422/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

Schválený:
422/2010 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 22. prosince 2010,
kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 20 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.:
Čl. I
Příloha č. 3 vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, se mění takto:
1. Dosavadní text přílohy č. 3 se označuje jako bod I.
2. V bodu I se na začátek vkládá věta „Přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky jsou za splnění podmínek uvedených v bodech II a III formáty“.
3. V bodu I písm. k) se slovo „doc“ nahrazuje slovem „doc/docx“.
4. V bodu I písm. l) se slovo „xls“ nahrazuje slovem „xls/xlsx“.
5. V bodu I písm. m) se slovo „ppt“ nahrazuje slovem „ppt/pptx“.
6. V bodu I písm. p) se slovo „tiff“ nahrazuje slovem „tif/tiff“.
7. V bodu I se na konci doplňují písmena v) až z), která znějí:
„v) edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)
w) dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
x) shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
y) dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
z) gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)“.
8. V bodu I se poznámka pod čarou zrušuje.
9. Za bod I se doplňují body II a III, které znějí:
„II. Formáty uvedené v bodu I jsou přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky, obsahují-li odpovídající příponu. Příponou se rozumí vnější znak formátu datové zprávy, který umožňuje programovému vybavení určení typu datového souboru.
III. Formát uvedený v bodu I písm. c) je přípustným formátem datové zprávy dodávané do datové schránky, odpovídá-li veřejně dostupnému XSD schématu publikovanému příjemcem datové zprávy.“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Ministr:
Mgr. John v. r.

Související dokumenty