298/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
298/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 6. září 2011,
kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. I
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/ /2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 362/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 5 písm. a) se za bod 7 doplňuje bod 8, který zní:
„8. člena okrskové volební komise při volbách do Parlamentu České republiky, Evropského parlamentu a zastupitelstev územních samosprávných celků,“.
2. V § 7 odst. 1 písmeno h) zní:
„h) osoby konající službu v ozbrojených silách, s výjimkou vojáků z povolání, a osoby povolané k vojenskému cvičení,“.
3. Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
4. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „k 1. dni kalendářního čtvrtletí“ nahrazují slovy „k 1. lednu následujícího kalendářního roku; přihlášku je pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny. Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny k 1. lednu kalendářního roku lze podat pouze jednu; k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě“ a slova „ve větě druhé nebo třetí“ se nahrazují slovy „v tomto ustanovení“.
5. V § 11 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
„f) vybrat si variantu poskytnutí zdravotní péče podle § 13,“.
Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena g) až j).
6. V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno k), které zní:
„k) na časovou a místní dostupnost zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění poskytované smluvními zdravotnickými zařízeními příslušné zdravotní pojišťovny.“.
7. V § 11 odst. 3 větě páté se slova „v základní a náhradní službě“ a slova „základní nebo náhradní službu nebo“ zrušují.
8. V § 11 odst. 3 větě sedmé se slova „základní nebo náhradní službu nebo“ zrušují.
9. V § 11 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) V případě fúze sloučením Vojenské zdravotní pojišťovny s jinou zdravotní pojišťovnou podle zvláštního právního předpisu28), při které Vojenská zdravotní pojišťovna zaniká, přecházejí práva a povinnosti stanovené tímto zákonem Vojenské zdravotní pojišťovně, jakož i povinnosti stanovené Ministerstvu obrany a dalším osobám k Vojenské zdravotní pojišťovně, na nástupnickou zdravotní pojišťovnu. Informaci o fúzi sloučením Vojenské zdravotní pojišťovny s jinou zdravotní pojišťovnou, při které Vojenská zdravotní pojišťovna zanikla, zveřejní Ministerstvo zdravotnictví způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
10. V § 11 odst. 5 se slova „vykonávajících civilní službu, osob“ zrušují.
11. V § 12 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:
„n) uhradit zdravotnickému zařízení, popřípadě jinému subjektu, který pojištěnci poskytl zdravotní péči, rozdíl mezi cenou poskytnuté zdravotní péče a výší úhrady ze zdravotního pojištění podle § 13.“.
12. V § 13 odstavec 1 zní:
„(1) Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní péče poskytnutá pojištěnci s cílem zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav nebo zmírnit jeho utrpení, pokud
a) odpovídá zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, jehož má být jejím poskytnutím dosaženo, a je pro pojištěnce přiměřeně bezpečná,
b) je v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy,
c) existují důkazy její účinnosti vzhledem k účelu jejího poskytování.“.
13. V § 13 se doplňují odstavce 4 až 9, které včetně poznámky pod čarou č. 49 znějí:
„(4) Pokud lze zdravotní péči uvedenou v odstavci 1 poskytnout více než jedním způsobem, přičemž všechny tyto způsoby splňují podmínky stanovené v odstavci 1 a mají stejný terapeutický účinek, hradí se takový způsob zdravotní péče, který je v souladu s účelným a hospodárným vynakládáním zdrojů veřejného zdravotního pojištění (dále jen „základní varianta“). Ostatní způsoby zdravotní péče podle věty první, které nesplňují podmínku účelného a hospodárného vynakládání zdrojů veřejného zdravotního pojištění (dále jen „ekonomicky náročnější varianta“), se ze zdravotního pojištění hradí ve výši stanovené pro úhradu takové zdravotní péče v základní variantě.
(5) Za ekonomicky náročnější variantu zdravotní péče lze považovat pouze zdravotní péči, která je takto označena v prováděcích právních předpisech vydaných podle § 17. Za ekonomicky náročnější variantu nelze označit zdravotní péči, kterou lze poskytnout pouze jedním způsobem.
(6) Před poskytnutím zdravotní péče, kterou lze poskytnout jak v základní variantě, tak i v ekonomicky náročnější variantě, je zdravotnické zařízení povinno pojištěnci nabídnout poskytnutí zdravotní péče v základní variantě a informovat ho též o ekonomicky náročnější variantě, včetně rozdílu mezi cenou ekonomicky náročnější varianty stanovenou v souladu s cenovým předpisem a uvedenou v ceníku zdravotnického zařízení, a výší úhrady zdravotní péče v základní variantě stanovenou prováděcím právním předpisem vydaným podle § 17 a cenovým předpisem49). Postup podle věty první se nepoužije, není-li možné vzhledem ke zdravotnímu stavu nemocného vyžádat si jeho souhlas a jde o neodkladné výkony nutné k záchraně života či zdraví. Ceník ekonomicky náročnějších variant zdravotní péče musí být zveřejněn ve zdravotnickém zařízení na veřejnosti přístupném místě a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(7) Zdravotnické zařízení je v případech uvedených v odstavci 6 povinno do zdravotnické dokumentace pojištěnce zaznamenat, že mu bylo nabídnuto poskytnutí zdravotní péče v základní variantě a že byl informován o možnostech poskytnutí zdravotní péče i v ekonomicky náročnější variantě. Součástí záznamu ve zdravotnické dokumentaci je vyslovení souhlasu pojištěnce s poskytnutím zdravotní péče v základní variantě, nebo s poskytnutím zdravotní péče v ekonomicky náročnější variantě, pokud se pojištěnec pro takovou variantu rozhodl; v takovém případě je součástí záznamu ve zdravotnické dokumentaci též vyslovení souhlasu pojištěnce se zaplacením částky ve výši rozdílu mezi cenou ekonomicky náročnější varianty a výší úhrady zdravotní péče v základní variantě. Takto vyslovený souhlas podepíše pojištěnec a ošetřující lékař; pokud pojištěnec s ohledem na svůj zdravotní stav nemůže záznam podepsat, stvrdí jeho nepochybný projev vůle svým podpisem ošetřující lékař a další svědek. V záznamu se uvede způsob, jakým pojištěnec svou vůli projevil, a zdravotní důvody bránící podpisu pojištěnce.
(8) Zdravotnické zařízení nesmí při poskytování zdravotní péče upřednostňovat pojištěnce, který si zvolí ekonomicky náročnější variantu.
(9) Za opakované porušení povinnosti podle odstavců 6 až 8 příslušná zdravotní pojišťovna uloží zdravotnickému zařízení pokutu do 1 000 000 Kč. Při určení výše pokuty se přihlédne k závažnosti porušení povinnosti, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž bylo spácháno. Pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy příslušná zdravotní pojišťovna zjistila porušení povinnosti, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Pokuta je příjmem zdravotní pojišťovny, která ji uložila. Opakované udělení pokuty je důvodem pro ukončení smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče bez uplatnění výpovědní lhůty podle § 17 odst. 3. Zdravotnické zařízení za porušení povinnosti neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložilo veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránilo.
49) § 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů. § 10 zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
14. V § 15 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slovo „hradí“ vkládají slova „v provedení nejméně ekonomicky náročném“.
15. V § 15 odst. 5 větě první se slova „obsahující léčivé látky ze skupin léčivých látek uvedených v příloze č. 2“ zrušují, ve větě třetí se slova „a transfúzní přípravky“ nahrazují slovy „ , transfúzní přípravky, léčivé přípravky pro moderní terapii a tkáně a buňky“ a ve větě poslední se slova „a transfúzní přípravky“ nahrazují slovy „ , transfúzní přípravky, zdravotnické prostředky, léčivé přípravky pro moderní terapii a tkáně a buňky“.
16. V § 15 odst. 6 písm. e) se slova „nebo druhým generikem podle § 39b odst. 4 a jejich držitel registrace se písemně v průběhu řízení“ nahrazují slovy „podobným přípravkem podle § 39b odst. 4 v referenční skupině, který byl podle zákona o léčivech registrován jako biologický léčivý přípravek nebo generikum, a držitel registrace se písemně spolu s žádostí“.
17. V § 15 odst. 6 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) jejichž cena pro konečného spotřebitele by v případě úhrady ze zdravotního pojištění byla nižší nebo rovna 50 Kč.“.
18. V § 15 odst. 6 se závěrečná část ustanovení zrušuje.
19. V § 15 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které znějí:
„(7) Terapeutickou účinností se rozumí schopnost vyvolávat žádoucí účinek s použitím léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely i v podmínkách běžné klinické praxe. Účelnou terapeutickou intervencí se rozumí zdravotní péče poskytovaná k prevenci nebo léčbě onemocnění za účelem dosažení co nejúčinnější a nejbezpečnější léčby při zachování nákladové efektivity.
(8) Nákladovou efektivitou se rozumí určení poměru mezi náklady a přínosy spojenými s použitím léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely ve srovnání s použitím jiného léčivého přípravku, potraviny pro zvláštní lékařské účely nebo léčebného postupu; nákladová efektivita je hodnocena ve srovnání s takovým terapeutickým postupem hrazeným z prostředků zdravotního pojištění, který je obecně přijímán jako obvyklý. Nákladově efektivní jsou takové léčebné postupy, které při srovnatelných nákladech přinášejí stejný nebo vyšší terapeutický účinek spočívající v prodloužení života, zlepšení kvality života nebo zlepšení podstatného a měřitelného kritéria příslušného onemocnění, nebo které při alespoň srovnatelném terapeutickém účinku znamenají nižší celkové náklady pro systém zdravotního pojištění, nebo při vyšších nákladech a vyšším terapeutickém účinku je tento poměr srovnatelný s jinými terapeutickými postupy hrazenými z prostředků zdravotního pojištění. Hodnocení nákladové efektivity se vyžaduje u léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, které nejsou zařazeny do referenční skupiny podle § 39c odst. 1, nebo u kterých je navrhováno preskripční nebo indikační omezení odlišně od v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, anebo u kterých je požadováno stanovení další zvýšené úhrady podle § 39b odst. 11, popřípadě u kterých je požadováno zvýšení úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely oproti základní úhradě.“.
Dosavadní odstavce 7 až 11 se označují jako odstavce 9 až 13.
20. V § 15 odst. 9 písm. a) se slova „výši úhrad“ nahrazují slovy „stanovení, změně a zrušení výše úhrady“.
21. V § 15 odst. 9 písm. d) se slovo „výši“ nahrazuje slovy „stanovení, změně a zrušení“.
22. V § 15 se na konci odstavce 9 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) základní úhradě referenční skupiny.“.
23. V § 15 odstavec 10 zní:
„(10) Léčivý přípravek, jehož úhrada ze zdravotního pojištění je rozhodnutím Ústavu podmíněna používáním na specializovaném pracovišti, zdravotní pojišťovna hradí pouze zdravotnickému zařízení, se kterým za účelem hospodárného užití takových léčivých přípravků uzavřela zvláštní smlouvu. Součástí takové smlouvy musí být uvedení léčivého přípravku a pracoviště zdravotnického zařízení.“.
24. V § 15 se za odstavec 10 vkládají nové odstavce 11 a 12, které znějí:
„(11) Zdravotnické prostředky uvedené v oddílu B přílohy č. 3 tohoto zákona se ze zdravotního pojištění nehradí. Zdravotnické prostředky uvedené v oddílu C přílohy č. 3 tohoto zákona se ze zdravotního pojištění hradí ve výši a za podmínek stanovených v této příloze.
(12) Zdravotnické prostředky neuvedené v odstavci 11 se ze zdravotního pojištění hradí ve výši 75 %ceny zdravotnického prostředku v provedení nejméně ekonomicky náročném, v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení; cenu nejméně ekonomicky náročného provedení zdravotnického prostředku zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem trhu. Ze zdravotního pojištění podle tohoto odstavce se hradí zdravotnické prostředky předepsané za účelem
a) pokračovat v léčebném procesu,
b) podpořit stabilizaci zdravotního stavu pojištěnce nebo jej výrazně zlepšit anebo vyloučit jeho zhoršení, nebo
c) kompenzovat nebo zmírnit následky zdravotní vady včetně náhrady nebo modifikace anatomické struktury nebo fyziologického procesu.“.
Dosavadní odstavce 11 až 13 se označují jako odstavce 13 až 15.
25. V § 16a odst. 1 písmeno d) zní:
„d) 30 Kč za recept, na jehož základě došlo k výdeji prvního z balení předepsaných hrazených léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, bez ohledu na počet hrazených léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely a počet předepsaných balení,“.
Poznámka pod čarou č. 27b se zrušuje.
26. V § 16a odst. 1 písm. f) se číslo „60“ nahrazuje číslem „100“.
27. V § 16a odst. 6 se slova „(§ 40 odst. 3)“ nahrazují slovy „(§ 40 odst. 4)“.
28. V § 16a odstavec 9 zní:
„(9) Zdravotnické zařízení je povinno regulační poplatek uvedený v odstavci 1 od pojištěnce nebo jeho zákonného zástupce vybrat, pokud nejde o výjimku z placení regulačního poplatku podle odstavce 2 nebo 3. Při zjištění opakovaného a soustavného porušování této povinnosti je zdravotní pojišťovna oprávněna tomuto zdravotnickému zařízení uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč. Pokutu je možno uložit i opakovaně. Při ukládání pokuty zdravotní pojišťovna přihlíží k závažnosti porušení, k míře zavinění a k okolnostem, za nichž k porušení povinnosti došlo. Pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila porušení nebo nesplnění povinnosti, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení nebo nesplnění povinnosti došlo. Pokuta je příjmem zdravotní pojišťovny, která ji uložila.“.
29. V § 16b odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Do limitu podle věty první se započítávají doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely s obsahem stejné léčivé látky a stejné cesty podání pouze ve výši vypočtené podle doplatku na léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely, jehož doplatek na množstevní jednotku této léčivé látky je nejnižší a u kterého nebylo zjištěno přerušení nebo ukončení dodávání.“ a věta poslední se zrušuje.
30. V § 17 odstavec 5 zní:
„(5) Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a s označením variant zdravotní péče podle § 13.“.
31. V § 17 odst. 6 větě páté se číslo „90“ nahrazuje číslem „120“.
32. V § 17 odst. 7 větě druhé se slova „s výjimkou zařízení lékárenské péče, léčivé přípravky obsahující léčivé látky uvedené v příloze č. 2 tohoto zákona, u nichž rozhodne Ústav o takovém způsobu úhrady“ nahrazují slovy „poskytujícím ambulantní zdravotní péči, léčivé přípravky, u nichž rozhodne Ústav o takovém způsobu úhrady“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Ve smlouvě může zdravotní pojišťovna sjednat jiný způsob úhrady léčivých přípravků při poskytování ústavní péče, u kterých sjednala výši a podmínky úhrady s držitelem rozhodnutí o registraci nebo s výrobcem.“.
33. V § 17 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno d), které zní:
„d) smlouvy osobám, které mají oprávnění k distribuci léčivých přípravků podle zákona o léčivech, léčivé přípravky obsahující očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví.“.
34. V § 30 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) očkování a úhradu léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví,“.
Poznámka pod čarou č. 35 se zrušuje.
35. V § 30 odst. 2 písm. b) úvodní část ustanovení zní: „očkování a úhradu léčivých přípravků obsahujících očkovací látky v provedení nejméně ekonomicky náročném“.
36. V § 32 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Zdravotnické zařízení oprávněné vydávat léčivé přípravky nesmí v souvislosti s výdejem léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis, hrazeného z veřejného zdravotního pojištění, poskytnout, nabídnout nebo slíbit peněžní či nepeněžní plnění, výhody nebo dary majetkové či nemajetkové povahy, a to ani prostřednictvím třetích osob.
(5) Při zjištění opakovaného porušení povinnosti podle odstavce 4 je zdravotní pojišťovna oprávněna tomuto zdravotnickému zařízení uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč. Pokutu je možno uložit i opakovaně. Při ukládání pokuty zdravotní pojišťovna přihlíží k závažnosti porušení, k míře zavinění a k okolnostem, za nichž k porušení povinnosti došlo. Pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila porušení nebo nesplnění povinnosti, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení nebo nesplnění povinnosti došlo. Pokuta je příjmem zdravotní pojišťovny, která ji uložila.“.
37. V § 39a odstavce 2 až 4 znějí:
„(2) Ústav stanoví maximální cenu výrobce, s výjimkou postupů podle odstavců 4 až 6, ve výši
a) průměru cen výrobce posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely ze 3 členských států Evropské unie, s výjimkou České republiky, Estonska, Kypru, Lucemburska, Malty a Německa (dále jen „země referenčního koše“), které mají nejnižší cenu posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, je-li posuzovaný léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely na trhu nejméně ve 3 zemích referenčního koše,
b) ceny výrobce léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, obsažené v písemném ujednání uzavřeném ve veřejném zájmu podle § 17 odst. 2 zdravotní pojišťovnou s držitelem rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, dovozcem nebo tuzemským výrobcem potraviny pro zvláštní lékařské účely, dovozcem nebo předkladatelem specifického léčebného programu, je-li ujednání uzavřeno na dobu alespoň 1 roku s výpovědní lhůtou nejméně 3 měsíce pro všechny dodávky léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely na trh České republiky, a nelze-li postupovat podle písmene a),
c) ceny výrobce nejbližšího terapeuticky porovnatelného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely zjištěné v zemích referenčního koše nebo v České republice, nelze-li postupovat podle písmen a) a b). Je-li nejbližší terapeuticky porovnatelný léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely dostupná v České republice, pak se použije její nejnižší cena výrobce zjištěná v České republice; pokud u takového terapeuticky porovnatelného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely je držitel rozhodnutí o registraci totožný jako u posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, použije se tato cena, jestliže byla stanovena podle písmene a). Nelze-li postupovat tímto způsobem, použije se nejnižší cena výrobce zjištěná v zemích referenčního koše. Při výběru nejbližšího terapeuticky porovnatelného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely se příslušná kritéria zohledňují v následujícím pořadí: léčivá látka, léková forma, síla léčivého přípravku, velikost balení.
(3) Ministerstvo zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem
a) pravidla pro výběr rozhodného období pro přepočet zahraničních cen z cizí měny,
b) rozhodné období a pravidla pro zjištění ceny výrobce a pro posuzování dostupnosti léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely,
c) způsob přepočtu výše maximální ceny podobného přípravku podle odstavců 4 až 6,
d) pravidla pro vyloučení zahraniční ceny výrobce zjištěné podle odstavce 2 z použití pro stanovení maximální ceny,
e) přípustnou odchylku ve velikosti balení při hledání zahraniční ceny výrobce podle odstavce 2,
f) pravidla pro zvýšení maximální ceny ve veřejném zájmu podle § 17 odst. 2,
g) způsob stanovení maximální ceny u vysoce inovativních léčivých přípravků, u kterých je podána žádost o stanovení maximální ceny ve stejné výši pro všechny síly léčivého přípravku bez ohledu na obsah léčivé látky,
h) pravidla pro oznamování nejvyšší ceny, za kterou hodlá držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, dovozce nebo tuzemský výrobce potraviny pro zvláštní lékařské účely nebo neregistrovaného léčivého přípravku používaného v rámci specifického léčebného programu uvádět léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely na trh u léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, které nepodléhají regulaci ceny výrobce stanovením maximální ceny.
(4) Ústav stanoví maximální cenu podobného přípravku podle maximální ceny léčivého přípravku, kterému je posuzovaný léčivý přípravek podobný, v případě, že
a) není požadováno stanovení maximální ceny nad rámec maximální ceny léčivého přípravku, kterému je posuzovaný léčivý přípravek podobný v souladu se žádostí podle § 39f odst. 8,
b) žadatel v žádosti o stanovení maximální ceny podobného přípravku požádá o stanovení maximální ceny v řízení podle § 39g odst. 9, a
c) stanovení úhrady nebrání podmínky podle § 15 odst. 6 písm. e) nebo § 39g odst. 10.“.
38. V § 39a se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 7, které znějí:
„(5) Ústav vypočte maximální cenu prvního podobného přípravku v referenční skupině podle odstavce 4 a dále tuto cenu sníží o
a) 15%v případě, že jde o přípravek, který byl podle zákona o léčivech registrován jako biologický léčivý přípravek, v situaci, kdy je v systému úhrad ze zdravotního pojištění (dále jen „systém úhrad“) pouze 1 podobný přípravek, který byl registrován jako biologický léčivý přípravek,
b) 32%v případě, že jde o přípravek, který byl podle zákona o léčivech registrován jako generikum v situaci, kdy je v systému úhrad pouze 1 podobný přípravek, který nebyl registrován jako generikum,
c) 15 % v případě, že jde o přípravek, který nebyl podle zákona o léčivech registrován jako generikum, v situaci, kdy je v systému úhrad pouze 1 podobný přípravek, který nebyl registrován jako generikum.
(6) Ústav vypočte maximální cenu prvního podobného přípravku v referenční skupině, u kterého nejsou splněny podmínky podle odstavce 4, postupem podle odstavců 2 a 5 a maximální cenu stanoví ve výši, která je podle tohoto výpočtu nejnižší.
(7) Maximální cenu léčivého přípravku stanovenou podle odstavců 5 a 6 nelze zvýšit do provedení první následující hloubkové revize podle § 39l.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 8.
39. V § 39a odst. 8 větě druhé se slova „ceny zjištěné alespoň v 1 zemi referenčního koše nebo ve výši průměru výrobních cen“ nahrazují slovy „průměru cen výrobce“.
40. V § 39b odst. 2 písmeno c) zní:
„c) účastníkem řízení předložené hodnocení nákladové efektivity a dopadu na finanční prostředky zdravotního pojištění způsobeného užíváním léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, s vyjádřením nákladů na 1 pacienta a odhadovaný počet pacientů léčených za rok, a to v případech stanovení nebo změny výše a podmínek úhrady nebo hloubkové nebo zkrácené revize u léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, u kterých je požadováno rozšíření podmínek úhrady vedoucí ke zvýšení počtu léčených pacientů, zvýšení úhrady oproti základní úhradě nebo 1 další zvýšená úhrada oproti stávajícímu stavu nebo oproti ostatním léčivým přípravkům nebo potravinám pro zvláštní lékařské účely v referenční skupině,“.
41. V § 39b odstavec 4 zní:
„(4) Podobným přípravkem se pro účely tohoto zákona rozumí léčivý přípravek, který má shodnou léčivou látku nebo léčivé látky a shodnou nebo obdobnou lékovou formu s hrazeným léčivým přípravkem, se kterým je v zásadě terapeuticky zaměnitelný. Dále se podobným přípravkem rozumí biologický léčivý přípravek, který má podobnou biologickou látku nebo biologické látky a shodnou nebo obdobnou lékovou formu s hrazeným léčivým přípravkem, se kterým je v zásadě terapeuticky zaměnitelný. Prvním podobným přípravkem se rozumí takový podobný přípravek, pro který je podána žádost o stanovení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady jako první v pořadí.“.
42. V § 39b se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 9, které znějí:
„(5) Ústav stanoví výši úhrady posuzovaného podobného přípravku podle výše a podmínek úhrady léčivého přípravku, kterému je posuzovaný léčivý přípravek podobný, v případě, že
a) není požadováno stanovení výše a podmínek úhrady nad rámec výše a podmínek úhrady léčivého přípravku, kterému je posuzovaný léčivý přípravek podobný v souladu s § 39f odst. 8,
b) žadatel v žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady podobného přípravku požádá o stanovení výše a podmínek úhrady v řízení podle § 39g odst. 9,
c) stanovení úhrady nebrání podmínky podle § 15 odst. 6 písm. e) nebo § 39g odst. 10 a
d) je podána též žádost o stanovení maximální ceny podle § 39a odst. 4 nebo 5, pokud léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely podléhá cenové regulaci.
(6) Ústav vypočte výši úhrady prvního podobného přípravku v referenční skupině podle odstavce 5 a dále tuto úhradu sníží způsobem stanoveným v § 39a odst. 5.
(7) V případě, že první podobný přípravek v referenční skupině nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 5, vypočte Ústav výši úhrady podle § 39c odst. 8 a tuto úhradu dále sníží podle odstavce 6.
(8) Ústav po nabytí právní moci rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady podle odstavce 6 nebo 7 neprodleně zahájí řízení podle § 39c odst. 9.
(9) Změna rozhodnutí o registraci nebo převod registrace léčivého přípravku nemá vliv na stanovenou maximální cenu nebo výši a podmínky úhrady registrovaného léčivého přípravku, pokud se změnou registrace nebo převodem registrace nedošlo i ke změně, která může mít přímý vliv na maximální cenu nebo výši nebo podmínky úhrady.“.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 10 až 12.
43. V § 39b se za odstavec 11 vkládají nové odstavce 12 a 13, které znějí:
„(12) Výše úhrady léčivých přípravků složených ze 2 a více léčivých látek, u kterých je více než 1 léčivá látka samostatně hrazena, se stanoví
a) součtem úhrad za obvyklou denní terapeutickou dávku příslušných samostatně hrazených léčivých látek stanovených podle § 39c odst. 7,
b) ve výši nejvyšší ceny výrobce obsažené v písemném ujednání podle § 39a odst. 2 písm. b), je-li tato cena nižší, než je úhrada vypočtená podle písmene a),
c) ve výši úhrady obsažené v písemném ujednání podle § 39c odst. 2 písm. d), je-li tato úhrada nižší, než je úhrada vypočtená podle písmen a) a b).
(13) Výše úhrady léčivých přípravků složených ze 2 a více léčivých látek, u kterých je pouze 1 léčivá látka samostatně hrazena, se stanoví
a) podle úhrady za obvyklou denní terapeutickou dávku příslušné samostatně hrazené léčivé látky stanovené podle § 39c odst. 7,
b) ve výši nejvyšší ceny výrobce obsažené v písemném ujednání podle § 39a odst. 2 písm. b), je-li tato cena nižší, než je úhrada vypočtená podle písmene a),
c) ve výši úhrady obsažené v písemném ujednání podle § 39c odst. 2 písm. d), je-li tato úhrada nižší, než je úhrada vypočtená podle písmen a) a b).“.
Dosavadní odstavec 12 se označuje jako odstavec 14.
44. V § 39b odstavec 14 zní:
„(14) Ministerstvo zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem
a) pravidla a limity pro zvýšení nebo snížení úhrady podle odstavce 2 oproti stanovené základní úhradě s ohledem na vlastnosti posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely ve srovnání s ostatními v zásadě terapeuticky zaměnitelnými léčivými přípravky nebo potravinami pro zvláštní lékařské účely,
b) způsob přepočtu výše úhrady podobného přípravku podle odstavců 5 až 7,
c) použití postupů podle § 39b až 39i pro stanovení nebo změnu výše a podmínek úhrady léčivých přípravků složených ze 2 a více léčivých látek,
d) použití postupů podle § 39b až 39i pro stanovení nebo změnu výše a podmínek úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely v podobě tekutých nedělených lékových forem,
e) způsob stanovení úhrady u vysoce inovativních léčivých přípravků, u kterých je podána žádost o stanovení úhrady ve stejné výši pro všechny síly bez ohledu na obsah léčivé látky,
f) pravidla pro stanovování podmínek úhrady v podobě preskripčních a indikačních omezení a způsobů úhrady.“.
45. V § 39c odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ , pokud se v průběhu řízení neprokáže, že do dané referenční skupiny nenáleží“ a ve větě druhé se slova „Základní úhrada léčivého přípravku se rovná základní úhradě“ nahrazují slovy „Úhrada léčivého přípravku se stanoví na základě základní úhrady“.
46. V § 39c odstavec 2 zní:
„(2) Základní úhrada se v referenčních skupinách stanoví ve výši
a) nejnižší ceny výrobce připadající na denní terapeutickou dávku léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely zařazených do referenční skupiny, zjištěné v kterékoliv zemi Evropské unie pro léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely dostupné v České republice; léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely dostupnou na trhu v České republice se rozumí léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely, jejichž podíl na celkovém objemu prodeje v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, obsahujících tutéž léčivou látku, činil v rozhodném období nejméně 3 %, nejde-li o první až třetí podobný přípravek v léčivé látce v pořadí podle okamžiku podání žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady, nebo léčivý přípravek, o jehož nejvyšší ceně výrobce nebo úhradě bylo uzavřeno písemné ujednání; takové léčivé přípravky se vždy považují za dostupné na trhu v České republice,
b) denních nákladů jiné terapie snížených o obchodní přirážky a uplatněné daně z přidané hodnoty, je-li srovnatelně účinná a nákladově efektivní ve srovnání s užitím léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely podle písmene a) a tyto skutečnosti jsou Ústavu při stanovení základní úhrady známy, přičemž se zohledňuje potřebná doba terapie léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely a potřebná doba srovnatelné léčby,
c) nejvyšší ceny výrobce obsažené v písemném ujednání podle § 39a odst. 2 písm. b), je-li tato cena nižší, než je úhrada vypočtená podle písmen a) a b), pokud se držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, dovozce nebo tuzemský výrobce potraviny pro zvláštní lékařské účely, dovozce nebo předkladatel specifického léčebného programu nedopustil v posledních 2 letech správního deliktu podle § 39q odst. 1 písm. b),
d) úhrady obsažené v písemném ujednání uzavřeném ve veřejném zájmu všemi zdravotními pojišťovnami s držitelem rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, dovozcem nebo tuzemským výrobcem potraviny pro zvláštní lékařské účely, pokud se nedopustil v posledních 2 letech správního deliktu podle § 39q odst. 1 písm. c), je-li tato úhrada nižší, než je úhrada vypočtená podle písmen a), b) a c), je-li ujednání uzavřeno na dobu alespoň 1 roku s výpovědní lhůtou nejméně 3 měsíce pro všechny dodávky léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely na trh České republiky, a je-li jeho součástí závazek, že léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely bude po dobu platnosti tohoto ujednání dostupná na trhu České republiky a cena pro konečného spotřebitele takového léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely nepřekročí nejvyšší možnou úhradu pro konečného spotřebitele.“.
47. V § 39c odstavce 4 a 5 znějí:
„(4) Ustanovení o referenčních skupinách se na léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely, který nelze zařadit do referenční skupiny, nebo skupinu léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely v zásadě terapeuticky zaměnitelných, které nelze zařadit do žádné referenční skupiny, použijí přiměřeně.
(5) V případě, že by při stanovení úhrady podle § 39b až 39e nebyl v některé ze skupin léčivých látek uvedených v příloze č. 2 tohoto zákona bez ohledu na terapeutickou zaměnitelnost alespoň 1 léčivý přípravek plně hrazen, Ústav upraví rozhodnutím úhrady tak, aby nejméně nákladný léčivý přípravek ze skupiny posuzovaných léčivých přípravků byl plně hrazen.“.
48. V § 39c odstavce 7 a 8 znějí:
„(7) Základní úhrada referenční skupiny se stanoví v rámci hloubkové nebo zkrácené revize úhrad a je platná až do změny v následující revizi úhrad. Obdobně se postupuje při stanovení další zvýšené úhrady podle § 39b odst. 11.
(8) Nestanoví-li tento zákon jinak, v řízeních o stanovení nebo změně výše a podmínek úhrady se do změny základní úhrady provedené v následující revizi systému použije pro stanovení nebo změnu výše úhrady všech v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely výše základní úhrady referenční skupiny stanovená podle odstavce 7; to neplatí, pokud žadatelem uvedeným v § 39f odst. 2 písm. a) nebo b) byla navržena výše a podmínky úhrady nákladově efektivnější.“.
49. V § 39c se doplňují odstavce 9 až 11, které znějí:
„(9) V případě, že byla v souladu s § 39b odst. 6 nebo 7 stanovena úhrada prvního podobného přípravku v referenční skupině, který
a) byl podle zákona o léčivech registrován jako generikum, snižuje se základní úhrada stanovená podle odstavce 7 o 32 %,
b) nebyl podle zákona o léčivech registrován jako generikum, snižuje se základní úhrada stanovená podle odstavce 7 o 15 %,
c) byl podle zákona o léčivech registrován jako biologický léčivý přípravek, snižuje se základní úhrada podle odstavce 7 o 15 %.
(10) Snížení základní úhrady podle odstavce 9 se provede postupem stanoveným v § 39p.
(11) Ministerstvo zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem
a) postup pro vypočtení nejnižší ceny výrobce podle odstavce 2 písm. a),
b) podrobnosti stanovení základní úhrady,
c) rozhodné období pro posouzení dostupnosti a zjištění ceny výrobce podle § 39b a 39c,
d) pravidla pro posuzování přítomnosti léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely na trhu,
e) pravidla pro zvýšení a snížení základní úhrady ve veřejném zájmu,
f) kritéria posuzování léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, jejichž terapeutická účinnost je nízká, nepoužívají se k příčinné léčbě onemocnění, nebo se používají k léčbě nezávažných onemocnění,
g) způsob stanovení obvyklé denní terapeutické dávky,
h) postup pro stanovení základní úhrady podle odstavce 5.“.
50. V § 39d odst. 1 se slova „v 1 zemi“ nahrazují slovy „ve 3 zemích“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ , není-li dále stanoveno jinak“.
51. V § 39d odstavec 2 zní:
„(2) Výše a podmínky dočasné úhrady se stanoví na dobu 24 měsíců a lze ji znovu stanovit, nejvýše však na dalších 12 měsíců. Pro takové druhé stanovení dočasné úhrady je nutné předložit výsledky hodnocení stanovených v odstavci 3, přičemž žádost je nutno podat nejpozději 6 měsíců před uplynutím doby, na kterou byla první dočasná úhrada stanovena. Druhá dočasná úhrada se stanoví podle § 39c odst. 2 až 5, ustanovení § 39c odst. 8 se nepoužije. Mezi podmínkami úhrady vysoce inovativního přípravku je vždy podání na specializovaném pracovišti.“.
52. V § 39d se doplňují odstavce 3 až 7, které znějí:
„(3) Na náležitosti žádosti o dočasnou úhradu se použije § 39f odst. 1, 5 až 11 přiměřeně. Žadatel je dále povinen prokázat, jakým způsobem zajistí
a) průběžné hodnocení terapie posuzovaným vysoce inovativním přípravkem,
b) limitaci dopadu dočasné úhrady na finanční prostředky zdravotního pojištění,
c) hodnocení nákladové efektivity,
d) hrazení nákladů na doléčení pacienta vysoce inovativním přípravkem po uplynutí doby, na kterou byla stanovena dočasná úhrada, až do převedení pacienta na jinou terapii.
(4) V řízení o stanovení dočasné úhrady a v řízení o stanovení výše a podmínek úhrady po uplynutí dočasné úhrady se § 39c odst. 8 nepoužije a Ústav stanoví úhradu podle § 39c odst. 2 až 5.
(5) V případě porušení závazku podle odstavce 3 Ústav nepřizná posuzovanému vysoce inovativnímu přípravku druhou dočasnou úhradu.
(6) Ministerstvo zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti závazku podle odstavce 3, podmínky, za kterých specializovaná pracoviště mohou podávat vysoce inovativní přípravek, a odborná kritéria a postupy pro posuzování, zda léčivý přípravek je vysoce inovativní s tím, že vysoce inovativní přípravek musí být vždy určen pro léčbu vysoce závažných onemocnění.
(7) Specializované pracoviště, které může podat vysoce inovativní přípravek na základě zvláštní smlouvy podle § 15 odst. 10, je povinno zajistit na žádost předání údajů souvisejících s hodnocením účinnosti a postavení vysoce inovativního přípravku v klinické praxi zdravotní pojišťovně a v anonymizované podobě držiteli rozhodnutí o registraci tohoto léčivého přípravku. Rozsah údajů předávaných zdravotní pojišťovně a držiteli rozhodnutí o registraci vysoce inovativního přípravku stanoví Ministerstvo zdravotnictví prováděcím právním předpisem.“.
53. § 39e včetně nadpisu zní:
 
㤠39e
Úhradová soutěž
(1) Za účelem zajištění plně hrazených léčivých přípravků a úspor prostředků zdravotního pojištění může Ústav vypsat soutěž o nejnižší úhradu léčivého přípravku (dále jen „úhradová soutěž“), pokud o její vypsání požádá zdravotní pojišťovna. Úhradovou soutěž lze vypsat v rámci léčivé látky a lékové formy, ve které se vyskytují léčivé přípravky od nejméně 3 držitelů rozhodnutí o registraci. V úhradové soutěži účastníci nabízejí nejnižší úhradu připadající na obvyklou denní terapeutickou dávku a zavazují se uvádět na trh léčivé přípravky odpovídající požadavku úhradové soutěže tak, aby jejich cena pro konečného spotřebitele nepřekročila nejvyšší možnou úhradu pro konečného spotřebitele.
(2) Úhradová soutěž se provádí formou elektronické aukce. Elektronickou aukcí se rozumí proces sloužící k vyhodnocení nabídek, v jehož rámci účastník používá elektronické nástroje umožňující předkládání nových snížených nabídkových hodnot. Účastníkem cenové soutěže je držitel rozhodnutí o registraci, který splnil podmínky kvalifikace. Kvalifikací se rozumí ověření způsobilosti pro plnění závazku z úhradové soutěže.
(3) Žádost na vypsání úhradové soutěže musí vždy obsahovat
a) souhlasné vyjádření Ministerstva zdravotnictví s podáním žádosti na vypsání úhradové soutěže,
b) označení léčivé látky a lékové formy, v rámci které se o vypsání úhradové soutěže žádá.
(4) Žádost dále zpravidla obsahuje
a) požadovaný obsah léčivé látky v léčivých přípravcích, jejichž plná úhrada musí být úhradovou soutěží zajištěna, nebo požadované dávky, které mají být dosaženy jednotkou lékové formy těchto léčivých přípravků nebo jejich dělením či násobným užíváním (dále jen „požadovaný obsah“),
b) minimální počet obvyklých denních terapeutických dávek v balení léčivých přípravků, jejichž plná úhrada musí být úhradovou soutěží zajištěna.
(5) Ústav oznámí zahájení úhradové soutěže do 30 dnů ode dne podání žádosti ve svém Věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oznámení musí obsahovat
a) označení léčivé látky a lékové formy, v rámci které se úhradová soutěž vypisuje,
b) počet obvyklých denních terapeutických dávek této léčivé látky a lékové formy distribuovaných na českém trhu za 18 měsíců předcházejících zahájení úhradové soutěže,
c) podmínky kvalifikace,
d) lhůtu, do kdy je možné se kvalifikovat k účasti na úhradové soutěži, která činí nejméně 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení ve Věstníku,
e) poučení o průběhu úhradové soutěže,
f) další požadavky vyplývající ze žádosti podle odstavce 4.
(6) Kvalifikovat se může pouze držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku dostupného podle § 39c odst. 2 písm. a) a obsahujícího léčivou látku v lékové formě uvedené v žádosti podle odstavce 3, který se za poslední 3 roky nedopustil správního deliktu podle § 39q odst. 1 písm. d). Podmínkou kvalifikace pro účast v úhradové soutěži je dále
a) specifikace léčivých přípravků požadovaného obsahu, které budou uváděny na český trh v případě výhry v úhradové soutěži s úhradou odpovídající rozhodnutí v úhradové soutěži a nejvýše za cenu pro konečného spotřebitele, nepřekračující nejvyšší možnou úhradu pro konečného spotřebitele,
b) písemné prohlášení o závazku dodávat v případě výhry v úhradové soutěži na český trh léčivé přípravky podle písmene a) za cenu pro konečného spotřebitele, nepřekračující nejvyšší možnou úhradu pro konečného spotřebitele, a to rovnoměrně po dobu 18 měsíců ode dne vykonatelnosti takového rozhodnutí a v rozsahu minimálně poloviny spotřeby obvyklých denních terapeutických dávek v dané léčivé látce a lékové formě, distribuovaných na českém trhu za 18 měsíců předcházejících zahájení úhradové soutěže.
(7) Ústav usnesením rozhodne, že osoba, která ani po vyzvání k odstranění nedostatků podání nesplnila podmínky kvalifikace, není účastníkem. Proti tomuto usnesení lze podat odvolání.
(8) Pokud se úhradové soutěže neúčastní alespoň 2 účastníci, Ústav úhradovou soutěž usnesením zastaví.
(9) Ústav účastníkům úhradové soutěže nejméně 7 dnů předem oznámí datum a přesný čas uskutečnění elektronické aukce. Oznámení podle tohoto odstavce se doručuje pouze veřejnou vyhláškou způsobem umožňujícím dálkový přístup, přičemž se považuje za doručené desátým dnem po vyvěšení. Oznámení dále obsahuje
a) informace o počtu účastníků úhradové soutěže,
b) zahajovací aukční hodnotu, která odpovídá platné základní úhradě léčivé látky a lékové formy za obvyklou denní terapeutickou dávku,
c) poučení o průběhu elektronické aukce,
d) informace týkající se použitých elektronických prostředků a další technické informace nezbytné pro elektronickou komunikaci v rámci elektronické aukce,
e) stanovení minimálního rozdílu pro jednotlivé podání snižující aukční hodnotu, který odpovídá přibližně 1 % základní úhrady za obvyklou denní terapeutickou dávku předmětné léčivé látky a lékové formy.
(10) Elektronická aukce v rámci úhradové soutěže se koná dne a v čase stanoveném Ústavem a oznámeném účastníkům podle odstavce 9 a má pouze 1 kolo. Ústav do vydání rozhodnutí nesmí uveřejnit totožnost účastníků úhradové soutěže.
(11) Elektronická aukce trvá nejméně 30 minut. Každé podání, snižující aukční hodnotu po 29. minutě, prodlouží dobu trvání elektronické aukce o další minutu od tohoto podání. Po celou dobu elektronické aukce je Ústav povinen účastníkům sdělovat informaci o momentálně nejnižší aukční hodnotě.
(12) V případě, že nejnižší aukční hodnota dosažená v elektronické aukci není nejméně o 2%nižší, než zahajovací aukční hodnota, Ústav úhradovou soutěž usnesením zastaví.
(13) Zastavení úhradové soutěže podle odstavců 8 a 12 Ústav oznámí účastníkům a učiní o tom sdělení ve svém Věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Proti usnesení o zastavení úhradové soutěže se nelze odvolat.
(14) Pokud úhradová soutěž není zastavena, Ústav vydá do 7 dnů po ukončení elektronické aukce rozhodnutí v úhradové soutěži, kterým přijme nejnižší aukční hodnotu (dále jen „přijatá aukční hodnota“). Rozhodnutí se doručuje účastníkům úhradové soutěže a lze se proti němu odvolat. Ve výroku rozhodnutí Ústav uvede
a) seznam účastníků úhradové soutěže,
b) označení účastníka, který nabídl nejnižší aukční hodnotu (dále jen „výherce“),
c) přijatou aukční hodnotu,
d) označení léčivých přípravků požadovaného obsahu, které budou uváděny na český trh s úhradou odpovídající přijaté aukční hodnotě (dále jen „přijaté přípravky“),
e) stanovení povinnosti výherce dodávat léčivé přípravky požadovaného obsahu, pro které byla přijata aukční hodnota, na český trh za cenu pro konečného spotřebitele, nepřekračující nejvyšší možnou úhradu pro konečného spotřebitele, a to rovnoměrně po dobu 18 měsíců ode dne vykonatelnosti rozhodnutí v objemu odpovídajícím minimálně polovině spotřeby obvyklých denních terapeutických dávek v dané léčivé látce a lékové formě distribuovaných na českém trhu za 18 měsíců předcházejících zahájení úhradové soutěže (dále jen „závazek z úhradové soutěže“).
(15) V odůvodnění rozhodnutí Ústav dále uvede zejména
a) seznam osob, které nesplnily podmínky pro kvalifikaci v úhradové soutěži, s odůvodněním,
b) shrnutí průběhu úhradové soutěže.
(16) Po nabytí právní moci rozhodnutí v úhradové soutěži učiní Ústav o výsledku úhradové soutěže sdělení, které zveřejní do 5 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a ve svém Věstníku, a které obsahuje informace z odůvodnění rozhodnutí v úhradové soutěži.
(17) Po nabytí právní moci rozhodnutí v úhradové soutěži Ústav do 10 dnů zahájí řízení o změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků obsahujících stejnou léčivou látku a se stejnou lékovou formou jako přijaté přípravky. V tomto řízení Ústav změní výši úhrady přijatým přípravkům podle přijaté aukční hodnoty a ostatním léčivým přípravkům změní výši úhrady podle 75 % přijaté aukční hodnoty, a to na dobu platnosti závazku z úhradové soutěže, do porušení tohoto závazku, nebo do zproštění povinnosti plnit tento závazek. Podmínky úhrady se v tomto řízení nemění. Účastníky řízení jsou osoby uvedené v § 39f odst. 2. Prvním úkonem v tomto řízení je vydání rozhodnutí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Rozhodnutí je vykonatelné dnem vykonatelnosti rozhodnutí v cenové soutěži.
(18) Rozhodnutí v úhradové soutěži je vykonatelné prvního dne pátého kalendářního měsíce následujícího po nabytí jeho právní moci.
(19) Po dobu platnosti závazku z úhradové soutěže se léčivé přípravky, obsahující léčivou látku a lékovou formu, ve které bylo vydáno rozhodnutí v úhradové soutěži, hradí ve výši podle odstavce 17; vykonatelnost výše a podmínek úhrady stanovené těmto léčivým přípravkům v řízení podle § 39g se pozastavuje.
(20) Ustanovení odstavce 19 nebrání zahájení a vedení řízení a vydání rozhodnutí o stanovení nebo změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků, uvedených v tomto odstavci, jakož i provedení hloubkové nebo zkrácené revize referenční skupiny, do které jsou zařazeny, a to včetně těchto léčivých přípravků. Takové rozhodnutí je vykonatelné uplynutím doby platnosti závazku z úhradové soutěže, porušením tohoto závazku, zproštěním povinnosti plnit tento závazek, nebo podle odstavce 25.
(21) Ode dne vykonatelnosti rozhodnutí v úhradové soutěži je výherce povinen plnit závazek z úhradové soutěže. Ústav může výherce rozhodnutím zprostit povinnosti plnit závazek z úhradové soutěže, pokud výherce prokáže, že došlo k takové jím nezpůsobené a předem nepředvídatelné podstatné změně podmínek, za kterých nelze nadále spravedlivě požadovat, aby závazek z úhradové soutěže plnil. Takové rozhodnutí je vykonatelné prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nabylo právní moci. Ke dni vykonatelnosti tohoto rozhodnutí se ustanovení odstavce 19 nepoužije a závazek z úhradové soutěže pozbývá platnosti.
(22) V případě, že dojde k porušení závazku z úhradové soutěže podle § 39q prvního dne následujícího kalendářního měsíce, se ustanovení odstavce 19 nepoužije a závazek z úhradové soutěže pozbývá platnosti.
(23) Další úhradovou soutěž lze v rámci téže léčivé látky a lékové formy zahájit nejdříve po uplynutí 10 měsíců ode dne vykonatelnosti předchozího rozhodnutí v úhradové soutěži. Zahajovací aukční hodnotou je přijatá aukční hodnota z předchozího rozhodnutí v úhradové soutěži.
(24) Pokud v další vypsané úhradové soutěži pro léčivé přípravky stejné léčivé látky a lékové formy není nejnižší aukční hodnota dosažená v elektronické aukci nejméně o 2%nižší než zahajovací aukční hodnota, má dosavadní výherce možnost doručit Ústavu návrh na prodloužení stávající přijaté aukční hodnoty a jeho závazku z úhradové soutěže pro období dalších 18 měsíců. Návrh musí výherce doručit do 30 kalendářních dnů po zastavení úhradové soutěže, nebo nejméně 30 kalendářních dnů před uplynutím doby platnosti závazku z úhradové soutěže v případě, že další úhradová soutěž nebyla vypsána. Pro podání návrhu platí ustanovení odstavce 6 obdobně. V takovém případě Ústav jeho návrhu neprodleně vyhoví.
(25) V případě, že po dobu platnosti závazku z úhradové soutěže Ústav rozhodne v hloubkové nebo zkrácené revizi o změně výše a podmínek úhrady přijatých přípravků tak, že tato výše úhrady je nižší než výše úhrady stanovená podle odstavce 17, ustanovení odstavců 19 a 23 se nepoužije a závazek z úhradové soutěže pozbývá platnosti. Takové rozhodnutí je vykonatelné podle § 39h odst. 3.“.
54. V § 39f odst. 6 písm. c) se slovo „dostupný“ nahrazuje slovem „přítomný“, slova „výrobní ceny a ceny pro konečného spotřebitele“ se nahrazují slovy „ceny výrobce“ a slova „ ; v případě žádosti o zvýšení ceny, není-li léčivý přípravek na trhu v zemích referenčního koše, může žadatel uvést cenu nejlevnějšího generika ostatních výrobců“ se zrušují.
55. V § 39f odst. 6 písm. e) se slova „odst. 6“ nahrazují slovy „odst. 11“.
56. V § 39f odst. 8 větě první se slovo „generikem“ nahrazuje slovy „podobným přípravkem“, slova „nebo je s ním“ se nahrazují slovy „a je s ním“ a na konci textu věty první se doplňují slova „nebo úhradu v odlišných indikacích“.
57. V § 39f odst. 9 se slova „ , f) a h)“ nahrazují slovy „a f)“.
58. V § 39g odstavec 3 zní:
„(3) Ústav žádosti osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. a) nebo b) vyhoví, pokud je navrhovaná maximální cena nižší než maximální cena vypočtená podle § 39a odst. 2 až 6 nebo je navrhovaná výše úhrady nižší než výše úhrady vypočtená podle § 39c a upravená podle § 39b.“.
59. V § 39g odst. 4 větě první a druhé se slovo „základní“ zrušuje a na konci věty druhé se zrušují slova „(§ 39b odst. 7)“.
60. V § 39g odst. 5 se číslo „30“ nahrazuje číslem „15“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Účastníci řízení mají právo vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí ve lhůtě 10 dní ode dne doručení sdělení o ukončení zjišťování podkladů pro rozhodnutí; tuto lhůtu Ústav může usnesením prodloužit.“.
61. V § 39g se doplňují odstavce 8 až 11, které znějí:
„(8) Ústavem shromážděné cenové reference léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a údaje o jejich dostupnosti a přítomnosti se považují za správné, pokud účastníkem řízení není prokázán opak.
(9) Jsou-li splněny podmínky § 39b odst. 5 a 6 a § 39f odst. 8 a nepostupuje-li se podle odstavce 10, Ústav rozhodne ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení. Nevydá-li rozhodnutí ve lhůtě podle věty první, má se za to, že stanovil výši a podmínky úhrady v souladu s § 39b odst. 5 a 6 nebo maximální cenu v souladu s § 39a odst. 4 a 5. Rozhodnutí podle věty druhé je vykonatelné v souladu s § 39h odst. 3. V řízení podle věty první se ustanovení odstavců 2, 4 a 5 nepoužijí a účastníkům řízení je dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle odstavce 10.
(10) Ústav řízení podle odstavce 9 zastaví, zjistí-li do 10 dnů od jeho zahájení, že žádost o stanovení výše a podmínek úhrady nesplňuje náležitosti uvedené v § 39f odst. 8 a alespoň 1 z účastníků řízení s tím ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení sdělení o ukončení zjišťování podkladů pro vydání rozhodnutí vysloví souhlas. Dnem následujícím po právní moci usnesení podle věty první Ústav zahájí řízení o žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady s postupem podle odstavců 1 až 8.
(11) Ujednáním uzavřeném ve veřejném zájmu podle § 39c odst. 2 písm. c) nebo d) je možno sjednat odkladný účinek nejpozději do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se stanoví nebo mění základní úhrada.“.
62. V § 39h odst. 1 věta druhá se nahrazuje větou „Léčivý přípravek je hrazen ve výši určené součtem stanovené úhrady, maximální výše obchodních přirážek a daně z přidané hodnoty (dále jen „nejvyšší možná úhrada pro konečného spotřebitele“), maximálně však do výše skutečně uplatněné ceny pro konečného spotřebitele.“ a ve větě třetí se slovo „rovněž“ zrušuje.
63. V § 39h se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , a to do vykonatelnosti rozhodnutí o stanovení maximální ceny“.
64. V § 39h odstavec 3 zní:
„(3) Pokud rozhodnutí v hloubkové nebo zkrácené revizi, rozhodnutí o stanovení maximální ceny nebo rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady, jakož i o jejich změně nebo zrušení, rozhodnutí o opravném prostředku nebo rozhodnutí v přezkumném řízení nabylo právní moci do 15. dne kalendářního měsíce včetně, je vykonatelné vydáním nejbližšího následujícího seznamu podle § 39n odst. 1. Pokud nabylo právní moci po 15. dni kalendářního měsíce, je vykonatelné vydáním druhého nejbližšího seznamu podle § 39n odst. 1.“.
65. V § 39h se za odstavec 3 doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Odvolání proti rozhodnutí v hloubkové nebo zkrácené revizi, rozhodnutí o stanovení maximální ceny nebo rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady, jakož i o jejich změně nebo zrušení, a rozklad proti rozhodnutí v přezkumném řízení nemá odkladný účinek. Je-li takové rozhodnutí napadeno odvoláním nebo rozkladem, je předběžně vykonatelné podle odstavce 3 obdobně.
(5) Účinky rozhodnutí, kterým se zrušuje rozhodnutí podle odstavce 4, nastávají podle odstavce 3 obdobně.“.
66. V nadpisu § 39i se slova „rozhodnutí o stanovení“ zrušují.
67. V § 39i odstavec 2 zní:
„(2) Ústav neprodleně zahájí řízení z moci úřední o změně stanovené výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, která neodpovídá základní úhradě stanovené podle § 39c odst. 7, nebo má podmínky úhrady neodpovídající podmínkám úhrady stanoveným v hloubkové nebo zkrácené revizi. Věta první se nepoužije u léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, u kterých je úhrada v souladu s § 39c odst. 8 věty druhé. Ústav zahájí řízení z moci úřední o změně maximální ceny, jestliže po vyhodnocení stanovených maximálních cen podle § 39l zjistí, že stanovená maximální cena je vyšší než maximální cena, kterou by Ústav stanovil podle § 39a, nebo vyjde-li najevo, že maximální cena podobného přípravku stanovená podle § 39a odst. 4 nebo 5 je vyšší než maximální cena, kterou by Ústav stanovil podle § 39a odst. 2.“.
68. V § 39i se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Ústav rozhodne na žádost osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. a) nebo b) o snížení maximální ceny postupem podle § 39g odst. 9.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
69. § 39i odstavec 5 zní:
„(5) Při řízení o změně se postupuje podle § 39g odst. 1 až 8 a § 39h obdobně. Na náležitosti žádosti o změnu maximální ceny nebo změny výše a podmínek úhrady se použije § 39f odst. 1, 5 až 11 přiměřeně. Žadatel, který žádá o snížení úhrady nebo zpřísnění podmínek úhrady, může požádat Ústav o upuštění od předložení náležitostí uvedených v § 39f odst. 6. Ústav žádosti vyhoví, pokud nejsou tyto náležitosti nezbytné k posouzení zájmu na dostupnosti účinné a bezpečné zdravotní péče. Žadatel, který žádá o snížení maximální ceny, může požádat Ústav o upuštění od předložení náležitostí uvedených v § 39f odst. 6 písm. c).“.
70. V nadpisu § 39j se slova „rozhodnutí o stanovení“ zrušují a za slovo „zrušení“ se vkládají slova „a zánik“.
71. V § 39j odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Jestliže léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely nejsou dodávány na český trh déle než 12 měsíců, Ústav může rozhodnout o zrušení stanovené maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady na žádost osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. a) nebo b), nebo z moci úřední, a pokud zrušení maximální ceny nebo výše nebo podmínek úhrady není v rozporu se zájmem na zabezpečení dostupnosti účinné a bezpečné zdravotní péče.
(2) Ústav může rozhodnout o zrušení výše a podmínek úhrady
a) na žádost osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. a) nebo b),
b) na žádost osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. c), pokud stanovená výše a podmínky úhrady nejsou v souladu s tímto zákonem a tohoto souladu nelze dosáhnout změnou maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady, nebo
c) z moci úřední, pokud není léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely vhodná k použití v klinické praxi, a držitel registrace registrovaného léčivého přípravku nebo dovozce nebo tuzemský výrobce potraviny pro zvláštní lékařské účely neprokáže opak.“.
72. V § 39j se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Ústav dále může rozhodnout o zrušení výše a podmínek úhrady z moci úřední, není-li to v rozporu s veřejným zájmem, pokud osoba, na jejíž žádost bylo vydáno rozhodnutí, se dopustí správního deliktu podle § 39q odst. 1, nezajistí plnění povinností podle § 39d odst. 3 nebo nesplní povinnost uvedenou v § 39m odst. 1 písm. a) nebo b) nebo v § 39m odst. 2. V rozhodnutí o zrušení úhrady může této osobě Ústav až na dobu 3 let zakázat podání žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, v souvislosti se kterým se tato osoba dopustila správního deliktu.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
73. V § 39j odst. 4 se slova „nebo 2“ nahrazují slovy „až 3“ a na konci odstavce se doplňují věty „Při řízení o zrušení stanovené maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady se postupuje podle § 39g odst. 1 až 8 a § 39h obdobně. Na náležitosti žádosti o zrušení maximální ceny nebo zrušení výše a podmínek úhrady se použije § 39f odst. 1 a § 39f odst. 5 písm. a) až c) a e) obdobně.“.
74. V § 39j se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:
„(5) Maximální ceny hromadně vyráběných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, u nichž je podle cenového rozhodnutí vydaného podle cenového předpisu23c) rozhodnuto o zrušení regulace maximální cenou, zanikají dnem nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí. Maximální cena léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely zaniká dnem vykonatelnosti rozhodnutí o zrušení výše a podmínek úhrady tohoto léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely.
(6) Maximální ceny a výše a podmínky úhrady u registrovaných léčivých přípravků zanikají dnem, kdy byla zrušena nebo zanikla registrace léčivého přípravku nebo rozhodnutí o registraci léčivého přípravku pozbylo platnosti, pokud nebylo přitom rozhodnuto o postupném stažení léčivého přípravku z oběhu; bylo-li umožněno jeho postupné stažení z oběhu, výše a podmínky úhrady a maximální cena zanikají uplynutím doby stanovené k provedení tohoto stažení. U neregistrovaných léčivých přípravků maximální cena a výše a podmínky úhrady zanikají dnem, kdy byl ukončen specifický léčebný program; to neplatí, pokud byl s uskutečněním specifického léčebného programu pro totožný léčivý přípravek opětovně vydán souhlas v období 6 měsíců ode dne ukončení platnosti předchozího souhlasu.“.
75. § 39l včetně nadpisu zní:
 
㤠39l
Hloubková revize systému maximálních cen nebo úhrad
(1) Ústav pravidelně hodnotí nejméně jedenkrát za 3 roky, zda stanovené maximální ceny nepřekračují omezení stanovená tímto zákonem, výši základní úhrady, soulad výší úhrad všech v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely se základní úhradou, jednotnost a účelnost stanovených podmínek úhrady a soulad stanovené výše a podmínek úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely s tímto zákonem, a to zejména splnění očekávaných výsledků a důvodů farmakoterapie, účelnost stanovení referenčních skupin, výše základní úhrady, podmínek úhrady, hodnocení klinické a nákladové efektivity a porovnání s původními cíli farmakoterapie.
(2) Ústav pravidelně vyhodnocuje údaje získané z vlastní činnosti a od třetích osob a zjištěný stav maximálních cen nebo úhrad.
(3) Na základě poznatků získaných podle odstavců 1 a 2 Ústav zpracovává revizní zprávu včetně návrhu na úpravu referenčních skupin a postupuje podle odstavce 4 stanovením, změnou nebo zrušením maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely.
(4) Hloubková revize systému maximálních cen nebo úhrad (dále jen „hloubková revize“) se provádí ve společném řízení pro celou referenční skupinu ve lhůtě stanovené podle § 39g odst. 2. Hloubkovou revizi lze samostatně zahájit a vést i o těch léčivých přípravcích nebo potravinách pro zvláštní lékařské účely, u kterých je vedeno řízení o stanovení, změně nebo zrušení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady, nebo zkrácená revize.“.
76. V § 39n odstavec 1 zní:
„(1) Ústav vydává k prvnímu dni kalendářního měsíce seznam, který zveřejňuje na elektronické úřední desce. Seznam obsahuje
a) u léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění, u kterých Ústav rozhoduje o výši a podmínkách úhrady, jejich úplný výčet spolu s výší ohlášené ceny výrobce nebo stanovené maximální ceny s odůvodněním, jak byly maximální ceny stanoveny, s výší a podmínkami úhrady s odůvodněním, jak byly výše a podmínky úhrady stanoveny, s nejvyšší možnou úhradou pro konečného spotřebitele s odůvodněním, jak byla vypočtena, a s výší doplatku započitatelného do limitu podle § 16b odst. 1,
b) základní úhrady referenčních skupin s odůvodněním, jak byly základní úhrady stanoveny, spolu s úplným výčtem léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely zařazených do referenčních skupin,
c) maximální ceny léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, u kterých Ústav rozhoduje pouze o maximální ceně spolu s úplným výčtem léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a s odůvodněním, jak byly maximální ceny stanoveny.“.
77. V § 39n se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Ústav pravidelně zveřejňuje na elektronické úřední desce ke 20. dni kalendářního měsíce návrh seznamu podle odstavce 1. Do předposledního dne kalendářního měsíce se lze k návrhu seznamu vyjádřit. Ústav vyjádření vyhodnocuje a provádí opravy. O vyhodnocení návrhu na opravu seznamu Ústav toho, kdo návrh podal, neinformuje.
(3) V případě zjištění vady ve výši maximální ceny nebo nejvyšší možné úhrady pro konečného spotřebitele léčivého přípravku v seznamu podle odstavce 1 nebo v jeho aktualizaci Ústav vady neprodleně odstraní.“.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 4 až 7.
78. V § 39o se slova „podle § 39g až 39l a § 39p“ nahrazují slovy „v hloubkové nebo zkrácené revizi, v řízení o opravném prostředku nebo v přezkumném řízení“ a na konci textu se doplňuje věta „Písemnost se považuje za doručenou pátým dnem po vyvěšení.“.
79. § 39p včetně nadpisu zní:
 
