419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Schválený:
419/2013 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 9. prosince 2013
k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
Změna: 127/2018 Sb. (cást)
Změna: 127/2018 Sb., 279/2018 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 15 odst. 6 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí:
 
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje postup určení směrné hodnoty u
a) pozemku,
b) stavby a
c) jednotky.
 
ČÁST DRUHÁ
SMĚRNÁ HODNOTA
 
HLAVA I
POZEMKY
Díl 1
Obecné ustanovení pro pozemky
 
§ 2
Dělení pozemků
(1) Pro účely této vyhlášky se pozemky, u kterých se určuje směrná hodnota, dělí na
a) stavební pozemky, kterými jsou
1. nezastavěné stavební pozemky a
2. zastavěné stavební pozemky,
b) vybrané zemědělské pozemky, kterými jsou zemědělské pozemky podle § 15 odst. 2 zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí,
c) vybrané lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky podle § 15 odst. 2 zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí,
d) jiné pozemky, kterými jsou pozemky neuvedené v písmenech a) až c).
(2) Nezastavěným stavebním pozemkem se s výjimkou zastavěného stavebního pozemku podle odstavce 3 pro účely této vyhlášky rozumí
a) pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
b) pozemek nebo soubor pozemků, které byly určené k zastavění
1. regulačním plánem, který nahrazuje územní rozhodnutí,
2. územním rozhodnutím,
3. územním souhlasem,
4. společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje,
5. veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí,
6. ohlášením stavebnímu úřadu v případě, kdy územně plánovací informace nahradila územní rozhodnutí nebo územní souhlas, nebo
7. dodatečným povolením stavby,
c) pozemek ve funkčním celku se stavbou nebo jednotkou uvedenou v § 15 odst. 3 zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí.
(3) Zastavěným stavebním pozemkem se pro účely této vyhlášky rozumí pozemek zastavěný stavbou spojenou se zemí pevným základem bez ohledu na stav evidovaný v katastru nemovitostí. Za zastavěný stavební pozemek se nepovažuje pozemek, který je zastavěný pouze podzemním nebo nadzemním vedením včetně jejich příslušenství, podzemní stavbou, která nedosahuje úrovně terénu, podzemní částí a příslušenstvím stavby pro dopravu nebo vodní hospodářství netvořícími součást nadzemní stavby. Za zastavěný stavební pozemek se dále nepovažuje pozemek, který je zastavěný pouze oplocením nebo zpevněnou plochou do 25 m
2
.
Díl 2
Postup určení směrné hodnoty stavebního pozemku
 
§ 3
Směrná hodnota stavebního pozemku
Směrná hodnota stavebního pozemku se určí podle vzorce
           n 
   SHP = DSHP + SUMA DSHS
i
, i=1 kde SHP ........... směrná hodnota stavebního pozemku v Kč, DSHP .......... dílčí směrná hodnota stavebního pozemku v Kč, DSHSi ......... dílčí směrná hodnota stavby, je-li součástí pozemku, v Kč, i ............. pořadové číslo stavby, která je součástí pozemku, n ............. počet staveb, které jsou součástí pozemku.
 
§ 4
Dílčí směrná hodnota stavebního pozemku
Dílčí směrná hodnota stavebního pozemku se určí podle vzorce
   DSHP = p x JSHP ,

kde
DSHP .......... dílčí směrná hodnota stavebního pozemku v Kč,
p ............. výměra stavebního pozemku v m
2
, JSHP .......... jednotková směrná hodnota stavebního pozemku v Kč za m
2
.
 
§ 5
Jednotková směrná hodnota stavebního pozemku oceněného v cenové mapě stavebních pozemků obce
(1) Jednotková směrná hodnota stavebního pozemku oceněného v cenové mapě stavebních pozemků obce se určí podle vzorce
 

   JSHP = CP ,

kde
JSHP .......... jednotková směrná hodnota stavebního pozemku v Kč za m
2
, CP ............ cena stavebního pozemku v Kč za m
2
uvedená v cenové mapě stavebních pozemků obce určené obecně závaznou vyhláškou obce podle zákona upravujícího oceňování majetku.
(2) Na stavební pozemek uvedený v cenové mapě stavebních pozemků obce se pro účely určování směrné hodnoty hledí, jako by nebyl uveden v cenové mapě stavebních pozemků obce, jde-li o stavební pozemek,
a) který je ve skupině parcel s nevyznačenou cenou,
b) jehož části jsou v cenové mapě stavebních pozemků obce ve skupinách parcel neoceněných nebo s rozdílnými cenami nebo
c) který tvoří jednotný funkční celek s pozemky, které nejsou oceněny v cenové mapě stavebních pozemků obce v měřítku 1 : 5000 nebo v měřítku podrobnějším stejnou cenou jako tento pozemek.
(3) Je-li v cenové mapě stavebních pozemků obce zařazen do skupiny parcel s vyznačenou cenou pozemek, který není stavební, určí se jeho směrná hodnota podle skutečného stavu.
 
§ 6
Jednotková směrná hodnota stavebního pozemku neoceněného v cenové mapě stavebních pozemků obce
(1) Jednotková směrná hodnota stavebního pozemku neoceněného v cenové mapě stavebních pozemků obce se určí podle vzorce kde
 
   JSHP = UZC

JSHP .......... jednotková směrná hodnota stavebního pozemku v Kč za m
2
, UZC .......... upravená základní cena stavebního pozemku v Kč za m
2
.
(2) Upravená základní cena stavebního pozemku se určí podle vzorce
   UZC = ZC x I
P
, kde UZC ........... upravená základní cena stavebního pozemku v Kč za m
2
, ZC ............ základní cena stavebního pozemku v Kč za m
2
, I
P
............ index cenového porovnání pro pozemek.
(3) Základní cena stavebního pozemku v Kč za m
2
se určí pro
a) vyjmenované obce nebo její oblasti v tabulce č. 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce podle této tabulky,
b) obce nevyjmenované v tabulce č. 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce podle vzorce
 
   ZC = ZC
v
x O
1
x O
2
x O
3
x O
4
x O
5
x O
6
, kde ZC ............ základní cena stavebního pozemku v Kč za m
2
, ZC
v
........... základní cena stavebního pozemku v Kč za m
2
v tabulce č. 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce 1. vyjmenované obce okresu, ve kterém se obec nachází, kromě Františkových Lázní, Mariánských Lázní, Luhačovic a Poděbrad; je-li vyjmenovaná obec členěna na oblasti, považuje se za základní cenu stavebního pozemku (ZCv) nejnižší ze základních cen stavebního pozemku oblastí vyjmenované obce, 2. vyjmenovaného okresu, ve kterém se obec nachází, O
1
............ hodnota kvalitativního pásma znaku velikosti obce podle tabulky č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce, O
2
............ hodnota kvalitativního pásma znaku hospodářsko-správního významu obce podle tabulky č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce, O
3
............ hodnota kvalitativního pásma znaku polohy obce podle tabulky č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce, O
4
............ hodnota kvalitativního pásma znaku technické infrastruktury v obci podle tabulky č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce, O
5
............ hodnota kvalitativního pásma znaku dopravní obslužnosti obce podle tabulky č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce, O
6
............ hodnota kvalitativního pásma znaku občanské vybavenosti v obci podle tabulky č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce.
(4) Index cenového porovnání pro pozemek se určí podle vzorce
             7
   I
P
= P
1
x (1 + Suma P
i
) x P
8
, i=2 kde P
1
............ hodnota kvalitativního pásma znaku druhu a účelu užití hlavní stavby podle tabulky č. 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce, P
8
............ hodnota kvalitativního pásma znaku povodňového rizika podle specifikace povodňových zón podle tabulky č. 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce, P
i
............ hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu cenového porovnání uvedeného v tabulce č. 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce, i ............. pořadové číslo znaku indexu cenového porovnání.
(5) Je-li součet výměr všech nabývaných stavebních pozemků ve funkčním celku se stavbou větší než 1000 m
2
, určí se jednotková směrná hodnota stavebního pozemku neoceněného v cenové mapě stavebních pozemků obce podle vzorce
 

   JHSP = UZC x R ,
  
kde
JSHP .......... jednotková směrná hodnota stavebního pozemku v Kč za m
2
, UZC ........... upravená základní cena stavebního pozemku v Kč za m
2
, R ............. redukční koeficient.
(6) Redukční koeficient se určí podle vzorce
   
            n
      200 + 0,8 x Suma vp
i
i=1 R = ---------------------- n Suma vp
i
i=1 kde R .............. redukční koeficient, vp
i
............ výměra stavebního pozemku ve funkčním celku se stavbou v m
2
, i .............. pořadové číslo pozemku, n .............. počet pozemků.
(7) Základní cena stavebního pozemku určená podle odstavce 3 se zaokrouhlí na celé koruny.
 
§ 6a
Zatřídění stavebního pozemku pro účely určení indexu cenového porovnání
(1) Pro určení indexu cenového porovnání se použijí hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků ze sloupců 3 až 7 tabulky č. 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce určené pro pozemek
a) podle druhu a účelu užití hlavní stavby, která se na něm nachází nebo se kterou je ve funkčním celku,
b) ve funkčním celku s jednotkou nebo pozemek, který je součástí jednotky nebo který je s ní spojený, podle druhu a účelu užití stavby, ve které se tato jednotka nachází,
c) s více hlavními stavbami, které nejsou společně užívané, podle účelu užití hlavní stavby nebo stavby, ve které je oceňovaná jednotka, v pořadí sloupců 3, 4, 6, 5, 7.
(2) Pro určení indexu cenového porovnání se obdobně použije odstavec 1 podle určeného účelu užití v případě nezastavěného stavebního pozemku, který není ve funkčním celku se stavbou a který byl určen k zastavění
a) regulačním plánem, který nahrazuje územní rozhodnutí,
b) územním rozhodnutím,
c) územním souhlasem,
d) společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje,
e) veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí,
f) ohlášením stavebnímu úřadu v případě, kdy územně plánovací informace nahradila územní rozhodnutí nebo územní souhlas, nebo
g) dodatečným povolením stavby.
(3) V případech neuvedených v odstavcích 1 a 2 se pro určení indexu cenového porovnání vychází z předpokládaného účelu užití v územním plánu, nebo v regulačním plánu, který nenahrazuje územní rozhodnutí. Nelze-li jednoznačně určit předpokládaný účel užití, použijí se pro určení indexu cenového porovnání hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků ze sloupce 9 tabulky č. 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce.
(4) Hlavní stavbou se pro účely určování směrné hodnoty rozumí stavba, která určuje účel využití pozemku a není určena k tomu, aby se jí trvale užívalo s jinou stavbou v rámci jejího hospodářského účelu.
Díl 3
Postup určení směrné hodnoty vybraného zemědělského pozemku
 
§ 7
Směrná hodnota vybraného zemědělského pozemku
Směrná hodnota vybraného zemědělského pozemku se určí podle vzorce
       n   
   SHP
Z
= Suma DSHP
Zi
i=1 kde SHPZ ........... směrná hodnota vybraného zemědělského pozemku v Kč, DSHP
Zi
......... dílčí směrná hodnota části vybraného zemědělského pozemku v Kč, i .............. pořadové číslo části pozemku, n .............. počet částí pozemku.
 
§ 8
Dílčí směrná hodnota části vybraného zemědělského pozemku
(1) Dílčí směrná hodnota části vybraného zemědělského pozemku se určí podle vzorce
 
   DSHP
Zi
= p
i
x UZC
i
, kde DSHP
Zi
......... dílčí směrná hodnota části vybraného zemědělského pozemku v Kč, p
i
............. výměra i-té části vybraného zemědělského pozemku v m
2
, i .............. pořadové číslo části pozemku, UZC
i
........... upravená základní cena i-té části vybraného zemědělského pozemku v Kč za m
2
.
(2) Upravená základní cena i-té části vybraného zemědělského pozemku se určí podle vzorce
 
             q
   UZC
i
= ZC
i
x ( 1 + --- ) , 100 kde UZC
i
........... upravená základní cena i-té části vybraného zemědělského pozemku v Kč za m
2
, ZC
i
............ základní cena i-té části vybraného zemědělského pozemku v Kč za m
2
, kterou je a) cena v Kč za m
2
podle bonitovaných půdně ekologických jednotek uvedená v příloze č. 3 k této vyhlášce, nebo b) průměrná cena v Kč za m
2
zemědělských pozemků v daném katastrálním území uvedená ve vyhlášce Ministerstva zemědělství upravující průměrné základní ceny zemědělských pozemků, není-li zemědělský pozemek bonitován, q............... přirážka za polohu katastrálního území, ve kterém se pozemek nachází, podle přílohy č. 4 k této vyhlášce v procentech, i............... pořadové číslo části pozemku.
Díl 4
Postup určení směrné hodnoty vybraného lesního pozemku
 
§ 9
Směrná hodnota vybraného lesního pozemku
(1) Směrná hodnota vybraného lesního pozemku se určí podle vzorce
 
        n
   SHP
L
= Suma DSHP
Li
i=1 kde SHP
L
........... směrná hodnota vybraného lesního pozemku v Kč, DSHP
Li
......... dílčí směrná hodnota i-té části vybraného lesního pozemku v Kč, i .............. pořadové číslo části pozemku, n .............. počet částí pozemku.
(2) Pozemek se dělí na části se stejným souborem lesních typů podle lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy.
 
§ 10
Dílčí směrná hodnota části vybraného lesního pozemku
Dílčí směrná hodnota části vybraného lesního pozemku se určí podle vzorce
 

   DSHP
Li
= p
i
x ZC
i
, kde DSHP
Li
......... dílčí směrná hodnota i-té části vybraného lesního pozemku, p
i
............. výměra i-té části vybraného lesního pozemku v m
2
, ZC
i
............ základní cena i-té části vybraného lesního pozemku v Kč za m
2
, kterou je cena podle souboru lesních typů podle přílohy č. 5 k této vyhlášce.
Díl 5
Postup určení směrné hodnoty jiného pozemku
 
§ 11
Směrná hodnota jiného pozemku
Směrná hodnota jiného pozemku se určí jako směrná hodnota stavebního pozemku neoceněného v cenové mapě stavebních pozemků obce s tím, že
a) je-li pozemek zahrnut do platného územního plánu nebo platného regulačního plánu, který nenahrazuje územní rozhodnutí, jako pozemek určený k zastavění nebo na němž je přípustná stavba, vynásobí se základní cena stavebního pozemku koeficientem 0,75; upravená základní cena jiného pozemku činí nejméně 20 Kč za m
2
,
b) v ostatních případech se základní cena stavebního pozemku vynásobí koeficientem 0,15; upravená základní cena jiného pozemku činí nejméně 2 Kč za m
2
.
 
HLAVA II
STAVBY
Díl 1
Obecné ustanovení pro stavby
 
§ 12
Dělení staveb
Pro účely této vyhlášky se stavby, u kterých se určuje směrná hodnota, dělí na
a) stavby rodinných domů,
b) stavby pro rodinnou rekreaci, kterými jsou
1. rekreační chalupy a rekreační domky,
2. rekreační chaty a zahrádkářské chaty,
c) stavby garáží,
d) doplňkové stavby, kterými jsou stavby podle § 15 odst. 3 písm. d) zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí neuvedené v písmenech a) až c) a stavby, které by jimi byly, pokud by nebyly součástí pozemku.
Díl 2
Postup určení směrné hodnoty stavby
 
§ 13
Směrná hodnota stavby
(1) Směrná hodnota stavby se určí podle vzorce
 
   SHS = DSHS x I
U
, kde SHS ............ směrná hodnota stavby v Kč, DSHS ........... dílčí směrná hodnota stavby v Kč, I
U
.............index cenové úpravy.
(2) Index cenové úpravy
a) se u staveb, které jsou samostatnou nemovitou věcí a současně se nacházejí v obci, která není vyjmenovaná v tabulce přílohy určující základní ceny pro příslušný druh stavby, u které se určuje směrná hodnota, určí podle vzorce
   I
U
= S
1
x S
2
x S
3
, kde S
1
............ hodnota kvalitativního pásma znaku hospodářsko-správního významu obce podle tabulky č. 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce, S
2
............ hodnota kvalitativního pásma znaku polohy obce podle tabulky č. 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce, S
3
............ hodnota kvalitativního pásma znaku občanské vybavenosti obce podle tabulky č. 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce,
b) má v ostatních případech hodnotu 1.
(3) Určuje-li se směrná hodnota stavby rodinného domu, rekreační chalupy, rekreačního domku, rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty, se kterými jsou společně užívány doplňkové stavby, jejichž výměra nebo součet výměr zastavěných ploch všech doplňkových staveb nepřesahuje 25 m
2
, jejich směrná hodnota se zohlední ve směrné hodnotě těchto staveb. V těchto případech se směrná hodnota těchto doplňkových staveb samostatně neurčuje.
 
§ 14
Dílčí směrná hodnota stavby
(1) Dílčí směrná hodnota stavby se určí podle vzorce
        n
   DSHS = Suma zp
i
x UZC i=1 kde DSHS ........... dílčí směrná hodnota stavby v Kč, zp
i
............ zastavěná plocha i-tého podlaží stavby v m
2
, i............... pořadové číslo podlaží s tím, že nadzemní i podzemní podlaží se číslují jednou řadou, n............... celkový počet nadzemních i podzemních podlaží stavby, UZC............. upravená základní cena zastavěné plochy podlaží v Kč za m
2
.
(2) Upravená základní cena zastavěné plochy podlaží se určí podle vzorce

   UZC = ZC x I
S
x s , kde UZC ............ upravená základní cena zastavěné plochy podlaží v Kč za m
2
, ZC ............. základní cena zastavěné plochy podlaží v Kč za m
2
pro stavbu a) rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku podle tabulky č. 1 přílohy č. 6 k této vyhlášce, b) rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty podle tabulky č. 1 přílohy č. 7 k této vyhlášce, c) garáže nebo doplňkové stavby podle tabulky č. 1 přílohy č. 8 k této vyhlášce, I
S
............ index cenového porovnání pro stavbu, s .............. koeficient stáří stavby.
(3) Index cenového porovnání se určí pro stavbu
a) rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku podle vzorce
                    11
   I
S
= V
1
x V
2
x V
3
x V
4
x (1 + Suma V
i
) x V
12
x V
13
, i=5 kde I
S
............ index cenového porovnání pro stavbu, V
1
až V
4
, V
12
, V
13
... hodnota kvalitativního pásma znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 6 k této vyhlášce, V
i
............ hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 6 k této vyhlášce, i ............. pořadové číslo znaku indexu cenového porovnání,
b) rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty podle vzorce
                 10
I
S
= V
1
x V
2
x V
3
x V
4
x (1 + Suma V
i
) x V
11
x V
12
, i=5 kde I
S
............ index cenového porovnání pro stavbu, V
1
až V
4
, V
11
, V
12
... hodnota kvalitativního pásma znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 7 k této vyhlášce, V
i
............ hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 7 k této vyhlášce, i ............. pořadové číslo znaku indexu cenového porovnání,
c) garáže nebo doplňkové stavby podle vzorce
                    8
   I
S
= V
1
x V
2
x V
3
x V
4
x (1 + Suma V
i
) x V
9
x V
10
, i=5 kde I
S
............ index cenového porovnání pro stavbu, V
1
až V
4
, V
9
, V
10
... hodnota kvalitativního pásma znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 8 k této vyhlášce, V
i
............ hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 8 k této vyhlášce, i ............. pořadové číslo znaku indexu cenového porovnání.
(4) Hodnota i-tého znaku se stanoví zařazením stavby podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma podle tabulky přílohy k této vyhlášce příslušného druhu stavby. Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma znaku.
(5) Hodnota koeficientu stáří stavby se určí podle vzorce
 

   s = 1 - 0,005 x y ,

kde
s ............... koeficient stáří stavby,
y ............... stáří stavby v rocích; hodnota koeficientu s činí nejméně 0,6.
 
HLAVA III
JEDNOTKY
Díl 1
Postup určení směrné hodnoty jednotky
 
§ 15
Směrná hodnota jednotky
Směrná hodnota jednotky se určí podle vzorce
   SHJ = (Suma DSH
B
+ Suma DSH
G
+ Suma DSH
S
+ Suma DSH
K
+ Suma PSHP
kJ
) x I
U
, kde SHJ ........... směrná hodnota jednotky v Kč, DSH
B
.......... dílčí směrná hodnota bytu v Kč, DSH
G
.......... dílčí směrná hodnota nebytového prostoru garáže v Kč, DSH
S
.......... dílčí směrná hodnota nebytového prostoru sklepa v Kč, DSH
K
.......... dílčí směrná hodnota nebytového prostoru komory v Kč, PSHP
kJ
........ podíl směrné hodnoty pozemku, který je součástí jednotky, nebo který je s ní spojený, v Kč, I
U
............ index cenové úpravy, který se určí obdobně jako u staveb.
 
§ 16
Dílčí směrná hodnota bytu, nebytového prostoru garáže, sklepa nebo komory
(1) Dílčí směrná hodnota bytu, nebytového prostoru garáže, sklepa nebo komory se určí podle vzorce
   DSH = v x UZC ,

kde
DSH ............. dílčí směrná hodnota bytu, nebytového prostoru garáže, sklepa nebo 
         komory v Kč, 
v ............... výměra podlahové plochy bytu, nebytového prostoru garáže, sklepa 
         nebo komory v m
2
, UZC ............. upravená základní cena podlahové plochy bytu, nebytového prostoru garáže, sklepa nebo komory v Kč za m
2
.
(2) Upravená základní cena podlahové plochy bytu, nebytového prostoru garáže, sklepa nebo komory se určí podle vzorce
 

   UZC = ZC x I
J
x s , kde UZC ............. upravená základní cena podlahové plochy bytu, nebytového prostoru garáže, sklepa nebo komory v Kč za m
2
, ZC .............. základní cena podlahové plochy bytu, nebytového prostoru garáže, sklepa nebo komory v Kč za m
2
a) u bytu a u nebytového prostoru sklepa nebo komory podle tabulky č. 1 přílohy č. 9 k této vyhlášce, b) u nebytového prostoru garáže podle tabulky č. 1 přílohy č. 8 k této vyhlášce, I
J
........... index cenového porovnání pro jednotku, s ............... koeficient stáří stavby.
(3) Index cenového porovnání pro jednotku se určí pro
a) byt podle vzorce
             7
   I
JB
= V
1
x (1 + Suma V
i
) x V
8
x V
9
x V
10
, i=2 kde I
JB
........... index cenového porovnání pro byt, V
1
, V
8
až V
10
... hodnota kvalitativního pásma znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 9 k této vyhlášce, V
i
............ hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 9 k této vyhlášce, i ............. pořadové číslo znaku indexu cenového porovnání,
b) nebytový prostor garáže, sklepa nebo komory podle vzorce
             6
   I
JN
= V
1
x (1 + Suma V
i
) x V
7
x V
8
x V
9
, i=2 kde I
JN
........... index cenového porovnání pro nebytový prostor, V
1
, V
7
až V
9
... hodnota kvalitativního pásma znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 10 k této vyhlášce, V
i
............ hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu cenového porovnání podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, i ............. pořadové číslo znaku indexu cenového porovnání.
(4) Hodnota i-tého znaku se stanoví zařazením součásti jednotky podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma podle tabulky přílohy k této vyhlášce příslušného typu součásti jednotky. Pokud součást jednotky nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma znaku.
(5) Hodnota koeficientu stáří stavby se určí podle vzorce
 
   s = 1 - 0,005 x y ,

kde
s ............... koeficient stáří stavby,
y ............... stáří stavby v rocích; hodnota koeficientu s činí nejméně 0,6.
 
ČÁST TŘETÍ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 17
Podlaží
(1) Pro účely určování směrné hodnoty se podlažím rozumí část stavby o světlé výšce nejméně 1,70 m.
(2) Podlažím je i podkroví nebo podzemí, jimiž se rozumí přístupný prostor o světlé výšce nejméně 1,70 m alespoň v jednom místě, který je stavebně upravený k účelovému využití.
 
§ 18
Zastavěná plocha podlaží
(1) Zastavěnou plochou podlaží se pro účely určování směrné hodnoty rozumí plocha půdorysného řezu v úrovni horního líce podlahy tohoto podlaží vymezená vnějším lícem obvodových konstrukcí tohoto podlaží včetně omítky. U objektů poloodkrytých je vnějším obvodem obalová čára vedená vnějším lícem svislých konstrukcí. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha podlaží vymezena ortogonálním průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.
(2) Do zastavěné plochy podlaží se započte i plocha, v níž není strop nižšího podlaží, například schodiště, haly a dvorany probíhající přes více podlaží. Započítává se i plocha prostor podloubí, průjezdů a obdobných prostor.
 
§ 19
Podlahová plocha jednotky
(1) Podlahová plocha jednotky pro účely určování směrné hodnoty nezahrnuje podlahovou plochu společných částí domu v rozsahu podílu na nich, který je zahrnut v jednotce.
(2) Do úhrnu podlahové plochy bytu a nebytového prostoru se započte výměra podlahové plochy prostorů společných částí domu, které jsou s nimi výlučně užívány, vynásobená koeficientem
a) 0,17 u terasy a balkónu, pouze pokud jsou z nich přímo přístupny,
b) 0,30 u lodžie, pouze pokud je z nich přímo přístupná, a
c) 0,10 u sklepní kóje a u vymezeného půdního prostoru.
 
§ 20
Určování počtu obyvatel a údajů o nezaměstnanosti v obci
(1) Při určení počtu obyvatel v obci se vychází z Malého lexikonu obcí České republiky vydávaného Českým statistickým úřadem, a to podle stavu uvedeného v tomto lexikonu k 1. lednu roku, ve kterém došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci.
(2) V případě, že došlo ke změně území obce, která není uvedena v Malém lexikonu obcí, se počet obyvatel určí podle počtu obyvatel obce v evidenci obyvatel k 1. lednu roku, ve kterém došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci.
(3) Při určení nezaměstnanosti v obci se vychází z údajů zveřejněných Ministerstvem práce a sociálních věcí způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to podle stavu k 1. lednu roku, ve kterém došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci.
 
§ 20a
Zaokrouhlování hodnot
(1) Při výpočtu směrné hodnoty se zaokrouhluje hodnota
a) indexu, redukčního koeficientu a koeficientu stáří stavby na 3 desetinná místa,
b) výměry podlahové plochy na 2 desetinná místa.
(2) Směrná hodnota se zaokrouhluje na desetikoruny.
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
 
§ 21
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Ministr:
Ing. Fischer, CSc., v. r.
 
Příloha 1
Základní ceny stavebních pozemků vyjmenovaných obcí, jejich oblastí nebo okresů v Kč za m
2
                        Tabulka č. 1
-----------------------------------------------------------
Kraj v členění na vyjmenované  Základní cena vyj. obce
okresy, obce, nebo oblasti   (Kč/m
2
) některých obcí* ----------------------------------------------------------- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ----------------------------------------------------------- Praha - oblast 1 65 075 Praha - oblast 2, 3, 6 a 21 17 280 Praha - oblast 4, 5, 9, 10, 7 824 12 a 18 Praha - oblast 7, 11, a 20 6 126 Praha - oblast 8, 13, 14, 15, 5 134 16, 17 a 19 ----------------------------------------------------------- STŘEDOČESKÝ KRAJ ----------------------------------------------------------- Benešov 2 178 Beroun 2 732 Kladno - oblast 1 2 315 Kladno - oblast 2 a 3 1 650 Kolín 2 386 Kutná Hora 2 128 Mělník 1 154 Mladá Boleslav 1 736 Nymburk 2 285 Poděbrady - oblast 1 3 172 Poděbrady - oblast 2 2 245 Praha-východ 1 279 Praha-západ 1 896 Příbram 1 018 Rakovník 1 347 ----------------------------------------------------------- JIHOČESKÝ KRAJ ----------------------------------------------------------- České Budějovice - oblast 1 8 460 České Budějovice - oblast 2, 3 a 4 2 332 Český Krumlov 1 809 Jindřichův Hradec 915 Písek 1 193 Prachatice 758 Strakonice 848 Tábor 1 165 ----------------------------------------------------------- PLZEŇSKÝ KRAJ ----------------------------------------------------------- Plzeň - oblast 1 5 497 Plzeň - oblast 2 2 772 Plzeň - oblast 3 1 629 Plzeň - jih 857 Plzeň - sever 745 Domažlice 1 426 Klatovy 1 060 Rokycany 931 Tachov 667 ----------------------------------------------------------- KARLOVARSKÝ KRAJ ----------------------------------------------------------- Karlovy Vary - oblast 1 6 853 Karlovy Vary - oblast 2, 3 a 4 1 943 Cheb 818 Františkovy Lázně - oblast 1 1 856 Františkovy Lázně - oblast 2 1 103 Mariánské Lázně - oblast 1 5 125 Mariánské Lázně - oblast 2 a 3 1 641 Sokolov 699 ----------------------------------------------------------- ÚSTECKÝ KRAJ ----------------------------------------------------------- Děčín 697 Chomutov 871 Litoměřice 1 212 Louny 829 Most 792 Teplice 905 Ústí nad Labem - oblast 1 a 2 1 343 Ústí nad Labem - oblast 3, 4, 5 940 a 6 ----------------------------------------------------------- LIBERECKÝ KRAJ ----------------------------------------------------------- Česká Lípa 590 Jablonec nad Nisou 1 042 Liberec - oblast 1 2 801 Liberec - oblast 2, 3, 4 a 5 1 726 Semily 492 ----------------------------------------------------------- KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ----------------------------------------------------------- Hradec Králové - oblast 1 2 875 Hradec Králové - oblast 2, 3, 4 1 685 a 5 Jičín 1 311 Náchod 522 Rychnov nad Kněžnou 698 Trutnov 550 ----------------------------------------------------------- PARDUBICKÝ KRAJ ----------------------------------------------------------- Chrudim 1 015 Pardubice - oblast 1 2 314 Pardubice - oblast 2, 3, 4, 5 a 6 1 245 Svitavy 609 Ústí nad Orlicí 582 ----------------------------------------------------------- KRAJ VYSOČINA ----------------------------------------------------------- Havlíčkův Brod 598 Jihlava - oblast 1 2 340 Jihlava - oblast 2 a 3 1 106 Pelhřimov 542 Třebíč 990 Žďár nad Sázavou 769 ----------------------------------------------------------- JIHOMORAVSKÝ KRAJ ----------------------------------------------------------- Brno - oblast 1 a 2 14 060 Brno - oblast 3, 4 a 5 4 916 Brno - oblast 6, 7, 8 a 9 3 224 Brno - venkov 1 252 Blansko 1 044 Břeclav 1 137 Hodonín 1 011 Vyškov 1 210 Znojmo 1 229 ----------------------------------------------------------- OLOMOUCKÝ KRAJ ----------------------------------------------------------- Jeseník 708 Olomouc - oblast 1 5 433 Olomouc - oblast 2, 3 a 4 1 852 Prostějov 1 301 Přerov - oblast 1 a 2 1 486 Přerov - oblast 3, 4 a 5 550 Šumperk 1 280 ----------------------------------------------------------- ZLÍNSKÝ KRAJ ----------------------------------------------------------- Kroměříž 1 064 Luhačovice 1 337 Uherské Hradiště 1 223 Vsetín 979 Zlín - oblast 1 1 726 Zlín - oblast 2 a 3 1 266 ----------------------------------------------------------- MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ----------------------------------------------------------- Ostrava - oblast 2, 5, 6 a 9 979 Ostrava - oblast 1, 3 a 10 1 263 Ostrava - oblast 4, 7, 8, 11 a 12 830 Bruntál 511 Frýdek-Místek 799 Karviná 463 Nový Jičín 722 Opava - oblast 1 1 813 Opava - oblast 2, 3 a 4 1 076 ----------------------------------------------------------- * Členění měst do oblastí podle katastrálních území je uvedeno v tabulce č. 2 této přílohy.
                             Tabulka č. 2
----------------------------------------------------------------------
                Praha
----------------------------------------------------------------------
 Poř.        Katastrální území         Číslo oblasti
číslo  -------------------------------------------
    název                kód
----------------------------------------------------------------------
1    Benice               602582     12
2    Běchovice              601527     14  
3    Bohnice               730556     8  
4    Braník               727873     4  
5    Břevnov               729582     6  
6    Březiněves             614131     15  
7    Bubeneč               730106     6  
8    Čakovice              731561     15  
9    Černý Most             731676     19  
10   Čimice               730394     8  
11   Ďáblice               730629     7  
12   Dejvice               729272     6  
13   Dolní Chabry            730599     8  
14   Dolní Měcholupy           732541     11  
15   Dolní Počernice           629952     14  
16   Dubeč                633330     14  
17   Háje                728233     11  
18   Hájek u Uhříněvsi          773395     14  
19   Hloubětín              731234     9  
20   Hlubočepy              728837     5  
21   Hodkovičky             727857     4  
22   Holešovice             730122     3  
23   Holyně               750573     18  
24   Horní Měcholupy           732583     11  
25   Horní Počernice           643777     19  
26   Hostavice              731722     19  
27   Hostivař              732052     11  
28   Hradčany              727121     1  
29   Hrdlořezy              731765     10  
30   Chodov               728225     11  
31   Cholupice              652393     13  
32   Jinonice              728730     5  
33   Josefov               727008     1  
34   Kamýk                728438     12  
35   Karlín               730955     3  
36   Kbely                731641     7  
37   Klánovice              665444     19  
38   Kobylisy              730475     9  
39   Koloděje              668508     14  
40   Kolovraty              668591     14  
41   Komořany              728519     12  
42   Košíře               728764     5  
43   Královice              672629     13  
44   Krč                 727598     4  
45   Křeslice              676071     12  
46   Kunratice              728314     12  
47   Kyje                731226     19  
48   Lahovice              729248     17  
49   Letňany               731439     7  
50   Lhotka               728071     4  
51   Libeň                730891     9  
52   Liboc                729795     20  
53   Libuš                728390     12  
54   Lipany               668605     13  
55   Lipence               683973     17  
56   Lochkov               686425     17  
57   Lysolaje              729931     8  
58   Malá Chuchle            729183     18  
59   Malá Strana             727091     1  
60   Malešice              732451     10  
61   Michle               727750     4  
62   Miškovice              731552     15  
63   Modřany               728616     12  
64   Motol                728951     5  
65   Nebušice              729876     20  
66   Nedvězí               702323         13  
67   Nové Město             727181     1  
68   Nusle                728161     21  
69   Petrovice              732613     11  
70   Písnice               720984     13  
71   Pitkovice              773417     12  
72   Podolí               728152     21  
73   Prosek               731382     9  
74   Přední Kopanina           734373     17  
75   Radlice               728641     5  
76   Radotín               738620     16  
77   Ruzyně               729710     20  
78   Řeporyje              745251     16  
79   Řepy                729701     18  
80   Satalice              746134     15  
81   Sedlec               730041     8  
82   Slivenec              750590     18  
83   Smíchov               729051     21  
84   Sobín                793256     17  
85   Staré Město             727024     1  
86   Stodůlky              755541     18  
87   Strašnice              731943     10  
88   Střešovice             729302     6  
89   Střížkov              730866     9  
90   Suchdol               729981     8  
91   Šeberov               762130     12  
92   Štěrboholy             732516     11  
93   Točná                652407     13  
94   Troja                730190     6  
95   Třebonice              770353     18  
96   Třeboradice             731528     15  
97   Uhříněves              773425     14  
98   Újezd nad Lesy           773778     19  
99   Újezd u Průhonic          773999     12  
100   Veleslavín             729353     6  
101   Velká Chuchle            729213     18  
102   Vinohrady              727164     2  
103   Vinoř                782378     15  
104   Vokovice              729418     20  
105   Vršovice              732257     21  
106   Vyšehrad              727300     2  
107   Vysočany              731285     9  
108   Záběhlice              732117     10  
109   Zadní Kopanina           745278     17  
110   Zbraslav              791733     16  
111   Zličín               793264     18  
112   Zižkov               727415     3  
----------------------------------------------------------------------
                Brno
----------------------------------------------------------------------
 Poř.        Katastrální území         Číslo oblasti 
číslo  -------------------------------------------          
    název                kód            
----------------------------------------------------------------------
1    Bohunice              612006     7
2    Bosonohy              608505     7
3    Brněnské Ivanovice         612227     9
4    Bystrc               611778     4
5    Černá Pole             610771     3
6    Černovice              611263     6
7    Dolní Heršpice           612111     9
8    Dvorska               633895     9
9    Holásky               612243     9
10   Horní Heršpice           612065     9
11   Husovice              610844     6
12   Chrlice               654132     9
13   Ivanovice              655856     4
14   Jehnice               658201     8
15   Jundrov               610542     4
16   Kníničky              611905     4
17   Kohoutovice             610313     4
18   Komárov               611026     6
19   Komín                610585     4
20   Královo Pole            611484     3
21   Lesná                610887     4
22   Líšeň                612405     7
23   Maloměřice             612499     6
24   Medlánky              611743     4
25   Město Brno             610003     1
26   Mokrá Hora             611701     8
27   Nový Lískovec            610283     7
28   Obřany               612553     6
29   Ořešín               712680     8
30   Pisárky               610208     3
31   Ponava               611379     5
32   Přízřenice             612146     9
33   Řečkovice              611646     4
34   Sadová               611565     4
35   Slatina               612286     7
36   Soběšice              751910     4
37   Staré Brno             610089     2
38   Starý Lískovec           612014     7
39   Stránice              610330     2
40   Stýřice               610186     5
41   Trnitá               610950     5
42   Tuřany               612171     9
43   Útěchov u Brna           775550     8
44   Veveří               610372     2
45   Zábrdovice             610704     5
46   Žabovřesky             610470     3
47   Žebětín               795674     7
48   Židenice              611115     6
----------------------------------------------------------------------
             České Budějovice
----------------------------------------------------------------------
 Poř.        Katastrální území         Číslo oblasti 
číslo  -------------------------------------------          
    název                kód            
----------------------------------------------------------------------
1    České Budějovice 1         621919     1   
2    České Budějovice 2         621943     2   
3    České Budějovice 3         622052     2   
4    České Budějovice 4         622222     3   
5    České Budějovice 5         622281     3   
6    České Budějovice 6         622346     3   
7    České Budějovice 7         622486     3    
8    České Vrbné             622729     3    
9    Haklovy Dvory            636797     4    
10   Kaliště u Českých Budějovic     662208     3    
11   Třebotovice             662216     4    
----------------------------------------------------------------------
             Františkovy Lázně
----------------------------------------------------------------------
 Poř.        Katastrální území         Číslo oblasti 
číslo  -------------------------------------------          
    název                kód            
----------------------------------------------------------------------
1    Dlouhé Mosty            768880     2 
2    Františkovy Lázně          634646     1 
3    Horní Lomany            634654     2 
4    Jedličná              634638     2 
5    Krapice               634662     2
6    Slatina u Františkových Lázní    634689     2
7    Žírovice              634697     2
----------------------------------------------------------------------
             Hradec Králové
----------------------------------------------------------------------
 Poř.        Katastrální území         Číslo oblasti 
číslo  -------------------------------------------          
    název                kód            
----------------------------------------------------------------------
1    Březhrad              613878     4 
2    Hradec Králové           646873     1 
3    Kluky                647225     3 
4    Kukleny               647209     3 
5    Malšova Lhota            691305     4 
6    Malšovice u Hradce Králové     646997     2 
7    Nový Hradec Králové         647187     2 
8    Piletice              726541     5 
9    Plácky               721204     4 
10   Plačice               721212     4 
11   Plotiště nad Labem         721930     5 
12   Pouchov               726559     3 
13   Pražské Předměstí          647101     2 
14   Roudnička              741825     3 
15   Rusek                743674     5 
16   Slezské Předměstí          646971     2 
17   Slatina u Hradce Králové      749656     4 
18   Svinary               760765     5 
19   Svobodné     Dvory           761125     3 
20   Třebeš               647047     2 
21   Věkoše               726583     3 
----------------------------------------------------------------------
                Jihlava
----------------------------------------------------------------------
 Poř.        Katastrální území         Číslo oblasti 
číslo  -------------------------------------------          
    název                kód            
----------------------------------------------------------------------
1    Antonínův Důl            757900     2  
2    Bedřichov u Jihlavy         659878     3  
3    Helenín               659827     2  
4    Henčov               648680     2  
5    Heroltice u Jihlavy         638421     2  
6    Horní Kosov             643084     3  
7    Hosov                643092     3  
8    Hruškové Dvory           648698     3  
9    Jihlava               659673     1  
10   Kosov u Jihlavy           691372     2
11   Pančava               659835     2
12   Pávov                659916     2
13   Pístov u Jihlavy          721000     2
14   Popice u Jihlavy          725765     2
15   Sasov                659843     2
16   Staré Hory             659860     3
17   Vysoká u Jihlavy          721018     3
18   Zborná               791610     2
----------------------------------------------------------------------
             Karlovy Vary
----------------------------------------------------------------------
 Poř.        Katastrální území         Číslo oblasti 
číslo  -------------------------------------------          
    název                kód            
----------------------------------------------------------------------
1    Bohatice              663581     3    
2    Cihelny               631043     4    
3    Čankov               746746     4    
4    Doubí u Karlových Var        631051     4    
5    Drahovice              663701     2    
6    Dvory                663549     3    
7    Karlovy Vary            663433     1    
8    Olšová Vrata            663654     4    
9    Počerny               753831     4    
10   Rosnice u Staré Role        753840     4    
11   Rybáře               663557     2    
12   Sedlec u Karlových Var       746754     4    
13   Stará Role             753858     3    
14   Tašovice              631060     4    
15   Tuhnice               663492     2    
----------------------------------------------------------------------
               Kladno
----------------------------------------------------------------------
 Poř.        Katastrální území         Číslo oblasti 
číslo  -------------------------------------------          
    název                kód            
----------------------------------------------------------------------
1    Dubí u Kladna            665169     3    
2    Hnidousy              764558     3    
3    Kladno               665061     1    
4    Kročehlavy             665126     2    
5    Motyčín               764540     3   
6    Rozdělov              664961     2   
7    Vrapice               665177     3   
----------------------------------------------------------------------
               Liberec
----------------------------------------------------------------------
 Poř.        Katastrální území         Číslo oblasti 
číslo  -------------------------------------------          
    název                kód            
----------------------------------------------------------------------
1    Dolní Hanychov           682268     2 
2    Doubí u Liberce           631086     4 
3    Františkov u Liberce        682233     2 
4    Hluboká u Liberce          631094     5 
5    Horní Hanychov           682462     4 
6    Horní Růžodol            682250     2 
7    Horní Suchá u Liberce        682489     5 
8    Janův Důl u Liberce         682241     2 
9    Karlinky              682497     5 
10   Kateřinky u Liberce         682438     5 
11   Krásná Studánka           673641     5 
12   Kunratice u Liberce         785628     5 
13   Liberec               682039     1 
14   Machnín               689823     5 
15   Nové Pavlovice           682161     2 
16   Ostašov u Liberce          682471     5 
17   Pilínkov              631108     5 
18   Radčice u Krásné Studánky      673650     5 
19   Rochlice u Liberce         682314     2 
20   Rudolfov              682446     5 
21   Ruprechtice             682144     2 
22   Růžodol I              682209     2 
23   Staré Pavlovice           682179     2 
24   Starý Harcov            682390     2 
25   Vesec u Liberce           780472     4 
26   Vratislavice nad Nisou       785644     3 
----------------------------------------------------------------------
              Mariánské Lázně
----------------------------------------------------------------------
 Poř.        Katastrální území         Číslo oblasti 
číslo  -------------------------------------------          
    název                kód            
----------------------------------------------------------------------
1    Chotěnov u Mariánských Lázní    901903     3   
2    Mariánské Lázně           691585     1   
3    Stanoviště u Mariánských Lázní   691674     3   
4    Úšovice               691607     2   
----------------------------------------------------------------------
                Olomouc
----------------------------------------------------------------------
 Poř.        Katastrální území         Číslo oblasti 
číslo  -------------------------------------------          
    název                kód            
----------------------------------------------------------------------
1    Bělidla               710881     3     
2    Čemovír               710571     4     
3    Droždín               632635     2     
4    Hejčin               710644     3     
5    Hodolany              710873     3     
6    Holice u Olomouce          641227     3     
7    Chomoutov              652415     4     
8    Chválkovice             710911     3     
9    Klášterní Hradisko         710555     3     
10   Lazce                710598     3     
11   Lošov                686875     2     
12   Nedvězí u Olomouce         702358     4     
13   Nemilany              703109     4     
14   Neředín               710687     3    
15   Nová Ulice             710717     3    
16   Nové Sady u Olomouce        710814     3    
17   Nový Svět u Olomouce        710920     4    
18   Olomouc-město            710504     1    
19   Pavlovičky             710938     3    
20   Povel                710784     3    
21   Radíkov u Olomouce         737747     2    
22   Řepčín               710946     3    
23   Slavonín              750387     4    
24   Svatý Kopeček            669288     2    
25   Topolany u Olomouce         767760     4    
26   Týneček               772411     2    
----------------------------------------------------------------------
               Opava
----------------------------------------------------------------------
 Poř.        Katastrální území         Číslo oblasti 
číslo  -------------------------------------------          
    název                kód            
----------------------------------------------------------------------
1    Držkovice              777170     4
2    Jaktař               711730     3
3    Jarkovice              783595     4
4    Kateřinky u Opavy          711756     2
5    Komárov u Opavy           711845     4
6    Kylešovice             711811     3
7    Malé Hoštice            711870         4
8    Milostovice             695149     4
9    Opava-Město             711560     1    
10   Opava-Předměstí           711578     2    
11   Palhanec              777188     4    
12   Podvihov              724637     4    
13   Suché Lazce             759180     4    
14   Vávrovice              777196     4    
15   Vlaštovičky             783609     4    
16   Zlatníky u Opavy          793230     4    
----------------------------------------------------------------------
               Ostrava
----------------------------------------------------------------------
 Poř.        Katastrální území         Číslo oblasti 
číslo  -------------------------------------------          
    název                kód            
----------------------------------------------------------------------
1    Antošovice             600393     2     
2    Bartovice              715085     3     
3    Dubina u Ostravy          798894     6     
4    Heřmanice              714691     3     
5    Hošťálkovice            646075     2     
6    Hrabová               714534     10    
7    Hrabůvka              714585     6     
8    Hrušov               714917     4     
9    Koblov               667366     2     
10   Krásné Pole             673722     7     
11   Kunčice nad Ostravicí        714224     4     
12   Kunčičky              714241     4     
13   Lhotka u Ostravy          681458     2     
14   Mariánské Hory           713830     5     
15   Martinov ve Slezsku         715379     8     
16   Michálkovice            714747     3     
17   Moravská Ostrava          713520     1     
18   Muglinov              714941     3     
19   Nová Bělá              704946     7     
20   Nová Plesná             721671     12                        
21   Nová Ves u Ostravy         713937     4 
22   Petřkovice u Ostravy        720470     2 
23   Polanka nad Odrou          725081     7 
24   Poruba               715174     9 
25   Poruba-sever            715221     9 
26   Proskovice             733474     7 
27   Přívoz               713767     5 
28   Pustkovec              715301     9 
29   Radvanice              715018     3 
30   Slezská Ostrava           714828     5 
31   Stará Bělá             753661     7 
32   Stará Plesná            721689     12
33   Svinov               715506     8 
34   Třebovice ve Slezsku        715433     8 
35   Vítkovice              714071     11
36   Výškovice u Ostravy         715620     6 
37   Zábřeh-Hulváky           713970     11
38   Zábřeh nad Odrou          714305     6 
39   Zábřeh-VŽ              714089     11
----------------------------------------------------------------------
              Pardubice
----------------------------------------------------------------------
 Poř.        Katastrální území         Číslo oblasti 
číslo  -------------------------------------------          
    název                kód            
----------------------------------------------------------------------
1    Černá za Bory            619965     5    
2    Dražkovice             632252     4    
3    Drozdice              619973     6    
4    Hostovice              645991     6    
5    Lány na Důlku            679071     6    
6    Mnětice               619981     5    
7    Nemošice              703249     3    
8    Nové Jesenčany           718084     2    
9    Ohrazenice             709328     3    
10   Opočínek              679089     6    
11   Pardubice              717657     1
12   Pardubičky             717835     2
13   Popkovice              718068     4
14   Rosice nad Labem          741205     3
15   Semtín               747386     5
16   Staré Čívice            754170     5
17   Staročernsko            619990     6
18   Studánka              717843     2
19   Svítkov               718033     4
20   Trnová               717959     2
----------------------------------------------------------------------
                Plzeň
----------------------------------------------------------------------
 Poř.        Katastrální území         Číslo oblasti 
číslo  -------------------------------------------          
    název                kód            
----------------------------------------------------------------------
1    Bolevec               722120     2    
2    Božkov               722294     2    
3    Bručná               722367     2    
4    Bukovec               722707     3    
5    Černice               620106     3    
6    Červený Hrádek u Plzně       621081     2    
7    Dolní Vlkýš             690813     3    
8    Doubravka              722677     2    
9    Doudlevce              722464     2    
10   Hradiště u Plzně          722341     2    
11   Koterov               671053     2    
12   Křimice               676195     3                     
13   Lhota u Dobřan           680940     3
14   Litice u Plzně           722740     3
15   Lobzy                722618     2
16   Malesice              690821     3
17   Plzeň                721981     1
18   Plzeň 4               722731     2
19   Radčice u Plzně           737411     3
20   Radobyčice             620122     3
21   Skvrňany              722596     2
22   Újezd                722685     3
23   Valcha               722472     2
----------------------------------------------------------------------
               Poděbrady
----------------------------------------------------------------------
 Poř.        Katastrální území         Číslo oblasti 
číslo  -------------------------------------------          
    název                kód            
----------------------------------------------------------------------
1    Kluk                666670     2  
2    Poděbrady              723495     1  
3    Polabec               723541     2                      
4    Přední Lhota u Poděbrad       734381     2
5    Velké Zboží             723550     2
----------------------------------------------------------------------
               Přerov
----------------------------------------------------------------------
 Poř.        Katastrální území         Číslo oblasti 
číslo  -------------------------------------------          
    název                kód            
----------------------------------------------------------------------
1    Čekyně               619108     3     
2    Dluhonice              626708     5     
3    Henčlov               638277     4     
4    Kozlovice u Přerova         734985     3     
5    Lověšice u Přerova         735001     4     
6    Lýsky                782335     4     
7    Penčice               719056     4     
8    Penčičky              719064     4
9    Popovice u Přerova         782343     3
10   Předmostí              734977     2
11   Přerov               734713     1
12   Újezdec u Přerova          774073     3
13   Vinary u Přerova          782351     3
14   Žeravice              796441     3
----------------------------------------------------------------------
             Ústí nad Labem
----------------------------------------------------------------------
 Poř.        Katastrální území         Číslo oblasti 
číslo  -------------------------------------------          
    název                kód            
----------------------------------------------------------------------
1        Božtěšice              608955     4    
2    Brná nad Labem           609901     4    
3    Budov u Svádova           759805     5    
4    Bukov                775096     2    
5    Církvice              746410     5    
6    Dělouš               775894     6    
7    Dobětice              757772     2    
8    Habrovice              636436     4    
9    Hostovice u Ústí nad Labem     645982     5    
10   Klíše                775053     2    
11   Kojetice u Malečova         690686     5    
12   Krásné Březno            775266     3    
13   Mojžíř               698164     3    
14   Neštěmice              703869     3
15   Nová Ves              705616     5
16   Olešnice u Svádova         759813     5
17   Předlice              775002     3
18   Sebuzín               746428     5
19   Skorotice u Ústí nad Labem     748480     4
20   Strážky u Habrovic         636444     4
21   Střekov               775258     2
22   Svádov               759830     5
23   Tuchomyšl              771368     6
24   Ústí nad Labem           774871     1
25   Vaňov                776807     4
26   Všebořice              775118     2
----------------------------------------------------------------------
                Zlín
----------------------------------------------------------------------
 Poř.        Katastrální území         Číslo oblasti 
číslo  -------------------------------------------          
    název                kód            
----------------------------------------------------------------------
1    Jaroslavice u Zlína         635863     3    
2    Klečůvka              666041     3    
3    Kostelec u Zlína          670138     3    
4    Kudlov               635898     3    
5    Lhotka u Zlína           636053     3    
6    Louky nad Dřevnicí         636118     2    
7    Lužkovice              795887     3    
8    Malenovice u Zlína         635987     2                     
9    Mladcová              636177     3
10   Prštné               636142     2
11   Příluky u Zlína           635812     3
12   Salaš u Zlína            745952     3
13   Štípa                670146     3
14   Velíková              778028     3
15   Zlín                635561     1
----------------------------------------------------------------------

Úpravy pro určení základních cen stavebních pozemků pro obce nevyjmenované v tabulce č. 1
                                                     Tabulka č. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Označení                      Název znaku                       Hodnota
 znaku                                                   znaku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O1     Velikost obce                                               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Velikost obce podle počtu obyvatel:                                         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.     Nad 5 000 obyvatel                                        0,95   
II.    2 001 - 5 000 obyvatel                                      0,85   
III.    1 001 - 2 000 obyvatel                                      0,70   
IV.    501 - 1 000 obyvatel                                       0,65   
V.     Do 500 obyvatel                                          0,60   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O2     Hospodářsko-správní význam obce*                                      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.     Katastrální území lázeňských míst typu A** a obce s turistickými středisky národního významu   0,95   
      nebo obce s významnými turistickými cíli                                  
II.    Katastrální území lázeňských míst typu B** a C** a obce s turistickými středisky         0,90   
      nadregionálního významu a obce ve významných turistických lokalitách                    
III.    Obce s počtem obyvatel nad 5 000 a všechny obce v okresu Praha - východ, Praha - západ a     0,85   
      katastrální území lázeňských míst typu D**                                 
IV.    Ostatní obce                                           0,70   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O3     Poloha obce*                                                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.     Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s Prahou nebo Brnem                 1,05   
II.    Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí (oblastí) vyjmenovanou v tabulce č. 1    1,03   
      (kromě Prahy a Brna)                                            
III.    Obec vzdálená od hranice zastavěného území obce Prahy nebo Brna v nejkratším vymezeném úseku   1,02   
      silnice do 20 km včetně                                          
IV.    Obec vzdálená od hranice zastavěného území vyjmenované obce nebo oblasti v tabulce č. 1      1,01   
      (kromě Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně                 
V.     Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5 000 obyvatel a obec, jejíž katastrální území sousedí s    1,00   
      nevyjmenovanou obcí o velikosti nad 5 000 obyvatel                             
VI.    V ostatních případech                                       0,80   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O4     Technická infrastruktura v obci (vodovod, elektřina, plyn, kanalizace)*                  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- V obci je:                                                     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.     Elektřina, vodovod, kanalizace a plyn                               1,00   
II.    Elektřina, vodovod a kanalizace, nebo elektřina, kanalizace a plyn, nebo elektřina, vodovod    0,85   
      a plyn                                                   
III.    Elektřina a vodovod, nebo elektřina a kanalizace, nebo elektřina a plyn              0,70   
IV.    Elektřina                                             0,55   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O5     Dopravní obslužnost obce (městská, autobusová a železniční doprava)                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- V obci je:                                                     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.     Městská hromadná doprava popřípadě příměstská doprava                       1,00   
II.    Železniční zastávka a autobusová zastávka                             0,95   
III.    Železniční zastávka, nebo autobusová zastávka                           0,90   
IV.    Bez dopravní obslužnosti (zastávka mimo zastavěné území obce)                   0,70   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O6     Občanská vybavenost v obci                                         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Občanská vybavenost obce:                                              
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.     Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnické zařízení, škola***, pošta, bankovní      1,00   
      (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.)                            
II.    Základní vybavenost (alespoň obchod, ambulantní zdravotní péče a základní škola)         0,90   
III.    Minimální vybavenost (obchod - základní sortiment) nebo žádná                   0,80   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V případě, že lze obec začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, pro výpočet se použije nejvyšší
hodnota z těchto kvalitativních pásem.
*  Pro určení směrné hodnoty se provede začlenění do kvalitativního pásma znaku podle stavu k 1. lednu kalendářního
  roku, ve kterém došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci.
** Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu je uveden v tabulce č. 4 přílohy č. 1
  k vyhlášce č. 419/2013 Sb.
*** Pokud je v obci pouze mateřská škola, obec se posuzuje jako bez školy.
Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu
                                     Tabulka č. 4
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pořad.  Název         Typ           Katastrální území
číslo  lázeňského místa    lázeň.   ---------------------------------------------
                místa    název           kód 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1    Bechyně         C    Bechyně           601543 
 2    Běloves         B    Běloves           701301 
 3    Bludov          D    Bludov           605816 
 4    Darkov          C    Darkov           664014 
 5    Dubí u Teplic      C    Dubí u Teplic        633381 
 6    Františkovy Lázně    A    Františkovy Lázně      634646 
 7    Jáchymov         B    Jáchymov          656437 
 8    Janské Lázně       B    Janské Lázně        657239 
 9    Jeseník         B    Jeseník           658723 
 10   Karlova Studánka     C    Karlova Studánka      663301 
 11   Karlovy Vary       A    Karlovy Vary        663433 
 12   Klimkovice        C    Klimkovice         666319 
 13   Konstantinovy Lázně   D    Konstantinovy Lázně     669199 
 14   Kostelec u Zlína     D    Kostelec u Zlína      670138 
 15   Lázně Bělohrad      D    Lázně Bělohrad       679330 
 16   Lázně Bohdaneč      D    Lázně Bohdaneč       606171 
 17   Lázně Kundratice     D    Lázně Kundratice      712779 
 18   Lázně Kynžvart      C    Lázně Kynžvart       679372 
 19   Lázně Libverda      C    Lázně Libverda       679381 
 20   Lázně Toušeň       D    Lázně Toušeň        767859 
 21   Lipová-lázně       C    Dolní Lipová        684660 
 22   Luhačovice        A    Luhačovice, Pozlovice    688576, 726885
 23   Mariánské Lázně     A    Mariánské Lázně, Úšovice  691585, 691607
 24   Mšené-lázně       D    Mšené-lázně         700258 
 25   Ostrožská Nová Ves    D    Ostrožská Nová Ves     716201 
 26   Poděbrady        B    Poděbrady          723495 
 27   Slatinice        D    Slatinice na Hané      749818 
 28   Teplice nad Bečvou    C    Teplice nad Bečvou     766283 
 29   Teplice         B    Teplice           766003 
 30   Třeboň          B    Třeboň           770230 
 31   Velichovky        C    Velichovky         777951 
 32   Velké Losiny       C    Velké Losiny        779083 
 33   Vráž u Písku       D    Vráž u Písku        785733 
-----------------------------------------------------------------------------------------
V případě odchylného uvedení názvu katastrálního území je rozhodující kód katastrálního
území.
A - Lázeňské místo nadnárodního významu
B - Lázeňské místo celostátního významu
C - Lázeňské místo regionálního významu
D - Lázeňské místo malého významu.
 
Příloha 2
Úprava základních cen stavebních pozemků - index cenového porovnání
                                                                        Tabulka č. 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo  Druh a účel užití hlavní stavby (není-li pozemek Rodinné domy Bytové domy a Garáže    Stavby pro  Jednotky a  Pozemek určený Pozemek bez 
znaku  zastavěn druh a účel užití stavby vychází ze   a jednotky v jednotky v BD netvořící   rodinnou   jejich    k zastavění  stavby, který
    stavebního řízení)                RD a jejich  a jejich   příslušenství rekreaci a  příslušenství stavbou druhu není určen k 
                             příslušenství příslušenství jiné stavby  jejich    ve stavbách, a účelu užití, zastavění 
                                                  příslušenství které nejsou kterou nelze        
                                                         bytové    zařadit do        
                                                                sloupce 3 až 7       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Znak
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1            2                   3       4      5      6       7       8       9   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P1   Druh a účel užití stavby               1,01*     1,00*    0,80*    0,85*     0,80*     0,60     0,50   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P2   Zástavba v okolí pozemku (převažující)                                                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.   Rodinné domy a bytové domy (rezidenční zástavba)   0,04      0,03     0,04     0,03      0,1      0,08      0,1   
II.   Obchodní centra                    0,02      0,02     0,06     0,01     0,08      0,1     0,08   
III.  Chaty - chatové osady, rekreační oblasti,      -0,01     -0,01      0     0,07     0,02       0       0   
    popřípadě okolní                                                                  
IV.   bez zástavby                     -0,03     -0,03    -0,03     0,04     -0,03       0       0   
V.   Výrobní objekty - (řemesla, sklady) nerušící     -0,07     -0,07     0,02    -0,05         -0,05     -0,02     -0,03  
    okolí                                                                       
VI   Výrobní objekty - (průmysl - výrobní haly)      -0,1      -0,1     0,02    -0,15     -0,07     -0,04     -0,07  
    zatěžující okolí                                                                  
VII.  Stavby pro zemědělství pro živočišnou výrobu     -0,08     -0,08     0,02    -0,05     -0,06     -0,03     -0,04  
VIII  Ostatní neuvedené                  -0,06     -0,06     0,01    -0,04     0,05       0     -0,01  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P3   Poloha pozemku v obci                                                               
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.   Střed obce - centrum obce               0,04      0,04     0,03    -0,03     0,04      0,02     0,02   
II.   Navazující na střed (centrum) obce          0,02      0,02     0,02    -0,01     0,02      0,01     0,01   
III.  Okrajové části obce                 -0,01      0      0,01      0       0       0     -0,01  
IV.   Části obce nesrostlé s obcí (mimo samot)       -0,02     -0,03      0     0,05     -0,03     -0,03     -0,02  
V.   Samoty                        -0,04     -0,04    -0,01     0,06     -0,05     -0,05     -0,04  
VI.   Ostatní neuvedené                  -0,03     -0,03      0     0,03     -0,03     -0,03     -0,03  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P4   Napojení nebo možnost napojení pozemku nebo stavby na inženýrské sítě obce                                     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.   Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo    0       0       0      0       0       0       0   
    obec bez sítí                                                                   
II.   Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci   -0,02     -0,02    -0,01    -0,02     -0,02     -0,02     -0,02  
III.  Pozemek nelze napojit na žádné sítě v obci      -0,05     -0,05    -0,02    -0,03     -0,04     -0,04     -0,04  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P5   Dostupnost občanské vybavenosti obce v okolí pozemku nebo stavby                                          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.   V docházkové vzdálenosti (zhruba do 500 m) od     0,02      0,02      0     0,01     0,02      0,01      0   
    nemovité věci je dostupná veškerá občanská                                                     
    vybavenost obce                                                                  
II.   V docházkové vzdálenosti (zhruba do 500 m) od     0       0       0      0       0       0     -0,02  
    nemovité věci je dostupná částečně občanská                                                    
    vybavenost obce                                                                  
III.  V docházkové vzdálenosti (zhruba do 500 m) od    -0,03     -0,03    -0,01    -0,01     -0,03     -0,01     -0,03  
    nemovité věci není dostupná žádná občanská                                                     
    vybavenost obce                                                                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P6   Dopravní dostupnost a parkovací možnosti                                                      
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.   Výborná, příjezd k pozemku, možnost parkování na   0,03      0,02     0,04     0,01     0,02      0,02     0,02   
    pozemku (ve funkčním celku)                                                            
II.   Dobrá, příjezd k pozemku, parkování na veřejné     0       0       0      0       0       0       0   
    komunikaci                                                                     
III.  Špatná, není příjezd pro dvoustopá vozidla      -0,04     -0,04    -0,15    -0,03     -0,03     -0,03     -0,03  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P7   Nezaměstnanost v obci a okolí nebo vliv trhu                                                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.   Nezaměstnanost nižší než průměr v kraji        0,04      0,04      0      0      0,04      0,02     0,02   
II.   Nezaměstnanost odpovídá průměru v kraji        0       0       0      0       0       0       0   
III.  Nezaměstnanost vyšší než průměr v kraji nebo     -0,10     -0,10      0      0     -0,10     -0,02     -0,02  
    negativní vliv trhu**                                                               
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P8   Povodňové riziko podle specifikace povodňových zón                                                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.   Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav                1,00                                 
II.   Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100-leté              0,95                                 
    vody)                                                                       
III.  Zóna se středním rizikem povodně (území tzv. 20-leté             0,80                                 
    vody)                                                                       
IV.   Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. 5-leté               0,70                                 
    vody)                                                                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V případě, že lze pozemek začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.
* V případě nezastavěného pozemku se hodnota znaku uvedeného účelu hlavní stavby vynásobí:
  a) koeficientem 0,90, je-li určen k zastavění k tomuto účelu regulačním plánem, který nahrazuje územní rozhodnutí, územním rozhodnutím, územním
   souhlasem, společným povolením, jímž se stavba umisťuje a povoluje, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí, ohlášením stavebnímu úřadu
   v případě, kdy územně plánovací informace nahradila územní rozhodnutí nebo územní souhlas, nebo dodatečným povolením stavby , nebo regulačním plánem, 
   který nenahrazuje územní rozhodnutí
  b) koeficientem 0,80, je-li určen k zastavění k tomuto účelu územním plánem.
** Negativním vlivem trhu se pro účely určování směrné hodnoty rozumí oblast, kde jsou obvykle sjednávané ceny nemovitých věcí výrazně nižší, než je
  průměrná cena srovnatelných     nemovitých věcí v obci.
Index cenové úpravy u stavby, která je samostatnou nemovitou věcí
 
                                        Tabulka č. 2
-------------------------------------------------------------------------------------------
Označení Název znaku                               Hodnota 
 znaku                                     koeficientu
-------------------------------------------------------------------------------------------
S
1
Hospodářsko-správní význam obce* ------------------------------------------------------------------------------------------- I. Katastrální území lázeňských míst typu A** a obce s turistickými 1,20 středisky národního významu nebo obce s významnými turistickými cíli II. Katastrální území lázeňských míst typu B** a C** a obce s 1,10 turistickými středisky nadregionálního významu nebo obce ve významných turistických lokalitách III. Obce s počtem obyvatel nad 5 000 a všechny obce v okresu Praha - 1,00 východ, Praha - západ a katastrální území lázeňských míst typu D** IV. Ostatní obce 0,90 ------------------------------------------------------------------------------------------- S
2
Poloha obce* ------------------------------------------------------------------------------------------- I. Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s Prahou nebo Brnem 1,10 II. Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí (oblastí) 1,03 vyjmenovanou v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna) III. Obec vzdálená od hranice zastavěného území obce Prahy nebo Brna v 1,06 nejkratším vymezeném úseku silnice do 20 km včetně IV. Obec vzdálená od hranice zastavěného území vyjmenované obce nebo 1,02 oblasti v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně V. Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a obec, jejíž 1,00 katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí o velikosti nad 5000 obyvatel VI. V ostatních případech 0,80 ------------------------------------------------------------------------------------------- S
3
Občanská vybavenost obce ------------------------------------------------------------------------------------------- - V obci je: ------------------------------------------------------------------------------------------- I. Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnické zařízení, 1,05 škola***, pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.) II. Základní vybavenost (alespoň obchod, ambulantní zdravotní péče a 1,00 základní škola) III. Minimální vybavenost (obchod - základní sortiment) nebo žádná 0,90 ------------------------------------------------------------------------------------------- V případě, že lze obec začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem. * Pro určení směrné hodnoty se provede začlenění do kvalitativního pásma znaku dle stavu k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci. ** Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu je uveden v tabulce č. 4 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 419/2013 Sb. *** Pokud je v obci pouze mateřská škola, obec se posuzuje jako bez školy.
 
