132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze

Schválený:
132/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. dubna 2000
o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
Změna: 217/2000 Sb.
Změna: 143/2001 Sb.
Změna: 86/2002 Sb.
Změna: 22/2004 Sb.
Změna: 99/2004 Sb.
Změna: 356/2003 Sb., 93/2004 Sb.
Změna: 562/2004 Sb., 587/2004 Sb.
Změna: 379/2005 Sb.
Změna: 186/2006 Sb., 264/2006 Sb.
Změna: 189/2006 Sb.
Změna: 329/2011 Sb.
Změna: 375/2011 Sb.
Změna: 456/2011 Sb., 496/2012 Sb.
Změna: 255/2012 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.
Změna: 250/2016 Sb.
Změna: 51/2020 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
Čl.I
Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb. a zákona č. 18/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 64 odst. 2 na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) ministr vnitra, jde-li o návrh na zrušení právního předpisu kraje, hlavního města Prahy a nařízení okresního úřadu.".
2. V § 64 odstavec 3 zní:
"(3) Návrh na zrušení právního předpisu nebo jeho jednotlivých ustanovení vydaného obcí může podat i přednosta okresního úřadu.".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Čl.II
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Čl.III
V zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb. a zákona č. 29/2000 Sb., v § 3 odst. 1 písm. c) bod 7 zní:
"7. členové zastupitelstev územních samosprávných celků, jestliže jsou jim vypláceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění,".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Čl.IV
V zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb. a zákona č. 363/1999 Sb., v § 5 písm. a) bod 7 zní:
"7. členové zastupitelstev územních samosprávných celků, jestliže jsou jim vypláceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění;".
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Čl.V
V zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 234/1998 Sb. a zákona č. 224/1999 Sb., v § 5 odst. 1 písmeno h) zní:
"h) členové zastupitelstev územních samosprávných celků, jestliže jsou jim vypláceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění,".
 
ČÁST ŠESTÁ
zrušena
Čl.VI
zrušen
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Čl.VII
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 293/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb. a zákona č. 29/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 18 odst. 1 písmeno f) zní:
"f) členů územních samosprávných celků, kterým jsou vypláceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění, provádí orgán, který vyřizuje osobní věci zaměstnanců územních samosprávných celků,".
2. V § 36 písmeno h) zní:
"h) členů územních samosprávných celků, kterým jsou vypláceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění, orgán, který vyřizuje osobní věci zaměstnanců územních samosprávných celků,".
 
ČÁST OSMÁ
zrušena
Čl.VIII
zrušen
 
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Čl.IX
Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 592/1992 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb., se mění takto:
1. V § 22 odst. 5 se slova "okresní shromáždění okresu" nahrazují slovy "zastupitelstvo kraje".
2. V § 23 odst. 4 se slova "okresní shromáždění okresu" nahrazují slovy "zastupitelstvo kraje".
 
ČÁST DESÁTÁ
zrušena
Čl.X
zrušen
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění zákona č. 15/1997 Sb.
Čl.XI
V zákoně č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění zákona č. 15/1997 Sb., se v § 7 za slova "orgány obcí" vkládají slova " , nebo krajů v přenesené působnosti,".
 
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
Čl.XII
V zákoně č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 58/1995 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 296/1995 Sb. a zákona č. 148/1998 Sb., se v § 3 odst. 1 písm. a) za slovo "obcemi" vkládají slova "nebo kraji".
 
ČÁST TŘINÁCTÁ
zrušena
Čl.XIII
zrušen
 
ČÁST ČTRNÁCTÁ
zrušena
Čl.XIV
zrušen
 
ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění zákona č. 286/1995 Sb.
Čl.XV
Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění zákona č. 286/1995 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písm. a) se slovo "samostatné" zrušuje.
2. V § 1 písm. b) se slovo "samostatné" zrušuje.
3. V § 1 písmeno c) zní:
"c) na území hlavního města Prahy živnostenské odbory úřadů městských částí3) určených Statutem hlavního města Prahy,".
4. V § 1 písmeno d) zní:
"d) na území hlavního města Prahy živnostenský odbor Magistrátu hlavního města Prahy,".
 
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů
Čl.XVI
zrušen
 
ČÁST SEDMNÁCTÁ
zrušena
Čl.XVII
zrušen
 
ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Čl.XVIII
V zákoně č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb. a zákona č. 62/1997 Sb., příloha č. 1 zní:
 
"Příl.1
Sídla a územní působnost inspektorátů
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně, který vykonává působnost pro územní obvody Brněnského kraje, Jihlavského kraje a Zlínského kraje.
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Českých Budějovicích, který vykonává působnost pro územní obvod Budějovického kraje.
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci, který vykonává působnost pro územní obvody Libereckého kraje a Ústeckého kraje.
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě, který vykonává působnost pro územní obvody Olomouckého kraje a Ostravského kraje.
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích, který vykonává působnost pro územní obvody Pardubického kraje a Královéhradeckého kraje.
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Plzni, který vykonává působnost pro územní obvody Plzeňského kraje a Karlovarského kraje.
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze, který vykonává působnost pro územní obvody hlavního města Prahy a Středočeského kraje.".
 
ČÁST DEVATENÁCTÁ
zrušena
Čl.XIX
zrušen
 
ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
Čl.XX
V zákoně č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., se část II zrušuje.
 
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
zrušena
Čl.XXI
zrušen
 
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona č. 485/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
Čl.XXII
V zákoně č. 485/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, se článek I zrušuje.
 
