149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

Schválený:
149/2003 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. dubna 2003
o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)
Změna: 387/2005 Sb.
Změna: 444/2005 Sb.
Změna: 124/2008 Sb.
Změna: 223/2009 Sb.
Změna: 227/2009 Sb.
Změna: 281/2009 Sb.
Změna: 18/2012 Sb.
Změna: 232/2013 Sb.
Změna: 243/2016 Sb.
Změna: 298/2016 Sb.
Změna: 62/2017 Sb.
Změna: 183/2017 Sb.
Změna: 261/2021 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
UVÁDĚNÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN, URČENÝCH K OBNOVĚ LESA A K ZALESŇOVÁNÍ, DO OBĚHU
 
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1a) a stanoví zásady ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a podmínky, za nichž lze uvádět do oběhu reprodukční materiál lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určený k obnově lesa a k zalesňování a pro udržování a zvyšování biologické různorodosti lesa včetně genetické různorodosti stromů a pro trvale udržitelné hospodaření v lesích.
 
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) reprodukčním materiálem lesních dřevin reprodukční materiál druhů dřevin a jejich umělých kříženců, které mají význam pro lesní hospodářství na území Evropské unie nebo v jeho části, zejména ty druhy lesních dřevin, které jsou uvedeny v seznamu druhů lesních dřevin stanoveném vyhláškou (dále jen "reprodukční materiál")
1. semenný materiál, kterým jsou šišky, plodenství, plody a semena určená k produkci sadebního materiálu nebo k výsevu do porostů,
2. části rostlin, jimiž jsou oddenkové, listové a kořenové řízky, explantáty a embrya pro mikrovegetativní rozmnožování, očka, hříženci, kořeny, rouby, pruty a jiné části rostlin, určené k produkci sadebního materiálu,
3. sadební materiál, kterým jsou rostliny získané ze semenného materiálu, z částí rostlin nebo z přirozeného zmlazení; sadební materiál se podle způsobu pěstování člení na semenáčky, sazenice, poloodrostky a odrostky,
b) identifikovaným reprodukčním materiálem reprodukční materiál získaný ze zdroje semen nebo porostů uznaných podle § 13,
c) selektovaným reprodukčním materiálem reprodukční materiál získaný z porostu uznaného podle § 14,
d) kvalifikovaným reprodukčním materiálem reprodukční materiál získaný ze semenného sadu, rodiče rodiny, ortetu, klonu nebo směsi klonů uznaných podle § 15,
e) testovaným reprodukčním materiálem reprodukční materiál z porostu, semenného sadu, rodiče rodiny, ortetu, klonu nebo směsi klonů uznaných podle § 16,
f) geneticky modifikovaným reprodukčním materiálem reprodukční materiál, jehož dědičný základ byl změněn genetickou modifikací,1)
g) zdrojem reprodukčního materiálu
1. zdroj semene, jímž je strom nebo skupina stromů rostoucí na pozemku určeném k plnění funkcí lesa,2) popřípadě i strom rostoucí mimo les,3) pro generativní způsob reprodukce,
2. porost, jímž je ohraničená populace stromů má-li odpovídající stejnorodé složení, pro generativní i vegetativní způsob reprodukce,
3. semenný sad, jímž je účelová výsadba selektovaných klonů nebo reprodukčního materiálu získaného z rodiče rodiny, který je izolován nebo obhospodařován tak, že sprášení pylem pocházejícím z rostlin nacházejících se mimo semenný sad je vyloučeno nebo omezeno, pro generativní způsob reprodukce,
4. rodič rodiny, jímž je strom určený k produkci potomstva kontrolovaným nebo volným opylováním určeného jednoho samičího rodiče pylem jednoho samčího rodiče nebo pylem více určených nebo neurčených samčích rodičů, pro generativní způsob reprodukce,
5. klony, jimiž je skupina vegetativních potomků (ramety) získaná z jediného výchozího jedince (ortet) vegetativním množením, například řízkováním, mikrovegetativním množením, roubováním, hřížením nebo dělením,
6. směs klonů, jíž je směs určených klonů se stanovenými podíly jednotlivých klonů pro vegetativní způsob reprodukce,
7. ortet, jímž je strom určený k odběru částí rostlin pro vegetativní způsob reprodukce,
h) autochtonním porostem nebo zdrojem semen porost nebo zdroj semen pocházející z nepřetržitého přirozeného zmlazení nebo založené uměle z reprodukčního materiálu generativního původu, který byl sklizen v autochtonním porostu nebo zdroji semen a následně vysazen na stejném místě, nebo v jejich těsné blízkosti,
i) indigenní porost nebo zdroj semen je autochtonní porost nebo zdroj semen anebo porost či zdroj semen, který byl založen uměle z osiva, které je původem ze stejné oblasti provenience,
j) původem u autochtonního porostu nebo zdroje semene místo, na kterém se porost nebo zdroj semene nachází, u ostatních porostů nebo zdrojů semen místo, odkud pochází semenný nebo sadební materiál, z něhož byl porost nebo zdroj semen založen; původ může být i neznámý,
k) vlastníkem zdroje reprodukčního materiálu nebo genové základny vlastník pozemku, na kterém se zdroj reprodukčního materiálu nebo genová základna nacházejí,
l) produkcí všechny stupně získávání, zpracování a úpravy semenného materiálu a částí rostlin a získávání nebo pěstování sadebního materiálu ze semenného materiálu nebo z částí rostlin,
m) dodavatelem osoba, která uvádí reprodukční materiál do oběhu,
n) uváděním do oběhu nabízení reprodukčního materiálu k prodeji, prodej nebo dodávka třetí osobě včetně dodávky na základě smlouvy o poskytování služeb, anebo jakýkoliv jiný způsob převodu práva nakládat s reprodukčním materiálem na jinou osobu při podnikání, a dovoz za účelem prodeje anebo poskytování vzorků genetických zdrojů; za uvádění do oběhu se nepovažuje převod práva nakládat s reprodukčním materiálem, pokud jde o první převod tohoto práva z vlastníka zdroje reprodukčního materiálu na jinou osobu a vlastník zdroje reprodukčního materiálu ani jeho zaměstnanci se v souvislosti s tímto převodem nepodílí na produkci reprodukčního materiálu,
o) oddílem reprodukčního materiálu reprodukční materiál, který
1. je určen kódem a číslem potvrzení o původu reprodukčního materiálu (dále jen „potvrzení o původu“), českým a vědeckým názvem dřeviny, množstvím,
2. je určen rokem zrání, u oddílu vzniklého sloučením oddílů roky zrání, jde-li o semenný materiál,
3. je stejné kategorie, stejného typu zdroje a stejného účelu použití,
4. pochází z téže oblasti provenience a z téhož výškového pásma,
5. je stejným způsobem zpracováván, skladován a ošetřován po celý průběh produkce nebo odebrán ve stejném roce, jedná-li se o části rostlin,
6. má stejný věk a způsob pěstování, jde-li o sadební materiál,
7. pochází ze stejné uznané jednotky, jde-li o identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál,
p) oblastí provenience souvislá území s obdobnými ekologickými a růstovými podmínkami, v nichž jednotlivé druhy lesních dřevin při zohlednění vlivu nadmořské výšky vykazují obdobné fenotypové nebo genetické znaky; tyto oblasti se pro všechny druhy lesních dřevin územně shodují s přírodními lesními oblastmi podle zvláštního právního předpisu,6)
q) porostem základní jednotka prostorového rozdělení lesa, identifikovatelná v terénu,
r) pověřenou osobou právnická osoba nebo organizační složka státu pověřená Ministerstvem zemědělství (dále jen „ministerstvo“) podle § 30 tohoto zákona,
s) Národní bankou osiva a explantátů lesních dřevin (dále jen „banka osiva a explantátů“) zařízení dlouhodobě uchovávající osivo a explantáty lesních dřevin, ve kterém je zajišťována možnost reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin,
t) genetickým zdrojem lesních dřevin
1. reprodukční materiál,
2. zdroje reprodukčního materiálu,
3. genové základny,
které mají současnou nebo potenciální fenotypovou a genotypovou hodnotu a jsou shromážděné, hodnocené a dokumentované pro účely Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin (dále jen „Národní program“),
u) ochranou a reprodukcí genofondu lesních dřevin dlouhodobé uchovávání genetických zdrojů lesních dřevin při zachování jejich genetického základu a schopnosti reprodukce, probíhající v místě původního výskytu genetických zdrojů lesních dřevin nebo mimo místo původního výskytu genetických zdrojů lesních dřevin,
v) určenou osobou právnická osoba nebo organizační složka státu, která se podílí na realizaci Národního programu, pověřená ministerstvem provozováním banky osiva a explantátů a koordinací opatření s tím souvisejících,
w) osivem lesních dřevin semena nebo plody lesních dřevin technicky způsobilé k výsevu,
x) lesní školkařskou činností soustavná činnost zabývající se pěstováním sadebního materiálu lesních dřevin určeného pro umělou obnovu lesa a zalesňování, popřípadě pro lesnické rekultivace, výsadbu lesních dřevin na zemědělskou půdu a ozeleňování krajiny,
y) lesní školkou soubor staveb, zařízení a lesních nebo jiných pozemků s technickým a technologickým vybavením, sloužící k pěstování sadebního materiálu lesních dřevin určeného pro umělou obnovu lesa a zalesňování, popřípadě pro lesnické rekultivace, výsadbu lesních dřevin na zemědělskou půdu a ozeleňování krajiny,
z) vzorkem genetického zdroje odebraný semenný materiál, části rostlin nebo sadební materiál v množství a kvalitě umožňující ochranu a reprodukci genetického zdroje při zachování jeho genetického základu.
 
HLAVA II
OCHRANA A REPRODUKCE GENOFONDU LESNÍCH DŘEVIN
 
§ 2a
Národní program
(1) Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin, který je tvořen souborem všech genů lesních dřevin, je zajišťována prostřednictvím Národního programu, který vytváří předpoklady pro efektivní a setrvalé využívání genetických zdrojů lesních dřevin v souladu s potřebami lesního hospodářství a zásadami trvale udržitelného hospodaření v lesích. Národní program upravuje podmínky a postupy ochrany a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin lesnicky významných druhů lesních dřevin původních na území České republiky.
(2) Národní program vydává a dobu jeho platnosti stanoví ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.
(3) Pověřená osoba provede každoročně hodnocení Národního programu a výsledky hodnocení podle stavu k 31. prosinci předchozího kalendářního roku předá ministerstvu do 31. ledna kalendářního roku.
(4) Změnu Národního programu může ministerstvo provést z vlastního podnětu, z podnětu pověřené osoby, určené osoby nebo jiného účastníka Národního programu.
(5) Seznam druhů lesních dřevin, které mohou být zařazeny do Národního programu, stanoví vyhláška.
 
§ 2b
Zásady ochrany a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin
(1) Ochranu a reprodukci genetických zdrojů lesních dřevin zajišťují účastníci Národního programu prostřednictvím Národního programu.
(2) Každý účastník Národního programu je povinen
a) chránit a reprodukovat genetické zdroje lesních dřevin in situ a ex situ ve všech jejich částech a vývojových stadiích,
b) zajišťovat uchovávání vzorků genetických zdrojů lesních dřevin ve vhodných podmínkách tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo zničení,
c) v případě potřeby umožnit reprodukci nebo obnovení genetických zdrojů lesních dřevin,
d) v případě zjištění nebezpečí znehodnocení genetických zdrojů lesních dřevin zajistit nezbytná opatření k jejich záchraně,
e) oznámit pověřené osobě změnu údajů týkajících se genetických zdrojů lesních dřevin, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k této změně došlo.
(3) Při ohrožení genetického zdroje lesních dřevin je účastník Národního programu povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit pověřené osobě. Pověřená osoba může uložit převedení vzorků ohroženého genetického zdroje lesních dřevin do vlastnictví jiného účastníka Národního programu.
 
§ 2c
Žádost o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu
(1) Žádost o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu může pověřené osobě podat vlastník genetického zdroje.
(2) Vlastníkem genetického zdroje podle odstavce 1 se rozumí
a) vlastník zdroje reprodukčního materiálu,
b) vlastník reprodukčního materiálu, nebo
c) vlastník genové základny.
(3) Pokud žádá o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu nájemce nebo pachtýř pozemku, na kterém se genetický zdroj nachází, je povinen k žádosti doložit kopii nájemní nebo pachtovní smlouvy nebo jiný doklad od vlastníka genetického zdroje, ve kterém je výslovně uvedeno, že je oprávněn žádat o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu.
(4) Vzor žádosti o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu stanoví vyhláška.
 
§ 2d
Zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu
(1) Pokud je z hlediska ochrany nebo reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin žádoucí zařadit genetický zdroj lesních dřevin do Národního programu, může pověřená osoba na základě žádosti vlastníka genetického zdroje zařadit genetický zdroj lesních dřevin do Národního programu.
(2) Doba zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu trvá nejdéle do ukončení doby platnosti stanoveného Národního programu.
(3) Doklad o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu musí obsahovat označení vlastníka genetického zdroje, druh genetického zdroje lesních dřevin, český a vědecký název dřeviny a evidenční číslo genetického zdroje lesních dřevin.
(4) Zařazením genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu se vlastník genetického zdroje stává účastníkem Národního programu. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona vznikají účastníkům Národního programu dnem stanoveným v dokladu o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu. Účastníkem Národního programu je rovněž určená osoba. Seznam účastníků Národního programu vede pověřená osoba v ústřední evidenci reprodukčního materiálu (dále jen „ústřední evidence“). Obsah této ústřední evidence zveřejňuje pověřená osoba na svých internetových stránkách.
(5) Porosty zařazené do Národního programu lze zařadit do kategorie lesa zvláštního určení21).
(6) Na zařazení genetického zdroje do Národního programu se nevztahuje správní řád22).
 
§ 2e
Změna a zrušení zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu
(1) Jestliže byla provedena změna Národního programu, může pověřená osoba změnit zařazení genetického zdroje lesních dřevin, kterého se schválená změna týká, do Národního programu.
(2) Pověřená osoba zruší zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu, jestliže
a) genetický zdroj lesních dřevin, který byl zařazen do Národního programu, již nesplňuje podmínky, pro které byl do Národního programu zařazen, nebo
b) genetický zdroj lesních dřevin, který byl zařazen do Národního programu, byl zničen nebo poškozen v takovém rozsahu, že již nemůže plnit svůj účel, nebo
c) došlo k porušení povinností účastníkem Národního programu, nebo
d) o to účastník Národního programu písemně požádá.
(3) V rámci zrušení zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu může pověřená osoba požádat osobu, která byla účastníkem Národního programu, aby v přiměřené lhůtě převedla vzorky genetických zdrojů lesních dřevin a dokumentaci o genetických zdrojích lesních dřevin do vlastnictví určené osoby, popřípadě jiného účastníka Národního programu.
(4) Doklad o zrušení zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu obsahuje označení účastníka Národního programu, druh genetického zdroje lesních dřevin, český a vědecký název dřeviny, evidenční číslo genetického zdroje lesních dřevin, zdůvodnění zrušení zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu a informace o převedení vzorků genetických zdrojů lesních dřevin a dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin do vlastnictví určené osoby nebo do vlastnictví jiného účastníka Národního programu podle odstavce 3.
(5) Na změnu zařazení a zrušení zařazení genetického zdroje do Národního programu se nevztahuje správní řád22).
 
§ 2f
Shromažďování, hodnocení a inventarizace genetických zdrojů lesních dřevin
(1) Ochranu a reprodukci genetických zdrojů lesních dřevin ex situ v bance osiva a explantátů zajišťuje určená osoba, a to uložením a reprodukcí vzorků genetických zdrojů lesních dřevin v bance osiva a explantátů.
(2) Určená osoba je povinna hodnotit a inventarizovat vzorky genetických zdrojů lesních dřevin uložené v bance osiva a explantátů a do 15. ledna každého kalendářního roku předat pověřené osobě výsledky hodnocení podle stavu k 31. prosinci předchozího kalendářního roku.
(3) Způsob a rozsah hodnocení genetických zdrojů lesních dřevin v bance osiva a explantátů stanoví vyhláška.
 
§ 2g
Dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin
(1) Účastníci Národního programu jsou povinni vést průběžně dokumentaci o genetických zdrojích lesních dřevin zařazených do Národního programu tak, aby byla vyloučena jejich záměna s jinými genetickými zdroji. Dokumentace musí být chráněna před zneužitím, poškozením, zničením, neoprávněnou změnou, ztrátou nebo odcizením.
(2) Údaje o genetických zdrojích lesních dřevin chráněných a reprodukovaných in situ nebo ex situ vede a trvale uchovává na základě údajů předložených účastníky Národního programu pověřená osoba v ústřední evidenci.
(3) Bylo-li zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu pověřenou osobou zrušeno, je vlastník tohoto genetického zdroje povinen ve lhůtě do 30 dnů od zrušení zařazení předat dokumentaci o genetickém zdroji lesních dřevin v rozsahu uvedeném v dokladu o zrušení osobě uvedené v tomto dokladu.
(4) V případě úmrtí fyzické osoby nebo zániku právnické osoby, která je účastníkem Národního programu, je právní nástupce této osoby povinen neprodleně o této skutečnosti informovat pověřenou osobu, která určí, kterému účastníkovi Národního programu bude ve stanovené lhůtě předána dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin a vzorky genetických zdrojů lesních dřevin. Byla-li nařízena likvidace právnické osoby, je likvidátor povinen neprodleně o této skutečnosti informovat pověřenou osobu, která určí, kterému účastníkovi Národního programu bude ve stanovené lhůtě předána dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin a vzorky genetických zdrojů lesních dřevin.
(5) Obsah a pravidla vedení dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin stanoví vyhláška.
(6) Na předávání dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin a předávání vzorků genetických zdrojů lesních dřevin se nevztahuje správní řád22).
 
§ 2h
Poskytování vzorků genetických zdrojů lesních dřevin
(1) Pověřená osoba nebo určená osoba jsou v případě potřeby oprávněny písemně požádat účastníka Národního programu o poskytnutí vzorku nebo umožnění odebrání vzorku genetického zdroje lesních dřevin včetně identifikačních údajů o tomto genetickém zdroji; žádost musí obsahovat údaje o účelu poskytnutí vzorku. Účastník Národního programu je povinen žádosti vyhovět.
(2) Účastníci Národního programu poskytnou vzorky genetických zdrojů lesních dřevin jiným osobám, jestliže
a) mají dostatečnou zásobu vzorků genetických zdrojů lesních dřevin,
b) poskytnutím vzorku genetického zdroje lesních dřevin nedojde k ohrožení genetického zdroje lesních dřevin nebo k jeho poškození, které by mohlo mít za následek zánik genetického zdroje, nebo
c) to vyžadují okolnosti, pro které byl genetický zdroj lesních dřevin zařazen do Národního programu.
(3) Pro účely šlechtění, výzkumu, vzdělávání a naplnění banky osiva a explantátů jsou účastníci Národního programu povinni umožnit odebrání vzorků nebo poskytnout vzorky genetických zdrojů lesních dřevin bezúplatně.
(4) Vzorky genetických zdrojů lesních dřevin jsou poskytovány pouze v oddílech (§ 5). Ke každému oddílu genetického zdroje lesních dřevin musí být připojen průvodní list (§ 8).
(5) Vlastník genetického zdroje lesních dřevin je povinen evidovat v dokumentaci o genetickém zdroji druh, množství a formu poskytnutých vzorků a údaj o tom, komu a za jakým účelem byly vzorky poskytnuty.
(6) Rozsah identifikačních údajů podle odstavce 1 a podrobnosti o poskytování vzorků genetických zdrojů lesních dřevin a velikost těchto vzorků stanoví vyhláška.
 
§ 2i
Genové základny
(1) Soubor lesních porostů s významným podílem cenných regionálních populací lesních dřevin o rozloze, jež postačuje k udržení biologické různorodosti populace, která je při vhodném způsobu hospodaření schopna vlastní reprodukce, lze vyhlásit za genovou základnu. Les na území genové základny lze zařadit do kategorie lesa zvláštního určení21).
(2) Genové základny se vyhlašují na základě údajů platného lesního hospodářského plánu nebo platné lesní hospodářské osnovy v rámci jednotlivých oblastí provenience pro všechny druhy lesních dřevin. Genovou základnu vyhlašuje na základě vlastního odborného posudku pověřená osoba na žádost vlastníka lesa32) na území, které má být prohlášeno za genovou základnu. Genové základny se vyhlašují na dobu platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy navýšenou o 1 kalendářní rok. Tato doba může být na žádost vlastníka lesa pověřenou osobou dále prodloužena, nejdéle však o 12 měsíců. Seznam genových základen vede pověřená osoba v ústřední evidenci. Pověřená osoba přidělí vyhlášené genové základně evidenční číslo.
(3) Pokud pověřená osoba zjistí, že vyhlášená genová základna nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení nebo podmínky, za kterých byla genová základna vyhlášena, vyhlášení genové základny zruší.
(4) Dojde-li ke změně vlastníka pozemku, na kterém se genová základna nachází, je nový vlastník pozemku povinen tuto skutečnost oznámit pověřené osobě nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Dojde-li ke změně nájemce nebo pachtýře pozemku, na kterém se genová základna nachází, je vlastník pozemku povinen tuto skutečnost oznámit pověřené osobě nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy tato změna nastala, a doložit kopii nájemní nebo pachtovní smlouvy, byla-li uzavřena.
(5) Zjistí-li pověřená osoba, že genová základna, u níž došlo ke změně vlastníka, nájemce nebo pachtýře podle odstavce 4, nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem a jeho prováděcími předpisy, zruší její vyhlášení; v ostatních případech změna vlastníka, nájemce nebo pachtýře není důvodem ke zrušení vyhlášení genové základny.
(6) Pravidla vyhlašování genových základen, způsob hospodaření v lesích na jejich území a způsob jejich označování stanoví vyhláška.
(7) Na vyhlašování a zrušení genových základen se nevztahuje správní řád22).
 
§ 2j
Financování ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin
Finanční prostředky pro shromažďování, hodnocení, dokumentaci, ochranu a reprodukci genetických zdrojů lesních dřevin v rámci Národního programu a k provozování banky osiva a explantátů jsou účastníkům Národního programu včetně určené osoby poskytovány formou dotací33).
 
HLAVA III
UVÁDĚNÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU DO OBĚHU
 
§ 3
Základní ustanovení
(1) Reprodukční materiál druhů lesních dřevin uvedených v seznamu druhů lesních dřevin stanoveném vyhláškou, lze uvádět do oběhu pouze jako identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný. Reprodukční materiál umělých kříženců uvedených v seznamu druhů lesních dřevin lze uvádět do oběhu pouze jako selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný.
(2) Reprodukční materiál smrku ztepilého (Picea abies Karst.), borovice lesní (Pinus sylvestris L.), modřínu opadavého (Larix decidua Mill.) a modřínu eurojaponského (Larix x eurolepis Henry) lze uvádět do oběhu pouze jako selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný.
(3) Reprodukční materiál druhů a umělých kříženců uvedených v seznamu druhů lesních dřevin, které byly rozmnoženy vegetativně, lze uvádět do oběhu pouze jako selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný. Selektovaný reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze v případě, že byl získán hromadným rozmnožováním ze semenného materiálu.
(4) Geneticky modifikovaný reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze jako testovaný. Ustanovení zvláštního právního předpisu tím nejsou dotčena.7)
(5) Reprodukční materiál nepůvodních druhů topolů, jejich vzájemných hybridů a hybridů nepůvodních druhů topolů s domácími druhy, který byl vyprodukován na území České republiky, lze uvádět do oběhu na území České republiky pouze jako testovaný. Reprodukční materiál domácích druhů topolů, s výjimkou topolu osiky, který byl vyprodukován na území České republiky, lze uvádět do oběhu na území České republiky pouze jako kvalifikovaný nebo testovaný.
(6) Seznam druhů a hybridů topolů podle odstavce 5 je zveřejňován ve Věstníku Ministerstva zemědělství.
 
§ 4
Požadavky na kvalitu reprodukčního materiálu
Reprodukční materiál lze uvádět do oběhu, pouze vyhovuje-li požadavkům na druhovou čistotu, morfologickou a fyziologickou kvalitu a zdravotní stav. Podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis. Ustanovení zvláštního právního předpisu8) nejsou tímto dotčena.
 
§ 5
Oddíly reprodukčního materiálu
(1) Reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze v oddílech.
(2) Každý oddíl musí být v celém průběhu produkce uchováván odděleně a opatřen údaji označujícími
a) český a vědecký název dřeviny, popřípadě označení klonu nebo směsi klonů,
b) oblast provenience,
c) původ,
d) výškové pásmo,
e) typ zdroje reprodukčního materiálu,
f) účel použití reprodukčního materiálu,
g) rok zrání, u směsi roky zrání, jde-li o semenný materiál,
h) stáří a druh semenáčků nebo řízků použitých jako sadební materiál a to, zda byly podřezány, školkovány nebo obaleny,
i) kategorii reprodukčního materiálu.
(3) Každý oddíl identifikovaného, selektovaného, kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu musí být, kromě údajů uvedených v odstavci 2, opatřen
a) číslem potvrzení o původu podle § 6,
b) evidenčním číslem uznané jednotky a
c) údajem o tom, zda se jedná o geneticky modifikovaný reprodukční materiál.
(4) Slučování reprodukčních materiálů z různých oddílů v průběhu produkce je přípustné v případě, že se jedná o
a) jednoho a téhož vlastníka reprodukčního materiálu,
b) jeden a tentýž druh lesní dřeviny,
c) jednu a tutéž oblast provenience,
d) stejné výškové pásmo původu reprodukčního materiálu,
e) stejnou genovou základnu,
f) stejnou kategorii reprodukčního materiálu.
(5) Oddíly testovaného reprodukčního materiálu, oddíly kvalifikovaného reprodukčního materiálu a oddíly selektovaného reprodukčního materiálu fenotypových tříd A se neslučují.
(6) Výškové pásmo je určeno lesním vegetačním stupněm, zjištěným z mapy lesních vegetačních stupňů v oblastních plánech rozvoje lesa25). U zdroje reprodukčního materiálu rostoucího mimo lesní pozemek se výškové pásmo určuje podle nadmořské výšky.
(7) Podrobnosti o slučování oddílů reprodukčního materiálu a určení výškových pásem u zdroje reprodukčního materiálu rostoucího mimo lesní pozemek stanoví vyhláška.
 
§ 5a
Sběr reprodukčního materiálu
(1) Dodavatel je povinen oznámit pověřené osobě nejméně 15 dnů předem
a) konání sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení, jde-li o identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál,
b) konání odběru částí rostlin, jde-li o následně vegetativně množený selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál,
c) sloučení reprodukčního materiálu (§ 5 odst. 4).
(2) V oznámení podle odstavce 1 dodavatel uvede
a) označení dodavatele; u fyzických osob jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, obchodní firmu nebo název, adresu místa trvalého pobytu a adresu místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu, u právnických osob obchodní firmu nebo název a adresu sídla,
b) identifikační číslo dodavatele, je-li přiděleno,
c) číslo licence (§ 22) a registrační číslo dodavatele,
d) místo a časový interval předpokládané doby sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin a vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení v jednom vegetačním období; přesné datum oznámí dodavatel pověřené osobě nejméně 2 pracovní dny předem,
e) plánované maximální množství sebraného semenného materiálu, odebraných částí rostlin a vyzvednutého sadebního materiálu z přirozeného zmlazení.
(3) V případě sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení, není-li vlastníkem zdroje sám dodavatel, musí být součástí oznámení též písemný souhlas vlastníka zdroje reprodukčního materiálu s úředně ověřeným podpisem, popřípadě elektronická podoba souhlasu podepsaného způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu31), vlastníka zdroje reprodukčního materiálu nebo jeho oprávněného zástupce.
(4) Jde-li o identifikovaný reprodukční materiál buku lesního, dubu letního a dubu zimního, musí sběr v uznaných jednotkách na území České republiky probíhat minimálně z 10 stromů v rámci uznané jednotky. Jde-li o selektovaný reprodukční materiál smrku ztepilého, borovice lesní, modřínu opadavého, buku lesního, dubu letního a dubu zimního, musí sběr v uznaných jednotkách na území České republiky probíhat minimálně z 20 stromů v rámci uznané jednotky. Jde-li o semenné sady uznané na území České republiky, lze sběr provádět pouze v případě, kdy se na úrodě podílelo minimálně 50 % klonů v semenných sadech borovice lesní, modřínu opadavého a smrku ztepilého a minimálně 30 % klonů v semenných sadech ostatních lesních dřevin.
(5) Vzor oznámení podle odstavce 1 stanoví vyhláška.
 
§ 6
Potvrzení o původu
(1) Jde-li o identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál a byly-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení, vystaví pověřená osoba po ukončení sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvednutí sadebního materiálu z přirozeného zmlazení dodavateli na jeho žádost pro získané oddíly potvrzení o původu, a to do 10 dnů ode dne doručení žádosti.
(2) Místně příslušným pracovištěm pověřené osoby pro vydání potvrzení o původu je to, v jehož působnosti dojde ke sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení.
(3) Žádost o vystavení potvrzení o původu podle odstavce 1 je žadatel povinen předložit pověřené osobě nejpozději do 21 kalendářních dnů po ukončení sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení, přičemž dnem ukončení tohoto sběru se rozumí poslední den, kdy sběr reprodukčního materiálu proběhl. Nedodrží-li žadatel o vystavení potvrzení o původu stanovenou lhůtu, pověřená osoba potvrzení o původu nevystaví.
(4) Pověřená osoba vystaví nové potvrzení o původu, jestliže
a) je kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál následně vegetativně množen po splnění požadavků uvedených v § 5a odst. 1 až 3,
b) je selektovaný reprodukční materiál generativního původu následně vegetativně množen po splnění požadavků uvedených v § 5a odst. 1 až 3, nebo
c) byl reprodukční materiál sloučen podle § 5 odst. 4.
(5) U oddílu, který vznikl sloučením oddílů různého roku zrání, jsou v novém potvrzení o původu uvedeny příslušné roky zrání a podíl reprodukčního materiálu připadajícího na jednotlivé roky.
(6) Pověřená osoba vede evidenci o vydaných potvrzeních o původu a vydaných nových potvrzeních o původu.
(7) Pro oznámení, žádost a vystavení nového potvrzení o původu platí § 5a odst. 1 až 3 a odstavce 1 až 5 obdobně.
(8) Vzor žádosti podle odstavce 3 a náležitosti potvrzení o původu stanoví vyhláška.
(9) Na vydávání potvrzení o původu se nevztahuje správní řád22).
 
§ 6a
zrušen
 
§ 7
Balení reprodukčního materiálu
(1) Reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze v obalu zamezujícím účinně jeho záměně a uzavřeném tak, aby byla zachována možnost kontroly původnosti obsahu. Obalem se rozumí i materiál použitý k vytvoření svazku rostlin, velkoobjemové vaky a kontejnery z tuhého materiálu.
(2) Semenný materiál lze uvádět do oběhu pouze v obalu, který není možno otevřít bez zjevného poškození obalu nebo jeho uzávěru.
Průvodní list
 
§ 8
(1) Reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze v případě, že ke každému oddílu je dodavatelem vystaven a připojen průvodní list, ve kterém jsou vedle údajů uvedených v § 5 odst. 2 dále uvedeny tyto údaje:
a) označení dodavatele; u fyzických osob jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma nebo název, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu, u právnických osob obchodní firma a adresa sídla,
b) identifikační číslo a číslo licence dodavatele,
c) označení odběratele; u fyzických osob jeho jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma nebo název, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu, u právnických osob obchodní firma a adresa sídla,
d) množství reprodukčního materiálu a počet balení,
e) údaj o tom, zda byl reprodukční materiál množen vegetativně.
Ustanovení zvláštních právních předpisů7), 8) o uvádění reprodukčního materiálu do oběhu nejsou tímto dotčena.
(2) Průvodní list reprodukčního materiálu uváděného do oběhu jako identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál musí obsahovat též údaje uvedené v § 5 odst. 3.
(3) Průvodní list testovaného reprodukčního materiálu získaného ze zdroje uznaného na základě výsledků časných testů musí obsahovat též označení "předběžně uznáno".
(4) Průvodní list semen a plodů uváděných do oběhu jako identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál musí dále obsahovat údaje o
a) čistotě, tedy hmotnostním podílu čistých semen nebo plodů, semen nebo plodů jiných druhů a neškodných nečistot připadajících na produkt uváděný do oběhu jako oddíl osiva,
b) klíčivosti čistých semen nebo plodů; v případě, že klíčivost není možné nebo účelné zjistit, o životaschopnosti zjištěné za pomoci specifických metod,
c) hmotnosti 1000 čistých semen nebo plodů,
d) počtu klíčivých semen nebo plodů na kilogram produktu uváděného do oběhu jako semenný materiál; v případě, že počet klíčivých semen nebo plodů není možné nebo účelné zjistit, o počtu životaschopných semen nebo plodů na kilogram.
(5) Není-li možno údaje podle odstavce 4 písm. b) a d) zjistit s ohledem na sjednané dodací lhůty, lze semenný materiál uvést do oběhu k prvnímu kupujícímu za předpokladu, že chybějící údaje dodavatel potvrdí neprodleně po ukončení příslušných zkoušek.
(6) V případě Populus ssp. musí průvodní list obsahovat také jejich klasifikační označení.
(7) Pokud jsou průvodní list nebo obal reprodukčního materiálu označeny barevně, použije se k označení výlučně barva
a) žlutá pro identifikovaný reprodukční materiál,
b) zelená pro selektovaný reprodukční materiál,
c) růžová pro kvalifikovaný reprodukční materiál a
d) modrá pro testovaný reprodukční materiál.
(8) Při uvádění do oběhu identifikovaného, selektovaného, kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu je dodavatel povinen předat odběrateli na jeho žádost kopii příslušného potvrzení o původu.
(9) Specifické metody podle odstavce 4 písm. b), obsah a formu průvodního listu, způsob jeho připojení a klasifikační označení částí rostlin a sadebního materiálu stanoví vyhláška.
 
§ 9
Rostlinný materiál, který nevykazuje vlastnosti stanovené tímto zákonem, nesmí být uváděn do oběhu
a) jako reprodukční materiál,
b) způsobem, který může vést k jeho záměně s reprodukčním materiálem.
 
§ 10
Fenotypová klasifikace
(1) Při fenotypové klasifikaci se porost podle původu, objemové produkce, morfologických znaků a zdravotního stavu zařazuje do
a) fenotypové třídy A, jde-li o hospodářsky vysoce hodnotný porost, který je autochtonní, nebo jde-li o porost, který není autochtonní, avšak vyniká množstvím nebo kvalitou produkce, morfologickými znaky a odolností,
b) fenotypové třídy B, jde-li o ostatní porosty nadprůměrné objemové produkce a morfologických znaků a dobrého zdravotního stavu,
c) fenotypové třídy C, jde-li o porost průměrné objemové produkce a morfologických znaků a dobrého zdravotního stavu,
d) fenotypové třídy D, jde-li o porost, který je geneticky a hospodářsky nevhodný se zřetelně zhoršeným zdravotním stavem nebo se znatelně zhoršenou kvalitou.
(2) Porost nezařazený do fenotypové třídy A až C nelze uznat jako zdroj reprodukčního materiálu.
(3) Fenotypovou klasifikaci provádí osoba, která má licenci k vyhotovování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov podle zvláštního právního předpisu.9) Fenotypová klasifikace se provádí vždy při vypracování nového lesního hospodářského plánu nebo nové lesní hospodářské osnovy, a to na dobu jejich platnosti. V odůvodněných případech může pověřená osoba provést změnu fenotypové klasifikace v rámci uznání zdroje reprodukčního materiálu. Změna fenotypové klasifikace není důvodem pro změnu lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy.
(4) Podrobnosti zařazování porostu do fenotypové třídy a jeho označování stanoví vyhláška.
 
HLAVA IV
UZNÁVACÍ ŘÍZENÍ
 
§ 11
Uznávání zdroje reprodukčního materiálu
(1) Uznávání zdroje identifikovaného, selektovaného, kvalifikovaného a testovaného reprodukčního materiálu provádí pověřená osoba na základě žádosti vlastníka zdroje.
(2) Uznávání zdroje reprodukčního materiálu se provádí u všech druhů dřevin. Zdroj reprodukčního materiálu se uznává na dobu určitou, stanovenou v dokladu nebo v rozhodnutí o uznání. Tato doba může být u zdrojů uznaných podle odstavce 1 na žádost vlastníka zdroje pověřenou osobou dále prodloužena, nejdéle však o 12 měsíců. Porosty lze uznávat jako zdroje identifikovaného, selektovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu pouze na základě údajů platného lesního hospodářského plánu nebo platné lesní hospodářské osnovy.
(3) Pokud pověřená osoba zjistí, že uznaný zdroj nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem a jeho prováděcími právními předpisy, zruší uznání zdroje reprodukčního materiálu.
(4) Dojde-li ke změně vlastníka pozemku, na kterém se zdroj reprodukčního materiálu nachází, je nový vlastník pozemku povinen tuto skutečnost oznámit pověřené osobě nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy změna nastala. Dojde-li ke změně nájemce nebo pachtýře pozemku, na kterém se zdroj reprodukčního materiálu nachází, je vlastník pozemku povinen tuto skutečnost oznámit pověřené osobě nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy tato změna nastala, a doložit kopii nájemní nebo pachtovní smlouvy, byla-li uzavřena.
(5) Zjistí-li pověřená osoba, že uznaný zdroj, u něhož došlo ke změně vlastníka, nájemce nebo pachtýře podle odstavce 4, nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem a jeho prováděcími právními předpisy, zruší jeho uznání.
(6) Na uznávání a zrušení uznání zdrojů reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný se nevztahuje správní řád22).
 
§ 12
Uznané jednotky
(1) Uznaný zdroj reprodukčního materiálu se zařazuje do uznané jednotky pouze na základě zjištění vlastností zdroje reprodukčního materiálu a jeho účelu a po provedení jeho kategorizace. Uznanou jednotku tvoří jeden nebo více uznaných zdrojů reprodukčního materiálu. Takto uznané jednotce se přidělí jedno evidenční číslo.
(2) Podrobnosti o zařazování uznaného zdroje reprodukčního materiálu do uznané jednotky stanoví vyhláška.
 
§ 13
Uznávání zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu
(1) Za zdroj identifikovaného reprodukčního materiálu se uznávají zdroje semen nebo porosty zařazené do fenotypové třídy C. Za zdroj identifikovaného reprodukčního materiálu lze uznat i porosty zařazené do fenotypové třídy A nebo B, nebyly-li uznány jako zdroj selektovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu. V případě smrku ztepilého, borovice lesní, modřínu opadavého a modřínu eurojaponského se zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu neuznávají. Na území genové základny se neuznávají zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu také v případě dubu letního, dubu zimního a buku lesního, pokud je pro tyto dřeviny genová základna vyhlášena.
(2) Porosty se uznávají jako zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu na dobu platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy navýšenou o 1 kalendářní rok.
(3) Uznání zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu provádí pověřená osoba
a) u zdroje semen na základě výsledků místního šetření,
b) u porostu na základě dokladu o fenotypové třídě porostu vyhotoveného osobou, která je oprávněna provádět fenotypovou klasifikaci porostů podle tohoto zákona.
(4) Porosty téhož vlastníka, téže fenotypové třídy, téhož druhu dřeviny nacházející se v téže oblasti provenience a v témže výškovém pásmu a splňující podmínky pro uznání lze se souhlasem vlastníka zdroje sloučit do jedné uznané jednotky. Za stejných podmínek lze do jedné uznané jednotky sloučit i zdroje semen, popřípadě zdroje semen a porosty. Sloučení porostů, zdrojů semen, popřípadě zdrojů semen a porostů provádí pověřená osoba.
(5) Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje semen a porostů za zdroj identifikovaného reprodukčního materiálu stanoví vyhláška.
 
§ 14
Uznávání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu
(1) Za zdroj selektovaného reprodukčního materiálu se uznává pouze porost zařazený do fenotypové třídy A nebo B, který vyhovuje požadavkům na genetickou a morfologickou kvalitu, polohu, rozlohu, věk, strukturu a zdravotní stav a vyhovuje z hlediska vhodnosti stanoviště.
(2) Uznávání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu na dobu platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy navýšenou o 1 kalendářní rok provádí pověřená osoba na základě vlastního odborného posudku.
(3) Porost fenotypové třídy B téhož vlastníka, téhož druhu dřeviny nacházející se v téže oblasti provenience, popřípadě v téže genové základně, a v témže výškovém pásmu a splňující podmínky pro uznání podle odstavce 1 lze se souhlasem vlastníka zdroje sloučit do jedné uznané jednotky. Sloučení porostů do uznaných jednotek provádí pověřená osoba. Porosty dřevin fenotypové třídy A se neslučují.
(4) Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu a o jeho označování stanoví vyhláška.
 
§ 15
Uznávání zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu
(1) Za zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu lze uznat pouze semenný sad, rodiče rodiny, ortet, klon nebo směs klonů, který vyhovuje požadavkům na postup při založení zdroje a při jeho dalším udržování, jakož i požadavkům na jeho genetickou a morfologickou kvalitu, polohu, rozlohu, věk, strukturu a zdravotní stav a který splňuje podmínku vhodnosti stanoviště.
(2) Uznávání zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu provádí pověřená osoba na základě vlastního odborného posudku.
(3) Zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu se neslučují.
(4) Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje za zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu a o jeho označování stanoví vyhláška.
 
§ 16
Uznávání zdroje testovaného reprodukčního materiálu
(1) Za zdroj testovaného reprodukčního materiálu lze uznat pouze porost, semenný sad, rodiče rodiny, ortet, klon nebo směs klonů, který vyhovuje požadavkům stanoveným pro uznání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu nebo kvalifikovaného reprodukčního materiálu, pokud jeho vlastnosti byly ověřeny srovnávacími nebo genetickými testy.
(2) Uznávání zdroje testovaného reprodukčního materiálu na dobu platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy navýšenou o 1 kalendářní rok provádí pověřená osoba na základě vlastního odborného posudku.
(3) Zdroje testovaného reprodukčního materiálu se neslučují.
(4) Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje testovaného reprodukčního materiálu a o jeho označování stanoví vyhláška.
 
§ 17
Omezení mýtní úmyslné těžby a ochranná lhůta
Při uznávání porostu za zdroj selektovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu může pověřená osoba doporučit vlastníku zdroje omezení rozsahu mýtní úmyslné těžby10) prováděné v tomto porostu nebo může navrhnout ochrannou lhůtu, po kterou v něm smí být prováděna mýtní úmyslná těžba pouze s jejím souhlasem; souhlas může pověřená osoba vydat pouze za účelem sběru semenného materiálu, za účelem zkvalitnění porostu nebo pro podporu přirozené obnovy.
 
§ 18
Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu
(1) Pověřená osoba vede v ústřední evidenci Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu (dále jen „rejstřík“), přičemž u každé uznané jednotky eviduje
a) druh dřeviny, pro který byl uznán zdroj reprodukčního materiálu pro zařazení do uznané jednotky (§ 12),
b) vlastnosti, účel a kategorii reprodukčního materiálu, pro který byl zdroj uznán (§ 12 až 16),
c) zdroj reprodukčního materiálu,
d) evidenční číslo,
e) polohu,
f) nadmořskou výšku nebo výškové pásmo, v němž se uznaná jednotka nachází,
g) plochu,
h) původ,
i) v případě testovaného reprodukčního materiálu údaj o tom, zda jde o geneticky modifikovaný organismus,
j) zařazení v Národním programu,
k) vlastníka zdroje reprodukčního materiálu.
(2) Podrobnosti o údajích zapisovaných do rejstříku stanoví vyhláška.
 
§ 18a
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 19
zrušen
 
HLAVA V
LICENCE A LICENČNÍ ŘÍZENÍ
 
§ 20
Licence
(1) Dodavatel uvádějící reprodukční materiál do oběhu musí mít pro svoji činnost platnou licenci udělenou ministerstvem podle tohoto zákona. Ministerstvo vede ústřední evidenci držitelů licence.
(2) Ministerstvo udělí na základě písemné žádosti dodavatele licenci podle odstavce 1
a) fyzické osobě, která splňuje podmínky pro udělení licence, nebo
b) právnické nebo fyzické osobě, která je podnikatelem a která ustanoví odpovědného zástupce splňujícího podmínky pro udělení licence; odpovědný zástupce odpovídá podnikateli za dodržování právních předpisů při uvádění reprodukčního materiálu do oběhu.
(3) Právnická osoba podle odstavce 2 písm. b) musí mít nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin uvedeno v předmětu své činnosti.
(4) Podrobnosti podávání žádostí o udělení licence stanoví vyhláška.
 
§ 21
Podmínky pro udělení licence
(1) Licenci lze udělit fyzické osobě [§ 20 odst. 2 písm. a)] anebo právnické nebo fyzické osobě, která má odpovědného zástupce [§ 20 odst. 2 písm. b)], pokud fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce splňuje podmínku
a) zletilosti,
b) plné způsobilosti k právním úkonům,
c) bezúhonnosti,
d) středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru lesnictví, vyššího odborného vzdělání lesnického směru nebo vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, studijní obor lesnictví a odborné praxe v oboru v trvání alespoň 5 let anebo vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu, studijní obor lesní inženýrství a odborné praxe v oboru v trvání alespoň 3 roky.
(2) Při uznávání jiné způsobilosti a při uznávání odborné kvalifikace, kterou fyzická osoba získala v jiném členském státě Evropské unie, se postupuje podle zákona o uznávání odborné kvalifikace26). Uznávacím orgánem je ministerstvo.
(3) Podmínku bezúhonnosti pro účely tohoto zákona splňuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena
a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním,
b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem požadované licence (§ 20),
pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.12)
(4) Ministerstvo si k ověření bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. c) a odstavce 3 vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu12b). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
§ 21a
Překážky pro udělení licence
(1) Licenci nelze udělit fyzické nebo právnické osobě,
a) které byl uložen soudem nebo správním orgánem zákaz činnosti týkající se uvádění reprodukčního materiálu do oběhu, a to po dobu trvání tohoto zákazu, nebo
b) které byla licence odebrána rozhodnutím podle § 23 odst. 1 písm. d) tohoto zákona, a to po dobu 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(2) Licence nemůže být udělena fyzické osobě zastávající funkci vedoucího pracovníka ve státním podniku, státní organizaci nebo v obchodní společnosti zabývajícím se podnikáním v oboru, který je předmětem licence. Ostatním zaměstnancům státního podniku, státní organizace nebo obchodní společnosti zabývající se podnikáním v oboru, který je předmětem licence, a zaměstnancům orgánů veřejné správy (§ 26) a pověřené osoby (§ 30) lze udělit licenci pouze s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele.
 
§ 22
Rozhodnutí o licenci
(1) Ministerstvo udělí licenci žadateli, který splňuje podmínky stanovené v § 21 odst. 1; obsahem rozhodnutí o udělení licence je
a) číslo licence,
b) u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, popřípadě obchodní firma nebo název, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu, u právnických osob obchodní firma, adresa sídla a identifikační číslo,
c) jméno a příjmení, adresa místa trvalého pobytu a datum narození odpovědného zástupce, byl-li ustaven,
d) předmět licence,
e) doba platnosti licence,
f) registrační číslo dodavatele.
(2) Licence vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.
(3) Splňuje-li dodavatel stanovené podmínky, ministerstvo na základě jeho žádosti podané nejpozději 1 měsíc před ukončením doby platnosti licence rozhodne o prodloužení doby platnosti licence.
 
§ 23
Odnětí a zánik licence
(1) Ministerstvo licenci odejme, jestliže
a) držitel licence nebo jeho odpovědný zástupce přestane splňovat podmínky stanovené pro udělení licence,
b) držiteli licence nebo jeho odpovědnému zástupci byl uložen soudem nebo správním orgánem zákaz činnosti týkající se uvádění reprodukčního materiálu do oběhu,
c) odpovědný zástupce držitele licence přestane vykonávat funkci,
d) držitel licence o odnětí licence požádá, nebo
e) držitel licence závažným způsobem nebo v průběhu 12 měsíců opakovaně poruší povinnost stanovenou držiteli licence obecně závazným právním předpisem; o opětovné udělení licence pak může požádat nejdříve za 5 let ode dne, kdy rozhodnutí o odnětí licence nabylo právní moci.
(2) Držitel licence je povinen oznámit ministerstvu vznik skutečností podle odstavce 1 písm. a) až c), a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala; pokud tak neučiní, licence uplynutím této lhůty zaniká.
(3) Držitel licence je povinen oznámit ministerstvu změnu údajů uvedených v § 22 odst. 1 písm. b), a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala. Pokud dojde ke změně odpovědného zástupce držitele licence, nebo ke změně právní formy držitele licence, je držitel licence povinen uvedené změny oznámit ministerstvu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala, a zažádat o udělení licence nové; pokud tak neučiní, licence uplynutím této lhůty zaniká.
(4) Jestliže držitel licence oznámí ministerstvu vznik skutečností podle odstavce 1 písm. a) až c) a zároveň ustanoví nového odpovědného zástupce a požádá o udělení licence nové, neuplatní se lhůta pro její zánik podle odstavce 2.
(5) Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o této skutečnosti informoval předem písemně držitele licence. Nelze-li určit den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle oznámení držitele licence, jeho výkon je ukončen dnem doručení oznámení odpovědného zástupce ministerstvu; uvedl-li odpovědný zástupce ve svém oznámení jako den ukončení výkonu své funkce den pozdější, končí výkon jeho funkce tímto dnem.
(6) Licence dále zaniká
a) uplynutím doby její platnosti,
b) smrtí držitele licence nebo jeho prohlášením za mrtvého, je-li držitelem licence fyzická osoba, nebo
c) zánikem držitele licence, je-li držitelem licence právnická osoba.
 
HLAVA VI
EVIDENCE A DOZOR
 
§ 24
Evidence
(1) Dodavatel je povinen vést evidenci o každém oddílu reprodukčního materiálu, který uvedl do oběhu, a tuto evidenci uchovávat po dobu 10 let od uvedení do oběhu. Držitel licence, který je provozovatelem lesní školky, je povinen vést evidenci o lesní školkařské činnosti provozované v rámci licence a tuto evidenci uchovávat po dobu 10 let.
(2) Držitel licence je povinen předložit pověřené osobě do 15. ledna každého kalendářního roku záznamy o každém oddílu reprodukčního materiálu, který měl v držení k 31. prosinci předchozího kalendářního roku nebo který uvedl do oběhu do 31. prosince předchozího kalendářního roku, a evidenci o lesní školkařské činnosti provozované do 31. prosince předchozího kalendářního roku v rámci licence, nebo sdělení, že za uvedené období žádný reprodukční materiál do oběhu neuvedl ani neprovozoval lesní školkařskou činnost v rámci licence.
(3) Pověřená osoba vede v ústřední evidenci záznamy o oddílech reprodukčního materiálu, které mají dodavatelé v držení a které jsou uváděny do oběhu, a o lesní školkařské činnosti provozované v rámci licence.
(4) Podrobnosti o vedení evidence a předkládání záznamů o oddílech reprodukčního materiálu a o vedení a předkládání evidence o lesní školkařské činnosti stanoví vyhláška.
 
§ 25
Dovoz
Dovoz reprodukčního materiálu za účelem jeho propuštění do celního režimu volného oběhu lze uskutečnit pouze
a) na základě povolení ministerstva, nebo
b) na základě rozhodnutí Rady Evropské unie o rovnocennosti reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve třetích zemích.
 
§ 25a
Dovoz reprodukčního materiálu na základě povolení ministerstva
(1) Ministerstvo povolí dovoz reprodukčního materiálu na základě rozhodnutí Komise Evropské unie27). Při podání celního prohlášení je dovozce povinen tuto skutečnost oznámit celnímu úřadu a současně mu předložit povolení k dovozu reprodukčního materiálu vydané ministerstvem. Nepředloží-li dovozce celnímu úřadu povolení k dovozu reprodukčního materiálu, celní úřad zboží nepropustí do celního režimu volného oběhu.
(2) V žádosti o povolení dovozu reprodukčního materiálu dovozce kromě obecných náležitostí uvede
a) identifikační číslo a číslo licence dodavatele,
b) množství a kategorii reprodukčního materiálu,
c) český a vědecký název dřeviny,
d) v případě, že dovezený reprodukční materiál má být na základě smlouvy upravován, rozmnožován nebo pěstován výhradně pro vývoz, též identifikační údaje o osobě, které je produkt vyrobený z dovezeného reprodukčního materiálu smluvně určen.
(3) Dovozce je povinen opatřit dovážený reprodukční materiál potvrzením o původu nebo jiným úředním osvědčením vystaveným v zemi původu, které předloží celnímu orgánu současně s dokumenty podle odstavce 1, a podklady obsahujícími podrobné údaje o všech dovážených oddílech.
(4) Dovezený reprodukční materiál musí být evidován podle § 24.
(5) Podrobnosti o dovozu reprodukčního materiálu podle odstavce 1 stanoví vyhláška.
 
§ 25b
Dovoz reprodukčního materiálu na základě rozhodnutí Rady Evropské unie o rovnocennosti reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve třetích zemích
(1) Dovozce může dovézt reprodukční materiál, pouze pokud vyhovuje podmínkám stanoveným rozhodnutím Rady Evropské unie o rovnocennosti reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve třetích zemích28).
(2) Dovozce je povinen oznámit dovoz pověřené osobě minimálně 30 dní přede dnem uskutečnění dovozu.
(3) Dovezený reprodukční materiál lze propustit do celního režimu volného oběhu pouze na základě potvrzení o původu vydaného ministerstvem. Ministerstvo vydá potvrzení o původu na základě dovozcem předloženého certifikátu Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o provenienci. Ministerstvo uvede na potvrzení o původu, že reprodukční materiál byl dovezen v rámci režimu rovnocennosti.
(4) Při podání celního prohlášení je dovozce povinen skutečnosti podle odstavce 3 oznámit celnímu úřadu a současně mu předložit potvrzení o původu vydané ministerstvem. Nepředloží-li dovozce celnímu úřadu potvrzení o původu, celní úřad zboží nepropustí do celního režimu volného oběhu.
(5) Dovezený reprodukční materiál musí být evidován podle § 24.
 
§ 25c
Povinnosti při obchodování mezi členskými státy Evropské unie
(1) Na pověřenou osobu se vztahují práva a povinnosti stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o poskytování úřední pomoci mezi úředními subjekty29). Dodavatelé pro účely uvedené ve větě první poskytují pověřené osobě další informace, vzorky nebo jiné důkazy.
(2) Dodavatel dodávající reprodukční materiál z České republiky do jiného členského státu Evropské unie je povinen informovat pověřenou osobu o expedici reprodukčního materiálu nejpozději do 1 měsíce od této expedice na informačním dokladu, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 tohoto zákona.
(3) Příjemce reprodukčního materiálu z jiného členského státu Evropské unie má povinnost vést o tomto reprodukčním materiálu evidenci podle § 24.
 
HLAVA VII
VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI OCHRANY A REPRODUKCE GENOFONDU LESNÍCH DŘEVIN A NAKLÁDÁNÍ S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM
 
§ 26
Orgány veřejné správy
(1) Veřejnou správu v oblasti ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a uvádění reprodukčního materiálu do oběhu vykonávají
a) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
b) krajské úřady,
c) ministerstvo,
d) Česká inspekce životního prostředí,13)
e) celní úřad.
(2) Veřejnou správu podle tohoto zákona vykonává ve vojenských lesích, které jsou v působnosti Ministerstva obrany, v rozsahu působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností a krajského úřadu, Vojenský lesní úřad.15)
 
§ 27
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností v přenesené působnosti
a) projednávají přestupky podle tohoto zákona,
b) vykonávají dozor, jak fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisy vydané k jeho provedení a rozhodnutí vydaná na jejich základě, a ukládají opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
 
§ 28
Kraje
Krajské úřady v přenesené působnosti
a) rozhodují o opravných prostředcích proti rozhodnutím vydaným podle § 27,
b) projednávají přestupky podle tohoto zákona,
c) rozhodují o uložení zvláštních opatření,
d) vykonávají dozor, jak fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisy vydané k jeho provedení a rozhodnutí vydaná na jejich základě, a ukládají opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
 
§ 29
Ministerstvo
(1) Ministerstvo je ústřední správní úřad v oblasti ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
(2) Ministerstvo
a) rozhoduje o udělení licencí dodavatelům, popřípadě o jejich odnětí,
b) vede ústřední evidenci držitelů licence,
c) vydává povolení k dovozu reprodukčního materiálu,
d) určuje pověřenou osobu a určenou osobu,
e) vystavuje potvrzení o původu na dovezený reprodukční materiál a o vydaných potvrzeních vede evidenci,
f) vydává pověření k dozoru pověřené osobě, na vydání pověření se nevztahuje správní řád6a),
g) rozhoduje o uložení zvláštních opatření,
h) vykonává dozor, jak orgány veřejné správy, fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě, a ukládá opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
i) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím Vojenského lesního úřadu vydaných podle tohoto zákona,
j) řídí výkon státní správy v oblasti shromažďování, hodnocení, dokumentace, ochrany a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin,
k) vydává Národní program a jeho změny,
l) poskytuje finanční prostředky podle § 2j.
 
§ 30
Oprávnění pověřené osoby
(1) Ministerstvo pověří prováděním odborných úkonů, zařazováním, změnou nebo zrušením zařazení genetického zdroje do Národního programu, ukládáním předání vzorků ohroženého genetického zdroje, ukládáním zvláštních opatření formou zabezpečení genetických zdrojů nebo dokumentace o genetických zdrojích před zničením, poškozením, nebo zcizením, kontrolou v oblasti ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a prováděním odborných úkonů a kontrolou v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem právnickou osobu nebo organizační složku státu, která
a) má odbornou a technickou způsobilost,
b) se sama neúčastní hospodářské soutěže v příslušné oblasti a nemá žádný zájem na výsledku řízení, v rámci kterého odborný úkon provádí,
c) podléhá dohledu a kontrole ministerstva.
(2) Pověřená osoba
a) koordinuje Národní program,
b) provádí hodnocení Národního programu a předkládá ho ministerstvu (§ 2a odst. 3),
c) ukládá opatření k záchraně ohroženého genetického zdroje lesních dřevin (§ 2b odst. 3),
d) zařazuje (§ 2c odst. 1), mění (§ 2e odst. 1) nebo zrušuje zařazení (§ 2e odst. 2) genetického zdroje do Národního programu,
e) vede ústřední evidenci (§ 2d odst. 4, § 2g odst. 2, § 2i odst. 2, § 6 odst. 6, § 18 a § 24 odst. 3),
f) ukládá předání dokumentace o genetických zdrojích a vzorků genetických zdrojů (§ 2g odst. 3),
g) přijímá oznámení právního nástupce o úmrtí fyzické osoby nebo zániku právnické osoby, která je účastníkem Národního programu (§ 2g odst. 4),
h) přijímá oznámení dodavatelů o zamýšleném sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin a vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení a oznámení dodavatelů o zamýšleném sloučení reprodukčního materiálu a odběru částí rostlin při následném vegetativním množení,
i) je oprávněna být přítomna při sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení z uznaných zdrojů reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný,
j) vystavuje potvrzení o původu reprodukčního materiálu získaného z uznaných zdrojů reprodukčního materiálu a vede o tom evidenci,
k) vystavuje nové potvrzení o původu reprodukčního materiálu pro oddíly získané sloučením oddílů a pro oddíly získané následným vegetativním množením, pro které bylo vystaveno potvrzení o původu, a vede o tom evidenci,
l) uznává zdroje identifikovaného, selektovaného, kvalifikovaného a testovaného reprodukčního materiálu, prodlužuje dobu uznání a zrušuje uznání,
m) přiděluje uznaným jednotkám evidenční čísla,
n) slučuje uznané zdroje reprodukčního materiálu do jedné uznané jednotky,
o) doporučuje omezení mýtní úmyslné těžby10) v porostech uznaných jako zdroj selektovaného a testovaného reprodukčního materiálu nebo navrhuje stanovení ochranné lhůty v těchto porostech,
p) povoluje mýtní úmyslnou těžbu10) v porostech uznaných jako zdroj selektovaného a testovaného reprodukčního materiálu, nebo v porostech uznaných jako zdroj selektovaného a testovaného reprodukčního materiálu, kde došlo ke stanovení ochranné lhůty,
q) vyhlašuje genové základny, prodlužuje dobu jejich vyhlášení, zrušuje vyhlášení genových základen, přiděluje genovým základnám evidenční čísla a stanovuje způsob hospodaření v genových základnách,
r) plní práva a povinnosti, které pro ni vyplývají z přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o poskytování úřední pomoci mezi úředními subjekty (§ 25c odst. 1),
s) na základě pověření ministerstva vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě a v případě zjištění nedostatků předává tyto informace orgánu veřejné správy v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem,
t) vykonává kontrolu (§ 31),
u) ukládá zvláštní opatření (§ 36 odst. 2 a 3),
v) provádí kontrolu dodržování podmínek poskytování finančních prostředků podle § 2j.
(3) Zaměstnanci pověřené osoby jsou povinni při své činnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu činností podle tohoto zákona. Tato povinnost trvá 5 let po skončení pracovního nebo obdobného poměru.
 
§ 31
Kontrola
(1) Orgány veřejné správy (§ 26) a pověřená osoba (§ 30) jsou povinny kontrolovat dodržování povinností stanovených tímto zákonem. Zaměstnanci orgánů veřejné správy a zaměstnanci pověřené osoby (dále jen „kontrolující“) mají při výkonu kontroly práva a povinnosti stanovené zvláštním zákonem17), nestanoví-li tento zákon jinak.
(2) Celní úřady provádějí kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem pouze při dovozu a vývozu reprodukčního materiálu.
(3) Kontrolující se při výkonu kontroly prokazují pověřením ke kontrole nebo služebním průkazem.
(4) Orgán veřejné správy nebo pověřená osoba podle povahy nedostatků zjištěných při výkonu kontroly může uložit způsob a lhůtu k odstranění nedostatků a jejich příčin.
(5) Oprávnění a povinnosti kontrolujících mají i osoby pověřené k výkonu kontroly Evropskou komisí.
 
§ 32
zrušen
 
§ 33
Oprávnění ministerstva v mimořádných případech
(1) Je-li vážně ohroženo zásobení trhu reprodukčním materiálem některých druhů lesních dřevin uvedených v seznamu druhů lesních dřevin, může ministerstvo na základě povolení Evropské komise stanovit vyhláškou druhy lesních dřevin, jejichž reprodukční materiál lze po stanovenou dobu uvádět do oběhu, i když nesplňuje požadavky stanovené tímto zákonem.
(2) Reprodukční materiál uvedený do oběhu podle odstavce 1 musí být na obalu a v průvodním listu viditelně označen slovy "Reprodukční materiál se sníženými požadavky".
(3) Ministerstvo může stanovit vyhláškou minimální požadavky na druhovou čistotu, morfologickou a fyziologickou kvalitu a zdravotní stav, které musí reprodukční materiál uváděný do oběhu podle odstavce 1 splnit.
 
HLAVA VIII
PŘESTUPKY A ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ
 
§ 34
Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako účastník Národního programu dopustí přestupku tím, že
a) neoznámí ohrožení genetického zdroje podle § 2b odst. 3,
b) nevede průběžně dokumentaci o genetických zdrojích podle § 2g odst. 1,
c) v rozporu s § 2g odst. 3 nepředá dokumentaci o genetickém zdroji,
d) v rozporu s § 2h odst. 1 neposkytne nebo neumožní odebrat vzorek genetického zdroje, který se u něho nachází, včetně identifikačních údajů o genetickém zdroji,
e) v rozporu s § 2h odst. 3 odmítne umožnit odebrání vzorků nebo poskytnout vzorky genetických zdrojů bezúplatně pro účely šlechtění, výzkumu, vzdělávání a naplnění banky osiva a explantátů, nebo
f) neeviduje poskytování vzorků genetických zdrojů podle § 2h odst. 5.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník pozemku, na kterém se nachází genová základna, dopustí přestupku tím, že neoznámí změnu vlastníka, nájemce nebo pachtýře pozemku podle § 2i odst. 4.
(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník pozemku, na kterém se nachází zdroj reprodukčního materiálu, dopustí přestupku tím, že neoznámí změnu vlastníka, nájemce nebo pachtýře pozemku podle § 11 odst. 4.
(4) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dodavatel dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 5a odst. 1 neoznámí konání sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení anebo v rozporu s § 5a odst. 2 zašle takové oznámení s neúplnými nebo nesprávnými údaji,
b) uvede do oběhu reprodukční materiál
1. nevyhovující požadavkům na druhovou čistotu, morfologickou a fyziologickou kvalitu a na zdravotní stav podle § 4,
2. bez průvodního listu podle § 8 nebo s nesprávnými či neúplnými údaji v průvodním listu,
3. bez licence podle § 20 odst. 1, nebo
4. přes zákaz stanovený zvláštním opatřením podle § 36 odst. 1 písm. b),
c) nepředloží ve stanovené lhůtě žádost o vystavení potvrzení o původu podle § 6 odst. 3,
d) v rozporu s § 24 odst. 1 nevede evidenci o každém oddílu reprodukčního materiálu, který uvedl do oběhu, vede v ní nesprávné nebo neúplné údaje nebo takovou evidenci neuchová,
e) doveze reprodukční materiál bez povolení ministerstva podle § 25a odst. 1,
f) v rozporu s § 25c odst. 1 neposkytne za účelem obchodování se subjekty usazenými v jiných členských státech Evropské unie pověřené osobě další informace, vzorky anebo jiné důkazy, nebo
g) jako dodavatel dodávající reprodukční materiál z České republiky do jiného členského státu Evropské unie v rozporu s § 25c odst. 2 neinformuje pověřenou osobu o expedici reprodukčního materiálu.
(5) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel licence dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 24 odst. 2 nepředloží pověřené osobě do 15. ledna každého kalendářního roku záznamy o každém oddílu reprodukčního materiálu, který měl v držení nebo který uvedl do oběhu do 31. prosince předchozího kalendářního roku, a evidenci o lesní školkařské činnosti provozované do 31. prosince předchozího kalendářního roku v rámci licence, nebo sdělení o tom, že za uvedené období žádný reprodukční materiál do oběhu neuvedl ani neprovozoval lesní školkařskou činnost.
(6) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce reprodukčního materiálu dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 25c odst. 3 nevede evidenci o reprodukčním materiálu z jiného členského státu Evropské unie podle § 24.
(7) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) provede mýtní úmyslnou těžbu v rozporu s § 17, nebo
b) jako kontrolovaná osoba nesplní opatření k odstranění nedostatků uložené podle § 31 odst. 4.
(8) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 1 až 3,
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. a),
c) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. b) až g) nebo odstavců 5 až 7.
 
§ 34a
zrušen
 
§ 35
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o přestupky podle § 34 odst. 1 až 3,
b) krajský úřad nebo Česká inspekce životního prostředí, jde-li o přestupky podle § 34 odst. 4 až 7.
(2) Přestupky podle § 34 odst. 4 až 7 projedná ten z příslušných orgánů, který dříve zahájil řízení, nebo bylo-li řízení zahájeno v týž den, krajský úřad.
 
§ 36
Zvláštní opatření
(1) Orgán veřejné správy vydá rozhodnutí, kterým nařídí zvláštní opatření formou
a) likvidace reprodukčního materiálu, jehož uvádění do oběhu by ohrozilo životní prostředí, a určení způsobu a termínu jeho likvidace,
b) zákazu uvádět do oběhu reprodukční materiál, který není označen podle tohoto zákona nebo nesplňuje požadavky na kvalitu nebo balení stanovené tímto zákonem a jeho prováděcími právními předpisy,
c) likvidace reprodukčního materiálu, který byl uveden do oběhu v rozporu s požadavky na druhovou čistotu, morfologickou a fyziologickou kvalitu a zdravotní stav (§ 4), bez průvodního listu anebo s nesprávnými nebo neúplnými údaji v průvodním listu (§ 8), bez licence (§ 20 odst. 1), přes zákaz stanovený zvláštním opatřením podle písmene b) nebo který byl dovezen bez povolení ministerstva (§ 25a odst. 1).
(2) Orgán veřejné správy nebo pověřená osoba může uložit účastníkovi Národního programu zvláštní opatření formou přemístění a zajištění ohroženého genetického zdroje tak, aby nedošlo k jeho zničení, poškození nebo zcizení.
(3) Je-li zjištěno závažné porušení povinností stanovených v § 2b odst. 2 nebo 3, § 2f odst. 1 nebo 2, § 2g odst. 1, 3 nebo 4 nebo § 2h odst. 1, orgán veřejné správy nebo pověřená osoba uloží účastníkovi Národního programu zvláštní opatření formou zabezpečení genetických zdrojů nebo dokumentace o genetických zdrojích před zničením, poškozením nebo zcizením a informování určené osoby o provedených opatřeních.
(4) Odvolání proti rozhodnutí, kterým bylo nařízeno zvláštní opatření, nemá odkladný účinek.
 
HLAVA IX
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ
 
§ 37
Výjimky z působnosti zákona
(1) Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na
a) sadební materiál nebo části rostlin, které nejsou určeny pro obnovu lesa a zalesňování,
b) reprodukční materiál určený pro výzkumné, pokusné nebo šlechtitelské účely,
c) reprodukční materiál, který je určen k vývozu a zpětnému vývozu do států, které nejsou členy Evropské unie.
(2) Reprodukční materiál určený pro výzkumné, pokusné nebo šlechtitelské účely nesmí být použit k jiným účelům ani být uveden do oběhu.
(3) Reprodukční materiál, který je určen k vývozu do států, které nejsou členy Evropské unie, nesmí být uveden do oběhu na území České republiky, pokud nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem.
 
§ 38
zrušen
 
§ 38a
Práva a povinnosti vlastníka zdroje reprodukčního materiálu nebo genové základny podle tohoto zákona s výjimkou podávání žádosti podle § 2c má i nájemce nebo pachtýř pozemku, na kterém se zdroj reprodukčního materiálu nebo genová základna nacházejí, pokud nájemní nebo pachtovní smlouva uzavřená mezi vlastníkem zdroje reprodukčního materiálu nebo genové základny a nájemcem nebo pachtýřem výslovně nestanoví jinak.
 
§ 39
Zmocňovací ustanovení
(1) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 2a odst. 5, § 2c odst. 4, § 2f odst. 3, § 2g odst. 5, § 2h odst. 6, § 2i odst. 6, § 3 odst. 1, § 4, § 5 odst. 7, § 5a odst. 5, § 6 odst. 8, § 8 odst. 9, § 10 odst. 4, § 12 odst. 2, § 13 odst. 5, § 14 odst. 4, § 15 odst. 4, § 16 odst. 4, § 18 odst. 2, § 20 odst. 4, § 24 odst. 4 a § 25a odst. 5.
(2) Ministerstvo může vydat vyhlášku k provedení § 33 odst. 1.
 
§ 40
Přechodná ustanovení
(1) Licence k nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin vydané podle dosavadních předpisů se považují za licence vydané podle tohoto zákona.
(2) Reprodukční materiál shromážděný před účinností tohoto zákona do 31. prosince 2002 lze uvádět do oběhu do 31. prosince 2015. Reprodukční materiál shromážděný před účinností tohoto zákona v období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2003 lze uvádět do oběhu do 30. dubna 2007. Při uvedení do oběhu vystaví dodavatel pro semenný materiál list o původu plodů, semen a vegetativních částí a pro sadební materiál list o původu sadebního materiálu lesních dřevin. Průvodní list podle § 8 tohoto zákona se pro semenný materiál a sadební materiál nevystavuje.
(3) Zdroje reprodukčního materiálu uznané pro získávání reprodukčního materiálu podle dosavadních právních předpisů se považují za uznané zdroje podle tohoto zákona s tím, že
a) lesní porosty uznané ke sklizni semenného materiálu podle dosavadních právních předpisů se považují za porosty uznané jako zdroj selektovaného reprodukčního materiálu,
b) lesní porosty uznané ke sklizni semenného materiálu a označené za testovaný zdroj podle dosavadních právních předpisů se považují za porosty uznané jako zdroj testovaného reprodukčního materiálu,
c) uznané semenné sady podle dosavadních právních předpisů se považují za semenné sady uznané jako zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu,
d) výběrové stromy podle dosavadních právních předpisů se v případě, že je z nich získáván semenný materiál, považují za rodičovské stromy,
e) výběrové stromy podle dosavadních právních předpisů se v případě, že jsou z nich získávány části rostlin, považují za klony uznané jako zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu,
f) uznané matečnice podle dosavadních právních předpisů se považují za směsi klonů uznané jako zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu vegetativního původu,
g) uznané semenné sady označené za testovaný zdroj podle dosavadních právních předpisů se považují za semenné sady uznané jako zdroj testovaného reprodukčního materiálu,
h) výběrové stromy označené za testovaný zdroj podle dosavadních právních předpisů se v případě, že je z nich získáván semenný materiál, považují za rodičovské stromy uznané jako zdroj testovaného reprodukčního materiálu,
i) výběrové stromy označené za testovaný zdroj podle dosavadních právních předpisů se v případě, že jsou z nich získávány části rostlin, považují za klony uznané jako zdroj testovaného reprodukčního materiálu.
(4) Vzor listu o původu plodů, semen a vegetativních částí a listu o původu sadebního materiálu lesních dřevin podle odstavce 2 jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 4 tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
 
§ 41
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:
1. § 29 včetně poznámky pod čarou č. 20a) zní:
 
"§ 29
Reprodukční materiál lesních dřevin
(1) K umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 4) se používá semen nebo sazenic lesních dřevin ze stejné nebo odpovídající přírodní lesní oblasti a z odpovídající nadmořské výšky. V případě smrku ztepilého, borovice lesní a modřínu opadavého (dále jen "vybrané lesní dřeviny") lze k umělé obnově lesa a zalesňování použít pouze reprodukční materiál pocházející ze zdrojů selektovaného, kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu uznaných podle zvláštního právního předpisu.20a) Zařazení dalších lesních dřevin mezi vybrané lesní dřeviny stanoví ministerstvo právním předpisem.
(2) V případě naléhavé potřeby může orgán státní správy lesů povolit, aby k umělé obnově lesa a zalesňování byl použit i reprodukční materiál vybraných lesních dřevin pocházející ze zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu podle zvláštního právního předpisu.20a)
(3) Vlastník lesa je povinen vést evidenci o původu selektovaného, kvalifikovaného a testovaného reprodukčního materiálu použitého při obnově lesa a zalesňování a uchovávat ji po dobu 20 let od obnovy lesa nebo zalesnění.
(4) Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.
20a) Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).".
2. § 30 se zrušuje.
3. V § 33 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Ministerstvo může stanovit prováděcím právním předpisem podrobnosti o označování, měření, evidenci a o klasifikaci dříví.".
4. V § 41 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova "nebo občanství členského státu Evropské unie".
5. V § 42 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.
6. V § 48 odst. 1 písmeno d) zní:
"d) o souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj, a o souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2),".
7. V § 48 odst. 1 se písmeno k) zrušuje.
Dosavadní písmena l) až t) se označují jako písmena k) až s).
8. V § 48 odst. 1 písmena p) a s) znějí:
"p) o ukládání pokut (hlava devátá),
s) o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí (§ 57), pokud nepřesahují jejich správní obvod.".
9. V § 48 odstavce 2 a 3 znějí:
"(2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
a) vedou evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa ve svém správním obvodu (§ 12 odst. 2),
b) zajišťují zpracování osnovy (§ 25 odst. 1),
c) povolují výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče (§ 31 odst. 2),
d) povolují výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur (§ 31 odst. 6),
e) ustanovují lesní stráž a zrušují ustanovení lesní stráže (§ 38) ve svém správním obvodu,
f) soustřeďují údaje lesní hospodářské evidence o lesích ve svém správním obvodu a postupují je pověřené organizační složce státu,
g) vykonávají dozor nad dodržováním tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1).
(3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vykonávají státní správu a povinnosti určené orgánům státní správy lesů podle tohoto zákona a předpisů vydaných na jeho základě ve všech dalších případech, není-li zákonem určen jiný orgán státní správy lesů.".
10. V § 48a odst. 1 písmeno h) zní:
"h) při schvalování plánů o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let (§ 33 odst. 4),".
11. V § 48a odst. 1 se písmeno l) zrušuje.
Dosavadní písmena m) až s) se označují jako písmena l) až r).
12. V § 48a odst. 1 písmeno o) zní:
"o) o povolení, aby k umělé obnově lesa a zalesňování byl použit i reprodukční materiál vybraných lesních dřevin pocházející ze zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu (§ 29 odst. 2),".
13. V § 48a odst. 2 písmeno b) zní:
"b) schvaluje zpracované plány a povoluje jejich změny (§ 27 odst. 1 a 4); v rámci schvalování plánů povoluje výjimky ze stanovené velikosti nebo šíře holé seče (§ 31 odst. 2) a výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění lesního porostu (§ 31 odst. 6), ve vojenských lesích schvaluje plány Vojenský lesní úřad (§ 47 odst. 2) po projednání s ústředním orgánem státní správy lesů,".
14. V § 49 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).
15. V § 49 odst. 2 písm. e) se slova "ve vojenských lesích" zrušují.
16. V § 49 odst. 3 se písmena g) a h) zrušují.
Dosavadní písmena i) až o) se označují jako písmena g) až m).
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o správních poplatcích
 
§ 42
Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 129/2003 Sb., zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 148/2003 Sb., se mění takto:
V příloze se za položku 87 vkládá nová položka 87a, která zní:
"Položka 87a
Udělení licence dodavateli reprodukčního materiálu (§ 22 odst. 1
zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu
lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců,
určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem
lesních dřevin)                    Kč 100,-".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
 
§ 43
Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1a) zní:
"1a) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.".
2. V § 4 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 1b) zní:
"e) neplní povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem.1b)
1b) Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).".
3. Poznámka pod čarou č. 2) zní:
"2) § 47 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
 
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
 
§ 44
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou ustanovení § 25 odst. 3 písm. a), § 31 odst. 8 a § 41, pokud jde o bod 4, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.
 
Příloha 1
zrušena
 
Příloha 2
VZOR "INFORMAČNÍHO DOKLADU"
     


 
Příloha 3
List o původu plodů, semen a vegetativních částí rostlin
     


 
Příloha 4
List o původu sadebního materiálu lesních dřevin
     


Vybraná ustanovení novel
Čl. XLVII zákona č. 223/2009 Sb.
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Čl. II zákona č. 232/2013 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Ministerstvo zpracuje a stanoví do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a uveřejní ho ve Věstníku Ministerstva zemědělství a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
2. Licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu vydané podle dosavadních právních předpisů se považují za licence vydané podle zákona č. 149/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Reprodukční materiál shromážděný podle dosavadních právních předpisů v období od 1. ledna 2004 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za reprodukční materiál shromážděný podle zákona č. 149/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Zdroje reprodukčního materiálu uznané pro získávání reprodukčního materiálu podle dosavadních právních předpisů se považují za uznané zdroje podle tohoto zákona, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, s tím, že
a) rodičovské stromy podle dosavadních právních předpisů se považují za rodiče rodiny,
b) klony uznané podle dosavadních právních předpisů k odběru částí rostlin pro vegetativní způsob reprodukce se považují za ortety.
5. Genové základny vyhlášené podle dosavadních právních předpisů se považují za genové základny vyhlášené podle zákona č. 149/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
1) § 2 písm. d) zákona č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů.
1a) Směrnice Rady 1999/105/ES ze dne 22. prosince 1999 o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh.
2) § 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
3) § 3 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
6) § 2 písm. p) zákona č. 289/1995 Sb.
7) Zákon č. 153/2000 Sb.
8) Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9) § 26 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.
10) § 2 písm. m) zákona č. 289/1995 Sb.
11) § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 289/1995 Sb.
12) Trestní zákon.
12a) Nařízení Komise (ES) č. 1598/2002 ze dne 6. září 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o poskytování úřední pomoci mezi úředními subjekty.
12b) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
13) Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.
15) § 47 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
16) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
17) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
20) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
21) § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 289/1995 Sb.
22) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
23) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
24) § 14 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 73/2011 Sb.
25) § 23 zákona č. 289/1995 Sb.
26) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
27) Například rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2008, kterým se členské státy opravňují k přijetí rozhodnutí v souladu se směrnicí Rady 1999/105/ES o stejných zárukách poskytovaných ve vztahu k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin, který má být dovezen z určitých třetích zemí (2008/989/ES).
28) Například rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 2008 o rovnocennosti reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve třetích zemích (2008/971/ES).
29) Nařízení Komise (ES) č. 1598/2002 ze dne 6. září 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o poskytování úřední pomoci mezi úředními subjekty.
31) § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
32) § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.
33) § 14 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty