307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Schválený:
307/2014 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. prosince 2014
o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
Změna: 61/2016 Sb.
Změna: 407/2016 Sb.
Změna: 312/2017 Sb.
Změna: 52/2023 Sb.
Změna: 52/2023 Sb. (část)
Změna: 68/2024 Sb.
Vláda nařizuje podle § 3a odst. 14 písm. i), § 3aa odst. 5 písm. f), § 3i, 3l a 3m zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 95/2009 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., (dále jen „zákon“):
 
§ 1
Další údaje evidované u dílu půdního bloku v evidenci půdy
U dílu půdního bloku se v evidenci půdy evidují další údaje o
a) zařazení do ochranného pásma vodního zdroje podle vodního zákona a zařazení do ochranného pásma lázeňského zdroje podle lázeňského zákona,
b) zařazení do zvláště chráněného území podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
c) existenci odvodňovacího systému,
d) zařazení do katastrálního území podle zákona o katastru nemovitostí,
e) zařazení do horské oblasti, oblasti s jinými znevýhodněními a oblasti Natura 2000 podle nařízení vlády k provádění opatření Programu rozvoje venkova České republiky1) a Strategického plánu Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice (dále jen "Strategický plán"),
f) zařazení do zranitelné oblasti nebo do jiných omezení podle nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o akčním programu,
g) zařazení do oblasti splňující příslušný cíl strukturální pomoci Evropské unie v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obecná ustanovení o strukturálních fondech2),
h) výskytu ptačí oblasti nebo evropsky významné lokality podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
i) výskytu hnízdní lokality chřástala polního a bahňáků na trvalých travních porostech nebo čejky chocholaté na orné půdě podle nařízení vlády k provádění opatření Programu rozvoje venkova České republiky1) a Strategického plánu,
j) výskytu podmáčené nebo rašelinné louky podle nařízení vlády k provádění opatření Programu rozvoje venkova České republiky1) a Strategického plánu,
k) pěstování geneticky modifikované odrůdy podle zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty,
l) výsledcích agrochemického zkoušení zemědělských půd podle zákona o hnojivech,
m) výskytu cenných stanovišť lučních společenstev podle zákona o ochraně přírody a krajiny, podle nařízení vlády k provádění opatření Programu rozvoje venkova České republiky1) a podle Strategického plánu,
n) výši provozní hladiny u druhu zemědělské kultury rybník,
o) zařazení do území určeného k řízeným rozlivům povodní podle vodního zákona,
p) výměře osázené plochy vinice u druhu zemědělské kultury vinice podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prováděcí pravidla společné organizace trhu s vínem3),
q) míře erozní ohroženosti zemědělské půdy, a to až na úroveň plochy jedné plodiny, podle nařízení vlády upravujícího pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům
r) počtu životaschopných jedinců na 1 hektar u druhu zemědělské kultury ovocný sad podle zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském,
s) výskytu stanovišť modráska podle nařízení vlády k provádění opatření Programu rozvoje venkova České republiky1) a Strategického plánu,
t) vhodnosti k zalesnění podle nařízení vlády k provádění opatření Programu rozvoje venkova České republiky1) a Strategického plánu,
u) vhodnosti k zatravnění orné půdy, vhodnosti zatravnění infiltračních oblastí nebo existenci drah soustředěného odtoku vody podle nařízení vlády k provádění opatření Programu rozvoje venkova České republiky1) a Strategického plánu,
v) zařazení do environmentálně citlivých trvalých travních porostů, které jsou vyloučeny z možnosti přeměny na druh zemědělské kultury uvedený v § 3 odst. 1 písm. a), c) nebo d),
w) obnově trvalého travního porostu podle § 3j zákona,
x) vhodnosti pěstování meziplodin proti utužení,
y) krajinném prvku a jeho výměře,
z) ploše přiléhající ke stálému útvaru povrchových vod k ochraně vod,
za) výměře plochy, která je zemědělsky obhospodařována a na které je umístěna agrovoltaická výrobna elektřiny podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a
zb) vhodnosti pěstování plodin s omezením používání pesticidů v povodích vybraných vodárenských nádrží na orné půdě podle nařízení vlády k provádění opatření Strategického plánu.
 
