145/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Schválený:
145/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 4. dubna 2001,
kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 větě druhé se za slova "zvláštním zákonem" doplňují slova "a Statutem hlavního města Prahy (dále jen "Statut")".
2. V § 2 odst. 2 se za slovo "Praha" doplňují slova "a městské části" a slovo "pečuje" se nahrazuje slovem "pečují".
3. V § 3 odst. 2 se slova "hlavního města Prahy (dále jen "Statut")" zrušují.
4. V § 4 se odstavce 2 a 5 zrušují a odstavce 3 a 4 se označují jakoodstavce 2 a 3.
5. V § 5 odst. 3 se slova ", a to neprodleně, pokud je mají k dispozici, a" zrušují.
6. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:
 
"§ 5a
(1) Hlavní město Praha a městské části jsou povinny vydávat potvrzení a vyhotovovat zprávy pro potřeby právnických a fyzických osob, jen stanoví-li tak právní předpis.
(2) Potvrzení pro uplatnění práva v cizině jsou hlavní město Praha a městské části povinny vydat jen v případě, že jim jsou požadované údaje známy.".
7. V § 13 odst. 3 větě druhé se za slova "povinen strpět" vkládá slovo "bezúplatné".
8. V § 15 odst. 3 se za slova "hlavního města Prahy jen s" vkládá slovo "předchozím" a za slova "městské části jen s" vkládá slovo "předchozím".
9. V § 16 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "nebo úkoly, které jsou zvláštními zákony svěřeny správním úřadům jako výkon státní správy".
10. V § 17 odst. 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:
"i) podmínky vedení spisové služby orgánů městské části a zajišťování předarchivní a archivní péče o dokumenty a archiválie původců činných na území hlavního města Prahy a jejich předchůdců,".
Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).
11. V § 18 odst. 1 písm. g) se na konci doplňují slova "jejichž předmět plnění se vztahuje k území městské části,".
12. V § 18 odst. 1 se tečka na konci písmene h) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které včetně poznámky pod čarou č. 6a) zní:
"i) oprávnění vystupovat jako účastník územního řízení v těch řízeních, v nichž se vydává územní rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu6a) v území městské části.
6a) § 32 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.".
13. V § 19 odst. 1 se na konci doplňují slova "nebo se souhlasem městské části".
14. V § 19 odst. 4 se na konci doplňuje věta "Městské části může být svěřen též majetek hlavního města Prahy, který se nachází mimo území hlavního města Prahy.".
15. V § 20 odst. 2 se na konci doplňují slova ", pokud tento zákon nestanoví jinak".
16. V § 20 se dosavadní odstavec 4 označuje jako odstavec 2. Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
17. V § 20 odst. 3 se za slovo "obcemi" vkládají slova "a na spolupráci městských částí s jinými městskými částmi nebo s územními samosprávnými celky".
18. V § 20 odst. 4 se na konci doplňuje věta "Totéž platí pro sdružování městských částí podle odstavce 2.".
19. V § 24 se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.
20. V § 24 odst. 2 písm. c) se slova "inženýrských sítí" nahrazují slovy "sítí technického vybavení".
21. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který zní:
 
"§ 26a
Svazek je oprávněn založit právnickou osobu.".
22. V § 27 odst. 4 se na konci doplňují slova "a která byla vyhlášena".
23. V § 27 odst. 5 se za slova "podle odstavce" vkládají slova "1 a".
24. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který zní:
 
"§ 28a
Předmětem spolupráce hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy s ostatními subjekty mohou být jen činnosti, které patří do jejich samostatné působnosti.".
25. V § 29 odst. 1 se slova "podnikající fyzická osoba" nahrazují slovem "podnikatel 9a)".
Poznámka pod čarou č.9a) zní:
"9a) § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník".
