25/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
25/2015 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. ledna 2015,
kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 139/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 344/2013 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 3a zní:
„3a) Článek 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie.“.
2. V § 3 písm. h) bodě 8 se slova „Pozemkového fondu České republiky,“ zrušují.
3. V § 3 písm. j) se slova „strukturálních fondů4a), Fondu soudržnosti4a), podpory pro rozvoj venkova4b) nebo Evropského rybářského fondu4c)“ nahrazují slovy „orgánů, subjektů a fondů uvedených v článku 175 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 nebo Fondu evropské pomoci nejchudším osobám4a)“.
4. Poznámka pod čarou č. 4a zní:
„4a) Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 ze dne 11. března 2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám.“.
5. Poznámky pod čarou č. 4b a 4c se včetně odkazů na ně zrušují.
6. Poznámka pod čarou č. 5a zní:
„5a) Článek 2 odst. 3 rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie.“.
7. V § 10 odst. 4 se slova „obsluhou a s umořováním státního dluhu“ nahrazují slovy „řízením likvidity státní pokladny a řízením státního dluhu“.
8. V § 10 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 42 zní:
„(5) Příjmy a výdaje na účtech státních finančních aktiv, s výjimkou operací spojených s řízením likvidity státní pokladny a řízením státního dluhu, tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv. Příjmy ani výdaji státního rozpočtu nejsou převody mezi dvěma účty státních finančních aktiv a operace investování peněžních prostředků jaderného účtu a účtu rezervy pro důchodovou reformu, případně dalších účtů, pokud tak dále stanoví tento zákon, s výjimkou realizovaných výnosů z tohoto investování. Správcem kapitoly Operace státních finančních aktiv je ministerstvo.
42) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.
9. § 11a včetně nadpisu zní:
 
㤠11a
Plnění závazků vyplývajících z práva Evropské unie, týkajících se jejích vlastních zdrojů
Systém vlastních zdrojů a financování rozpočtu Evropské unie se řídí rozhodnutím Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie.“.
10. V § 14 odst. 3 písm. e) se na konci bodu 3 čárka nahrazuje tečkou a bod 4 se zrušuje.
11. V § 14 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavce 7 až 14 se označují jako odstavce 6 až 13.
12. V § 14 odstavec 6 zní:
„(6) V rozhodnutí o poskytnutí dotace může poskytovatel stanovit, že nesplnění některých podmínek podle odstavce 4 písm. g) nebo porušení povinnosti stanovené právním předpisem bude postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně nižším, než kolik činí celková částka dotace. Při stanovení nižšího odvodu uvede poskytovatel procentní rozmezí nebo pevný procentní podíl vztahující se buď k celkové částce dotace, nebo k částce, ve které byla porušena rozpočtová kázeň, nebo stanoví pevnou částku odvodu; přitom přihlédne k závažnosti porušení rozpočtové kázně a jeho vlivu na dodržení účelu dotace.“.
13. V § 14 odstavec 9 zní:
„(9) Odstavec 6 a přiměřeně odstavce 7 a 8 se použijí též pro poskytování dotací z Národního fondu.“.
14. V § 14 odst. 13 písm. a) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.
15. § 14e zní:
 
㤠14e
(1) Poskytovatel nemusí vyplatit dotaci nebo její část, domnívá-li se, že její příjemce v přímé souvislosti s ní porušil povinnosti stanovené právním předpisem nebo nedodržel účel dotace nebo podmínky, za kterých byla dotace poskytnuta; je-li stanoven nižší odvod za porušení rozpočtové kázně podle § 14 odst. 6, výše nevyplacené části dotace musí být stanovena v rámci částek vypočítaných podle § 14 odst. 6. Přitom v rámci procentního rozmezí přihlédne poskytovatel k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. Nevyplatit dotaci nebo její část nelze při nedodržení povinnosti podle § 14 odst. 4 písm. k).
(2) Poskytovatel o opatření podle odstavce 1 bez zbytečného odkladu vhodným způsobem informuje příjemce. Příjemce může do 15 dnů ode dne, kdy tuto informaci obdržel, podat poskytovateli proti tomuto opatření námitky. O námitkách rozhoduje ten, kdo stojí v čele poskytovatele.
(3) V rozhodnutí o námitkách se rozhodne o tom, zda opatření poskytovatele bylo plně oprávněné, částečně oprávněné nebo zda oprávněné nebylo. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat.