§ 2
Další údaje evidované u ekologicky významného prvku
U ekologicky významného prvku nebo jeho části se dále evidují údaje o možnosti jeho vyhrazení jako neprodukční plochy.
 
§ 3
Základní členění druhů zemědělské kultury v evidenci půdy
Pro účely evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen "pro účely evidence") druhem zemědělské kultury je
a) orná půda4), kterou je
1. standardní orná půda,
2. travní porost a
3. úhor,
b) trvalý travní porost5),
c) trvalá kultura6), kterou je
1. vinice,
2. chmelnice,
3. ovocný sad,
4. školka,
5. rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích,
6. plocha s víceletými produkčními plodinami,
7. plocha s lanýži a
8. jiná trvalá kultura, a
d) ostatní kultura, kterou je
1. zalesněná půda,
2. rybník,
3. plocha s kontejnery,
4. mimoprodukční plocha a
5. jiná kultura.
 
§ 3a
Standardní orná půda
(1) Standardní ornou půdou je pro účely evidence
a) zemědělsky obhospodařovaná orná půda, na které se za účelem produkce plodin pěstují v pravidelném sledu zemědělské plodiny,
b) zemědělsky obhospodařovaná půda pod skleníkem nebo pod pevným anebo přenosným krytem a
c) plocha osetá trávami, pokud jsou pěstovány za účelem produkce osiva travních směsí.
(2) Standardní ornou půdou podle odstavce 1 je i půda, která zahrnuje stromy, pokud jejich hustota nepřesáhne 100 kusů na 1 hektar; do tohoto počtu se nepočítají dřeviny evidované jako ekologicky významné prvky a rozptýlené ovocné dřeviny, které nesou opakovaně úrodu.
 
§ 3b
Travní porost
(1) Travním porostem je pro účely evidence zemědělsky obhospodařovaná orná půda využívaná k pěstování trav nebo jiných bylinných pícnin na přírodních plochách nebo na uměle osetých plochách udržovaná mechanicky nebo pastvou a zahrnutá do střídání plodin na dobu kratší než 5 let.
(2) Rody jetel, vojtěška a další botanické druhy, které se přirozeně vyskytují na přírodních travních stanovištích pouze v kombinaci s jinými druhy nebo se pěstují za účelem produkce plodin, jsou travním porostem podle odstavce 1, pokud jsou zastoupeny v porostu méně než z 50 %.
(3) Travním porostem podle odstavců 1 a 2 je i porost, který zahrnuje stromy, pokud jejich hustota nepřesáhne 100 kusů na 1 hektar; do tohoto počtu se nepočítají dřeviny evidované jako ekologicky významné prvky a rozptýlené ovocné dřeviny, které nesou opakovaně úrodu.
(4) Půda nebo plocha podle § 3a písm. a) až c) není travním porostem podle odstavců 1 až 3.
 
§ 3c
Úhor
(1) Úhorem jsou pro účely evidence zemědělsky obhospodařovaná orná půda ležící ladem a plocha vyňatá z produkce v souladu s požadavky stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie4), které jsou
a) bez porostu,
b) přírodně osemeněné,
c) s porostem vyseté plodiny, nebo
d) s porostem trav a jiných bylinných pícnin.
(2) Půda a plocha podle odstavce 1 jsou úhorem, splňují-li tyto další podmínky:
a) v bezprostředně předcházejícím období byly vedeny v evidenci půdy jako druh zemědělské kultury standardní orná půda, travní porost, chmelnice, vinice, ovocný sad, rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích, plocha s víceletými produkčními plodinami, jiná trvalá kultura nebo školka,
b) jsou nejméně jedenkrát ročně sečeny, mulčovány nebo paseny, včetně sečení nedopasků, a
c) jsou-li bez porostu, jsou udržovány mechanickou kultivací nebo chemickými prostředky.
(3) Úhorem podle odstavce 1 jsou i půda nebo plocha, které zahrnují stromy, pokud jejich hustota nepřesáhne 100 kusů na 1 hektar; do tohoto počtu se nepočítají dřeviny evidované jako ekologicky významné prvky a rozptýlené ovocné dřeviny, které nesou opakovaně úrodu.
 
§ 3d
Trvalý travní porost
(1) Trvalým travním porostem je pro účely evidence zemědělsky obhospodařovaná půda využívaná k pěstování trav nebo jiných bylinných pícnin na přírodních nebo na uměle osetých plochách udržovaná mechanicky nebo pastvou.
(2) Travní porost podle § 3b nebo úhor podle § 3c s pokryvem trav a jiných bylinných pícnin založené v období od 1. listopadu do 31. prosince se stávají trvalým travním porostem nejpozději po 5 letech, ve kterých nebyly zahrnuty do střídání plodin, pokud se nejedná o neprodukční plochy podle nařízení vlády upravujícího pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům.
(3) Travní porost podle § 3b nebo úhor podle § 3c s pokryvem trav a jiných bylinných pícnin založené v období od 1. ledna do 31. řijna se stávají trvalým travním porostem k 1. listopadu kalendářního roku, ve kterém skončila doba 5 let jejich trvání, pokud se nejedná o neprodukční plochy podle nařízení vlády upravujícího pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům.
(4) Rody jetel, vojtěška a další botanické druhy, které se přirozeně vyskytují na přírodních travních stanovištích pouze v kombinaci s jinými druhy nebo se pěstují za účelem produkce plodin, jsou trvalým travním porostem, pokud jsou zastoupeny v porostu méně než z 50 %.
(5) Trvalý travní porost je i
a) plocha, na které se vyskytují i z více než 50 % jiné botanické druhy než trávy a jiné bylinné pícniny, přičemž zemědělské obhospodařování této plochy probíhá obdobně jako při pěstování trav a jiných bylinných pícnin, pokud se jedná o díl půdního bloku, na kterém je evidován údaj o výskytu podmáčené a rašelinné louky podle § 1 písm. j),
b) trvalý travní porost, který zahrnuje stromy, pokud jejich hustota nepřesáhne 100 kusů na 1 hektar, přičemž do tohoto počtu se nepočítají dřeviny evidované jako ekologicky významné prvky a rozptýlené ovocné dřeviny, které nesou opakovaně úrodu.
 
§ 3e
Vinice
(1) Vinicí je pro účely evidence zemědělsky obhospodařovaná půda, která je rovnoměrně a souvisle osázena keři révy vinné po dobu nejméně 5 let nebo se takové osázení po dobu nejméně 5 let předpokládá, a která je opatřena opěrným zařízením, které musí být nainstalováno nejpozději do 2 let od výsadby; výhradně v případě změny způsobu vedení keřů révy vinné musí být opěrné zařízení nainstalováno zpět nejpozději do 1 roku od jeho odstranění.
(2) Do plochy takto zemědělsky obhospodařované půdy se pro účely evidence započítává související manipulační prostor, který nesmí přesahovat šířku jednoho meziřadí podél řad po obou stranách vinice v nejvyšší započitatelné šířce 3 metrů a prostor 8 metrů na začátku a na konci řad; manipulační prostor nesmí být součástí cesty. Osázenou plochu vinice stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie upravující prováděcí pravidla společné organizace trhu s vínem3). Obhospodařování vinice zahrnuje péči o meziřadí.
 
§ 3f
Chmelnice
(1) Chmelnicí je pro účely evidence zemědělsky obhospodařovaná půda,
a) na které se pěstuje chmel nejméně po dobu 5 let nebo se takové pěstování po dobu nejméně 5 let předpokládá a
b) která je opatřena opěrným zařízením pro pěstování chmele.
(2) Plochou takto zemědělsky obhospodařované půdy je pro účely evidence plocha ohraničená vnějšími kotvicími dráty nosných sloupů; pokud se na této vnější hranici nacházejí chmelové rostliny, přidá se na každou stranu pozemku dodatečný pruh půdy o šíři rovnající se průměrné šíři meziřadí na tomto pozemku. Tento pruh půdy nesmí být součástí cesty.
(3) Do této plochy zemědělsky obhospodařované půdy se pro účely evidence započítává související manipulační prostor, který nesmí přesahovat 8 metrů na začátku a na konci řad a nesmí být součástí cesty.
(4) Obhospodařování chmelnice zahrnuje péči o meziřadí.
 
§ 3g
Ovocný sad
(1) Ovocným sadem je pro účely evidence zemědělsky obhospodařovaná půda, která je osázena v pravidelném sponu
a) ovocnými stromy po dobu nejméně 5 let nebo se takové osázení po dobu nejméně 5 let předpokládá a hustota osázení činí nejméně 100 životaschopných jedinců na 1 hektar dílu půdního bloku, nebo
b) ovocnými keři při hustotě osázení nejméně 800 životaschopných jedinců na 1 hektar dílu půdního bloku.
(2) Ovocnými stromy a ovocnými keři podle odstavce 1 nejsou podnože nebo množitelské porosty.
(3) Do plochy takto zemědělsky obhospodařované půdy se pro účely evidence započítává související manipulační prostor, který nesmí přesahovat šířku jednoho meziřadí podél řad po obou stranách ovocného sadu v nejvyšší započitatelné šířce 8 metrů a prostor 12 metrů na začátku a na konci řad; manipulační prostor nesmí být součástí cesty.
(4) Šíře meziřadí činí u ovocných stromů nejvíce 12 metrů a u ovocných keřů 5 metrů. Obhospodařování ovocného sadu zahrnuje péči o meziřadí.
(5) Ovocným sadem podle odstavce 1 není díl půdního bloku, který je zařazen v rámci plnění víceleté podmínky podle nařízení vlády upravujícího opatření agrolesnictví.
 
§ 3h
Školka
(1) Školkou je pro účely evidence zemědělsky obhospodařovaná půda a půda pod skleníkem nebo pod pevným anebo pod přenosným krytem, na které jsou pěstovány za účelem pozdějšího přesazení
a) mladí jedinci zemědělských kultur uvedených v § 3e až 3g, § 3i nebo v § 3l,
b) okrasné dřeviny a rostliny a
c) lesní dřeviny.
(2) Do plochy takto zemědělsky obhospodařované půdy se započítává související manipulační prostor, který nesmí přesahovat šířku 8 metrů okolo záhonů a nesmí být součástí cesty. Obhospodařování školky zahrnuje péči o meziřadí.
(3) Druhem zemědělské kultury pro účely evidence není plocha s výsadbou stromků za účelem jejich prodeje jako vánočních stromků.
 
§ 3i
Rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích
(1) Rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve výmladkových plantážích je pro účely evidence zemědělsky obhospodařovaná půda, která je rovnoměrně a souvisle osázena nejméně po dobu 5 let nebo se takové pěstování po dobu nejméně 5 let předpokládá rychle rostoucími dřevinami, a to v minimálním počtu 1 000 životaschopných jedinců na 1 hektar dílu půdního bloku, a to za předpokladu, že podnože a výmladkové pařezy zůstávají po sklizni v zemi a v nové sezóně z nich vyrůstají nové výhonky.
(2) Do plochy takto zemědělsky obhospodařované půdy se započítává související manipulační prostor, který nesmí přesahovat 12 metrů na začátku a na konci řad a šířku jednoho meziřadí, v nejvyšší započitatelné šířce 8 metrů, podél řad po obou stranách rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích a nesmí být součástí cesty.
 
§ 3j
Plocha s víceletými produkčními plodinami
Plochou s víceletými produkčními plodinami je pro účely evidence zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se za účelem produkce plodin pěstují plodiny tak, že nejsou zpravidla zahrnuty do střídání plodin a jsou na dané půdě pěstovány nejméně 5 let nebo se takové pěstování po dobu nejméně 5 let předpokládá.
 
§ 3k
Plocha s lanýži
Plochou s lanýži je pro účely evidence zemědělsky obhospodařovaná půda, která je osázená mykorhizními sazenicemi stromů nebo keřů, které jsou naočkovány lanýžem, s hustotou osázení nejméně 800 životaschopných jedinců na 1 hektar dílu půdního bloku a nejvíce 2 000 životaschopných jedinců na 1 hektar dílu půdního bloku.
 
§ 3l
Jiná trvalá kultura
Jinou trvalou kulturou je pro účely evidence zemědělsky obhospodařovaná půda s jinou trvalou kulturou, než která je uvedena v § 3e až 3k. Obhospodařování jiné trvalé kultury zahrnuje péči o meziřadí. Jinou trvalou kulturou podle věty první není díl půdního bloku, který je zařazen v rámci plnění víceleté podmínky podle nařízení vlády upravujícího opatření agrolesnictví.
 
§ 3m
Zalesněná půda
(1) Zalesněnou půdou je pro účely evidence lesnicky obhospodařovaná půda,
a) na které se pěstují dřeviny určené k plnění funkcí lesa a
b) která byla v evidenci půdy před jejím zalesněním vedena jako zemědělsky obhospodařovaná půda druhem zemědělské kultury podle § 3a až 3l.
(2) Do plochy takto lesnicky obhospodařované půdy se započítávají i neosázené plochy do šířky 4 metrů včetně, sloužící zejména jako rozčleňovací průseky nebo nezpevněné lesní cesty7).
(3) Jako zalesněná půda mohou být předmětem evidence využití půdy podle uživatelských vztahů pouze plochy, na kterých nebo na jejichž části trvá příslušná víceletá podmínka zemědělce podle článků 70 a 73 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění, nebo jehož podmínky jsou v souladu s články 70 a 73 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění, anebo v souladu s nařízením vlády upravujícím podmínky pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy8).
 
§ 3n
Rybník
(1) Rybníkem je pro účely evidence vodní dílo sloužící k chovu ryb, vodního ptactva, vodních živočichů a k pěstování vodních rostlin, určené k provozování rybníkářství podle vodního zákona a zákona o rybářství.
(2) Pro účely evidence se za hranice rybníka považuje obvod vodní plochy stanovený ve výši jeho provozní hladiny.
 
§ 3o
Plocha s kontejnery
(1) Plochou s kontejnery je pro účely evidence plocha pod skleníkem, pod pevným nebo pod přenosným krytem anebo plocha bez krytu, která je zemědělsky užívána k pěstování rostlin.
(2) Pro účely evidence rostliny pěstované na ploše s kontejnery nejsou přímo propojeny kořenovým systémem s půdou.
 
§ 3p
Mimoprodukční plocha
Mimoprodukční plochou je pro účely evidence plocha ekologicky významného prvku, který není zcela obklopen zemědělsky obhospodařovanou plochou.
 
§ 3q
Jiná kultura
Jinou kulturou je pro účely evidence zemědělsky užívaná půda s kulturou neuvedenou v § 3a až 3p.
 
§ 3r
Společné ustanovení k druhům zemědělské kultury v evidenci půdy
Pro účely evidence jsou v
a) § 3b až 3d trávami a jinými bylinnými pícninami botanické druhy trav a jiných bylinných pícnin, které se vyskytují v České republice na pastvinách a travnatých přírodních stanovištích nebo v travních osevních směsích, a převážně se využívají jako krmivo hospodářských zvířat,
b) § 3a až 3j a v § 3l a 3m jednotlivými druhy zemědělské kultury půda nebo plocha, pokud na nich pěstované nebo rostoucí rostliny jsou přímo propojeny kořenovým systémem s touto půdou nebo plochou.
 
§ 4
Druhy objektů v evidenci objektů
(1) Druhem objektu v evidenci objektů je
a) trvalý objekt,
b) vodní objekt,
c) stanoviště včelstva a
d) jiný objekt.
(2) Trvalým objektem se rozumí stavba nebo jiné zařízení se stavebními prvky pevně spojenými se zemí sloužící pro chov zvířat.
(3) Vodním objektem se rozumí vodní plocha nebo jiné stabilní zařízení na vodní ploše sloužící pro chov zvířat.
(4) Stanovištěm včelstva se rozumí zařízení sloužící k chovu včel.
(5) Jiným objektem se rozumí objekt nesplňující podmínky podle odstavců 2 až 4 sloužící pro chov zvířat.
 