26. V § 29 odst. 3 se slovo "uloží" nahrazuje slovy "může uložit".
27. V § 29 odst. 4 se slovo "uloží" nahrazuje slovy "může uložit".
28. V § 29 odst. 6 větě první se slovo "nezbavuje" zrušuje a za slova "odstavců 1 až 4" se vkládá slovo "nezbavuje".
29. V § 32 odst. 2 větě první se slova "pouze všem" zrušují.
30. V § 32 odst. 4 se slova "hlavní město Praha" nahrazují slovy "Magistrát hlavního města Prahy" a slovo "zvláštní" se zrušuje.
31. V § 36 odst. 1 se slovo "projednáním" nahrazuje slovem "schválením".
32. V § 36 se odstavec 3 zrušuje a odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
33. V § 36 odstavec 3 zní:
"(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li o pronájem bytů anebo pronájem nebo výpůjčku jiného majetku hlavního města Prahy na dobu kratší než 30 dnů nebo jde-li o pronájem nebo výpůjčku právnické osobě, jejímž zřizovatelem je hlavní město Praha nebo městská část.".
34. V § 37 odst. 2 větě první se slova "nebo jím pověřený místně příslušný finanční úřad" zrušují.
35. V § 38 odst. 1 větě druhé se za slovo "nebo" vkládají slova "za podmínek stanovených Statutem,".
36. V § 38 odst. 3 se za slovo "řádnému" vkládají slova "provedení kontrol a".
37. V § 40 větě první se slova "nebo jím pověřený místně příslušný finanční úřad" zrušují.
38. V § 42 odst. 1 se na konci doplňují věty "Přezkoumání hospodaření hlavního města Prahy v takovém případě provede Ministerstvo financí. Přezkoumání hospodaření městské části v takovém případě provede Magistrát hlavního města Prahy.".
39. V § 42 se odstavec 3 zrušuje.
40. V § 45 odst. 4 větě první se slovo "obecný" zrušuje.
41. V § 45 odst. 4 větě druhé se slova "Důvody, v čem spočívá naléhavý obecný zájem, a" zrušují a slovo "uvedeny" se nahrazuje slovem "uvedena" a za větu druhou se vkládá nová věta třetí, která zní: "Důvody, v čem spočívá naléhavý zájem, musí být současně s právním předpisem hlavního města Prahy zveřejněny na úřední desce.".
42. § 47 se zrušuje.
43. V § 50 odst. 2 věta druhá se slovo "se" zrušuje a slovo "ujímá" se nahrazuje slovem "nabývá".
44. V § 50 odst. 4 se za větu první vkládá věta, která zní: "Předsedající ustavujícího zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy (§ 61 odst. 2) skládá slib jako poslední do rukou druhého nejstaršího člena zastupitelstva hlavního města Prahy.".
45. V § 51 odst. 5 se poslední věta zrušuje.
46. V § 53 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Uvolněným členům zastupitelstva hlavního města Prahy se měsíční odměna zvyšuje o částku, která náleží uvolněným členům zastupitelstev obcí, ve kterých působí pověřený obecní úřad. Její výše je stanovena prováděcím právním předpisem.".
47. V § 56 odstavec 3 zní:
"(3) V případě souběhu výkonu několika funkcí člena zastupitelstva hlavního města Prahy přísluší uvolněnému členovi zastupitelstva hlavního města Prahy měsíční odměna podle funkce, za kterou lze poskytnout nejvyšší měsíční odměnu. V případě souběhu výkonu několika funkcí člena zastupitelstva hlavního města Prahy lze poskytnout neuvolněnému členovi zastupitelstva hlavního města Prahy měsíční odměnu podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší měsíční odměna.".
48. V § 58 se za slovo "občanům" vkládají slova "hlavního města Prahy, kteří nejsou členy zastupitelstva hlavního města Prahy,".
49. V § 59 se nadpis zrušuje.
50. V § 59 odst. 2 se písmeno j) zrušuje. Dosavadní písmena k) až w) se označují jako písmena j) až v).
51. V § 59 odst. 2 písmeno j) zní:
"j) rozhodovat o účasti v mezinárodním sdružení s územními samosprávnými celky jiných států a o spolupráci s jinými kraji a obcemi, zakládat, zřizovat, kontrolovat a rušit právnické osoby a organizační složky jako zařízení bez právní subjektivity a schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy, zakládací listiny, stanovy a zřizovací listiny a rozhodovat o účasti hlavního města Prahy v již založených nebo zřízených právnických osobách,".
52. V § 59 odst. 2 písm. q) se za slovo "policii" doplňují slova "jako organizační složku hlavního města Prahy".
53. V § 59 odst. 2 písm. s) se slovo "zastupitelstva" zrušuje.
54. V § 59 odst. 2 písm. u) se slovo "své" zrušuje a za slovo "zástupce" se vkládají slova "hlavního města Prahy".
55. V § 59 odst. 2 písm. v) se slova "do samostatné působnosti zastupitelstva" nahrazují slovem "zastupitelstvu".
56. V § 59 odst. 3 se písmeno b) zrušuje. Dosavadní písmena c) až p) se označují jako písmena b) až o).
57. V § 59 odst. 3 písmeno f) zní:
"f) o poskytování dotací a půjček městským částem z rozpočtu hlavního města Prahy, s výjimkou dotací poskytovaných ze státního rozpočtu nebo rozpočtu státního fondu,".
58. V § 59 odst. 3 písm. j) se slova ", včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů" zrušují.
59. V § 59 odst. 3 písmeno l) zní:
"l) o bezúplatných převodech movitých věcí včetně peněz tuzemským právnickým a fyzickým osobám na vědu, výchovu a vzdělávání, na charitativní, sociální, zdravotnické a ekologické účely a na podporu rozvoje kultury, tělesné výchovy a sportu v celkové částce vyšší než 2 000 000 Kč ročně jednomu a témuž subjektu, s výjimkou poskytování jednorázových sociálních výpomocí občanům a s výjimkou darování ztracených a opuštěných zvířat fyzickým a právnickým osobám,".
60. V § 59 odst. 3 se tečka na konci písmene o) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:
"p) o poskytování věcných a peněžitých darů v hodnotě nad 2 000 000 Kč v jednotlivých případech.".
61. V § 60 odst. 2 se za slovo "žádosti" vkládá slovo "alespoň".
62. § 63 se zrušuje.
63. V § 67 odst. 1 se na konci doplňuje věta "Tuto skutečnost Magistrát hlavního města Prahy bezodkladně oznámí ministerstvu.".
64. V § 67 odstavec 3 zní:
"(3) Nesejde-li se zastupitelstvo hlavního města Prahy po dobu delší než 6 měsíců tak, aby bylo schopno se usnášet, rozpustí je ministerstvo. Proti tomuto rozhodnutí může hlavní město Praha podat žalobu k vrchnímu soudu. Do doby, než bude zvoleno nové zastupitelstvo hlavního města Prahy, zabezpečuje úkoly v samostatné působnosti hlavního města Prahy rada hlavního města Prahy; není-li schopna tyto úkoly plnit nebo není-li zvolena, zabezpečuje je primátor hlavního města Prahy. V tomto případě radě hlavního města Prahy, a není-li zřízena, ani primátorovi nepřísluší rozhodovat ve věcech vyhrazených zastupitelstvu hlavního města Prahy podle § 59 odst. 2 a 3, s výjimkou schválení rozpočtu hlavního města Prahy.".
65. V § 68 odst. 2 písm. b) se slovo "zákonem" nahrazuje slovy "zastupitelstvem hlavního města Prahy".
66. V § 68 odst. 2 se písmeno k) zrušuje. Dosavadní písmena l) až x) se označují jako písmena k) až w).
67. V § 68 odst. 2 se slova "a dále rozhodovat" zrušují.
68. V § 68 odst. 2 písm. l) se před slovo "o" vkládá slovo "rozhodovat".
69. V § 68 odst. 2 se písmeno m) zrušuje. Dosavadní písmena n) až w) se označují jako písmena m) až v).
70. V § 68 odst. 2 písm. m) se před slovo "o" vkládá slovo "rozhodovat".
71. V § 68 odst. 2 písm. n) se před slovo "o" vkládá slovo "rozhodovat".
72. V § 68 odst. 2 písm. o) se před slovo "o" vkládá slovo "rozhodovat".
73. V § 68 odst. 2 písm. p) se před slovo "o" vkládá slovo "rozhodovat" a slova "nižší než 5 000 000 Kč" se nahrazují slovy "nepřevyšující 10 000 000 Kč".
74. V § 68 odst. 2 písmeno q) zní:
"q) rozhodovat o peněžitých i nepeněžitých vkladech do obchodních společností, nadací, obecně prospěšných společností a svazků obcí v hodnotě nepřevyšující 5 000 000 Kč,".
75. V § 68 odst. 2 písm. r) se před slovo "o" vkládá slovo "rozhodovat" a slova "nižší než" se nahrazují slovem "nepřevyšující".
76. V § 68 odst. 2 písm. s) se před slovo "o" vkládá slovo "rozhodovat" a slova "nižší než" se nahrazují slovem "nepřevyšující".
77. V § 68 odst. 2 písm. t) se před slovo "o" vkládá slovo "rozhodovat" a slova "kratší než" se nahrazují slovem "nepřevyšující".
78. V § 68 odst. 2 písm. u) se před slovo "o" vkládá slovo "rozhodovat".
79. V § 68 odst. 2 písm. v) se před slovo "o" vkládá slovo "rozhodovat".
80. V § 71 se odstavec 2 zrušuje a současně se zrušuje označení odstavce 1.
81. V § 72 odst. 2 větě druhé se před slovo "úkony" vkládá slovo "právní".
82. V § 72 odst. 3 písm. g) se slova "přednosty okresního úřadu" nahrazují slovy "hejtmana kraje".
83. V § 72 odst. 3 se písmeno h) zrušuje. Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).
84. V § 72 odst. 3 písm. h) se za slova "samostatné působnosti" vkládají slova "hlavního města Prahy".
85. V § 72 odst. 4 se slova "a zapisovatelem" zrušují.
86. V § 73 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "které je povinno usnesení rady hlavního města Prahy projednat a v případě potřeby zjednat nápravu.".
87. V § 74 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Náměstkům primátora hlavního města Prahy a dalším členům rady hlavního města Prahy může zastupitelstvo hlavního města Prahy svěřit zabezpečování úkolů v samostatné působnosti hlavního města Prahy.".
88. V § 77 odst. 2 se slova "na návrh rady hlavního města Prahy" zrušují, za slovo "občanů" se vkládají slova "hlavního města Prahy" a za slovo "zaměstnanců" se vkládají slova "hlavního města Prahy zařazených do".
89. V § 78 odst. 6 písm. d) se na konci doplňují slova "které hlavní město Praha zřizuje,".
90. V § 79 se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
91. V § 79 odst. 3 se část věty za středníkem zrušuje a středník se nahrazuje tečkou.
92. V § 81 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
93. V § 81 odst. 3 písm. d) se slova "výstavbu a provoz" nahrazují slovy "koordinaci výstavby a provozu" a slova "správních úřadů" se nahrazují slovy "veřejné správy".
94. V § 81 odst. 6 se slovo "radě" nahrazuje slovem "starostovi".
95. V § 82 odst. 2 se na konci věty první tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "nestanoví-li zvláštní zákon jinak.".
96. V § 83 se na konci doplňuje věta "Úřední deska se zpravidla umisťuje na budově, v níž má své sídlo Magistrát.".
97. V § 84 odst. 2 se na konci doplňuje věta "Ukončení pracovního poměru a jeho opětovné uzavření nemá za následek nový běh lhůty.".
98. V § 85 odst. 2 se za slova "se vykoná" vkládají slova "nejdříve po uplynutí 30 dnů," a za slovo "nejpozději" se vkládá slovo "však".
99. V § 86 odst. 2 se za slova "se nevztahují" vkládají slova "na ředitele Magistrátu a".
100. V § 87 odst. 2 větě první se za slova "zastupitelstva městské části a" vkládají slova "na práva a povinnosti", za slova "zastupitelstva hlavního města Prahy a" vkládají slova "na práva a povinnosti" a druhé slovo "jeho" se nahrazuje slovy "členů zastupitelstva hlavního města Prahy".
101. V § 87 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Uvolněnému členu zastupitelstva městské části, na kterou byla zákonem nebo Statutem přenesena alespoň část působnosti pověřeného obecního úřadu, náleží zvýšení měsíční odměny o částku stanovenou prováděcím právním předpisem.".
102. Nad § 89 se nadpis zrušuje.
103. V § 89 odst. 1 větě první se první slovo "zákonem," nahrazuje slovem "nebo" a slova "nebo Statutem" se zrušují.
104. V § 89 odst. 1 písmeno b) zní:
"b) stanovit počet uvolněných členů zastupitelstva městské části,".
105. V § 89 odst. 1 písm. c) se za slovo "odměn" vkládá slovo "neuvolněným".
106. V § 89 odst. 1 písm. k) zní:
"k) zakládat, zřizovat a rušit právnické osoby a organizační složky jako zařízení bez právní subjektivity a schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy, zakládací listiny, stanovy a zřizovací listiny a rozhodovat o účasti městské části v již založených nebo zřízených právnických osobách,".
107. V § 89 odst. 1 se písmeno m) zrušuje. Dosavadní písmena n) až q) se označují jako písmena m) až p).
108. V § 89 odst. 1 se písmeno o) zrušuje. Dosavadní písmeno p) se označuje jako písmeno o).
109. V § 89 odst. 2 písm. d) se slova "včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů," zrušují.
110. V § 89 odst. 2 písmeno e) zní:
"e) o bezúplatných převodech movitých věcí včetně peněz tuzemským právnickým a fyzickým osobám na vědu, výchovu a vzdělávání, na charitativní, sociální, zdravotnické a ekologické účely a na podporu rozvoje kultury, tělesné výchovy a sportu v celkové částce vyšší než 50 000 Kč ročně jednomu a témuž subjektu, s výjimkou poskytování jednorázových sociálních výpomocí občanům a s výjimkou darování ztracených a opuštěných zvířat fyzickým a právnickým osobám,".
111. V § 89 odst. 2 písmeno k) zní:
"k) o věcných a peněžitých darech právnickým a fyzickým osobám v hodnotě vyšší než 50 000 Kč. ".
112. V § 89 odst. 2 se písmena l) až q) zrušují.
113. § 91 se zrušuje.
114. V § 92 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
"(1) Jestliže nebude ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva městské části svoláno ve stanovené lhůtě (§ 61 odst. 1), svolá je Magistrát do 15 dnů ode dne marného uplynutí této lhůty.".
Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.
115. V § 92 odst. 3 se slova "opravný prostředek k soudu" nahrazují slovy "žalobu k Městskému soudu v Praze".
116. V § 93 odst. 2 věta poslední zní: "Správce městské části zabezpečuje úkoly v oblasti samostatné působnosti městské části podle § 89 odst. 1 písm. i) a § 94 odst. 2.".
117. V § 94 odst. 1 větě první se za slova "rady městské části" vkládají slova "a na práva a povinnosti jejích členů" a za slova "na postavení a jednání" se vkládají slova "a na práva a povinnosti členů".
118. V § 94 odst. 2 se písmeno b) zrušuje. Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena b) až h).
119. V § 94 odst. 2 písm. c) se slovo "odměny" nahrazuje slovem "plat".
120. V § 94 odst. 2 písmeno h) zní:
"h) provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem městské části.".
121. V § 94 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Rada městské části rozhoduje v záležitostech patřících do samostatné působnosti městské části, pokud nejsou zákonem vyhrazeny zastupitelstvu městské části nebo pokud si je zastupitelstvo městské části nevyhradí.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
122. V § 95 odst. 2 se slova "písm. b), c), e) a f)" nahrazují slovy "písm. b), d) a e)".
123. V § 97 odst. 1 větě první se za slova "starosty městské části" vkládají slova "a na jeho práva a povinnosti" a za slova "na postavení a jednání" se vkládají slova "a na práva a povinnosti".
124. V § 97 odst. 2 se slovo "odměnu" nahrazuje slovem "plat", za druhá slova "tajemníka úřadu" se vkládají slova "městské části" a slova "návrhu starosty městské části nebo" se zrušují.
125. V § 97 se odstavec 3 zrušuje.
126. V § 100 odst. 1 větě první se za slova "orgánů městské části" vkládají slova "a na jejich práva a povinnosti" a za slova "na postavení a jednání" se vkládají slova "a práva a povinnosti".
127. V § 101 se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
128. V § 101 odst. 3 se část věty za středníkem zrušuje a středník se nahrazuje tečkou.
129. V § 102 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "které je povinno usnesení rady městské části projednat a v případě potřeby zjednat nápravu.".
130. V § 103 větě první se za první slova "úřadu městské části" vkládají slova "na práva a povinnosti", slovo "jeho" se zrušuje, slova "na zaměstnance" se nahrazují slovem "zaměstnanců", slovo "zařazené" se nahrazuje slovem "zařazených" a za slova "a jednání Magistrátu," se vkládají slova "na práva a povinnosti".
131. V § 104 odstavec 1 zní:
"(1) Úřad městské části tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník úřadu městské části, je-li tato funkce zřízena, a zaměstnanci městské části zařazení do úřadu městské části. Není-li funkce tajemníka úřadu městské části zřízena, vykonává tuto funkci starosta městské části. V úřadech městských částí, kterým je svěřen výkon přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního úřadu nebo okresního úřadu, se zřizuje funkce tajemníka úřadu městské části vždy. V čele úřadu městské části je starosta.".
132. V § 104 odst. 2 věta druhá se slova "a radě městské části" zrušují.
133. V § 105 odst. 2 se na konci věty první tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "nestanoví-li zvláštní zákon jinak.".
134. Za § 107 se vkládá nový § 107a, který zní:
 
"§ 107a
Při výkonu dozoru jsou ministerstvo a ostatní věcně příslušné ústřední správní úřady oprávněny
a) požadovat od příslušného orgánu hlavního města Prahy poskytnutí informací potřebných pro výkon dozoru ve stanovených lhůtách,
b) požadovat na hlavním městě Praze změnu nebo zrušení nezákonného opatření jeho orgánů ve stanovené lhůtě,
c) požadovat na hlavním městě Praze splnění úkolu stanoveného mu zákonem; nesplní-li hlavní město Praha úkol stanovený mu zákonem a po upozornění věcně příslušným orgánem nezjedná nápravu, zabezpečí náhradní výkon příslušný ústřední správní úřad na náklady hlavního města Prahy, jestliže nesplněný úkol může provést někdo jiný; v odůvodněných případech může od vymáhání nákladů upustit,
d) vymáhat splnění úkolů stanovených hlavnímu městu Praze zákonem postupným ukládáním pokut ve správním řízení, není-li podle povahy věci možné nebo účelné zabezpečit splnění úkolu podle písmene c); úhrn uložených pokut nesmí převýšit předpokládané náklady na zabezpečení úkolu způsobem uvedeným v písmenu c); v odůvodněných případech může ministerstvo od vymáhání splnění úkolů upustit.".
135. V § 108 odst. 2 se za slovo "úřadem" vkládají slova "ve lhůtě 3 měsíců od účinnosti rozhodnutí o pozastavení výkonu právního předpisu hlavního města Prahy".