㤠39p
Zkrácená revize systému maximálních cen nebo úhrad
(1) Ústav provádí v řízení z moci úřední anebo na žádost osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. c) zkrácenou revizi systému maximálních cen nebo úhrad (dále jen „zkrácená revize“) v případě, že předpokládaná úspora prostředků zdravotního pojištění v referenční skupině je vyšší než 30 000 000 Kč ročně, nebo 5 000 000 Kč ročně v případě výše úhrady vysoce inovativního přípravku.
(2) Jestliže Ústav zjistí, že v některé ze skupin léčivých látek uvedených v příloze č. 2 tohoto zákona není ani 1 léčivý přípravek plně hrazen, neprodleně zahájí z moci úřední zkrácenou revizi všech referenčních skupin s obsahem léčivých látek uvedených v příslušné skupině přílohy č. 2 tohoto zákona a rozhodnutím upraví úhrady tak, aby v souladu s § 39c odst. 5 byl nejméně nákladný léčivý přípravek náležející do této skupiny plně hrazen.
(3) Ústav neprodleně zahájí zkrácenou revizi na základě písemného ujednání podle § 39c odst. 2 písm. c) nebo d) v případě, že předpokládaná úspora prostředků zdravotního pojištění v referenční skupině je nejméně 20 000 000 Kč ročně.
(4) Ústav neprodleně zahájí zkrácenou revizi v případě, že došlo k
a) porušení písemného ujednání podle § 39c odst. 2 písm. c) v případě, že základní úhrada referenční skupiny byla stanovena ve výši takového písemného ujednání, nebo
b) porušení písemného ujednání podle § 39c odst. 2 písm. d) v případě, že základní úhrada referenční skupiny byla stanovena podle takového písemného ujednání.
(5) Rozhodnutí v řízení podle odstavců 1 až 4 a § 39c odst. 9 Ústav vydá do 50 kalendářních dnů ode dne zahájení řízení. Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy 10 kalendářních dnů ode dne zahájení řízení, přičemž tuto lhůtu může Ústav usnesením prodloužit. V řízení ve zkrácené revizi systému maximálních cen nebo úhrad se ustanovení § 39g odst. 5 nepoužije. Zkrácenou revizi podle odstavců 1 až 4 a podle § 39c odst. 9 je možné uskutečnit pouze u skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve které proběhla první revize systému úhrad; v opačném případě Ústav postupuje podle § 39l. Zkrácená revize podle § 39c odst. 9 se provádí přepočtem ze základní úhrady stanovené podle § 39c odst. 7 a podmínky úhrady zůstávají zachovány.
(6) Zkrácená revize se provádí ve společném řízení pro celou referenční skupinu. Zkrácenou revizi lze samostatně zahájit a vést i o těch léčivých přípravcích nebo potravinách pro zvláštní lékařské účely, u kterých je vedeno řízení o stanovení, změně nebo zrušení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady, nebo hloubková revize.“.
80. Za § 39p se vkládá nový § 39q, který včetně nadpisu zní:
 
㤠39q
Správní delikty
(1) Právnická nebo fyzická podnikající osoba se dopustí správního deliktu, pokud poruší
a) závazek předložený podle § 15 odst. 6 písm. e),
b) písemné ujednání podle § 39c odst. 2 písm. c), na jehož základě byla stanovena základní úhrada referenční skupiny,
c) písemné ujednání podle § 39c odst. 2 písm. d), na jehož základě byla stanovena základní úhrada referenční skupiny, nebo
d) závazek z úhradové soutěže podle § 39e.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta
a) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo c),
b) do výše třetiny ročního obratu v rámci předmětné léčivé látky a lékové formy v České republice, nejvýše však do 100 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d).
(3) Právnická nebo fyzická podnikající osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.
(4) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán, a k tomu, zda jde o opakované porušení tohoto zákona.
(5) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(6) Správní delikty podle odstavce 1 projednává Ústav. Pokuty vymáhá celní úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.“.
81. V § 40 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Zdravotní pojišťovny jsou povinny zajistit svým pojištěncům
a) místní dostupnost hrazené péče. Místní dostupností se rozumí přiměřená vzdálenost místa poskytování zdravotní péče vzhledem k místu trvalého nebo hlášeného pobytu pojištěnce. Místní dostupnost se vyjadřuje dojezdovou dobou. Místní dostupnost zdravotnické záchranné služby stanoví jiný právní předpis, upravující zdravotnickou záchrannou službu. Dojezdovou dobou se pro účely tohoto zákona rozumí doba v celých minutách, která odpovídá efektivní dostupnosti místa dopravním prostředkem doporučenou rychlostí. Doporučenou rychlostí se pro účely tohoto zákona rozumí rychlost, která je přiměřená typu pozemní komunikace a je v souladu se zákonem upravujícím provoz na pozemních komunikacích. Dojezdové doby stanoví vláda nařízením,
b) časovou dostupnost hrazené péče. Časovou dostupností se rozumí zajištění poskytnutí hrazené péče ve lhůtě odpovídající její naléhavosti u neodkladné a akutní zdravotní péče. Lhůty vyjadřující časovou dostupnost plánované hrazené péče stanoví vláda nařízením.“.
Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 4 až 10.
82. V § 40 odstavec 6 zní:
„(6) Zdravotní pojišťovny vedou
a) seznam smluvních zdravotnických zařízení; tento seznam, který neobsahuje údaje uvedené v písmenu
b), je každá zdravotní pojišťovna povinna zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, b) přehled zdravotnických pracovníků poskytujících hrazenou péči v jednotlivých smluvních zdravotnických zařízeních v členění lékař, zubní lékař a zdravotnický pracovník vykonávající nelékařské zdravotnické povolání podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, kteří vykazují zdravotní pojišťovně provedené zdravotní výkony podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen „nositel výkonu“); za tímto účelem jsou zdravotnická zařízení povinna sdělovat zdravotním pojišťovnám za uplynulé čtvrtletí, a to nejpozději do 60 dnů, seznam jednotlivých nositelů výkonů k poslednímu dni daného čtvrtletí, s uvedením jména, příjmení, titulu, rodného čísla a kategorie nositele výkonu podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.“.
83. § 41 se zrušuje.
84. V § 42 odst. 1 se za slovo „pojištění“ vkládají slova „a vyúčtované zdravotní pojišťovně“ a slovo „smluvních“ se zrušuje.
85. V § 42 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 44a zní: „Zdravotní pojišťovny dále provádějí kontrolní činnost prostřednictvím přístupu do Centrálního úložiště elektronických receptů podle zvláštního zákona44a).
44a) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.“.
86. V § 43 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Zdravotní pojišťovna je povinna na vyžádání pojištěnce zajistit dálkový přístup k jeho osobnímu účtu. Dá-li k tomu pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce písemný souhlas, může být tento osobní účet zpřístupněn i ošetřujícímu lékaři pojištěnce.“.
87. V § 44 odst. 2 se slova „jednoho roku“ nahrazují slovy „2 let“ a slovo „tří“ se nahrazuje číslicí „5“.
88. Za § 45a se vkládá nový § 45b, který zní:
 
㤠45b
Zdravotní pojišťovně, která nepostupuje v souladu s § 17 odst. 1, 3, 6 až 8, § 46 odst. 2 a § 52 odst. 2, může Ministerstvo zdravotnictví uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč. Pokuta je příjmem státního rozpočtu. Zdravotní pojišťovna je povinna hradit pokutu z jejího provozního fondu.“.
89. Přílohy č. 1 až 3 znějí:
„Příloha č. 1 k zákonu č. 48/1997 Sb.
SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ NEHRAZENÝCH NEBO HRAZENÝCH JEN ZA URČITÝCH PODMÍNEK
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ
----------- ---------------------------------------------------------------------------
 Označení,  Vysvětlení                                
 symbol                                        
----------- ---------------------------------------------------------------------------
 ODB     odbornost                                

 KAT     kategorie zdravotního výkonu z hlediska úhrady ze zdravotního pojištění 
       - symboly N, Z, W - viz dále                       

 N      výkon označený ve sloupci KAT symbolem "N" - zdravotní výkon zásadně   
       nehrazený  ze  zdravotního pojištění,  výjimkou může být předchozí     
       povolení revizním lékařem pro konkrétního pojištěnce, vzhledem k jeho  
       závažnému zdravotnímu stavu (nebo k jeho zvláštní zdravotní potřebě)   

 W      výkon označený  ve sloupci KAT symbolem "W" -  zdravotní výkon plně    
       hrazený ze zdravotního pojištění jen při splnění určitých podmínek nebo 
       limitovaný maximální hrazenou frekvencí, není nutné schválení revizním  
       lékařem                                 

 Z      výkon  označený ve  sloupci KAT symbolem "Z" - zdravotní výkon plně    
       hrazený zdravotní pojišťovnou jen za určitých podmínek a po schválení  
       revizním lékařem                             

 dg.     diagnóza                                 

 poř. č.   pořadové číslo výkonu                          
----------- ---------------------------------------------------------------------------

----------- ---------------------------------------------------------------------------
 ODB     Název                                  
----------- ---------------------------------------------------------------------------
 001     Všeobecné praktické lékařství                      

 002     Praktické lékařství pro děti a dorost                  

 014     Stomatologie všeobecná - praktický zubní lékař - stomatolog       

 015     Ortodoncie                                

 201     Rehabilitační a fyzikální medicína                    

 401     Pracovní lékařství                            

 404     Dermatovenerologie                            

 504     Cévní chirurgie                             

 601     Plastická chirurgie                           

 603     Gynekologie a porodnictví                        

 605     Orální a maxilofaciální chirurgie                    

 606     Ortopedie                                

 701     Otorinolaryngologie                           

 705     Oftalmologie                               

 706     Urologie                                 

 808     Soudní lékařství                             

 809     Radiologie a zobrazovací metody                     

 903     Klinická logopedie                            

 911     Všeobecná sestra                             

 999     Universální lékařské výkony - bez vazby na odbornost           
----------- ---------------------------------------------------------------------------
Seznam zdravotních výkonů z veřejného zdravotního pojištění nehrazených nebo hrazených jen za určitých podmínek
---------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------
 Poř. ODB  Název zdravotního výkonu          KAT      Podmínka úhrady
 č.
---------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------
 1.  001  Zdravotně výchovná činnost          N
 
 2.  002  Zdravotně výchovná činnost          N
 
 3.  014  Pečetění fisury - zub            N
 
 4.  014  Koferdam - jedna čelist           N
 
 5.  014  Trepanace alveolu              N
 
 6.  014  Augmentace, řízená tkáňová          N
       regenerace a implantace v zubním lékařství
 
 7.  014  Provizorní můstek zhotovený v ordinaci   N
 
 8.  014  Oprava fixní náhrady v ordinaci       N
 
 9.  015  Odborná ortodontická konzultace na      N
       žádost pacienta         
 
 10. 504  Rekonstrukce a. iliaca int. a další výkony  N
       pro vaskulární impotenci                               
 
 11. 603  Rekanalizace vejcovodu po předchozí     N
       sterilizaci                                     
 
 12. 701  Nepřímá laryngoskopie s instilací léku do  N
       hrtanu                                        
 
 13. 706  Implantace penilních protéz         N
 
 14. 706  Penis - kavernosometrie           N
 
 15. 706  Kavernosografie               N
 
 16. 903  Logopedické preventivní vyšetření -     N
       depistáž v terénu                                  
 
 17. 001  Setření na pracovišti prováděné       W   Výkon bude hrazen, pokud    
       závodním lékařem                  je nezbytný ke zjištění       
                                epidemiologické situace na    
                                pracovišti            
 
 18. 014  Injekční anestézie              W   Výkon bude hrazen s výjimkou   
                                intraligamentární anestézie    
 
 19. 014  Komplexní vyšetření stomatologem       W   Výkon bude hrazen pouze při    
                                převzetí pojištěnce do péče    
                                při registraci pojištěnce     
 
 20. 014  Kontrola ústní hygieny - profylaktická    W   Hrazeno dvakrát ročně       
 
 21. 014  Odstranění zubního kamene -         W   Hrazeno jedenkrát ročně      
       profylaktické                                    
 
 22. 014  Lokální fluoridace s vysušením        W   Hrazeno při použití přípravku   
                                s aminofluoridem bez nosiče    
 
 23. 014  Výplň stálého zubu (bez ohledu na počet   W   Hrazeno pouze při použití     
       plošek, včetně rekonstrukce růžku)         nedózovaného amalgámu v      
                                rozsahu celého chrupu, při    
                                použití samopolymerujícího    
                                kompozita pouze v rozsahu     
                                špičáků včetně          
 
 24. 014  Fotokompozitní výplň stálého zubu (bez    W   Hrazeno u dětí do dovršení   
       ohledu na počet plošek, včetně           18 let v rozsahu špičáků včetně   
       rekonstrukce růžku a dostavby                            
       plastické)                                      
 
 25. 014  Endodontické ošetření            W   Hrazeno při použití        
                                registrovaného materiálu     
                                    metodou centrálního čepu     
 
 26. 014  Přechodná dlaha bez preparace - na zub    W   Hrazeno při použití        
                                samopolymerující         
                                kompozitní pryskyřice       
 
 27. 014  Přechodná dlaha s preparací - na zub     W   Hrazeno při použití        
       kompozitní pryskyřice               samopolymerující         
                                kompozitní pryskyřice       
 
 28. 201  Stanovení dlouhodobého            W   Hrazen jedenkrát během léčby      
       rehabilitačního plánu na základě                        
       proběhlé rehabilitační konference                          
 
 29. 401  Šetření na pracovišti pojištěnce z      W   Výkon bude hrazen jen      
       hlediska rizika profesionálního          v indikaci vyšetření pro hrozící,  
       poškození                     suspektní nebo nastalé      
                                profesionální postižení      
 
 30. 601  Modelace a přitažení odstálého boltce    W   Plná úhrada do 10 let věku    
                                dítěte, nad 10 let zdravotní   
                                pojišťovna nehradí        
 
 31. 701  Testy na agravaci a simulaci         W   V případě prokázané simulace nehrazen        
                                       
 
 32. 705  Aplikace kontaktní čočky           W   Výkon bude hrazen po operaci katarakty        
                                        
 
 33. 808  Konzultace nálezu soudním lékařem      W   Výkon bude hrazen, pokud je    
                                na žádost ošetřujícího lékaře   
                                nutný k vysvětlení nálezu u    
                                konkrétního případu        
 
 34. 911  Komplexní posouzení zdravotního       W   Výkon bude hrazen jen na     
       stavu pojištěnce v jeho prostředí         doporučení praktického      
                                lékaře při převzetí pojištěnce  
                                do lékařem indikované       
                                dočasné nebo dlouhodobé      
                                ošetřovatelské péče v domácnosti       
                                            
 
 35. 911  Cílená kontrola pojištěnce v domácím     W   Výkon bude hrazen po       
       prostředí                     předchozí indikaci        
                                praktického lékaře, která     
                                může být jednorázová nebo     
                                vyjadřující konkrétní       
                                frekvenci návštěv na určité    
                                období              
 
 36. 911  Ošetřovatelská intervence jednoduchá v    W   Výkon bude hrazen po       
       domácím prostředí                 předchozí indikaci        
                                praktického lékaře, která     
                                může být jednorázová nebo     
                                vyjadřující konkrétní       
                                frekvenci návštěv na určité    
                                období              
 
 37. 911  Komplexní péče o ošetřovatelsky       W   Výkon bude hrazen po       
       náročné nebo nepohyblivé pojištěnce v       předchozí indikaci        
       domácím prostředí                 praktického lékaře, která     
                                může být jednorázová nebo     
                                vyjadřující konkrétní       
                                frekvenci návštěv na určité    
                                období              
 
 38. 999  Psychoterapie podpůrná - prováděná      W   Výkon bude hrazen jen na     
       lékařem nepsychiatrem               jednoho pojištěnce jedenkrát   
                                ročně v jednom oboru po      
                                podrobném zápisu v dokumentaci        
 
 39. 999  Rozhovor lékaře s rodinou          W   Výkon bude hrazen na       
                                jednoho pojištěnce ve věku    
                                do 15 let maximálně dvakrát    
                                ročně, u dospělého jedenkrát   
                                ročně po podrobném zápisu    
                                v dokumentaci            
 
 40. 999  Edukační pohovor lékaře s nemocným či    W   Hrazeno pouze při zdravotní    
       rodinou                      indikaci zdůvodněné písemně    
                                v dokumentaci a stvrzené     
                                podpisem edukovaného nebo     
                                jeho zákonného zástupce      
 
 41. 999  Konzilium specialistou            W   Výkon hrazen jen pokud je na   
                                žádost praktického lékaře     
 
 42. 404  Epilace á 30 minut              Z   Výkon bude hrazen pouze u     
                                dg. E00 - E07 (poruchy štítné   
                                žlázy, hormonální poruchy),    
                                E10 - E14 (diabetes mellitus),  
                                E20 - E35 (diencefalohypofyzární  
                                poruchy)             
 
 43. 601  Korekce malé vrozené anomálie boltce a    Z
       okolí (výrůstky před boltcem)                            
 
 44. 601  Xanthelasma                 Z
 
 45. 601  Operace ptózy obličeje - horní, dolní    Z
 
 46. 601  Operace ptózy obličeje - celková (smas    Z
       lifting)                                       
 
 47. 601  Operace tvrdého a měkkého nosu pro      Z
       funkční poruchu                                   
 
 48. 601  Rinoplastika - měkký nos           Z
 
 49. 601  Rinoplastika - sedlovitý nos (L-štěp,    Z
       včetně odběru)                                    
 
 50. 601  Rinofyma                   Z
 
 51. 601  Operace gigantomastie            Z
 
 52. 601  Ablace prsu se zachováním dvorce       Z
 
 53. 601  Rekonstrukce areomamilárního         Z
       komplexu                                       
 
 54. 601  Kapsulotomie pouzdra implantátu       Z
 
 55. 601  Odstranění implantátu prsu s         Z
       kapsulektomií                                    
 
 56. 601  Implantace tkáňového expanderu        Z
 
 57. 605  Zvětšení brady kostí, chrupavkou nebo    Z
       protézou                                       
 
 60. 605  Subperiostální implantát - jedna čelist   Z
 
 61. 605  Korekce brady                Z
 
 62. 606  Osteotomie proximálního femuru        Z
 
 63. 606  Prodloužení, zkrácení dlouhé kosti      Z
 
 64. 701  Septoplastika                Z
 
 65. 705  Laserová iridotomie             Z   Výkon je hrazen při        
                                provedení na 1 oku nejvíce    
                                třikrát, při dalším provedení   
                                je k úhradě třeba souhlasu    
                                revizního lékaře         
 
 66. 705  Dermatoplastika jednoho víčka nebo      Z
       blepharochalasis - exize z jednoho víčka                       
       + odstranění tuku a záhybu                                  
 
 67. 705  Laserová koagulace sítnice          Z   Výkon je hrazen při        
                                provedení na 1 oku nejvíce    
                                pětkrát, při dalším provedení   
                                je k úhradě třeba souhlasu    
                                revizního lékaře         
 
 68. 705  Plastická operace kůže víčka otočným     Z
       lalokem nebo posunem                                 
 
 69. 706  Transuretrální termoterapie prostaty     Z
 
 70. 706  Penis - intrakavernózní injekce       Z
       vazoaktivních látek                                 
 
 71. 706  Ligatura vas deferens - vazektomie      Z
 
 72. 999  Vybavení pacienta pro péči mimo       Z
       zdravotnické zařízení                                
---------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------- 
Příloha č. 2 k zákonu č. 48/1997 Sb.
SEZNAM SKUPIN LÉČIVÝCH LÁTEK
 
-------- --------------------------------------------------------------------------------- ---------
 Číslo Název skupiny léčivých látek                            
 skupiny                                          
-------- --------------------------------------------------------------------------------- --------- 
 1   adsobční anatacida a protivředová léčiva ze skupiny H2 blokátorů, perorální podání 
 
 2   protivředová léčiva ze skupiny inhibitorů protonové pumpy a ostatní protivředová léčiva                                       
 
 3   spasmolytika, perorální podání                           
 
 4   spasmolytika, ostatní cesty aplikace                        
 
 5   anticholinergika a spasmolytika v kombinaci s analgetiky              
 
 6   prokinetika, antiflatulencia, perorální podání                   
 
 7   prokinetika, ostatní cesty aplikace                         
 
 8   antiemetika, perorální podání                            
 
 9   antiemetika, ostatní cesty aplikace                         
 
 10   hepatika a hepatoprotektiva a další léčiva působící na žlučové cesty nebo játra   
 
 11   laxativa a další léčiva k očištění střeva                      
 
 12   antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva gastrointestinálního traktu,  
     perorální podání                                  
 
 13   antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva gastrointestinálního traktu,  
     ostatní cesty aplikace                               
 
 14   digestiva včetně enzymových přípravků                        
 
 15   insuliny krátkodobě působící                            
 
 16   insuliny střednědobě působící                            
 
 17   insuliny - kombinace                                
 
 18   perorální antidiabetika ze skupiny biguanidů a glitazonů              
 
 19   perorální antidiabetika ze skupiny sulfonylurey a meglitinidů, případně další antidiabetika                                    
 
 20   vitamin A nebo D včetně jejich kombinací, perorální podání             
 
 21   vitamin A nebo D včetně jejich kombinací, ostatní cesty aplikace          
 
 22   soli vápníku, perorální podání                           
 
 23   kombinace solí vápníku, perorální podání                      
 
 24   soli vápníku, ostatní cesty aplikace                        
 
 25   soli draslíku, perorální podání                           
 
 26   soli draslíku, ostatní cesty aplikace                        
 
 27   soli hořčíku a jiné minerální produkty, perorální podání              
 
 28   soli hořčíku, ostatní cesty aplikace                        
 
 29   léčba k dlouhodobě substituční terapii dědičných metabolických poruch        
 
 30   antithrombotika ze skupiny antagonistů vitaminu K                  
 
 31   antithrombotika ze skupiny heparinu a antithrombinu III               
 
 32   antithrombotika ze skupiny nízkomolekulárních heparinů               
 
 33   antiagregancia kromě heparinu                            
 
 34   fibrinolytické enzymy                                
 
 35   antifibrinolytika, perorální podání                         
 
 36   antifibrinolytika, ostatní cesty aplikace                      
 
 37   vitamin K a jiná hemostatika                            
 
 38   koagulační faktory (koagulační faktor VIII)                     
 
 39   koagulační faktory (koagulační faktor IX)                      
 
 40   ostatní koagulační faktory                             
 
 41   soli železa, perorální podání                            
 
 42   soli železa v kombinaci s kyselinou listovou a jiné kombinace, perorální podání   
 
 43   soli železa, ostatní cesty aplikace                         
 
 44   vitamin B12, kyselina listová a jiná antianemika                  
 
 45   erytropoetin a ostatní léčiva krve a krvetvorných orgánů              
 
 46   substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)                
 
 47   substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)                
 
 48   parenterální výživa                                 
 
 49   intravenozní roztoky fysiologického roztoku                     
 
 50   ostatní intravenozní roztoky k peritoneální dialýze a k hemodialýze         
 
 51   aditiva k intravenozním roztokům                          
 
 52   ostatní léčiva používaná u nemocí krvetvorného systému               
 
 53   srdeční glykosidy                                  
 
 54   antiarytmika třída I a III, perorální podání                    
 
 55   antiarytmika, ostatní cesty aplikace                        
 
 56   adrenergní a dopaminergní léčiva a jiná kardiaka                  
 
 57   vazodilatační látky pro srdeční onemocnění, perorální podání pro chronickou léčbu  
 
 58   vazodilatační látky pro srdeční onemocnění, perorální podání pro akutní léčbu    
 
 59   prostaglandiny a jiná kardiaka                           
 
 60   antihypertenziva - antiadrenergní látky a látky působící na hladké svalstvo     
     arteriol, včetně kombinací s diuretiky, perorání podání               
 
 61   antihypertenziva a ostatní cesty aplikace                      
 
 62   diuretika s nižším diuretickým účinkem                       
 
 63   diuretika s vysokým účinkem, perorální podání                    
 
 64   diuretika s vysokým účinkem, ostatní cesty aplikace                 
 
 65   diuretika šetřící draslík                              
 
 66   periferní vazodilatancia, perorální podání                     
 
 67   periferní vazodilatancia a vasoprotektiva, ostatní cesty aplikace          
 
 68   vasoprotektiva a venofarmaka                            
 
 69   neselektivní beta-blokátory, perorální podání                    
 
 70   selektivní beta-blokátory a kombinace alfa a beta aktivity, perorání podání     
 
 71   beta-blokátory, ostatní cesty aplikace                       
 
 72   blokátory vápníkového kanálu ze skupiny dihydropyridinů, perorání podání      
 
 73   blokátory vápníkových kanálů ostatních skupin, perorání podání           
 
 74   blokátory vápníkových kanálů, ostatní cesty aplikace                
 
 75   ACEI                                        
 
 76   léčiva ovlivňující systém renin-angiotenzin s výjimkou ACE-inhibitorů        
 
 77   hypolipidemika ze skupiny statinů                          
 
 78   hypolipidemika ze skupiny fibrátů a ostatních skupin                
 
 79   ostatní léčiva používaná u nemocí kardiovaskulárního systému            
 
 80   antimykotika k lokálnímu použití                          
 
 81   emolliencia a protektiva                              
 
 82   léčiva pro léčbu ran a vředů                                
 
 83   antipsoriatika                                   
 
 84   antibiotika k zevnímu použití                            
 
 85   antibiotika a chemoterapeutika k zevnímu použití a virostatika           
 
 86   středně silně účinné a slabě účinné kortikosteroidy k lokálnímu použití a jejich  
     kombinace                                      
 
 87   velmi silné a silně účinné kortikosteroidy k lokálnímu podání a jejich kombinace  
 
 88   kortikosteroidy v jiných kombinacích                        
 
 89   antiseptika a desinficiencia                            
 
 90   léčivé látky proti akné a jiné dermatologické léčivé látky             
 
 91   ostatní léčiva používaná u nemocí kůže                       
 
 92   gynekologická chemoterapeutika a antimykotika k lokálnímu použití          
 
 93   gynekologická antiseptika a antiinfektiva k lokálnímu použití            
 
 94   léčiva zvyšující tonus dělohy                            
 
 95   léčiva snižující tonus dělohy                            
 
 96   inhibitory prolaktinu                                
 
 97   mužské pohlavní hormony                               
 
 98   ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů, perorální podání           
 
 99   ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů, ostatní cesty aplikace        
 
 100  ženské pohlavní hormony ze skupiny progestinů                    
 
 101  kombinace ženských pohlavních hormonů                        
 
 102  gonadotropiny a jiná stimulancia ovulace                      
 
 103  ostatní pohlavní hormony, androgeny a modulátory hormonů              
 
 104  jiná urologika včetně spasmolytik                          
 
 105  léčiva používaná při benigní hyperplasii prostaty                  
 
 106  ostatní léčiva používaná u nemocí urogenitálního systému              
 
 107  hormony předního laloku hypofýzy a jejich analoga                  
 
 108  hormony zadního laloku hypofýzy a jejich analoga                  
 
 109  hormony hypotalamu a jejich analoga                         
 
 110  kortikosteroidy pro celkové použití, perorální podání                
 
 111  kortikosteroidy pro celkové použití, ostatní cesty aplikace             
 
 112  hormony štítné žlázy a jódová terapie                        
 
 113  tyreostatika                                    
 
 114  glukagon a homeostatika vápníku a ostatní hormonální léčiva             
 
 115  tetracyklinová a amfenikolová antibiotika                      
 
 116  peniciliny se širokým spektrem, perorální podání                  
 
 117  peniciliny se širokým spektrem, ostatní cesty aplikace               
 
 118  peniciliny citlivé k betalaktamáze, perorální podání                
 
 119  peniciliny citlivé k betalaktamáze, ostatní cesty aplikace             
 
 120  peniciliny rezistentní k betalaktamáze a kombinace penicilinů včetně inhibitorů   
     betalaktamáz, perorální podání                           
 
 121  cefalosporiny a jiná betalaktamová antibiotika, perorální podání          
 
 122  cefalosporiny a jiná betalaktamová antibiotika, ostatní cesty aplikace       
 
 123  sulfonamidy a trimetoprim                              
 
 124  makrolidová antibiotika a jejich kombinace s antibakteriálními léčivy        
 
 125  linkosamidová antibiotika                              
 
 126  aminoglykosidová antibiotika                            
 
 127  chinolonová chemoterapeutika                            
 
 128  ostatní antibiotika či chemoterapeutika, včetně močových chemoterapeutik      
 
 129  imidazolová chemoterapeutika pro celkové použití a jiné antibakteriální látky    
 
 130  antimykotika pro systémové užití                          
 
 131  ostatní antimykobakteriální látky                          
 
 132  systémová antivirotika pro léčbu herpetických, cytomegalovirových infekcí a     
     některých dalších virových infekcí                         
 
 133  antiretrovirotika                                  
 
 134  zvířecí imunoglobuliny proti stafylokokovým infekcím                
 
 135  zvířecí imunoglobuliny proti záškrtu                        
 
 136  zvířecí imunoglobuliny proti hadímu jedu                      
 
 137  zvířecí imunoglobuliny proti botulismu                       
 
 138  zvířecí imunoglobuliny proti plynaté sněti                     
 
 139  zvířecí imunoglobuliny proti vzteklině                       
 
 140  imunoglobuliny, normální lidské, pro extravaskulární aplikaci            
 
 141  imunoglobuliny, normální lidské, pro intravaskulární aplikaci            
 
 142  lidské imunoglobuliny proti tetanu                         
 
 143  lidské imunoglobuliny proti hepatitidě                       
 
 144  lidské imunoglobuliny proti vzteklině                        
 
 145  ostatní lidské specifické imunoglobuliny                      
 
 146  očkovací látky proti tetanu                             
 
 147  jiné bakteriální vakcíny                              
 
 148  očkovací látky proti tuberkulóze                          
 
 149  očkovací látky proti vzteklině                           
 
 150  očkovací látky proti chřipce                            
 
 151  očkovací látky proti pneumokokovým infekcím                     
 
 152  ostatní očkovací látky a imunoglobuliny a ostatní antiinfektiva pro systémovou   
     aplikaci                                      
 
 153  ostatní léčiva ze skupiny antibiotik, chemoterapeutik, imunoglobulinů nebo     
     očkovacích látek                                  
 
 154  cytostatika ze skupiny alkylačních látek, perorální podání             
 
 155  cytostatika ze skupiny alkylačních látek, ostatní cesty aplikace          
 
 156  antimetabolity - analoga listové kyseliny, perorální podání             
 
 157  antimetabolity - analoga listové kyseliny, ostatní cesty aplikace          
 
 158  antimetabolity - analoga purinů a pyrimidinů, perorální podání           
 
 159  antimetabolity - analoga purinů, ostatní cesty aplikace               
 
 160  antimetabolity - analoga pyrimidinů, ostatní cesty aplikace             
 
 161  alkaloidy z rodu vinca a analoga                          
 
 162  deriváty podofylotoxinu, perorální podání                      
 
 163  deriváty podofylotoxinu, ostatní cesty aplikace                   
 
 164  taxany                                       
 
 165  antracykliny a jejich deriváty                           
 
 166  ostatní cytotoxická antibiotika                           
 
 167  platinová cytostatika                                
 
 168  ostatní cytostatika, perorální podání                        
 
 169  ostatní cytostatika kromě platinových, ostatní cesty aplikace            
 
 170  hormonální léčiva s cytostatickým účinkem                      
 
 171  antagonisté mužských hormonů a příbuzné látky používané v onkologii         
 
 172  antagonisté ženských hormonů a příbuzné látky používané v onkologii         
 
 173  inhibitory steroidních hormonů používané v onkologii                
 
 174  imunostimulační a imunomodulační léčiva včetně interferonů             
 
 175  ostání imunostimulační a imunomodulační léčiva                   
 
 176  imunosupresivní léčiva, perorální podání                      
 
 177  imunosupresivní léčiva ostatní cesty aplikace a ostatní cytostatika         
 
 178  nesteroidní protizánětlivá léčiva, perorální podání                 
 
 179  nesteroidní protizánětlivá léčiva, ostání cesty aplikace              
 
 180  specifická antirevmatika a ostatní léčiva užívaná při nemocech muskuloskeletálního systému
 
 181  lokálně aplikovaná nesteroidní protizánětlivá léčiva                
 
 182  svalová relaxancia, parenterální podání                       
 
 183  antiuratika                                     
 
 184  léčiva působící na mineralizaci     kostí                        
 
 185  léčiva k terapii hyperkalcémie/osteolýzy u maligních onemocnění           
 
 186  ostatní léčiva používaná u nemocí muskuloskeletálního systému            
 
 187  lokální anestetika                                 
 
 188  analgetika - anodyna, morfin a jeho deriváty ze skupiny silných opioidních     
     analgetik, perorální podání                             
 
 189  analgetika - anodyna, analoga morfinu, perorální podání               
 
 190  analgetika - anodyna, opioidy, ostatní cesty aplikace                
 
 191  analgetika - antipyretika                              
 
 192  antimigrenika                                    
 
 193  antiepileptika ze skupiny barbiturátů                        
 
 194  antiepileptika ze skupiny hydantoinátů, oxazolidinů a sukcinimidů          
 
 195  antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů a karboxamidů               
 
 196  antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin                 
 
 197  ostatní antiepileptika                               
 
 198  anticholinergní antiparkinsonika                          
 
 199  dopaminergní antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejich derivátů         
 
 200  antiparkinsonika z ostatních skupin                         
 
 201  antiparkinsonika působící na MAO nebo COMT                     
 
 202  neuroleptika - sedativní, perorální podání                     
 
 203  neuroleptika - incisivní, perorální podání                     
 
 204  atypická neuroleptika, perorální podání                       
 
 205  lithium                                       
 
 206  antipsychotika, neuroleptika, ostatní cesty aplikace - nedepotní přípravky     
 
 207  antipsychotika, neuroleptika, ostatní cesty aplikace-depotní přípravky      
 
 208  anxiolytika, perorální podání                            
 
 209  anxiolytika a hypnotika, ostatní cesty aplikace                   
 
 210  antidepresiva neselektivně inhibující zpětné vychytávání monoaminů, perorální podání
 
 211  antidepresiva selektivně inhibující zpětné vychytávání monoaminů, perorální podání 
 
 212  antidepresiva působící inhibičně na monoaminooxidázu a ostatní antidepresiva,    
     perorální podání                                  
 
 213  antidepresiva, ostatní cesty aplikace                        
 
 214  stimulancia a nootropika a léčiva určená k léčbě demence              
 
 215  parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy, perorální podání     
 
 216  parasympatomimetika, ostatní cesty aplikace                     
 
 217  léčiva používaná při léčbě závratí                         
 
 218  ostatní léčiva používaná u nemocí centrálního nervového systému, parenterální podání                                       
    
 219  antimalarika                                    
 
 220  anthelmintika a antiektoparazitika a ostatní léčiva ze skupiny léčiv používaných 
     u parazitárních nemocí                                
 
 221  nosní protialergická léčiva včetně kortikoidů                    
 
 222  inhalační sympatomimetika včetně kombinací                     
 
 223  inhalační kortikosteroidy a anticholinergika                    
 
 224  ostatní inhalační antiastmatika                           
 
 225  antiastmatika, perorální podání                           
 
 226  antiastmatika, ostatní cesty aplikace                        
 
 227  expektorancia kromě kombinací, perorální podání                   
 
 228  expektorancia kromě kombinací, ostatní cesty aplikace                
 
 229  antitusika ze skupiny derivátů opioidů                       
 
 230  ostatní antitusika                                 
 
 231  nesedativní antihistaminika                             
 
 232  sedativní antihistaminika pro perorální podání                   
 
 233  antihistaminika, ostatní cesty aplikace                       
 
 234  ostatní léčiva používaná u nemocí respiračního systému               
 
 235  oftalmologika - antibiotika, chemoterapeutika a antiseptika             
 
 236  oftalmologika - antivirotika                            
 
 237  oftalmologika - kortikosteroidy                           
 
 238  oftalmologika - nesteroidní protizánětlivá léčiva                  
 
 239  antiglaukomatika ze skupiny sympatomimetik a parasympatomimetik           
 
 240  antiglaukomatika ze skupiny beta-blokátorů                     
 
 241  ostatní antiglaukomatika                              
 
 242  mydriatika a cykloplegika                              
 
 243  dekongescenty a antialergika                            
 
 244  anestetika lokální a jiná oftalmologika                       
 
 245  ostatní léčiva používaná u nemocí senzorických orgánů                
 
 246  terapeutické extrakty alergenů standardizované perorální podání           
 
 247  terapeutické extrakty alergenů standardizované ostatní cesty aplikace        
 
 248  základní antidota a fágové lyzáty                          
 
 249  antidota používaná při otravě organofosfáty                     
 
 250  antidota používaná při otravě některými těžkými kovy                
 
 251  antidota používaná při otravě kyanidy                        
 
 252  antidota používaná při léčbě cytostatiky, perorální podání             
 
 253  antidota používaná při léčbě cytostatiky, ostatní cesty aplikace          
 
 254  testy sekrece hormonů hypofýzy, diagnostiky funkce ledvin a funkce štítné žlázy   
 
 255  tuberkulinový test                                 
 
 256  testy pro alergické choroby                             
 
 257  ostatní léčiva k diagnostickým a terapeutickým účelům, perorální podání       
 
 258  ostatní léčiva k diagnostickým a terapeutickým účelům, ostatní cesty aplikace    
 
 259  výživy pro dědičné poruchy metabolismu                       
 
 260  ketoanaloga a speciální aminokyseliny                        
 
 261  polymerní výživa standardní                             
 
 262  oligopeptidická výživa                               
 
 263  rozpouštědla a irigační roztoky a ostatní léčiva ze skupiny varií          
 
 264  vodorozpustné nefrotropní hyperosmolární RTG kontrastní látky            
 
 265  vodorozpustné nefrotropní nízkoosmolární RTG kontrastní látky            
 
 266  vodorozpustné hepatotropní a vodonerozpustné RTG kontrastní látky          
 
 267  RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý                  
 
 268  paramagnetické kontrastní látky a kontrastní látky pro ultrazvuk          
 
 269  individuálně připravovaná radiofarmaka pro diagnostiku               
 
 270  individuálně připravovaná radiofarmaka pro terapii                 
 
 271  individuálně připravovaná léčiva ze skupiny léčiv dermatologik (s výjimkou kosmetik)      
 
 272  individuálně připravovaná léčiva ze skupiny oftalmologik a otologik         
 
 273  individuálně připravovaná léčiva ze skupiny analgetik - anodyn (opioidů)      
 
 274  individuálně připravovaná léčiva ze skupiny gynekologik               
 
 275  individuálně připravovaná léčiva ze skupiny léčiv trávicího ústrojí         
 
 276  individuálně připravovaná léčiva ze skupiny otorhinolaryngologik a antiastmatik   
 
 277  erytrocytární přípravky                               
 
 278  trombocytární přípravky                               
 
 279  přípravky z plazmy                                 
 
 280  leukocytární přípravky                               
-------- --------------------------------------------------------------------------------- ---------
 
Příloha č. 3 k zákonu č. 48/1997 Sb.
SEZNAM ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ
ODDÍL A
Seznam použitých zkratek a symbolů
V seznamu zdravotnických prostředků nehrazených z prostředků zdravotního pojištění a v seznamu zdravotnických prostředků hrazených z prostředků zdravotního pojištění při poskytování ambulantních zdravotních služeb mají použité zkratky a symboly tento význam:
a) skupina
 1  obvazový materiál, náplasti
 2  pomůcky pro inkontinentní
 3  pomůcky stomické
 4  ortopedicko protetické pomůcky sériově vyráběné
 5  ortopedicko protetické pomůcky individuálně zhotovené
 6  kompresivní punčochy a návleky
 7  vozíky invalidní včetně příslušenství
 8  sluchadla včetně příslušenství
 9  brýle a optické pomůcky
10  pomůcky respirační a inhalační
11  pomůcky pro diabetiky
12  kompenzační pomůcky pro tělesně postižené
13  dále nespecifikované pomůcky
14  kompenzační pomůcky pro zrakově postižené
15  kompenzační pomůcky pro sluchově postižené
16  obuv ortopedická
17  pomůcky pro laryngektomované,
b) zkratka
PVC  polyvinylchlorid,
c) zkratky specializací a označení speciálních zaměření pracovišť
ALG  alergologie a klinická imunologie
CHI  chirurgie
DER  dermatovenerologie
DIA  diabetologie a endokrinologie
FON  foniatrie
GER  geriatrie
J16  odborná pracoviště s činností angiologickou
NEU  neurologie
ONK  onkologie a hematologie
OP o rthopedický protetik
OPH  oftalmologie
ORL  otorinolaryngologie
ORT  ortopedie
PED  dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost
PRL  všeobecné praktické lékařství
REH  rehabilitační a fyzikální medicína
S3  lékař vlastnící osvědčení Společnosti ORL opravňující jej k předpisu a vydávání sluchadel hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění
S5  zvláštní režim ústředí, pro schválení revizním lékařem
TRN  pneumologie a ftizeologie
TVL  tělovýchovné lékařství
URN  urologie a nefrologie
ODDÍL B
Seznam zdravotnických prostředků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění při poskytování ambulantních zdravotních služeb
 
-------------------- -------------------------------------------- ----------------------------
 Položka  Skupina  Název druhu (typu) zdravotnického prostředku Poznámka               
                                               
-------------------- -------------------------------------------- ----------------------------                                                    
 1     1     náplasti                   s výjimkou hypoalergických 
                                  náplastí 
 
 2     1     náplasti na kuří oka                               
 
 3     2     plena PVC                                     
 
 4     2     podložky PVC                                   
 
 5     4     návlek tenisový                                  
 
 6     4     ortézy sportovní                                 
 
 7     7     příslušenství ke kočárku - pracovní deska                     
 
 8     7     příslušenství ke kočárku - odkládací košík                    
 
 9     7     příslušenství ke kočárku - pláštěnka                       
 
 10    7     příslušenství k vozíku - pracovní deska                      
 
 11    7     příslušenství k vozíku - pláštěnka                        
 
 12    7     příslušenství k elektrickým vozíkům                       
           - ovládání pro doprovod                               
 
 13    11    testační proužky ke stanovení                           
           cholesterolu                                   
 
 14    12    příslušenství k chodítkům, která jsou nad                     
           rámec jejich funkce                                
 
 15    13    kapátko oční                                   
 
 16    13    tyčinka oční                                   
 
 17    13    odsávačka mateřského mléka                            
 
 18    13    prst technický pryžový                              
 
 19    13    lůžko zdravotní                                  
 
 20    13    nitroděložní tělísko                               
 
 21    13    polštář včetně povlaku                              
 
 22    16    neortopedické vložky do bot                            
 
 23         opravy zdravotnických prostředků kromě                      
           vozíků a kočárků a individuálně vyráběných                    
           ortopedicko protetických výrobků a oprav                     
           zvedáků a polohovacích postelí                          
-------------------- -------------------------------------------- ---------------------------- 
ODDÍL C
Seznam zdravotnických prostředků hrazených z veřejného zdravotního pojištění při poskytování ambulantních zdravotních služeb
--------------------- ------------------------------ ----------------------------------- --------------------------------
 Položka  Skupina  Název druhu (typu)       Omezení              Limitace výše úhrady      
--------------------- ------------------------------ ----------------------------------- --------------------------------
 1     1     gáza hydrofilní skládaná    nejvýše do rozměru 10x10 cm    100 % nejvýše do 8 Kč     
                           a velikosti balení po 2 ks                    
 
 2     1     krytí gelové          nejvýše do rozměru 10x10 cm    100 % nejvýše do 150 Kč    
                           na základě schválení revizním   za 1 ks            
                           lékařem                              
 
 3     1     náplasti hypoalergické     u dětí do 18 let věku a u     nejvýše do 30 Kč        
                           pacientů se stomií a                       
                           diabetiků                             
 
 4     1     obinadlo elastické       nejvýše do rozměru 14 cm x 5 m   100 % nejvýše do 50 Kč     
 
 5     1     obinadlo hydrofilní sterilní  nejvýše do rozměru 12 cm x 5 m   100 % nejvýše do 15 Kč     
 
 6     1     obinadlo pružné hadicové                      nejvýše do 30 Kč        
 
 7     1     tampóny vinuté         pouze na předepsání DIA,      nejvýše do 70 Kč        
                           1 balení po 1 000 ks ročně                    
 
 8     1     vata buničitá          100 g               nejvýše do 10 Kč        
 
 9     1     vata obvazová skládaná     100 g               nejvýše do 20 Kč        
 
 10    1     vata obvazová sterilní     25 g                nejvýše do 10 Kč        
 
 11    2     absorpční prostředky pro    min. 90 ks, max. 150 ks měsíčně,  nejvýše do 1 400 Kč      
           těžkou inkontinenci -      nehrazeno pacientům v ústavní                   
           kalhotky plenkové        péči a v odborných léčebnách                   
 
 12    2     absorpční prostředky pro    min. 90 ks, max. 150 ks      nejvýše do 550 Kč       
           inkontinentní - vložky pro   měsíčně, nehrazeno pacientům                   
           lehkou inkontinenci       v ústavní péči a v odborných                   
                           léčebnách                             
 
 13    2     absorpční prostředky pro    min. 90 ks, max. 150 ks      nejvýše do 900 Kč       
           střední inkontinenci -     měsíčně, nehrazeno pacientům                   
           vložné pleny          v ústavní péči a v odborných                   
                           léčebnách                             
 
 14    2     fixace absorpčních prostředků  max. 24 ks měsíčně, nehrazeno   nejvýše do 190 Kč       
           pro střední a těžkou      pacientům v ústavní péči a v                   
           inkontinenci          odborných     léčebnách                        
 
 15    2     kondomy urinální                          ve výši ceny pro konečného   
                                             spotřebitele nejméně      
                                             ekonomicky náročné varianty,  
                                             nejvýše do 900 Kč       
 
 16    2     sáčky sběrné urinální                       ve výši ceny pro konečného   
                                             spotřebitele nejméně      
                                             ekonomicky náročné varianty,  
                                             nejvýše do 500 Kč       
 
 17    2     svorka inkontinenční pro    max. 2 ks ročně          100 %             
           muže                                               
 
 18    3     krytky stomické         pouze po schválení revizním    100 %             
                           lékařem, max. 60 ks měsíčně    nejvýše do 3 100 Kč      
 
 19    3     podložky kolostomické a     max. 10 ks měsíčně         100 % nejvýše do 1 100 Kč   
           ileostomické                                           
 
 20    3     podložky urostomické      max. 15 ks měsíčně         100 % nejvýše do 1 500 Kč   
 
 21    3     prostředky čistící stomické   pouze po schválení revizním    ve výši ceny pro konečného   
                           lékařem              spotřebitele nejméně      
                                             ekonomicky náročné varianty,  
                                             nejvýše do 1 500 Kč za měsíc  
 
 22    3     prostředky ochranné stomické                    ve výši ceny pro konečného   
                                             spotřebitele nejméně      
                                             ekonomicky náročné varianty,  
                                             nejvýše do 2 760 Kč za rok   
 
 23    3     systémy dvoudílné        max. 60 ks měsíčně         100 % nejvýše do 1 600 Kč   
           kolostomické uzavřené - sáčky                                   
 
 24    3     systémy dvoudílné        max. 30 ks měsíčně         100 % nejvýše do 1 350 Kč   
           ileostomické výpustné - sáčky                                   
 
 25    3     systémy jednodílné       max. 60 ks měsíčně         100 % nejvýše do 2 600 Kč   
           kolostomické uzavřené - sáčky                                   
 
 26    3     systémy jednodílné       max. 30 ks měsíčně         100 % nejvýše do 1 950 Kč   
           ileostomické výpustné - sáčky                                   
 
 27    3     systémy urostomické dvoudílné  max. 30 ks měsíčně         100 % nejvýše do 2 000 Kč   
           - sáčky                                              
 
 28    3     systémy urostomické       max. 30 ks měsíčně         100 % nejvýše do 2 000 Kč   
           jednodílné - sáčky                                        
 
 29    3     pásy a přídržné         max. 2 balení ročně        100 %             
           prostředky pro stomiky                                      
 
 30    3     zátky stomické         pouze po schválení revizním    100 % nejvýše do 1 200 Kč   
                           lékařem, max. 60 ks měsíčně                    
 
 31    4     epitéza mamární         max. 1 ks za 2 roky, pouze na   nejvýše do 1 800 Kč      
                           základě předepsání CHI, ONK, PRL                 
 
 32    4     ortéza sériově vyráběná     pouze na základě předepsání ORT,  100 %             
                           OP, REH, CHI, NEU, TVL,                      
                           max. 1 ks ročně                          
 
 33    4     návlek pahýlový         nejvýše 8 ks ročně         100 %             
 
 34    4     suspenzor            max. 2 ks ročně          100 % nejvýše do 130 Kč    
 
 35    5     epitéza mamární individuálně  pouze na základě schválení     100 %             
           zhotovovaná           revizním lékařem, max. 1 ks                    
                           za 2 roky                             
 
 36    5     ortéza individuálně       pouze na základě předepsání OP,  100 %             
           zhotovovaná           ORT, REH, CHI, NEU a schválení                  
                           revizním lékařem                         
 
 37    5     protézy horních a dolních    pouze na základě předepsání OP,  100 %             
           končetin základní provedení   REH, ORT, max. 1 ks za 2 roky                   
 
 38    5     protézy modulární horních a   pouze na předepsání OP, REH, ORT  100 %             
           dolních končetin, které jsou  a schválení revizním lékařem,                   
           zhotoveny ze stavebnicových   max. 1 ks za 2 roky                        
           polotovarů a sestav, včetně                                    
           tahových protéz horních                                      
           končetin                                             
 
 39    5     protézy myoelektrické,     pouze na základě předepsání OP,  100 %             
           ztráta obou horních končetin,  REH, ORT, a schválení revizním                  
           nebo jednostranná amputace s  lékařem S5, max. ks za 5 let                   
           funkčním postižením druhé    (v případě postižení obou                     
           horní končetiny         končetin 1 pár za 5 let)                     
 
 40    6     kompresivní elastické      pouze na základě předepsání PRL,  100 % nejvýše do 410 Kč    
           punčochy lýtkové II. K. T    CHI, INT, DER, J16, max. 2 páry                  
                           ročně                               
 
 41    6     kompresivní elastické      pouze na základě předepsání CHI,  100 % nejvýše do 448 Kč    
           punčochy lýtkové III. K. T   INT, DER, J16, max. 2 páry ročně                 
 
 42    6     kompresivní elastické      pouze na základě předepsání CHI,  100 % nejvýše do 675 Kč    
           punčochy lýtkové IV. K. T    INT, DER, J16, max. 2 páry ročně                 
 
 43    6     kompresivní elastické      pouze na základě předepsání PRL,  100 % nejvýše do 517 Kč    
           punčochy polostehenní II.    CHI, INT, DER, J16, max. 2 páry                  
           K. T              ročně                               
 
 44    6     kompresivní elastické      pouze na základě předepsání CHI,  100 % nejvýše do 565 Kč    
           punčochy polostehenní III.   INT, DER, J16, max. 2 páry ročně                 
           K. T                                               
 
 45    6     kompresivní elastické      pouze na základě předepsání CHI,  100 % nejvýše do 879 Kč    
           punčochy polostehenní IV.    INT, DER, J16, max. 2 páry ročně                 
           K. T                                               
 
 46    6     kompresivní elastické      pouze na základě předepsání PRL,  100 % nejvýše do 566 Kč    
           punčochy stehenní II. K. T   CHI, INT, DER, J16, max. 2 páry                  
                           ročně                                   
 
 47    6     kompresivní elastické      pouze na základě předepsání CHI,  100 % nejvýše do 620 Kč    
           punčochy stehenní III. K. T   INT, DER, J16, max. 2 páry ročně                 
 
 48    6     kompresivní elastické      pouze na základě předepsání CHI,  100 % nejvýše do 1 013 Kč   
           punčochy stehenní IV. K. T   INT, DER, J16, max. 2 páry ročně                 
 
 49    6     kompresivní elastické      pouze na základě předepsání PRL,  100 % nejvýše do 345 Kč    
           punčochy stehenní s uchycením  CHI, INT, DER, J16, max. 2 páry                  
           v pase II. K. T         ročně                               
                                                            
 
 50    6     kompresivní elastické      pouze na základě předepsání CHI,  100 % nejvýše do 372 Kč    
           punčochy stehenní s       INT, DER, J16, max. 2 páry                    
           uchycením v pase III. K. T   ročně                               
 
 51    6     kompresivní elastické      pouze na základě předepsání CHI,  100 % nejvýše do 400 Kč    
           punčochy stehenní s       INT, DER, J16, max. 2 páry ročně                 
           uchycením v pase IV. K. T                                     
 
 52    6     kompresivní elastické      pouze na předepsání PRL, CHI,   100 % nejvýše do 950 Kč    
           punčochové kalhoty       INT, DER, J16, schvaluje revizní                 
           dámské II. K. T.        lékař, max. 2 ks ročně                      
 
 53    6     kompresivní elastické      pouze na předepsání CHI, INT,   100 % nejvýše do 1 000 Kč   
           punčochové kalhoty       DER, J16, schvaluje revizní                    
           dámské III. K. T.        lékař, max. 2 ks ročně                      
 
 54    6     kompresivní elastické      pouze na předepsání CHI, INT,   100 % nejvýše do 1 000 Kč   
           punčochové kalhoty       DER, J16, schvaluje revizní                    
           dámské IV. K. T.        lékař, max. 2 ks ročně                      
 
 55    6     kompresivní elastické      pouze na předepsání CHI, INT,   100 % nejvýše do 950 Kč    
           punčochové kalhoty       DER, J16, schvaluje revizní                    
           těhotenské II. K. T.      lékař, max. 1 ks ročně                      
 
 56    6     kompresivní elastické      pouze na předepsání CHI, INT,   100 % nejvýše do 1 300 Kč   
           punčochové kalhoty       DER, J16, schvaluje revizní                    
           těhotenské III. a IV. K. T.   lékař, max. 1 ks ročně                      
 
 57    6     kompresivní elastické      pouze na předepsání PRL, CHI,   100 % nejvýše do 950 Kč    
           punčochové kalhoty       INT, DER, J16, schvaluje revizní                 
           pánské II. K. T.        lékař, max. 2 ks ročně                      
 
 58    6     kompresivní elastické      pouze na předepsání CHI, INT,   100 % nejvýše do 1 000 Kč   
           punčochové kalhoty       DER, J16, schvaluje revizní                    
           pánské III. a IV. K. T.     lékař, max. 2 ks ročně                      
 
 59    6     pažní návlek komplet II. K.   pouze na předepsání CHI, INT,   100 % nejvýše do 1 000 Kč   
           T.               DER, J16, schvaluje revizní                    
                           lékař, max. 2 ks ročně                      
 
 60    6     pažní návlek komplet III. a   pouze na předepsání CHI, INT,   100 % nejvýše do 300 Kč    
           IV. K. T.            DER, J16, max. 2 ks ročně                     
 
 61    6     kompresivní elastické      pouze na předepsání CHI, INT,   100 %             
           punčochy a návleky       DER, J16, schvaluje revizní                    
           individuálně zhotovené     lékař, max. 2 ks ročně                      
 
 62    6     kotníkový díl a kolenní díl   pouze na předepsání CHI, ORT,   100 % nejvýše do 130 Kč    
           II. a III. K. T.        REV, PRL, DER, J16, max.                     
                           2 ks ročně                            
 
 63    6     pomůcka pro navlékání      pouze na základě PRL, CHI, INT,  100 % nejvýše do 242 Kč    
           kompresivních elastických    DER, J16, max. 1 ks ročně                     
           punčoch                                              
 
 64    7     kočárek zdravotní        na základě předepsání REH, ORT,  100 % nejvýše do 21 000 Kč   
                           NEU a schválení revizním lékařem                 
                           max. 1 ks za 3 roky                        
 
 65    7     kočárek zdravotní -       na základě předepsání REH, ORT,  100 % nejvýše do 5 000 Kč   
           příslušenství          NEU a schválení revizním lékařem                 
                           max. 1 ks za 3 roky                        
 
 66    7     opravy vozíku mechanického,   pouze na základě schválení     90 %              
           elektrického a kočárku     revizním lékařem                         
           zdravotního                                            
 
 67    7     rukavice kožené pro vozíčkáře  max. 2 páry ročně         nejvýše do 300 Kč       
 
 68    7     vozík elektrický -       pouze na základě předepsání REH,  100 %             
           příslušenství          ORT, NEU, INT a schválení                     
                           revizním lékařem, max. 1 ks                    
                           za 5 let                             
 
 69    7     vozík mechanický        pouze na základě předepsání REH,  100 % nejvýše do 12 000 Kč   
                           ORT, NEU, INT a schválení                     
                           revizním lékařem, max. 1 ks                    
                           za 5 let                             
 
 70    7     vozík mechanický -       pouze na základě předepsání REH,  100 %             
           příslušenství          ORT, NEU, INT a schválení                     
                           revizním lékařem, max. 1 ks                    
                           za 5 let                             
 
 71    7     vozík s elektrickým pohonem   pouze na základě předepsání REH,  100 % nejvýše do 136 000 Kč  
           pro provoz obvykle v      ORT, NEU, INT a schválení                     
           exteriéru            revizním lékařem S5, max. 1 ks                  
                           za 5 let                             
 
 72    7     vozík s elektrickým pohonem   pouze na základě předepsání REH,  100 % nejvýše do 120 000 Kč  
           standardní pro lehký provoz   ORT, NEU, INT a schválení                     
           obvykle v interiéru       revizním lékařem S5, max. 1 ks                  
                           za 5 let                             
 
 73    7     vozík speciální s ohledem    pouze na základě předepsání REH,  100 % nejvýše do 55 000 Kč   
           na míru a závažnost       ORT, NEU a schválení revizním                   
           zdravotního postižení      lékařem, max. 1 ks za 5 let                    
 
 74    8     sluchadlo závěsné pro středně  pouze na základě předepsání FON,  100 % nejvýše do 5 300 Kč   
           těžkou nedoslýchavost, ztráty  děti od 0 do 7 let, max. 2 ks                       
           od 30 dB do 60 dB SRT      za 5 let                             
 
 75    8     sluchadlo závěsné pro těžkou  pouze na základě předepsání FON,  100 % nejvýše do 5 800 Kč   
           a velmi těžkou         děti od 0 do 7 let, max. 2 ks                   
           nedoslýchavost, ztráty nad   za 5 let                             
           60 dB SRT, zbytky sluchu,                                     
           hluchota                                             
 
 76    8     sluchadlo na kostní vedení,   pouze na základě předepsání FON,  100 % nejvýše do 11 000 Kč   
           brýlové, kapesní        děti od 0 do 7 let, max. 1 ks                   
                           za 5 let, schvaluje revizní                    
                           lékař                               
 
 77    8     sluchadlo pro vzdušné      pouze na základě předepsání FON,  100 % nejvýše do 5 300 Kč   
           vedení, pro středně těžkou   ORL S3, děti od 7 do 18 let,                   
           nedoslýchavost, ztráty od    max. 2 ks za 5 let                        
           30 dB do 60 dB SRT                                        
 
 78    8     sluchadlo pro vzdušné      pouze na základě předepsání FON,  100 % nejvýše do 5 800 Kč   
           vedení, pro těžkou a velmi   ORL S3, děti od 7 do 18 let,                   
           těžkou nedoslýchavost, nad   max. 2 ks za 5 let                        
           60 dB SRT, zbytky sluchu,                                     
           hluchota                                             
 
 79    8     sluchadlo brýlové na kostní   pouze na základě předepsání FON,  100 % nejvýše do 6 800 Kč   
           vedení             děti od 7 do 18 let, max. 1 ks                  
                           za 5 let, schvaluje revizní                    
                           lékař                               
 
 80    8     sluchadlo pro vzdušné      pouze na základě předepsání FON,  nejvýše do 2 700 Kč      
           vedení, pro středně těžkou   ORL S3, od 18 let max. 1 ks                    
           nedoslýchavost, ztráty od    za 5 let                             
           40 dB do 59 dB SRT                                        
 
 81    8     sluchadlo pro vzdušné      pouze na základě předepsání FON,  100 % nejvýše do 3 900 Kč   
           vedení, pro těžkou       ORL S3, od 18 let, max. 1 ks                   
           nedoslýchavost, ztráty od    za 5 let                             
           60 dB do 79 dB SRT                                        
 
 82    8     sluchadlo pro vzdušné      pouze na základě předepsání FON,  100 % nejvýše do 5 100 Kč   
           vedení, pro velmi těžkou    ORL S3, od 18 let, max. 1 ks                   
           nedoslýchavost, ztráty od    za 5 let                             
           80 dB SRT, zbytky sluchu,                                     
           hluchota                                             
 
 83    8     sluchadlo brýlové na kostní   pouze na základě předepsání FON,  100 % nejvýše do 6 800 Kč   
           vedení             ORL S3, od 18 let, max. 1 ks                   
                           za 5 let, schvaluje revizní                    
                           lékař                               
 
 84    8     baterie ke sluchadlu      pouze na základě předepsání FON,  100 % nejvýše do 80 Kč     
                           ORL S3, max. 1x za 5 let                     
 
 85    8     brýlový adaptér k        pouze na základě předepsání FON,  100 % nejvýše do 90 Kč     
           závěsnému sluchadlu       ORL S3, max. 1 ks za 5 let                    
 
 86    8     ušní tvarovka individuální   pouze na základě předepsání FON,  100 % nejvýše do 350 Kč    
                           ORL S3, do 18 let, max. 1 ks                   
                           za 1 rok                             
 
 87    8     ušní tvarovka individuální   pouze na základě předepsání FON,  100 % nejvýše do 350 Kč    
                           ORL S3, od 18 let, max. 1 ks                   
                           za 5 let                             
 
 88    9     ušní tvarovka tovární      pouze na základě předepsání FON,  100 % nejvýše do 20 Kč     
                           ORL S3, max. 1 ks za 5 let                    
 
 89    9     obruba brýlová         pouze na základě předepsání OPH,  100 % nejvýše do 300 Kč    
                           děti do 6 let max. 3 ks ročně od                 
                           6 let max. 3 ks ročně, od 6 do                  
                           15 let max. 1 ks ročně, dvoje                   
                           brýle při refrakční vadě + -3                   
                           DPTR do dálky                           
 
 90    9     obruba brýlová         pouze na základě předepsání OPH,  nejvýše do 150 Kč       
                           od 15 let výše, max. 1 ks za                   
                           3 roky, dvoje brýle při                      
                           refrakční vadě + -3 DPTR do                    
                           dálky                               
 
 91    9     čočka brýlová sférická,     pouze na základě předepsání OPH,  100 %             
           tórická             děti do 6 let bez změny korekce                  
                           nárok max. 3 ks ročně, od                     
                           6 do 15 let max. 1 ks ročně, od                  
                           15 let výše max. 1 ks za 3 roky                  
 
 92    9     čočka brýlová lentikulární   pouze na předepsání OPH, děti do  100 %             
                           6 let bez změny korekce max.                   
                           3 ks ročně, od 6 do 15 let max.                  
                           1 ks ročně, od 15 let výše max.                  
                           1 ks za 3 roky, nad + -10                     
                           DPTR, do 3 let u afakie                      
 
 93    9     čočka brýlová vysokoindexová  pouze na základě předepsání OPH,  100 %             
                           děti do 6 let bez změny korekce                  
                           nárok max. 3 ks ročně, od 6 do                  
                           15 let max. 1 ks ročně, od                    
                           15 let výše max. 1 ks za 3 roky,                 
                           myopie nad -10 DPTR, poruchy                   
                           centrálního zorného pole,                     
                           schvaluje revizní lékař                      
 
 94    9     čočka brýlová bifokální,    pouze na základě předepsání OPH,  100 %             
           franklinova, zatavovaná,    děti do 6 let bez změny korekce                  
               vybrušovaná, silikát, plast   nárok max. 2 ks ročně, od 6 do                  
                           18 let max. 1 ks ročně,                      
                           ročně, strabismus, afakie,                    
                           od 18 let nehrazeno                        
 
 95    9     čočka brýlová prismatická    pouze na základě předepsání OPH,  100 %             
                           děti do 6 let bez změny korekce                  
                           nárok max. 3 ks ročně, od                     
                           6 do 15 let max. 1 ks ročně,                   
                           od 15 let max. 1 ks za 3 roky,                  
                            při doplopii, strabismus                     
 
 96    9     čočka brýlová plastická     pouze na předepsání OPH, děti do  100 %             
                           6 let bez změny korekce nárok                   
                           max. 2 ks ročně, od 6 do 15 let                  
                           max. 1 ks ročně, od 15 let max.                  
                           1 ks za 3 roky, nad + -10 DPTR,                  
                           do 15 let nad + -3 DPTR                      
 
 97    9     čočka brýlová s absorpční    pouze na základě předepsání OPH,  100 %             
           vrstvou             děti do 6 let bez změny korekce                  
                           nárok max. 3 ks ročně, od                     
                           6 do 15 let max. 1 ks ročně, od                  
                           15 let max. 1 ks za 3 roky,                    
                           afakie, pseudoafakie, choroby a                  
                           vady provázené světloplachostí                  
 
 98    9     čočka brýlová hyperokulární   pouze na základě předepsání OPH,  100 %             
                           děti do 18 let bez změny korekce                 
                           nárok max. 2 ks ročně, od 18 let                 
                           max. 1 ks za 3 roky, schvaluje                  
                           revizní lékař                           
 
 99    9     čočka kontaktní měkká      na základě předepsání OPH, děti  100 %             
           (hydrofilní)          do 15 let bez změny korekce                    
                           nárok max. 2 ks ročně, od 15 let                 
                           max. 1 ks ročně, afakie nad                    
                           + -10 DPT, astigmatismus                     
                           irregularis, anisometropie                    
                           3,0 DPT a více                          
 
 100    9     čočka kontaktní tvrdá      pouze na základě předepsání OPH,  100 %             
           včetně plynopropustných     děti do 15 let bez změny korekce                 
                           nárok na max. 1 ks ročně,                     
                           od 15 let max. 1 ks za 2 roky,                  
                           keratokonus, astigmatismus                    
                           irregularis, do 15 let                      
                           anisometropie 3,0 DPT a více                   
 
 101    9     čočka kontaktní         pouze na základě předepsání OPH,  100 %             
           stenopeutická, barevná,     závažné choroby rohovky,                     
           terapeutická          schvaluje revizní lékař                      
 
 102    9     okluzor gelový,         pouze na základě předepsání OPH  100 %             
           náplasťový, plastový                                       
 
 103    9     dalekohledový systém na dálku  pouze na základě předepsání OPH  nejvýše do 8 000 Kč      
           i na blízko, s příslušenstvím  max. 1 ks za 7 let, schvaluje                   
                           revizní lékař                           
 
 104    9     lupa asferická zvětšující    pouze na základě předepsání OPH  nejvýše do 1 500 Kč      
           4x a více            max. 1 ks za 5 let                        
 
 105    9     lupa sférická zvětšující do   pouze na základě předepsání OPH  nejvýše do 100 Kč       
           4x               max. 1 ks za 5 let                        
                                                            
 
 106    9     protéza oční skleněná      pouze na základě předepsání OPH  100 % nejvýše do 800 Kč    
 
 107    9     protéza oční akrylátová     pouze na základě předepsání OPH  100 % nejvýše do 2 000 Kč   
           individuálně zhotovená     a schválení revizním lékařem,                   
                           max. 1 ks za 3 roky                        
 
 108    10    aplikátory aerosolových     pouze na základě předepsání TRN,  nejvýše do 500 Kč       
           přípravků            ALG, ORL, PED, u pacientů od                   
                           18 let pouze po schválení                     
                           revizním lékařem                         
 
 109    10    inhalátor kompresorový     pouze na základě předepsání TRN,  100 % nejvýše do 3 500 Kč   
                           ALG, ORL a schválení revizním                   
                           lékařem, max. 1 ks za 10 let                   
 
 110    10    inhalátor ultrazvukový     pouze na základě předepsání TRN,  100 % nejvýše do 4 500 Kč   
                           ALG, ORL a schválení revizním                   
                           lékařem, max. 1 ks za 10 let                   
 
 111    10    koncentrátor kyslíku      pouze na základě předepsání TRN  100 %             
                           a schválení revizním lékařem, S5                 
 
 112    10    prostředky pro aplikaci     pouze na základě předepsání dle  nejvýše do 300 Kč       
           práškových inhalačních     preksripčního omezení léčiva,                   
           forem léčiv           max. 1 ks za 2 roky                        
 
 113    10    přístroj CPAP          pouze na základě předepsání TRN,  ve výši ceny pro konečného   
                           NEU a schválení revizním      spotřebitele nejméně      
                           lékařem, S5            ekonomicky náročné varianty,  
                                             nejvýše do 40 000 Kč      
 
 114    10    přístroj BPAP          pouze na základě předepsání TRN,  ve výši ceny pro konečného   
                           NEU a schválení revizním      spotřebitele nejméně      
                           lékařem, S5            ekonomicky náročné varianty,  
                                             nejvýše 60 000 Kč       
 
 115    10    spirometr osobní        pouze na základě předepsání TRN,  nejvýše do 300 Kč       
                           ALG a schválení revizním lékařem                 
 
 116    11    aplikátor     inzulínu -      pouze na základě předepsání DIA,  ve výši ceny pro konečného   
           inzulínové pero         max. 1 ks za 3 roky        spotřebitele nejméně      
                                             ekonomicky náročné varianty,  
                                             nejvýše do 500 Kč       
 
 117    11    aplikátor inzulínu k      pouze na základě předepsání DIA,  100 % nejvýše do 1 200 Kč   
           aplikaci injekční stříkačkou  max. 1 ks za 3 roky                        
 
 118    11    aplikátor odběru krve      pouze na základě předepsání DIA,  100 % nejvýše do 250 Kč    
           pomocí lancet          max. 1 ks za 5 let                        
 
 119    11    glukometr - pro diabetiky    pouze na základě předepsání DIA  ve výši ceny pro konečného   
           léčené intenzifikovaným     a schválení revizním lékařem,   spotřebitele nejméně      
           inzulínovým režimem (3 dávky  max. 1 ks za 10 let        ekonomicky náročné varianty,  
           denně nebo inzulínová pumpa),                   nejvýše do 1 000 Kč      
           pro labilní diabetiky se 2                                    
           dávkami inzulínu denně                                      
 
 120    11    jehly k injekčním stříkačkám  Pouze na základě předepsání DIA  100 % nejvýše do 120 Kč za   
           k aplikaci inzulínu                        100 ks             
 
 121    11    jehly k inzulínovým perům    Pouze na základě předepsání DIA,  ve výši ceny pro konečného   
                           max. 200 ks ročně         spotřebitele nejméně      
                                             ekonomicky náročné varianty,  
                                             nejvýše do 530 Kč       
 
 122    11    komplet k aplikaci       Pouze na základě předepsání DIA  100 % nejvýše do 370 za 100  
           (stříkačka s fixovanou                       100 ks             
           jehlou)                                              
 
 123    11    lancety pro odběr krve     Pouze na základě předepsání DIA,  100 % nejvýše do 300 Kč    
                           max. 100 ks ročně                         
 
 124    11    proužky diagnostické na     Pouze na základě předepsání DIA,  100 % nejvýše do 5 600 Kč   
           stanovení glukózy        max. 400 ks ročně.                        
                          +----------------------------------+-------------------------------+
                           Pouze na základě předepsání DIA  100 % nejvýše do 14 000 Kč   
                           a schválení revizním lékařem,                   
                           pokud byl pojištěnci revizním                   
                           lékařem příslušné zdravotní                    
                           pojišťovny schválen i glukometr,                 
                           max. 1 000 ks ročně                        
 
 125    11    pumpa inzulínová        pouze na základě předepsání DIA  ve výši ceny pro konečného   
                           a schválení revizním lékařem, S5  spotřebitele nejméně      
                           max. 1 ks nebo sada 2 kusů za   ekonomicky náročné varianty,  
                           4 roky               nejvýše do 106 000 Kč     
 
 126    11    sety infusní k inzulínové    pouze na základě předepsání DIA  100 % nejvýše do 160 Kč za   
           pumpě                               1 set             
 
 127    11    stříkačka injekční k aplikaci  pouze na základě předepsání DIA  100 % nejvýše do 230 Kč za   
           inzulínu                              100 ks             
 
 128    12    berle podpažní         max. 1 pár za 2 roky        100 % nejvýše do 400 Kč    
 
 129    12    berle předloketní        max. 1 pár nebo 1 ks za 2 roky   100 % nejvýše do 300 Kč za   
                                             1 ks              
 
 130    12    chodítko            pouze na základě předepsání REH,  100 % nejvýše do 7 000 Kč   
                           NEU, OP a schválení revizním                   
                           lékařem, max. 1 ks za 5 let                    
 
 131    12    hůl               max. 1 ks za 3 roky        100 % nejvýše do 130 Kč    
 
 132    12    lůžko polohovací s možností   pouze na základě předepsání REH,  100 % nejvýše do 30 000 Kč   
           elektrického nastavení     ORT, NEU a schválení revizním                   
                           lékařem, S5, max. 1 ks za 10 let                 
 
 133    12    křeslo klozetové        na základě předepsání REH, ORT,  100 % nejvýše 4 000 Kč     
                           NEU, PRL, GER, max. 1 ks za                    
                           5 let                               
 
 134    12    nástavec na WC         na základě předepsání REH, ORT,  100 % nejvýše 2 000 Kč     
                           NEU, PRL, GER,max. 1 ks za                    
                           3 roky                              
 
 135    12    sedačka do vany a pod sprchu  na základě předepsání REH, ORT,  100 % nejvýše 2 000 Kč     
                           NEU, PRL, GER, max. 1 ks                     
                           za 5 let                             
 
 136    12    zařízení polohovací       na základě předepsání REH, ORT,  100 % nejvýše do 60 000 Kč   
                           NEU a schválení revizním                     
                           lékařem, max. 1 ks za 10 let                   
 
 137    12    příslušenství k polohovacímu  na základě předepsání REH, ORT,  nejvýše do 10 000 Kč      
           zařízení            NEU a schválení revizním                     
                           lékařem, max. 1 ks za 10 let                   
 
 138    12    zvedák mechanický,       na základě předepsání REH, ORT,  100 % nejvýše 25 000 Kč    
           elektrický, hydraulický     NEU a schválení revizním lékařem                 
 
 139    12    lůžko polohovací s možností   pouze na základě předepsání REH,  100 % nejvýše do 15 000 Kč   
           mechanického nastavení     ORT, NEU a schválení revizním                   
                           lékařem, max. 1 ks za 10 let                   
 
 140    13    paruka             pouze na základě předepsání ONK,  nejvýše do 1 000 Kč      
                           DER, INT, max. 1 ks ročně                     
 
 141    13    podložka antidekubitní     pouze na základě předepsání REH,  100 %             
                           ORT, NEU a schválení revizním                   
                           lékařem, max. 1 ks za 3 roky                   
 
 142    13    přilba ochranná         na základě předepsání REH, NEU,  100 % nejvýše do 2 500 Kč   
                           PSY a schválení revizním                     
                           lékařem, max. 1 ks za 2 roky                   
 
 143    14    hůl bílá slepecká        pouze na základě předepsání OPH,  100 %             
                           PRL, max. 3 ks ročně                       
 
 144    14    kompenzační pomůcky pro     pouze na základě předepsání OPH,  100 % nejvýše do 2 000 Kč   
           nevidomé            PRL a schválení revizním lékařem                 
 
 145    15    indukční set zesilovače         pouze na základě předepsání FON  100 % nejvýše do 1 000 Kč   
                           S3, ORL S3, max. 1 ks za 7 let                  
 
 146    15    kompenzační pomůcky pro     pouze na základě předepsání FON  100 % nejvýše do 2 000 Kč   
           sluchově postižené       S3, ORL S3 a schválení revizním                  
                           lékařem                              
 
 147    16    obuv ortopedická dětská     na základě předepsání REH, ORT,  100 % nejvýše do 2 000 Kč   
           individuální          OP a schválení revizním lékařem,                 
                           max. 3 páry ročně                         
 
 148    16    obuv ortopedická dětská     na základě předepsání REH, ORT,  nejvýše do 1 000 Kč      
           sériově vyráběná        OP a schválení revizním lékařem,                 
                           max. 3 páry ročně                         
 
 149    16    obuv ortopedická        pouze na základě předepsání REH,  50 %              
           individuálně zhotovená -    ORT, OP, max. 1 pár za 2 roky                   
           jednoduchá                                            
 
 150    16    obuv ortopedická        pouze na základě předepsání REH,  90 %              
           individuálně zhotovená -    ORT, OP, max. 1 pár za 2 roky                   
           složitější a velmi složitá                                    
 
 151    16    obuv pro diabetiky       pouze na základě předepsání DIA  nejvýše do 1 000 Kč      
                           a schválení revizním lékařem,                   
                           max. 1 pár za 2 roky                       
 
 152    16    vložky ortopedické       pouze na základě předepsání REH,  nejvýše do 100 Kč       
           individuální          ORT, OP, max. 1 pár ročně                     
 
 153    16    vložky ortopedické       pouze na základě předepsání REH,  nejvýše do 300 Kč       
           individuální dětské       ORT, OP, max. 2 páry ročně                    
 
 154    16    vložky ortopedické speciální  pouze na základě předepsání REH,  80 %              
                           ORT, OP, max. 2 páry ročně                    
 
 155    17    tracheostomická kanyla z    pouze na základě předepsání ORL,  100 % nejvýše do 3 500 Kč   
           ušlechtilého kovu        FON, schvaluje revizní lékař                   
                           děti do 18 let max. 3 ks ročně                  
 
 156    17    tracheostomická kanyla z    pouze na základě předepsání ORL,  100 % nejvýše do 2 000     
           ušlechtilého kovu        FON, od 18 let max. 2 ks na                    
                           5 let                               
 
 157    17    tracheostomická kanyla     pouze na základě předepsání ORL,  100 % nejvýše do 2 000 Kč   
           silikonová, PVC         FON, schvaluje revizní lékař,                   
                           max. 2 ks ročně                          
 
 158    17    příslušenství ke kanyle     na základě předepsání ORL, FON,  100 % nejvýše do 2 000 Kč   
           tracheostomické         max. 1 x ročně                          
 
 159    17    elektrolaryng          na základě předepsání FON,     100 % nejvýše do 20 000 Kč   
                           max. 1 ks za 10 let, S5,                     
                           schvaluje revizní lékař                      
 
 160    17    akumulátor k elektrolaryngu   pouze na základě předepsání FON,  100 % nejvýše do 700 Kč    
           elektrolaryngu         předepsání FON, max. 1 ks za                   
                           2 roky, schvaluje revizní lékař".
--------------------- ------------------------------ ----------------------------------- --------------------------------


Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Na právní vztahy vzniklé na základě písemného ujednání uzavřeného ve veřejném zájmu podle 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, mezi zdravotní pojišťovnou a držitelem registrace, výrobcem nebo dovozcem se nevztahuje § 39c odst. 2 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Za výši úhrady léčivého přípravku stanovenou rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje výše úhrady léčivého přípravku stanovená podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, snížená o maximální výši obchodních přirážek a o uplatněnou daň z přidané hodnoty. Za výši základní úhrady referenční skupiny stanovenou rozhodnutím Ústavu podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje výše základní úhrady stanovená rozhodnutím Ústavu podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2008 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, snížená o maximální výši obchodních přirážek a o uplatněnou daň z přidané hodnoty. Nebyla-li základní úhrada stanovena podle věty druhé, pak ji Ústav stanoví postupem podle § 39c odst. 2 až 5 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Ústav do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zahájí řízení o nepřiznání úhrady u léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které jsou zapsány na základě zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, do seznamu podle § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a jsou označeny symbolem B, H, K, T a U, za účelem ověření podmínky stanovené § 15 odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud Ústav shledá důvody pro zachování úhrady, řízení zastaví a neprodleně zahájí řízení o změně výše a podmínek úhrady. V případě nepřiznání úhrady zůstává maximální cena léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely v platnosti.
4. Ústav do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zahájí řízení o nepřiznání úhrady u léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které obsahují léčivé látky v rozsahu stanoveném přílohou vyhlášky č. 385/2007 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za účelem ověření podmínky stanovené § 15 odst. 6 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud je v řízení prokázáno, že se nejedná o léčivé přípravky k podpůrné nebo doplňkové léčbě, Ústav řízení zastaví.
5. Řízení zahájená podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí postupem podle dosavadních právních předpisů; to neplatí pro § 39g odst. 3 a 8, § 39h odst. 2 a 3, § 39n a 39o zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Ústav do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zahájí řízení o snížení maximální ceny u léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona překračovaly omezení uvedené v § 39a odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. Řízení zahájená podle § 39i a 39l zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, Ústav usnesením zastaví, jestliže
a) jsou splněny předpoklady pro zahájení zkrácené revize podle § 39p zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a
b) není-li ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno rozhodnutí v dané věci. Dnem následujícím po nabytí právní moci usnesení podle věty první Ústav zahájí řízení podle § 39p zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
8. Není-li řízení podle bodu 8 zastaveno, stanovené výše úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely se považují za nejvyšší možné úhrady pro konečného spotřebitele podle § 39h odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
9. Odvolání proti rozhodnutí v hloubkové nebo zkrácené revizi, rozhodnutí o stanovení maximální ceny nebo rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady, jakož i o jejich změně nebo zrušení, a rozklad proti rozhodnutí v přezkumném řízení vydaném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona mají odkladný účinek. Tato rozhodnutí jsou vykonatelná podle dosavadních právních předpisů.
10. Řízení o cenové soutěži podle § 39e zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, neukončená ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona Ústav usnesením zastaví. Závazky z cenové soutěže ukončené podle § 39e zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud se na základě výsledku této cenové soutěže stanovila základní úhrada referenční skupiny.
11. Ústav do 15. ledna 2012 zahájí řízení o zrušení úhrady léčivým přípravkům a potravinám pro zvláštní lékařské účely, jejichž cena pro konečného spotřebitele je nižší nebo rovna 50 Kč.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Čl. III
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 8 odstavec 4 zní:
„(4) Zdravotní pojišťovna na žádost osoby samostatně výdělečně činné poměrně sníží výši zálohy na pojistné, a to v případě, že příjem této osoby ze samostatné výdělečné činnosti je po odpočtu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu, který připadá v průměru na 1 kalendářní měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti, nejméně však v období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, nejméně o jednu třetinu nižší než příjem připadající v průměru na 1 kalendářní měsíc v předcházejícím roce, v němž alespoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost. Snížení lze provést na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled podle § 24 odst. 2.“.
2. V § 12 odst. 1 se slova „do 20. dne“ nahrazují slovy „do 25. dne“.
3. V § 14 odst. 1 a v § 16 odst. 1 se slovo „pět“ nahrazuje číslicí „10“.
4. V § 16 odst. 2 se slovo „pěti“ nahrazuje číslicí „10“.
5. V § 20 odst. 3 větě první se za slovo „pohlaví“ vkládají slova „po odečtení části nákladů na nákladné pojištěnce podle § 21a odst. 3“ a na konci textu odstavce se doplňuje věta „Správce účtu je oprávněn údaje uvedené ve větě páté požadovat i v jiném termínu, rozhodne-li tak dozorčí orgán; v takovém případě jsou zdravotní pojišťovny povinny předložit údaje ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne jejich vyžádání.“.
6. V § 21 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Počty pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát, sdělené příslušnými zdravotními pojišťovnami správci účtu podle odstavce 1 věty první, jsou podkladem pro platbu pojistného státem. Správce účtu oznámí celkový počet pojištěnců podle věty první Ministerstvu financí do 12. dne kalendářního měsíce.“.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.
7. V § 21a odst. 2 se slovo „třicetinásobku“ nahrazuje slovem „patnáctinásobku“.
8. V § 21a odst. 6 se za slovo „péče“ vkládají slova „podle odstavce 3“.
9. V § 21a odst. 10 se slova „do 3 měsíců po“ nahrazují slovy „v termínu stanoveném pro předkládání výročních zpráv“ a na konci textu odstavce se doplňuje věta „Správce účtu je oprávněn údaje uvedené ve větě první požadovat i v jiném termínu, rozhodne-li tak dozorčí orgán; v takovém případě jsou zdravotní pojišťovny povinny předložit údaje ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne jejich vyžádání.“.
10. V § 26 odst. 2 se slova „jednoho roku“ nahrazují slovy „2 let“.
11. V § 27 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V případě fúze sloučením Vojenské zdravotní pojišťovny s jinou zdravotní pojišťovnou podle zvláštního právního předpisu24), při které Vojenská zdravotní pojišťovna zanikne, přecházejí práva a povinnosti stanovené tímto zákonem Vojenské zdravotní pojišťovně na nástupnickou zdravotní pojišťovnu.“.
12. V § 27 odstavec 3 zní:
„(3) Zdravotní pojišťovna uvedená v odstavci 1 poskytuje údaje o změnách v registru, týkající se počtu pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát, vždy ke 12. dni v měsíci dalším zdravotním pojišťovnám, zřízeným podle zvláštního zákona28).“.
13. V § 27 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
Čl. IV
Přechodná ustanovení
1. Pokud právo předepsat a vymáhat dlužné pojistné vzniklo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se podle § 16 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Správce zvláštního účtu všeobecného zdravotního pojištění při výpočtu nákladových indexů podle § 20 odst. 3, nákladné péče a nákladného pojištěnce podle § 21a odst. 2, procentního podílu podle § 21a odst. 5 a výše zálohových plateb podle § 21a odst. 6 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použije pro rok 2012 v roce 2011 hodnoty uvedené v § 21a odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Správce zvláštního účtu všeobecného zdravotního pojištění při výpočtu nákladových indexů, nákladné péče, nákladného pojištěnce, procentního podílu a výše zálohových plateb postupuje v roce 2011, jako kdyby byl § 21a odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, účinný již v roce 2010.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
Čl. V
Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 592/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 69/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 362/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 12 odst. 1 se slova „krajské“ a „krajská“ nahrazují slovem „regionální“ a slova „územní pracoviště“ se nahrazují slovy „klientská pracoviště“.
2. V § 12 odst. 2 se slovo „krajských“ nahrazuje slovem „regionálních“ a slova „územních pracovišť“ se nahrazují slovy „klientských pracovišť“.
3. V § 14 odst. 2 se slovo „krajské“ nahrazuje slovem „regionální“.
4. V § 15 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Ředitel Pojišťovny je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Správní radě, že u něj nastala některá ze skutečností uvedených v odstavci 4, které brání výkonu funkce ředitele Pojišťovny z důvodu střetu zájmů.“.
Dosavadní odstavce 5 až 6 se označují jako odstavce 6 až 7.
5. V § 18 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Výkon funkce člena orgánu Pojišťovny končí
a) uplynutím funkčního období,
b) odvoláním,
c) dnem doručení písemného prohlášení o vzdání se funkce předsedovi příslušného orgánu Pojišťovny, nebo
d) úmrtím nebo dnem prohlášení za mrtvého.“.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.
6. V § 18 se odstavec 6 zrušuje.
Odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.
7. V § 24c se slovo „krajská“ nahrazuje slovem „regionální“ a slova „územní pracoviště“ se nahrazují slovy „klientské pracoviště“.
Čl. VI
Přechodná ustanovení
1. K zajištění kvality a dostupnosti zdravotní péče, fungování systému zdravotnictví a jeho stability v rámci finančních možností systému veřejného zdravotního pojištění převede k 1. lednu 2012 na zvláštní účet všeobecného zdravotního pojištění, zřízený podle zákona č. 592/1992 Sb. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky ze základního fondu zdravotního pojištění částku ve výši jedné třetiny částky, kterou evidovala Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky na tomto účtu k 31. prosinci 2010.
2. Finanční prostředky podle bodu 1 se stanou součástí prvního přerozdělování v roce 2012. Pokud Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky nesplní povinnost stanovenou v bodu 1 nejdéle do 5. ledna 2012, bude Ministerstvo zdravotnictví postupovat na podnět dozorčího orgánu podle § 21 odst. 4 věty druhé zákona č. 592/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
Čl. VII
Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 351/2009 Sb. a zákona č. 362/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odstavec 3 zní:
„(3) Sloučení se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky oznámí zrušovaná zaměstnanecká pojišťovna neprodleně Ministerstvu zdravotnictví. Sloučení zaměstnaneckých pojišťoven vyžaduje povolení. Toto povolení vydává Ministerstvo zdravotnictví po vyjádření Ministerstva financí. Se žádostí o povolení předkládají zaměstnanecké pojišťovny nový zdravotně pojistný plán. Zaměstnanecké pojišťovny jsou povinny doložit, že budou splňovat podmínky požadované k udělení povolení k provádění všeobecného zdravotního pojištění, s výjimkou podmínky podle § 4a.“.
2. V § 6 se odstavce 4 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 4 až 7.
3. V § 6 odst. 5 se slova „odstavce 4 nebo 5“ nahrazují slovy „odstavce 3“.
4. V § 6 odst. 7 se slova „odstavce 8 písm. a)“ nahrazují slovy „odstavce 6 písm. a)“.
5. V § 7 odst. 7 se slova „§ 6 odst. 9“ nahrazují slovy „§ 6 odst. 7“.
6. V § 9a odst. 6 se slovo „zaniklé“ zrušuje a na konci textu odstavce se doplňují slova „ , která byla zrušena s likvidací podle § 6 odst. 6“.
7. V § 9a se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Ředitel zaměstnanecké pojišťovny je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Správní radě, že u něj nastala některá ze skutečností uvedených v odstavci 5, které brání výkonu funkce ředitele zaměstnanecké pojišťovny z důvodu střetu zájmů.“.
8. V § 10 odst. 2 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:
„h) o návrhu na podání žádosti o povolení sloučení zaměstnaneckých pojišťoven,“.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).
9. V § 10 odst. 3 a § 10 odst. 5 písm. b) se za slova „členů volených“ vkládají slova „z řad pojištěnců této zaměstnanecké pojišťovny“.
10. V § 10 odst. 4 větě druhé se slova „f) a g)“ nahrazují slovy „f) až h)“.
11. V § 10 odst. 7 větě třetí se slovo „zaniklé“ zrušuje a na konci textu odstavce se doplňují slova „ , která byla zrušena s likvidací podle § 6 odst. 6“.
12. V § 10 se odstavec 9 zrušuje.
Dosavadní odstavce 10 až 13 se označují jako odstavce 9 až 12.
13. V § 10 se doplňuje odstavec 13, který zní:
„(13) Výkon funkce člena orgánu zaměstnanecké pojišťovny končí
a) uplynutím funkčního období,
b) odvoláním,
c) dnem doručení písemného prohlášení o vzdání se funkce předsedovi příslušného orgánu zaměstnanecké pojišťovny,
d) dnem, kdy se stal člen, který je do orgánu volen zaměstnavateli a pojištěnci zaměstnanecké pojišťovny, pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny, nebo
e) úmrtím nebo dnem prohlášení za mrtvého.“.
14. V § 22a odst. 2 se slova „§ 6 odst. 8 písm. a)“ nahrazují slovy „§ 6 odst. 6 písm. a)“.
15. § 25 zní:
 
㤠25
V případě fúze sloučením Vojenské zdravotní pojišťovny s jinou zdravotní pojišťovnou, při které Vojenská zdravotní pojišťovna zanikne, přecházejí práva a povinnosti stanovené tímto zákonem Vojenské zdravotní pojišťovně, jakož i povinnosti stanovené Ministerstvu obrany a dalším osobám k Vojenské zdravotní pojišťovně, na nástupnickou zdravotní pojišťovnu.“.
Čl. VIII
Přechodná ustanovení
1. Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky a Vojenská zdravotní pojišťovna jsou povinny uvést své statuty do souladu se zákonem č. 280/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a předložit je ke schválení Ministerstvu zdravotnictví do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. K zajištění kvality a dostupnosti zdravotní péče, fungování systému zdravotnictví a jeho stability v rámci finančních možností systému veřejného zdravotního pojištění převedou k 1. lednu 2012 na zvláštní účet všeobecného zdravotního pojištění zřízený podle zákona č. 592/1992 Sb.
a) resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny ze základního fondu zdravotního pojištění částku ve výši jedné třetiny částky, kterou evidovala příslušná zdravotní pojišťovna na tomto účtu k 31. prosinci 2010,
b) Zajišťovací fond částku ve výši 95 % finančních prostředků, které tento fond evidoval k 31. prosinci 2010.
3. Finanční prostředky podle bodu 2 se stanou součástí prvního přerozdělování v roce 2012. Pokud příslušná zdravotní pojišťovna nesplní povinnost stanovenou v bodu 2 písm. a) nejdéle do 5. ledna 2012, bude Ministerstvo zdravotnictví postupovat na podnět dozorčího orgánu podle § 21 odst. 4 věty druhé zákona č. 592/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. IX
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb. a zákona č. 151/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 47 odstavec 1 zní:
„(1) K pravidelnému, zvláštnímu a mimořádnému očkování může zdravotnické zařízení použít jen očkovací látky podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. e). To neplatí, jde-li o pravidelné očkování a fyzická osoba požádá o jeho provedení jinou registrovanou očkovací látkou.“.
2. V § 47 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
3. § 49 zní:
 
㤠49
(1) Ze státního rozpočtu se hradí očkovací látky pro zvláštní a mimořádná očkování.
(2) Ze státního rozpočtu se dále hradí očkovací látky pro pravidelná očkování fyzických osob, které nejsou pojištěnci podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění.“.
4. V § 51 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Zdravotní pojišťovny jsou povinny sdělovat Ministerstvu zdravotnictví počet očkovaných pojištěnců v členění podle očkovacího kalendáře stanoveného prováděcím právním předpisem, a to vždy do 30. dubna kalendářního roku za uplynulý kalendářní rok.“.
5. V § 80 odst. 1 písmeno e) zní:
„e) stanoví na základě doporučení Národní imunizační komise, zřízené jako poradní orgán Ministerstva zdravotnictví, antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování a zveřejní je ve formě sdělení ve Sbírce zákonů, a to vždy do 28. února kalendářního roku,“.
6. V § 80 se odstavec 8 zrušuje.
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o Armádě České republiky
Čl. X
V zákoně č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 224/1999 Sb., se část druhá zrušuje.
 
ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
Čl. XI
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou čl. I bodů 25, 33, 34 a čl. IX, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Související dokumenty