367/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
367/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 16. října 2017,
kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna rozpočtových pravidel
Čl.I
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 139/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 25/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 357/2015 Sb., zákona č. 128/2016 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 59/2017 Sb. a zákona č. 203/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 14 odst. 3 se věta první nahrazuje větou "Žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci nelze podat ústně do protokolu.".
2. V § 14 odst. 3 písmeno c) zní:
"c) účel, na který chce žadatel o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc (dále jen "žadatel o dotaci") žádané prostředky použít,".
3. V § 14 odst. 3 písm. d) se slovo "a" zrušuje.
4. V § 14 odst. 3 písm. e) se za slovo "žadatel" vkládají slova "o dotaci".
5. V § 14 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:
"f) další podklady nutné pro rozhodnutí poskytovatele a
g) identifikace výzvy, na jejímž základě je žádost podávána.".
6. V § 14 odst. 4 písm. c) se slova "nebo částku, do jejíž výše může být dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta" zrušují.
7. V § 14 odst. 4 se písmeno i) zrušuje.
Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena i) a j).
8. V § 14 odst. 4 písm. i) se slova "na které se nevztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek" nahrazují slovy "na jejichž výběr se nevztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek".
9. V § 14 se odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 15 a 15a a odkazů na tyto poznámky pod čarou zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 až 13 se označují jako odstavce 5 až 12.
10. V § 14 odst. 8 se číslo "6" nahrazuje číslem "5" a slova "7 a 8" se nahrazují slovy "6 a 7".
11. V § 14 se odstavec 12 zrušuje.
12. V § 14e odst. 1 větě první, § 14f odst. 1 písm. b) a v § 14f odst. 4 se číslo "6" nahrazuje číslem "5".
13. V § 14e odst. 1 větě druhé a v § 14f odst. 3 písm. a) se text "písm. k)" nahrazuje textem "písm. j)".
14. Za § 14f se vkládají nové § 14g až 14q, které včetně nadpisů znějí:
 
"§ 14g
Vedení řízení
Řízení vede poskytovatel. Poskytovatel může některé činnosti přenést na právnickou osobu nebo jinou organizační složku státu veřejnoprávní smlouvou; pro postup se použije § 160 správního řádu obdobně. Nelze však převést vyhlášení výzvy podle § 14j a vydání rozhodnutí.
 
§ 14h
Doručování rozhodnutí o zamítnutí žádosti
Rozhodnutí, kterým se žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci zcela zamítá, lze doručit veřejnou vyhláškou, a to pouze způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
§ 14i
Účastník řízení
Účastníkem řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci je pouze žadatel o dotaci.
 
§ 14j
Výzva k podání žádosti
(1) Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obsah výzvy musí být přístupný po dobu nejméně 30 dnů před uplynutím lhůty pro podání žádosti. Obsahem výzvy je její věcné zaměření, okruh oprávněných žadatelů o dotaci, lhůta pro podání žádosti, popřípadě další požadavky, které žadatel o dotaci musí naplnit, a informace o podkladech podle § 14 odst. 3 písm. f).
(2) Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci dále obsahuje informace o možnosti postupu podle § 14k odst. 1, 3 a 4, § 14l a 14p.
(3) K žádosti o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc podané před zveřejněním výzvy se nepřihlíží.
(4) Poskytovatel usnesením řízení zastaví v případě, že
a) žádost nebyla podána ve lhůtě stanovené výzvou k podání žádosti,
b) žadatel neodpovídá okruhu oprávněných žadatelů o dotaci uvedenému ve výzvě k podání žádosti,
c) žádost trpí vadami a výzva k podání žádosti nepřipouští možnost jejich odstranění podle § 14k odst. 1.
 
§ 14k
Odstranění vad žádosti, doložení dalších podkladů a úprava žádosti
(1) Trpí-li žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci vadami, vyzve poskytovatel v případě, že to výslovně uvedl ve výzvě podle § 14j, žadatele o dotaci k odstranění vad; k tomu mu poskytne přiměřenou lhůtu.
(2) Neodstraní-li žadatel o dotaci vady ve lhůtě podle odstavce 1, poskytovatel řízení zastaví.
(3) Pokud to výslovně uvedl ve výzvě podle § 14j, může poskytovatel kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, k čemuž žadateli o dotaci poskytne přiměřenou lhůtu.
(4) Pokud to výslovně uvedl ve výzvě podle § 14j, může poskytovatel žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že upravené žádosti bude zcela vyhověno; vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení, posuzuje poskytovatel upravenou žádost.
 
§ 14l
Zemřel-li žadatel o dotaci nebo zanikl-li žadatel o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, poskytovatel řízení zastaví, není-li ve výzvě podle § 14j stanoveno jinak.
 
§ 14m
Rozhodnutí
(1) Poskytovatel rozhodnutím
a) zcela poskytne dotaci nebo návratnou finanční výpomoc,
b) zcela zamítne žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, nebo
c) dotaci nebo návratnou finanční výpomoc zčásti poskytne a zároveň žádost ve zbytku zamítne.
(2) Je-li dotace nebo návratná finanční výpomoc zcela nebo zčásti poskytnuta, obsahuje výroková část rozhodnutí náležitosti uvedené v § 14 odst. 4 písm. c) až h) a může obsahovat náležitosti uvedené v § 14 odst. 4 písm. i) a j) a v § 14 odst. 5 až 7.
 
§ 14n
Lhůta pro vydání rozhodnutí
(1) Rozhodnutí, kterým se žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci zcela zamítá, poskytovatel vydá nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy vydal veškerá rozhodnutí, kterými jsou finanční prostředky na základě výzvy podle § 14j poskytnuty.
(2) Den vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci je považován za den poskytnutí veřejné podpory nebo podpory malého rozsahu.
 
§ 14o
Změna rozhodnutí
Postupem podle § 14g až 14i, 14l a 14m může poskytovatel rozhodnout na základě žádosti příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci o změně práv a povinností uvedených v § 14 odst. 4 písm. c), e) až j).
 
§ 14p
Nové rozhodnutí
Žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, která byla pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, lze novým rozhodnutím zcela vyhovět, případně zčásti vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím žadatel o dotaci. Takovému rozhodnutí může předcházet postup upravený v § 14k odst. 3 a 4.
 
§ 14q
Vztah ke správnímu řádu
(1) V řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci se nepoužije ustanovení § 37 odst. 3, § 41, § 45 odst. 2 a 4, § 71 odst. 3, § 80 odst. 4 písm. b) až d), § 140 odst. 2 a § 146 správního řádu.
(2) Proti rozhodnutí poskytovatele není přípustné odvolání ani rozklad. Obnova řízení se nepřipouští. Přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu podle § 153 odst. 1 písm. a) správního řádu.".
15. V § 17 se za slovo "žadatelem" vkládají slova "o dotaci".
16. V § 24 odst. 8 se za slova "podle odstavce 1" doplňuje čárka a slova "podle odst. 4".
17. V § 26 odst. 2 větě třetí se číslo "6" nahrazuje číslem "5".
18. V § 27 odst. 1 větě první se slova "a nepředvídaných" nahrazují slovy " , avšak v zákoně o státním rozpočtu neobsažených".
19. V § 44 odst. 1 písm. i) se číslo "8" nahrazuje číslem "7".
20. V § 44a odst. 4 písm. a) a v § 44a odst. 5 se číslo "6" nahrazuje číslem "5".
21. V § 75 větě druhé se číslo "10" nahrazuje číslem "9".
22. V § 77 odst. 1 větě druhé se text "§ 14 odst. 13" nahrazuje textem "§ 14o".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. V řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci v případech, kdy žádost o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc byla podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. O žádostech podaných po dni nabytí účinnosti tohoto zákona se rozhoduje podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i tehdy, byla-li výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci zveřejněna přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Poskytovatel do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informaci o možnosti postupu podle § 14k odst. 1, 3 a 4, § 14l a 14p zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud poskytovatel informaci nezveřejní, postupuje se podle výzvy zveřejněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje
Čl.III
Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 66/2007 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 253/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č 457/2011 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 298/2015 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 18 odst. 6 písmeno c) zní:
"c) doručením žádostí o dotace nebo návratné finanční výpomoci, rozhodnutí v řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, žádostí o platbu, změnových hlášení a dalších obdobných dokumentů,".
2. V § 18 se doplňují odstavce 18 a 19, které znějí:
"(18) Dokument podle odstavce 6 písm. c) se považuje za doručený okamžikem, kdy se do monitorovacího systému přihlásí žadatel nebo jím pověřená osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění v rámci monitorovacího systému přístup k dokumentu.
(19) Nepřihlásí-li se do monitorovacího systému žadatel nebo jím pověřená osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument vložen do monitorovacího systému, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení.".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Čl.IV
V § 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 135/2016 Sb. a zákona č. 194/2016 Sb., se doplňuje odstavec 9, který zní:
"(9) Na poskytnutí účelové podpory podle tohoto zákona, s výjimkou účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, se nepoužijí ustanovení § 14g až 14q rozpočtových pravidel.".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky
Čl.V
Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění zákona č. 334/1992 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 41/2015 Sb., se mění takto:
V § 4 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Pro vydání rozhodnutí, kterým je žádost podle odstavce 3 zcela zamítnuta, nebo kterým je žádosti zčásti vyhověno a ve zbytku je zamítnuta, se přiměřeně použijí ustanovení právního předpisu upravujícího poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu.".
 
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl.VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty