252/1997 Sb. o zemědělství

Schválený:
252/1997 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. září 1997
o zemědělství
Změna: 62/2000 Sb.
Změna: 307/2000 Sb.
Změna: 128/2003 Sb.
Změna: 128/2003 Sb. (část)
Změna: 85/2004 Sb. (část)
Změna: 128/2003 Sb. (část), 85/2004 Sb.
Změna: 317/2004 Sb.
Změna: 94/2005 Sb.
Změna: 441/2005 Sb.
Změna: 444/2005 Sb.
Změna: 230/2006 Sb.
Změna: 409/2006 Sb.
Změna: 409/2006 Sb. (část)
Změna: 35/2008 Sb.
Změna: 95/2009 Sb.
Změna: 291/2009 Sb.
Změna: 109/2009 Sb.
Změna: 291/2009 Sb. (část)
Změna: 73/2011 Sb.
Změna:167/2012 Sb.
Změna: 64/2014 Sb.
Změna: 179/2014 Sb.
Změna: 298/2016 Sb.
Změna: 371/2016 Sb.
Změna: 26/2017 Sb.
Změna: 104/2017 Sb., 183/2017 Sb.
Změna: 299/2017 Sb.
Změna: 208/2019 Sb. (část)
Změna: 208/2019 Sb.
Změna: 270/2021 Sb.
Změna: 484/2020 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
§ 1
Účel zákona
Účelem tohoto zákona je
a) vytváření podmínek pro zajištění schopnosti českého zemědělství zabezpečit základní výživu obyvatel, potravinovou bezpečnost a potřebné nepotravinářské suroviny;
b) vytváření předpokladů pro podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství, které přispívají k ochraně složek životního prostředí jako půdy, vody a ovzduší a k udržování osídlené a kulturní krajiny;
c) vytvoření podmínek pro provádění společné zemědělské politiky a politiky rozvoje venkova Evropské unie,
d) vytváření podmínek pro rozvoj rozmanitých hospodářských činností a zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a pro rozvoj vesnic.
 
§ 2
Úloha státu v zemědělství
(1) Stát přispívá k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru tím, že
a) zrušeno
b) zrušeno
c) poskytuje daňové úlevy
1. při spotřebě paliv fyzickými a právnickými osobami provozujícími zemědělskou výrobu,1)
2. při spotřebě paliv s podílem biologicky odbouratelných složek,1)
3. při nabývání produkčních kvót,
d) vytváří příznivé podmínky pro obchod se zemědělskými výrobky prostřednictvím úpravy pravidel pro
1. zemědělské skladní listy podle zvláštního právního předpisu,2)
2. komoditní burzy podle zvláštního právního předpisu,3)
e) provádí opatření v rámci
1. společných organizací trhu se zemědělskými výrobky a potravinami a přímých podpor,
2. Programu rozvoje venkova a Operačního programu rybářství,
3. programů určených k podpoře aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů,
f) Ministerstvo financí vyčlení ve státním rozpočtu odpovídající finanční prostředky na zajištění národní spoluúčasti v rámci programů spolufinancovaných Evropskou unií.
(2) Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) je odpovědné za provádění společné zemědělské politiky Evropské unie podle příslušných přímo použitelných předpisů Evropské unie. Za tímto účelem je ministerstvem zřízen zemědělský poradenský systém a řídící a kontrolní systémy. Řídící a kontrolní systémy zahrnují zejména
a) evidenci zemědělských podnikatelů,
b) evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů,
c) evidence vedené podle zákona o vinohradnictví a vinařství a zákona o ochraně chmele,
d) společný zemědělský registr,
e) ústřední evidenci jednotlivých druhů hospodářských zvířat vedenou podle zákona o šlechtění a plemenitbě,
f) rámec pro provádění kontrol plnění požadavků v oblasti řízení, kontrol podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu, kontrol minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin a kontrol dobrých životních podmínek zvířat.
 
§ 2a
Společné organizace trhu a přímé podpory
(1) Společnými organizacemi trhu se rozumí soubor opatření prováděných na trhu se zemědělskými výrobky a potravinami uvedenými v příloze I. Smlouvy o fungování Evropské unie.
(2) Opatřeními podle odstavce 1 se rozumí
a) ustanovení Smlouvy o fungování Evropské unie včetně jejích protokolů,
b) ustanovení ve smlouvách, včetně aktů k nim náležejících s protokoly, které vznikly na základě Smlouvy o fungování Evropské unie nebo byly uzavřeny a jsou právně účinné pro jejich rozšíření, doplnění nebo provádění nebo k odůvodnění přidružení, preference nebo zóny volného obchodu,
c) právní akty Rady nebo Komise Evropské unie na základě nebo v rámci smluv uvedených v písmenech a) a b) a právně závazná rozhodnutí Evropského soudního dvora.
(3) Přímými podporami se rozumí opatření prováděná podle předpisů Evropské unie4) na trhu se zemědělskými výrobky a potravinami podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky v oblasti přímých podpor a dalších podpor pro zemědělce.
(4) Společným organizacím trhu podléhají i zemědělské výrobky a potraviny neuvedené v odstavci 1, popřípadě jiné výrobky, pokud se na ně vztahují opatření podle odstavce 2.
 
§ 2b
Příslušné orgány společných organizací trhu a přímých podpor
(1) Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, společné organizace trhu a přímé podpory provádí podle zvláštního právního předpisu5) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond").
(2) Vláda nařízením upraví podmínky k provádění společných organizací trhu a přímých podpor podle § 2a, jestliže tuto úpravu vyžaduje příslušné opatření ve smyslu § 2a odst. 2 a 3.
 
§ 2c
Program rozvoje venkova
(1) Programem rozvoje venkova podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)6) (dále jen „Program rozvoje venkova“), se rozumí soubor opatření k provádění politiky podpory zemědělství v oblastech méně příznivých pro zemědělství, podpory rozvoje navazujících odvětví a podpory rozvoje venkova.
(2) Program rozvoje venkova zahrnuje zejména
a) podporu inovací a předávání znalostí,
b) podporu zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesního hospodářství, včetně zpracovatelských odvětví,
c) podporu obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů,
d) podporu účinného využívání zdrojů, nebo
e) podporu diverzifikace, vytváření nových pracovních příležitostí, podnikání a posílení rozvoje ve venkovských oblastech.
(3) Program rozvoje venkova schvaluje vláda před jeho předložením orgánům Evropské unie.
(4) Program rozvoje venkova provádí Fond v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie7).
(5) Vláda nařízením upraví podmínky k provádění Programu rozvoje venkova podle odstavců 1 a 2, jestliže tuto úpravu vyžadují předpisy Evropské unie.
(6) Práva a povinnosti vzniklé na základě mezinárodní smlouvy8) přecházejí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona z ministerstva na Fond, pokud k jejich přechodu již nedošlo na základě smlouvy.
 
§ 2ca
Podpora rybářství
Programy podpory rybářství podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího Evropský rybářský fond9) a Evropský námořní a rybářský fond provádí ministerstvo nebo jím pověřený Fond podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.
 
§ 2d
Podpory financované výhradně z národních zdrojů
(1) Účel programů k podpoře aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů, včetně rozsahu finančních prostředků připadajících na tyto programy schvaluje pro každý rok Poslanecká sněmovna současně se státním rozpočtem.
(2) Programy provádí Fond na základě ministerstvem vydaných zásad, s výjimkou provádění podpor genetických zdrojů, které provádí ministerstvo nebo jím pověřená osoba.
 
§ 2da
Podpory poskytované Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem
(1) Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., (dále jen „Podpůrný fond“) poskytuje podpory
a) podnikatelům,
b) obcím a dobrovolným svazkům obcí ve venkovských oblastech.
(2) Podpory se poskytují ve formě
a) zápůjček, úvěrů a zajištění dluhu,
b) finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení v případě úvěrů,
c) finančních prostředků určených pro podporu pojištění a pro další schválené programy.
(3) Podpory se poskytují na
a) vznik, reprodukci a rozvoj podniků a farem,
b) nákup zemědělské půdy,
c) pěstování, zpracování a využití biomasy,
d) rozvoj služeb, řemesel a dalších činností ve venkovských oblastech u podnikatelů a obcí a dobrovolných svazků obcí, včetně podpory budování infrastruktury,
e) investice do životního prostředí v zemědělství a ve venkovských oblastech,
f) pojištění podnikání k řízení rizik a řešení krizí způsobených nepříznivými ekonomickými, klimatickými nebo zooveterinárními vlivy,
g) propagaci odbytu zemědělských výrobků a potravin a na podporu vzniku, reprodukci a rozvoj zpracovatelského průmyslu při zpracování produkce zemědělské výroby a potravin,
h) pořízení investic potřebných pro přenos vědeckých poznatků do praxe v oblastech podle písmen a), c), d) a e),
i) provozní financování.
(4) Finanční prostředky státního rozpočtu určené na financování podpor jsou soustředěny v rozpočtové kapitole ministerstva. Ministerstvo může zajišťovat finanční prostředky pro financování podpor i z dalších zdrojů. Finanční prostředky ze státního rozpočtu určené na financování podpor se pro účely jejich zúčtování se státním rozpočtem považují za čerpané dnem uzavření smlouvy s příjemcem podpory, a to v rozsahu celého sjednaného závazku k jejich vyplacení.
(5) Podpora se poskytuje na základě smlouvy mezi Podpůrným fondem a příjemcem podpory. Smlouva musí obsahovat označení příjemce podpory, účel, výši a podmínky podpory, lhůtu jejího čerpání, postup při porušení podmínek jejího čerpání a ustanovení o provádění kontroly. Smlouva o poskytnutí podpory ve formě zajištění úvěru dále obsahuje ujednání o způsobu jeho zajištění. Na uzavření smlouvy mezi Podpůrným fondem a příjemcem podpory není právní nárok; pokud Podpůrný fond žádosti o podporu před datem uzavření smlouvy nevyhoví, sdělí písemně a bez zbytečného odkladu důvody nevyhovění.
(6) Další podmínky a podrobnosti poskytování podpory stanoví vláda na návrh ministerstva v programech podpory. Podpůrný fond zveřejňuje programy podpory způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(7) Program