§ 5
Druhy ekologicky významných prvků v evidenci ekologicky významných prvků
(1) Druhem ekologicky významného prvku nebo jeho části v evidenci ekologicky významných prvků, který nelze vyhradit jako neprodukční plochu, je krajinotvorný sad.
(2) Druhem ekologicky významného prvku nebo jeho části v evidenci ekologicky významných prvků, který lze vyhradit jako neprodukční plochu, je krajinný prvek, kterým je
a) mez,
b) terasa,
c) travnatá údolnice,
d) skupina dřevin,
e) stromořadí,
f) solitérní dřevina,
g) příkop,
h) mokřad a
i) skalka.
(3) Krajinotvorným sadem se rozumí plocha rovnoměrně osázená ovocnými stromy ve tvaru polokmenu nebo vysokokmenu o minimální hustotě 50 životaschopných jedinců na 1 hektar, jejímž základním účelem není produkce ovoce, ale zachování krajinotvorné odrůdové rozmanitosti, kulturního dědictví, zemědělského rázu krajiny nebo prvků venkovského krajinného urbanizmu, a v meziřadí se nachází bylinný pokryv. Krajinotvorný sad je evidován v evidenci půdy jako díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura.
(4) Mezí je pro účely evidence souvislý útvar převážně liniového typu, sloužící zejména ke snižování nebezpečí vodní nebo větrné eroze, zpravidla vymezující hranici dílu půdního bloku. Součástí meze může být dřevinná vegetace, kamenný snos, kamenná zídka, drobná sakrální stavba nebo travnatá plocha. Mezí může být i samostatný kamenný snos nebo kamenná zídka.
(5) Terasou se rozumí souvislý svažitý útvar liniového typu tvořený terasovým stupněm, sloužící ke snižování nebezpečí vodní nebo větrné eroze, a zmenšující sklon části svahu dílu půdního bloku, zpravidla vymezující hranici dílu půdního bloku. Součástí terasy může být dřevinná vegetace, kamenný snos, kamenná zídka nebo drobná sakrální stavba.
(6) Travnatou údolnicí se rozumí členitý svažitý útvar, sloužící ke snižování nebezpečí vodní nebo větrné eroze, vymezující dráhu soustředěného odtoku vody z dílu půdního bloku, se zemědělskou kulturou orná půda. Součástí travnaté údolnice může být dřevinná vegetace, kamenný snos, kamenná zídka nebo drobná sakrální stavba.
(7) Skupinou dřevin se rozumí samostatný útvar neliniového typu, tvořený nejméně 2 kusy dřevinné vegetace s nejvyšší možnou výměrou 3 000 m
2
. Za skupinu dřevin se nepovažuje dřevinná vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice, a dřevinná vegetace, která plní funkci lesa podle § 3 lesního zákona. Součástí skupiny dřevin může být kamenný snos, kamenná zídka nebo drobná sakrální stavba.
(8) Stromořadím se rozumí útvar liniového typu, tvořený nejméně 5 kusy dřevinné vegetace a zpravidla s pravidelně se opakujícími prvky. Součástí stromořadí může být kamenný snos, kamenná zídka nebo drobná sakrální stavba. Za stromořadí se nepovažuje dřevinná vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice, a dřevinná vegetace, která plní funkci lesa podle § 3 lesního zákona.
(9) Solitérní dřevinou se rozumí izolovaně rostoucí dřevina s průmětem koruny od 8 m
2
vyskytující se v zemědělsky obhospodařované krajině mimo les. Za solitérní dřevinu se nepovažuje dřevinná vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice. Součástí solitérní dřeviny může být kamenný snos, kamenná zídka nebo drobná sakrální stavba.
(10) Příkopem se rozumí útvar liniového typu široký nejvýše 6 metrů, jehož hlavní funkcí je přerušení délky svahu zachycením vody s jejím odvedením nebo zasáknutím.
(11) Mokřadem se rozumí samostatný útvar neliniového typu s minimální výměrou 100 m
2
, sloužící k zajištění retence vody v krajině s cílem udržovat přirozené podmínky pro život vodních a mokřadních ekosystémů podle § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Krajinný prvek mokřad může být evidován na ploše půdního bloku podle § 3a odst. 3 a 4 zákona.
(12) Skalkou se rozumí povrchový přirozený výchoz hornin nebo nerostů s cílem ochrany geomorfologických a geologických jevů podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Skalka může mít charakter jednotlivých kamenů nebo větších skalních útvarů. Součástí skalky může být dřevinná nebo bylinná vegetace. Krajinný prvek skalka může být evidován na ploše půdního bloku podle § 3a odst. 3 a 4 zákona.
 
§ 6
Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 335/2009 Sb., o stanovení druhů krajinných prvků, se zrušuje.
 
§ 7
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, v platném znění.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v platném znění.
3) Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína, v platném znění.
4) Čl. 4 odst. 3 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.
5) Čl. 4 odst. 3 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.
6) Čl. 4 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.
7) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8) Nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty