278/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
278/2019 Sb.
ZÁKON
ze dne 15. října 2019,
kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2009 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 174/2012 Sb., zákona č. 266/2015 Sb. a zákona č. 170/2017 Sb., se mění takto:
1. Nad § 1 se vkládá označení a nadpis části první, které znějí:
 
"ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ".
2. V § 1 úvodní části ustanovení se slova "Obce mohou vybírat" nahrazují slovy "Obec může zavést".
3. V § 1 písmeno b) zní:
"b) poplatek z pobytu,".
4. V § 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g).
5. Nad § 2 se vkládají označení a nadpisy části druhé a hlavy I, které znějí:
 
"ČÁST DRUHÁ
POPLATKY
 
HLAVA I
POPLATEK ZE PSŮ".
6. V § 2 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou "Tím může být pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky.".
7. V § 2 odst. 2 větě druhé se slova "bezmocná1) a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu1a)" nahrazují slovy "osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P" a slova "zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy" se nahrazují slovy "pro zvířata".
Poznámky pod čarou č. 1 a 1a se zrušují, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou č. 1a.
8. V § 2 odst. 3 věty druhá a třetí se nahrazují větami "Sazba poplatku ze psů za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, činí až 200 Kč za kalendářní rok. U druhého a každého dalšího psa může sazba poplatku ze psů činit až o 50 % více, než činí horní hranice poplatku podle věty první nebo druhé." a ve větě poslední se slova "držení psa" nahrazují slovy "trvání poplatkové povinnosti".
9. V § 2 odst. 4 větě první se slova "místa trvalého pobytu" nahrazují slovy "svého místa přihlášení" a ve větách druhé a poslední se slova "trvalého pobytu" nahrazují slovem "přihlášení".
10. Nad § 3 se vkládá označení a nadpis hlavy II, které znějí:
 
"HLAVA II
POPLATEK Z POBYTU".
11. § 3 včetně nadpisu zní:
 
"§ 3
Subjekt poplatku
Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená.".
Poznámky pod čarou č. 4 a 4a se zrušují.
12. Za § 3 se vkládají nové § 3a až 3h, které včetně nadpisů znějí:
 
"§ 3a
Předmět poplatku
(1) Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.
(2) Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.
 
§ 3b
Osvobození od poplatku
(1) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba
a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
b) mladší 18 let,
c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo
2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo
e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
f) pobývající na území obce
1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.
(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.
(3) Sezónní prací podle odstavce 1 písm. e) je práce, která je závislá na střídání ročních období a zpravidla se každým rokem opakuje.
 
§ 3c
Základ poplatku
Základem poplatku z pobytu je počet započatých dnů pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.
 
§ 3d
Sazba poplatku
Sazba poplatku z pobytu činí nejvýše 21 Kč.
 
§ 3e
Výpočet poplatku
Poplatek z pobytu se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku.
 
§ 3f
Plátce poplatku
(1) Plátcem poplatku z pobytu je poskytovatel úplatného pobytu.
(2) Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka.
 
§ 3g
Evidenční povinnost
(1) Plátce poplatku z pobytu je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.
(2) Údaji podle odstavce 1 jsou
a) den počátku a den konce pobytu,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí,
c) datum narození,
d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být
1. občanský průkaz,
2. cestovní doklad,
3. potvrzení o přechodném pobytu na území,
4. pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,
5. průkaz o povolení k pobytu,
6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
7. průkaz o povolení k trvalému pobytu,
8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo
9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a
e) výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.
(3) Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
(4) Plátce poplatku je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.
 
§ 3h
Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu
(1) Plátce poplatku z pobytu, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům této akce, může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud
a) důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1 000 účastníkům této akce, a
b) oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnů přede dnem zahájení poskytování pobytu správci poplatku.
(2) Plátce poplatku v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodní předpokládaný počet účastníků akce, kterým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci alespoň údaje o
a) dni počátku a dni konce konání této akce,
b) názvu a druhu této akce a
c) jednotlivých zařízeních nebo místech, ve kterých se bude pobyt poskytovat.
(3) Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci poplatku oznámené plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu, nelze-li předpokládat splnění podmínek podle odstavce 1. O zákazu plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení podle odstavce 1 písm. b).
(4) Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenční knize vedou pouze
a) údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a
b) souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného poplatku v členění podle
1. dne poskytnutí pobytu,
2. zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a
3. důvodu osvobození.".
13. V § 3d se číslo "21" nahrazuje číslem "50".
14. Nad § 4 se vkládá označení a nadpis hlavy III, které znějí:
 
"HLAVA III
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ".
15. V § 4 odst. 1 větě druhé se slova "výtěžek je určen" nahrazují slovy "celý výtěžek je odveden".
16. V § 4 odst. 3 se slova "zdravotně postižené" nahrazují slovy " , které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P".
17. Nad § 6 se vkládá označení a nadpis hlavy IV, které znějí:
 
"HLAVA IV
POPLATEK ZE VSTUPNÉHO".
18. V § 6 odst. 1 větě poslední se slovo "určen" nahrazuje slovem "odveden".
19. § 7 se zrušuje.
20. Nad § 10 se vkládá označení a nadpis hlavy V, které znějí:
 
"HLAVA V
POPLATEK ZA POVOLENÍ K VJEZDU S MOTOROVÝM VOZIDLEM DO VYBRANÝCH MÍST A ČÁSTÍ MĚST".
21. V § 10 v odst. 1 větě druhé se slova "mající trvalý pobyt" nahrazují slovem "přihlášené" a ve větě poslední se za slovo "ZTP" vkládají slova "nebo ZTP/P".
22. Nad § 10b se vkládá označení a nadpis hlavy VI, které znějí:
 
"HLAVA VI
POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ".
23. V § 10b odst. 1 písmeno a) zní:
"a) fyzická osoba přihlášená v obci,".
24. V § 10b odst. 1 písm. b) se slova "hlášena k pobytu" nahrazují slovem "přihlášená".
25. V § 10b odst. 2 větě poslední se slova "obecnímu úřadu" nahrazují slovy "správci poplatku".
26. V § 10b odst. 4 se slova "hlášena k pobytu" nahrazují slovem "přihlášená".
27. V § 10b odst. 6 větě první se slovo "pobytu" nahrazuje slovem "přihlášení".
28. Nad § 10c se vkládá označení a nadpis hlavy VII, které znějí:
 
"HLAVA VII
POPLATEK ZA ZHODNOCENÍ STAVEBNÍHO POZEMKU MOŽNOSTÍ JEHO PŘIPOJENÍ NA STAVBU VODOVODU NEBO KANALIZACE".
29. V § 10c odst. 1 větě první se za slovo "Poplatek" vkládají slova "za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace".
30. V § 10c odst. 3 větě druhé se slovo "rozhodnutí18)" nahrazuje slovy "rozhodnutí nebo nabyl právních účinků kolaudační souhlas".
Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.
31. Nad § 11 se vkládá označení a nadpis části třetí, které znějí:
 
"ČÁST TŘETÍ
ZAVEDENÍ A SPRÁVA POPLATKŮ".
32. V § 11 odst. 1 až 3 se slova "obecní úřad" nahrazují slovy "správce poplatku".
33. V § 11 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova "sledujícím jeho osud".
34. V § 12 odst. 2 se slova "obecní úřad" nahrazují slovy "správce poplatku".
35. § 14 včetně nadpisu zní:
 
"§ 14
Zavedení poplatku
(1) Obec zavádí poplatek obecně závaznou vyhláškou.
(2) Obec v obecně závazné vyhlášce upraví
a) sazbu poplatku,
b) lhůtu pro podání ohlášení, nevyloučí-li povinnost ohlášení podat, a
c) splatnost poplatku.
(3) Obec v obecně závazné vyhlášce může dále upravit
a) další osvobození od poplatku,
b) úlevu na poplatku,
c) vyloučení povinnosti podat ohlášení,
d) paušální částku poplatku, pokud její použití u tohoto poplatku zákon připouští; připouští-li zákon u tohoto poplatku volbu paušální částky, upraví obec i způsob její volby,
e) další způsob placení a jemu odpovídající den platby poplatku, než je způsob placení a den platby podle daňového řádu, nebo
f) delší lhůtu pro oznámení změn v podaném ohlášení.
(4) Obec v obecně závazné vyhlášce, kterou zavádí poplatek za užívání veřejného prostranství nebo poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst, určí místa, která těmto poplatkům v obci podléhají.".
36. V § 14a se vkládá nový odstavec 1, který zní:
"(1) Poplatník nebo plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení, nevyloučí-li obec tuto povinnost v obecně závazné vyhlášce. V případě poplatku odváděného plátcem poplatku podává ohlášení pouze plátce poplatku.".
Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.
37. V § 14a odst. 2 písm. a) se slova "nebo obchodní firmu" zrušují a slova "místo podnikání" se nahrazují slovy "sídlo podnikatele".
38. V § 14a odst. 2 písm. c) se slova "výše poplatkové povinnosti" nahrazují slovem "poplatku".
39. V §14a se na konci textu odstavce 4 doplňují slova " , nestanoví-li obec v obecně závazné vyhlášce delší lhůtu".
40. V § 14a se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.".
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
41. V § 14a odst. 6 se číslo "3" nahrazuje číslem "4".
42. § 15 včetně nadpisu zní:
 
"§ 15
Správce poplatku
(1) Správcem poplatku je obecní úřad.
(2) Správa poplatku je výkonem přenesené působnosti.".
43. V § 16 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "řízení o místních poplatcích" nahrazují slovy "správy poplatků".
44. V § 16 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
"d) adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti,".
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e) až g).
45. V § 16 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
"h) typ datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna.".
46. V § 16 odst. 3 písmeno h) zní:
"h) adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti,".
47. V § 16 se na konci odstavce 3 doplňují písmena i) až l), která znějí:
"i) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem právnická osoba, název a adresa sídla,
j) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o omezení svéprávnosti,
k) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení omezení svéprávnosti,
l) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil; je-li opatrovníkem ustanovena právnická osoba, název a adresa sídla.".
48. V § 16 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až k), která znějí:
"h) adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti,
i) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o omezení svéprávnosti,
j) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení omezení svéprávnosti,
k) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo nebo datum narození zákonných zástupců.".
49. V § 16 odst. 5 se za větu první vkládá věta "Za stejných podmínek může správce poplatku získat také seznam osob přihlášených v obci.".
50. V § 16a a v § 16b odst. 1 se slova "Obecní úřad" nahrazují slovy "Správce poplatku".
51. V 16b odst. 3 se slova "obecní úřad" nahrazují slovy "správce poplatku".
52. Za § 16b se vkládá nová část čtvrtá, která včetně nadpisu zní:
 
"ČÁST ČTVRTÁ
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 16c
Přihlášení fyzické osoby
Pro účely poplatků se za přihlášení fyzické osoby považuje
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Pro poplatkové povinnosti u místních poplatků, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 565/1990 Sb. a obecně závazné vyhlášky obcí vydané na základě jeho zmocnění, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 13, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.
v z. Filip v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Související dokumenty