Příloha 3
Základní ceny vybraných zemědělských pozemků podle BPEJ

+-------+-------+    +-------+-------+    +-------+-------+ 
I BPEJ I Kč/m
2
I I BPEJ I Kč/m
2
I I BPEJ I Kč/m
2
I +-------+-------+ +-------+-------+ +-------+-------+ I 00100 I 16,77 I I 40900 I 13,52 I I 76811 I 1,33 I I 00110 I 14,94 I I 40910 I 11,91 I I 76841 I 1,31 I I 00112 I 12,88 I +-------+-------+ +-------+-------+ +-------+-------+ I 41000 I 13,01 I I 76901 I 1,34 I I 00300 I 18,10 I I 41010 I 11,78 I +-------+-------+ +-------+-------+ +-------+-------+ I 77001 I 2,35 I I 00401 I 7,32 I I 41100 I 12,62 I +-------+-------+ I 00411 I 6,44 I I 41110 I 10,81 I I 77101 I 2,11 I +-------+-------+ +-------+-------+ +-------+-------+ I 00501 I 9,18 I I 41200 I 11,39 I I 77201 I 1,55 I I 00511 I 7,50 I I 41210 I 9,96 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 41212 I 8,37 I I 77311 I 1,33 I I 00600 I 12,79 I I 41213 I 7,35 I I 77313 I 1,32 I I 00602 I 11,38 I +-------+-------+ I 77341 I 1,31 I I 00610 I 11,73 I I 41300 I 9,99 I I 77343 I 1,30 I I 00612 I 9,68 I I 41310 I 8,64 I +-------+-------+ I 00640 I 8,90 I I 41313 I 6,50 I I 77411 I 1,43 I I 00650 I 9,83 I +-------+-------+ I 77413 I 1,41 I +-------+-------+ I 41400 I 11,65 I I 77441 I 1,40 I I 00700 I 14,10 I I 41410 I 10,46 I I 77443 I 1,39 I I 00710 I 12,55 I I 41440 I 8,29 I +-------+-------+ I 00740 I 9,46 I I 41450 I 8,89 I I 77541 I 1,40 I I 00750 I 10,37 I +-------+-------+ I 77543 I 1,39 I +-------+-------+ I 41500 I 11,38 I +-------+-------+ I 00800 I 13,59 I I 41510 I 10,05 I I 77641 I 1,31 I I 00810 I 11,80 I I 41512 I 8,22 I I 77643 I 1,30 I I 00840 I 8,42 I I 41513 I 7,24 I +-------+-------+ I 00850 I 10,08 I I 41540 I 7,94 I I 77769 I 1,15 I +-------+-------+ I 41542 I 5,91 I I 77789 I 1,15 I I 01811 I 8,61 I I 41543 I 5,22 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 41550 I 8,36 I I 77869 I 1,15 I I 01901 I 10,92 I I 41552 I 6,89 I I 77889 I 1,15 I I 01904 I 7,40 I I 41553 I 5,60 I +-------+-------+ I 01911 I 9,95 I +-------+-------+ I 81811 I 3,01 I I 01914 I 6,50 I I 41602 I 5,83 I I 81814 I 2,04 I I 01941 I 6,96 I +-------+-------+ I 81841 I 2,43 I I 01944 I 3,99 I I 41811 I 6,22 I I 81844 I 1,70 I I 01951 I 8,47 I I 41814 I 3,42 I I 81851 I 2,16 I I 01954 I 5,06 I I 41841 I 4,49 I I 81854 I 1,53 I +-------+-------+ I 41844 I 2,25 I +-------+-------+ I 02001 I 8,17 I I 41851 I 4,98 I I 82001 I 3,25 I I 02004 I 5,76 I I 41854 I 2,56 I I 82004 I 2,08 I I 02011 I 7,34 I +-------+-------+ I 82021 I 2,73 I I 02014 I 4,74 I I 41901 I 8,64 I I 82024 I 1,74 I I 02041 I 5,47 I I 41904 I 5,12 I I 82031 I 2,44 I I 02044 I 2,86 I I 41911 I 7,51 I I 82034 I 1,61 I I 02051 I 6,26 I I 41914 I 4,19 I I 82041 I 2,19 I I 02054 I 3,65 I I 41941 I 5,24 I I 82044 I 1,50 I +-------+-------+ I 41944 I 2,62 I I 82051 I 1,82 I I 02110 I 5,41 I I 41951 I 5,80 I I 82054 I 1,42 I I 02112 I 4,73 I I 41954 I 2,79 I +-------+-------+ I 02113 I 4,26 I +-------+-------+ I 82110 I 2,33 I I 02142 I 3,25 I I 42001 I 6,64 I I 82112 I 1,86 I I 02143 I 2,68 I I 42004 I 4,29 I I 82113 I 1,51 I I 02152 I 3,95 I I 42011 I 5,76 I I 82142 I 1,38 I I 02153 I 3,48 I I 42014 I 3,32 I I 82143 I 1,20 I +-------+-------+ I 42041 I 4,27 I I 82152 I 1,18 I I 02210 I 6,53 I I 42044 I 2,27 I I 82153 I 1,16 I I 02212 I 5,82 I I 42051 I 4,70 I +-------+-------+ I 02213 I 5,14 I I 42054 I 2,44 I I 82210 I 3,33 I I 02242 I 4,10 I +-------+-------+ I 82212 I 2,55 I I 02243 I 3,71 I I 42110 I 3,98 I I 82213 I 2,23 I I 02252 I 4,73 I I 42112 I 2,90 I I 82242 I 1,98 I I 02253 I 4,34 I I 42113 I 2,66 I I 82243 I 1,62 I +-------+-------+ I 42142 I 2,39 I I 82252 I 1,58 I I 02310 I 6,16 I I 42143 I 2,16 I I 82253 I 1,33 I I 02312 I 5,30 I I 42152 I 2,51 I +-------+-------+ I 02313 I 4,98 I I 42153 I 2,31 I I 83401 I 5,08 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 83404 I 2,97 I I 02411 I 7,65 I I 42210 I 4,85 I I 83421 I 4,08 I I 02414 I 4,10 I I 42212 I 3,99 I I 83424 I 2,42 I I 02441 I 4,69 I I 42213 I 3,61 I I 83431 I 3,38 I I 02444 I 2,28 I I 42242 I 2,78 I I 83434 I 2,20 I I 02451 I 5,91 I I 42243 I 2,57 I I 83441 I 2,98 I I 02454 I 2,83 I I 42252 I 3,05 I I 83444 I 1,81 I +-------+-------+ I 42253 I 2,68 I I 83451 I 2,52 I I 02901 I 8,18 I +-------+-------+ I 83454 I 1,51 I I 02904 I 5,06 I I 42310 I 5,53 I +-------+-------+ I 02911 I 7,11 I I 42312 I 4,74 I I 83501 I 5,33 I I 02914 I 4,00 I I 42313 I 4,28 I I 83504 I 2,94 I I 02941 I 4,39 I +-------+-------+ I 83521 I 4,36 I I 02944 I 2,19 I I 42501 I 8,36 I I 83524 I 2,45 I I 02951 I 5,25 I I 42504 I 4,82 I I 83531 I 3,51 I I 02954 I 2,62 I I 42511 I 7,23 I I 83534 I 2,17 I +-------+-------+ I 42514 I 3,96 I I 83541 I 2,86 I I 03201 I 6,46 I I 42541 I 4,88 I I 83544 I 1,95 I I 03204 I 3,10 I I 42544 I 2,54 I I 83551 I 2,48 I I 03221 I 4,55 I I 42551 I 5,46 I I 83554 I 1,61 I I 03224 I 2,28 I I 42554 I 2,72 I +-------+-------+ I 03231 I 5,33 I +-------+-------+ I 83715 I 1,33 I I 03234 I 2,44 I I 42601 I 7,46 I I 83716 I 1,31 I I 03241 I 2,82 I I 42604 I 4,68 I I 83745 I 1,31 I I 03244 I 1,66 I I 42611 I 6,25 I I 83746 I 1,28 I I 03251 I 3,75 I I 42614 I 3,64 I I 83755 I 1,30 I I 03254 I 1,96 I I 42641 I 4,34 I I 83756 I 1,26 I +-------+-------+ I 42644 I 2,21 I +-------+-------+ I 03715 I 1,89 I I 42651 I 4,70 I I 83815 I 1,43 I I 03716 I 1,56 I I 42654 I 2,63 I I 83816 I 1,40 I I 03745 I 1,41 I +-------+-------+ I 83845 I 1,41 I I 03746 I 1,20 I I 42701 I 5,56 I I 83846 I 1,38 I I 03755 I 1,65 I I 42704 I 3,74 I I 83855 I 1,39 I I 03756 I 1,32 I I 42711 I 4,85 I I 83856 I 1,34 I +-------+-------+ I 42714 I 2,98 I +-------+-------+ I 03815 I 2,02 I I 42741 I 3,74 I I 83909 I 1,17 I I 03816 I 1,67 I I 42744 I 2,34 I I 83919 I 1,17 I I 03845 I 1,51 I I 42751 I 3,96 I I 83929 I 1,17 I I 03846 I 1,25 I I 42754 I 2,51 I I 83939 I 1,17 I I 03855 I 1,76 I +-------+-------+ I 83949 I 1,17 I I 03856 I 1,40 I I 42801 I 8,57 I I 83959 I 1,16 I +-------+-------+ I 42804 I 5,33 I I 83969 I 1,16 I I 03909 I 1,18 I I 42811 I 7,50 I +-------+-------+ I 03919 I 1,18 I I 42814 I 4,03 I I 84067 I 1,22 I I 03929 I 1,17 I I 42841 I 5,24 I I 84068 I 1,20 I I 03939 I 1,18 I I 42844 I 2,57 I I 84077 I 1,22 I I 03949 I 1,17 I I 42851 I 5,61 I I 84078 I 1,20 I I - I - I I 42854 I 2,99 I I 84089 I 1,18 I I 03969 I 1,16 I +-------+-------+ I 84099 I 1,17 I +-------+-------+ I 42901 I 6,46 I +-------+-------+ I 04067 I 1,17 I I 42904 I 3,87 I I 84167 I 1,24 I I 04068 I 1,17 I I 42911 I 5,67 I I 84168 I 1,22 I I 04077 I 1,18 I I 42914 I 2,99 I I 84177 I 1,22 I I 04078 I 1,17 I I 42941 I 4,11 I I 84178 I 1,22 I I 04089 I 1,16 I I 42944 I 2,21 I I 84189 I 1,20 I I 04099 I 1,17 I I 42951 I 4,38 I I 84199 I 1,18 I +-------+-------+ I 42954 I 2,34 I +-------+-------+ I 04167 I 1,17 I +-------+-------+ I - I - I I 04168 I 1,17 I I 43001 I 6,94 I I - I - I I 04177 I 1,18 I I 43004 I 4,29 I +-------+-------+ I 04178 I 1,17 I I 43011 I 5,94 I I 84811 I 2,40 I I 04189 I 1,16 I I 43014 I 3,44 I I 84814 I 1,74 I I 04199 I 1,17 I I 43041 I 4,34 I I 84841 I 2,01 I +-------+-------+ I 43044 I 2,26 I I 84844 I 1,57 I I 05500 I 8,40 I I 43051 I 4,90 I I 84851 I 1,84 I +-------+-------+ I 43054 I 2,40 I I 84854 I 1,41 I I 05600 I 14,95 I +-------+-------+ +-------+-------+ +-------+-------+ I 43101 I 5,90 I I 84911 I 2,35 I I 05700 I 13,82 I I 43104 I 4,31 I I 84941 I 2,10 I +-------+-------+ I 43111 I 5,22 I I 84951 I 1,85 I I 05800 I 12,29 I I 43114 I 3,52 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 43141 I 4,26 I I 85001 I 3,23 I I 05900 I 9,73 I I 43144 I 2,60 I I 85004 I 1,93 I +-------+-------+ I 43151 I 4,45 I I 85011 I 2,44 I I 06000 I 17,37 I I 43154 I 2,82 I I 85014 I 1,51 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 85041 I 1,95 I I 06100 I 15,06 I I 43201 I 5,36 I I 85044 I 1,23 I +-------+-------+ I 43204 I 3,81 I I 85051 I 1,66 I I 06200 I 13,73 I I 43211 I 4,74 I I 85054 I 1,16 I +-------+-------+ I 43214 I 2,94 I +-------+-------+ I 06300 I 4,75 I I 43241 I 3,71 I I 85201 I 3,15 I +-------+-------+ I 43244 I 2,31 I I 85211 I 2,80 I I 06401 I 5,66 I I 43251 I 3,93 I I 85241 I 2,54 I I 06411 I 5,07 I I 43254 I 2,45 I I 85251 I 2,27 I +-------+-------+ +-------+-------+ +-------+-------+ I 06501 I 2,78 I I 43301 I 8,74 I I 85301 I 3,06 I I 06511 I 2,68 I I 43304 I 6,81 I I 85303 I 2,72 I +-------+-------+ I 43311 I 7,82 I I 85311 I 2,83 I I 06601 I 1,48 I I 43314 I 5,99 I I 85313 I 2,42 I +-------+-------+ I 43341 I 6,29 I I 85341 I 2,45 I I 06701 I 1,48 I I 43344 I 4,53 I I 85351 I 2,27 I +-------+-------+ I 43351 I 6,81 I +-------+-------+ I 06811 I 1,47 I I 43354 I 4,85 I I 85411 I 2,59 I I 06841 I 1,40 I +-------+-------+ I 85441 I 2,44 I +-------+-------+ I 43715 I 1,62 I I 85451 I 2,33 I I 06901 I 1,76 I I 43716 I 1,35 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 43745 I 1,38 I I 85500 I 4,30 I I 07001 I 4,99 I I 43746 I 1,22 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 43755 I 1,41 I I 85600 I 5,24 I I 07101 I 4,13 I I 43756 I 1,23 I +-------+-------+ +-------+-------+ +-------+-------+ I 85800 I 4,71 I I 07201 I 1,79 I I 43815 I 1,87 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 43816 I 1,53 I I 86401 I 4,59 I I 07311 I 1,30 I I 43845 I 1,55 I I 86411 I 4,07 I I 07313 I 1,28 I I 43846 I 1,25 I +-------+-------+ I 07341 I 1,26 I I 43855 I 1,58 I I 86501 I 3,26 I I 07343 I 1,25 I I 43856 I 1,33 I I 86511 I 3,04 I +-------+-------+ +-------+-------+ +-------+-------+ I 07411 I 1,30 I I 43909 I 1,20 I I 86601 I 1,31 I I 07413 I 1,28 I I 43919 I 1,20 I +-------+-------+ I 07441 I 1,26 I I 43929 I 1,18 I I 86701 I 1,31 I I 07443 I 1,25 I I 43939 I 1,20 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 43949 I 1,18 I I 86811 I 1,31 I I 07541 I 1,40 I I 43959 I 1,18 I I 86841 I 1,28 I I 07543 I 1,39 I I - I - I +-------+-------+ +-------+-------+ +-------+-------+ I 86901 I 1,31 I I 07641 I 1,40 I I 44067 I 1,20 I +-------+-------+ I 07643 I 1,39 I I 44068 I 1,18 I I 87001 I 2,04 I +-------+-------+ I 44077 I 1,20 I +-------+-------+ I 07769 I 1,16 I I 44078 I 1,18 I I 87101 I 1,82 I I 07789 I 1,15 I I 44089 I 1,17 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 44099 I 1,17 I I 87201 I 1,48 I I 07869 I 1,16 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 07889 I 1,15 I I 44167 I 1,20 I I 87311 I 1,23 I +-------+-------+ I 44168 I 1,18 I I 87313 I 1,23 I I 10100 I 14,57 I I 44177 I 1,20 I I 87341 I 1,22 I I 10110 I 13,46 I I 44178 I 1,20 I I 87343 I 1,22 I I 10112 I 11,03 I I 44189 I 1,17 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 44199 I 1,18 I I 87411 I 1,23 I I 10300 I 15,07 I +-------+-------+ I 87413 I 1,23 I +-------+-------+ I 44200 I 10,03 I I 87441 I 1,22 I I 10401 I 6,03 I I 44210 I 8,44 I I 87443 I 1,22 I I 10411 I 5,17 I +-------+-------+ +-------+-------+ +-------+-------+ I 44300 I 10,16 I I 87541 I 1,22 I I 10501 I 7,82 I I 44310 I 8,55 I I 87543 I 1,22 I I 10511 I 6,11 I +-------+-------+ +-------+-------+ +-------+-------+ I 44501 I 7,65 I I 87641 I 1,22 I I 10600 I 11,60 I I 44511 I 6,69 I I 87643 I 1,22 I I 10602 I 9,73 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 10610 I 9,93 I I 44600 I 7,32 I I 87769 I 1,15 I I 10612 I 8,29 I I 44602 I 5,41 I I 87789 I 1,15 I I 10640 I 7,93 I I 44610 I 6,24 I +-------+-------+ I 10650 I 8,47 I I 44612 I 4,38 I I 87869 I 1,15 I +-------+-------+ I 44613 I 3,46 I I 87889 I 1,15 I I 10700 I 10,21 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 10710 I 8,99 I I 44700 I 6,57 I I 91811 I 2,26 I I 10740 I 6,85 I I 44702 I 5,41 I I 91814 I 1,48 I I 10750 I 7,30 I I 44710 I 5,63 I I 91841 I 1,81 I +-------+-------+ I 44712 I 4,54 I I 91844 I 1,32 I I 10800 I 11,26 I I 44713 I 3,83 I I 91851 I 1,49 I I 10810 I 9,68 I I 44742 I 2,99 I I 91854 I 1,26 I I 10840 I 7,30 I I 44743 I 2,48 I +-------+-------+ I 10850 I 7,85 I I 44752 I 3,33 I I 93601 I 3,93 I +-------+-------+ I 44753 I 2,63 I I 93604 I 2,25 I I 11000 I 14,73 I +-------+-------+ I 93621 I 2,90 I I 11010 I 13,42 I I 44811 I 4,53 I I 93624 I 1,90 I +-------+-------+ I 44814 I 2,83 I I 93631 I 2,28 I I 11100 I 12,69 I I 44841 I 3,69 I I 93634 I 1,59 I I 11110 I 11,09 I I 44844 I 2,01 I I 93641 I 2,21 I I 11112 I 9,43 I I 44851 I 4,35 I I 93644 I 1,56 I +-------+-------+ I 44854 I 2,21 I I 93651 I 1,79 I I 11300 I 10,94 I +-------+-------+ I 93654 I 1,28 I I 11310 I 9,76 I I 44911 I 4,22 I +-------+-------+ I 11313 I 6,88 I I 44941 I 2,72 I I 93715 I 1,28 I +-------+-------+ I 44951 I 3,27 I I 93716 I 1,25 I I 11400 I 12,87 I +-------+-------+ I 93745 I 1,26 I I 11410 I 11,99 I I 45001 I 5,59 I I 93746 I 1,24 I I 11440 I 9,75 I I 45004 I 3,82 I I 93755 I 1,24 I I 11450 I 10,31 I I 45011 I 4,94 I I 93756 I 1,23 I +-------+-------+ I 45014 I 3,05 I +-------+-------+ I 11811 I 8,13 I I 45041 I 3,67 I I 93909 I 1,16 I I 11814 I 5,49 I I 45044 I 2,44 I I 93919 I 1,16 I I 11841 I 6,57 I I 45051 I 4,24 I I 93929 I 1,16 I I 11844 I 3,91 I I 45054 I 2,60 I I 93939 I 1,16 I I 11851 I 7,11 I +-------+-------+ I 93949 I 1,16 I I 11854 I 4,22 I I 45111 I 3,87 I I 93959 I 1,15 I +-------+-------+ I 45113 I 2,98 I I 93969 I 1,15 I I 11901 I 9,85 I I 45141 I 3,10 I +-------+-------+ I 11904 I 6,39 I I 45151 I 3,32 I I 94067 I 1,16 I I 11911 I 8,79 I +-------+-------+ I 94068 I 1,16 I I 11914 I 5,22 I I 45201 I 4,85 I I 94077 I 1,16 I I 11941 I 6,29 I I 45211 I 3,95 I I 94078 I 1,16 I I 11944 I 3,30 I I 45241 I 2,65 I I 94089 I 1,15 I I 11951 I 6,94 I I 45251 I 2,81 I I 94099 I 1,15 I I 11954 I 3,83 I +-------+-------+ +-------+-------+ +-------+-------+ I 45301 I 5,47 I I 94167 I 1,17 I I 12001 I 7,12 I I 45303 I 3,92 I I 94168 I 1,16 I I 12004 I 4,49 I I 45311 I 4,65 I I 94177 I 1,16 I I 12011 I 6,14 I I 45313 I 3,05 I I 94178 I 1,16 I I 12014 I 3,43 I I 45341 I 3,05 I I 94189 I 1,16 I I 12041 I 4,57 I I 45351 I 3,61 I I 94199 I 1,15 I I 12044 I 2,40 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 12051 I 5,13 I I 45411 I 4,01 I I 95001 I 2,97 I I 12054 I 2,63 I I 45441 I 2,59 I I 95004 I 1,82 I +-------+-------+ I 45451 I 2,94 I I 95011 I 2,34 I I 12110 I 4,03 I +-------+-------+ I 95014 I 1,53 I I 12112 I 3,20 I I 45500 I 6,07 I I 95041 I 1,90 I I 12113 I 2,76 I +-------+-------+ I 95044 I 1,30 I I 12142 I 2,39 I I 45600 I 10,51 I I 95051 I 1,49 I I 12143 I 2,21 I +-------+-------+ I 95054 I 1,18 I I 12152 I 2,64 I I 45700 I 8,18 I +-------+-------+ I 12153 I 2,36 I +-------+-------+ I 95500 I 3,21 I +-------+-------+ I 45800 I 7,65 I +-------+-------+ I 12210 I 4,97 I +-------+-------+ I 95600 I 3,88 I I 12212 I 3,88 I I 45900 I 7,20 I +-------+-------+ I 12213 I 3,44 I +-------+-------+ I 95800 I 3,77 I I 12242 I 2,78 I I 46000 I 13,11 I +-------+-------+ I 12243 I 2,55 I +-------+-------+ I 96401 I 3,50 I I 12252 I 3,14 I I 46100 I 10,36 I I 96411 I 3,04 I I 12253 I 2,72 I +-------+-------+ +-------+-------+ +-------+-------+ I 46200 I 9,07 I I 96501 I 2,44 I I 12310 I 5,05 I +-------+-------+ I 96511 I 2,35 I I 12312 I 4,07 I I 46300 I 5,00 I +-------+-------+ I 12313 I 3,68 I +-------+-------+ I 96601 I 1,28 I +-------+-------+ I 46401 I 5,51 I +-------+-------+ I 12501 I 9,56 I I 46411 I 4,94 I I 96701 I 1,28 I I 12504 I 6,09 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 12511 I 7,89 I I 46501 I 4,22 I I 96811 I 1,26 I I 12514 I 5,02 I I 46511 I 3,96 I I 96841 I 1,25 I I 12541 I 6,24 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 12544 I 3,38 I I 46601 I 1,41 I I 96901 I 1,28 I I 12551 I 6,74 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 12554 I 3,68 I I 46701 I 1,41 I I 97001 I 1,74 I +-------+-------+ +-------+-------+ +-------+-------+ I 12601 I 7,55 I I 46811 I 1,40 I I 97101 I 1,59 I I 12604 I 4,49 I I 46841 I 1,35 I +-------+-------+ I 12611 I 6,42 I +-------+-------+ I 97201 I 1,41 I I 12614 I 3,44 I I 46901 I 1,62 I +-------+-------+ I 12641 I 4,66 I +-------+-------+ I 97311 I 1,20 I I 12644 I 2,31 I I 47001 I 3,30 I I 97313 I 1,20 I I 12651 I 5,20 I +-------+-------+ I 97341 I 1,18 I I 12654 I 2,52 I I 47101 I 2,72 I I 97343 I 1,18 I +-------+-------+ +-------+-------+ +-------+-------+ I 12801 I 9,00 I I 47201 I 1,66 I I 97411 I 1,20 I I 12804 I 5,56 I +-------+-------+ I 97413 I 1,20 I I 12811 I 7,38 I I 47311 I 1,40 I I 97441 I 1,18 I I 12814 I 4,54 I I 47313 I 1,38 I I 97443 I 1,18 I I 12841 I 5,52 I I 47341 I 1,35 I +-------+-------+ I 12844 I 2,74 I I 47343 I 1,33 I I 97541 I 1,18 I I 12851 I 6,09 I +-------+-------+ I 97543 I 1,18 I I 12854 I 3,13 I I 47411 I 1,40 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 47413 I 1,38 I I 97641 I 1,18 I I 12901 I 7,55 I I 47441 I 1,35 I I 97643 I 1,18 I I 12904 I 4,57 I I 47443 I 1,33 I +-------+-------+ I 12911 I 6,56 I +-------+-------+ I 97769 I 1,15 I I 12914 I 3,58 I I 47541 I 1,35 I I 97789 I 1,15 I I 12941 I 4,71 I I 47543 I 1,33 I +-------+-------+ I 12944 I 2,35 I +-------+-------+ I 97869 I 1,15 I I 12951 I 5,23 I I 47641 I 1,35 I I 97889 I 1,15 I I 12954 I 2,56 I I 47643 I 1,33 I +-------+-------+ +-------+-------+ +-------+-------+ I 13001 I 8,43 I I 47769 I 1,15 I I 13004 I 5,35 I I 47789 I 1,15 I I 13011 I 7,24 I +-------+-------+ I 13014 I 4,52 I I 47869 I 1,15 I I 13041 I 5,46 I I 47889 I 1,15 I I 13044 I 2,71 I +-------+-------+ I 13051 I 6,10 I I 50800 I 10,77 I I 13054 I 2,89 I I 50810 I 9,37 I +-------+-------+ I 50812 I 8,25 I I 13101 I 5,43 I I 50840 I 8,35 I I 13104 I 3,81 I I 50842 I 6,53 I I 13111 I 4,82 I I 50850 I 8,35 I I 13114 I 3,14 I I 50852 I 6,53 I I 13121 I 4,65 I +-------+-------+ I 13124 I 2,88 I I 50900 I 13,99 I I - I - I I 50910 I 13,03 I I 13134 I 3,14 I +-------+-------+ I 13141 I 3,69 I I 51000 I 14,20 I I 13144 I 2,29 I I 51010 I 12,97 I I 13151 I 3,87 I +-------+-------+ I 13154 I 2,54 I I 51100 I 13,41 I +-------+-------+ I 51110 I 12,37 I I 13201 I 4,61 I +-------+-------+ I 13204 I 2,87 I I 51200 I 12,97 I I 13221 I 3,66 I I 51210 I 11,34 I I 13224 I 2,48 I I 51212 I 9,83 I I 13231 I 3,93 I I 51213 I 8,81 I I 13234 I 2,55 I +-------+-------+ I 13241 I 2,82 I I 51300 I 11,44 I I 13244 I 1,96 I I 51310 I 10,56 I I 13251 I 3,03 I I 51313 I 7,75 I I 13254 I 2,09 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 51400 I 12,77 I I 13301 I 8,53 I I 51410 I 10,90 I I 13304 I 5,41 I I 51440 I 9,74 I I 13311 I 7,13 I I 51450 I 9,74 I I 13314 I 4,27 I +-------+-------+ I 13341 I 5,40 I I 51500 I 11,76 I I 13344 I 3,05 I I 51502 I 10,19 I I 13351 I 5,78 I I 51510 I 10,24 I I 13354 I 3,25 I I 51512 I 8,66 I +-------+-------+ I 51513 I 7,70 I I 13715 I 1,76 I I 51540 I 8,76 I I 13716 I 1,35 I I 51542 I 7,32 I I 13745 I 1,38 I I 51543 I 6,46 I I 13746 I 1,20 I I 51550 I 8,76 I I 13755 I 1,51 I I 51552 I 7,32 I I 13756 I 1,25 I I 51553 I 6,46 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 13815 I 1,85 I I 51602 I 7,81 I I 13816 I 1,50 I +-------+-------+ I 13845 I 1,53 I I 51700 I 6,89 I I 13846 I 1,23 I I 51710 I 6,21 I I 13855 I 1,58 I +-------+-------+ I 13856 I 1,31 I I 51811 I 7,70 I +-------+-------+ I 51814 I 4,63 I I 13909 I 1,18 I I 51841 I 6,11 I I 13919 I 1,17 I I 51844 I 3,40 I I 13929 I 1,17 I I 51851 I 6,11 I I 13939 I 1,17 I I 51854 I 3,40 I I 13949 I 1,17 I +-------+-------+ I 13959 I 1,17 I I 51901 I 8,68 I I 13969 I 1,16 I I 51904 I 5,32 I +-------+-------+ I 51911 I 7,67 I I 14067 I 1,18 I I 51914 I 4,31 I I 14068 I 1,17 I I 51941 I 6,40 I I 14077 I 1,18 I I 51944 I 3,30 I I 14078 I 1,17 I I 51951 I 6,40 I I 14089 I 1,16 I I 51954 I 3,30 I I 14099 I 1,17 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 52001 I 7,31 I I 14167 I 1,18 I I 52004 I 4,86 I I 14168 I 1,17 I I 52011 I 6,26 I I 14177 I 1,18 I I 52014 I 4,08 I I 14178 I 1,17 I I 52041 I 5,40 I I 14189 I 1,16 I I 52044 I 3,15 I I 14199 I 1,17 I I 52051 I 5,40 I +-------+-------+ I 52054 I 3,15 I I 15001 I 7,23 I +-------+-------+ I 15004 I 4,52 I I 52110 I 4,21 I I 15011 I 6,24 I I 52112 I 3,06 I I 15014 I 3,46 I I 52113 I 2,50 I I 15041 I 4,59 I I 52142 I 2,21 I I 15044 I 2,64 I I 52143 I 1,87 I I 15051 I 5,13 I I 52152 I 2,21 I I 15054 I 2,82 I I 52153 I 1,87 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 15111 I 4,86 I I 52210 I 6,13 I I 15113 I 3,40 I I 52212 I 5,08 I +-------+-------+ I 52213 I 4,37 I I 15411 I 4,13 I I 52242 I 3,60 I I 15441 I 2,71 I I 52243 I 2,97 I I 15451 I 2,94 I I 52252 I 3,60 I +-------+-------+ I 52253 I 2,97 I I 15500 I 7,51 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 52310 I 6,46 I I 15600 I 13,11 I I 52312 I 5,24 I +-------+-------+ I 52313 I 4,91 I I 15700 I 11,00 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 52501 I 9,42 I I 15800 I 10,05 I I 52504 I 6,21 I +-------+-------+ I 52511 I 8,11 I I 15900 I 7,81 I I 52514 I 4,79 I +-------+-------+ I 52541 I 6,62 I I 16000 I 15,05 I I 52544 I 3,51 I +-------+-------+ I 52551 I 6,62 I I 16100 I 13,87 I I 52554 I 3,51 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 16200 I 10,39 I I 52601 I 8,28 I +-------+-------+ I 52604 I 5,09 I I 16300 I 4,74 I I 52611 I 7,26 I +-------+-------+ I 52614 I 4,39 I I 16401 I 4,89 I I 52641 I 5,70 I I 16411 I 4,47 I I 52644 I 3,21 I +-------+-------+ I 52651 I 5,70 I I 16501 I 2,66 I I 52654 I 3,21 I I 16511 I 2,57 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 52701 I 6,60 I I 16601 I 2,95 I I 52704 I 4,57 I +-------+-------+ I 52711 I 5,84 I I 16701 I 1,45 I I 52714 I 3,96 I +-------+-------+ I 52741 I 4,91 I I 16811 I 1,43 I I 52744 I 3,26 I I 16841 I 1,39 I I 52751 I 4,91 I +-------+-------+ I 52754 I 3,26 I I 16901 I 1,70 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 52801 I 9,22 I I 17001 I 4,16 I I 52804 I 5,95 I +-------+-------+ I 52811 I 7,90 I I 17101 I 3,29 I I 52814 I 4,70 I +-------+-------+ I 52841 I 6,55 I I 17201 I 1,74 I I 52844 I 3,37 I +-------+-------+ I 52851 I 6,55 I I 17311 I 1,28 I I 52854 I 3,37 I I 17313 I 1,26 I +-------+-------+ I 17341 I 1,25 I I 52901 I 9,00 I I 17343 I 1,25 I I 52904 I 6,09 I +-------+-------+ I 52911 I 7,79 I I 17411 I 1,28 I I 52914 I 5,00 I I 17413 I 1,26 I I 52941 I 6,47 I I 17441 I 1,25 I I 52944 I 3,69 I I 17443 I 1,25 I I 52951 I 6,47 I +-------+-------+ I 52954 I 3,69 I I 17541 I 1,39 I +-------+-------+ I 17543 I 1,38 I I 53001 I 8,45 I +-------+-------+ I 53004 I 5,07 I I 17641 I 1,39 I I 53011 I 7,38 I I 17643 I 1,38 I I 53014 I 4,28 I +-------+-------+ I 53041 I 5,69 I I 17769 I 1,16 I I 53044 I 3,22 I I 17789 I 1,15 I I 53051 I 5,69 I +-------+-------+ I 53054 I 3,22 I I 17869 I 1,16 I +-------+-------+ I 17889 I 1,15 I I 53101 I 6,10 I +-------+-------+ I 53104 I 4,68 I I 20100 I 17,22 I I 53111 I 5,52 I I 20110 I 15,43 I I 53114 I 3,99 I I 20112 I 13,67 I I 53141 I 4,82 I +-------+-------+ I 53144 I 3,41 I I 20200 I 17,15 I I 53151 I 4,82 I I 20210 I 15,51 I I 53154 I 3,41 I I 20212 I 13,85 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 53201 I 6,61 I I 20300 I 17,91 I I 53204 I 4,47 I +-------+-------+ I 53211 I 5,75 I I 20401 I 7,91 I I 53214 I 3,90 I I - I - I I 53241 I 4,62 I +-------+-------+ I 53244 I 3,23 I I 20501 I 10,09 I I 53251 I 4,62 I I 20511 I 8,73 I I 53254 I 3,23 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 20600 I 13,77 I I 53301 I 8,80 I I 20602 I 12,07 I I 53304 I 5,33 I I 20610 I 12,35 I I 53311 I 7,28 I I 20612 I 10,43 I I 53314 I 3,92 I I 20640 I 10,17 I I 53341 I 5,95 I I 20650 I 11,05 I I 53344 I 2,72 I +-------+-------+ I 53351 I 5,95 I I 20700 I 12,98 I I 53354 I 2,72 I I 20710 I 12,00 I +-------+-------+ I 20740 I 9,65 I I 53715 I 2,04 I I 20750 I 10,21 I I 53716 I 1,64 I +-------+-------+ I 53745 I 1,72 I I 20800 I 13,26 I I 53746 I 1,43 I I 20810 I 11,78 I I 53755 I 1,72 I I 20840 I 9,44 I I 53756 I 1,43 I I 20850 I 10,09 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 53815 I 2,26 I I 20900 I 17,26 I I 53816 I 1,76 I I 20910 I 15,59 I I 53845 I 1,98 I +-------+-------+ I 53846 I 1,51 I I 21000 I 15,82 I I 53855 I 1,98 I I 21010 I 14,64 I I 53856 I 1,51 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 21100 I 14,87 I I 53909 I 1,22 I I 21110 I 13,65 I I 53919 I 1,20 I +-------+-------+ I 53929 I 1,20 I I 21200 I 14,48 I I 53939 I 1,20 I I 21210 I 13,01 I I 53949 I 1,20 I I 21212 I 11,14 I I 53959 I 1,20 I I 21213 I 10,35 I I 53969 I 1,18 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 21300 I 12,17 I I 54067 I 1,22 I I 21310 I 10,90 I I 54068 I 1,20 I I 21313 I 7,82 I I 54077 I 1,22 I +-------+-------+ I 54078 I 1,20 I I 21400 I 14,37 I I 54089 I 1,18 I I 21410 I 12,88 I I 54099 I 1,18 I I 21440 I 10,68 I +-------+-------+ I 21450 I 11,16 I I 54167 I 1,24 I +-------+-------+ I 54168 I 1,23 I I 21500 I 13,95 I I 54177 I 1,24 I I 21510 I 12,34 I I 54178 I 1,23 I I 21512 I 10,54 I I 54189 I 1,20 I I 21513 I 9,49 I I 54199 I 1,20 I I 21540 I 10,11 I +-------+-------+ I 21542 I 8,56 I I 54200 I 10,86 I I 21543 I 7,28 I I 54210 I 9,00 I I 21550 I 10,56 I +-------+-------+ I 21552 I 9,23 I I 54300 I 10,20 I I 21553 I 8,21 I I 54310 I 8,37 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 21602 I 8,02 I I 54400 I 10,00 I +-------+-------+ I 54410 I 8,55 I I 21700 I 6,86 I +-------+-------+ I - I - I I 54501 I 9,05 I I 21720 I 6,00 I I 54511 I 7,81 I I 21730 I 6,17 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 54600 I 8,94 I I 21811 I 8,34 I I 54602 I 6,96 I I 21814 I 5,61 I I 54610 I 7,25 I I 21841 I 6,74 I I 54612 I 5,75 I I 21844 I 3,85 I I 54613 I 4,51 I I 21851 I 7,12 I +-------+-------+ I 21854 I 4,54 I I 54700 I 7,04 I +-------+-------+ I 54702 I 5,78 I I 21901 I 11,32 I I 54710 I 5,95 I I 21904 I 7,40 I I 54712 I 4,94 I I 21911 I 9,82 I I 54713 I 4,29 I I 21914 I 6,46 I I 54742 I 3,83 I I 21941 I 8,10 I I 54743 I 3,35 I I 21944 I 4,69 I I 54752 I 3,83 I I 21951 I 8,44 I I 54753 I 3,35 I I 21954 I 5,06 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 54811 I 5,44 I I 22001 I 8,01 I I 54814 I 3,14 I I 22004 I 5,68 I I 54841 I 4,24 I I 22011 I 7,26 I I 54844 I 2,40 I I 22014 I 4,89 I I 54851 I 4,24 I I 22041 I 5,77 I I 54854 I 2,40 I I 22044 I 3,35 I +-------+-------+ I 22051 I 6,10 I I 54911 I 4,54 I I 22054 I 3,65 I I 54941 I 3,56 I +-------+-------+ I 54951 I 3,56 I I 22110 I 4,81 I +-------+-------+ I 22112 I 3,93 I I 55001 I 7,12 I I 22113 I 3,41 I I 55004 I 5,36 I I 22142 I 2,82 I I 55011 I 6,34 I I 22143 I 2,56 I I 55014 I 4,49 I I 22152 I 2,98 I I 55041 I 5,35 I I 22153 I 2,73 I I 55044 I 3,61 I +-------+-------+ I 55051 I 5,35 I I 22210 I 5,53 I I 55054 I 3,61 I I 22212 I 4,47 I +-------+-------+ I 22213 I 4,18 I I 55111 I 4,85 I I 22242 I 3,51 I I 55113 I 4,07 I I 22243 I 3,03 I I 55141 I 4,16 I I 22252 I 3,79 I I 55151 I 4,16 I I 22253 I 3,41 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 55201 I 6,65 I I 22310 I 5,76 I I 55211 I 6,00 I I 22312 I 4,99 I I 55241 I 5,16 I I 22313 I 4,51 I I 55251 I 5,16 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 22501 I 10,89 I I 55301 I 6,29 I I 22504 I 7,28 I I 55303 I 5,46 I I 22511 I 6,29 I I 55311 I 5,68 I I 22514 I 7,34 I I 55313 I 4,90 I I 22541 I 7,34 I I 55341 I 5,04 I I 22544 I 4,20 I I 55351 I 5,04 I I 22551 I 8,34 I +-------+-------+ I 22554 I 4,92 I I 55411 I 4,30 I +-------+-------+ I 55441 I 3,32 I I 22601 I 9,07 I I 55451 I 3,32 I I 22604 I 5,91 I +-------+-------+ I 22611 I 7,69 I I 55500 I 7,20 I I 22614 I 4,90 I +-------+-------+ I 22641 I 6,03 I I 55600 I 10,70 I I 22644 I 3,14 I +-------+-------+ I 22651 I 6,47 I I 55700 I 8,71 I I 22654 I 3,51 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 55800 I 7,87 I I 22801 I 11,33 I +-------+-------+ I 22804 I 7,94 I I 55900 I 7,07 I I 22811 I 9,85 I +-------+-------+ I 22814 I 6,40 I I 56000 I 12,74 I I 22841 I 8,03 I +-------+-------+ I 22844 I 4,78 I I 56100 I 10,24 I I 22851 I 8,30 I +-------+-------+ I 22854 I 5,30 I I 56200 I 9,50 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 22901 I 9,58 I I 56300 I 5,39 I I 22904 I 6,40 I +-------+-------+ I 22911 I 8,18 I I 56401 I 5,87 I I 22914 I 5,40 I I 56411 I 5,22 I I 22941 I 6,52 I +-------+-------+ I 22944 I 3,71 I I 56501 I 5,39 I I 22951 I 6,97 I I 56511 I 5,13 I I 22954 I 4,12 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 56601 I 1,39 I I 23001 I 9,98 I +-------+-------+ I 23004 I 6,95 I I 56701 I 1,39 I I 23011 I 8,72 I +-------+-------+ I 23014 I 5,77 I I 56811 I 1,38 I I 23041 I 7,05 I I 56841 I 1,34 I I 23044 I 4,12 I +-------+-------+ I 23051 I 7,34 I I 56901 I 1,58 I I 23054 I 4,78 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 57001 I 2,74 I I 23101 I 6,78 I +-------+-------+ I 23104 I 5,04 I I 57101 I 2,43 I I 23111 I 6,05 I +-------+-------+ I 23114 I 4,21 I I 57201 I 1,62 I I - I - I +-------+-------+ I - I - I I 57311 I 1,32 I I - I - I I 57313 I 1,31 I I - I - I I 57341 I 1,31 I I 23141 I 4,97 I I 57343 I 1,30 I I 23144 I 3,27 I +-------+-------+ I 23151 I 5,31 I I 57411 I 1,32 I I 23154 I 3,58 I I 57413 I 1,31 I +-------+-------+ I 57441 I 1,31 I I 23201 I 5,94 I I 57443 I 1,30 I I 23204 I 4,30 I +-------+-------+ I 23221 I 5,12 I I 57541 I 1,31 I I 23224 I 3,61 I I 57543 I 1,30 I I 23231 I 5,40 I +-------+-------+ I 23234 I 3,71 I I 57641 I 1,31 I I 23241 I 4,22 I I 57643 I 1,30 I I 23244 I 2,72 I +-------+-------+ I 23251 I 4,43 I I 57769 I 1,15 I I 23254 I 2,99 I I 57789 I 1,15 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 23301 I 10,45 I I 57869 I 1,15 I I 23304 I 6,45 I I 57889 I 1,15 I I 23311 I 9,03 I +-------+-------+ I 23314 I 5,36 I I 61200 I 12,73 I I 23341 I 7,09 I I 61210 I 11,29 I I 23344 I 3,54 I I 61212 I 9,88 I I 23351 I 7,50 I I 61213 I 8,86 I I 23354 I 3,87 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 61300 I 11,00 I I 23715 I 2,08 I I 61310 I 9,91 I I 23716 I 1,59 I I 61313 I 7,26 I I 23745 I 1,74 I +-------+-------+ I 23746 I 1,35 I I 61400 I 12,01 I I 23755 I 1,79 I I 61410 I 11,02 I I 23756 I 1,49 I I 61440 I 9,58 I +-------+-------+ I 61450 I 9,58 I I 23815 I 2,21 I +-------+-------+ I 23816 I 1,82 I I 61602 I 7,33 I I 23845 I 1,86 I +-------+-------+ I 23846 I 1,53 I I 61700 I 6,85 I I 23855 I 2,03 I I 61710 I 6,00 I I 23856 I 1,58 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 62001 I 7,00 I I 23909 I 1,22 I I 62004 I 4,78 I I 23919 I 1,20 I I 62021 I 6,19 I I 23929 I 1,20 I I 62024 I 4,05 I I 23939 I 1,20 I I 62031 I 6,19 I I 23949 I 1,18 I I 62034 I 4,05 I I 23959 I 1,20 I I 62041 I 5,31 I I - I - I I 62044 I 2,97 I +-------+-------+ I 62051 I 5,31 I I 24067 I 1,26 I I 62054 I 2,97 I I 24068 I 1,25 I +-------+-------+ I 24077 I 1,28 I I 62110 I 4,54 I I 24078 I 1,26 I I 62112 I 3,59 I I 24089 I 1,22 I I 62113 I 3,12 I I 24099 I 1,24 I I 62142 I 2,57 I +-------+-------+ I 62143 I 2,35 I I 24167 I 1,26 I I 62152 I 2,57 I I 24168 I 1,25 I I 62153 I 2,35 I I 24177 I 1,28 I +-------+-------+ I 24178 I 1,26 I I 62210 I 6,01 I I 24189 I 1,22 I I 62212 I 5,25 I I 24199 I 1,24 I I 62213 I 4,44 I +-------+-------+ I 62242 I 3,93 I I 24200 I 12,89 I I 62243 I 3,17 I I 24210 I 11,25 I I 62252 I 3,93 I +-------+-------+ I 62253 I 3,17 I I 24600 I 10,83 I +-------+-------+ I 24602 I 9,12 I I 62310 I 5,52 I I 24610 I 9,38 I I 62312 I 4,75 I I 24612 I 7,81 I I 62313 I 4,28 I I 24613 I 6,42 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 62411 I 7,16 I I 24700 I 7,65 I I 62414 I 4,86 I I 24702 I 6,30 I I 62441 I 6,27 I I 24710 I 6,78 I I 62444 I 4,04 I I 24712 I 5,47 I I 62451 I 6,27 I I 24713 I 4,24 I I 62454 I 4,04 I I 24742 I 3,81 I +-------+-------+ I 24743 I 3,14 I I 62601 I 7,91 I I 24752 I 4,39 I I 62604 I 4,94 I I 24753 I 3,61 I I 62611 I 6,38 I +-------+-------+ I 62614 I 3,73 I I 24811 I 7,78 I I 62641 I 5,31 I I 24814 I 4,94 I I 62644 I 2,86 I I 24841 I 6,11 I I 62651 I 5,31 I I 24844 I 3,25 I I 62654 I 2,86 I I 24851 I 6,61 I +-------+-------+ I 24854 I 3,60 I I 62701 I 7,08 I +-------+-------+ I 62704 I 5,13 I I 25001 I 7,70 I I 62711 I 6,38 I I 25004 I 4,75 I I 62714 I 4,57 I I 25011 I 6,61 I I 62741 I 5,24 I I 25014 I 3,75 I I 62744 I 3,67 I I 25041 I 4,83 I I 62751 I 5,24 I I 25044 I 2,47 I I 62754 I 3,67 I I 25051 I 5,38 I +-------+-------+ I 25054 I 2,71 I I 62801 I 9,06 I +-------+-------+ I 62804 I 6,22 I I 25111 I 5,78 I I 62811 I 7,59 I I 25113 I 4,21 I I 62814 I 5,15 I I 25141 I 4,24 I I 62841 I 6,56 I I 25151 I 4,53 I I 62844 I 4,30 I +-------+-------+ I 62851 I 6,56 I I 25201 I 6,86 I I 62854 I 4,30 I I 25211 I 6,00 I +-------+-------+ I 25241 I 4,43 I I 62901 I 7,87 I I 25251 I 4,70 I I 62904 I 4,86 I +-------+-------+ I 62911 I 6,37 I I 25301 I 6,57 I I 62914 I 4,01 I I 25303 I 5,05 I I 62941 I 5,38 I I 25311 I 5,76 I I 62944 I 2,94 I I 25313 I 4,13 I I 62951 I 5,38 I I 25341 I 4,12 I I 62954 I 2,94 I I 25351 I 4,77 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 63101 I 7,07 I I 25411 I 4,91 I I 63104 I 5,22 I I 25441 I 3,50 I I 63111 I 6,14 I I 25451 I 3,90 I I 63114 I 4,68 I +-------+-------+ I 63141 I 5,44 I I 25500 I 9,15 I I 63144 I 3,96 I +-------+-------+ I 63151 I 5,44 I I 25600 I 14,02 I I 63154 I 3,96 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 25700 I 11,53 I I 63201 I 6,65 I +-------+-------+ I 63204 I 4,82 I I 25800 I 10,39 I I 63211 I 5,82 I +-------+-------+ I 63214 I 4,30 I I 25900 I 8,51 I I 63241 I 4,96 I +-------+-------+ I 63244 I 3,65 I I 26000 I 17,03 I I 63251 I 4,96 I +-------+-------+ I 63254 I 3,65 I I 26100 I 14,63 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 63715 I 1,53 I I 26200 I 10,21 I I 63716 I 1,22 I +-------+-------+ I 63745 I 1,28 I I 26300 I 4,98 I I 63746 I 1,15 I +-------+-------+ I 63755 I 1,28 I I 26401 I 5,67 I I 63756 I 1,15 I I 26411 I 5,08 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 63815 I 1,76 I I 26501 I 3,33 I I 63816 I 1,26 I I 26511 I 3,12 I I 63845 I 1,43 I +-------+-------+ I 63846 I 1,17 I I 26601 I 1,45 I I 63855 I 1,43 I +-------+-------+ I 63856 I 1,17 I I 26701 I 1,45 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 63909 I 1,24 I I 26811 I 1,43 I I 63919 I 1,23 I I 26841 I 1,39 I I 63929 I 1,23 I +-------+-------+ I 63939 I 1,23 I I 26901 I 1,69 I I - I - I +-------+-------+ I - I - I I 27001 I 4,11 I I - I - I +-------+-------+ +-------+-------+ I 27101 I 3,27 I I 64067 I 1,26 I +-------+-------+ I 64068 I 1,25 I I 27201 I 1,74 I I 64077 I 1,26 I +-------+-------+ I 64078 I 1,25 I I 27311 I 1,43 I I 64089 I 1,23 I I 27313 I 1,41 I I 64099 I 1,23 I I 27341 I 1,39 I +-------+-------+ I 27343 I 1,35 I I 64167 I 1,32 I +-------+-------+ I 64168 I 1,30 I I 27411 I 1,43 I I 64177 I 1,32 I I 27413 I 1,41 I I 64178 I 1,30 I I 27441 I 1,39 I I 64189 I 1,26 I I 27443 I 1,35 I I 64199 I 1,26 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 27541 I 1,39 I I 64200 I 10,55 I I 27543 I 1,35 I I 64210 I 9,70 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 27641 I 1,39 I I 64300 I 10,03 I I 27643 I 1,35 I I 64310 I 8,80 I +-------+-------+ I 64340 I 7,17 I I 27769 I 1,15 I +-------+-------+ I 27789 I 1,15 I I 64400 I 8,96 I +-------+-------+ I 64410 I 8,04 I I 27869 I 1,15 I +-------+-------+ I 27889 I 1,15 I I 64501 I 8,59 I +-------+-------+ I 64511 I 7,13 I I 30100 I 19,13 I +-------+-------+ I 30110 I 17,63 I I 64600 I 8,20 I I 30112 I 15,69 I I 64602 I 6,47 I +-------+-------+ I 64610 I 7,08 I I 30200 I 19,02 I I 64612 I 5,16 I I 30210 I 17,41 I I 64613 I 4,08 I I 30212 I 15,55 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 64700 I 7,09 I I 30300 I 19,79 I I 64702 I 5,87 I +-------+-------+ I 64710 I 6,17 I I 30401 I 9,64 I I 64712 I 5,12 I I 30411 I 8,01 I I 64713 I 4,45 I +-------+-------+ I 64742 I 3,93 I I 30501 I 11,85 I I 64743 I 3,17 I I 30511 I 10,64 I I 64752 I 3,93 I +-------+-------+ I 64753 I 3,17 I I 30600 I 15,65 I +-------+-------+ I 30602 I 13,57 I I 64811 I 4,97 I I 30610 I 14,34 I I 64814 I 2,88 I I 30612 I 12,11 I I 64841 I 3,76 I I 30640 I 9,75 I I 64844 I 2,44 I I 30650 I 9,75 I I 64851 I 3,76 I +-------+-------+ I 64854 I 2,44 I I 30700 I 14,79 I +-------+-------+ I 30710 I 13,52 I I 64911 I 4,55 I I 30740 I 8,99 I I 64941 I 3,67 I I 30750 I 8,99 I I 64951 I 3,67 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 30800 I 14,61 I I 65001 I 6,31 I I 30810 I 12,88 I I 65004 I 3,69 I I 30840 I 9,67 I I 65011 I 5,43 I I 30850 I 9,67 I I 65014 I 2,90 I +-------+-------+ I 65041 I 4,24 I I 30900 I 18,08 I I 65044 I 2,27 I I 30910 I 16,74 I I 65051 I 4,24 I +-------+-------+ I 65054 I 2,27 I I 31000 I 17,92 I +-------+-------+ I 31010 I 16,52 I I 65111 I 4,24 I +-------+-------+ I 65113 I 3,25 I I 31100 I 14,74 I I 65141 I 3,50 I I 31110 I 13,31 I I 65151 I 3,50 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 31200 I 15,90 I I 65201 I 5,68 I I 31210 I 14,61 I I 65211 I 4,88 I I 31212 I 12,85 I I 65241 I 3,84 I I 31213 I 11,99 I I 65251 I 3,84 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 31300 I 14,56 I I 65500 I 8,13 I I 31310 I 13,08 I +-------+-------+ I 31313 I 10,37 I I 65600 I 10,34 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 31400 I 15,60 I I 65700 I 8,00 I I 31410 I 14,34 I +-------+-------+ I 31440 I 12,56 I I 65800 I 7,83 I I 31450 I 12,56 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 65900 I 6,64 I I 31500 I 15,39 I +-------+-------+ I 31510 I 14,18 I I 66000 I 11,30 I I 31512 I 12,24 I +-------+-------+ I 31513 I 11,32 I I 66100 I 10,54 I I 31540 I 12,16 I +-------+-------+ I 31542 I 10,61 I I 66200 I 8,74 I I 31543 I 9,67 I +-------+-------+ I 31550 I 12,16 I I 66300 I 5,36 I I 31552 I 10,61 I +-------+-------+ I 31553 I 9,67 I I 66401 I 6,02 I +-------+-------+ I 66411 I 5,41 I I 31602 I 10,15 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 66501 I 1,87 I I 31700 I 8,96 I I 66511 I 1,82 I I 31710 I 8,05 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 66601 I 1,47 I I 31811 I 8,66 I +-------+-------+ I 31814 I 6,03 I I 66701 I 1,40 I I 31841 I 7,48 I +-------+-------+ I 31844 I 4,86 I I 66811 I 1,39 I I 31851 I 7,48 I I 66841 I 1,35 I I 31854 I 4,86 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 66901 I 1,61 I I 31901 I 11,96 I +-------+-------+ I 31904 I 8,73 I I 67001 I 3,54 I I 31911 I 10,73 I +-------+-------+ I 31914 I 7,39 I I 67101 I 2,82 I I 31941 I 9,31 I +-------+-------+ I 31944 I 6,00 I I 67201 I 1,65 I I 31951 I 9,31 I +-------+-------+ I 31954 I 6,00 I I 67311 I 1,31 I +-------+-------+ I 67313 I 1,30 I I 32001 I 9,34 I I 67341 I 1,30 I I 32004 I 6,72 I I 67343 I 1,28 I I 32011 I 8,35 I +-------+-------+ I 32014 I 5,90 I I 67411 I 1,31 I I 32041 I 7,28 I I 67413 I 1,30 I I 32044 I 5,00 I I 67441 I 1,30 I I 32051 I 7,28 I I 67443 I 1,28 I I 32054 I 5,00 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 67541 I 1,30 I I 32110 I 5,70 I I 67543 I 1,28 I I 32112 I 5,07 I +-------+-------+ I 32113 I 4,45 I I 67641 I 1,30 I I 32142 I 4,13 I I 67643 I 1,28 I I 32143 I 3,66 I +-------+-------+ I 32152 I 4,13 I I 67769 I 1,15 I I 32153 I 3,66 I I 67789 I 1,15 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 32210 I 6,64 I I 67869 I 1,15 I I 32212 I 5,77 I I 67889 I 1,15 I I 32213 I 5,40 I +-------+-------+ I 32242 I 5,13 I I 71100 I 9,86 I I 32243 I 4,46 I I 71110 I 9,03 I I 32252 I 5,13 I +-------+-------+ I 32253 I 4,46 I I 71200 I 9,12 I +-------+-------+ I 71210 I 7,77 I I 32310 I 7,40 I I 71212 I 6,60 I I 32312 I 6,30 I I 71213 I 5,77 I I 32313 I 5,85 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 71300 I 9,49 I I 32411 I 8,79 I I 71310 I 8,30 I I 32414 I 6,19 I I 71313 I 6,14 I I 32441 I 7,66 I +-------+-------+ I 32444 I 5,30 I I 71400 I 8,86 I I 32451 I 7,66 I I 71410 I 7,57 I I 32454 I 5,30 I I 71440 I 6,24 I +-------+-------+ I 71450 I 5,72 I I 32501 I 11,06 I +-------+-------+ I 32504 I 7,82 I I 71500 I 8,86 I I 32511 I 10,09 I I 71502 I 6,23 I I 32514 I 6,70 I I 71510 I 7,28 I I 32541 I 8,08 I I 71512 I 6,38 I I 32544 I 5,56 I I 71513 I 5,59 I I 32551 I 8,08 I I 71540 I 6,11 I I 32554 I 5,56 I I 71542 I 4,98 I +-------+-------+ I 71543 I 4,18 I I 32601 I 10,11 I I 71550 I 5,61 I I 32604 I 7,11 I I 71552 I 4,53 I I 32611 I 8,68 I I 71553 I 3,88 I I 32614 I 6,09 I +-------+-------+ I 32641 I 7,51 I I - I - I I 32644 I 5,12 I I 71602 I 5,93 I I 32651 I 7,51 I I 71610 I 5,86 I I 32654 I 5,12 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 71700 I 5,36 I I 32701 I 7,48 I I 71710 I 4,11 I I 32704 I 5,63 I +-------+-------+ I 32711 I 6,62 I I 71811 I 4,89 I I 32714 I 5,06 I I 71814 I 2,76 I I 32741 I 5,72 I I 71841 I 4,00 I I 32744 I 4,15 I I 71844 I 2,25 I I 32751 I 5,72 I I 71851 I 3,51 I I 32754 I 4,15 I I 71854 I 2,13 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 32801 I 11,84 I I 72001 I 5,13 I I 32804 I 8,63 I I 72004 I 2,82 I I 32811 I 10,52 I I 72021 I 4,28 I I 32814 I 7,16 I I 72024 I 2,47 I I 32841 I 9,17 I I 72031 I 4,11 I I 32844 I 5,78 I I 72034 I 2,45 I I 32851 I 9,17 I I 72041 I 3,32 I I 32854 I 5,78 I I 72044 I 2,09 I +-------+-------+ I 72051 I 2,83 I I 32901 I 10,24 I I 72054 I 1,84 I I 32904 I 6,96 I +-------+-------+ I 32911 I 8,74 I I 72110 I 3,71 I I 32914 I 5,92 I I 72112 I 2,76 I I 32941 I 7,43 I I 72113 I 2,35 I I 32944 I 4,98 I I 72142 I 2,08 I I 32951 I 7,43 I I 72143 I 1,74 I I 32954 I 4,98 I I 72152 I 1,82 I +-------+-------+ I 72153 I 1,61 I I 33001 I 11,13 I +-------+-------+ I 33004 I 7,87 I I 72210 I 5,47 I I 33011 I 10,28 I I 72212 I 4,28 I I 33014 I 7,05 I I 72213 I 3,64 I I 33041 I 8,48 I I 72242 I 2,99 I I 33044 I 5,67 I I 72243 I 2,60 I I 33051 I 8,48 I I 72252 I 2,71 I I 33054 I 5,67 I I 72253 I 2,40 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 33101 I 7,42 I I 72310 I 4,37 I I 33104 I 5,92 I I 72312 I 3,90 I I 33111 I 6,81 I I 72313 I 3,59 I I 33114 I 5,22 I +-------+-------+ I - I - I I 72411 I 5,91 I I - I - I I 72414 I 4,63 I I - I - I I 72441 I 5,08 I I - I - I I 72444 I 3,79 I I 33141 I 6,00 I I 72451 I 4,81 I I 33144 I 4,55 I I 72454 I 3,52 I I 33151 I 6,00 I I - I - I I 33154 I 4,55 I I - I - I +-------+-------+ I - I - I I 33201 I 6,61 I I - I - I I 33204 I 5,06 I +-------+-------+ I 33221 I 6,03 I I 72501 I 7,86 I I 33224 I 4,51 I I 72504 I 5,21 I I 33231 I 6,03 I I 72511 I 6,77 I I 33234 I 4,51 I I 72514 I 4,15 I I 33241 I 5,41 I I 72541 I 5,22 I I 33244 I 3,91 I I 72544 I 2,72 I I 33251 I 5,41 I I 72551 I 4,85 I I 33254 I 3,91 I I 72554 I 2,55 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 33301 I 11,73 I I 72601 I 7,00 I I 33304 I 8,12 I I 72604 I 4,42 I I 33311 I 10,52 I I 72611 I 5,93 I I 33314 I 6,35 I I 72614 I 3,27 I I 33341 I 8,71 I I 72641 I 4,61 I I 33344 I 5,08 I I 72644 I 2,51 I I 33351 I 8,71 I I 72651 I 4,03 I I 33354 I 5,08 I I 72654 I 2,31 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 33715 I 2,40 I I 72701 I 6,11 I I 33716 I 1,94 I I 72704 I 3,56 I I 33745 I 2,05 I I 72711 I 4,82 I I 33746 I 1,69 I I 72714 I 2,65 I I 33755 I 2,05 I I 72741 I 3,48 I I 33756 I 1,69 I I 72744 I 1,98 I +-------+-------+ I 72751 I 3,12 I I 33815 I 2,66 I I 72754 I 1,85 I I 33816 I 2,05 I +-------+-------+ I 33845 I 2,27 I I 72801 I 7,72 I I 33846 I 1,77 I I 72804 I 4,66 I I 33855 I 2,27 I I 72811 I 6,18 I I 33856 I 1,77 I I 72814 I 3,38 I +-------+-------+ I 72841 I 4,90 I I 33909 I 1,26 I I 72844 I 2,50 I I 33919 I 1,25 I I 72851 I 4,24 I I 33929 I 1,25 I I 72854 I 2,34 I I 33939 I 1,25 I +-------+-------+ I 33949 I 1,24 I I 72901 I 8,08 I I - I - I I 72904 I 5,30 I I - I - I I 72911 I 7,04 I +-------+-------+ I 72914 I 4,22 I I 34067 I 1,25 I I 72941 I 5,60 I I 34068 I 1,24 I I 72944 I 2,80 I I 34077 I 1,25 I I 72951 I 5,07 I I 34078 I 1,24 I I 72954 I 2,55 I I 34089 I 1,22 I +-------+-------+ I 34099 I 1,22 I I 73001 I 7,52 I +-------+-------+ I 73004 I 4,83 I I 34167 I 1,25 I I 73011 I 6,26 I I 34168 I 1,24 I I 73014 I 3,85 I I 34177 I 1,25 I I 73041 I 4,83 I I 34178 I 1,24 I I 73044 I 2,81 I I 34189 I 1,22 I I 73051 I 4,61 I I 34199 I 1,22 I I 73054 I 2,56 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 34200 I 14,04 I I 73101 I 5,70 I I 34210 I 12,80 I I 73104 I 4,11 I +-------+-------+ I 73111 I 4,85 I I 34300 I 13,52 I I 73114 I 3,18 I I 34310 I 12,43 I I 73141 I 3,92 I +-------+-------+ I 73144 I 2,37 I I 34400 I 12,47 I I 73151 I 3,56 I I 34410 I 11,09 I I 73154 I 2,09 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 34501 I 11,59 I I 73201 I 6,34 I I 34511 I 10,07 I I 73204 I 3,77 I +-------+-------+ I 73211 I 5,14 I I 34600 I 11,99 I I 73214 I 2,86 I I 34602 I 9,85 I I 73241 I 4,07 I I 34610 I 10,71 I I 73244 I 2,29 I I 34612 I 8,66 I I 73251 I 3,41 I I 34613 I 7,64 I I 73254 I 2,13 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 34700 I 9,42 I I 73301 I 7,32 I I 34702 I 7,91 I I 73304 I 4,26 I I 34710 I 8,22 I I 73311 I 5,82 I I 34712 I 7,17 I I 73314 I 3,13 I I 34713 I 6,39 I I 73341 I 4,34 I I 34742 I 5,96 I I 73344 I 2,35 I I 34743 I 5,16 I I 73351 I 3,90 I I 34752 I 5,96 I I 73354 I 2,17 I I 34753 I 5,16 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 73715 I 1,40 I I 34811 I 7,89 I I 73716 I 1,35 I I 34814 I 5,17 I I 73745 I 1,38 I I 34841 I 6,69 I I 73746 I 1,34 I I 34844 I 4,20 I I 73755 I 1,35 I I 34851 I 6,69 I I 73756 I 1,33 I I 34854 I 4,20 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 73815 I 1,55 I I 34911 I 7,73 I I 73816 I 1,48 I I 34941 I 6,44 I I 73845 I 1,50 I I 34951 I 6,44 I I 73846 I 1,45 I +-------+-------+ I 73855 I 1,48 I I 35001 I 9,29 I I 73856 I 1,42 I I 35004 I 5,95 I +-------+-------+ I 35011 I 7,91 I I 73909 I 1,24 I I 35014 I 4,98 I I 73919 I 1,24 I I 35041 I 6,55 I I 73929 I 1,24 I I 35044 I 3,98 I I 73939 I 1,24 I I 35051 I 6,55 I I 73949 I 1,23 I I 35054 I 3,98 I I 73959 I 1,22 I +-------+-------+ I 73969 I 1,22 I I 35111 I 6,48 I +-------+-------+ I 35113 I 4,86 I I 74067 I 1,25 I I 35141 I 5,40 I I 74068 I 1,24 I I 35151 I 5,40 I I 74077 I 1,24 I +-------+-------+ I 74078 I 1,23 I I 35201 I 8,02 I I 74089 I 1,22 I I 35211 I 6,92 I I 74099 I 1,22 I I 35241 I 5,87 I +-------+-------+ I 35251 I 5,87 I I 74167 I 1,28 I +-------+-------+ I 74168 I 1,25 I I 35301 I 8,00 I I 74177 I 1,26 I I 35303 I 6,02 I I 74178 I 1,24 I I 35311 I 6,68 I I 74189 I 1,23 I I 35313 I 5,06 I I 74199 I 1,22 I I 35341 I 5,75 I +-------+-------+ I 35351 I 5,75 I I 74300 I 7,77 I +-------+-------+ I 74310 I 6,57 I I 35411 I 5,52 I +-------+-------+ I 35441 I 4,54 I I 74400 I 6,68 I I 35451 I 4,54 I I 74410 I 5,57 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 35500 I 9,91 I I 74600 I 6,81 I +-------+-------+ I 74602 I 5,68 I I 35600 I 15,77 I I 74610 I 5,74 I +-------+-------+ I 74612 I 4,44 I I 35700 I 12,95 I I 74613 I 3,87 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 35800 I 13,29 I I 74700 I 6,03 I +-------+-------+ I 74702 I 4,73 I I 35900 I 10,08 I I 74710 I 4,75 I +-------+-------+ I 74712 I 3,44 I I 36000 I 18,77 I I 74713 I 2,87 I +-------+-------+ I 74742 I 2,42 I I 36100 I 15,51 I I 74743 I 2,12 I +-------+-------+ I 74752 I 2,26 I I 36200 I 12,10 I I 74753 I 2,01 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 36300 I 6,03 I I 74811 I 4,30 I +-------+-------+ I 74814 I 2,26 I I 36401 I 6,35 I I 74841 I 3,09 I I 36411 I 5,75 I I 74844 I 1,84 I +-------+-------+ I 74851 I 2,63 I I 36501 I 5,15 I I 74854 I 1,72 I I 36511 I 4,89 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 74911 I 3,44 I I 36601 I 1,43 I I 74941 I 2,81 I +-------+-------+ I 74951 I 2,63 I I 36701 I 1,43 I I - I - I +-------+-------+ +-------+-------+ I 36811 I 1,42 I I 75001 I 5,35 I I 36841 I 1,39 I I 75004 I 2,52 I +-------+-------+ I 75011 I 4,04 I I 36901 I 1,67 I I 75014 I 2,09 I +-------+-------+ I 75041 I 2,79 I I 37001 I 4,34 I I 75044 I 1,66 I +-------+-------+ I 75051 I 2,42 I I 37101 I 3,56 I I 75054 I 1,55 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 37201 I 1,72 I I 75111 I 3,69 I +-------+-------+ I 75113 I 2,34 I I 37311 I 1,42 I I 75141 I 2,37 I I 37313 I 1,40 I I 75151 I 2,25 I I 37341 I 1,39 I +-------+-------+ I 37343 I 1,38 I I 75201 I 5,12 I +-------+-------+ I 75211 I 4,43 I I 37411 I 1,42 I I 75241 I 3,58 I I 37413 I 1,40 I I 75251 I 3,34 I I 37441 I 1,39 I +-------+-------+ I 37443 I 1,38 I I 75301 I 4,34 I +-------+-------+ I 75303 I 3,52 I I 37541 I 1,39 I I 75311 I 3,79 I I 37543 I 1,38 I I 75313 I 3,06 I +-------+-------+ I 75341 I 3,27 I I 37641 I 1,39 I I 75351 I 2,95 I I 37643 I 1,38 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 75411 I 3,01 I I 37769 I 1,16 I I 75441 I 2,44 I I 37789 I 1,15 I I 75451 I 2,29 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 37869 I 1,16 I I 75500 I 5,87 I I 37889 I 1,15 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 75600 I 7,79 I I 40100 I 13,01 I +-------+-------+ I 40110 I 11,61 I I 75700 I 6,02 I I 40112 I 9,20 I +-------+-------+ +-------+-------+ I 75800 I 5,29 I I 40200 I 13,32 I +-------+-------+ I 40210 I 12,16 I I 75900 I 4,11 I I 40212 I 9,50 I +-------+-------+ I 40300 I 14,18 I I 76401 I 4,60 I I 40800 I 10,51 I I 76411 I 3,99 I I 40810 I 9,38 I +-------+-------+ I 40812 I 7,72 I I 76501 I 2,76 I I 40840 I 7,47 I I 76511 I 2,64 I I 40842 I 6,27 I +-------+-------+ I 40850 I 7,96 I I 76601 I 1,34 I I 40852 I 6,60 I +-------+-------+ +-------+-------I I 76701 I 1,34 I +-------+-------+
Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) zemědělských pozemků pětimístným číselným kódem vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení.
První číslice kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu (0 - 9), druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (01 - 78), čtvrtá číslice stanoví kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám (0 - 9) a pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovitosti (0 - 9).
 
Příloha 4
Úprava základních cen vybraných zemědělských pozemků
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo   Úprava základní ceny vybraného zemědělského pozemku v návaznosti na to, jedná-li    Přirážka v %
položky se o pozemek na vlastním území obce (v členění dle počtu obyvatel), nebo se 
     nachází na území obce sousední, nebo je-li nejbližší bod hranice katastrálního 
     území, ve kterém se pozemek nachází, v určené vzdálenosti od hranice území obce
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1    Hlavní město Praha
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.1   - území hlavního města                                   560
1.1.2   - území sousedních obcí                                   280
1.1.3   - katastrální území v okolí do 7 km                             140
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2    Obce s počtem nad 250 tis. obyvatel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2.1   - území obce                                        320
1.2.2   - území sousedních obcí                                   160
1.2.3   - katastrální území v okolí do 5 km                             80
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3    Obce s počtem nad 100 do 250 tis. obyvatel včetně
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3.1   - území obce                                        240
1.3.2   - území sousedních obcí                                   120
1.3.3   - katastrální území v okolí do 4 km                             60
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4    Obce s počtem nad 50 do 100 tis. obyvatel včetně
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4.1   - území obce                                        200
1.4.2   - území sousedních obcí                                   100
1.4.3   - katastrální území v okolí do 3 km                             50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.5    Obce s počtem nad 25 do 50 tis. obyvatel včetně
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.5.1   - území obce                                        160
1.5.2   - území sousedních obcí                                   80
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.6    Obce s počtem nad 10 do 25 tis. obyvatel včetně
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.6.1   - území obce                                        120
1.6.2   - území sousedních obcí                                   60
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.7    Obce s počtem nad 5 do 10 tis. obyvatel včetně
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.7.1   - území obce                                         80
1.7.2   - sousední katastrální území                                 40
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.8    Obce s počtem nad 2 do 5 tis. obyvatel včetně
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.8.1   - území obce                                         40
1.8.2   - sousední katastrální území                                 20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V případě, kdy katastrální území, ve kterém se vybraný zemědělský pozemek nachází, je v okolí současně 
dvou nebo více obcí, uplatňuje se ta přirážka, jejíž hodnota v % je nejvyšší.
 
Příloha 5
Základní ceny vybraných lesních pozemků podle souborů lesních typů (Kč za m
2
)
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edafická                       Vegetační lesní stupeň 
kategorie      borový  dubový   buko-   dubo-  bukový  jedlo-   smrko-  buko-  smrkový  klečový    
                    dubový  bukový       bukový   bukový  smrkový            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           0     1     2     3     4     5     6     7     8     9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X xerotermní    1,24    1,33   1,90   3,85   3,20    -     -     -     -     -
Z zakrslá      1,77    1,15   1,35   2,13   2,29   4,13   2,90   2,33   2,23   1,25
Y skeletová     2,79    0,00   1,76   4,45   3,03   3,03   3,46   2,91   2,23   1,74
M chudá       1,80    2,74   1,81   2,40   3,03   2,78   2,27   2,81   2,23   0,00
K normální     2,44    1,58   2,58   2,66   4,66   4,86   5,04   3,44   2,23   1,92
N kamenitá     3,22    1,72   2,36   2,42   4,96   4,49   5,04   2,95   2,23    -
I uléhavá      -     3,12   3,19   4,24   5,47   6,53   6,64   0,00   0,00    -
S středně bohatá   -     3,33   3,42   6,00   6,37   6,71   6,71   5,09   2,81    -
F svahová      -     -     -    6,26   5,69   5,83   5,83   4,53   2,95    -
C vysýchavá    2,27    2,29   2,47   3,21   3,96   5,07    -     -     -     -
W bázická      -     2,02   6,30   5,74   5,87   5,91    -     -     -     -
B bohatá       -     3,98   4,65   7,01   7,56   8,80   7,90   7,81    -     -
H hlinitá      -     3,64   4,81   6,73   6,44   8,61   6,86    -    -     -
D hlinitá      -     4,77   7,33   7,13   8,75   10,16   8,44    -    -     -
A kamenitá      -     3,12   3,05   5,66   7,33   6,46   6,45    -    3,36    -
J suťová       -     3,44   0,00   5,40    -    6,73   0,00    -    -     -
L lužní       -     7,16   6,35   1,95    -    1,61   3,02    -    -     -
U údolní       -     5,49   0,00   5,59    -    6,49   0,00    -    -     -
V vlhká       -     6,77   6,48   5,72   8,34   7,40   7,34   5,40   2,93    -
O středně bohatá  3,19    6,73   7,04   4,47   5,43   7,080   6,64   6,56   3,42    -
P kyselá      3,02    4,44   4,00   3,89   4,01   5,48   5,82   4,92   2,81    -
Q chudá       1,72    2,80   2,88   2,52   3,95   3,22   4,21   3,17   2,23    -
T chudá       1,89    1,61   2,66   2,88   0,00   3,10   2,90   2,75   2,23    -
G středně bohatá  3,60    2,00   6,52   5,48   5,98   6,40   6,48   4,92   2,81    -
R chudá       2,02    -    -     2,17   5,68   3,95   6,34   2,81   2,23   1,25
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kód souborů lesních typů (SLT) je tvořen číslem vegetačního lesního stupně a písmenem edafické kategorie, 
např. 0X, 5D, 9R atd. Znaménko pomlčky v tabulce nahrazuje chybějící cenový údaj u těch SLT, u nichž cena 
nebyla stanovena. 
SLT jsou jednotky typologického systému, které sdružují lesní typy podle ekologické příbuznosti vyjádřené 
hospodářsky významnými vlastnostmi stanoviště. Lesní typy jsou zakresleny v lesnických typologických 
mapách.
SLT jsou vymezeny vegetačními lesními stupni a edafickými kategoriemi s tím, že příbuzné kategorie tvoří řady. 
Konkrétní vlastnosti SLT jsou vyjádřeny dvoumístným kódem; číslice na prvním místě kódu (0 - 9) značí 
příslušnost k vegetačnímu lesnímu stupni, zatímco písmeno na druhém místě kódu charakterizuje vlastnosti lesní 
půdy, včetně obsahu a vlivu vody a edafickou druhovou kombinaci. Jednotlivá písmena (celkem 25) označují 
základní, vedlejší a přechodné kategorie, které jsou základem třídění uvnitř řad (celkem 8).
Údaje o SLT jsou součástí lesního hospodářského plánu, resp. lesní hospodářské osnovy vlastníků lesa
 
Příloha 6
Základní ceny zastavěné plochy podlaží pro stavby rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku v Kč za m
2
                        Tabulka č. 1
------------------------------------------------------------
Kraj v členění na        Základní cena
vyjmenované obce a        (Kč za m
2
) oblasti některých měst podle počtu obyvatel* ------------------------------------------------------------- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ------------------------------------------------------------- Praha - oblast 1 41 201 Praha - oblast 2, 3, 6 a 21 27 179 Praha - oblast 4, 5, 7, 8, 9, 10, 22 755 11, 12, 16, 18 a 20 Praha - oblast 13, 14, 15, 17 a 19 18 248 ------------------------------------------------------------- STŘEDOČESKÝ KRAJ ------------------------------------------------------------- Vyjmenované obce*** 19 269 Obce s 2 001 a více obyvatel** 12 055 Obce do 2 000 obyvatel 10 787 ------------------------------------------------------------- JIHOČESKÝ KRAJ ------------------------------------------------------------- Vyjmenované obce 11 994 Obce s 2 001 a více obyvatel** 9 084 Obce do 2000 obyvatel 8 525 ------------------------------------------------------------- PLZEŇSKÝ KRAJ ------------------------------------------------------------- Plzeň 13 479 Vyjmenované obce 9 373 Obce s 2 001 a více obyvatel** 9 665 Obce do 2 000 obyvatel 7 812 ------------------------------------------------------------- KARLOVARSKÝ KRAJ ------------------------------------------------------------- Karlovy Vary - oblast 1 16 928 Karlovy Vary - oblast 2, 3 a 4 13 579 Vyjmenované obce 9 336 Obce s 2 001 a více obyvatel** 6 301 Obce do 2 000 obyvatel 8 152 ------------------------------------------------------------- ÚSTECKÝ KRAJ ------------------------------------------------------------- Vyjmenované obce 9 081 Obce s 2 001 a více obyvatel** 7 164 Obce do 2 000 obyvatel 6 631 ------------------------------------------------------------- LIBERECKÝ KRAJ ------------------------------------------------------------- Vyjmenované obce 10 435 Obce s 2 001 a více obyvatel** 6 969 Obce do 2 000 obyvatel 8 212 ------------------------------------------------------------- KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ------------------------------------------------------------- Vyjmenované obce 11 012 Obce s 2 001 a více obyvatel** 8 022 Obce do 2 000 obyvatel 8 375 ------------------------------------------------------------- PARDUBICKÝ KRAJ ------------------------------------------------------------- Vyjmenované obce 11 775 Obce s 2 001 a více obyvatel** 8 330 Obce do 2 000 obyvatel 7 562 ------------------------------------------------------------- KRAJ VYSOČINA ------------------------------------------------------------- Vyjmenované obce 10 923 Obce s 2 001 a více obyvatel** 6 888 Obce do 2 000 obyvatel 6 159 ------------------------------------------------------------- JIHOMORAVSKÝ KRAJ ------------------------------------------------------------- Brno 18 061 Vyjmenované obce 9 696 Obce s 2 001 a více obyvatel** 10 718 Obce do 2 000 obyvatel 8 898 ------------------------------------------------------------- OLOMOUCKÝ KRAJ ------------------------------------------------------------- Vyjmenované obce 9 483 Obce s 2 001 a více obyvatel** 7 159 Obce do 2 000 obyvatel 6 017 ------------------------------------------------------------- ZLÍNSKÝ kraj ------------------------------------------------------------- Vyjmenované obce 11 296 Obce s 2 001 a více obyvatel** 6 712 Obce do 2 000 obyvatel 6 587 ------------------------------------------------------------- MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ------------------------------------------------------------- Ostrava 8 846 Vyjmenované obce 8 663 Obce s 2 001 a více obyvatel** 7 628 Obce do 2 000 obyvatel 6 920 ------------------------------------------------------------- * Členění měst do oblastí podle katastrálních území je uvedeno v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 419/2013 Sb. ** Které nejsou vyjmenované v tabulce č. 1 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 419/2013 Sb. *** Platí pro všechny vyjmenované obce a všechny obce okresů Praha-východ a Praha-západ.
Stavebně technické parametry stavby pro rodinný dům, rekreační chalupu nebo rekreační domek
Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty
                                                         Tabulka č. 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Znak                                  Kvalitativní pásma 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vi  Název znaku          Číslo  Popis                                  Hodnota
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  Druh stavby           I.   Samostatný rodinný dům                          1,00 
                   II.   Dvojdomek, dům řadový                           0,99 
                  III.   Rekreační chalupa a rekreační domek                    0,98 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.  Podlaží a typ zastřešení     I.   1 NP - plochá střecha                           1,00 
                   II.   1 NP - šikmá střecha, krov neumožňující účelové využití          1,10 
                   III   1 NP - šikmá střecha, krov umožňující účelové využití           1,25 
                   IV.   2 NP - plochá střecha                           1,00 
                   V.   2 NP - šikmá střecha, krov neumožňující účelové využití          1,05 
                   VI.   2 NP - šikmá střecha, krov umožňující účelové využití           1,20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.  Účelové využití půdního     I.   Bez půdního prostoru - plochá střecha                   1,00 
   prostoru            II.   Půdní prostor neupraven, krov umožňující účelové využití         1,05 
                  III.   Půdní prostor upraven k účelovému využití - podkroví           1,10 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.  Podzemní podlaží         I.   Nepodsklepené                               1,00 
                   II.   Podsklepené                                0,95 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.  Obvodové stěny          I.   Tloušťka stěny do 20 cm včetně                      -0,02 
                   II.   Tloušťka stěny nad 20 cm do 45 cm včetně                 0,00 
                  III.   Tloušťka stěny nad 45 cm nebo zateplené stěny               0,03 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.  Materiál obvodových stěn     I.   Zdivo - kamenné, smíšené (kámen, cihla)                 -0,08 
                   II.   Železobetonové (montované, monolitické) bez izolace           -0,01 
                  III.   Zdivo cihelné nebo z tvárnic                         0 
                   IV.   Dřevostavby (nové stavby) a stavby zateplené               0,03 
                   V.   Ekologické, nízkoenergetické a pasivní domy                0,07 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.  Způsob vytápění         I.   Bez vytápění                               -0,10 
                   II.   Lokální na tuhá paliva                          -0,06 
                  III.   Lokální elektrické nebo plynové                     -0,02 
                   IV.   Ústřední, etážové, dálkové                        0,02 
                   V.   Ostatní vytápění (podlahové, velkoplošné stěnové, teplovzdušné)      0,05 
                   VI.   Tepelná čerpadla, solární kolektory, infračervené vytápění        0,10 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.  Napojení stavby na        I.   Žádné nebo pouze elektroinstalace                    -0,06 
   inženýrské sítě (rozvody)    II.   Elektroinstalace a rozvod vody                      -0,04 
                  III.   Elektroinstalace, rozvody vody a kanalizace do žumpy nebo septiku      0 
                   IV.   Elektroinstalace, rozvody vody a veřejná kanalizace, domovní čistírna   0,04 
                   V.   Elektroinstalace, rozvod vody, kanalizace a plyn (i PB)          0,08 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.  Příslušenství (WC, koupelna)   I.   Žádné nebo pouze suchý záchod, chemické WC                -0,08 
                   II.   Částečné provedení (WC, samostatný sprchový kout nebo umyvadlo) nebo   -0,05 
                       úplné (WC, koupelna se sprchovým koutem nebo vanou) umístěné mimo stavbu       
                  III.   Standardní provedení - úplné ve stavbě                    0 
                   IV.   Nadstandardní provedení - úplné, nebo více standardních provedení     0,05 
                   V.   Více nadstandardních provedení                      0,06 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Další vybavení          I.   Bez kuchyňské linky nebo kuchyňská linka (do 180 cm "sektor") bez      0 
                       zabudovaných spotřebičů                            
                   II.   Kuchyňská linka se zabudovanými spotřebiči                0,05 
                  III.   Např. zimní zahrada, vnitřní bazén, případně sauna a centrální vysavač  0,12 
                       a krb.                                     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Doplňkové stavby         I.   Bez doplňkových staveb nebo zastavěná plocha nebo součet všech        0 
                       zastavěných ploch doplňkových staveb je větší než 25 m
2
II. Zastavěná plocha nebo součet všech zastavěných ploch doplňkových 0,08 staveb je do 25 m
2
včetně --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. Stav stavby I. Stavba ve špatném stavu - nutná rekonstrukce 0,80 II. Stavba - stav odpovídající stáří 1,00 III. Stavba ve výborném stavu (popřípadě po rekonstrukci) 1,15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. Povodňové riziko podle I. Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav 1,00 specifikace povodňových zón II. Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100-leté vody) 0,95 III. Zóna se středním rizikem povodně (území tzv. 20-leté vody) 0,80 IV. Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. 5-leté vody) 0,70 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V případě, že lze stavbu začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.
 
Příloha 7
Základní ceny zastavěné plochy podlaží pro stavby rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty v Kč za m
2
               Tabulka č. 1
-------------------------------------------------- 
 Kraj v členění na obce  Základní cena 
 podle počtu obyvatel   (Kč za m
2
) -------------------------------------------------- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA -------------------------------------------------- Praha 6 018 -------------------------------------------------- STŘEDOČESKÝ KRAJ -------------------------------------------------- Obce od 10 001 obyvatel 3 286 Obce do 10 000 obyvatel 6 805 -------------------------------------------------- JIHOČESKÝ KRAJ -------------------------------------------------- Obce od 10 001 obyvatel 3 640 Obce do 10 000 obyvatel 7 379 -------------------------------------------------- PLZEŇSKÝ KRAJ -------------------------------------------------- Obce od 10 001 obyvatel 3 626 Obce do 10 000 obyvatel 5 529 -------------------------------------------------- KARLOVARSKÝ KRAJ -------------------------------------------------- Obce od 10 001 obyvatel 2 674 Obce do 10 000 obyvatel 4 728 -------------------------------------------------- ÚSTECKÝ KRAJ -------------------------------------------------- Obce od 10 001 obyvatel 3 296 Obce do 10 000 obyvatel 4 313 -------------------------------------------------- LIBERECKÝ KRAJ -------------------------------------------------- Obce od 10 001 obyvatel 3 160 Obce do 10 000 obyvatel 5 979 -------------------------------------------------- KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ -------------------------------------------------- Obce od 10 001 obyvatel 6 285 Obce do 10 000 obyvatel 6 041 -------------------------------------------------- PARDUBICKÝ KRAJ -------------------------------------------------- Obce od 10 001 obyvatel 3 831 Obce do 10 000 obyvatel 5 701 -------------------------------------------------- KRAJ VYSOČINA -------------------------------------------------- Obce od 10 001 obyvatel 3 193 Obce do 10 000 obyvatel 5 356 -------------------------------------------------- JIHOMORAVSKÝ KRAJ -------------------------------------------------- Brno 5 269 Obce od 10 001 obyvatel 2 863 Obce do 10 000 obyvatel 6 094 -------------------------------------------------- OLOMOUCKÝ KRAJ -------------------------------------------------- Obce od 10 001 obyvatel 4 464 Obce do 10 000 obyvatel 4 531 -------------------------------------------------- ZLÍNSKÝ KRAJ -------------------------------------------------- Obce od 10 001 obyvatel 3 783 Obce do 10 000 obyvatel 6 032 -------------------------------------------------- MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ -------------------------------------------------- Obce od 10 001 obyvatel 3 646 Obce do 10 000 obyvatel 6 673 --------------------------------------------------
Stavebně technické parametry pro rekreační chatu nebo zahrádkářskou chatu
Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty
 
                                Tabulka č. 2
------------------------- --------------------------------------------------
 Znak           Kvalitativní pásma
------------------------- --------------------------------------------------
 V
i
Název znaku Číslo Popis Hodnota ------------------------- -------------------------------------------------- 1. Druh stavby I. Zahrádkářská chata 1,01 II. Rekreační chata 1,00 ------------------------- -------------------------------------------------- 2. Podlaží a typ I. 1 NP - plochá střecha 1,00 zastřešení II. 1 NP - šikmá střecha, krov 1,10 neumožňující účelové využití III. 1 NP - šikmá střecha, krov 1,25 umožňující účelové využití IV. 2 NP - plochá střecha 1,00 V. 2 NP - šikmá střecha, krov 1,05 neumožňující účelové využití VI. 2 NP - šikmá střecha, krov 1,20 umožňující účelové využití ------------------------- -------------------------------------------------- 3. Účelové využití I. Bez půdního prostoru - plochá 1,00 půdního prostoru střecha II. Půdní prostor neupraven, krov 1,05 umožňující účelové využití III. Půdní prostor upraven k 1,10 účelovému využití - podkroví ------------------------- -------------------------------------------------- 4. Podzemní podlaží I. Nepodsklepené 1,00 II. Podsklepené 0,95 ------------------------- -------------------------------------------------- 5. Obvodové stěny I. Tloušťka stěny do 20 cm -0,02 včetně II. Tloušťka stěny nad 20 cm 0 do 45 cm včetně III. Tloušťka stěny nad 45 cm 0,03 (nebo stěny zateplené) ------------------------- -------------------------------------------------- 6. Materiál obvodových I. Dřevěné oboustranně obíjené -0,10 stěn II. Zdivo - kamenné nebo smíšené -0,08 (kámen a jiný materiál, jako např. cihla nebo tvárnice) III. Zdivo cihelné nebo z tvárnic 0 IV. Dřevo (srub) nebo na bázi 0,03 dřevní hmoty ------------------------- -------------------------------------------------- 7. Způsob vytápění I. Bez vytápění -0,08 II. Lokální na tuhá paliva -0,06 III. Lokální elektrické nebo 0 plynové IV. Ústřední, etážové, dálkové 0,02 V. Ostatní vytápění (podlahové, 0,05 velkoplošné stěnové, teplovzdušné) VI. Tepelná čerpadla, solární 0,10 kolektory, infračervené vytápění ------------------------- -------------------------------------------------- 8. Napojení stavby na I. Žádné nebo pouze -0,04 inženýrské sítě elektroinstalace (rozvody) II. Elektroinstalace a rozvod -0,01 vody III. Elektroinstalace, rozvody 0 vody a kanalizace do žumpy nebo septiku IV. Elektroinstalace, rozvody 0,04 vody a napojení na veřejnou kanalizaci (splaškovou) nebo domovní čistírnu V. Elektroinstalace, rozvod 0,08 vody, kanalizace a plyn ------------------------- -------------------------------------------------- 9. Příslušenství (WC, I. Žádné nebo pouze suchý -0,04 koupelna) záchod nebo chemické WC II. Částečné provedení (WC, -0,02 samostatný sprchový kout nebo umyvadlo) nebo úplné (WC, koupelna se sprchovým koutem nebo vanou) umístěné mimo stavbu III. Standardní provedení - úplné 0 ve stavbě IV. Nadstandardní provedení - 0,05 úplné, nebo více standardních provedení V. Více nadstandardních 0,06 provedení ------------------------- -------------------------------------------------- 10. Doplňkové stavby I. Bez doplňkových staveb nebo 0 zastavěná plocha nebo součet všech zastavěných ploch doplňkových staveb je větší než 25 m
2
II. Zastavěná plocha nebo součet 0,10 všech zastavěných ploch doplňkových staveb je do 25 m
2
včetně ------------------------- -------------------------------------------------- 11. Stav stavby I. Stavba ve špatném stavu - 0,65 nutná rekonstrukce II. Stavba - stav odpovídající 1,00 stáří III. Stavba ve výborném stavu 1,10 (popřípadě po rekonstrukci) ------------------------- -------------------------------------------------- 12. Povodňové riziko I. Zóna se zanedbatelným 1,00 podle specifikace nebezpečím výskytu záplav povodňových zón II. Zóna s nízkým rizikem 0,95 povodně (území tzv. 100leté vody) III. Zóna se středním rizikem 0,80 povodně (území tzv. 20leté vody) IV. Zóna s vysokým rizikem 0,70 povodně (území tzv. 5leté vody) ------------------------- -------------------------------------------------- V případě, že lze stavbu začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.
 
Příloha 8
Základní ceny zastavěné plochy podlaží pro stavbu garáže nebo doplňkovou stavbu a základní ceny podlahové plochy nebytového prostoru garáže v Kč za m
2
 
               Tabulka č. 1
----------------------------------------------------- 
  Kraj v členění na obce  Základní cena 
  podle počtu obyvatel   (Kč za m
2
) a oblasti některých měst* ----------------------------------------------------- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ----------------------------------------------------- Praha - oblast 1 21 220 Praha - oblast 2, 3, 6, 21 9 880 Praha - ostatní oblasti 6 267 ----------------------------------------------------- STŘEDOČESKÝ KRAJ ----------------------------------------------------- nad 50 000 obyvatel 3 519 ostatní obce 4 030 ----------------------------------------------------- JIHOČESKÝ KRAJ ----------------------------------------------------- nad 50 000 obyvatel 3 765 ostatní obce 3 828 ----------------------------------------------------- PLZEŇSKÝ KRAJ ----------------------------------------------------- nad 50 000 obyvatel 3 509 ostatní obce 4 023 ----------------------------------------------------- KARLOVARSKÝ KRAJ ----------------------------------------------------- Obce 2 541 ----------------------------------------------------- ÚSTECKÝ KRAJ ----------------------------------------------------- nad 50 000 obyvatel 2 737 ostatní obce 2 736 ----------------------------------------------------- LIBERECKÝ KRAJ ----------------------------------------------------- nad 50 000 obyvatel 3 446 ostatní obce 3 385 ----------------------------------------------------- KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ----------------------------------------------------- nad 50 000 obyvatel 4 833 ostatní obce 3 853 ----------------------------------------------------- PARDUBICKÝ KRAJ nad 50 000 obyvatel 3 524 ostatní obce 3 991 ----------------------------------------------------- KRAJ VYSOČINA ----------------------------------------------------- nad 50 000 obyvatel 4 214 ostatní obce 4 455 ----------------------------------------------------- JIHOMORAVSKÝ KRAJ Brno 7 704 ostatní obce 4 275 ----------------------------------------------------- OLOMOUCKÝ KRAJ ----------------------------------------------------- nad 50 000 obyvatel 5 824 ostatní obce 3 865 ----------------------------------------------------- ZLÍNSKÝ KRAJ ----------------------------------------------------- nad 50 000 obyvatel 6 287 ostatní obce 5 025 ----------------------------------------------------- MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ----------------------------------------------------- nad 50 000 obyvatel 3 172 ostatní obce 3 079 ----------------------------------------------------- * Členění měst do oblastí podle katastrálních území je uvedeno v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.
Stavebně technické parametry pro garáže nebo doplňkové stavby
Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty
 
                                         Tabulka č. 2
---------------------------------------------------------- ------------------------------------
        Znak                     Kvalitativní pásma
---------------------------------------------------------- ------------------------------------
 Vi   Název znaku    Číslo Popis                       Hodnota
---------------------------------------------------------- ------------------------------------
 1.   Druh stavby    I.  Garáž                        1,00
              II. Doplňková stavba                   0,95
---------------------------------------------------------- ------------------------------------
 2.   Podlaží a typ   I.  1 NP - plochá střecha                1,00
     zastřešení     II. 1 NP - šikmá střecha, krov neumožňující účelové   1,10
                    využití   
              III 1 NP - šikmá střecha, krov umožňující účelové    1,50
                    využití
              IV. 2 NP - plochá střecha                1,00
              V.  2 NP - šikmá střecha, krov neumožňující účelové   1,05
                    využití
              VI. 2 NP - šikmá střecha, krov umožňující účelové    1,25
                    využití
---------------------------------------------------------- ------------------------------------
 3.   Účelové využití  I.  Bez půdního prostoru - plochá     střecha        1,00
     půdního prostoru  II. Půdní prostor neupraven, krov umožňující účelové   1,10
                 využití
              III. Půdní prostor upraven k účelovému využití -     1,20
                 podkroví
---------------------------------------------------------- ------------------------------------
 4.   Podzemní podlaží  I.  Nepodsklepené                    1,00
              II. Podsklepené                     0,98
---------------------------------------------------------- ------------------------------------
 5.   Obvodové stěny   I.  Kovové, plechové, zasklené nebo plastové      -0,15
                 s jednoduchým zasklením
              II. Dřevěné jednostranně obíjené            -0,12
              III. Dřevěné oboustranně obíjené             -0,08
              IV. Zděné tloušťky do 20 cm včetn            -0,03
              V.  Zděné tloušťky nad 20 cm                0
              VI. Železobetonové nebo zasklené určené pro       0,05
                 celoroční užívám
              VII. Přístřešek                     -0,20
---------------------------------------------------------- ------------------------------------
 6.   Způsob vytápění  I.  Bez vytápění                      0
              II. Vytápěné                       0,05
---------------------------------------------------------- ------------------------------------
 7.   Napojení stavby  I.  Žádné                        -0,10
     na inženýrské   II. Pouze elektroinstalace                 0
     sítě (rozvody)   III. Elektroinstalace a rozvod vody            0,05
              IV. Elektroinstalace, rozvody vody a kanalizace     0,10
---------------------------------------------------------- ------------------------------------
 8.   Další konstrukce  I.  Žádné                          0
     a vybavení     II  Okna nebo dveře nebo vrata              0,02
              III. Okna nebo dveře a vrata               0,05
              IV. Okna nebo dveře nebo vrata s elektrickým pohonem   0,10
              V.  Okna, dveře, vrata s elektrickým pohonem nebo    0,15
                 sociální zařízení
---------------------------------------------------------- ------------------------------------
 9.   Stav stavby    I.  Stavba ve špatném stavu - nutná rekonstrukce     0,80
              II. Stavba - stav odpovídající stáří           1,00
              III. Stavba ve výborném stavu (popřípadě po rekonstrukci) 1,25
---------------------------------------------------------- ------------------------------------
 10.  Povodňové riziko  I.  Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav   1,00
     podle specifikace II. Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100-leté  0,95
     povodňových zón     vody)
              III. Zóna se středním rizikem povodně (území tzv. 20-leté 0,80
                 vody)   
              IV. Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. 5-leté  0,70
                 vody)
---------------------------------------------------------- ------------------------------------
V případě, kdy stavbu lze začlenit do více kvalitativních pásem jednoho znaku, pro výpočet
se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.
 
Příloha 9
Základní ceny podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru sklepa nebo komory v Kč za m
2
                Tabulka č. 1
 
-----------------------------------------------------
  Kraj v členění na oblasti     Základní  
  některých obcí, vyjmenované    cena   
  obce a na obce podle počtu     (Kč za m
2
) obyvatel* ----------------------------------------------------- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ----------------------------------------------------- Praha - oblast 1 105 731 Praha - oblast 2 77 148 Praha - oblast 3 69 953 Praha - oblast 4 61 341 Praha - oblast 5 57 824 Praha - oblast 6 69 335 Praha - oblast 7 56 448 Praha - oblast 8 55 367 Praha - oblast 9 60 378 Praha - oblast 10 57 946 Praha - oblast 11 54 468 Praha - oblast 12 54 801 Praha - oblast 13 45 976 Praha - oblast 14 52 735 Praha - oblast 15 50 086 Praha - oblast 16 54 946 Praha - oblast 17 42 100 Praha - oblast 18 55 601 Praha - oblast 19 50 732 Praha - oblast 20 64 295 Praha - oblast 21 62 742 ----------------------------------------------------- STŘEDOČESKÝ KRAJ ----------------------------------------------------- Benešov 32 397 Beroun 35 621 Kladno 30 478 Kolín 25 624 Kutná Hora 23 889 Mělník 28 787 Mladá Boleslav 34 152 Nymburk 26 031 Poděbrady 35 210 Praha-východ** 40 462 Praha-západ** 45 387 Příbram 22 433 Rakovník 23 832 10 001 - 50 000 27 420 2 001 - 10 000 26 120 do 2 000 obyvatel 17 877 ----------------------------------------------------- JIHOČESKÝ KRAJ ----------------------------------------------------- České Budějovice 30 656 Český Krumlov 24 417 Jindřichův Hradec 18 086 Písek 21 572 Prachatice 16 154 Strakonice 19 670 Tábor 20 678 2 001 - 10 000 15 960 do 2 000 obyvatel 14 690 ----------------------------------------------------- PLZEŇSKÝ KRAJ ----------------------------------------------------- Plzeň - oblast 1 32 716 Plzeň - oblast 2 32 883 Plzeň - oblast 3 34 639 Domažlice 21 089 Klatovy 20 706 Rokycany 23 102 Tachov 20 056 10 001 - 50 000 18 369 2 001 - 10 000 19 889 do 2 000 obyvatel 16 777 ----------------------------------------------------- KARLOVARSKÝ KRAJ ----------------------------------------------------- Karlovy Vary - oblast 1 30 495 Karlovy Vary - oblast 2 19 486 Karlovy Vary - oblast 3 18 537 Karlovy Vary - oblast 4 17 603 Cheb 13 842 Františkovy Lázně 16 084 Mariánské Lázně 18 243 Sokolov 11 088 10 001 - 50 000 11 310 2 001 - 10 000 8 553 do 2 000 obyvatel 8 031 ----------------------------------------------------- ÚSTECKÝ KRAJ ----------------------------------------------------- Děčín 13 043 Chomutov 7 599 Litoměřice 19 606 Louny 13 738 Most 6 516 Teplice 14 451 Ústí nad Labem 13 119 10 001 - 50 000 8 783 2 001 - 10 000 10 032 do 2 000 obyvatel 7 777 ----------------------------------------------------- LIBERECKÝ KRAJ ----------------------------------------------------- Česká Lípa 15 642 Jablonec nad Nisou 18 311 Liberec 26 838 Semily 11 135 10 001 - 50 000 18 471 2 001 - 10 000 15 100 do 2 000 obyvatel 23 940 ----------------------------------------------------- KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ----------------------------------------------------- Hradec Králové 35 317 Jičín 27 214 Náchod 17 438 Rychnov nad Kněžnou 26 195 Trutnov 17 440 10 001 - 50 000 18 725 2 001 - 10 000 16 606 do 2 000 obyvatel 28 336 ----------------------------------------------------- PARDUBICKÝ KRAJ ----------------------------------------------------- Chrudim 25 558 Pardubice 32 367 Svitavy 19 110 Ústí nad Orlicí 17 121 10 001 - 50 000 19 674 2 001 - 10 000 19 861 do 2 000 obyvatel 14 613 ----------------------------------------------------- KRAJ VYSOČINA ----------------------------------------------------- Havlíčkův Brod 23 042 Jihlava 27 675 Pelhřimov 25 052 Třebíč 22 671 Zďár nad Sázavou 24 163 10 001 - 50 000 21 538 2 001 - 10 000 17 144 do 2 000 obyvatel 12 777 ----------------------------------------------------- JIHOMORAVSKÝ KRAJ ----------------------------------------------------- Brno - oblast 1 52 573 Brno - oblast 2 47 501 Brno - oblast 3 47 225 Brno - oblast 4 47 529 Brno - oblast 5 46 732 Brno - oblast 6 42 962 Brno - oblast 7 46 341 Brno - oblast 8 35 665 Brno - oblast 9 39 351 Blansko 30 622 Břeclav 21 788 Hodonín 19 687 Vyškov 25 495 Znojmo 22 147 10 001 - 50 000 27 733 2 001 - 10 000 28 762 do 2 000 obyvatel 20 462 ----------------------------------------------------- OLOMOUCKÝ KRAJ ----------------------------------------------------- Jeseník 13 696 Olomouc 32 814 Prostějov 21 907 Přerov 18 072 Šumperk 17 904 10 001 - 50 000 18 506 2 001 - 10 000 14 579 do 2 000 obyvatel 11 620 ----------------------------------------------------- ZLÍNSKÝ KRAJ ----------------------------------------------------- Kroměříž 21 196 Luhačovice 30 053 Uherské Hradiště 28 897 Vsetín 19 973 Zlín 28 901 10 001 - 50 000 23 016 2 001 - 10 000 18 857 do 2 000 obyvatel 14 641 ----------------------------------------------------- MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ----------------------------------------------------- Ostrava - oblast 1 17 683 Ostrava - oblast 2 15 925 Ostrava - oblast 3 17 326 Ostrava - oblast 4 11 200 Ostrava - oblast 5 16 535 Ostrava - oblast 6 16 880 Ostrava - oblast 7 20 260 Ostrava - oblast 8 18 189 Ostrava - oblast 9 20 603 Ostrava - oblast 10 17 785 Ostrava - oblast 11 14 692 Ostrava - oblast 12 14 902 Bruntál 9 682 Frýdek-Místek 20 144 Havířov 15 117 Karviná 8 573 Nový Jičín 18 040 Opava 21 787 10 001 - 50 000 16 602 2 001 - 10 000 16 051 do 2 000 obyvatel 10 860 ----------------------------------------------------- * Členění měst do oblastí podle katastrálních území je uvedeno v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 419/2013 Sb. ** Platí pro všechny obce okresu Praha-východ a Praha-západ.
Stavebně technické parametry bytu
Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty
 
-------------------------------------------------------------------------- -----------------
                                      Tabulka č. 2
-------------------------------------------------------------------------- -----------------
        Znak                  Kvalitativní pásma              
-------------------------------------------------------------------------- ----------------- 
 Vi   Název znaku    Číslo  Popis                   Hodnota 
-------------------------------------------------------------------------- -----------------
 1.   Převažující účel  I.  Rodinný dům                  1,05
     užití stavby    II.  Bytový dům                  1,00
               III. Budovy pro ubytování, administrativa, sport, 0,95
                  školství a zdravotnictví
               IV.  Ostatní stavby výše neuvedené         0,90
-------------------------------------------------------------------------- -----------------
 2.   Konstrukce stavby  I.  Budova - dřevěná, sendvičová na bázi dřevní -0,10
                  hmoty
               II.  Budova - panelová, nezateplená        -0,05
               III. Budova - panelová zateplená           0
               IV.  Budova - zděná nebo skelet s vyzdívaným    0,05
                  obvodovým pláštěm
-------------------------------------------------------------------------- -----------------
 3.   Společné části   I.  Společné prostory na ukládání věcí nebo pro  0,01
     domu           sušení prádla nebo mandlování nebo dílna                             
               II.  Komerční plochy - nebytové prostory      0,05
               III. Prostory užívané např. jako fitness nebo   0,03
                  sauna
               IV.  Bazén nebo garážové stání           0,08
               V.  Žádné z výše uvedených              0
-------------------------------------------------------------------------- -----------------
 4.   Umístění bytu    I.  1. PP nebo 5. NP a vyšší bez výtahu     -0,05
     v domě       II.  Ostatní podlaží nevyjmenovaná          0
               III. 2. - 4. NP s výtahem             0,03
-------------------------------------------------------------------------- -----------------
 5.   Základní      I.  Bez vlastního příslušenství         -0,15
     příslušenství bytu II.  Příslušenství částečné nebo úplné mimo byt  -0,10
                  nebo umakartové bytové jádro                                     
               III. Příslušenství úplné - standardní provedení    0
               IV.  Příslušenství úplné - nadstandardní      0,05
                  provedení nebo standardní provedení                  
                  s dalším WC nebo sprchovým koutem
               V.  Příslušenství nadstandardního vybavení    0,10
                  (vířivé vany, masážní sprchové panely                
                  apod.) nebo více základních příslušenství
-------------------------------------------------------------------------- -----------------
 6.   Další vybavení   I.  Standardní vybavení bez dalších prostor     0
     bytu a prostory   II.  Standardní vybavení - balkon nebo lodžie   0,02
     užívané spolu       nebo komora nebo sklepní kóje 
     s bytem       III. Nadstandardní vybavení (např. krb, sauna)   0,06                                       
                  nebo terasa nebo zimní zahrada
-------------------------------------------------------------------------- -----------------
 7.   Způsob vytápění   I.  Lokální na tuhá paliva            -0,10
               II.  Lokální na elektřinu nebo plyn        -0,02
               III. Dálkové, ústřední, etážové            0
               IV.  Podlahové topení obytných místností aj.    0,05
-------------------------------------------------------------------------- -----------------
 8.   Stavebně-technický I.  Jednotka v horším stavu            0,85
     stav bytu      II.  Jednotka ve stavu odpovídajícím stáří     1,00
               III. Jednotka v lepším stavu (popřípadě po     1,15
                  rekonstrukci)
-------------------------------------------------------------------------- -----------------
 9.   Stavebně-technický I.  Stavba v horším stavu             0,95
     stav stavby     II.  Stavba ve stavu odpovídajícím stáří      1,00
               III. Stavba v lepším stavu (popřípadě po      1,15
                  rekonstrukci)
-------------------------------------------------------------------------- -----------------
 10.  Povodňové riziko  I.  Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu   1,00
     podle specifikace     záplav
     povodňových zón   II.  Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv.   0,95
                  100-leté vody)
               III. Zóna se středním rizikem povodně (území    0,80
                  tzv. 20-leté vody)
               IV.  Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv.  0,70
                  5-leté vody)
-------------------------------------------------------------------------- -----------------
V případě, kdy jednotku lze začlenit do více kvalitativních pásem jednoho znaku, pro
výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.
 
Příloha 10
Stavebně technické parametry pro nebytový prostor garáže, sklepa a komory
Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty
--------------------------------- -------------------------------------------------------------------
           Znak                     Kvalitativní pásma              
--------------------------------- ------------------------------------------------------------------- 
 Vi   Název znaku       Číslo  Popis                     Hodnota 
--------------------------------- -------------------------------------------------------------------
 1.   Druh stavby        I.   Nebytový prostor garáž             0,50 
                  II.   Nebytový prostor sklep nebo komora       0,40 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 2.   Konstrukce stavby     I.   Budova - dřevěná, sendvičová na bázi dřevní  -0,10 
                      hmoty                     
                  II.   Budova - panelová, nezateplená         -0,05 
                  III.  Budova - panelová zateplená            0 
                  IV.   Budova - zděná nebo vyzdívaný skelet      0,05 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 3.   Převažující účel užití   I.   Pro bydlení                   0,02 
     stavby           II.   Pro garážování                   0 
                  VI.   Pro ostatní neuvedené             -0,05 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 4.   Technické vybavení     I.   Žádné                     -0,02 
                  II.   Pouze elektroinstalace               0 
                  III.  Elektroinstalace a voda             0,02 
                  IV.   Elektroinstalace, voda, kanalizace       0,04 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 5.   Další vybavení       I.   Žádné                       0 
                  II.   Vrata s elektrickým pohonem           0,10 
                  III.  Jiné neuvedené                 0,05 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 6.   Vytápění          I.   Bez vytápění                    0 
                  II.   Vytápěné                    0,02 
                  III.  Vzduchotechnika                 0,10 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 7.   Stavebně-technický     I.   Jednotka v horším stavu             0,85 
     stav nebytového      II.   Jednotka ve stavu odpovídajícím stáří      1,00 
     prostoru          III.  Jednotka v lepším stavu (popřípadě po      1,10 
                      rekonstrukci)                     
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 8.   Stavebně-technický stav  I.   Stavba v horším stavu              0,95 
     stavby           II.   Stavba ve stavu odpovídajícím stáří       1,00 
                  III.  Stavba v lepším stavu (popřípadě po       1,05 
                      rekonstrukci)                     
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 9.   Povodňové riziko      I.   Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu    1,00 
     podle specifikace         záplav                        
     povodňových zón      II.   Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv.    0,95 
                      100-leté vody)                  
                  III.  Zóna se středním rizikem povodně (území tzv.  0,80 
                      20-leté vody)                  
                  IV.   Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv.   0,70 
                      5-leté vody)                   
--------------------------------------------------------------------------------------------------
V případě, kdy jednotku lze začlenit do více kvalitativních pásem jednoho znaku, pro výpočet se
použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.

Související dokumenty