27/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
27/2008 Sb.
ZÁKON
ze dne 16. ledna 2008,
kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 557/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 270/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 28 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Příspěvková organizace dále hospodaří
a) s dotací na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů,
b) s dotací na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce.
(3) Pokud se prostředky poskytnuté podle odstavce 2 nespotřebují do konce kalendářního roku, převádějí se do rezervního fondu jako zdroj financování v následujících letech a mohou se použít pouze na stanovený účel. V rezervním fondu se tyto zdroje sledují odděleně. Prostředky, které na stanovený účel nebyly použity, podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok, ve kterém byl splněn účel, na který byla dotace poskytnuta.“.
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 4 až 8.
2. V § 30 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a prostředky převedené podle § 28 odst. 3“.
3. V § 30 odst. 3 se za slovo „fond“ vkládají slova „ , s výjimkou prostředků převedených podle § 28 odst. 3,“.
4. V § 30 odst. 4 se za slovo „fondu“ vkládají slova „ , s výjimkou prostředků převedených podle § 28 odst. 3,“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem následujícího měsíce po dni jeho vyhlášení.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

Související dokumenty