152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Schválený:
152/1994 Sb.
ZÁKON
ze dne 22. června 1994
o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
Změna: 247/1995 Sb.
Změna: 273/2001 Sb.
Změna: 491/2001 Sb.
Změna: 22/2004 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
zrušena
ODDÍL PRVNÍ
zrušen
 
§ 1
zrušen
 
§ 2
zrušen
 
§ 3
zrušen
 
§ 4
zrušen
nadpis zrušen
 
§ 5
zrušen
 
§ 6
zrušen
 
§ 7
zrušen
ODDÍL DRUHÝ
zrušen
 
§ 8
zrušen
 
§ 9
zrušen
ODDÍL TŘETÍ
zrušen
 
§ 10
zrušen
 
§ 11
zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ
zrušen
 
§ 12
zrušen
 
§ 13
zrušen
nadpis zrušen
 
§ 14
zrušen
 
§ 15
zrušen
nadpis zrušen
 
§ 16
zrušen
 
§ 17
zrušen
nadpis zrušen
 
§ 18
zrušen
 
§ 19
zrušen
nadpis zrušen
 
§ 20
zrušen
 
§ 21
zrušen
nadpis zrušen
 
§ 22
zrušen
 
§ 23
zrušen
ODDÍL PÁTÝ
zrušen
 
§ 24
zrušen
 
§ 25
zrušen
 
§ 26
zrušen
 
§ 27
zrušen
 
§ 28
zrušen
 
§ 29
zrušen
 
§ 30
zrušen
ODDÍL ŠESTÝ
zrušen
 
§ 31
zrušen
 
§ 32
zrušen
 
§ 33
zrušen
ODDÍL SEDMÝ
zrušen
 
§ 34
zrušen
 
§ 35
zrušen
 
§ 36
zrušen
 
§ 37
zrušen
 
§ 38
zrušen
 
§ 39
zrušen
 
§ 40
zrušen
ODDÍL OSMÝ
zrušen
 
§ 41
zrušen
 
§ 42
zrušen
 
§ 43
zrušen
 
§ 44
zrušen
 
§ 45
zrušen
 
§ 46
zrušen
 
§ 47
zrušen
 
§ 48
zrušen
 
§ 49
zrušen
 
§ 50
zrušen
 
§ 51
zrušen
 
§ 52
zrušen
 
§ 53
zrušen
 
§ 54
zrušen
 
§ 55
zrušen
 
§ 56
zrušen
 
§ 57
zrušen
ODDÍL DEVÁTÝ
zrušen
 
§ 58
zrušen
 
§ 59
zrušen
 
§ 60
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
Doplnění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 
§ 61
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb, zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb., se doplňuje takto:
Za § 200i se připojují nové § 200j, 200k a 200l, které včetně poznámek č. 34b) a č. 34c) znějí:
 
"§ 200j
(1) Jestliže příslušný orgán státní správy sám neodstraní chyby nebo nedostatky ve stálém seznamu voličů, může se občan tím dotčený obrátit na soud příslušný podle volebního okrsku s návrhem na vydání rozhodnutí o provedení opravy nebo doplnění tohoto seznamu.
(2) Účastníky řízení jsou navrhovatel a obec.
(3) Soud rozhodne bez jednání usnesením, a to do tří dnů.
(4) K řízení ve věcech chyb nebo nedostatků ve stálých seznamech voličů do zastupitelstev v obcích je příslušný okresní soud.
 
§ 200k
(1) Jestliže volební komise, příslušná podle zvláštního zákona34b) vydat konečné rozhodnutí, rozhodla o
a) odmítnutí kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva v obci, může se volební strana obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o zaregistrování této kandidátní listiny,
b) škrtnutí na kandidátní listině pro volby do zastupitelstva v obci, může se volební strana, jakož i kandidát, obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o ponechání kandidáta na kandidátní listině.
(2) Účastníkem řízení je navrhovatel a okresní, městská nebo Ústřední volební komise.
(3) Soud rozhodne bez jednání usnesením, a to do tří dnů.
(4) Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky.
 
§ 200l
(1) O stížnosti proti vydání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva v obci34c) rozhodne soud bez jednání usnesením, a to do sedmi dnů.
(2) Účastníkem řízení je navrhovatel.
(3) Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky.
34b) Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů.
34c) § 59 zákona č. 152/1994 Sb.".
 
ČÁST TŘETÍ
zrušena
 
§ 62
zrušen
 
ČÁST ČTVRTÁ
zrušena
 
§ 63
zrušen
 
ČÁST PÁTÁ
zrušena
 
§ 64
zrušen
 
ČÁST ŠESTÁ
zrušena
 
§ 65
zrušen
 
§ 66
zrušen
 
§ 67
zrušen
 
§ 68
zrušen
 
§ 69
zrušen
 
§ 70
zrušen
 
§ 71
zrušen
 
§ 72
zrušen
 
§ 73
zrušen
 
§ 74
zrušen
 
§ 75
zrušen
 
§ 76
zrušen
 
Příl.
zrušena

Související dokumenty