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona č. 68/1993 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy
Čl.XXIII
V zákoně č. 68/1993 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy, se článek VI zrušuje.
 
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona č. 279/1995 Sb., kterým se mění zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Čl.XXIV
V zákoně č. 279/1995 Sb., kterým se mění zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, se článek I zrušuje.
 
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
zrušena
Čl.XXV
zrušen
 
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
zrušena
Čl.XXVI
zrušen
 
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
zrušena
Čl.XXVII
zrušen
 
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
Čl.XXVIII
V zákoně č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, se ve všech ustanoveních tohoto zákona slova "školský úřad" nahrazují slovy "orgán kraje v přenesené působnosti", a to ve všech příslušných tvarech.
 
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
zrušena
Čl.XXIX
zrušen
 
ČÁST TŘICÁTÁ
Změna zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Čl.XXX
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb. a zákona č. 361/1999 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 věta první zní:
"Ministerstvo kultury si před prohlášením věci za kulturní památku vyžádá vyjádření orgánu kraje v přenesené působnosti a okresního úřadu, pokud je již od těchto orgánů neobdrželo.".
2. V § 3 odst. 4 větě první se slova "krajský národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".
3. V § 3 odst. 5 se slova "krajskému národnímu výboru" nahrazují slovy "okresnímu úřadu" a za slova "ministerstvu kultury" se vkládají slova " , příslušnému orgánu kraje".
4. V § 6 odstavec 1 zní:
"(1) Území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty, může Ministerstvo kultury po projednání s orgánem kraje v přenesené působnosti prohlásit za památkovou zónu a určit podmínky její ochrany.".
5. V § 7 odst. 2 věta první zní:
"Orgán kraje v přenesené působnosti a okresní úřady vedou seznamy kulturních památek svých územních obvodů.".
6. V § 7 odst. 3 věta první zní:
"Ústřední organizace státní památkové péče vyrozumí o zápisu kulturní památky do ústředního seznamu, jakož i o zrušení prohlášení věci za kulturní památku (§ 8) vlastníka kulturní památky, příslušný orgán kraje a okresní úřad.".
7. V § 8 odst. 2 věta první zní:
"Ministerstvo kultury si před zrušením prohlášení vyžádá vyjádření orgánu kraje v přenesené působnosti a okresního úřadu, popřípadě vyjádření Akademie věd České republiky, jde-li o archeologický nález prohlášený za kulturní památku, pokud o zrušení prohlášení Akademie věd České republiky sama nepožádala.".
8. V § 10 odst. 1 větě první se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".
9. V § 10 odst. 1 větě druhé se slova "krajský národní výbor" nahrazují slovy "orgán kraje v přenesené působnosti".
10. V § 10 odst. 2 se slova "krajský národní výbor" nahrazují slovy "orgán kraje v přenesené působnosti" a slova "okresní národní výbor" se nahrazují slovy "okresní úřad".
11. Nadpis § 11 zní:
"Povinnosti správních úřadů, právnických a fyzických osob".
12. V § 11 odst. 2 se slova "organizace nebo občan" nahrazují slovy "fyzická nebo právnická osoba", slova "krajský národní výbor" se nahrazují slovy "orgán kraje v přenesené působnosti" a slova "okresní národní výbor" se nahrazují slovy "okresní úřad".
13. V § 11 odst. 3 se slova "Orgány státní správy" nahrazují slovy "Správní úřady a orgány krajů a obcí", slova "krajským národním výborem" se nahrazují slovy "orgánem kraje v přenesené působnosti" a slova "okresním národním výborem" se nahrazují slovy "okresním úřadem".
14. V § 12 odst. 1 větě první se slova "okresnímu národnímu výboru" nahrazují slovy "okresnímu úřadu".
15. V § 12 odst. 2 se slova "okresnímu národnímu výboru" nahrazují slovy "okresnímu úřadu".
16. V § 13 odst. 1 se slova "okresnímu národnímu výboru" nahrazují slovy "okresnímu úřadu", slovo "bydliště" se nahrazuje slovy "místa trvalého pobytu" a slovo "organizace" se nahrazuje slovy "právnické osoby".
17. V § 13 odst. 2 větě první se slova "Okresní národní výbor" nahrazují slovy "Okresní úřad" a v poslední větě se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".
18. V § 13 odst. 3 se slova "Okresní národní výbor" nahrazují slovy "Okresní úřad".
19. V § 13 odst. 4 větě první se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad" a v poslední větě se slova "Okresní národní výbor" nahrazují slovy "Okresní úřad".
20. V § 14 odstavec 1 zní:
"(1) Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko okresního úřadu, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko orgánu kraje v přenesené působnosti.".
21. V § 14 odstavec 4 zní:
"(4) V územním řízení a v řízení o povolení staveb, změn staveb a udržovacích prací, prováděném v souvislosti s úpravou území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče,9) nebo v souvislosti s obnovou nemovité kulturní památky, popřípadě se stavbou, stavební změnou nebo udržovacími pracemi na nemovitosti podle odstavce 2, rozhoduje orgán územního plánování nebo stavební úřad v souladu se závazným stanoviskem okresního úřadu, jde-li o nemovitou národní kulturní památku, se závazným stanoviskem orgánu kraje v přenesené působnosti.".
22. V § 14 odstavec 5 zní:
"(5) Lze-li zamýšlenou obnovu nemovité kulturní památky podle odstavce 1, popřípadě drobnou stavbu, stavební úpravu nebo udržovací práce na nemovitosti podle odstavce 2 provést na základě ohlášení, může stavební úřad dát souhlas pouze v souladu se závazným stanoviskem okresního úřadu, nebo jde-li o nemovitou národní kulturní památku, orgánu kraje v přenesené působnosti.".
23. V § 14 odst. 6 větě první se slova "Okresní národní výbor" nahrazují slovy "Okresní úřad".
24. V § 14 odst. 6 věta druhá zní:
"Jde-li o národní kulturní památku, vydá závazné stanovisko podle odstavců 1, 4 a 5 orgán kraje v přenesené působnosti po písemném vyjádření ústřední organizace státní památkové péče.".
25. V § 14 odst. 7 poslední větě se slova "krajského národního výboru" nahrazují slovy "Ministerstva kultury" a slova "okresního národního výboru" se nahrazují slovy "okresního úřadu".
26. V § 15 odst. 1 větě první a poslední se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad" a slova "krajský národní výbor" se nahrazují slovy "Ministerstvo kultury".
27. V § 15 odst. 2 se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad" a slova "krajský národní výbor" se nahrazují slovy "Ministerstvo kultury".
28. V § 15 odst. 3 větě první se slova "okresního národního výboru" nahrazují slovy "okresního úřadu".
29. V § 15 odst. 3 věta druhá zní:
"V případě vyvlastnění nemovité národní kulturní památky zahajuje řízení o vyvlastnění stavební úřad na návrh orgánu kraje v přenesené působnosti.".
30. V § 15 odst. 4 větě první se slova "místní národní výbor" nahrazují slovy "orgán obce v přenesené působnosti" a slova "okresního národního výboru" se nahrazují slovy "okresního úřadu".
31. V § 15 odst. 4 věta druhá zní:
"Jde-li o nemovitou kulturní památku, která je stavbou, dá obec, pokud není sám stavebním úřadem, podnět stavebnímu úřadu k nařízení udržovacích prací nebo nezbytných úprav nebo k nařízení neodkladných zabezpečovacích prací podle zvláštních předpisů a vyrozumí o tom okresní úřad, a jde-li o národní kulturní památku, i orgán kraje v přenesené působnosti.".
32. V § 16 odst. 1 větě první se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".
33. V § 17 odst. 1 větě první se slova "okresnímu národnímu výboru" nahrazují slovy "okresnímu úřadu".
34. V 17 odst. 1 větě druhé se slova "Okresní národní výbor" nahrazují slovy "Okresní úřad".
35. V § 17 odst. 3 se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad" a dále se slova "krajského národního výboru" nahrazují slovy "Ministerstva kultury".
36. V § 17 odst. 4 se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".
37. V § 18 odst. 2 se slova "okresního národního výboru" nahrazují slovy "okresního úřadu".
38. V § 19 odstavec 2 zní:
"(2) O podmínkách přenechání kulturní památky k dočasnému užívání rozhodne okresní úřad po vyjádření krajské organizace státní památkové péče, a jde-li o národní kulturní památku, orgán kraje v přenesené působnosti po vyjádření ústřední organizace státní památkové péče.".
39. V § 22 odst. 1 poslední větě se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".
40. V § 23 odst. 2 větě první se slova "místního národního výboru" nahrazují slovy "orgánu obce v přenesené působnosti".
41. V § 23 odst. 4 větě první a poslední se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".
42. V § 23 odst. 5 větě první se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".
43. V § 23 odst. 5 poslední větě se slova "okresních národních výborů" nahrazují slovy "okresních úřadů" a dále se slova "okresní národní výbory" nahrazují slovy "okresní úřady".
44. V § 24 odst. 3 poslední větě se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".
45. V § 25 odstavec 1 zní:
"(1) Státní památkovou péči vykonávají Ministerstvo kultury, orgány kraje v přenesené působnosti, okresní úřady a orgány obcí v přenesené působnosti.".
46. V § 25 odst. 2 se slova " , krajskému národnímu výboru jsou podřízeny krajské organizace státní památkové péče" zrušují a za slovo "péče" se vkládá tečka.
47. V § 27 odst. 3 se slova "s národními výbory, s orgány lidové kontroly," zrušují a za slovo "spolupracuje" se vkládají slova "s obcemi, s kraji," a slova "státními orgány" se nahrazují slovy "správními úřady".
48. § 28 zní:
 
"§ 28
(1) Orgán kraje v přenesené působnosti metodicky řídí výkon státní památkové péče v kraji.
(2) Orgán kraje v přenesené působnosti
a) plní úkoly orgánu státní památkové péče pro národní kulturní památky, pokud nepřísluší Ministerstvu kultury nebo vládě České republiky,
b) dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných pro jeho provedení,
c) plní další úkoly stanovené tímto zákonem.".
49. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který zní:
 
"§ 28a
Kraj v samostatné působnosti
a) schvaluje koncepci rozvoje státní památkové péče v kraji v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice a po projednání s Ministerstvem kultury,
b) schvaluje návrhy dlouhodobých, střednědobých a prováděcích plánů a programů zachování a obnovy kulturních památek v kraji,
c) usměrňuje kulturně výchovné využití kulturních památek v kraji.".
50. V § 29 nadpis zní: "Okresní úřad".
51. V § 29 odst. 1 se slova "Národní výbor" nahrazují slovy "Okresní úřad".
52. V § 29 odst. 2 se slova "Okresní národní výbory" nahrazují slovy "Okresní úřad".
53. V § 29 odst. 2 písm. c) se slova "místních a městských národních výborů" nahrazují slovy "orgánu obce v přenesené působnosti".
54. V § 29 odst. 3 se slova "Okresní národní výbor" nahrazují slovy "Okresní úřad".
55. V § 30 nadpis zní: "Obec".
56. V § 30 odst. 1 větě první a druhé se slova "Místní národní výbor" nahrazují slovy "Orgán obce v přenesené působnosti".
57. V § 30 odst. 2 se slova "Městský národní výbor" nahrazují slovy "Orgán obce v přenesené působnosti" a dále se slova "okresním národním výborem" nahrazují slovy "okresním úřadu" a slovo "organizaci" se nahrazuje slovy "právnickou osobu".
58. V § 31 odst. 1 se slova "Národní výbory" nahrazují slovy "Okresní úřady a orgán obce v přenesené působnosti".
59. V § 31 odst. 2 větě první se slova "Okresní národní výbor" nahrazují slovy "Okresní úřad" a slova "z řad občanů" se zrušují.
60. V § 31 odst. 3 se slova "okresnímu národnímu výboru" nahrazují slovy "okresnímu úřadu" a slova "mezi občany a zejména mezi mládeží" se zrušují.
61. V § 31 odst. 4 se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".
62. V § 31 odst. 5 větě první se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".
63. V § 33 odst. 2 písm. a) se slova "krajský národní výbor" nahrazují slovy "Ministerstvo kultury" a dále se slova "okresní národní výbory" nahrazují slovy "kraje a okresní úřady".
64. V § 33 odst. 2 písm. k) se slova "národním výborům" nahrazují slovy "okresním úřadům a orgánu obce v přenesené působnosti" a slova "okresním národním výborům" se nahrazují slovy "okresním úřadům".
65. V § 33 odst. 2 písmeno n) zní:
"n) plní další úkoly na úseku státní památkové péče, jimiž ji pověří Ministerstvo kultury, popřípadě orgán kraje v přenesené působnosti.".
66. V § 35 odst. 1 se slova "Okresní národní výbor" nahrazují slovy "Okresní úřad".
67. V § 35 odst. 1 se v návětí slovo "organizaci" nahrazuje slovy "právnické nebo fyzické osobě" a dále v písmenech e), f) a i) se slova "okresního národního výboru" nahrazují slovy "okresního úřadu".
68. V § 35 odst. 2 se slova "Okresní národní výbor" nahrazují slovy "Okresní úřad" a slovo "organizaci" se nahrazuje slovy "právnické nebo fyzické osobě".
69. V § 35 odst. 2 písmeno b) zní:
"b) provádí obnovu národní kulturní památky bez vyžádání závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti nebo nedodržuje podmínky určené v tomto závazném stanovisku,".
70. V § 37 odst. 2 se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".
71. V § 37 odst. 3 se slova "národního výboru" nahrazují slovy "okresního úřadu".
72. V § 39 odst. 1 se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad" a slovo "občanovi" se nahrazuje slovy "fyzické osobě".
73. V § 39 odst. 2 se v návětí slovo "občanovi" nahrazuje slovy "fyzické osobě" a v písmenech e) a g) se slova "okresního národního výboru" nahrazují slovy "okresního úřadu".
74. V § 39 odst. 3 se v návětí slovo "občanovi" nahrazuje slovy "fyzické osobě" a písmeno b) zní:
"b) provádí obnovu národní kulturní památky bez vyžádání závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti nebo nedodržuje podmínky určené v tomto závazném stanovisku,".
75. V § 39 odst. 3 písm. c) se slova "okresního národního výboru" nahrazují slovy "okresního úřadu".
76. V § 41 se slova "národního výboru" nahrazují slovy "okresního úřadu".
77. V textu zákona se slovo "socialistické" zrušuje.
78. V textu zákona se slova "Československá akademie věd" nahrazují slovy "Akademie věd České republiky".
 
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Čl.XXXI
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odstavec 3 zní:
"(3) Orgán kraje v přenesené působnosti, příslušný podle místa pobytu osoby může v odůvodněných případech prominout podmínku trvalého pobytu.".
2. V § 63 odst. 1 se za slova "nebo ji vyplácí" vkládají slova "nebo příslušnému orgánu kraje" a slova "Ministerstvem práce a sociálních věcí" se nahrazují slovy "orgánem kraje v přenesené působnosti".
3. V § 63 odst. 3 větě první se za slova "okresní úřady" vkládají slova "prostřednictvím orgánu kraje v přenesené působnosti".
4. V § 63 odst. 3 poslední větě se tečka na konci zrušuje a doplňují se slova "a orgán kraje v přenesené působnosti.".
5. V § 64 odst. 1 se za slova "Ministerstva práce a sociálních věcí" vkládají slova " , kraje".
6. V § 64 odst. 4 se za slova "Okresní úřady" vkládají slova "a orgán kraje v přenesené působnosti".
7. V § 64 odst. 4 písm. a) se za slova "okresní úřad" vkládají slova "nebo orgán kraje v přenesené působnosti".
8. V § 64 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Okresní úřady jsou povinny poskytovat informace a údaje uvedené v odstavci 4 písm. a) též příslušnému orgánu kraje.".
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.
9. V § 64 odst. 6 se za slova "Ministerstvo práce a sociálních věcí" vkládají slova " , orgán kraje v přenesené působnosti".
10. V § 65 odst. 1 větě první se slova "Ministerstvo práce a sociálních věcí" nahrazují slovy "Orgán kraje v přenesené působnosti".
11. V § 65 odst. 4 se slova "Ministerstvo práce a sociálních věcí" nahrazují slovy "orgán kraje v přenesené působnosti".
12. V § 65 odst. 5 se slova "Ministerstvo práce a sociálních věcí" nahrazují slovy "příslušný orgán kraje".
13. § 71 zní:
 
