367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Schválený:
367/1990 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 4. září 1990
o obcích (obecní zřízení)
Změna: 439/1991 Sb.
Změna: 485/1991 Sb.
Změna: 553/1991 Sb.
Změna: 302/1992 Sb.
Změna: Nález Ústavního soudu ČSFR ze 17.9.1992
Změna: 68/1993 Sb.
Změna: 152/1994 Sb.
Změna: 279/1995 Sb.
Změna: 107/2000 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 
HLAVA PRVNÍ
Obce, jejich vznik a zánik
ODDÍL PRVNÍ
Základní ustanovení o obcích
 
§ 1
(1) Obcemi 1) podle tohoto zákona jsou
a) územní celky, které byly obcemi ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona,
b) obce, které vzniknou po nabytí účinnosti tohoto zákona.
(2) Území obce tvoří jedno katastrální území nebo soubor katastrálních území, jestliže se obec člení na části, které mají vlastní katastrální území.
(3) Obec se může členit na části. Části obcí mají samostatné číslování domů.
 
§ 2
(1) Městem je obec, ve které do počátku účinnosti tohoto zákona působil městský národní výbor.
(2) Městem je i obec, kterou určí předsednictvo České národní rady na návrh vlády České republiky (dále jen "vláda") nebo na návrh obce po vyjádření vlády.
(3) Městem přestává být obec, jestliže tak určí předsednictvo České národní rady na návrh vlády nebo na návrh obce po vyjádření vlády.
 
§ 3
nadpis vypuštěn
(1) Statutárními městy jsou města: České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava, Opava a Havířov.
(2) Statutární města mají právo uspořádat své vnitřní poměry ve věcech správy obecně závaznou vyhláškou s tím, že území statutárního města se může členit na městské obvody nebo na městské části, popřípadě na části území města mohou být zřízeny městské obvody nebo městské části (dále jen "územně členěné statutární město").
 
§ 4
(1) Obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(2) Obec má vlastní majetek a finanční zdroje; hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.
 
§ 5
Není-li zvláštním zákonem stanoveno jinak, mohou obce, jejich orgány a organizace užívat znak a prapor obce. Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby tak mohou učinit jen se souhlasem obecní rady. Pokud obec nemá historický znak a prapor, mohou jí být na její návrh předsednictvem České národní rady znak a prapor uděleny.
 
§ 6
Každá část území České republiky přísluší k některé obci, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. 2) Území každé obce je součástí některého okresu.
 
§ 7
(1) Občany obce jsou všechny osoby, které mají v obci trvalý pobyt 3) nebo jim bylo uděleno čestné občanství obce.
(2) Občané obce, kteří dosáhli věku 18 let, jsou oprávněni
a) zúčastnit se zasedání obecního zastupitelstva a nahlížet do zápisů o jeho jednání,
b) podávat orgánům obce písemné návrhy.
(3) Každý má právo podávat petice orgánům obce.
 
§ 8
Obec může udělit a odejmout čestné občanství obce. Obec může za významná umělecká, vědecká a jiná významná díla udělovat ceny obce.
 
§ 9
Obec vydává potvrzení a vyhotovuje zprávy pro potřeby fyzických a právnických osob, jen stanoví-li tak obecně závazný předpis.
ODDÍL DRUHÝ
Sloučení a rozdělení obcí
 
§ 10
(1) Dvě nebo více sousedních obcí se mohou na základě dohody sloučit. Území obce po sloučení tvoří území slučovaných obcí.
(2) Sloučení obcí se před uzavřením dohody projedná s okresním úřadem. Název nově vzniklé obce se předem projedná s ministerstvem vnitra České republiky (dále jen "ministerstvem vnitra"). Patří-li slučované obce do více okresů, projedná se před uzavřením dohody sloučení obcí s vládou. Vláda současně rozhodne, do kterého okresu sloučená obec bude patřit.
(3) Dohodu o sloučení obcí lze uzavřít na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva, pokud do 30 dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí není podán návrh na konání místního referenda o této věci.3a) Je-li podán takový návrh, je k uzavření dohody o sloučení obcí nutné souhlasné rozhodnutí místního referenda konaného v obci, ve které byl podán návrh na jeho konání.
(4) Dohoda o sloučení obcí musí obsahovat:
a) den, ke kterému se obce slučují,
b) u zanikajících obcí určení jejich majetku, finančních prostředků, ostatních práv a závazků, organizací a zařízení obce,
c) vzniká-li nová obec, její název a sídlo jejích orgánů,
d) určení obecně závazných vyhlášek, které byly vydány slučovanými obcemi a zůstanou po sloučení obcí v platnosti.
(5) Práva a závazky zanikající obce přecházejí buď na nově vzniklou obec nebo na obec, která při sloučení obcí nezaniká, a to dnem, ke kterému se obce slučují.
 
§ 10a
(1) Nový městský obvod nebo novou městskou část ve statutárním městě lze zřídit na základě rozhodnutí zastupitelstva města, pokud do 30 dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí není podán návrh na konání místního referenda o této věci. Je-li podán takový návrh, lze zřídit nový městský obvod nebo novou městskou část na základě souhlasného rozhodnutí místního referenda konaného na území, na němž se navrhuje zřízení nového městského obvodu nebo nové městské části.
(2) Rozhodnutí o zřízení nového městského obvodu nebo nové městské části musí obsahovat její název a vypořádání práv a závazků.
 
§ 11
(1) Obec se může rozdělit na dvě nebo více obcí, pokud každá z nich bude mít alespoň 300 občanů s trvalým pobytem, vlastní katastrální území a bude tvořit jeden územní celek. Rozdělení obce schvaluje ministerstvo vnitra na návrh obce. Návrh obec podá na základě výsledků místního referenda konaného v té části obce, která se chce oddělit. Nepodá-li obec návrh do 30 dnů ode dne vyhlášení výsledků místního referenda, učiní tak okresní úřad.
(2) Návrh na rozdělení obce musí obsahovat názvy vznikajících obcí, zda rozdělením obec zaniká, vymezení území vznikajících obcí včetně příslušných mapových podkladů, rozdělení majetku včetně finančních prostředků, ostatních práv a závazků, organizací a zařízení obce. Návrh podá obec prostřednictvím okresního úřadu.
(3) Rozhodnutí o rozdělení obce musí obsahovat náležitosti stanovené v odstavci 2 pro návrh na rozdělení obce.
(4) Do tří měsíců po ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva nově vzniklé obce předá dosavadní obec nově vzniklé obci majetek, který jí náleží podle návrhu schváleného ministerstvem vnitra. O předání majetku se pořizuje písemný zápis. Tento majetek včetně finančních pohledávek a závazků do doby jeho předání spravuje dosavadn