidrogové politiky             I   20 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I   10 000 000 I
I I 240/2000 Sb.                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky I   14 000 000 I
I I 7)                          I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z     I   736 307 788 I
I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské    I         I
I I politiky celkem                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I   260 635 088 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I   475 672 700 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo  I   231 431 000 I
I I částečně financovány z prostředků finančních     I         I
I I mechanismů celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I    8 542 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků finančních mechanismů     I   222 889 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I  1 420 781 000 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle
  § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 
 předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ 
 pandemie chřipky stanovené usnesením vlády 
 
Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti
 
                                  strana 30

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I  2 783 901 933 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I 24 691 923 615 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a     I   839 113 610 I
I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti      I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: pojistné na důchodové pojištění        I   745 878 764 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek  I   93 234 846 I
I I    na státní politiku zaměstnanosti        I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I  1 944 788 323 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I   196 581 291 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    příjmy z prostředků finančních mechanismů   I   21 565 032 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I  1 726 642 000 I
I I    přijaté transfery celkem            I             I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdajový blok - Výdaje justiční část         I 15 758 612 298 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: platy soudců                  I  4 102 440 725 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    platy státních zástupců            I  1 460 051 429 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní výdaje justiční části         I 10 196 120 144 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdajový blok - Výdaje vězeňská část         I  8 933 311 317 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: dávky důchodového pojištění          I   715 303 500 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní sociální dávky             I   571 460 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní výdaje vězeňské části         I  7 646 547 817 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I 12 925 596 430 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I  4 393 204 519 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I   190 523 152 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I  4 475 042 186 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených I  2 496 758 760 I
I I sil ve služebním poměru                I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I   171 565 474 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od  I  1 460 051 429 I
I I platů ústavních činitelů               I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně    I        0 I
I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I         I
I I programů 3)                      I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu celkem          I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    v tom: institucionální podpora celkem 4)    I        0 I
I I        ----------------------------------------I-----------------I
I I        účelová podpora celkem 4)        I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků zahraničních programů 3)   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu,   I        0 I
I I vývoje a inovací 5)                  I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle  I        0 I
I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)        I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Program sociální prevence a prevence kriminality   I    6 595 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Program protidrogové politiky             I    4 345 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I     300 000 I
I I 240/2000 Sb.                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z     I   241 077 162 I
I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské    I         I
I I politiky celkem                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I   44 495 871 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I   196 581 291 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo  I   25 642 742 I
I I částečně financovány z prostředků finančních     I         I
I I mechanismů celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I    4 077 710 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků finančních mechanismů     I   21 565 032 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I   952 476 850 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
 
Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů
 
                                  strana 32

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I   151 648 575 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I        0 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I        0 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I        0 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu I   151 648 575 I
I I osobních údajů                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I   51 006 080 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I   17 491 160 I
    I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I     731 403 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I    9 956 355 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I   29 218 133 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od  I    9 585 600 I
I I platů ústavních činitelů               I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z     I        0 I
I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské    I         I
I I politiky celkem                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I   17 700 000 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 
Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví
 
                                  strana 33

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I   227 151 792 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I   173 542 940 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I   80 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I   147 151 792 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I    2 151 792 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I   145 000 000 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového I   173 542 940 I
I I vlastnictví                      I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I   86 824 481 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I   29 520 323 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I    1 295 405 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I   13 141 849 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I   72 818 450 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I        0 I
I I 240/2000 Sb.                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z     I    2 691 666 I
I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské    I         I
I I politiky celkem                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I     539 874 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I    2 151 792 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I   14 600 000 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 
Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad
 
                                  strana 34

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I   17 468 570 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I   947 239 609 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I   17 468 570 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I   14 381 570 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    příjmy z prostředků finančních mechanismů   I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I    3 087 000 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého      I   947 239 609 I
I I statistického úřadu                  I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: výdaje na volby a referenda          I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů      I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů   I   947 239 609 I
I I    Českého statistického úřadu          I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou       I   562 777 813 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I   190 711 005 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I    7 796 811 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I   57 089 027 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I   460 869 538 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od  I    1 824 000 I
I I platů ústavních činitelů               I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I        0 I
I I 240/2000 Sb.                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z     I   19 253 388 I
I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské    I         I
I I politiky celkem                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I    4 871 818 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I   14 381 570 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo  I        0 I
I I částečně financovány z prostředků finančních     I         I
I I mechanismů celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků finančních mechanismů     I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I   35 981 000 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 
Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální
 
                                  strana 35

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I   700 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I  2 958 291 868 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I   550 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I   150 000 000 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I        0 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    příjmy z prostředků finančních mechanismů   I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I   150 000 000 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu   I  2 958 291 868 I
I I zeměměřického a katastrálního             I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I  1 598 741 859 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I   543 601 330 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I   23 980 890 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I   106 623 783 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I  1 489 950 624 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I        0 I
I I 240/2000 Sb.                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z     I        0 I
I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské    I         I
I I politiky celkem                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo  I        0 I
I I částečně financovány z prostředků finančních     I         I
I I mechanismů celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků finančních mechanismů     I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I   214 000 000 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 
Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad
 
                                  strana 36

                                     v Kč

I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I    2 600 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I   147 653 564 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I     150 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté         I    2 450 000 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I        0 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I    2 450 000 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského  I   147 653 564 I
I I úřadu                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I   86 566 250 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I   29 432 525 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I    1 297 086 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I   16 999 910 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I   69 472 527 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I        0 I
I I 240/2000 Sb.                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z     I        0 I
I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské    I         I
I I politiky celkem                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I   17 435 000 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 
Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad
 
                                  strana 37

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I   297 122 910 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I   273 219 265 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I   286 822 910 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I   10 300 000 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I        0 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I   10 300 000 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického   I   273 219 265 I
I I regulačního úřadu                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I   142 279 374 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I   48 394 988 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I    2 099 457 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I   28 861 920 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I   109 277 930 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od  I    1 824 000 I
I I platů ústavních činitelů               I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I        0 I
I I 240/2000 Sb.                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z     I        0 I
I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské    I         I
I I politiky celkem                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I   14 400 000 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 
Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 
                                  strana 38

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I    5 500 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I   241 230 862 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I    4 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I    1 500 000 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
    I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I        0 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I    1 500 000 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu I   241 230 862 I
I I hospodářské soutěže                  I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I   114 633 586 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I   38 975 419 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I    1 689 456 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I   16 012 889 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I   90 282 715 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od  I    6 334 800 I
I I platů ústavních činitelů               I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I        0 I
I I 240/2000 Sb.                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z     I        0 I
I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské    I         I
I I politiky celkem                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I   39 000 000 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 
Ukazatele kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů
 
                                  strana 39

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I   174 450 808 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I        0 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I        0 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    příjmy z prostředků finančních mechanismů   I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I        0 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů OSS Ústavu pro   I   95 475 468 I
I I studium totalitních režimů              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu      I   78 975 340 I
I I bezpečnostních složek                 I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I   90 399 857 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I   30 735 951 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I    1 307 886 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I   59 090 645 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I   28 101 760 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně    I        0 I
I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I         I
I I programů 3)                      I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu celkem          I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    v tom: institucionální podpora celkem 4)    I        0 I
I I        ----------------------------------------I-----------------I
I I        účelová podpora celkem 4)        I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků zahraničních programů 3)   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu,   I        0 I
I I vývoje a inovací 5)                  I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zahraniční rozvojová spolupráce            I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z     I        0 I
I I rozpočtu Evropské unie                I         I
I I-------------------------------------------------------I         I
I I bez společné zemědělské politiky celkem        I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo  I        0 I
I I částečně financovány z prostředků finančních     I         I
I I mechanismů celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků finančních mechanismů     I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
    I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I   19 300 000 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
 
Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud
 
                                  strana 40

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I   177 947 998 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I        0 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I        0 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu  I   177 947 998 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: platy soudců                  I   30 363 600 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního I   147 584 398 I
I I    soudu                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I   89 915 851 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I   30 959 974 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I    1 335 824 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I   58 591 251 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona  I        0 I
I I o státní službě                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I   36 794 000 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 
Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky
 
                                  strana 41

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I  4 829 411 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I        0 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I        0 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    příjmy z prostředků finančních mechanismů   I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I        0 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Infrastruktura výzkumu                I  4 829 411 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Programy výzkumu                   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I   41 681 639 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I   14 171 757 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I     607 809 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I   40 520 566 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I        0 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně    I  4 829 411 000 I
I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I         I
I I programů 3)                      I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu celkem          I  4 829 411 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    v tom: institucionální podpora celkem 4)    I  4 829 411 000 I
I I        ----------------------------------------I-----------------I
I I        účelová podpora celkem 4)        I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků zahraničních programů 3)   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu,   I        0 I
I I vývoje a inovací 5)                  I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle  I  3 401 674 000 I
I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)        I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela     nebo částečně z     I        0 I
I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské    I         I
I I politiky celkem                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo  I        0 I
I I částečně financovány z prostředků finančních     I         I
I I mechanismů celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků finančních mechanismů     I        0 I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
 
Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
 
                                  strana 42

                                     v Kč

I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I    6 550 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I   59 567 221 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I    4 550 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I    2 000 000 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I    2 000 000 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro      I   59 567 221 I
I I rozhlasové a televizní vysílání celkem        I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I   29 212 032 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I    9 932 091 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I     255 948 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I    1 234 914 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I   15 828 222 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I        0 I
I I 240/2000 Sb.                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I    1 100 000 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 
Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv
 
                                  strana 43

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I   90 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I  2 382 772 535 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I   90 000 000 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I        0 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    příjmy z prostředků finančních mechanismů   I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I   90 000 000 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Civilní připravenost na krizové stavy         I  2 363 582 535 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zabezpečení potřeb ozbrojených sil          I   19 190 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I   133 527 539 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I   44 937 705 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I    1 982 550 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I   57 152 338 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I   75 017 672 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I  2 363 582 535 I
I I 240/2000 Sb.                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z     I        0 I
I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské    I         I
I     I politiky celkem                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo  I        0 I
I I částečně financovány z prostředků finančních     I         I
I I mechanismů celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků finančních mechanismů     I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I   208 150 000 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 
Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 
                                  strana 44

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I   170 400 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I   359 960 926 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I   170 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I     400 000 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I        0 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    příjmy z prostředků finančních mechanismů   I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I     400 000 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro I   359 960 926 I
I I jadernou bezpečnost                  I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost I   359 960 926 I
I I    na výkon funkcí                I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost I        0 I
I I    na rozvojové programy             I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I   117 497 329 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I   39 949 093 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I    1 759 316 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I   10 556 642 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I   106 730 987 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně    I        0 I
I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I         I
I I programů 3)                      I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu celkem          I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    v tom: institucionální podpora celkem 4)    I        0 I
I I        ----------------------------------------I-----------------I
I I        účelová podpora celkem 4)        I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků zahraničních programů 3)   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu,   I        0 I
I I vývoje a inovací 5)                  I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zahraniční rozvojová spolupráce            I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I    5 300 000 I
I I 240/2000 Sb.                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z     I        0 I
I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské    I         I
I I politiky celkem                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo  I        0 I
I I částečně financovány z prostředků finančních     I         I
I I mechanismů celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků finančních mechanismů     I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I   122 116 000 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 
 
Ukazatele kapitoly 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů
 
                                  strana 45

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                         I   44 098 703 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I   278 147 048 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a     I   44 098 703 I
I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti      I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: pojistné na důchodové pojištění        I   39 198 847 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek  I    4 899 856 I
I I    na státní politiku zaměstnanosti        I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I        0 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I        0 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce I   268 847 048 I
I I bezpečnostních sborů                 I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Sociální dávky                    I    9 300 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I   160 766 206 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I   54 240 951 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I    2 382 786 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I   18 856 541 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených I   139 995 881 I
I I sil ve služebním poměru                I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I        0 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I        0 I
I I 240/2000 Sb.                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I    4 450 000 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 
Ukazatele kapitoly 377 Technologická agentura České republiky
 
                                  strana 46

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I  2 958 939 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I        0 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I        0 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I        0 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR      I   106 428 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Dotace jiným subjektům                I  2 852 511 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I   32 189 991 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I   10 944 597 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I     447 993 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I   29 866 156 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I        0 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně    I  2 958 939 000 I
I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I         I
I I programů 3)                      I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu celkem          I  2 958 939 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    v tom: institucionální podpora celkem 4)    I   106 428 000 I
I I        ----------------------------------------I-----------------I
I I        účelová podpora celkem 4)        I  2 852 511 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků zahraničních programů 3)   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu,   I  2 852 511 000 I
I I vývoje a inovací 5)                  I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z     I        0 I
I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské    I         I
I I politiky celkem                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I        0 I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle     § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 
 
Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad
 
                                  strana 47

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I     346 940 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I   500 839 749 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I     346 940 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I     346 940 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího     I   500 839 749 I
I I kontrolního úřadu                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I   270 630 315 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I   92 362 175 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I    3 732 113 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I   248 807 521 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I        0 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I   61 276 000 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 
Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh
 
                                  strana 48

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I 52 315 513 630 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Financování                       I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zvýšení stavu státních dluhopisů           I 70 635 100 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů      I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Změna stavu na účtech státních finančních aktiv 8)  I  -635 100 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I        0 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I        0 I
I I přijaté transfery celkem               I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Obsluha státního dluhu                I 52 315 513 630 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I                            I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti

8) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu
 
Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv
 
                                  strana 49

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I  2 155 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I  1 519 900 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 9)                   I  1 550 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I   605 000 000 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I   605 000 000 I
I I    přijaté transfery celkem 10)          I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Transfery do jiných kapitol              I   760 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: transfery pro výdaje státu na sociální     I        0 I
I I    politiku                    I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    transfery na výdaje vyvolané zánikem věcných  I   130 000 000 I
I I    břemen na restituovaném majetku        I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní transfery do jiných kapitol      I   630 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na financování nakládání s radioaktivními   I   394 900 000 I
I I odpady                        I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Ostatní výdaje                    I   365     000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I                            I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

9) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců 
  radioaktivních odpadů na jaderný účet

10) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - včetně ostatních
  příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy pro důchodovou reformu
 
Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa
 
                                  strana 50

                                     v Kč
I----------------------------------------------------------I-----------------I
I Souhrnné ukazatele                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I 632 390 796 860 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I 144 609 928 993 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 1)                   I 615 701 500 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I 16 689 296 860 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I 16 689 296 860 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Vládní rozpočtová rezerva               I  3 780 696 199 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Rezerva na řešení krizových situací, jejich      I   140 000 000 I
I I předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. I         I
I I 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)      I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona       I   60 000 000 I
I I č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému  I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Stavební spoření                   I  4 900 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Podpora exportu; majetková újma; státní záruky;    I  8 368 000 000 I
I I investiční pobídky                  I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné     I  8 580 755 000 I
I I organizace                      I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů  I  1 069 942 700 I
I I (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v I  7 517 337 044 I
I I úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního I         I
I I města Prahy) - viz příloha č. 6            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního I   833 725 300 I
I I města Prahy - viz příloha č. 7            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Další prostředky pro územní samosprávné celky     I   305 495 200 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně     I 63 058 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Ostatní výdaje                    I  4 590 977 550 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Odvody do rozpočtu Evropské unie           I 40 500 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I   905 000 000 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na   I        0 I
I I následnou obnovu                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně   I        0 I
I I zařadit do ostatních specifických ukazatelů      I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I        0 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)      I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma      I        0 I
I I zaměstnanců na služebních místech           I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených I        0 I
I I sil ve služebním poměru                I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I        0 I
I I státní službě                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od  I        0 I
I I platů ústavních činitelů               I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I   905 000 000 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 
 
Příloha 5
FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ
s výjimkou hlavního města Prahy
 
I--------------------I----------------------------------I--------------------I
I    KRAJ    I Příspěvek na výkon státní správy I    Úhrn    I
I          I       celkem       I          I
I--------------------I----------------------------------I--------------------I
I Středočeský    I           116 317 400 I    116 317 400 I
I--------------------I----------------------------------I--------------------I
I Jihočeský     I            80 269 400 I     80 269 400 I
I--------------------I----------------------------------I--------------------I
I Plzeňský      I            72 720 400 I     72 720 400 I
I--------------------I----------------------------------I--------------------I
I Karlovarský    I            52 504 200 I     52 504 200 I
I--------------------I----------------------------------I--------------------I
I Ústecký      I            89 824 900 I     89 824 900 I
I--------------------I----------------------------------I--------------------I
I Liberecký     I            63 118 700 I     63 118 700 I
I--------------------I----------------------------------I--------------------I
I Královéhradecký  I            74 649 000 I     74 649 000 I
I--------------------I----------------------------------I--------------------I
I Pardubický         I            68 256 900 I     68 256 900 I
I--------------------I----------------------------------I--------------------I
I Kraj Vysočina   I            68 257 300 I     68 257 300 I
I--------------------I----------------------------------I--------------------I
I Jihomoravský    I           115 254 200 I    115 254 200 I
I--------------------I----------------------------------I--------------------I
I Olomoucký     I            76 028 000 I     76 028 000 I
I--------------------I----------------------------------I--------------------I
I Zlínský      I            75 911 600 I     75 911 600 I
I--------------------I----------------------------------I--------------------I
I Moravskoslezský  I           116 830 700 I    116 830 700 I
I--------------------I----------------------------------I--------------------I
I Úhrn        I          1 069 942 700 I   1 069 942 700 I
I--------------------I----------------------------------I--------------------I
Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy:
Pro rok 2016 byl příspěvek na výkon státní správy navýšen oproti úrovni roku 2015 o 1 %.
Dále je pro každý z krajských úřadů ČR zahrnuto zvýšení příspěvku na výkon státní správy v souvislosti s novelizací některých zákonů v oblasti životního prostředí o částku 1 435,7 tis. Kč (jde o novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a novely zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu).
 
Příloha 6
FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH
s výjimkou hlavního města Prahy
 
I------------------I----------------------------------------I----------------I
I         I  Účelové dotace na běžné výdaje a  I        I
I         I        příspěvky        I        I
I         I-------------------I--------------------I        I
I    KRAJ    I dotace na vybraná I příspěvek na výkon I   Úhrn   I
I         I  zdravotnická  I  státní správy  I        I
I         I   zařízení   I          I        I
I         I     *)    I     **)    I        I
I------------------I-------------------I--------------------I----------------I
I Středočeský   I          I   1 086 964 100 I 1 086 964 100 I
I------------------I-------------------I--------------------I----------------I
I Jihočeský    I          I    517 059 200 I  517 059 200 I
I------------------I-------------------I--------------------I----------------I
I Plzeňský     I     9 213 732 I    488 622 200 I  497 835 932 I
I------------------I-------------------I--------------------I----------------I
I Karlovarský   I          I    235 370 000 I  235 370 000 I
I------------------I-------------------I--------------------I----------------I
I Ústecký     I          I    606 162 500 I  606 162 500 I
I------------------I-------------------I--------------------I----------------I
I Liberecký    I     2 047 496 I    332 565 900 I  334 613 396 I
I------------------I-------------------I--------------------I----------------I
I Královéhradecký I          I    442 927 300 I  442 927 300 I
I------------------I-------------------I--------------------I----------------I
I Pardubický    I          I    422 791 600 I  422 791 600 I
I------------------I-------------------I--------------------I----------------I
I Kraj Vysočina  I          I    434 358 200 I  434 358 200 I
I------------------I-------------------I--------------------I----------------I
I Jihomoravský   I     5 584 080 I   1 024 784 000 I 1 030 368 080 I
I------------------I-------------------I--------------------I----------------I
I Olomoucký    I          I    481 499 000 I  481 499 000 I
I------------------I-------------------I--------------------I----------------I
I Zlínský     I          I    465 227 900 I  465 227 900 I
I------------------I-------------------I--------------------I----------------I
I Moravskoslezský I     4 839 536 I    957 320 300 I  962 159 836 I
I------------------I-------------------I--------------------I----------------I
I Úhrn       I    21 684 844 I   7 495 652 200 I 7 517 337 044 I
I------------------I-------------------I--------------------I----------------I
*) účelové dotace podléhající finančnímu vypořádání za rok 2015
**) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše 
  příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze 
 
Příloha 7
FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
 
I--------------------------------------------I--------------I
I Příspěvek na výkon státní správy    *) I 833 725 300 I
I--------------------------------------------I--------------I
I Úhrn                    I 833 725 300 I
I--------------------------------------------I--------------I

*) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše 
  příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze
 
Příloha 8
Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze
1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím1)
A) Obce (s výjimkou obcí s rozšířenou působností)
Výše příspěvku (P) se stanoví jako součet částek vypočítaných podle rozsahu působnosti na základě níže uvedeného vzorce2)3).
Vzorec:
          B 
   P = -------------------- = x SO
      A + odmocnina SO

Výše příspěvku4), 9) je závislá:
- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,
- na velikosti správního obvodu (SO)5) vyjádřené počtem obyvatel.
Hodnoty koeficientů "A" a "B" jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti (např. u obce, která je matričním úřadem, se sčítají dvě částky vypočítané na základě dosazení koeficientů "A" a "B" uvedených v tabulce v řádcích 1 a 2 do výše uvedeného vzorce).
 
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I
I Ř. I     Rozsah působnosti      I    A    I    B    I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I
I 1 I Základní působnost          I  36,71003409 I  6830500,486 I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I
I 2 I Působnost matričního úřadu      I  156,5452076 I  15415649,93 I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I
I 3 I Působnost stavebního úřadu      I  79,64388323 I  13651966,35 I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I
I 4 I Působnost pověřeného obecního úřadu  I  320,0939043 I  28531088,00 I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I
 
1) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
2) Do vzorce se dosazuje počet obyvatel správního obvodu vyjádřený v tisících. U základní působnosti, kde správní obvod je menší než 300 obyvatel, je pro účely výpočtu příspěvku podle vzorce stanoven správní obvod na 300 obyvatel.
3) Příspěvky se podle rozsahu působnosti obce sčítají.
4) Pro rok 2016 byl celkový objem příspěvku valorizován o 1 %. Zohledněna byla meziroční změna počtu obyvatel.
5) Velikost správních obvodů je propočtena na počty obyvatel obcí podle bilance obyvatel České republiky k 1. 1. 2015 vydané ČSÚ, podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.
B) Obce s rozšířenou působností
Výše příspěvku se stanoví jako součet částek vypočtených podle vzorce 1 a vzorce 2.3) 6) 7) U některých obcí se navíc přičte částka uvedená v části C).
Vzorec 1:

          B
   P1 = -------------------- x SO                             
      A + odmocnina SO

Vzorec 2:

           SC
   P
2
= C x (1 - ------ ) x SO SO
Výše příspěvku8) je závislá:
- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,
- na velikosti správního obvodu (SO) 5) vyjádřené počtem obyvatel,
- na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra (SC) 5) je vyjádřená počtem obyvatel obce.
Hodnoty koeficientů "A", "B" a "C" jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti a činí:

I--------------------------------I--------------I-------------I--------------I
I    Rozsah působnosti    I   A    I   B   I   C    I
I--------------------------------I--------------I-------------I--------------I
I Základní působnost       I 39,70804036 I 1492352,406 I      0 I
I--------------------------------I--------------I-------------I--------------I
I Působnost matričního úřadu   I 188,1550315 I 6129265,023 I 5139,847748 I
I--------------------------------I--------------I-------------I--------------I
I Působnost stavebního úřadu   I 52,36425042 I 4782091,854 I 9503,536255 I
I--------------------------------I--------------I-------------I--------------I
I Působnost pověřeného obecního I 63,83943527 I 8663660,480 I 10815,67996 I
I úřadu             I       I       I       I
I--------------------------------I--------------I-------------I--------------I
I Působnost obce s rozšířenou  I 3,256196002 I 3912639,251 I 29827,05584 I
I působností           I       I       I       I
I--------------------------------I--------------I-------------I--------------I
6) Do vzorce 1 a vzorce 2 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu (správního centra) vyjádřený v tisících. V případě, že správní obvod obce s rozšířenou působností je menší než 15 tis. obyvatel, je pro účely výpočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 15 tis. obyvatel.
7) Výpočet podle vzorce 1 a vzorce 2 se nepoužije pro stanovení výše příspěvku u hlavního města Prahy.
8) Pro rok 2016 byl celkový objem příspěvku valorizován o 1 %. Dále byla zohledněna meziroční změna počtu obyvatel.
9) V příspěvku je zapracován zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
C) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením
 

I--------------------------------------------I------------------------I
I          Obec           I  Výše příspěvku v Kč I
I--------------------------------------------I------------------------I
I Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 10)    I       7 633 994 I
I--------------------------------------------I------------------------I
I Čemošice 10)                I       7 633 994 I
I--------------------------------------------I------------------------I
I Nýřany 10)                 I       7 633 994 I
I--------------------------------------------I------------------------I
I Šlapanice 10)               I       7 633 994 I
I--------------------------------------------I------------------------I
I Brno 11) 12)                I      176 938 463 I
I--------------------------------------------I------------------------I
I Ostrava 11)                I      127 504 157 I
I--------------------------------------------I------------------------I
I Plzeň 11)                 I       25 629 505 I
I--------------------------------------------I------------------------I
10) § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí spověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.
11) Obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech.
12) § 3 odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.
D) Nově vznikající obce v roce 2016 včetně souvislostí
 
I--------------I-------------I-----------------------I-----------------------I
I  Obec 13)  I Příspěvek I   Snížení výše   I Skutečně přidělená  I
I       I na základní I příspěvku základní  I částka (zaokrouhleno I
I       I působnost I působnosti ve vazbě I na celé stokoruny) na I
I       I   za   I  na § 12 odst. 7  I základní působnost ve I
I       I kalendářní I zákona č. 15/2015 Sb. I vazbě na § 12 odst. 7 I
I       I   rok   I   (6 měsíců)    I zákona č. 15/2015 Sb. I
I       I (12 měsíců) I            I            I
I--------------I-------------I-----------------------I-----------------------I
I Bražec    I   54 999 I      -27 499, 50 I        27 500 I
I--------------I-------------I-----------------------I-----------------------I
I Doupovské  I   54 999 I      -27 499, 50 I        27 500 I
I Hradiště   I       I            I            I
I--------------I-------------I-----------------------I-----------------------I
I Kozlov    I   57 001 I      -28 500, 50 I        28 500 I
I--------------I-------------I-----------------------I-----------------------I
I Luboměř pod I   54 999 I      -27 499, 50 I        27 500 I
I Strážnou   I       I            I            I
I--------------I-------------I-----------------------I-----------------------I
I Město Libavá I   98 685 I      -49 342, 50 I        49 300 I
I--------------I-------------I-----------------------I-----------------------I
I Polná na   I   54 999 I      -27 499, 50 I        27 500 I
I Šumavě    I       I            I            I
I--------------I-------------I-----------------------I-----------------------I
13) Výkon základní působnosti obcí ve vazbě na § 12 odst. 7 zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů), kdy přenesenou působnost pro nově vzniklou obec vykonává do 30. června 2016 pověřený obecní úřad, do jehož správního obvodu nově vzniklá obec patří (jedná se o Český Krumlov, Hranice, Karlovy Vary, Olomouc, Ostrov a Šternberk]. Nově vyniklé obce budou vykonávat přenesenou působnost od 1. července 2016.
2. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze14)
A) Výkon působnosti dle § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Východiskem pro objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2016 je výsledná částka příspěvku pro rok 2015 navýšená o 1 %. Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu se dále zvyšuje v souvislosti s novelizací zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, a to celkem o 1 435,7 tis. Kč.
B) Výkon působnosti dle § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Výše příspěvku se stanoví na základě pevné sazby na každých 100 obyvatel trvale bydlících v území, v němž hlavní město Praha vykonává státní správu. Příspěvek je tedy násobkem pevné sazby a jedné setiny celkového počtu obyvatel v území. Sazba je pro rok 2016 valorizována o 1 % a činí 61 063 Kč. Meziroční změna příspěvku oproti roku 2015 je také výsledkem nárůstu počtu obyvatel hlavního města Prahy dle údajů Českého statistického úřadu se stavem k 1. lednu 2015.
Celková výše příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Praha je dána součtem částek získaných postupem stanoveným v části 2.A) a 2.B). Takto zjištěná hodnota zaokrouhlená na celé stokoruny podle matematických zásad představuje příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu pro rok 2016.
14) § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
3. Postup pro přerozdělení výše příspěvku na výkon státní správy v průběhu kalendářního roku
Pokud krajský úřad rozhodne o převodu výkonu přenesené působnosti v průběhu kalendářního roku, náleží příslušná část příspěvku na výkon státní správy dosavadního vykonavatele obci, která povinnost výkonu přenesené působnosti přebírá, a to vždy v poměrné části příspěvku od začátku čtvrtletí následujícího po rozhodnutí krajského úřadu.

Související dokumenty