136. V § 108 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Jestliže Ústavní soud návrh ministra vnitra na zrušení právního předpisu hlavního města Prahy odmítne nebo zamítne, rozhodnutí ministerstva o pozastavení výkonu právního předpisu hlavního města Prahy pozbývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci.".
137. V § 110 odst. 1 se slova "usnesení nebo rozhodnutí" nahrazují slovy "usnesení, rozhodnutí nebo opatření".
138. V § 110 odst. 2 se slova "usnesení nebo rozhodnutí" nahrazují slovy "usnesení, rozhodnutí nebo opatření".
139. V § 110 odst. 3 se slova "usnesení nebo rozhodnutí" nahrazují slovy "usnesení, rozhodnutí nebo opatření".
140. V § 112 odst. 1 se slova "usnesení nebo rozhodnutí" nahrazují slovy "usnesení, rozhodnutí nebo opatření".
141. V § 112 odst. 2 se slova "usnesení nebo rozhodnutí" nahrazují slovy "usnesení, rozhodnutí nebo opatření" a slova "předloží Magistrát věc k rozhodnutí radě hlavního města Prahy" se nahrazují slovy "Magistrát takové usnesení, rozhodnutí nebo opatření zruší".
142. V § 112 odst. 3 se slova "usnesení nebo rozhodnutí" nahrazují slovy "usnesení, rozhodnutí nebo opatření".
143. Za § 112 se vkládá nový § 112a, který zní:
 
"§ 112a
Při vydávání rozhodnutí podle § 108, 110 a 112 se nepostupuje podle správního řádu.".
144. V § 114 odst. 3 písm. a) se za slovo "řediteli" vkládá slovo "Magistrátu".
145. V § 116 odstavec 1 zní:
"(1) Kontrolující seznámí s obsahem protokolu o kontrole ředitele Magistrátu nebo jím pověřeného zástupce a osoby odpovědné za nedostatky. Řediteli Magistrátu nebo jím pověřenému zástupci předá kontrolující stejnopis protokolu o kontrole. Stejnopis části záznamu, ve kterém je vymezena osobní odpovědnost, předá kontrolující odpovědným osobám a jejich nadřízenému. Pokud ředitel Magistrátu nebo jím pověřený zástupce nebo odpovědná osoba odmítne podepsat protokol o kontrole, vyznačí to kontrolující v tomto protokolu.".
146. V § 116 odst. 2 se za slovo "ředitel" doplňuje slovo "Magistrátu".
147. V § 118 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní: "c) organizuje porady s ředitelem Magistrátu.".
148. V § 119 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Orgány hlavního města Prahy a orgány městských částí samy vykonávají správní rozhodnutí jimi vydaná v prvním stupni, pokud není podán návrh na soudní výkon rozhodnutí.".
149. Za § 119 se vkládá nový § 119a, který zní:
 
"§ 119a
(1) Skutečnosti nasvědčující vyloučení zaměstnance hlavního města Prahy zařazeného do Magistrátu z projednávání a rozhodování věci ve správním řízení se oznamují řediteli příslušného odboru Magistrátu. Skutečnosti nasvědčující vyloučení ředitele odboru Magistrátu se oznamují řediteli Magistrátu. Člen zvláštního orgánu tyto skutečnosti oznamuje primátorovi. O podjatosti rozhoduje orgán, popřípadě zaměstnanec, jemuž se skutečnosti nasvědčující vyloučení oznamují, který v případě, že zaměstnanec nebo člen orgánu bude vyloučen pro podjatost, učiní potřebná opatření k zajištění dalšího řízení.
(2) Ustanovení odstavce 1 se obdobně použije na zaměstnance městských částí zařazené do úřadů městských částí a na členy zvláštních orgánů městských částí. V městských částech, kde není zřízen odbor úřadu městské části nebo v nichž není zřízena funkce tajemníka, se skutečnosti nasvědčující vyloučení oznamují starostovi.".
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

Související dokumenty