97/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
97/2018 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. května 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 215 odst. 2 a § 284 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 148/2016 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. a nařízení vlády č. 133/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.
2. V § 1 odst. 4 se písmena f) a g) zrušují.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno f).
3. V § 70 odst. 1 se za slovo "derivátů" vkládají slova "podle § 13 a § 49 odst. 3".
4. Část čtvrtá se včetně nadpisu zrušuje.
5. V § 98 odst. 1 písm. a) se slova "fond kvalifikovaných investorů a" zrušují.
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 21. července 2018.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Související dokumenty