134/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
134/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. května 2011,
kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o dráhách
Čl. I
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 377/2009 Sb. a zákona č. 194/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
„Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie1a) a upravuje“.
Poznámky pod čarou č. 1 a 1a zní:
„1) Směrnice Rady 91/440/EHS z 29. července 1991 o rozvoji železnic Společenství.
Směrnice Rady 95/18/ES ze dne 19. června 1995 o vydávání licencí železničním podnikům.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES ze dne 20. března 2000 o lanových dráhách pro dopravu osob.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/12/ES ze dne 26. února 2001, kterou se mění směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji železničních podniků Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/13/ES ze dne 26. února 2001, kterou se mění směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/14/ES ze dne 26. února 2001 o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (směrnice o bezpečnosti železnic).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/51/EHS ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/58/ES ze dne 23. října 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění železniční infrastruktury.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství.
Směrnice Komise 2009/131/ES ze dne 16. října 2009, kterou se mění příloha VII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství.
1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě.
Nařízení Komise (EU) č. 36/2010 ze dne 3. prosince 2009 o vzorech Společenství pro licenci strojvedoucího, doplňková osvědčení, ověřené opisy doplňkových osvědčení a formuláře žádosti o licenci strojvedoucího podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES.“.
2. V § 2 se doplňuje nový odstavec 8, který zní:
„(8) Osobou usazenou na území České republiky je osoba oprávněná podnikat na území České republiky podle obchodního zákoníku, která je zapsána v obchodním rejstříku nebo jejíž podnik nebo organizační složka podniku umístěná na území České republiky je zapsána v obchodním rejstříku.“.
3. V § 3a odstavec 1 zní:
„(1) Dráha celostátní je součástí evropského železničního systému. Prvky evropského železničního systému stanoví prováděcí právní předpis.“.
4. V § 3a se odstavec 3 zrušuje.
5. V § 24 odstavce 4 a 5 znějí:
„(4) Přeshraniční osobní drážní doprava je doprava, při jejímž provozování je překročena státní hranice České republiky a jejímž převažujícím účelem je přeprava osob mezi dvěma nebo více členskými státy Evropské unie.
(5) Provozovat osobní drážní dopravu na dráze může právnická nebo fyzická osoba, která
a) je usazená na území České republiky, nejedná-li se o osobu usazenou v členském státě Evropské unie provozující přeshraniční osobní drážní dopravu,
b) je držitelem platné licence s výjimkou provozování drážní dopravy na dráze lanové a
c) má uzavřenou smlouvu s provozovatelem dráhy o provozování drážní dopravy, není-li provozovatel dráhy a dopravce jedna osoba.“.
6. V § 24 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:
„(6) Provozovat nákladní drážní dopravu na dráze může právnická nebo fyzická osoba, která
a) je držitelem platné licence s výjimkou provozování drážní dopravy na dráze lanové a
b) má uzavřenou smlouvu s provozovatelem dráhy o provozování drážní dopravy, není-li provozovatel dráhy a dopravce jedna osoba.
(7) Provozovat drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální může fyzická nebo právnická osoba, která
a) splňuje podmínky podle odstavce 5, jedná-li se o osobní drážní dopravu, nebo podmínky podle odstavce 6, jedná-li se o nákladní drážní dopravu,
b) je držitelem platného osvědčení dopravce,
c) má přidělenou kapacitu dopravní cesty a
d) má sjednanou cenu za užití dráhy podle cenových předpisů a stanoven způsob její úhrady.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 8.
7. V nadpisu § 34a, v § 34a odst. 1 a 3, v § 34h odst. 5, v § 43b odst. 2 písm. a), v § 49c odst. 1 písm. a), v § 52 odst. 6 úvodní části, v § 52 odst. 6 písm. m), v § 53b odst. 5 a v § 55 odst. 3 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
8. V § 34c se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
„k) vymezení systému finančních pobídek pro přídělce i dopravce k zajištění minimalizace závad na dopravní cestě a zvyšování její propustnosti pro účely sjednávání smlouvy o provozování drážní dopravy; systém může zahrnovat pokuty i odměny.“.
9. V § 34d odstavec 1 zní:
„(1) Žádost o přidělení kapacity dopravní cesty může podat osoba, která je držitelem platné licence.“.
10. V § 34d se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Osoba, která není usazená na území České republiky a hodlá podat žádost o přidělení kapacity dopravní cesty pro účely provozování přeshraniční osobní drážní dopravy, písemně oznámí tuto skutečnost nejpozději 2 měsíce před podáním žádosti podle odstavců 1 a 2 přídělci, provozovateli dráhy, pokud není přídělcem, a drážnímu správnímu úřadu. Oznámení musí obsahovat vymezení kapacity dopravní cesty, o niž se bude žádat, a vymezení trasy vlaku včetně zastávek mimo území České republiky. Drážní správní úřad postoupí oznámení bez zbytečného odkladu Ministerstvu dopravy, krajům a dopravcům, kteří na dané dopravní cestě provozují osobní drážní dopravu na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.“.
11. V § 34e se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:
„(7) Přídělce a žadatel podle § 34d odst. 1 mohou uzavřít rámcovou dohodu vymezující vlastnosti a rozsah kapacity dopravní cesty požadované na časové období přesahující jedno období platnosti jízdního řádu. Uzavřít rámcovou dohodu lze na dobu nejvýše 5 let; prodloužit platnost rámcové dohody na dobu delší než 5 let je možné, pokud žadatel podle § 34d odst. 1 má po tuto dobu povinnost zabezpečovat přepravu na základě uzavřené smlouvy nebo vynaložil investice velkého rozsahu do drážních vozidel na zajištění přepravy.
(8) Rámcová dohoda nesmí vyloučit užívání dopravní cesty jinými dopravci. Rámcová dohoda nesmí obsahovat ujednání, které by vyloučilo změnu dohody.“.
12. Za § 34i se vkládá nový § 34j, který zní:
 
