172/1992 Sb. o dobývacích prostorech

Schválený:
172/1992 Sb.
VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 16. března 1992
o dobývacích prostorech
Změna: 351/2000 Sb.
Český báňský úřad stanoví podle § 27 odst. 9 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb.:
 
ČÁST PRVNÍ
Dobývací prostor
 
§ 1
Název dobývacího prostoru
(1) Dobývací prostor se označí názvem katastrálního území, v němž leží dobývací prostor nebo jeho největší část.
(2) Jestliže se v témže katastrálním území stanoví další dobývací prostor, označí se názvem podle odstavce 1 a římskou číslicí.
 
§ 2
Návrh na stanovení dobývacího prostoru
(1) Návrh na stanovení dobývacího prostoru předkládá organizace1) obvodnímu báňskému úřadu. Jestliže dobývací prostor zasahuje do obvodu působnosti více obvodních báňských úřadů, předkládá se návrh obvodnímu báňskému úřadu, v jehož obvodu působnosti leží největší část dobývacího prostoru.
(2) Obvodní báňský úřad oznámí zahájení řízení o stanovení dobývacího prostoru územnímu orgánu Ministerstva životního prostředí.
(3) Návrh obsahuje
a) název, sídlo a identifikační číslo organizace,
b) název dobývacího prostoru, jeho plošný obsah, označení a souřadnice vrcholů geometrického obrazce, popřípadě jeho výškové ohraničení a zdůvodnění hranic dobývacího prostoru; souřadnice vrcholů se zjistí odsunutím z mapy nebo měřickými metodami,
c) název a identifikační číslo katastrálního území1a) s názvem a kódem okresu,2) v němž leží dobývací prostor,
d) nerost nebo skupinu nerostů výhradního ložiska, rozsah, uložení, tvar a mocnost ložiska, charakter jeho tektonického porušení a množství zásob,4)
e) termín předpokládaného započetí dobývání výhradního ložiska a nejvyšší uvažovaný objem roční těžby,
f) způsob dobývání a jeho vliv na povrch,
g) závěry projednání návrhu na stanovení dobývacího prostoru,5) který se dotýká zájmů chráněných podle zvláštních předpisů,6) s orgány a fyzickými a právnickými osobami, jimž přísluší ochrana těchto zájmů,
h) název a sídlo organizace, která dobývá totéž nebo sousední ložisko.
(4) K návrhu se přiloží
a) kopie mapy povrchu v měřítku do 1:25 000 včetně se zakreslením hranic dobývacího prostoru a vrcholů jeho geometrického obrazce, jakož i sousedních dobývacích prostorů a stanovených chráněných ložiskových území, chráněných území a ochranných pásem. Je-li dobývací prostor pod povrchem ohraničen přirozenými hranicemi nebo hloubkově, vyznačí se tvar dobývacího prostoru v řezech. V případě dobývání s vlivem na povrch se na kopii mapy povrchu vyznačí nemovitosti dotčené vlivy dobývání,
b) seznam souřadnic vrcholů s hodnotami uvedenými s přesností na celé metry, výpočet plošného obsahu dobývacího prostoru s přesností na m2 a seznam katastrálních území nebo jejich částí, na kterých se dobývací prostor nachází, s uvedením jejich poměrného zastoupení v ploše dobývacího prostoru. Plochy katastrálních území se určují planimetricky, a to aritmetickým průměrem vypočítaným ze tří měření s přesností na dvě desetinná místa s vyrovnáním na plochu dobývacího prostoru v km2 nebo jinými metodami dosahujícími alespoň téže přesnosti,
c) posouzený výpočet zásob;8) k výpočtu zásob se přiloží geologická mapa ložiska, mapa zásob nebo strukturní mapa u ložisek ropy a hořlavého zemního plynu, popřípadě technicky využitelného přírodního plynu, jakož i charakteristické příčné a podélné řezy ložiskem,
d) osvědčení o výhradním ložisku,
e) rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového území, pokud bylo stanoveno,
f) předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru,3)
g) při dobývání s vlivem na povrch seznam dotčených pozemků s uvedením parcelních čísel, druhů pozemků (kultur) a právních vztahů podle katastru nemovitostí,7)
h) seznam a adresy fyzických a právnických osob, které jsou účastníky řízení,
i) doklady a dokumentaci stanovenou prováděcími předpisy k hornímu zákonu, případně zvláštními právními předpisy,6)
j) kopii příslušné části územně plánovací dokumentace7a) vztahující se k dobývacímu prostoru a k území mimo dobývací prostor, které bude při hornické činnosti využíváno, např. pro zřízení výsypek, odvalů nebo odkališť, pokud je územně plánovací dokumentace vypracována a schválena,
k) návrh řešení komplexní úpravy území a územních struktur dotčených těžbou;7b) v návaznosti na plánované využití území po ukončení dobývání vymezuje tento návrh sanaci a rekultivaci všech pozemků dotčených těžbou v celém území dobývacího prostoru i v území mimo dobývací prostor, které má být při hornické činnosti využíváno, (dále jen "souhrnný plán sanace a rekultivace"). V případě, že životnost dolu, popř. lomu je delší než 10 let, zpracuje se souhrnný plán sanace a rekultivace dolu, popř. lomu nejméně na dobu 10 let. Souhrnný plán sanace a rekultivace obsahuje
1. návrh na provedení těžby a zdůvodnění takového řešení, které je nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu,7c) bude-li těžbou dotčena zemědělská půda, a z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa,7d) budou-li dotčeny tyto pozemky,
2. technické řešení komplexní úpravy území a územních struktur (textová i grafická část),
3. předpokládaný rozsah všech sanačních a rekultivačních prací podle jednotlivých typů rekultivací a způsob jejich provedení,7e)
4. technické, ekonomické a jiné údaje pro určení výše finančních prostředků potřebných na sanaci a rekultivaci,
l) doklad, že organizace je oprávněna vykonávat hornickou činnost,
m) stanovisko o posouzení vlivu na životní prostředí, pokud toto posouzení je nutno podle zvláštních právních předpisů7f) provést,
n) rozhodnutí, popřípadě stanoviska orgánů a organizací, jimž přísluší ochrana zákonem chráněných zájmů podle zvláštních právních předpisů.6)
(5) Mapu podle odstavce 4 písm. a) a údaje podle odstavce 4 písm. b) ověří hlavní důlní měřič. Ověřená mapa se předloží v 9 vyhotoveních. Mapa může být zpracována v digitální formě.9)
(6) Jestliže předložené podklady nestačí ke spolehlivému posouzení návrhu, především z hlediska ochrany a hospodárného využití výhradního ložiska, důsledků jeho dobývání nebo z hlediska dopadu na zákonem chráněné zájmy, příslušný obvodní báňský úřad si vyžádá další potřebné podklady, stanoviska nebo vyšší počet vyhotovení podkladů potřebných pro řízení a rozhodnutí.
 
§ 3
Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru
(1) V rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru se uvede
a) název, sídlo a identifikační číslo organizace, která bude výhradní ložisko dobývat,
b) název dobývacího prostoru, název a identifikační číslo katastrálního území1) s názvem a kódem okresu,2) v němž leží dobývací prostor,
c) souřadnice vrcholů a plošný obsah geometrického obrazce, plošný obsah jednotlivých katastrálních zemí či jejich částí, na který se dobývací prostor nalézá, popřípadě výškové označení dobývacího prostoru,
d) druh nerostu nebo skupina nerostů výhradního ložiska, pro jehož dobývání se stanoví dobývací prostor,
e) omezení nebo zvláštní technické podmínky dobývání pro zajištění zákonem chráněných obecných zájmů podle zvláštních předpisů6) vyplývajících z výsledků řízení o stanovení dobývacího prostoru,
f) termín započetí dobývání výhradního ložiska,
g) podmínky vztahující se k tvorbě jednotné surovinové politiky České republiky.10)
(2) Příslušný obvodní báňský úřad zašle rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru účastníkům řízení.11) Rozhodnutí a ověřenou mapu povrchové situace [§2 odst. 4 písm. a)] zašle
a) navrhující organizaci,
b) územním orgánům životního prostředí, s nimiž bylo stanovení dobývacího prostoru dohodnuto, obvodnímu báňskému úřadu, v jehož obvodu leží část dobývacího prostoru a orgánům územního plánování, stavebnímu úřadu a obecnímu úřadu, v jejichž obvodě leží dobývací prostor nebo jeho část,
c) Českému báňskému úřadu,
d) příslušnému územnímu orgánu geodézie a kartografie,
e) Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.
 
§ 4
Změna a zrušení dobývacího prostoru
(1) Organizace navrhne
a) změnu dobývacího prostoru, jestliže se na základě dobývání nebo dalšího průzkumu změnily údaje o výhradním ložisku, které odůvodňují změnu hranic dobývacího prostoru nebo zvláštních technických podmínek dobývání,
b) zrušení dobývacího prostoru, jestliže bylo dobývání výhradního ložiska trvale zastaveno, byly odepsány zásoby12) a byla ukončena likvidace hlavních důlních děl a lomů.13)
(2) Pro změnu a zrušení dobývacího prostoru platí přiměřeně ustanovení § 2 a 3. Při rozšíření dobývacího prostoru upraví organizace podklady podle § 2 o navrhovanou změnu.
 
§ 5
Evidence dobývacích prostorů
(1) Evidenci dobývacích prostorů a jejich změn vede obvodní báňský úřad.
(2) Evidence sestává z
a) evidenční knihy,
b) pomocných rejstříků,
c) sbírky listin.
(3) Souhrnnou evidenci dobývacích prostorů a jejich změn vede Český báňský úřad.
 
ČÁST DRUHÁ
Závěrečná ustanovení
 
§ 6
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se část druhá vyhlášky Českého báňského úřadu č. 78/1988 Sb., o chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech.
 
§ 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda:
Ing. Bartoš v.r.
1) § 5a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb.
1a) § 3 vyhlášky č. 120/1979 Sb., o prostorové identifikaci informací.
2) Č. 1 výnosu Federálního statistického úřadu č.j. 1793/78-032-918 z 9. 6. 1978, kterým se upravuje číselné označování krajů a okresů v ČSSR (reg. v částce 25/1978 Sb.).
3) § 24 odst. 2 horního zákona.
4) § 14 horního zákona.
5) § 27 odst. 5 horního zákona.
6) Například zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících,zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, vyhláška č. 28/1967 Sb., kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností, zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
7a) § 8 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
7b) § 31 odst. 5 horního zákona.
7c) § 6 zákona č. 334/1992 Sb.
§ 5 a § 8 až 11 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.
7d) § 13 a 14 zákona č. 289/1995 Sb. Vyhláška č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.
7e) Zákon č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7f) Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
8) § 14 odst. 3 horního zákona.
9) § 19 odst. 4 vyhlášky č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 158/1997 Sb.
10) § 24 odst. 2 horního zákona.
11) § 28 odst. 2 horního zákona.
12) § 14b odst. 1 horního zákona.
13) § 10 odst. 5 a 6 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.

Související dokumenty