363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)

Schválený:
363/1999 Sb.
ZÁKON
ze dne 21. prosince 1999
o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojišťovnictví)
Změna: 159/2000 Sb.
Změna: 316/2001 Sb.
Změna: 12/2002 Sb.
Změna: 126/2002 Sb.
Změna: 39/2004 Sb.
Změna: 39/2004 Sb. (část), 257/2004 Sb.
Změna: 39/2004 Sb. (část)
Změna: 377/2005 Sb.
Změna: 381/2005 Sb., 413/2005 Sb., 444/2005 Sb.
Změna: 57/2006 Sb., 70/2006 Sb.
Změna: 296/2007 Sb.
Změna: 137/2008 Sb.
Změna: 124/2008 Sb., 126/2008 Sb.
Změna: 254/2008 Sb.
Změna: 198/2009 Sb.
Změna: 223/2009 Sb.
Změna: 278/2009 Sb.
Změna: 89/2012 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
zrušena
 
HLAVA I
zrušena
 
§ 1
zrušen
 
§ 2
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 3
zrušen
 
§ 4
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 5
zrušen
 
§ 5a
zrušen
 
§ 5b
zrušen
 
§ 5c
zrušen
 
§ 6
zrušen
 
§ 6a
zrušen
 
§ 6b
zrušen
 
§ 6c
zrušen
 
HLAVA II
zrušena
 
§ 7
zrušen
 
§ 8
zrušen
 
§ 8a
zrušen
 
§ 9
zrušen
 
§ 10
zrušen
 
§ 10a
zrušen
 
§ 10b
zrušen
 
§ 11
zrušen
 
§ 12
zrušen
 
HLAVA III
zrušena
 
§ 13
zrušen
 
§ 13a
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 13b
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 14
zrušen
 
§ 15
zrušen
 
§ 15a
zrušen
 
§ 16
zrušen
 
§ 17
zrušen
 
§ 18
zrušen
 
§ 18a
zrušen
 
§ 19
zrušen
 
§ 20
zrušen
 
§ 21
zrušen
 
§ 21a
zrušen
 
§ 21b
zrušen
 
§ 21c
zrušen
 
§ 22
zrušen
 
§ 23
zrušen
 
§ 24
zrušen
 
§ 25
zrušen
 
HLAVA IV
zrušena
 
§ 26
zrušen
 
§ 26a
zrušen
 
§ 26b
zrušen
 
§ 26c
zrušen
 
§ 26d
zrušen
 
§ 26e
zrušen
 
§ 27
zrušen
 
§ 28
zrušen
 
§ 29
zrušen
 
§ 30
zrušen
 
§ 30a
zrušen
 
§ 31
zrušen
 
§ 32
zrušen
 
§ 32a
zrušen
 
§ 32b
zrušen
 
§ 33
zrušen
 
§ 34
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 35
zrušen
 
§ 35a
zrušen
 
§ 35b
zrušen
 
§ 36
zrušen
 
§ 37
zrušen
 
§ 37a
zrušen
 
HLAVA V
zrušena
 
§ 38
zrušen
 
§ 38a
zrušen
 
§ 39
zrušen
 
§ 39a
zrušen
 
§ 39b
zrušen
 
§ 40
zrušen
 
HLAVA VI
zrušena
 
§ 41
zrušen
 
§ 42
zrušen
 
§ 43
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
zrušena
 
§ 44
zrušen
 
§ 45
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 
§ 46
Příloha k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb., se mění takto:
V položce 64 písmena a) a b) znějí:
 "a) podání žádosti o udělení povolení k provozování pojišťovací
 nebo zajišťovací činnosti              Kč 50 000,-
 
 
b) podání žádosti
 - o registraci zprostředkovatele pojištění jako pojišťovacího
  nebo zajišťovacího makléře             Kč 20 000,-
 - o udělení souhlasu s nabytím účasti v pojišťovně  Kč 20 000,-
 - o schválení převodu pojistného kmene pojišťovny  Kč 20 000,-
 - o schválení záměru sloučení, splynutí, rozdělení nebo přeměny
  pojišťovny nebo zajišťovny, nejedná-li se o rozdělení pojišťovny
  provozující souběžně životní a neživotní pojištění Kč 20 000,-
 - o schválení všeobecných pojistných podmínek nebo 
  jejich změny                    Kč 20 000,-".
 
§ 47
Pro poplatky splatné přede dnem účinnosti tohoto zákona platí dosavadní předpisy.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
§ 48
V § 61 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb., se slova "31. prosince 1999" nahrazují slovy "31. prosince 2000".
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 
§ 49
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb. a zákona č. 333/1998 Sb., se mění takto:
1. V § 6 se slova "pojistné jiných období9)" nahrazují slovy "nezasloužené pojistné9)". Poznámka pod čarou č. 8) se zrušuje a poznámky pod čarou č. 9) a 11) znějí:
9) § 13 odst. 2 písm. a) a § 13 odst. 3 písm. a) zákona č. 363/1999 Sb.
11) § 13 odst. 2 zákona č. 363/1999 Sb.".
2. V § 6 písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 7) a 10) zní:
"a) rezerv na neživotní pojištění10) ve výši, která nesmí překročit objem závazků vypočtený metodami stanovenými zvláštním právním předpisem,7)
7) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).
10) § 13 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb.".
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
§ 50
V § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb. a zákona č. 358/1999 Sb., se za slova "pojišťoven" doplňují slova "zajišťoven, pojišťovacích agentů, pojišťovacích a zajišťovacích makléřů a odpovědných pojistných matematiků,12)".
12) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).".
 
ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
 
§ 51
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000, kromě ustanovení § 48, které nabývá účinnosti dnem 31. prosince 1999.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
 
Příloha 1
zrušena
 
Příloha 2
zrušena
Vybraná ustanovení novel
Čl.II zákona č. 316/2001 Sb.
Přechodné ustanovení
Rozhodnutí ministerstva, kterým se zavádí nucená správa v pojišťovně nebo zajišťovně a které nenabylo v době do nabytí účinnosti tohoto zákona právní moci, se řídí dosavadní právní úpravou.
Čl.II zákona č. 39/2004 Sb.
Společná a přechodná ustanovení
1. Pokud se ve zvláštním právním předpise stanoví povinnost schválení všeobecných pojistných podmínek, rozumí se tím kontrola pojistných podmínek podle § 8 odst. 9 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění tohoto zákona, (dále jen "tento zákon").
2. Pokud se ve zvláštním právním předpise stanoví povinnost uzavřít pojistnou smlouvu s pojišťovnou, které bylo Ministerstvem financí uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti, rozumí se takovou pojišťovnou pojišťovna oprávněná podle tohoto zákona provozovat pojišťovací činnost na území České republiky.
3. Bylo-li podle dosavadních právních předpisů uděleno povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti anebo k činnosti pojišťovacího nebo zajišťovacího makléře podle pojistných odvětví, u kterých došlo podle tohoto zákona ke změně, je Ministerstvo financí povinno do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povolení upravit v souladu s podmínkami stanovenými tímto zákonem.
4. Pokud tento zákon vyžaduje uvedení místa trvalého pobytu fyzické osoby, pak v případě občanů, kteří nejsou státními občany České republiky, se uvádí adresa trvalého nebo přechodného pobytu na území České republiky, pokud tato osoba získala povolení k pobytu na tomto území. V opačném případě se uvádí adresa bydliště v zahraničí. Jedná-li se o fyzickou osobu, která je podnikatelem, uvádí se adresa místa podnikání.
5. Ustanovení § 9 odst. 1 ve znění tohoto zákona se na tuzemskou pojišťovnu, které bylo uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti před nabytím účinnosti tohoto zákona, nevztahuje.
6. Tuzemská pojišťovna je povinna postupovat podle § 22 odst. 2 tohoto zákona nejpozději od 1. ledna 2005; má-li být činnost této pojišťovny rozšířena na území jiného členského státu, je tuzemská pojišťovna povinna splnit tyto podmínky nejpozději dnem oznámení Ministerstvu financí tohoto rozšíření činnosti podle § 10 odst. 2 tohoto zákona. Ministerstvo financí je oprávněno na základě písemné žádosti tuzemské pojišťovny prodloužit lhůtu podle věty prvé v případě provozování pojišťovací činnosti podle pojistných odvětví neživotních pojištění až do 5. března 2007 a v případě provozování pojišťovací činnosti podle pojistných odvětví životních pojištění až do 5. března 2009, jestliže tím nedojde k narušení finanční stability pojišťovny.
§ 39 zákona č. 377/2005 Sb.
Přechodné ustanovení
Pojišťovna je povinna vytvořit seznam podle § 21c zákona č. 363/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.IX zákona č. 57/2006 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Dosavadní působnost Ministerstva financí (dále jen "ministerstvo") vyplývající ze zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona (dále jen "dosavadní znění zákona o pojišťovnictví") přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Českou národní banku.
2. Zaměstnanci ministerstva zařazení k výkonu práce v organizačním útvaru Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona stávají zaměstnanci České národní banky. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů těchto zaměstnanců přecházejí z ministerstva na Českou národní banku.
3. Právo hospodaření s majetkem ve vlastnictví České republiky s výjimkou nemovitostí, se kterým bylo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona příslušné hospodařit ministerstvo a který je potřebný k výkonu dohledu Českou národní bankou v oblasti pojišťovnictví, zaniká ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Tento majetek se stává dnem nabytí účinnosti tohoto zákona majetkem České národní banky a závazky související s tímto majetkem se stávají dnem nabytí účinnosti tohoto zákona závazky České národní banky. Podrobnosti stanoví dohoda mezi Českou národní bankou a ministerstvem.
4. Vyhlášky vydané ministerstvem na základě dosavadního znění zákona o pojišťovnictví se považují za vyhlášky vydané Českou národní bankou na základě zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, s tím, že tam, kde tyto vyhlášky hovoří o ministerstvu, rozumí se tím Česká národní banka a tam, kde tyto vyhlášky hovoří o dozoru nebo státním dozoru, rozumí se tím dohled.
5. Seznamy vedené ministerstvem podle dosavadní právní úpravy vede ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Česká národní banka.
6. Skutečnosti, které ministerstvo uveřejnilo do dne účinnosti tohoto zákona ve Finančním zpravodaji podle § 13 odst. 7, § 26 odst. 3 písm. a), § 26a odst. 3, § 31 odst. 2, § 33 odst. 6 a § 39a odst. 4 dosavadního znění zákona o pojišťovnictví, zůstávají v platnosti. Česká národní banka je oprávněna je rušit úředními sděleními České národní banky vyhlašovanými ve Věstníku České národní banky.
7. Rozhodnutí ve správním řízení vydaná ministerstvem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za rozhodnutí vydaná Českou národní bankou a práva a povinnosti vzniklé na základě těchto rozhodnutí nejsou dotčeny. Pokud byla takovým rozhodnutím uložena pokuta, která ještě nebyla zaplacena, při jejím vybírání a vymáhání se postupuje podle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Bylo-li rozhodnutí ministerstva před účinností tohoto zákona zrušeno a věc vrácena k novému projednání, je k němu příslušná Česká národní banka, která postupuje podle dosavadní právní úpravy.
8. Řízení vedená ministerstvem a zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí Česká národní banka podle dosavadní právní úpravy. Pokud je v takovém řízení uložena pokuta, při jejím vybírání a vymáhání se postupuje podle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
9. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno rozhodnutí ministerstva, proti němuž byl podán rozklad, rozhodne o něm bankovní rada České národní banky podle dosavadní právní úpravy. Pokud bankovní rada takové rozhodnutí zruší a věc vrátí k novému projednání, je k tomuto novému projednání příslušná Česká národní banka, která rozhodne podle dosavadní právní úpravy. O obnově řízení a v přezkumném řízení ohledně těchto rozhodnutí rozhoduje ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Česká národní banka podle dosavadní právní úpravy.
10. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se Česká národní banka stává namísto ministerstva nebo státu účastníkem řízení, ve kterých vystupuje jako účastník ministerstvo nebo ve kterých ministerstvo vystupuje za stát v souvislosti s výkonem státního dozoru nad provozováním pojišťovací a zajišťovací činnosti. Finanční závazky, které na základě takových řízení vzniknou České národní bance, uhradí stát. To platí i pro závazky, které České národní bance vzniknou v důsledku řízení zahájených ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a vztahujících se k činnosti ministerstva podle dosavadní právní úpravy.
11. Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zanikají plné moci udělené ministerstvem v souvislosti s výkonem státního dozoru nad provozováním pojišťovací a zajišťovací činnosti.
12. Povinnost osob zachovávat mlčenlivost podle dosavadní právní úpravy není tímto zákonem dotčena.
13. Lhůty, které počaly běžet přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle dosavadní právní úpravy, nejsou tímto zákonem dotčeny.
14. Pojišťovna z třetího státu je povinna do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona změnit vázanost majetku na účtu podle § 8 odst. 4 písm. f) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, z ministerstva ve prospěch České národní banky.
15. Osoba zapsaná v seznamu odpovědných pojistných matematiků vedeném ministerstvem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona doloží České národní bance osvědčení o dosaženém vzdělání a způsobilosti k výkonu funkce odpovědného pojistného matematika do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Marným uplynutím lhůty podle věty první Česká národní banka tuto osobu ze seznamu odpovědných pojistných matematiků vyškrtne.
 
§ 18 zákona č. 198/2009 Sb.
Přechodné ustanovení
Ministerstvo financí na základě informací podle § 13a odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, získaných nejdříve ke dni 1. dubna 2012, přezkoumá oprávněnost používání rozdílnosti pohlaví jako určujícího faktoru při stanovení rozdílné výše pojistného a rozdílného výpočtu pojistného plnění a výsledky tohoto přezkumu sdělí Komisi Evropských společenství nejpozději do 21. prosince 2012.
Čl. XXVII zákona č. 223/2009 Sb.
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 týkající se životního pojištění.
8) § 66a a 66b obchodního zákoníku.
11a) § 2 písm. f) zákona č. 377/2005 Sb.
12a) § 16 odst. 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).

Související dokumenty