㤠34j
(1) Na žádost Ministerstva dopravy, kraje nebo dopravce, který na dané dopravní cestě provozuje osobní drážní dopravu na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, nebo osoby, která podala oznámení podle § 34d odst. 3, rozhodne drážní správní úřad, zda trasa vlaku, která je nebo má být přidělena, je přeshraniční drážní osobní dopravou podle § 24 odst. 4. Ministerstvo dopravy a kraje, přes jejichž území vede trasa vlaku přeshraniční drážní osobní dopravy, jsou v řízení dotčenými orgány podle správního řádu, pokud nepodaly žádost podle věty první. Rozhodnutí drážní správní úřad oznámí též dotčeným orgánům a přídělci.
(2) Při posuzování převažujícího účelu dopravy zohlední drážní správní úřad zejména
a) délku trasy vlaku na území České republiky ve srovnání s celkovou délkou trasy vlaku,
b) počet stanic a zastávek na trase vlaku na území České republiky ve srovnání s celkovým počtem stanic a zastávek na trase vlaku a
c) předpokládaný počet cestujících, kteří by mohli vlak využít na trase na území České republiky, ve srovnání s předpokládaným počtem cestujících, kteří by mohli vlak využít na celé jeho trase, s ohledem na přepravní význam stanic, velikost sídel, v nichž jsou umístěny, a na jejich spádovou oblast.“.
13. V § 35 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , vydávání a odnímání osvědčení strojvedoucího a změn údajů v něm uvedených a doby platnosti osvědčení strojvedoucího“.
14. V § 35 odst. 1 písm. e) se za slova „drážní vozidla“ vkládají slova „na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové a vlečce“ a za slovo „řízení“ se vkládají slova „drážního vozidla“.
15. V § 35 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h) zajistit, aby drážní vozidla na dráze celostátní a regionální řídily osoby, které mají platnou licenci strojvedoucího a platné osvědčení strojvedoucího.“.
16. V § 43 odst. 1 se za slova „průkaz způsobilosti vozidla“ vkládají slova „ ; to neplatí u vozidel uvedených v § 43b odst. 1“.
17. V § 43 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Byla-li žádost podána současně ve více členských státech Evropské unie, spolupracuje drážní správní úřad s příslušnými orgány těchto členských států.“.
18. V § 43 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:
„(5) Drážní správní úřad vydá průkaz způsobilosti pro drážní vozidlo, které splňuje technické specifikace propojenosti platné v době uvedení vozidla do provozu na základě certifikátu shody, kterým autorizovaná osoba stvrzuje naplnění všech požadavků na strukturální subsystémy vozidla.
(6) Pokud bylo pro drážní vozidlo vydáno ES prohlášení o ověření subsystému, vydá drážní správní úřad průkaz způsobilosti na základě ověření, zda drážní vozidlo naplňuje podmínky
a) technické propojenosti mezi subsystémy vozidla,
b) technické propojenosti vozidla a dráhy,
c) bezpečného začlenění subsystémů vozidla do železničního systému a
d) technických požadavků nezahrnutých v technických specifikacích propojenosti, které se týkají technické propojenosti vozidla a konkrétní dráhy.“.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7 a 8.
19. V § 43 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
„(8) Pravomocné rozhodnutí ve věci schválení typu a změny na drážním vozidle oznamuje drážní správní úřad Evropské železniční agentuře.“.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.
20. V § 43 odst. 9 se věta poslední zrušuje.
21. V § 43b odstavec 1 zní:
„(1) Drážní vozidlo, jehož technická způsobilost byla schválena v členském státě Evropské unie a které splňuje všechny podmínky technických specifikací propojenosti, lze provozovat v České republice bez průkazu způsobilosti na dráhách, zařazených do evropského železničního systému, které jsou propojitelné podle technických specifikací propojenosti a za podmínek v nich uvedených.“.
22. V § 43b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Drážní vozidlo, jehož technická způsobilost byla schválena v jiném členském státě Evropské unie a které nesplňuje podmínky podle § 43 odst. 6 nebo odstavce 1, lze provozovat na dráze celostátní nebo regionální na základě rozhodnutí o schválení typu drážního vozidla nebo na základě vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla, které vydá drážní správní úřad po posouzení a ověření technické dokumentace k drážnímu vozidlu nebo typu vozidla.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
23. V § 43b odst. 3 se slova „podle odstavce 1“ nahrazují slovy „podle odstavce 2“.
24. V § 43b odst. 3 písmeno b) zní:
„b) technické údaje o vozidle, záznam o provozu a údržbě, jedná-li se o vozidlo, kterému nebylo vydáno ES prohlášení o ověření subsystému,“.
25. V § 43b odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) kopii technické dokumentace, přikládané k ES prohlášení o ověření subsystému vozidla, jedná-li se o vozidlo, kterému bylo vydáno ES prohlášení o ověření subsystému,“.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
26. V § 43b odst. 4 se slova „podle odstavce 2 písm. c)“ nahrazují slovy „podle odstavce 3 písm. d)“.
27. V § 43b se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) U drážního vozidla podle odstavce 2, které splňuje všechny podmínky technických specifikací propojenosti, posuzuje drážní správní úřad pouze
a) naplnění podmínek technické propojenosti vozidla a dráhy,
b) naplnění technicko provozních požadavků na konstrukční provedení drážního vozidla nezahrnutých v technických specifikacích propojenosti, které se týkají technické propojenosti vozidla a konkrétní dráhy,
c) zda některá část železničního systému neumožňuje provozování tohoto vozidla.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
28. V § 43b odst. 6 se slova „podle odstavce 2 písm. c)“ nahrazují slovy „podle odstavce 3 písm. d)“.
29. V § 43b se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Přehled technických provozních požadavků na konstrukční provedení drážního vozidla, nezahrnutých v technických specifikacích propojenosti, posuzovaných drážním správním úřadem podle odstavce 5, stanoví prováděcí právní předpis.“.
30. V části páté hlavě druhé se nad § 45 vkládají tato slova:
„Díl 1
Řízení drážního vozidla na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové a vlečce“.
31. V § 45 odst. 1 se slova „(dále jen „řízení“)“ nahrazují slovy „na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové a vlečce“.
32. V § 45 odst. 1, 2, 4, 5 a 8, v § 46 a v § 52 odst. 1 písm. d) se za slovo „řízení“ vkládají slova „drážního vozidla“.
33. V § 45 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.
34. V § 46 písm. a) se za slovo „řízením“ vkládají slova „drážního vozidla“.
35. V části páté hlavě druhé se za díl 1 vkládá nový díl 2, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5c) zní:
„Díl 2
Řízení drážního vozidla na dráze celostátní a regionální
 
§ 46b
(1) Řídit drážní vozidlo na dráze celostátní a regionální mohou jen osoby s platnou licencí strojvedoucího a platným osvědčením strojvedoucího.
(2) Licence strojvedoucího udělená úřadem jiného členského státu Evropské unie platí na území České republiky, není-li držitel licence mladší než 20 let.
(3) Osvědčení strojvedoucího platí na dráze nebo její části pro druhy drážních vozidel a způsob jejich užití, které jsou v něm uvedeny.
(4) Osoba bez platného osvědčení strojvedoucího může řídit drážní vozidlo na dráze celostátní a regionální pouze pod dohledem osoby, která je držitelem platného osvědčení strojvedoucího pro danou dráhu nebo její část, pokud
a) narušení plynulosti drážní dopravy nebo údržba dráhy vyžaduje odklonění drážní dopravy, které stanoví provozovatel dráhy,
b) jde o jednorázovou jízdu historického vlaku,
c) jde o výjimečnou jednorázovou jízdu nákladního vlaku,
d) jde o dodávku nebo zkušební nebo předváděcí jízdu nového typu vlaku nebo hnacího vozidla, nebo
e) jde o jízdní výcvik nebo zkoušku z řízení drážního vozidla.
(5) Jízdu drážního vozidla řízeného osobou bez platného osvědčení strojvedoucího musí dopravce předem oznámit provozovateli dráhy. V případech uvedených v odstavci 4 písm. b) až e) musí být toto oznámení učiněno nejméně 24 hodin před jízdou. S výjimečnou jednorázovou jízdou nákladního vlaku musí provozovatel dráhy vyslovit souhlas.
(6) Osoba bez platné licence strojvedoucího může řídit drážní vozidlo na dráze celostátní nebo regionální pouze pod dohledem osoby, která je držitelem platného osvědčení strojvedoucího pro danou dráhu nebo její část, druh vozidla a způsob jeho užití, a to výhradně v případě jízdního výcviku nebo zkoušky řízení drážního vozidla.
Oddíl 1
Licence strojvedoucího
 
§ 46c
Vydávání licence
(1) Licenci strojvedoucího vydá drážní správní úřad na žádost fyzické osobě, která
a) dosáhla 20 let věku a stanoveného vzdělání,
b) je spolehlivá k řízení drážního vozidla podle § 46,
c) je tělesně i duševně zdravotně způsobilá k řízení drážního vozidla,
d) prokázala všeobecnou odbornou způsobilost pro řízení drážního vozidla a pro výkon činnosti strojvedoucího a
e) uhradila drážnímu správnímu úřadu správní poplatek.
(2) Doba platnosti licence strojvedoucího je 10 let.
(3) Prováděcí právní předpis stanoví minimální stupeň dosaženého vzdělání.
 
§ 46d
Zdravotní způsobilost
(1) Zdravotní způsobilost prokazuje žadatel lékařským posudkem vydaným lékařem závodní preventivní péče a posudkem o dopravně psychologickém vyšetření vydaným psychologem.
(2) Prováděcí právní předpis stanoví podmínky zdravotní způsobilosti, rozsah, obsah a způsob provedení lékařské prohlídky a dopravně psychologického vyšetření pro vydání posudku, nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost, způsob hodnocení zdravotní způsobilosti a obsah lékařského posudku a dopravně psychologického vyšetření a dobu jeho platnosti.
 
§ 46e
Všeobecná odborná způsobilost
(1) Všeobecnou odbornou způsobilost prokazuje žadatel úspěšným složením zkoušky před komisí jmenovanou drážním správním úřadem. Předsedou komise musí být zaměstnanec drážního správního úřadu.
(2) O výsledku zkoušky vyhotoví komise protokol, který její předseda předá bez zbytečného odkladu drážnímu správnímu úřadu a oznámí výsledky zkoušky žadateli.
(3) Skládat zkoušku prokazující všeobecnou odbornou způsobilost může žadatel, který absolvoval školení pro získání příslušných znalostí, dovedností a postupů.
(4) Prokázání všeobecné odborné způsobilosti zkouškou se nepožaduje, pokud žadatel vykonával před podáním žádosti o vydání licence strojvedoucího činnost strojvedoucího nepřetržitě alespoň 3 roky.
(5) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah a obsah základních obecných znalostí, dovedností a postupů, nezbytných pro řízení drážního vozidla a výkon činnosti strojvedoucího, rozsah, obsah a způsob provádění zkoušky, způsob hodnocení výsledků zkoušky, formální a obsahové náležitosti protokolu o výsledku zkoušky, počet členů komise, požadavky na členy komise a rozsah a obsah školení.
 
§ 46f
Pravidelná lékařská prohlídka
(1) Držitel licence strojvedoucího je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce ověřující, zda trvá jeho zdravotní způsobilost.
(2) Lékařský posudek postoupí lékař, který prohlídku provedl, držiteli licence a drážnímu správnímu úřadu.
(3) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, obsah a způsob provedení lékařské prohlídky pro vydání posudku, nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost, způsob hodnocení zdravotní způsobilosti, obsah lékařského posudku a dobu jeho platnosti a četnost pravidelných lékařských prohlídek.
 
§ 46g
Duplikát a výměna licence
(1) Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení licence strojvedoucího je její držitel povinen bez zbytečného odkladu ohlásit drážnímu správnímu úřadu. Bez zbytečného odkladu po ohlášení vydá drážní správní úřad strojvedoucímu potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení licence strojvedoucího. Potvrzení nahrazuje ztracenou, odcizenou, poškozenou nebo zničenou licenci strojvedoucího a jeho platnost je 30 dnů od jeho vydání.
(2) Za ztracenou, odcizenou, poškozenou nebo zničenou licenci strojvedoucího vyhotoví strojvedoucímu na základě písemné žádosti drážní správní úřad do 20 dnů ode dne podání žádosti duplikát licence.
(3) Dojde-li ke změně údajů v licenci strojvedoucího, vydá drážní správní úřad strojvedoucímu na písemnou žádost novou licenci strojvedoucího. Žadatel musí doložit změnu údajů a zaplacení správního poplatku. Datum ukončení platnosti nové licence se musí shodovat s datem ukončení platnosti licence, která je nahrazována.
(4) Držitel licence strojvedoucího je povinen při převzetí nové licence strojvedoucího nebo jejího duplikátu odevzdat drážnímu správnímu úřadu dosavadní licenci nebo potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení licence strojvedoucího, pokud mu bylo vydáno.
 
§ 46h
Odnětí licence strojvedoucího
(1) Drážní správní úřad odejme licenci strojvedoucího osobě, která
a) přestala splňovat podmínku spolehlivosti k řízení drážního vozidla podle § 46,
b) přestala splňovat podmínku zdravotní způsobilosti, nebo
c) o odnětí požádala.
(2) Pokud se drážní správní úřad dozví o skutečnostech vzbuzujících důvodné pochybnosti o zdravotní způsobilosti, nařídí držiteli licence strojvedoucího podrobit se přezkoumání zdravotní způsobilosti ve stanoveném termínu, a je-li ohrožena bezpečnost drážní dopravy, pozastaví platnost licence do doby provedení přezkoumání.
(3) Pro přezkoumání zdravotní způsobilosti platí § 46d obdobně.
(4) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 2 nemá odkladný účinek.
Oddíl 2
Osvědčení strojvedoucího
 
§ 46i
Vydávání osvědčení
(1) Osvědčení strojvedoucího vydá dopravce na žádost fyzické osobě, která
a) je v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem,
b) je držitelem platné licence strojvedoucího a
c) prokázala zvláštní odbornou způsobilost pro
1. řízení konkrétního druhu drážního vozidla,
2. řízení na vymezených drahách nebo jejich částech a
3. užívání českého jazyka v rozsahu nezbytném pro řízení drážního vozidla na území České republiky.
(2) Dobu platnosti osvědčení strojvedoucího stanoví dopravce v souladu s vnitřním předpisem vydaným podle § 35 odst. 1 písm. b).
(3) Dopravce v osvědčení strojvedoucího vymezí dráhu nebo její část, druhy drážních vozidel a způsob jejich užití, pro které je osvědčení platné.
 
§ 46j
Zvláštní odborná způsobilost
(1) Zvláštní odbornou způsobilost prokazuje žadatel úspěšným složením teoretické a praktické zkoušky před komisí jmenovanou dopravcem v souladu s vnitřním předpisem vydaným podle § 35 odst. 1 písm. b). Alespoň 1 člen komise nesmí být v základním pracovněprávním vztahu k dopravci.
(2) Dopravce je povinen oznámit drážnímu správnímu úřadu složení zkušební komise a místo, datum a čas konání zkoušky alespoň 5 pracovních dní před jejím konáním.
(3) Znalost českého jazyka se neověřuje, pokud je mateřským jazykem žadatele český jazyk.
(4) Skládat zkoušku prokazující zvláštní odbornou způsobilost může pouze žadatel, který absolvoval školení pro získání příslušných znalostí, dovedností a postupů.
(5) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah a obsah podrobných znalostí, dovedností a postupů podle odstavce 1, rozsah, obsah a způsob provádění zkoušky, způsob hodnocení výsledků zkoušky a rozsah a obsah školení.
 
§ 46k
Pravidelné přezkoušení zvláštní odborné způsobilosti
(1) Držitel osvědčení strojvedoucího je povinen se ve lhůtách stanovených vnitřním předpisem vydaným podle § 35 odst. 1 písm. b) podrobit pravidelnému přezkoušení zvláštní odborné způsobilosti. Lhůty pro pravidelné přezkoušení nesmí překročit 3 roky.
(2) Pravidelnému přezkoušení zvláštní odborné způsobilosti je držitel osvědčení strojvedoucího povinen se podrobit, pokud déle než 1 rok nevykonával činnost strojvedoucího na vymezené dráze nebo její části.
(3) Pro pravidelné přezkoušení zvláštní odborné způsobilosti platí § 46j obdobně.
 
§ 46l
Odnětí osvědčení strojvedoucího
(1) Dopravce odejme osvědčení strojvedoucího osobě, která
a) přestala být držitelem platné licence strojvedoucího,
b) přestala splňovat podmínku zvláštní odborné způsobilosti, nebo
c) o odnětí požádala.
(2) Pokud se dopravce dozví o skutečnostech vzbuzujících důvodné pochybnosti o zvláštní odborné způsobilosti, nařídí držiteli osvědčení strojvedoucího podrobit se přezkoušení zvláštní odborné způsobilosti ve stanoveném termínu, a je-li ohrožena bezpečnost drážní dopravy, pozastaví platnost osvědčení do doby provedení přezkoušení.
(3) Pro přezkoušení zvláštní odborné způsobilosti platí § 46j obdobně.
(4) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 2 nemá odkladný účinek.
 
§ 46m
Pozbytí platnosti osvědčení strojvedoucího
(1) Osvědčení strojvedoucího pozbývá platnosti, pokud skončil základní pracovněprávní vztah mezi jeho držitelem a dopravcem, který osvědčení vydal. Držitel osvědčení neprodleně oznámí ukončení základního pracovněprávního vztahu drážnímu správnímu úřadu a předá osvědčení strojvedoucího dopravci, který je vydal.
(2) Při ukončení základního pracovněprávního vztahu předá dopravce držiteli osvědčení opis osvědčení a veškeré dokumenty dokládající absolvované školení a složené zkoušky.
 
§ 46n
Uznání zvláštní odborné způsobilosti
(1) Dopravce při vydávání osvědčení strojvedoucího uzná na žádost zvláštní odbornou způsobilost v rozsahu teoretické a praktické zkoušky nebo pravidelného přezkoušení zvláštní odborné způsobilosti, které žadatel absolvoval u předchozího zaměstnavatele, pokud
a) se absolvovaná zkouška nebo pravidelné přezkoušení vztahuje k předmětu osvědčení strojvedoucího podle § 46i odst. 3,
b) ke dni podání žádosti neuplynula lhůta pro pravidelné přezkoušení podle § 46k odst. 1 a
c) před podáním žádosti žadatel vykonával činnost strojvedoucího na vymezené dráze nebo její části bez přerušení nebo přerušení nepřesáhlo 1 rok.
(2) Není-li sjednána se zaměstnancem kvalifikační dohoda, je dopravce povinen po vydání osvědčení strojvedoucího uhradit předchozímu zaměstnavateli, u kterého držitel osvědčení absolvoval teoretickou a praktickou zkoušku nebo pravidelné přezkoušení zvláštní odborné způsobilosti, poměrnou část nákladů vynaložených zaměstnavatelem na školení podle § 46j odst. 4, pokud
a) uznal zvláštní odbornou způsobilost podle odstavce 1 a
b) základní pracovněprávní vztah u předchozího zaměstnavatele byl rozvázán výpovědí zaměstnance nebo dohodou.
(3) Náklady podle odstavce 2 zahrnují skutečně vynaložené náklady na školení nezbytné pro absolvování teoretické a praktické zkoušky nebo posledního pravidelného přezkoušení v rozsahu, v jakém byla zkouška nebo přezkoušení uznána. Poměrná část nákladů se určí tak, že se rozdíl mezi lhůtou pro pravidelné přezkoušení, vyjádřenou v kalendářních dnech, a počtem kalendářních dní, po které v této lhůtě trval pracovní poměr k předchozímu zaměstnavateli, vydělí lhůtou pro pravidelné přezkoušení, vyjádřenou v kalendářních dnech; výsledná hodnota se vynásobí celkovými náklady podle věty první.
(4) Dopravce je povinen do 1 měsíce od vydání osvědčení strojvedoucího písemně vyzvat předchozího zaměstnavatele držitele osvědčení, aby doložil poměrnou část nákladů podle odstavců 2 a 3, pokud uznal zvláštní odbornou způsobilost podle odstavce 1. Úhradu poměrné části nákladů předchozímu zaměstnavateli provede dopravce do tří měsíců od doručení všech podkladů, nedohodnou-li se jinak.
 
§ 46o
Školení
(1) Školení podle § 46e odst. 3 a § 46j odst. 4 může poskytovat pouze fyzická nebo právnická osoba, které byla udělena akreditace k provozování této činnosti drážním správním úřadem.
(2) Akreditaci udělí drážní správní úřad právnické nebo fyzické osobě, která doloží, že
a) je držitelem živnostenského oprávnění,
b) má vytvořen plán pro zajištění teoretické i praktické části školení, ve kterém vymezí organizaci, rozsah a způsob provádění školení, včetně systému kontroly,
c) teoretické a praktické části školení budou zajišťovat osoby s dostatečnou odbornou způsobilostí a praxí a jízdní výcvik budou zajišťovat osoby, které jsou držiteli platné licence strojvedoucího a osvědčení strojvedoucího,
d) má právo k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytného pro poskytování školení,
e) má zajištěno poskytování praktické části školení na drážních vozidlech a
f) uhradila drážnímu správnímu úřadu správní poplatek.
(3) Osoba, které byla udělena akreditace k poskytování školení, je povinna
a) zajišťovat školení podle vytvořeného plánu,
b) zajišťovat školení odborně způsobilými osobami a
c) mít po celou dobu provozování své činnosti právo k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytného pro poskytování školení a mít tyto prostory a vybavení po celou dobu k dispozici a
d) zajišťovat poskytování praktické části školení na drážních vozidlech.
(4) Drážní správní úřad odejme akreditaci k poskytování školení osobě, která opakovaně nebo hrubým způsobem porušila povinnosti podle odstavce 3.
(5) Drážní správní úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam osob, kterým udělil akreditaci, a pravidelně jej aktualizuje.
Oddíl 3
Dohled a rejstříky
 
§ 46p
(1) Pokud drážní správní úřad zjistí, že držitel licence strojvedoucího vydané příslušným orgánem jiného členského státu Evropské unie přestal splňovat podmínku zdravotní způsobilosti, požádá tento orgán o přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele licence nebo o pozastavení platnosti licence. Je-li ohrožena bezpečnost drážní dopravy, zakáže drážní správní úřad držiteli licence strojvedoucího řízení drážních vozidel až do doby, kdy mu příslušný orgán podle věty první sdělí své rozhodnutí. Odvolání proti zákazu řízení drážního vozidla nemá odkladný účinek.
(2) Je-li dožádaným orgánem drážní správní úřad, posoudí žádost a ve lhůtě 28 dnů od jejího doručení sdělí své rozhodnutí dožadujícímu orgánu, Evropské komisi a příslušným orgánům členských států Evropské unie.
(3) Nesouhlasí-li drážní správní úřad s rozhodnutím orgánu jiného členského státu Evropské unie podle odstavce 1, předá záležitost Evropské komisi. Zákaz řízení drážního vozidla uložený podle odstavce 1 lze v takovém případě prodloužit do vydání rozhodnutí Evropské komise.
(4) Pokud drážní správní úřad zjistí, že držitel osvědčení strojvedoucího přestal splňovat podmínku zvláštní odborné způsobilosti, požádá dopravce nebo provozovatele dráhy, který osvědčení vydal, o přezkoušení zvláštní odborné způsobilosti držitele osvědčení nebo o pozastavení platnosti osvědčení. Je-li ohrožena bezpečnost drážní dopravy, zakáže drážní správní úřad držiteli osvědčení strojvedoucího řízení drážních vozidel až do doby, kdy mu dopravce nebo provozovatel dráhy sdělí své rozhodnutí. Odvolání proti zákazu řízení drážního vozidla nemá odkladný účinek. Zároveň o tomto zákazu uvědomí Evropskou komisi a orgány, které vydávají licence strojvedoucího v dalších státech Evropské unie.
(5) Postup podle odstavců 1 a 4 oznámí drážní správní úřad bez zbytečného odkladu Evropské komisi a příslušným orgánům členských států Evropské unie.
 
§ 46q
Dopravce je povinen provádět pravidelnou kontrolu činnosti strojvedoucích, kterým vydal osvědčení strojvedoucího. Vzniknou-li v důsledku kontroly pochybnosti o zdravotní způsobilosti strojvedoucího nebo trvá-li dočasná pracovní neschopnost strojvedoucího déle než 3 měsíce, oznámí dopravce tuto skutečnost neprodleně drážnímu správnímu úřadu.
 
§ 46r
(1) Evidence údajů o osobách, kterým byla vydána licence strojvedoucího, je vedena v rejstříku licencí, který je informačním systémem veřejné správy podle jiného právního předpisu. Správcem rejstříku licencí je drážní správní úřad. Drážní správní úřad pravidelně aktualizuje údaje vedené v rejstříku.
(2) Dopravce vede a pravidelně aktualizuje evidenci údajů o osobách, kterým vydal osvědčení strojvedoucího, v rejstříku osvědčení strojvedoucích, který je informačním systémem veřejné správy podle jiného právního předpisu.
(3) Údaje, vedené v rejstřících podle odstavců 1 a 2, formát údajů, přístupová práva k rejstříkům, postup při výměně údajů, dobu uchovávání údajů a postup v případě úpadku dopravce stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie5c).
5c) Rozhodnutí Komise 2010/17/ES o přijetí základních parametrů pro rejstříky licencí strojvedoucích a doplňkových osvědčení podle směrnice 2007/59/ES.“.
36. V § 49c odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) při schválení nového typu nebo modernizaci drážního vozidla, pokud drážní správní úřad obdržel žádost o schválení typu nebo modernizaci před zveřejněním technických specifikací propojenosti v Úředním věstníku Evropské unie,“.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).
37. V § 49c odstavec 2 zní:
„(2) Drážní správní úřad oznamuje Evropské komisi případy nedodržení technických specifikací propojenosti při výstavbě nové dráhy nebo její modernizaci podle odstavce 1 písm. a) nebo při schválení nového typu nebo modernizaci drážního vozidla podle odstavce 1 písm. b).“.
38. V § 49c se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Drážní správní úřad informuje Evropskou komisi o seznamu projektů podle odstavce 1 písm. a) a b), které jsou v pokročilé fázi rozvoje, do jednoho roku od vstupu technických specifikací propojenosti v platnost.
(4) Pokud při uvedení strukturálních subsystémů evropského železničního systému do provozu nebudou splněny technické specifikace propojenosti, oznámí drážní správní úřad Evropské komisi
a) důvod neuplatnění technických specifikací propojenosti,
b) technicko provozní vlastnosti konstrukčního provedení dráhy a drážního vozidla,
c) autorizovanou osobu, která posuzuje naplnění požadavků na strukturální subsystémy.“.
39. V § 49d odstavce 3 a 4 znějí:
„(3) Údaje o vozidle, které je určené pro provozování na dráze celostátní nebo regionální, poskytuje vlastník drážního vozidla Drážnímu úřadu do 15 dnů od uvedení vozidla do provozu nebo, dojde-li ke změně údaje zapisovaného do registru drážních vozidel, do 15 dnů od vzniku změny.
(4) Údaje z registru drážních vozidel a údaje z registru součástí subsystémů poskytuje Drážní úřad orgánům členských států Evropské unie, které vedou registry drážních vozidel a registry součástí subsystémů a orgánům členských států Evropské unie, které provádějí zjišťování příčin vzniku nehod v drážní dopravě, způsobem umožňujícím dálkový přístup. Drážní úřad na základě odůvodněné žádosti poskytne údaje vedené v registru drážních vozidel Evropské železniční agentuře, provozovateli dráhy, dopravci a ostatním osobám uvedeným v registru.“.
40. V § 49e odstavec 4 zní:
„(4) Zjistí-li Drážní úřad, že strukturální subsystém, pro který bylo vydáno ověření o shodě nebo o vhodnosti použití, není plně v souladu s příslušnou technickou specifikací propojenosti nebo nesplňuje základní požadavky na konstrukční a provozní podmínky, rozhodne o uložení ochranného opatření, kterým zamezí dalšímu používání strukturálního subsystému, a provedení dodatečného posouzení shody autorizovanou osobou. Rozhodnutí podle věty první a jeho odůvodnění oznámí Drážní úřad bez zbytečného odkladu Evropské komisi.“.
41. V § 49e odstavec 5 zní:
„(5) Pokud pro strukturální subsystém nejsou vydány technické specifikace propojenosti nebo bylo rozhodnuto o výjimce podle § 49c odst. 1 nebo provozování strukturálního subsystému vyžaduje dodržení technických požadavků, které nejsou součástí technických specifikací propojenosti, sestaví Drážní úřad pro provozování strukturálního subsystému přehled technických požadavků na konstrukční provedení drážního vozidla a přehled stavebně technických podmínek provozování dráhy a poskytne je Evropské komisi.“.
42. V § 51 odst. 1 písm. h) se slova „§ 24 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 24 odst. 5 písm. b) a odst. 6 písm. a)“.
43. V § 52 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:
„a) provozuje drážní dopravu v rozporu s § 24 odst. 5 písm. a),“.
Dosavadní písmena a) až f) se označují jako písmena b) až g).
44. V § 52 odst. 1 se v písmeni f) slovo „nebo“ zrušuje.
45. V § 52 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až j), která znějí:
„h) nezajistí v souladu s § 46i odst. 1 vydávání osvědčení strojvedoucího,
i) neprovádí v souladu s § 46q pravidelnou kontrolu činnosti strojvedoucích, kterým vydal osvědčení strojvedoucího, nebo
j) nezajistí v souladu s § 46r odst. 2 vedení a pravidelnou aktualizaci rejstříku osvědčení strojvedoucích a poskytování informací z tohoto rejstříku v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie5c).“.
46. V § 52 odst. 2 písm. a) se slova „§ 24 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 24 odst. 7 písm. b)“.
47. V § 52 odst. 2 se v písmeni e) slovo „nebo“ zrušuje.
48. V § 52 odst. 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) nepodá písemné oznámení podle § 34d odst. 3 přídělci nebo drážnímu správnímu úřadu.“.
49. V § 52 odst. 12 písm. a) se slova „podle odstavce 1 písm. a)“ nahrazují slovy „podle odstavce 1 písm. b)“.
50. V § 52 odst. 12 písm. a) se slova „odstavce 2 písm. b), c), d), e) nebo f)“ nahrazují slovy „odstavce 2 písm. b), c), d), e), f) nebo g)“.
51. V § 52 odst. 12 písm. b) se slova „odstavce 1 písm. b), c), d), e) nebo f),“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. a), c), d), e), f), g),“.
52. V § 52 odst. 12 písm. b) se za slova „odstavce 1 písm. a), c), d), e), f), g),“ vkládají slova „h), i) nebo j),“.
53. V § 66 odst. 1 se slova „§ 43 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 43 odst. 7“.
54. V § 66 odst. 1 se za slova „§ 43a odst. 5,“ vkládají slova „§ 43b odst. 7,“.
55. V § 66 odst. 1 se slova „§ 45 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 45 odst. 7“.
56. V § 66 odst. 1 se za slova „§ 45 odst. 7,“ vkládají slova „§ 46c odst. 3, § 46d odst. 2, § 46e odst. 5, § 46f odst. 3, § 46j odst. 5,“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Povolení k uvedení do provozu udělená drážnímu vozidlu zahraničního dopravce před 19. červencem 2008 na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, zůstávají v platnosti.
2. Platné průkazy způsobilosti k řízení drážního vozidla vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona opravňují k řízení drážního vozidla na dráze celostátní a regionální podle dosavadní právní úpravy
a) v dopravě přes státní hranice do 31. prosince 2011,
b) ve vnitrostátní dopravě do 31. prosince 2015.
3. Držitelé platného průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla, kteří vykonávají činnost strojvedoucích na dráze celostátní nebo regionální, mohou požádat drážní správní úřad o vydání licence strojvedoucího
a) pro řízení drážního vozidla v dopravě přes státní hranice do 31. října 2011,
b) pro řízení drážního vozidla ve vnitrostátní dopravě do 31. prosince 2014.
K žádosti přiloží posudek, který dokládá zdravotní způsobilost podle zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a není starší než 3 měsíce. Drážní správní úřad vydá žadateli, který je zdravotně způsobilý, licenci strojvedoucího.
4. Držiteli licence strojvedoucího, vydané podle bodu 3, vydá dopravce osvědčení strojvedoucího bez prokazování zvláštní odborné způsobilosti, pokud
a) je v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem a
b) od vydání licence strojvedoucího neuplynul více než 1 rok.
V osvědčení strojvedoucího vymezí dopravce dráhu nebo její část, druhy drážních vozidel a způsob jejich užití, pro které je osvědčení platné, podle druhu dráhy a druhu drážního vozidla uvedených v průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla, vydaném podle zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném do dne účinnosti tohoto zákona. Průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla pozbývá platnosti dnem vydání osvědčení vydaného podle zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. III
V položce 58 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb. a zákona č. 105/2011 Sb., se doplňují písmena k) a l), která znějí:
„k) Vydání licence strojvedoucího        Kč 500
l) Udělení akreditace k provádění        Kč 3 000
školení pro získání licence 
strojvedoucího a osvědčení
strojvedoucího “.
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 13 až 15, 30 až 35, 44, 45, 52 a 56, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Související dokumenty