"§ 71
Odvolání
O odvolání proti rozhodnutí okresního úřadu rozhoduje orgán kraje v přenesené působnosti. O odvolání proti rozhodnutí orgánu kraje v přenesené působnosti (§ 3 odst. 3) rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Včas podané odvolání nemá odkladný účinek.".
14. V § 72 se za slova "Okresní úřad" vkládají slova " , orgán kraje v přenesené působnosti".
15. V § 74 se odstavec 5 zrušuje.
 
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
zrušena
Čl.XXXII
zrušen
 
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ
zrušena
Čl.XXXIII
zrušen
 
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
zrušena
Čl.XXXIV
zrušen
 
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
Čl.XXXV
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb. a zákona č. 153/1995 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odstavec 5 zní:
"(5) Osvědčení podle odstavce 4 vydává orgán kraje v přenesené působnosti. V případě hlavního města Prahy vydává toto osvědčení Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen "ministerstvo").".
2. V § 5 odstavec 1 zní:
"(1) Orgán kraje v přenesené působnosti, v případě hlavního města Prahy ministerstvo, může odejmout osvědčení podle § 4 odst. 4, přestal-li strážník splňovat některou z podmínek uvedených v § 4 odst. 1 nebo nesplňuje-li předpoklady podle § 4 odst. 7.".
3. V § 5 odstavec 5 zní:
"(5) Orgán kraje v přenesené působnosti, v případě hlavního města Prahy ministerstvo, nejpozději do 60 dnů od doby pozastavení platnosti osvědčení podle odstavce 2 osvědčení odejme nebo vrátí.".
4. § 28 se zrušuje.
 
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ
zrušena
Čl.XXXVI
zrušen
 
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Čl.XXXVII
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 67/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 46 odst. 2 větě první se za slovo "ministerstvo" vkládají slova "nebo orgán kraje v přenesené působnosti".
2. V § 47 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
"b) kraje,".
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).
3. V § 48 odst. 1 písm. c) a d) se slova "ústřední orgán státní správy lesů" nahrazují slovy "kraj nebo ministerstvo".
4. Za § 48 se vkládá nový § 48a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 48a
Kraj
(1) Orgán kraje v přenesené působnosti rozhoduje
a) o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení (§ 7 odst. 2 a § 8 odst. 3) s výjimkou vojenských lesů uvedených v § 47 odst. 2,
b) o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace všech stupňů s výjimkou velkého územního celku, pokud umisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa,
c) o udělení nebo odnětí licence ke zpracování plánů a osnov (§ 26 odst. 1),
d) o námitkách proti oznámení o neschválení plánu (§ 27 odst. 3), kromě plánů schválených Vojenským lesním úřadem,
e) o povolení sběru šišek z jehličnatých stromů i z poražených stromů neuznaných, ale kvalitních porostů (§ 29 odst. 7),
f) o uložení opatření v případě mimořádných okolností, pokud přesahují obvod územní působnosti okresního úřadu a nepřesahují obvod územní působnosti kraje (§ 32 odst. 2),
g) o ukládání pokut tomu, kdo nesplní povinnosti uložené rozhodnutím orgánu kraje; tyto pokuty vybírá a vymáhá.
(2) Orgán kraje v přenesené působnosti
a) vyjadřuje se k návrhům tras celostátních a tranzitních liniových staveb a jejich součástí v územní působnosti krajů,
b) schvaluje zpracované plány pro lesy o výměře nad 1 000 ha a povoluje jejich změny (§ 27 odst. 1 a 4); ve vojenských lesích schvaluje plány Vojenský lesní úřad (§ 47 odst. 2) po projednání s ústředním orgánem státní správy lesů,
c) ustanovuje lesní stráž s působností na území kraje a zrušuje ustanovení lesní stráže s působností na území kraje (§ 38 odst. 2),
d) vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1), s výjimkou vojenských lesů,
e) rozhoduje ve sporech o místní příslušnost orgánů státní správy lesů prvního stupně, pokud jedním z orgánů prvního stupně není Vojenský lesní úřad,
f) rozhoduje o poskytnutí služeb nebo finančního příspěvku (§ 46 odst. 2), pokud nejde o lesy v působnosti Ministerstva obrany.".
5. V § 49 odst. 2 písmeno a) zní:
"a) o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace pro velké územní celky, jimž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa,".
6. V § 49 odst. 2 se písmena c), d), e) a f) zrušují.
Dosavadní písmena g), h), i) se označují jako písmena c), d) a e).
7. V § 49 odst. 2 se doplňují písmena f) a g), která znějí:
"f) o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení (§ 7 odst. 2 a § 8 odst. 3) ve vojenských lesích,
g) o námitkách proti oznámení o neschválení plánu (§ 27 odst. 3) ve vojenských lesích.".
8. V § 49 odst. 3 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmena h) až l) se označují jako písmena g) až k).
9. V § 49 odst. 3 písm. j) se slova "orgánů státní správy lesů prvního stupně" nahrazují slovy "orgánů krajů".
10. V § 49 odst. 3 se za písmeno k) doplňují písmena l), m), n) a o), která znějí:
"l) rozhoduje o poskytnutí služeb, pokud přesahují obvod územní působnosti kraje (§ 46 odst. 2),
m) vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby ve vojenských lesích v působnosti Ministerstva obrany dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1),
n) rozhoduje ve sporech o místní příslušnost orgánů státní správy lesů prvního stupně, pokud je jedním z účastníků Vojenský lesní úřad,
o) vykonává funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutím vydaným Vojenským lesním úřadem.".
 
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
Čl.XXXVIII
Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 96/1977 Sb., zákona č. 143/1991 Sb., zákona č. 270/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 166/1999 Sb. a zákona č. 238/1999 Sb., se mění takto:
1. V § 6a odst. 2 větě druhé se slova "ministerstvo zemědělství České republiky" nahrazují slovy "orgán kraje v přenesené působnosti".
2. V § 19 odstavec 5 zní:
"(5) Chov zvěře v zajetí je možný jen s povolením orgánu kraje v přenesené působnosti s předchozím souhlasem Ministerstva životního prostředí.".
3. V § 19 odst. 6 se slova "ministerstva zemědělství České republiky" nahrazují slovy "orgánu kraje v přenesené působnosti".
4. V § 38 odst. 1 větě první se slova "zainteresovaných organizací" nahrazují slovy "dotčených orgánů" a za větu první se vkládá nová věta, která zní:
"V krajích řídí myslivost orgán kraje v přenesené působnosti; přitom spolupracuje s pověřenými zástupci mysliveckých organizací a ostatních dotčených orgánů.".
 
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
zrušena
Čl.XXXIX
zrušen
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ
Změna zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb.
Čl.XL
V zákoně č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., se v § 29 slova "územnímu odboru Ministerstva zemědělství" nahrazují slovy "orgánu kraje v přenesené působnosti".
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů
Čl.XLI
Zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 114/1995 Sb. a zákona č. 238/1999 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se vkládá za písmeno b) nové písmeno c), které zní:
"c) kraje,".
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
2. V § 3 odstavec 3 zní:
"(3) V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 si mohou vyhradit rozhodování okresní úřady, je-li to účelné nebo potřebné.".
3. V § 5 písm. m) se slovo "federálním" zrušuje.
4. V § 5 písm. n) se slova "okresu nebo možnosti okresního úřadu" nahrazují slovy "kraje nebo možnosti orgánu kraje v přenesené působnosti".
5. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:
 
"§ 5a
Orgán kraje v přenesené působnosti
a) vyjadřuje se podle § 14 vodního zákona k stavbám, pokud rozhodujícím způsobem ovlivňují nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, ochranu vod nebo ochranu proti povodním,
b) rozhoduje ve vodohospodářských věcech hraničních toků po projednání s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství; má-li takové rozhodnutí vliv na průběh, povahu nebo vyznačení státní hranice, rozhoduje též po projednání s Ministerstvem vnitra,
c) schvaluje, pokud si to vyhradí, komplexní manipulační řády soustav vodohospodářských děl, které zásadním způsobem ovlivňují vodní hospodářství v územních obvodech několika okresů,
d) činí za mimořádné situace, zejména při nedostatku vody a při havarijním zhoršení jakosti vody, opatření příslušející podřízenému vodohospodářskému orgánu, a to v případech přesahujících území okresu nebo možnosti okresního úřadu.".
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb.
Čl.XLII
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., se mění takto:
1. § 9 včetně poznámky pod čarou č. 2a) zní:
 
"§ 9
(1) Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí, a vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba.
(2) Ministerstvo dopravy a spojů může smluvně převést výkon některých vlastnických práv ve věcech silnic I. třídy na organizace správy a údržby silnic, jejichž zřizovatelem jsou kraje (dále jen "správce pozemní komunikace"), za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.2a)
(3) Prováděcí právní předpis vymezí podrobnosti k péči vlastníka pozemní komunikace o dálnici, silnici a místní komunikaci, způsob jejich evidence a náležitosti smlouvy o zajištění správy a údržby dálnic nebo silnic I. třídy.
2a) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb.".
2. V § 40 odst. 1 větě první se za slova "Ministerstvo dopravy a spojů" vkládají slova " , orgán kraje v přenesené působnosti".
3. V § 40 odst. 1 poslední větě se za slovo "obce" vkládají slova "v přenesené působnosti".
4. V § 40 odst. 2 písm. d) se slovo "okresu" nahrazuje slovem "kraje".
5. V § 40 odst. 2 písm. e) se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "orgánu kraje v přenesené působnosti".
6. V § 40 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Orgán kraje v přenesené působnosti
a) povoluje zvláštní užívání silnic II. a III. třídy formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy,10) pokud trasa přepravy přesahuje územní obvod jednoho okresu a nepřesahuje územní obvod kraje,
b) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorií silnic II. a III. třídy a o změnách těchto kategorií,
c) rozhoduje o zrušení silnic II. a III. třídy po udělení souhlasu Ministerstvem obrany a Ministerstvem dopravy a spojů,
d) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy a spojů,
e) projednává přestupky a správní delikty na dálnicích a silnicích podle tohoto zákona a podle zvláštního právního předpisu.17)".
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
7. V § 40 odst. 4 písmeno a) zní:
"a) vykonávají působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy a spojů nebo orgán kraje v přenesené působnosti,".
8. V § 43 odst. 3 se za první větu vkládá nová věta, která zní: "Uloží-li pokutu kraj, je pokuta příjmem tohoto kraje.".
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 355/1999 Sb.
Čl.XLIII
Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 355/1999 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 1 větě první se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "orgánem kraje v přenesené působnosti".
2. V § 7 odst. 1 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "orgán kraje v přenesené působnosti".
3. V § 7 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Orgán kraje v přenesené působnosti".
4. V § 7 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "orgán kraje v přenesené působnosti".
5. V § 9 odst. 1 poslední větě se za slovo "doložit" vkládají slova "orgánu kraje v přenesené působnosti nebo".
6. V § 10 předvětí zní: "Orgán kraje v přenesené působnosti odejme oprávnění k provádění technických prohlídek a okresní úřad odejme oprávnění k měření emisí, jestliže:".
7. V § 12 se za slovo "příslušný" vkládají slova "orgán kraje v přenesené působnosti nebo".
8. V § 14 odst. 4 se za slovo "určí" vkládají slova "orgán kraje v přenesené působnosti nebo".
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Čl.XLIV
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb. a zákona č. 304/1997 Sb., se mění takto:
1. V § 34 odstavec 1 zní:
"(1) Státní odborný dozor v silniční dopravě vykonávají dopravní úřady, orgán kraje v přenesené působnosti a Ministerstvo dopravy a spojů. Dopravní úřady vykonávají ve svém územním obvodu státní odborný dozor nad financováním dopravní obslužnosti a ve všech věcech, které nenáleží krajům v přenesené působnosti a Ministerstvu dopravy a spojů. Orgán kraje v přenesené působnosti vykonává ve svém územním obvodu státní odborný dozor nad prací osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě, ve věcech mezinárodní dopravy osob s výjimkou autobusové linkové dopravy a nad silniční nákladní dopravou provozovanou zahraničními dopravci. Ministerstvo dopravy a spojů vykonává státní odborný dozor v mezinárodní autobusové linkové silniční dopravě osob a nad financováním dopravní obslužnosti. Při výkonu státního odborného dozoru dozírají, zda dopravci dodržují podmínky a plní povinnosti stanovené tímto zákonem a zda provozují dopravu podle uděleného povolení.".
2. V § 34 odst. 4 větě druhé se za slovo "vykonávaného" vkládají slova "orgánem kraje v přenesené působnosti a".
3. V § 34 odst. 4 větě čtvrté se za slova "Dopravní úřady" vkládají slova " , orgán kraje v přenesené působnosti".
4. V § 35 se za slova "Dopravní úřad" vkládají slova " , orgán kraje v přenesené působnosti".
5. V § 36 odst. 1 se za slova "dopravní úřad" vkládají slova " ,orgán kraje v přenesené působnosti".
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách
Čl.XLV
V zákoně č. 266/1994 Sb., o dráhách, v § 40 větě druhé se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "orgánem kraje v přenesené působnosti".
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
Čl.XLVI
Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 37/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 8 odst. 2 se na konec věty doplňují slova:
"ve spolupráci s územně příslušným orgánem kraje v přenesené působnosti".
2. V § 20 odst. 3 poslední věta zní:
"Tyto evidence odpadů zasílá každoročně orgánu kraje v přenesené působnosti do 31. května.".
3. V § 20 odst. 3 se za poslední větu vkládá nová věta, která zní:
"Orgán kraje v přenesené působnosti tyto evidence odpadů a nakládání s nimi zpracuje v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva a zasílá je každoročně ministerstvu do 30. června běžného roku.".
4. V § 20 odstavec 5 zní:
"(5) Každý má právo nahlížet na okresních úřadech a u orgánů krajů v přenesené působnosti do evidence o produkci odpadů, která je zpracovávaná okresními úřady a orgány kraje v přenesené působnosti podle odstavce 3.".
5. V § 22 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
"d) kraje,".
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).
6. V § 23 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g).
7. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:
 
"§ 25a
Kraj
(1) Kraj v samostatné působnosti zpracovává koncepce odpadového hospodářství kraje.
(2) Orgán kraje v přenesené působnosti
a) vede a zpracovává evidenci odpadů podle § 20 odst. 3 v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva a tuto evidenci zpřístupňuje občanům,
b) stanovuje ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a spojů přepravní trasy podle § 8 odst. 2,
c) uděluje právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání autorizaci k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 3 odst. 3.
(3) Autorizaci uděluje orgán kraje v přenesené působnosti, v jehož obvodu je činnost provozována.".
8. V § 26 odst. 1 písm. n) se za slova "Ministerstvu dopravy a spojů" vkládají slova "a příslušnému orgánu kraje".
9. V § 34 odst. 2 větě první se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovy "orgán kraje v přenesené působnosti".
10. V § 35 odst. 1 větě druhé se slovo "ministerstvem" nahrazuje slovy "orgánem kraje v přenesené působnosti".
11. V § 35 odst. 6 větě první a druhé se slova "ministerstvu" nahrazují slovy "příslušnému orgánu kraje".
12. V § 36 odst. 1 větě druhé se slovo "ministerstvu" nahrazuje slovy "příslušnému orgánu kraje" a v poslední větě se slovo "Ministerstvo" nahrazuje slovy "Orgán kraje v přenesené působnosti".
13. V § 36 odst. 2 se slovo "Ministerstvo" nahrazuje slovy "Orgán kraje v přenesené působnosti".
14. V § 36 odst. 3 se slovo "Ministerstvo" nahrazuje slovy "Orgán kraje v přenesené působnosti".
15. V § 36 odst. 4 písm. f) se slovo "ministerstva" nahrazuje slovy "orgánu kraje v přenesené působnosti".
16. V § 37 písm. c) se slovo "ministerstvu" nahrazuje slovy "příslušnému orgánu kraje".
17. V § 41 odstavec 2 zní:
"(2) O odvolání proti rozhodnutí inspekce nebo orgánu kraje v přenesené působnosti rozhoduje ministerstvo. O odvolání proti rozhodnutí okresního úřadu rozhoduje orgán kraje v přenesené působnosti. O odvolání proti rozhodnutí obce rozhoduje okresní úřad.".
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
Čl.XLVII
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. a zákona č. 98/1999 Sb., se mění takto:
1. V § 13 odst. 1 větě první se za slova "okresní úřady" vkládá slovo "kraje,".
2. V § 13 odst. 1 větě druhé se slova "obvodní úřady, Magistrátní úřad hlavního města Prahy" nahrazují slovy "úřady městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy, Magistrát".
3. V § 17 písm. b) se slova "o výměře nad 10 ha" nahrazují slovy "o výměře nad 20 ha".
4. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který zní:
 
"§ 17a
Orgán kraje v přenesené působnosti uděluje podle § 6 odst. 2 souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, je-li navrhovaným řešením dotčen zemědělský půdní fond o výměře od 10 ha do 20 ha.".
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ
zrušena
Čl.XLVIII
zrušen
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Čl.XLIX
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb. a zákona č. 238/1999 Sb., se mění takto:
1. V § 75 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) kraje,".
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).
2. V § 79 odst. 2 písm. a) se za slovo "zpracovává" vkládají slova "ve spolupráci s kraji v samostatné působnosti".
3. V § 79 odst. 3 písm. h) se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "orgánem kraje v přenesené působnosti".
4. Za § 79 se vkládá nový § 79a, který zní:
 
"§ 79a
(1) Orgán kraje v samostatné působnosti zpracovává ve spolupráci s ministerstvem prognózy a koncepce strategie ochrany přírody ve své územní působnosti, nejde-li o území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti.
(2) Orgán kraje v přenesené působnosti
a) spolupracuje s ostatními správními úřady na zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání,
b) je odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaným okresním úřadem.".
5. V § 85 odst. 2 větě první se před slova "okresní úřady" vkládá slovo "kraje,".
 
ČÁST PADESÁTÁ
zrušena
Čl.L
zrušen
 
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Čl.LI
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb. a zákona č. 168/1993 Sb., se mění takto:
1. V § 17 odst. 1 se za slova "ministerstvo životního prostředí" vkládají slova "po projednání s orgánem kraje v přenesené působnosti" a slova "ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj" se nahrazují slovy "Ministerstvem průmyslu a obchodu".
2. V § 17 odst. 6 se za slova "Ministerstvo životního prostředí České republiky" vkládají slova "po projednání s orgánem kraje v přenesené působnosti".
3. V § 19 odst. 1 se slova "ministerstva životního prostředí České republiky" nahrazují slovy "orgánu kraje v přenesené působnosti".
4. V § 19 odst. 2 větě první se slova "ministerstva životního prostředí České republiky" nahrazují slovy "orgánu kraje v přenesené působnosti".
 
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ
zrušena
Čl.LII
zrušen
 
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
Čl.LIII
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, se mění takto:
1. V § 13 odst. 1 se slova "Ministerstvo životního prostředí" nahrazují slovy "Kraj v samostatné působnosti" a slovo "povinno" slovem "povinen".
2. V § 13 odstavec 2 zní:
"(2) Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy usiluje zejména o to, aby byly vytvořeny podmínky pro rozvoj osvěty, výchovy a vzdělávání v oblasti životního prostředí v mezích působnosti úřadů veřejné správy.".
3. V § 13 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Kraj v samostatné působnosti usiluje o to, aby
a) byl vytvořen a využíván systém osvojování základních poznatků o životním prostředí a jeho ochraně vycházející z principů udržitelného rozvoje a z aktivních forem výchovy, osvěty a získávání informací, zajišťovaný prostřednictvím státních i nestátních organizací,
b) orgány byly veřejnosti účinně nápomocny při zajišťování přístupu k informacím o životním prostředí.".
 
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ
zrušena
Čl.LIV
zrušen
 
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Čl.LV
V zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 3/2000 Sb. a zákona č. 17/2000 Sb., se v § 29 odst. 1 před poslední větu vkládá nová věta, která zní:
"Vstupní cena hmotného majetku a nehmotného majetku se snižuje také o poskytnuté dotace, příspěvky a podpory z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu, s výjimkou peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty, pokud tyto dotace, příspěvky a podpory byly použity na pořízení nebo na technické zhodnocení tohoto hmotného a nehmotného majetku.".
 
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl.LVI
(1) Správní řízení zahájená před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
(2) Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přecházejí z ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, z okresních úřadů a ze školských úřadů na územní samosprávné celky, případně okresní úřady v případech, kdy činnosti stanovené tímto zákonem přecházejí do působnosti územních samosprávných celků, případně okresních úřadů.
 
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ
Zrušení zákona č. 439/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o obcích a zákon o hlavním městě Praze
Čl.LVII
Zrušuje se zákon č. 439/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a mění zákon č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze.
 
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ
ÚČINNOST
Čl.LVIII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.

Související dokumenty