(4) Bylo-li opatření poskytovatele v rozhodnutí o námitkách posouzeno jako plně oprávněné, poskytovatel dotaci nebo její část příjemci nevyplatí. Bylo-li posouzeno jako částečně oprávněné, poskytovatel vyplatí příjemci část dotace, kterou mu neoprávněně nevyplatil. Bylo-li posouzeno jako neoprávněné, poskytovatel příjemci vyplatí nevyplacenou dotaci nebo její část. Poskytovatel vyplatí příjemci dotaci nebo její část, kterou mu neoprávněně nevyplatil, do pěti pracovních dnů ode dne právní moci rozhodnutí o námitkách.
(5) Poskytovatel informuje o opatření podle odstavce 1 a o rozhodnutí o námitkách podle odstavce 3 vhodným způsobem bez zbytečného odkladu finanční úřad.
(6) Provede-li poskytovatel opatření podle odstavce 1, může pokračovat v proplácení zbývající části dotace.“.
16. Za § 14e se vkládá nový § 14f, který zní:
 
㤠14f
(1) Poskytovatel bez zbytečného odkladu písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě22) v jím stanovené lhůtě, pokud se na základě kontrolního zjištění domnívá, že příjemce dotace v přímé souvislosti s ní porušil podmínku,
a) za které byla dotace poskytnuta,
b) u níž poskytovatel podle § 14 odst. 6 stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace, a
c) jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě.
(2) V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl opatření k nápravě podle odstavce 1 nebo vrátil dotaci nebo její část podle odstavce 3, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
(3) Poskytovatel písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části v jím stanovené lhůtě, pokud se na základě kontrolního zjištění domnívá, že příjemce dotace v přímé souvislosti s ní
a) porušil povinnost stanovenou právním předpisem, s výjimkou povinnosti podle § 14 odst. 4 písm. k),
b) nedodržel účel dotace, nebo
c) porušil jinou podmínku, za které byla dotace poskytnuta a u které nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě podle odstavce 1.
(4) Výše částky navržené ve výzvě k vrácení dotace nebo její části musí být stanovena v rámci částek vypočítaných podle § 14 odst. 6.
(5) Vrácená dotace nebo její část se dnem jejího vrácení započítává do plnění povinnosti provést odvod za porušení rozpočtové kázně.
(6) Částku vrácenou na základě výzvy k vrácení dotace nebo její části přijímá poskytovatel na účet cizích prostředků a poté ji rozdělí a zašle na jednotlivé účty obdobně podle § 44a odst. 2 a 3.
(7) Poskytovatel bez zbytečného odkladu vhodným způsobem informuje příslušný finanční úřad o
a) vydání výzvy k provedení opatření k nápravě a o vydání výzvy k vrácení dotace,
b) tom, jak bylo na výzvu reagováno.“.
17. V § 24a větě první se slova „účel nebo podmínky použití prostředků“ nahrazují slovy „obdobně podle § 14 odst. 4 náležitosti, za kterých mají být prostředky použity“ a ve větě druhé se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.
18. V § 26 odst. 2 větě první se slova „účel nebo podmínky použití přesunovaných prostředků“ nahrazují slovy „obdobně podle § 14 odst. 4 náležitosti, za kterých mají být prostředky použity“ a ve větě třetí se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.
19. V § 26 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Obdobně postupuje organizační složka státu, která určuje účel nebo podmínky, za kterých mohou být prostředky zařazeny do státního rozpočtu.“.
20. V § 26 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Organizační složka státu, jejíž rozpočet se snižuje podle odstavce 2, může postupovat podle § 14f obdobně, jestliže realizátorem projektu je organizační složka státu. Vrácení přesunutých prostředků se provádí rozpočtovým opatřením, mají-li být vráceny do státního rozpočtu, v ostatních případech je organizační složka státu, jejíž rozpočet byl snížen, přijímá na účet cizích prostředků a postupuje v souladu s § 44a odst. 1.“.
21. V § 33 odst. 3 se slovo „netermínovaných“ nahrazuje slovem „peněžních“.
22. V § 34 odst. 1 větě první se slova „úvěru nebo“ nahrazují slovy „zápůjčky, úvěru nebo vydáním a“.
23. Poznámka pod čarou č. 11f zní:
„11f) Článek 2 odst. 1 písm. b) a c) rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie.“.
24. V § 34 odst. 3 se slova „krátkodobě půjčovat“ nahrazují slovy „z nich poskytovat krátkodobé zápůjčky a úvěry“, za slova „podle § 35 odst. 5“ se vkládají slova „a jiným státům“ a číslo „7“ se nahrazuje číslem „6“.
25. V § 34 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Na účty ministerstva pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu včetně účtů zřízených v bankách a pobočkách zahraničních bank mohou plynout příjmy podle § 6 odst. 1 a mohou se z nich hradit výdaje podle § 7 odst. 1, jestliže souvisejí s řízením likvidity státní pokladny nebo řízením státního dluhu. Tyto příjmy a výdaje se za určitou dobu, nejdéle za jeden měsíc, mohou sečíst a vzájemně započíst; v tom případě se jejich saldo do tří pracovních dnů po posledním dni této doby vypořádá se státním rozpočtem, kapitolou Státní dluh. Účty ministerstva pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu včetně účtů zřízených v bankách a pobočkách zahraničních bank vedené v jednotné evropské měně, případně v dalších měnách mohou dále zprostředkovávat cizoměnové platby ze státního rozpočtu a do něj.“.
26. V § 35 odst. 1 písm. d) se slova „nebo listinných“ a slova „včetně státních dluhopisů pro fyzické osoby,“ zrušují.
27. V § 35 odst. 1 písm. f) se za slovo „papírů,“ vkládají slova „vést evidenci imobilizovaných státních dluhopisů, nebo zaknihovaných cenných papírů,“.
28. V § 35 odstavce 4 až 6 znějí:
„(4) Ministerstvo v rámci výkonu řízení státního dluhu vytváří na účtech ministerstva pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu rezervu peněžních prostředků z vydávání a prodeje státních dluhopisů, z přijatých zápůjček a úvěrů, z dalších zdrojů financování státního dluhu a ze sjednaných finančních zajištění nebo srovnatelných zajištění podle práva cizího státu jako zdroje ministerstva pro vyloučení tržních rizik, rizik z neumístění státních dluhopisů na finančním trhu a dalších rizik souvisejících s financováním schodku státního rozpočtu a státního dluhu a jako zdroje pro plnění dluhů ze smluv, jimiž se sjednává finanční zajištění nebo srovnatelné zajištění podle práva cizího státu. Ministerstvo je oprávněno rezervu peněžních prostředků ukládat nebo investovat na finančním trhu. Tyto peněžní prostředky a operace s nimi související podléhají evidenci ve státních finančních aktivech.
(5) Ministerstvo je oprávněno přijímat zápůjčky nebo úvěry od právnických osob a jiných států nebo poskytovat zápůjčky nebo úvěry právnickým osobám, za jejichž dluhy z hlavní činnosti ručí podle zvláštního zákona Česká republika, státním fondům a dalším právnickým osobám, rozhodne-li vláda, že zápůjčka nebo úvěr jsou nezbytné k odvrácení škod v národním hospodářství. V souvislosti s tím je ministerstvo oprávněno pro tyto právnické osoby sjednávat obchody s investičními nástroji, včetně derivátů k omezení úrokových a měnových či jiných rizik těchto právnických osob.
(6) Zápůjčky a úvěry poskytnuté podle § 34 odst. 3 a podle odstavce 5 nejsou výdajem státního rozpočtu, splátky těchto zápůjček a úvěrů nejsou příjmem státního rozpočtu a úroky a jiné příjmy z těchto zápůjček a úvěrů jsou příjmem státního rozpočtu.“.
29. V § 35 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Ministerstvo může vydávat státní dluhopisy na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu bez zahrnutí rozpočtovaného salda kapitoly Operace státních finančních aktiv, na úhradu jmenovitých hodnot nebo jistin státního dluhu, včetně jmenovitých hodnot nebo jistin derivátů souvisejících s úhradou jmenovitých hodnot nebo jistin státního dluhu, za účelem vytváření rezervy peněžních prostředků podle odstavce 4, za účelem poskytování zápůjček a úvěrů právnickým osobám podle odstavce 5, za účelem plnění dluhů ze smluv, jimiž se sjednává finanční zajištění nebo srovnatelné zajištění podle práva cizího státu, nebo rozhodla-li tak vláda. V souvislosti s řízením likvidity státní pokladny a řízením státního dluhu lze státní dluhopisy při jejich vydání zapsat nejprve na majetkový účet ministerstva v příslušné evidenci.“.
30. V § 36 odst. 2 písm. b) se slovo „oprávněn“ nahrazuje slovem „příslušný“.
31. V § 36 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ministerstva mimo běžné hospodaření“.
32. V § 36 odst. 3 větě první se za slova „aktiv je“ vkládá slovo „také“, ve větě šesté se za slovo „účtu“ vkládají slova „ukládat do bank nebo“ a ve větě sedmé se slova „a 2“ nahrazují slovy „a v § 35 odst. 2“.
33. V § 36 odst. 4 větě první se za slova „majetkové účasti“ vkládají slova „státu v obchodních společnostech“ a slova „má ministerstvo povinnost evidovat mimo bilanci státních finančních aktiv a pasiv“ se nahrazují slovy „nejsou součástí státních finančních aktiv a ministerstvo má povinnost je evidovat mimo státní finanční aktiva“.
34. V § 36 odst. 5 se slova „§ 14 odst. 1, 4 až 6 a 11“ nahrazují slovy „§ 14 odst. 1, 3 až 6 a 10 až 13“.
35. V § 36 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 6 až 9.
36. V § 36 odstavce 7 a 8 znějí:
„(7) Státními finančními pasivy jsou
a) dluhy státu odpovídající jmenovitým hodnotám jím vydaných dluhopisů; do státních finančních pasiv však nevstupují dluhy státu z dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet, který vede ministerstvo v příslušné evidenci, po dobu, co jsou na tomto účtu zapsány, jakož i vlastní dluhopisy nabyté státem jako jejich emitentem před datem jejich splatnosti,
b) dluhy ze státem přijatých zápůjček a úvěrů,
c) dluhy ze státem vystavených směnek,
d) dluhy z nesplacené části upsaného kapitálu majetkových účastí evidovaných ve státních finančních aktivech.
(8) Státní dluh tvoří státní finanční pasiva uvedená v odstavci 7 písm. a) až c) zohledňující jmenovité hodnoty nebo jistiny derivátů a jmenovité hodnoty státních dluhopisů, které jsou předmětem finančního zajištění nebo srovnatelného zajištění podle práva cizího státu.“.
37. V § 37 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „prostřednictvím strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu4a)“.
38. V § 44 odst. 1 písm. i) se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“.
39. V § 44a odst. 1 a 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova „mimo prostředky poskytnuté ze státního fondu na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, které jsou státním fondem označeny jako prostředky odpovídající spolufinancování z rozpočtu Evropské unie,“.
40. V § 44a odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo prostředky poskytnuté ze státního fondu na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, které jsou státním fondem označeny jako prostředky odpovídající spolufinancování z rozpočtu Evropské unie“.
41. V § 44a odst. 3 písm. d) se za slova „nebo f)“ vkládají slova „nebo prostředky poskytnuté ze státního fondu na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, které jsou státním fondem označeny jako prostředky odpovídající spolufinancování z rozpočtu Evropské unie“.
42. V § 44a odst. 4 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).
43. V § 44a odst. 4 písm. a) se slova „obsahující prostředky od Evropské unie,“ nahrazují slovy „pevnou částku podle § 14 odst. 6, nebo“, číslo „7“ se nahrazuje číslem „6“ a za slova „procentních rozmezí“ se vkládají slova „nebo pevný procentní podíl“, za slova „procentního rozmezí“ se vkládají slova „nebo pevného procentního podílu“ a slova „dosažení cíle“ se nahrazují slovy „dodržení účelu“.
44. V § 44a se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:
„(5) V případě vícenásobného porušení povinností uvedených v právních předpisech a porušení podmínek stanovených v rozhodnutí pro poskytnutí dotace při zadávání veřejných zakázek bude uložen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši nejvyššího odvodu stanoveného podle § 14 odst. 6, nestanoví- li výslovně poskytovatel dotace nebo organizační složka státu v souladu s § 24a a § 26 odst. 2 jinak.
(6) Odvod za porušení rozpočtové kázně se neuloží, jestliže jeho výše v souhrnu za všechna porušení ve vztahu k jedné poskytnuté dotaci nebo celkovým použitým prostředkům nepřesahuje 1 000 Kč.“.
Dosavadní odstavce 5 až 11 se označují jako odstavce 7 až 13.
45. V § 44a odst. 7 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou a písmeno b) se zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).
46. V § 44a odst. 10 větě první se slova „podle odstavce 4 písm. b) a c)“ zrušují a ve větě druhé se slova „nebo nevyplaceny postupem podle odstavce 5 písm. b)“ zrušují.
47. V § 45 odst. 1 větě třetí se slova „ , případně stanovenými jí zákonem, kterým byla zřízena“ nahrazují slovy „nebo příjmy a výdaje související s činnostmi stanovenými jí zákonem“.
48. V § 45 odst. 10 se věta druhá nahrazuje větou „Příjmy státního rozpočtu soustředěné na jiných než příjmových účtech je organizační složka státu povinna do 30 pracovních dnů po připsání částky na její účet, případně do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy je nepochybné, že prostředky mají být příjmem státního rozpočtu nebo je nepochybné, příjmem, které organizační složky státu mají být, odvést do státního rozpočtu, pokud tento zákon nestanoví jinak.“.
49. Poznámka pod čarou č. 25a zní:
„25a) Článek 2 rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie.“.
50. V § 47 odst. 1 písm. b) se před bod 1 vkládají nové body 1 a 2, které včetně poznámek pod čarou č. 42 a 43 znějí:
„1. na platy státních zaměstnanců42),
2. na platy a ostatní platby za provedenou práci43) kromě platů státních zaměstnanců,
42) Příloha k vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, položka 5013.
43) Příloha k vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášek č. 484/2003 Sb., č. 440/2006 Sb., č. 357/2009 Sb. a č. 464/2013 Sb., podseskupení položek 501 a 502 kromě položky 5013.“.
Dosavadní body 1 až 4 se označují jako body 3 až 6, dosavadní bod 5 se označuje jako bod 8, dosavadní bod 6 se označuje jako bod 7 a dosavadní bod 7 se označuje jako bod 9.
51. V § 47 odst. 4 v návětí se za slovo „výdajů“ vkládá slovo „sestupně“ a v písmeni a) se před bod 1 vkládají nové body 1 a 2, které znějí:
„1. na platy státních zaměstnanců42),
2. na platy a ostatní platby za provedenou práci43) kromě platů státních zaměstnanců,“.
Dosavadní body 1 až 4 se označují jako body 3 až 6, dosavadní bod 5 se označuje jako bod 8 a dosavadní bod 6 se označuje jako bod 7.
52. V § 47 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větou „Částky z nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů používá na neprofilující výdaje; na profilující výdaje je použije, rozhodne-li tak vláda.“.
53. V § 47 odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 44 zní:
„(7) Za každý měsíc se v rozpočtovém systému [§ 3 písm. o)] sestavuje výkaz, který vychází z evidence nároků z nespotřebovaných výdajů. Jeho rozsah, způsob sestavení, obsah a způsob předkládání stanoví ministerstvo vyhláškou44).
44) § 3 písm. b) vyhlášky č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti.“.
54. V § 47 odst. 8 písm. a) se slova „jestliže ho organizační složka státu nevykáže“ nahrazují slovy „není-li vykázán“ a zrušují se slova „věty třetí“ a v písmeni b) se číslo „7“ nahrazuje číslem „9“.
55. V § 48 odst. 2 a 3 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 45 zní:
„d) prostředky poskytnuté z fondu zábrany škod podle zvláštního zákona45).
45) § 23a zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 160/2013 Sb.“.
56. V § 48 odst. 4 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 46 zní:
„d) prostředky poskytnuté z fondu zábrany škod používá na úhradu stanovenou zvláštním zákonem46).
46) § 23a odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 168/1999 Sb., ve znění zákona č. 160/2013 Sb.“.
57. V § 49 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větou „Podle věty první a druhé nemusí organizační složka státu postupovat u záloh za dodávky elektřiny, plynu, vody, tepla, u záloh mobilním operátorům, u záloh na pohonné hmoty poskytovaných prostřednictvím platebních karet, u záloh poskytovaných ke splnění povinnosti uložené zvláštním právním předpisem26a) a u předplatného novin a časopisů; záloha však v těchto případech nesmí být poskytnuta na dobu delší než 12 měsíců.“.
58. V § 49 odst. 7 písm. a) se slovo „poskytnuté“ nahrazuje slovem „vydané“.
59. V § 50 odst. 2 větě první se za slova „prostředky rezervního fondu“ vkládají slova „prostředky získané hospodářskou činností vykonávanou na základě zvláštního zákona,“.
60. V § 54 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova „včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů“.
61. V § 66 odstavec 2 zní:
„(2) Organizační složky státu neposkytují náhrady za užívanou plochu na pozemku nebo ve stavbě, se kterými hospodaří jiná organizační složka státu nebo příspěvková organizace.“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Právní vztahy vzniklé z rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty