23/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách

Schválený:
23/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. ledna 2000,
kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 4 se za slovo "osob" vkládá čárka a zrušuje se slovo "nebo" a za slovo "věcí" se vkládá slovo "zvířat".
2. V § 2 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Veřejným zájmem se v oblasti veřejné drážní osobní dopravy rozumí zájem na zajištění základních přepravních potřeb obyvatel. O uplatnění veřejného zájmu při zabezpečování dopravní obslužnosti rozhoduje příslušný orgán státní správy nebo samosprávy.".
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
3. V § 3 odst. 1 písm. b) se za slova "jíž je dráha" vkládají slova "regionálního nebo".
4. V § 3 odst. 1 písm. d) se za slova "která slouží" vkládá slovo "zejména".
5. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1a) zní:
 
"§ 4a
Ochrana dráhy
(1) Nikdo nesmí bez povolení provozovatele dráhy vykonávat v obvodu dráhy činnosti, které se považují za podnikání, vstupovat na dráhu a v obvodu dráhy na místa, která nejsou veřejnosti přístupná, pokud zvláštní právní předpis1a) nestanoví jinak.
(2) Všechna místa na dráze a v obvodu dráhy jsou veřejnosti nepřístupná s výjimkou
a) dráhy a jejího obvodu, pokud je dráha vedena po pozemní komunikaci,
b) dráhy a jejího obvodu v místě křížení dráhy s pozemní komunikací,
c) prostor určených pro veřejnost, nástupišť a přístupových cest k nim a prostor v budovách nacházejících se v obvodu dráhy, pokud jsou v nich poskytovány služby související s drážní dopravou,
d) veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu dráhy,
e) volných ploch vzdálených nejméně 2,5 m od osy krajní koleje dráhy.
1a) Například zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, ve znění zákona č. 83/1998 Sb.".
6. V § 5 odst. 2 se za slovo "stavby" vkládají včetně poznámky pod čarou č. 1b) slova "a zařízení1b)
1b) § 71 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.".
7. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2a) zní:
 
"§ 5a
Styk dráhy s cizím vedením
(1) Z důvodů veřejného zájmu se dráha a stavba dráhy může křížit nebo stýkat s energetickými, vodovodními, stokovými, telekomunikačními, popřípadě jinými sítěmi technického vybavení, které neslouží k provozování drah a drážní dopravě na dráhách, (dále jen "sítě technického vybavení") tak, aby práva a povinnosti vlastníků a provozovatelů těchto zařízení byly zabezpečeny ve shodě s právy a povinnostmi vlastníků a provozovatelů drah a drážní dopravy na dráze.
(2) Sítě technického vybavení mohou být umísťovány v obvodu železniční dráhy jen na základě písemné smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavřené mezi vlastníkem dráhy a vlastníkem sítě technického vybavení, a to za úhradu. Nedojde-li k uzavření smlouvy, lze vlastnická práva omezit jen rozhodnutím speciálního stavebního úřadu. V řízení o omezení vlastnických práv postupuje speciální stavební úřad podle zvláštního zákona.2a)
(3) Při havárii sítě technického vybavení umístěné v obvodu dráhy je vlastník sítě technického vybavení povinen neprodleně oznámit provozovateli dráhy tuto havárii a rozsah nezbytných prací k jejímu odstranění. Vlastník sítě technického vybavení je povinen ve věcech týkajících se dráhy postupovat podle pokynů provozovatele dráhy a zajistit následné uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy.
(4) Při změně stavby dráhy nebo stavbě nové dráhy stavebník hradí náklady spojené se změnami sítí technického vybavení vyvolané stavbou nebo její změnou uvedené v rozhodnutí speciálního stavebního úřadu.
(5) Vlastník sítí technického vybavení, které jsou umístěny v obvodu dráhy nebo v ochranném pásmu dráhy a jsou v pásmu vlivů zpětných trakčních proudů z používání napájecích systémů dráhy stejnosměrné nebo střídavé trakční proudové soustavy, je povinen zajistit jejich provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestaly příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob.
2a) § 108 a následující zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
8. V § 6 odst. 1 se v druhé větě zrušují slova "a zabezpečení".
9. V § 6 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 2b) zní:
"(2) O rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemními komunikacemi v úrovni kolejí a jeho změně rozhoduje drážní správní úřad po předchozím vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky. Rozhodnutí o rozsahu a způsobu zabezpečení křížení nenahrazuje povolení vydávaná správními úřady podle zvláštních právních předpisů.2b) Technické způsoby zabezpečení křížení stanoví prováděcí předpis.
2b) Například zákon č. 50/1976 Sb.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
10. V § 7 odstavec 2 zní:
"(2) Způsobilost stavby dráhy k užívání musí být před vydáním kolaudačního rozhodnutí ověřena technicko bezpečnostní zkouškou. U staveb, které svým charakterem a účelem ovlivňují podmínky bezpečného a plynulého provozování dráhy a drážní dopravy, stanoví drážní správní úřad ve stavebním povolení též zavedení zkušebního provozu. Rozsah a podmínky technicko bezpečnostní zkoušky a zkušebního provozu stanoví prováděcí předpis.".
11. V § 9 odstavec 4 zní:
"(4) Vlastník nemovitosti přilehlé k dráze tramvajové nebo dráze trolejbusové je v nezbytně nutných případech na nezbytnou dobu povinen za jednorázovou úhradu strpět omezení vlastnického práva ke své nemovitosti spočívající v umístění a provozování pevných trakčních, signalizačních nebo zabezpečovacích zařízení. Rozhodnutí o omezení vlastnického práva a o výši úhrady vydává na návrh provozovatele dráhy tramvajové nebo trolejbusové drážní správní úřad. Provozovatel dráhy je povinen při umístění a odstranění tohoto zařízení na cizí nemovitosti uvést nemovitost při ukončení prací do původního stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčené nemovitosti.".
Poznámka pod čarou č. 4) se zrušuje.
12. V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se včetně poznámky pod čarou č. 5a) tato slova: "je-li zapsána v obchodním rejstříku.5a)
5a) § 3 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.".
13. V § 12 odst. 1 písm. b) se slova "členové statutárního orgánu" nahrazují slovy "statutární orgán nebo člen statutárního orgánu".
14. V § 12 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) žadatel, který hodlá provozovat dráhu celostátní a dráhu regionální, prokáže finanční způsobilost k provozování této dráhy (§ 14a).".
15. V § 12 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.
16. V § 14 se za slova "o vykonání tříleté praxe" vkládají slova "v řídící činnosti" a za slova "o vykonání pětileté praxe" se vkládají slova "v řídící činnosti".
17. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který zní:
 
"§ 14a
(1) Finanční způsobilostí k provozování dráhy celostátní nebo dráhy regionální se rozumí schopnost provozovatele dráhy finančně zabezpečit zahájení a řádné provozování dráhy pro potřeby plynulé a bezpečné drážní dopravy.
(2) Finanční způsobilost se prokazuje
a) podrobným obchodním rozpočtem na roční účetní období, ve kterém příjmy z poplatků za použití dopravní cesty dráhy, náklady na údržbu a opravy dráhy pro účely zajištění její provozuschopnosti a další náklady na zajištění provozování dráhy musí být uvedeny odděleně, s uvedením ostatních obchodních a provozních příjmů a plateb a přehledu dlužníků a věřitelů,
b) objemem dostupných finančních prostředků včetně stavu bankovních účtů a úvěrů,
c) provozním kapitálem,
d) účetní závěrkou ověřenou auditorem, včetně její přílohy v úplném rozsahu, (výkaz o peněžních tocích) v případě, že provozovatel dráhy v předcházejícím ročním účetním období vykonával podnikatelskou činnost.
(3) Podrobnější členění údajů podle odstavce 2 a způsob jejich výpočtu stanoví prováděcí předpis.".
18. V § 15 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova "včetně určení začátku a konce dráhy, místa styku vzájemně zaústěných drah a stavební délku dráhy.".
19. V § 15 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
20. V § 15 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova "výpis z evidence rejstříku trestů nesmí být starší než 3 měsíce,".
21. V § 15 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova "nebo dokladem prokazujícím založení právnické osoby,".
22. V § 15 odst. 2 písmeno e) zní:
"e) dokladem osvědčujícím vlastnictví žadatele k dráze nebo dokladem osvědčujícím právní vztah žadatele k dráze, pokud není žadatel jejím vlastníkem,".
23. V § 15 odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:
"g) doklady prokazujícími finanční způsobilost, jedná-li se o žadatele, který hodlá provozovat dráhu celostátní nebo dráhu regionální,".
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).
24. V § 16 odst. 2 se za slova "bezpečného provozování dráhy" vkládá tečka a slova "zejména podmínku pro provozovatele dráhy vydat ke dni zahájení provozování dráhy vnitřní předpisy o organizování dráhy a drážní dopravy, o odborné způsobilosti zaměstnanců zajišťujících provozování dráhy a organizování drážní dopravy a zajistit jejich dodržování" se zrušují.
25. V § 16 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Na vydání úředního povolení není právní nárok.".
26. V § 17 písm. a) se slova "členů statutárního orgánu" nahrazují slovy "statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu".
27. V § 17 se na konci písmene c) doplňují slova "včetně určení začátku a konce dráhy, místa styku vzájemně zaústěných drah a stavební délku dráhy,".
28. V § 17 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e), f) a g) se označují jako písmena d), e) a f).
29. V § 17 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
"(2) Provozovatel dráhy je povinen oznámit drážnímu správnímu úřadu všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o vydání úředního povolení podle § 15 a předložit o nich doklady do 30 dnů od vzniku změn. Drážní správní úřad podle okolností případu rozhodne o změně úředního povolení nebo rozhodne o zrušení úředního povolení.
(3) Drážní správní úřad na základě odůvodněné žádosti provozovatele dráhy rozhodne o změně úředního povolení, došlo-li ke změně skutečností, na základě kterých bylo rozhodováno o vydání úředního povolení.".
30. Nadpis § 18 zní: "Zrušení a zánik úředního povolení".
31. V § 18 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) dnem zrušení dráhy.".
32. § 19 se zrušuje.
33. § 20 včetně nadpisu zní:
 
"§ 20
Povinnosti vlastníka dráhy
(1) Vlastník dráhy je povinen zajistit údržbu a opravu dráhy v rozsahu nezbytném pro její provozuschopnost a umožnit styk dráhy s jinými dráhami.
(2) Vlastník dráhy celostátní a dráhy regionální je dále povinen pečovat o rozvoj a modernizaci dráhy v rozsahu nezbytném pro zajištění dopravních potřeb státu a dopravní obslužnosti územního obvodu okresu.
(3) Pokud není vlastníkem dráhy celostátní nebo dráhy regionální stát a vlastník dráhy není schopen zajistit její provozuschopnost, je povinen dráhu nabídnout státu k jejímu odkoupení. Jménem státu jedná Ministerstvo dopravy a spojů.
(4) Technické podmínky provozuschopnosti dráhy a technické podmínky styku drah stanoví prováděcí předpis.".
34. § 22 včetně nadpisu nad ním zní:
"Práva a povinnosti provozovatele dráhy a povinnosti osob nacházejících se na dráze a v obvodu dráhy
 
§ 22
(1) Provozovatel dráhy je povinen
a) provozovat dráhu pro potřeby plynulé a bezpečné drážní dopravy podle pravidel pro provozování dráhy a úředního povolení,
b) vydat ke dni zahájení provozování dráhy vnitřní předpis o provozování dráhy a o odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy a způsobu jejich ověřování včetně systému pravidelného školení,
c) zajistit, aby provozování dráhy prováděly osoby, které jsou zdravotně a odborně způsobilé,
d) pro veřejnou drážní osobní dopravu zveřejnit jízdní řády a jejich změny,
e) označit názvy stanice (zastávky), které provozuje; provozovatel dráhy celostátní a regionální je v tomto směru vázán rozhodnutím drážního správního úřadu o názvu stanice (zastávky),
f) provozovat určené technické zařízení jen s platným průkazem způsobilosti a v technickém stavu, který odpovídá schválené způsobilosti.
(2) Provozovatel dráhy celostátní nebo dráhy regionální je dále povinen
a) finančně zabezpečit řádné provozování dráhy po celou dobu platnosti úředního povolení,
b) poskytnout drážnímu správnímu úřadu za každý kalendářní rok nejpozději do 30. června roku následujícího doklady o trvání finanční způsobilosti k řádnému provozování dráhy,
c) na výzvu drážního správního úřadu poskytnout informace potřebné pro ověření trvání finanční způsobilosti k provozování dráhy.
(3) Provozovatel dráhy je oprávněn
a) udílet dopravcům při organizování drážní dopravy pokyny pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy,
b) dávat osobám nacházejícím se v obvodu dráhy pokyny k zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti jiných osob a pokyny k ochraně majetku a veřejného pořádku a k zabránění možného rušení nebo ohrožení provozování dráhy a drážní dopravy na dráze.
(4) Osoby nacházející se v obvodu dráhy jsou povinny dbát o svoji bezpečnost, dbát pokynů provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti osob a bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a pokynů k zajištění ochrany majetku a veřejného pořádku a jsou povinny zdržet se všeho, co by mohlo rušit nebo ohrozit provozování dráhy a drážní dopravy nebo mít za následek vznik škody na součástech dráhy nebo na drážním vozidle nebo narušit veřejný pořádek.
(5) Pravidla pro provozování dráhy stanoví prováděcí předpis.".
35. § 23 zní:
 
"§ 23
(1) Provozovatel dráhy celostátní a dráhy regionální je kromě povinností uvedených v § 22 povinen
a) umožnit dopravci, který má platnou licenci a platné osvědčení dopravce, na základě smlouvy provozovat drážní dopravu na dráze za cenu sjednanou podle cenových předpisů,6)
b) poskytnout svou dopravní cestu na nezbytnou dobu jinému provozovateli dráhy pro objezdy nesjízdného úseku dopravní cesty, byla-li tato nesjízdnost způsobena živelní událostí nebo nehodou.
(2) Provozovatel dráhy celostátní a dráhy regionální je dále povinen
a) každoročně k 31. prosinci příslušného kalendářního roku oznámit drážnímu správnímu úřadu volnou kapacitu dopravní cesty, která je k dispozici pro přidělení dopravcům; při stanovení kapacity vychází provozovatel dráhy z propustnosti dopravní cesty odvozené z počtu pravidelně provozovaných vlaků,
b) stanovit rozsah poskytovaných přepravních služeb pro přepravu osob a věcí v jednotlivých stanicích a zveřejnit jej v Přepravním a tarifním věstníku.".
36. Za § 23 se vkládají nové § 23a a 23b, které včetně nadpisu znějí:
 
"§ 23a
Omezení provozování dráhy
(1) Provozovatel dráhy je oprávněn na dobu nezbytně nutnou omezit provozování dráhy nebo její části z důvodů provádění údržby nebo opravy dráhy nebo z důvodu narušení provozuschopnosti dráhy v důsledku živelní události, nehody nebo mimořádné události, která ohrožuje bezpečné provozování dráhy nebo drážní dopravy.
(2) Překročí-li doba omezení provozování dráhy nebo její části 24 hodin a omezení naruší sjednaný rozsah a četnost drážní dopravy, je provozovatel dráhy povinen neprodleně vyrozumět o důvodech a době předpokládaného omezení drážní správní úřad, vlastníka dráhy a dopravce, kteří provozují dopravu na dráze, jejíž provozování je omezeno. Drážní správní úřad na základě vyrozumění provozovatele dráhy může rozhodnout o době a podmínkách omezeného provozování dráhy nebo její části. Tímto postupem není dotčeno právo dopravců na náhradu škody.
(3) Provozovatel dráhy je oprávněn provozovat dráhu v omezeném rozsahu z důvodu zastavení drážní dopravy na dráze nebo její části v souladu s rozhodnutím drážního správního úřadu podle § 38. Provozovatel dráhy v rámci omezeného provozování dráhy zajistí pravidelné prohlídky a kontrolu stanovených technických parametrů součástí dráhy podle pravidel pro provozování dráhy.
 
§ 23b
(1) Drážní správní úřad na základě odůvodněné žádosti provozovatele dráhy rozhodne o omezení provozování dráhy nebo její části, které naruší sjednaný rozsah a četnost drážní dopravy z důvodů rekonstrukce dráhy nebo její části podle stavebního povolení.
(2) Drážní správní úřad žádost projedná s vlastníkem dráhy a s dopravcem, který provozuje dopravu na dráze nebo její části, jejíž provozování má být omezeno.
(3) Drážní správní úřad v rozhodnutí stanoví dobu a podmínky omezeného provozování dráhy nebo její části. Tímto postupem není dotčeno právo dopravců na náhradu škody.".
37. § 24 zní:
 
"§ 24
(1) Drážní doprava může být provozována veřejně nebo neveřejně.
(2) Veřejná drážní doprava je doprava provozovaná dopravcem k uspokojování obecných přepravních potřeb podle předem vyhlášených přepravních podmínek, zveřejněného jízdního řádu a tarifu.
(3) Neveřejná drážní doprava je doprava provozovaná dopravcem k uspokojování individuálních přepravních potřeb podle smluvních podmínek.
(4) Provozovat drážní dopravu na dráze může právnická nebo fyzická osoba, zapsaná v obchodním rejstříku, na základě platné licence, platného osvědčení dopravce, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis nestanoví jinak,5) a uzavřené smlouvy o provozování drážní dopravy, není-li provozovatel dráhy a dopravce jedna osoba.
(5) Licenci uděluje na základě žádosti drážní správní úřad.".
38. V § 25 odst. 1 písm. b) se slova "členové statutárního orgánu" nahrazují slovy "statutární orgán nebo člen statutárního orgánu".
39. V § 25 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c), d) a e), která znějí:
"c) žadatel, který hodlá provozovat drážní dopravu na dráze celostátní nebo na dráze regionální, prokáže finanční způsobilost k provozování drážní dopravy,
d) pro požadovanou drážní dopravu je k dispozici volná kapacita dopravní cesty,
e) technické podmínky dráhy to umožňují.".
40. V § 25 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 6a) zní:
"(2) Drážní správní úřad je povinen udělovat licenci tak, aby při využití dopravní cesty nedošlo ke zvýhodnění některého z žadatelů. Při omezené kapacitě dopravní cesty je drážní správní úřad oprávněn přednostně udělit licenci žadateli, který hodlá provozovat
a) veřejnou drážní dopravu k zajištění dopravních potřeb státu nebo veřejnou drážní dopravu k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu okresu,
b) mezinárodní tranzitní drážní dopravu,
c) nákladní drážní dopravu pro potřeby vývozu českého zboží6a) nebo pro potřebu českých výrobců.
6a) § 2 písm. e) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon.".
41. V § 27 se za slova "o vykonání tříleté praxe" vkládají slova "v řídící činnosti" a za slova "o vykonání pětileté praxe" vkládají slova "v řídící činnosti".
42. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který zní:
 
"§ 27a
(1) Finanční způsobilostí k provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo na dráze regionální se rozumí schopnost dopravce finančně zabezpečit zahájení a řádné provozování drážní dopravy a schopnost zabezpečit současné a budoucí závazky minimálně na období jednoho roku.
(2) Finanční způsobilost se prokazuje
a) obchodním majetkem,
b) objemem dostupných finančních prostředků, včetně stavu bankovních účtů a úvěrů,
c) provozním kapitálem,
d) podnikatelským plánem na první rok provozování drážní dopravy,
e) účetní závěrkou ověřenou auditorem, včetně její přílohy v úplném rozsahu, (výkaz o peněžních tocích) v případě, že dopravce v předcházejícím ročním účetním období vykonával podnikatelskou činnost,
f) dokladem o financování drážních vozidel.
(3) Dopravce není finančně způsobilý, zejména jestliže dluží nedoplatky na daních, pojistném na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.
(4) Podrobnosti o způsobu prokazování finanční způsobilosti k zahájení a provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo na dráze regionální stanoví prováděcí předpis.".
43. V § 28 odst. 2 písm. a) se slova "všech členů statutárního orgánu" nahrazují slovy "osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy" a za slova "právnická osoba" se doplňují slova "který není starší než 6 měsíců,".
44. V § 28 odst. 2 písmeno c) zní:
"c) výpisem z obchodního rejstříku nebo dokladem prokazujícím založení právnické osoby,".
45. V § 28 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
"e) doklady prokazujícími finanční způsobilost, jedná-li se o žadatele, který hodlá provozovat drážní dopravu na dráze celostátní nebo na dráze regionální,".
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).
46. V § 29 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
47. V § 29 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
48. V § 30 písm. a) se slova "členů statutárního orgánu" nahrazují slovy "osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy".
49. V § 30 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Byla-li žádost zamítnuta, drážní správní úřad uvede v rozhodnutí důvody, pro které nebyla licence udělena. Byla-li žádost o licenci zamítnuta z nedostatku volné kapacity dopravní cesty, musí být při změně jízdního řádu opětovně přezkoumána.".
50. V § 31 odstavec 2 zní:
"(2) Pokud při uzavírání smlouvy o provozování drážní dopravy mezi provozovatelem dráhy a dopravcem vznikne spor o stanovení konkrétních podmínek provozování drážní dopravy nebo o časové vedení vlaků, rozhodne na žádost jednoho z nich drážní správní úřad.".
51. § 32 včetně nadpisu zní:
 
"§ 32
Změna licence
(1) Držitel licence je povinen oznámit drážnímu správnímu úřadu všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle § 28, s výjimkou údajů týkajících se rozsahu a četnosti dopravy a předložit o nich doklady do 30 dnů od vzniku změn. Drážní správní úřad podle okolností případu rozhodne o změně licence nebo rozhodne o odejmutí licence. O změně rozsahu a četnosti dopravy rozhoduje drážní správní úřad na základě odůvodněné žádosti dopravce.
(2) Drážní správní úřad rozhodne o změně licence
a) je-li to nezbytné k dodržení závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů,
b) došlo-li ke změně skutečností, na základě kterých se rozhodovalo o udělení licence,
c) na základě odůvodněné žádosti dopravce.".
52. V § 33 se slova "může licenci odejmout" nahrazují slovy "rozhodne o odejmutí licence".
53. V § 34 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
"d) dnem zrušení dráhy,".
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).
54. Za § 34 se vkládají nové § 34a a 34b, které včetně nadpisu znějí:
 
"§ 34a
Osvědčení dopravce
(1) Dopravce musí mít ke dni zahájení drážní dopravy na dráze celostátní nebo na dráze regionální provozované na základě licence osvědčení. Osvědčení vydává drážní správní úřad na základě žádosti dopravce.
(2) Osvědčením dopravce se dokládá, že dopravce
a) splňuje podmínky odborné způsobilosti osob zajišťujících provozování drážní dopravy,
b) splňuje podmínky stanovené tímto zákonem pro provozování drážních vozidel a určených technických zařízení,
c) má vnitřní organizační strukturu a systém řízení pro zajištění drážní dopravy.
 
§ 34b
(1) Licence k provozování drážní dopravy na dráze lanové se neuděluje. Drážní dopravu na dráze lanové může provozovat právnická nebo fyzická osoba na základě úředního povolení k provozování dráhy. Žádost o vydání úředního povolení a rozhodnutí o vydání úředního povolení musí obsahovat též údaje vztahující se k drážní dopravě obdobně, jako je požadováno při rozhodování o licenci.
(2) Má-li dopravce platnou licenci k provozování drážní dopravy na určité dráze, opravňuje jej tato licence k provozování drážní dopravy rovněž na styku vzájemně zaústěných drah podle podmínek stanovených v licenci a ve smlouvě uzavřené s provozovatelem zaústěné dráhy.".
55. § 35 až 39 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 7a), 7b) a 7c) znějí:
"Povinnosti dopravce
 
§ 35
(1) Dopravce je povinen
a) provozovat drážní dopravu podle pravidel provozování drážní dopravy, platné licence a smlouvy uzavřené s provozovatelem dráhy o provozování drážní dopravy na dráze,
b) vydat ke dni zahájení provozování drážní dopravy vnitřní předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozování drážní dopravy a způsob jejich ověřování, včetně systému pravidelného školení,
c) vydat ke dni zahájení provozování drážní dopravy vnitřní předpis o organizačním zajištění údržby drážních vozidel,
d) při provozování drážní dopravy používat drážní vozidla a určená technická zařízení s platným průkazem způsobilosti a v technickém stavu, který odpovídá schválené způsobilosti,
e) zajistit, aby drážní vozidla řídily osoby, které mají platný průkaz způsobilosti k řízení,
f) zajistit, aby drážní dopravu prováděly osoby, které jsou zdravotně a odborně způsobilé,
g) se řídit při provozování drážní dopravy pokyny provozovatele dráhy udílenými při organizování drážní dopravy.
(2) Dopravce, který provozuje drážní dopravu na dráze celostátní nebo na dráze regionální, který je držitelem platné licence, je dále povinen
a) finančně zajistit řádné provozování drážní dopravy po celou dobu platnosti licence,
b) poskytnout drážnímu správnímu úřadu za každý kalendářní rok nejpozději do 30. června roku následujícího doklady o trvání finanční způsobilosti k řádnému provozování drážní dopravy,
c) na výzvu drážního správního úřadu poskytnout informace potřebné pro ověření trvání finanční způsobilosti k drážní dopravě,
d) ke dni zahájení drážní dopravy sjednat pojištění z odpovědnosti za škody z provozu drážní dopravy a zaplatit pojistné a po celou dobu provozování drážní dopravy mít sjednáno toto pojištění a zaplacené pojistné,
e) na výzvu drážního správního úřadu poskytnout informace potřebné pro ověření trvání pojištění odpovědnosti za škody z provozu drážní dopravy.
(3) Pravidla provozování drážní dopravy stanoví prováděcí předpis.
 
§ 36
Každý dopravce, který provozuje veřejnou drážní dopravu, je kromě povinností uvedených v § 35 povinen
a) provozovat veřejnou drážní osobní nebo nákladní dopravu podle jízdního řádu a tarifu a předem vyhlášených smluvních přepravních podmínek v Přepravním a tarifním věstníku,
b) ve veřejné drážní osobní dopravě přepravit každého, kdo má uzavřenou přepravní smlouvu, a přijmout k přepravě zavazadlo, pokud jsou splněny přepravní podmínky a přepravě nebrání okolnosti, které dopravce nemůže odvrátit,
c) ve veřejné drážní nákladní dopravě přepravit věci, pokud lze přepravu provést dopravcem a zařízeními vyhovujícími obvyklým přepravním potřebám,
d) na žádost uzavřít přepravní smlouvu i na úsek dráhy celostátní nebo dráhy regionální provozovaný jiným dopravcem; toto ustanovení se vztahuje na dopravce, kteří provozují veřejnou drážní dopravu na dráze celostátní nebo na dráze regionální,
e) vytvářet ve veřejné drážní osobní dopravě podmínky pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace a rodičů s dětmi,
f) ve veřejné drážní osobní dopravě zabezpečit předlékařskou první pomoc v případě nehody,
g) zabezpečit náhradní dopravu za přerušenou veřejnou drážní osobní dopravu z důvodu nehody nebo z provozních důvodů, pro které nelze přepravu dokončit drážním vozidlem, kterým bylo započato plnění přepravní smlouvy,
h) označit jednotlivá drážní vozidla nebo jejich soupravy určené pro přepravu osob s výjimkou dráhy lanové, tramvajové, trolejbusové a speciální názvem výchozí a konečné stanice (zastávky) a drážní vozidla bezbariérově přístupná cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace mezinárodním symbolem přístupnosti, u dráhy tramvajové a dráhy trolejbusové dále číslem nebo jiným označením linky, názvy zastávek čitelnými i za tmy, dále evidenčním číslem vozidla na přední a zadní straně vozidla.
 
§ 37
Přepravní řád
(1) Podmínky, za nichž se přepravují osoby a jejich zavazadla ve veřejné drážní osobní dopravě a věci ve veřejné drážní nákladní dopravě stanoví přepravní řády.
(2) V přepravním řádu pro přepravu osob a jejich zavazadel ve veřejné drážní osobní dopravě se uvede zejména
a) vznik, obsah a ukončení přepravní smlouvy, způsob prokazování jejího vzniku, včetně úpravy vztahů mezi dopravcem a cestujícím,
b) náležitosti jízdního dokladu pro přepravu osob, způsob placení jízdného a posuzování platnosti jízdních dokladů,
c) náležitosti přepravního dokladu pro přepravu zavazadel, způsob placení přepravného,
d) právo na obsazení míst k sezení v drážním vozidle a podmínky pro poskytování rezervačních a ubytovacích služeb ve vlacích,
e) podmínky přepravy dětí, cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace,
f) způsob vracení jízdného a přepravného při neprovedení přepravy osob, jejich zavazadel, včetně živých zvířat,
g) rozsah a podmínky přepravy ručních zavazadel a cestovních zavazadel a jejich druhy,
h) podmínky a způsob používání sdělovacích, bezpečnostních a informačních zařízení cestujícími na dráze a v drážních vozidlech,
i) věci vyloučené z přepravy zavazadel,
j) zvláštní podmínky pro přepravu zavazadel, kterými jsou nebezpečné věci, snadno zkazitelné věci, živá zvířata, vozíky pro invalidy, dětské kočárky, jízdní kola, osobní automobily,
k) rozsah nároků cestujícího vůči dopravci z přepravní smlouvy o přepravě osob a z přepravní smlouvy o přepravě zavazadel a způsob jejich uplatňování,
l) vztah mezi dopravci ve veřejné drážní dopravě při plnění jedné přepravní smlouvy.
(3) V přepravním řádu pro přepravu věcí ve veřejné drážní nákladní dopravě se uvede zejména
a) vznik, obsah a ukončení přepravní smlouvy, včetně úpravy vztahů mezi dopravcem a odesílatelem nebo příjemcem při uzavírání, plnění a ukončení přepravní smlouvy,
b) náležitosti přepravního dokladu pro přepravu věcí, způsob placení přepravného,
c) věci z přepravy vyloučené,
d) podmínky pro přepravu nebezpečných věcí, zemřelých osob, snadno zkazitelných věcí, živých zvířat, odpadů, kolejových vozidel na vlastních kolech, věcí mimořádných rozměrů, neobvyklé hmotnosti nebo zvláštní povahy,
e) podmínky pro ustanovení, působnost a získání odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí,
f) způsob převzetí zásilky dopravcem a její vydání příjemci,
g) odpovědnost dopravce při škodě na zásilce a jiné škodě,
h) rozsah nároků odesílatele nebo příjemce vůči dopravci a způsob jejich uplatňování,
i) vztah mezi dopravci v nákladní drážní dopravě při plnění jedné přepravní smlouvy.
(4) Průvodčí drážního vozidla nebo jiná osoba ve veřejné drážní osobní dopravě pověřená dopravcem a vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce (dále jen "pověřená osoba") je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti ostatních cestujících a bezpečnosti a plynulosti dopravy. Pověřená osoba je oprávněna
a) vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku,
b) vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplacení přirážky, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje drážní vozidlo nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje; vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího,
c) nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky,
d) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému nebo vyžadovat od cestujícího osobní údaje potřebné k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému, pokud cestující nezaplatí na místě.
(5) Cestující je povinen při nástupu do drážního vozidla, pobytu v něm a při výstupu z drážního vozidla chovat se tak, aby neohrozil svou bezpečnost, bezpečnost jiných osob, bezpečnost a plynulost drážní dopravy, a dbát přiměřené opatrnosti dané povahou drážní dopravy. Cestující je dále povinen
a) dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují k zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících,
b) na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem; neprokáže-li se platným jízdním dokladem z příčin na své straně, zaplatit jízdné z nástupní do cílové stanice nebo, nelze-li bezpečně zjistit stanici, kde cestující nastoupil, z výchozí stanice vlaku a přirážku k jízdnému nebo se prokázat osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému, pokud cestující nezaplatí na místě,
c) na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za nedodržování přepravního řádu.
(6) Výši přirážky stanoví dopravce v přepravních podmínkách. Výše přirážky nesmí přesáhnout částku 1 000 Kč. Přirážka za porušení podmínek stanovených přepravním řádem činí nejvýše 1 000 Kč.
(7) Vláda vydá nařízením přepravní řád pro veřejnou nákladní drážní dopravu. Ministerstvo dopravy a spojů vydá vyhláškou přepravní řád pro veřejnou drážní osobní dopravu. Podrobnosti přepravních podmínek mohou být stanoveny ve smluvních přepravních podmínkách.
(8) Porušení povinnosti cestujícího podle odstavce 5, kterým ohrozí pověřenou osobu, je přestupkem podle zvláštního právního předpisu.7a)
 
§ 38
Omezení a zastavení veřejné drážní dopravy
(1) Drážní doprava může být přechodně omezena nebo zastavena. O přechodném omezení nebo zastavení drážní dopravy rozhodne na základě žádosti drážní správní úřad v případě, že žadatel, v jehož zájmu má dojít k přechodnému omezení nebo zastavení dopravy, prokáže oprávněnost své žádosti. Drážní správní úřad žádost projedná
a) s vlastníkem dráhy,
b) s provozovatelem dráhy,
c) s okresním úřadem, v jehož obvodu působnosti je drážní dopravou, která má být přechodně omezena nebo zastavena, zajišťována dopravní obslužnost; okresní úřad je povinen projednat své stanovisko s dotčenými obcemi,
d) s dopravcem v drážní dopravě, pokud nebyl předkladatelem žádosti o přechodné omezení nebo zastavení drážní dopravy.
(2) Dopravce je povinen přechodné omezení nebo zastavení veřejné drážní dopravy zveřejnit nejméně 14 dnů před počátkem omezení nebo zastavení drážní dopravy.
(3) Drážní správní úřad může rozhodnout o přechodném omezení drážní dopravy na nezbytně nutnou dobu z důvodů
a) veřejného zájmu na jiné mimořádné drážní dopravě,
b) bezpečnosti drážní dopravy,
c) nahromadění přepravovaných věcí na dráze s výjimkou vlečky, způsobené provozovatelem dráhy nebo jiným dopravcem.
(4) Odvolání proti rozhodnutí drážního správního úřadu o přechodném omezení drážní dopravy dopravce nemá odkladný účinek.
(5) Drážní správní úřad může rozhodnout o zastavení drážní dopravy, není-li zájem dopravců na provozování drážní dopravy a pominou-li přepravní potřeby na dráze.
(6) Dopravce je povinen přechodně omezit nebo zastavit drážní dopravu na základě opatření vydaného správními úřady oprávněnými rozhodovat v oblasti veterinární, rostlinolékařské, hygienické služby, odpadového hospodářství nebo na základě mezinárodní smlouvy, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů.
(7) Dopravce je oprávněn přechodně omezit nebo zastavit drážní dopravu z důvodů
a) nesjízdnosti dráhy v důsledku živelní pohromy, nehody nebo rekonstrukce dráhy,
b) nepředvídaného narušení provozuschopnosti dráhy,
c) nahromadění přepravovaných věcí na vlečce, způsobené provozovatelem vlečky nebo jiným dopravcem.
Dopravce na dráze tramvajové nebo trolejbusové je povinen oznámit do 3 dnů drážnímu správnímu úřadu omezení nebo přerušení dopravy, pokud se jedná o přerušení dopravy delší než 7 dnů.
 
§ 39
Závazky veřejné služby v drážní dopravě na dráze celostátní a na dráze regionální
(1) Závazky veřejné služby se pro účely tohoto zákona rozumí závazky dopravce v drážní dopravě, které dopravce přijal ve veřejném zájmu, a které by ve svém obchodním zájmu nepřijal nebo by je přijal pouze zčásti pro jejich ekonomickou nevýhodnost. Závazky veřejné služby sjednává s dopravcem ve veřejném zájmu výběrovým řízením stát a hradí dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou jejich plněním.
(2) Závazky veřejné služby jsou závazky provozu, závazky přepravy a závazky tarifní.
(3) Závazek provozu je závazek dopravce zajistit na dopravní cestě, na které je oprávněn provozovat drážní dopravu, provozování drážní dopravy plynule, pravidelně a v požadovaném počtu a časovém vedení jednotlivých vlaků, včetně provozování doplňkových přepravních služeb.
(4) Závazek přepravy je závazek dopravce přepravit cestující nebo věci za speciální cenu při splnění zvláštních podmínek.
(5) Závazek tarifní je závazek dopravce přepravit cestující nebo věci za regulovanou cenu podle cenových předpisů,7b) která je nižší, než je ekonomické jízdné nebo přepravné.
(6) Závazek veřejné služby vzniká na základě písemné smlouvy, kterou jménem státu uzavírá
a) okresní úřad s dopravcem za účelem zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu okresu; příslušným okresním úřadem je okresní úřad, v jehož územním obvodu je dopravní obslužnost na příslušné dráze nebo její rozhodující části zajišťována,
b) Ministerstvo dopravy a spojů po dohodě s Ministerstvem financí, a jedná-li se o zajištění potřeb obrany státu, i po dohodě s Ministerstvem obrany s dopravcem ve veřejném zájmu na zajištění dopravních potřeb státu.
(7) Smlouva o závazku veřejné služby se uzavírá nejméně na období platnosti jízdního řádu. Při uzavírání smlouvy o závazku veřejné služby okresní úřad dbá, aby základní dopravní obslužnost byla zajištěna vzájemným propojením veřejné drážní osobní dopravy s linkovou osobní dopravou.7c)
(8) Vymezení doplňkových přepravních služeb dopravce náležejících do závazku provozu stanoví prováděcí předpis.
7a) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
7b) § 3 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
7c) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.".
56. Za § 39 se vkládají nové § 39a, 39b, 39c a 39d, které včetně nadpisů znějí:
 
"§ 39a
Prokazatelná ztráta
(1) Prokazatelnou ztrátou se pro účely tohoto zákona rozumí rozdíl mezi ekonomicky oprávněnými náklady vynaloženými dopravcem na splnění závazku veřejné služby včetně přiměřeného zisku vztahujícího se k těmto nákladům a tržbami a výnosy dosaženými dopravcem z tohoto závazku.
(2) Prokazatelnou ztrátu vzniklou dopravci plněním závazků veřejné služby hradí
a) okresní úřad ze svého rozpočtu, jedná-li se o zajišťování základní dopravní obslužnosti území závazky veřejné služby,
b) Ministerstvo dopravy a spojů, jedná-li se o zajišťování dopravních potřeb státu ve veřejném zájmu závazky veřejné služby.
(3) Bližší vymezení prokazatelné ztráty, způsob jejího výpočtu, pravidla na přidělování finančních prostředků z rozpočtů okresních úřadů, doklady, kterými musí být výpočty prokazatelné ztráty doloženy, vymezení přiměřeného zisku, náležitosti smlouvy o závazku veřejné služby a způsob výkonu státního dozoru nad financováním dopravní obslužnosti a ostatních závazků veřejné služby stanoví prováděcí předpis.
(4) Zajišťuje-li dopravce přepravní služby mimo závazky veřejné služby nebo jiné činnosti, je povinen vést oddělenou souhrnnou analytickou evidenci závazků veřejných služeb, která se člení na evidenci podle jednotlivých okresních úřadů. Finanční prostředky určené k úhradě prokazatelné ztráty nesmí být použity k jiným účelům.
 
§ 39b
Základní dopravní obslužnost
(1) Základní dopravní obslužností územního obvodu okresu je zajištění přiměřené dopravy po všechny dny v týdnu z důvodů veřejného zájmu, především do škol, do úřadů, k soudům, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a do zaměstnání, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale únosnému rozvoji tohoto územního obvodu.
(2) Je-li základní dopravní obslužnost územního obvodu okresu zajištěna veřejnou dopravou, nelze rozpočtové prostředky použít k financování přepravních potřeb závazky veřejné služby jiným druhem souběžné veřejné dopravy. Prováděcí předpis stanoví, co se rozumí provozováním souběžné veřejné dopravy.
 
§ 39c
Závazky veřejné služby na dráze tramvajové a na dráze trolejbusové
Je-li základní dopravní obslužnost územního obvodu okresu zajišťována dopravou na dráze tramvajové nebo dráze trolejbusové, použijí se ustanovení o závazcích veřejné služby na dráze celostátní a na dráze regionální obdobně.
 
§ 39d
Ostatní dopravní obslužnost
(1) Ostatní dopravní obslužnost je zajištění dopravních potřeb územního obvodu obce nad rámec základní dopravní obslužnosti územního obvodu okresu. Na zajištění ostatní dopravní obslužnosti uzavírá obec s dopravcem závazek veřejné služby a hradí ze svého rozpočtu prokazatelnou ztrátu vzniklou dopravci plněním závazků veřejné služby.
(2) Pro závazky veřejné služby a prokazatelnou ztrátu v ostatní dopravní obslužnosti platí přiměřeně § 39 a 39a.".
57. § 40 včetně nadpisu zní:
 
"§ 40
Jízdní řád na dráze celostátní a regionální
(1) Jízdní řád veřejné drážní osobní dopravy na dráze celostátní a regionální zpracovává provozovatel dráhy. Jízdní řád je provozovatelem dráhy zpracováván koordinovaně s jízdním řádem v silniční dopravě a vychází z požadavků dopravců a z požadavků okresních úřadů na plynulé a pravidelné provozování drážní dopravy v požadovaném počtu a časovém vedení jednotlivých vlaků, které budou předmětem závazků veřejné služby.
(2) Okresní úřady uplatní u provozovatele dráhy souhrnné požadavky na počet a časové vedení jednotlivých vlaků nejpozději 240 dnů před dnem platnosti jízdního řádu. Ve stejné lhůtě předají provozovateli dráhy své požadavky dopravci.
(3) Provozovatel dráhy projedná návrh jízdního řádu a návrh změny jízdního řádu s okresními úřady ve lhůtě nejméně 120 dnů před stanovenou dobou platnosti jízdního řádu, jedná-li se o nový jízdní řád, a nejméně ve lhůtě 15 dnů před stanovenou dobou platnosti, jedná-li se o změnu jízdního řádu.".
58. Nadpis pod § 41 zní:
"Jízdní řád na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální a lanové".
59. V § 41 odst. 1 se slova "nebo na dráze lanové" nahrazují slovy "a dopravce, který má podle úředního povolení provozovat veřejnou drážní osobní dopravu na dráze lanové,".
60. Nadpis pod § 42 zní: "Platnost jízdního řádu".
61. V § 42 odst. 1 se slova "a jeho" nahrazují slovy "a dráhy regionální a jejich".
62. V § 43 odst. 3 se na konci věty slova "drážního vozidla" nahrazují slovy "nebo jiné osoby, která prokáže právní zájem na schválení typu drážního vozidla".
63. V § 43 odst. 4 se v poslední větě za slova "výrobce drážního vozidla" vkládají slova "nebo jiná osoba, která prokáže právní zájem na schválení typu drážního vozidla".
64. V § 43 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Na dráhách lze provozovat drážní vozidla neschváleného typu pro účely zkušebního provozu a při zkouškách pro schválení typu nebo změny typu, a to jen na dobu potřebnou pro tento účel, za podmínky, že technický stav vozidla a způsob provádění zkoušek za jízdy neohrozí bezpečné provozování dráhy a drážní dopravy. Podmínky provádění zkušebního provozu a řízení drážního vozidla pro každý případ stanoví drážní správní úřad. Podmínky provozování drážního vozidla zahraničního dopravce stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.".
65. V § 44 odstavec 2 zní:
"(2) Zjistí-li drážní správní úřad, že drážní vozidlo v provozu je v technickém stavu, který nezaručuje bezpečnost drážní dopravy nebo nemá vlastnosti schváleného typu nebo nemá platný průkaz způsobilosti nebo nejsou u něj prováděny pravidelné technické prohlídky podle prováděcího předpisu, rozhodne o nezpůsobilosti drážního vozidla k provozu.".
66. V § 45 se doplňují odstavce 5, 6, 7 a 8, které znějí:
"(5) Drážní správní úřad nařídí přezkoušení odborné a zdravotní způsobilosti osob k řízení, má-li důvodné pochybnosti o zdravotní nebo odborné způsobilosti těchto osob. V těchto případech drážní správní úřad zadrží průkaz způsobilosti k řízení do doby, kdy důvody pro zadržení průkazu pominou.
(6) Bez průkazu způsobilosti mohou řídit drážní vozidlo osoby při jízdním výcviku nebo při zkoušce z řízení drážního vozidla. Při provozování drážního vozidla neschváleného typu pro účely zkušebního provozu a při zkouškách pro schválení typu nebo změny typu může drážní vozidlo řídit osoba dodavatele bez průkazu způsobilosti pouze pod dohledem osoby dopravce, který zodpovídá za zachování všech zásad pro bezpečnost drážní dopravy.
(7) Drážní vozidlo náležející zahraničnímu dopravci oprávněnému provozovat v České republice drážní dopravu může řídit osoba, je-li držitelem oprávnění k řízení tohoto vozidla podle právních předpisů státu, v němž má sídlo zahraniční dopravce. Tato osoba musí být současně držitelem průkazu způsobilosti k řízení podle § 45.
(8) Maximální dobu řízení, dobu bezpečnostních přestávek a dobu odpočinku osob, které řídí drážní vozidlo, stanoví pro jednotlivé druhy drážních vozidel prováděcí předpis.".
67. V § 47 se na konci odstavce 4 doplňují včetně poznámky pod čarou č. 7d) tato slova: "nebo prohlášení výrobce o shodě s technickými předpisy7d)
7d) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.".
68. V § 48 se na začátek odstavce 1 vkládá nová věta, která zní:
"Určená technická zařízení v provozu podléhají pravidelným revizím, prohlídkám a zkouškám, kterými se ověřuje jejich technický stav a provozní způsobilost.".
69. Nadpis hlavy čtvrté zní: "MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI".
70. § 49 včetně poznámky pod čarou č. 8) zní:
 
"§ 49
(1) Mimořádnou událostí v drážní dopravě je nehoda nebo ohrožení v drážní dopravě, která ohrožuje nebo narušuje bezpečnost, pravidelnost a plynulost provozování drážní dopravy, bezpečnost osob a bezpečnou funkci staveb a zařízení nebo ohrožuje životní prostředí.
(2) Nehodou v drážní dopravě je mimořádná událost, k níž došlo v souvislosti s pohybem drážního vozidla (provozováním drážní dopravy), s následkem smrti, újmy na zdraví nebo značné škody na majetku.1) Jiné mimořádné události se považují za ohrožení.
(3) Provozovatel dráhy a dopravce jsou povinni
a) neprodleně oznámit každou mimořádnou událost v drážní dopravě drážnímu správnímu úřadu a současně každou nehodu v drážní dopravě Policii České republiky,
b) provést dokumentaci stavu v době nehody,
c) zabezpečit uvolnění dráhy pro obnovení provozování dráhy nebo drážní dopravy, pokud tomu nebrání jiné okolnosti,
d) odhalovat příčiny a okolnosti vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě a činit opatření k jejich předcházení.
8) Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.".
71. V § 50 odst. 1 se slova "1 000 000 Kč" nahrazují slovy "10 000 000 Kč".
72. V § 50 odst. 1 písm. a) se slova "celostátní nebo regionální" zrušují.
73. V § 50 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:
"d) vlastníku dráhy celostátní nebo regionální, který nenabídne dráhu, u níž není schopen zajistit její provozuschopnost, státu k odkoupení,
e) vlastníku dráhy, který neumožní pověřené osobě výkon státního dozoru ve věcech drah.".
74. V § 50 odst. 3 se slova "1 000 000 Kč" nahrazují slovy "10 000 000 Kč".
75. V § 50 odstavec 4 zní:
"(4) Drážní správní úřad uloží pokutu až do výše 10 000 000 Kč provozovateli dráhy, který
a) umožní při provozování dráhy výkon činnosti osobě, která není zdravotně způsobilá,
b) umožní při provozování dráhy výkon činnosti osobě, která není odborně způsobilá,
c) používá při provozování dráhy určené technické zařízení bez platného průkazu způsobilosti nebo ve stavu, který neodpovídá schválené technické dokumentaci,
d) neumožní dopravci, který má platnou licenci, provozovat drážní dopravu na dráze celostátní a na dráze regionální,
e) neumožní pověřené osobě výkon státního dozoru ve věcech drah.".
76. V § 51 odst. 1 se slova "1 000 000 Kč" nahrazují slovy "10 000 000 Kč".
77. V § 51 odst. 2 se slova "1 000 000 Kč" nahrazují slovy "10 000 000 Kč".
78. V § 51 odst. 3 se slova "1 000 000 Kč" nahrazují slovy "10 000 000 Kč".
79. V § 51 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:
"e) neumožní pověřené osobě výkon státního dozoru ve věcech drah,
f) umožní, aby při provozování drážní dopravy vykonávaly činnost osoby, které nejsou odborně způsobilé.".
80. V § 51 odst. 4 se slova "1 000 000 Kč" nahrazují slovy "10 000 000 Kč".
81. § 58 zní:
 
"§ 58
(1) Státní dozor ve věcech drah vykonávají Drážní úřad a obce. Výkon státního dozoru obcemi náleží do přenesené působnosti obcí. Působnost pro výkon státního dozoru je určena věcnou a územní působností drážního správního úřadu.
(2) Při výkonu státního dozoru pověřené osoby dozírají, zda jsou při provozování dráhy a drážní dopravy dodržovány a plněny povinnosti vlastníka dráhy, provozovatele dráhy a dopravce stanovené právními předpisy v zájmu bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy.
(3) Drážní úřad je oprávněn v rámci výkonu státního dozoru zjišťovat příčiny mimořádných událostí.
(4) Vrchní státní dozor ve věcech drah vykonává Ministerstvo dopravy a spojů.
(5) Při výkonu vrchního státního dozoru pověřené osoby vykonávají činnosti náležející státnímu dozoru a dále dozírají nad výkonem státního dozoru ve věcech drah vykonávaným Drážním úřadem a obcemi.
(6) Pověření k výkonu vrchního státního dozoru a k výkonu státního dozoru ve věcech drah vydává Ministerstvo dopravy a spojů.".
82. V § 59 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta:
"Doklad o pověření obsahuje jméno a příjmení pověřené osoby, její rodné číslo a fotografii, věcný a územní rozsah oprávnění a dobu platnosti.".
83. V § 62 odstavec 4 zní:
"(4) Je-li jedna fyzická nebo právnická osoba zároveň provozovatelem celostátní nebo regionální dráhy a provozovatelem drážní dopravy na těchto dráhách, je pro tuto fyzickou nebo právnickou osobu závazné vedení odděleného účetnictví při provozování dráhy a provozování drážní dopravy.".
84. V § 66 odstavec 1 zní:
"(1) Ministerstvo dopravy a spojů vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 1, § 5 odst. 3, § 6 odst. 1 a 2, § 7 odst. 2, § 14a odst. 3, § 20 odst. 4, § 22 odst. 5, § 27a odst. 4, § 35 odst. 3, § 37 odst. 7, § 39 odst. 8, § 39a odst. 3, § 39b odst. 2, § 42 odst. 3, § 43 odst. 1, § 43 odst. 4, § 43 odst. 5, § 44 odst. 1 a 2, § 45 odst. 3, § 45 odst. 8, § 47 odst. 2 a § 48 odst. 1.".
85. V § 66 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Ministerstvo dopravy a spojů po projednání s Ministerstvem vnitra vydá vyhlášku, kterou se stanoví způsob zjišťování mimořádných událostí v drážní dopravě.".
86. Pokud zákon používá názvu "Ministerstvo dopravy" nahrazuje se tento název názvem "Ministerstvo dopravy a spojů".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Dopravce, který provozuje drážní dopravu na dráze celostátní nebo na dráze regionální na základě licence, je povinen do jednoho roku od účinnosti tohoto zákona prokázat drážnímu správnímu úřadu
a) finanční způsobilost k provozování drážní dopravy,
b) sjednané pojištění odpovědnosti za škody z provozu drážní dopravy.
Neprokáže-li dopravce v této lhůtě finanční způsobilost k provozování drážní dopravy nebo sjednané pojištění odpovědnosti za škody z provozu drážní dopravy, drážní správní úřad rozhodne o odejmutí licence dopravci.
2. Dopravce, který provozuje drážní dopravu na dráze celostátní nebo na dráze regionální na základě licence, je povinen do jednoho roku od účinnosti tohoto zákona požádat o vydání osvědčení podle § 34a. Do doby vydání osvědčení se dopravce považuje za dopravce oprávněného provozovat drážní dopravu. Nepožádá-li dopravce ve stanovené lhůtě o vydání osvědčení nebo nebude-li mu osvědčení vydáno, drážní správní úřad rozhodne o odejmutí licence dopravci.
3. Provozovatel dráhy celostátní a dráhy regionální, který provozuje dráhu na základě úředního povolení, je povinen do jednoho roku od účinnosti tohoto zákona prokázat drážnímu správnímu úřadu finanční způsobilost k provozování dráhy. Neprokáže-li provozovatel dráhy v této lhůtě finanční způsobilost k provozování dráhy, drážní správní úřad rozhodne o zrušení úředního povolení k provozování dráhy.
4. Právnické a fyzické osoby, které provozují dráhu na základě úředního povolení nebo provozují drážní dopravu na základě licence a nejsou zapsány v obchodním rejstříku, jsou povinny splnit tuto podmínku nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Nesplní-li tuto podmínku, rozhodne drážní správní úřad o odejmutí úředního povolení nebo licence.
Čl.III
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá z pozdějších změn.
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000, s výjimkou ustanovení § 39 a § 39a až 39d, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

Související dokumenty