350/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Schválený:
350/2005 Sb.
ZÁKON
ze dne 5. srpna 2005,
kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o azylu
Čl.I
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb. a zákona č. 57/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova " , má-li tato žaloba odkladný účinek".
2. V § 2 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 4 až 8.
3. V § 2 se doplňuje odstavec 9, který zní:
"(9) Rozhodnutím ministerstva ve věci azylu se pro účely tohoto zákona rozumí rozhodnutí o udělení nebo neudělení azylu, rozhodnutí o zastavení řízení, rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení azylu jako zjevně nedůvodné a rozhodnutí o odnětí azylu.".
4. Nadpis hlavy II zní: "Prohlášení o úmyslu požádat o azyl, vízum a doprava cizince do azylového zařízení".
5. V § 3a písm. a) se na konci textu bodu 1 doplňují slova " , nejde-li o cizince předávaného podle mezinárodní smlouvy nebo právního předpisu Evropských společenství2a)".
Poznámka pod čarou č. 2a zní:
"2a) § 129 zákona č. 326/1999 Sb.".
6. V § 3a písm. a) bod 3 zní:
"3. na oblastním ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie (dále jen "útvar policie") za podmínky, že se dostavil dobrovolně, nebo".
7. V § 3a písm. a) bodě 4 se za slovo "cizinců,3)" vkládají slova "s výjimkou cizince zajištěného za účelem jeho předání nebo průvozu podle mezinárodní smlouvy nebo právního předpisu Evropských společenství2a),".
8. V § 3c odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo "bezplatného" zrušuje a za slova "stravy a jiných" se vkládá slovo "nezbytných".
9. V § 3c odst. 1 písm. a).a se slova "vstupního víza" nahrazují slovy "víza k pobytu do 90 dnů za účelem podání žádosti o udělení azylu (dále jen "vstupní vízum")".
10. V § 3d odst. 1, § 3e odst. 1, § 4 odst. 1 a § 77 odst. 4 se slova "odboru cizinecké a pohraniční policie" nahrazují slovy "útvaru policie".
11. Za § 4b se vkládá nový § 4c, který zní:
 
"§ 4c
(1) Cizinec, který učinil prohlášení o azylu, je povinen strpět sejmutí daktyloskopických otisků prstů a pořízení obrazového záznamu s cílem zjistit nebo ověřit jeho totožnost. Sejmutí otisků zajišťuje policie, pořízení obrazového záznamu zajišťuje ministerstvo.
(2) Cizinec, který učinil prohlášení o azylu, je dále povinen strpět osobní prohlídku a prohlídku svých věcí v případě důvodného podezření, že skrývá něco, co lze užít jako podklad pro vydání rozhodnutí, zejména cestovní či jiný doklad, nebo věc ohrožující život či zdraví osob nebo alkohol a jinou návykovou látku. Na osobní prohlídku a prohlídku věcí cizince se § 45 použije obdobně.".
12. V § 10 odst. 5 se za slovo "odkladu" vkládá slovo "písemně".
13. V § 16 odst. 1 se na konci písmene i) doplňuje slovo "nebo", v písmenu j) se slovo " , nebo" nahrazuje tečkou a písmeno k) se zrušuje.
14. V § 16 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Jako zjevně nedůvodná se zamítne i žádost o udělení azylu, je-li z postupu žadatele patrné, že ji podal s cílem vyhnout se hrozícímu vyhoštění, vydání nebo předání k trestnímu stíhání do ciziny, ačkoliv mohl požádat o udělení azylu dříve, a pokud žadatel neprokáže opak.".
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
15. V § 17 odst. 1 písm. a), § 25 písm. d) a § 49a se slova "spolehlivé zjištění skutečného stavu věci" nahrazují slovy "zjištění podkladů pro vydání rozhodnutí".
16. V § 20 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Plnou moc nelze udělit k převzetí rozhodnutí ministerstva ve věci azylu.".
17. V § 23 odst. 1 se slova "spolehlivého zjištění skutečného stavu věci" nahrazují slovy "zjištění podkladů pro vydání rozhodnutí" a na konci odstavce se doplňuje věta "Pohovor se neprovádí v případě, kdy lze řízení o udělení azylu zastavit z důvodu nepřípustnosti žádosti o udělení azylu.".
18. V § 23 odstavec 2 zní:
"(2) Žadatel o udělení azylu je povinen se dostavit na předvolání k pohovoru v místě a čase určeném ministerstvem. Nedostaví-li se k pohovoru podle věty první, pořídí se o této skutečnosti záznam.".
19. V § 23 odst. 3 se za slovo "zřetele" vkládají slova " , nebo na výslovnou žádost žadatele o udělení azylu,".
20. § 24 včetně nadpisu zní:
 
"§ 24
Doručování písemností žadateli o udělení azylu
(1) Písemnosti se doručují do vlastních rukou žadatele o udělení azylu do místa jeho hlášeného pobytu (§ 77) nebo za podmínek podle odstavce 2 na adresu pro doručování.
(2) Adresou pro doručování se pro účely tohoto zákona rozumí adresa azylového zařízení, na kterém se žadatel o udělení azylu a ministerstvo dohodnou. V písemném záznamu o dohodě se uvede jméno, příjmení a datum narození žadatele o udělení azylu a datum, od kterého se mu má na adresu pro doručování doručovat, případně datum, do kterého se mu má na adresu pro doručování doručovat, a adresa azylového zařízení. Ministerstvo žadateli o udělení azylu doručuje na adresu pro doručování, jen pokud žadatel o udělení azylu uvede, že platí alespoň 15 dní; v ostatních případech se písemnosti doručují na adresu hlášeného pobytu. O adrese pro doručování se nelze dohodnout dříve než po uplynutí 1 roku ode dne zahájení řízení o azylu. O změně adresy pro doručování se musí žadatel o udělení azylu a ministerstvo dohodnout; věta druhá platí obdobně.
(3) Pokud nebyl žadatel o udělení azylu v místě doručení zastižen, doručovatel písemnost uloží v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence, u obecního úřadu nebo v přijímacím nebo pobytovém středisku, kde je žadatel o udělení azylu hlášen k pobytu, a žadatele o udělení azylu o tom vhodným způsobem vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do 3 dnů od uložení, poslední den této lhůty je dnem doručení.
(4) Nemohl-li si žadatel o udělení azylu pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu bez svého zavinění uloženou písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může namítnout překážku v doručování do 15 dnů ode dne, kdy pominula. Ve stejné lhůtě musí žadatel o udělení azylu písemnost převzít. Překážku lze namítnout do 1 roku ode dne uložení písemnosti.
(5) O tom, zda písemnost byla doručena, vydá ministerstvo rozhodnutí, proti kterému nelze podat rozklad.
(6) Písemnost určená žadateli o udělení azylu, jehož pobyt není znám, se uloží po dobu 10 dnů v přijímacím nebo pobytovém středisku, kde je žadatel o udělení azylu hlášen k pobytu, nebo, je-li hlášen k pobytu mimo azylové zařízení, v ministerstvem určeném azylovém zařízení, které je nejblíže místu jeho hlášeného pobytu. Oznámení o uložení písemnosti se vyvěsí v přijímacím nebo pobytovém středisku na úřední desce. Poslední den této lhůty je dnem doručení.".
21. V § 24a odstavec 1 zní:
"(1) Stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí se účastníku řízení doručí v místě a čase stanoveném v písemné výzvě k převzetí rozhodnutí. Podpis oprávněné osoby na stejnopisu rozhodnutí lze nahradit doložkou "vlastní rukou" nebo zkratkou "v. r." a doložkou "Za správnost vyhotovení" s uvedením jména, popřípadě jmen, příjmení a podpisu toho, kdo odpovídá za písemné vyhotovení rozhodnutí.".
22. V § 25 písm. d) se slovo "vážného" nahrazuje slovem "závažného".
23. V § 25 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:
"g) žadateli o udělení azylu bylo v průběhu řízení uděleno státní občanství České republiky,".
Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena h) a i).
24. V § 32 odst. 2 se slovo "nebo" na konci písmene b) zrušuje, tečka na konci písmene c) se nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) jímž bylo řízení o udělení azylu zastaveno z důvodu nepřípustnosti žádosti o udělení azylu.".
25. V § 32 odstavec 3 zní:
"(3) Podání žaloby podle odstavců 1 a 2 má odkladný účinek s výjimkou žaloby proti rozhodnutí o zastavení řízení podle § 25 a žaloby proti rozhodnutí podle § 16 odst. 1 písm. e) a f).".
26. V § 32 odstavec 5 zní:
"(5) Podání kasační stížnosti proti rozhodnutí krajského soudu o žalobě proti rozhodnutí ministerstva ve věci azylu podle odstavců 1 a 2 má odkladný účinek.".
Poznámka pod čarou č. 6a se zrušuje.
27. § 33 zní:
 
"§ 33
Soud řízení zastaví, jestliže
a) žadatel o udělení azylu (žalobce) v průběhu řízení zemřel,
b) nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu (žalobce),
c) žadatel o udělení azylu (žalobce) v průběhu řízení neoprávněně vstoupil na území jiného státu,
d) žadateli o udělení azylu (žalobci) bylo v průběhu řízení uděleno státní občanství České republiky, nebo
e) žadatel o udělení azylu (žalobce) se nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil.".
28. V § 41 odstavec 2 zní:
"(2) Ministerstvo předá bez zbytečného odkladu cestovní doklad cizince, který pobývá v přijímacím středisku v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, policii za účelem ukončení pobytu cizince, pokud
a) nepodal žalobu1a) proti rozhodnutí o neudělení azylu nebo nemá-li žaloba odkladný účinek,
b) nepodal kasační stížnost8a).".
29. § 42 včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:
 
"§ 42
(1) Žadateli o udělení azylu hlášenému k pobytu v azylovém zařízení se poskytne
a) ubytování, strava, základní hygienické prostředky a
b) kapesné za podmínek stanovených v § 42a.
(2) Ministerstvo může mimo služeb uvedených v odstavci 1 písm. a) zajistit psychologické, zdravotní, sociální a jiné nezbytné služby a věci s ohledem na individuální potřeby žadatele o udělení azylu a podporu bezkonfliktního soužití v azylových zařízeních.
(3) Služby uvedené v odstavci 1 písm. a) a odstavci 2 se poskytují v přijímacím středisku bezplatně.
(4) Žadatel o udělení azylu hlášený k pobytu v pobytovém středisku nebo v integračním azylovém středisku se podílí na úhradě nákladů na stravu a ubytování. K úhradě nákladů za ubytování a stravu mohou být použity pouze finanční prostředky žadatele o udělení azylu, které převyšují částku životního minima stanoveného zvláštním právním předpisem9).
(5) S ohledem na možnosti azylového zařízení poskytovat stravu lze žadateli o udělení azylu namísto stravy poskytnout finanční příspěvek ve výši odpovídající částce životního minima podle zvláštního právního předpisu9). Po dobu poskytování finančního příspěvku kapesné nenáleží.
(6) V případě hodném zvláštního zřetele lze služby podle odstavce 1 nebo 2 poskytovat i mimo azylové zařízení na základě smlouvy uzavřené ministerstvem s poskytovatelem služeb.
(7) Ministerstvo vyhláškou stanoví finanční úhradu za poskytnutou stravu a ubytování ve výši průměrných nezbytných nákladů.
9) Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů.".
30. Za § 42 se vkládá nový § 42a, který zní:
 
"§ 42a
(1) Kapesné se poskytuje pouze za dobu přítomnosti žadatele o udělení azylu v azylovém zařízení.
(2) Kapesné se vyplácí ve výplatním termínu stanoveném prováděcím právním předpisem. Pokud se žadatel o udělení azylu bez závažného důvodu ve výplatním termínu k výplatě kapesného nedostaví, nárok na kapesné za dané výplatní období zaniká.
(3) Vykonává-li žadatel o udělení azylu starší 18 let ubytovaný v přijímacím nebo pobytovém středisku činnosti ve prospěch ostatních žadatelů o udělení azylu, které slouží ke snadnějšímu přizpůsobení na prostředí azylového zařízení a zároveň přispívají k řádnému chodu azylového zařízení a zlepšení vzájemného soužití, může obdržet zvýšené kapesné. Tyto činnosti lze vykonávat na základě zadání učiněného vedoucím azylového zařízení v rozsahu nejvýše 12 hodin měsíčně. Celková výše kapesného po zvýšení může činit až dvojnásobek kapesného stanoveného prováděcím právním předpisem.
(4) Ministerstvo vyhláškou stanoví výši kapesného za kalendářní den podle věku žadatele o udělení azylu a termíny výplaty kapesného pro přijímací a pobytová střediska.".
31. § 45 zní:
 
"§ 45
(1) Žadatel o udělení azylu je povinen přiznat finanční prostředky, které má k dispozici, a odevzdat věc ohrožující život či zdraví osob nebo alkohol a jinou návykovou látku.
(2) Je-li důvodné podezření, že žadatel o udělení azylu nepřiznal finanční prostředky, které má k dispozici, neodevzdal věc ohrožující život či zdraví osob nebo alkohol a jinou návykovou látku nebo skrývá něco, co lze užít jako podklad pro vydání rozhodnutí, zejména cestovní či jiný doklad, je povinen strpět osobní prohlídku a prohlídku svých věcí.
(3) Prohlídku provede policie na žádost ministerstva při příchodu cizince do přijímacího střediska nebo kdykoliv v průběhu pobytu v azylovém zařízení při zjištění důvodů podle odstavce 2. O provedení osobní prohlídky sepíše policie záznam.
(4) Osobní prohlídku vykonává osoba stejného pohlaví.
(5) Policie odebere na dobu řízení o udělení azylu věc nalezenou při osobní prohlídce nebo prohlídce věcí podle odstavce 1, která může sloužit jako důkaz v řízení o udělení azylu nebo při určování členského státu Evropské unie příslušného k posuzování žádosti o udělení azylu1c), a předá ji ministerstvu.".
32. V § 46 odst. 1 písm. c) se slova "víza k pobytu za účelem řízení o udělení azylu" nahrazují slovy "víza k pobytu do 90 dnů za účelem řízení o udělení azylu (dále jen "vízum za účelem řízení o udělení azylu")".
33. V § 46 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Za opuštění přijímacího střediska podle odstavce 1 se nepovažuje opuštění za účelem poskytnutí neodkladné zdravotní péče nebo provedení lékařského vyšetření, jež nelze v přijímacím středisku provést, zaměřeného na zjištění, zda žadatel o udělení azylu netrpí chorobou ohrožující jeho život či zdraví nebo život či zdraví jiných osob.".
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.
34. § 48 zní:
 
"§ 48
Žadatel o udělení azylu je povinen
a) dodržovat ubytovací řád pro azylová zařízení,
b) dodržovat hygienické předpisy v ubytovacích prostorách azylového zařízení a podílet se v prostorách azylového zařízení na udržování hygienického standardu stanoveného ubytovacím řádem,
c) plnit v azylovém zařízení příkazy a pokyny policie nebo ministerstva vydané při zajišťování úkolů podle tohoto zákona a
d) šetřit majetek azylového zařízení a ostatních ubytovaných.".
35. Za § 50 se vkládá nový § 50a, který zní:
 
"§ 50a
(1) Ministerstvo poskytne azylantovi, kterému bylo jako žadateli o udělení azylu poskytováno kapesné, na jeho písemnou žádost podanou nejpozději do 3 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení azylu jednorázový finanční příspěvek ve výši životního minima9).
(2) Ministerstvo azylanta písemně poučí o jeho právech a povinnostech nejpozději do 3 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení azylu.".
36. V § 54 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 9c zní:
"b) ve lhůtě uvedené ve výjezdním příkazu podle zvláštního právního předpisu9c).
9c) § 50 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 222/2003 Sb.".
37. V § 54a písmeno b) zní:
"b) cizince na základě jeho písemné žádosti podané po dobu běhu lhůty k podání žaloby proti rozhodnutí ministerstva podle § 32 odst. 1 nebo 2, do 7 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí ministerstva podle zvláštního právního předpisu1a), po dobu běhu lhůty k podání kasační stížnosti, v průběhu řízení o kasační stížnosti8a) nebo do 24 hodin po nabytí právní moci rozhodnutí o kasační stížnosti.".
38. V § 54a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Na cizince, který podal žádost o dobrovolný návrat, se pro účely poskytování zdravotní péče (§ 88), ubytování, stravy a jiných nezbytných služeb hledí jako na žadatele o udělení azylu, a to do doby vycestování nebo do doby oznámení ministerstva o tom, že ministerstvo náklady spojené s dobrovolným návratem neuhradí.".
39. V § 56a odst. 2 se za slova "rozhodnutí o neudělení azylu" vkládají slova " , zamítnutí žádosti o udělení azylu jako zjevně nedůvodné".
40. V § 57 odstavec 5 zní:
"(5) Doba platnosti průkazu žadatele o udělení azylu se stanoví shodně s dobou platnosti víza za účelem řízení o udělení azylu. Dobu platnosti průkazu žadatele o udělení azylu lze opakovaně prodlužovat. K prodloužení doby platnosti, provedení změn nebo doplnění údajů zapisovaných do průkazu žadatele o udělení azylu je nutná osobní účast žadatele o udělení azylu; ministerstvo může z důvodu hodného zvláštního zřetele povolit výjimku.".
41. V § 58 odst. 1 písm. b) se slovo "nebo" zrušuje, na konci písmene c) se tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) nabylo právní moci rozhodnutí ministerstva ve věci azylu nebo rozhodnutí soudu o žalobě proti rozhodnutí ministerstva podle zvláštního právního předpisu1a).".
42. V § 59 odst. 4, § 62 odst. 1 a 2, § 72 odst. 3 a § 78b odst. 4 se slova "odbor cizinecké a pohraniční policie" nahrazují slovy "útvar policie".
43. V § 61 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova " , kterým Česká republika udělila azyl".
44. V § 71 odst. 1 písmeno b) zní:
"b) evidenci místa pobytu žadatelů o udělení azylu a místa pobytu azylantů,".
45. V § 71 odst. 1 se na začátek písmene d) vkládá slovo "evidenci".
46. V § 71 odst. 1 písm. e) se slova "podle § 47" nahrazují slovy "podle § 4c a 47".
47. V § 71 odstavec 5 zní:
"(5) Policie vede evidenci víz udělených podle tohoto zákona, evidenci místa pobytu žadatelů o udělení azylu, místa pobytu cizinců, kteří podali kasační stížnost, a místa pobytu azylantů a evidenci daktyloskopických otisků prstů sejmutých žadateli o udělení azylu. Zpravodajské služby České republiky mohou při plnění úkolů podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů12) využívat údaje uchovávané v těchto evidencích včetně údajů osobních.".
48. V § 71 odst. 6 se za slova "odstavce 5" vkládají slova "v písemné formě".
49. V § 71 se na konci odstavce 6 doplňuje věta "Údaje uložené na technickém nosiči informací uchovává policie po dobu 20 let od roku ukončení pobytu cizince na území.".
50. V § 71a se slova "do jiných států" nahrazují slovy "do třetích zemí".
51. V § 72 odst. 1 větě druhé se slova "v den" nahrazují slovy "nejpozději do 3 dnů ode dne".
52. V § 72 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Není-li cizinec přihlášen k pobytu, je k udělení víza podle odstavce 1 a prodloužení doby pobytu podle odstavce 2 příslušný útvar policie podle sídla azylového zařízení, kde byl cizinec hlášen naposledy.".
53. V § 73 odst. 2 písm. b) se číslo "30" nahrazuje číslem "45", na konci písmene b) se čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
54. V § 73 odst. 3 se za slova "se azyl neuděluje" vkládají slova " , jímž se žádost o udělení azylu zamítá jako zjevně nedůvodná,".
55. V § 77 odstavec 2 zní:
"(2) Žadatel o udělení azylu žádá o změnu hlášeného pobytu písemnou žádostí podanou útvaru policie místně příslušnému podle nového místa pobytu. K žádosti připojí písemné potvrzení obsahující souhlas vlastníka objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a který je určen k bydlení nebo ubytování, nebo jeho vymezené části, s ohlášením změny místa pobytu; je-li vlastníkem právnická osoba, v potvrzení uvede svou obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, potvrzení dále opatří otiskem svého razítka a jménem, popřípadě jmény, příjmením a podpisem oprávněné osoby (statutárního orgánu). Policie do 15 dnů postoupí žádost spolu se svým vyjádřením ministerstvu.".
56. V § 77 odst. 4 se slova "(dále jen "útvar policie")" zrušují.
57. V § 77 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
"(6) Nové místo pobytu se dnem přihlášení stává místem hlášeného pobytu žadatele o udělení azylu. Žadatel o udělení azylu je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po přihlášení předložit ministerstvu ke kontrole průkaz žadatele o udělení azylu.".
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.
58. V § 77 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
"(8) O odvolání proti rozhodnutí o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu rozhoduje Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie.".
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.
59. V § 77 odst. 9 se číslo "6" nahrazuje číslem "7".
60. V § 78b nadpis zní: "Pobyt na vízum k pobytu nad 90 dní za účelem strpění pobytu na území".
61. V § 78b odstavec 1 zní:
"(1) Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území (dále jen "vízum za účelem strpění pobytu") udělí útvar policie příslušný podle místa, kde je cizinec hlášen k pobytu. Není-li hlášen k pobytu, je příslušným útvar policie podle místa, kde byl cizinec hlášen k pobytu naposledy. Cizinci umístěnému v přijímacím středisku v tranzitním prostoru mezinárodního letiště vízum za účelem strpění pobytu udělí referát cizinecké a pohraniční policie s působností na tomto mezinárodním letišti. Vízum za účelem strpění pobytu se udělí na žádost cizince, který předloží doklad o podání kasační stížnosti proti rozhodnutí soudu o žalobě proti rozhodnutí ministerstva ve věci azylu. Vízum za účelem strpění pobytu nelze udělit, pokud cizinec podává opakovaně kasační stížnost proti rozhodnutí krajského soudu, ačkoliv již o kasační stížnosti proti tomuto rozhodnutí bylo pravomocně rozhodnuto, nebo pokud cizinec na území pobývá na základě povolení k pobytu podle zvláštního právního předpisu4).".
62. V § 78b odst. 2 se věta první nahrazuje větou "Časovou platnost víza za účelem strpění pobytu policie stanoví na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na dobu 1 roku; na žádost cizince policie dobu platnosti víza prodlouží, a to i opakovaně.".
63. V § 78b se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Právní postavení cizince pobývajícího na území s uděleným vízem za účelem strpění pobytu se řídí zákonem o pobytu cizinců na území České republiky4), pokud tento zákon nestanoví jinak.".
64. V § 79 odst. 3 se slova " ; ministerstvo může ve zřetele hodném případě udělit výjimku" zrušují.
65. V § 79 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:
"(5) Ministerstvo může výjimečně povolit poskytnutí stravy a ubytování v azylovém zařízení osobám jiným, než jsou uvedeny v odstavcích 1 až 3, a to zejména
a) nezletilému rodinnému příslušníku, u něhož bylo řízení o udělení azylu ukončeno, pokud jeho zákonný zástupce je žadatelem o udělení azylu, nejdéle však do ukončení řízení o udělení azylu,
b) zákonnému zástupci, u něhož bylo řízení o udělení azylu ukončeno, pokud nezletilý rodinný příslušník je žadatelem o udělení azylu, nejdéle však do ukončení řízení o udělení azylu,
c) státnímu občanu České republiky, jenž je zákonným zástupcem žadatele o udělení azylu, nebo
d) státnímu občanu České republiky, jehož zákonným zástupcem je žadatel o udělení azylu.
(6) Ministerstvo vytváří podmínky pro bezpečný pobyt v azylových zařízeních a k rozvoji podpory soužití žadatelů o udělení azylu nebo azylantů s obyvatelstvem.".
66. V § 81 odst. 1 písm. b) se slova "do 15 let" nahrazují slovy "do 18 let".
67. Za § 81 se vkládá nový § 81a, který zní:
 
"§ 81a
(1) Osoba ubytovaná v přijímacím nebo pobytovém středisku nesmí do tohoto střediska vnášet, ani v tomto středisku vyrábět, přechovávat a konzumovat alkohol a jiné návykové látky, vyrábět a přechovávat věci, které by mohly být použity k ohrožení bezpečnosti osob a majetku nebo které by svým množstvím nebo povahou mohly narušovat pořádek nebo škodit zdraví.
(2) Ministerstvo může věci uvedené v odstavci 1 odebrat a uložit je do úschovy. Osobě se věc navrátí po nabytí právní moci rozhodnutí ve věci azylu nebo při jejím odchodu na adresu místa hlášeného pobytu mimo azylové zařízení, s výjimkou věcí, které se rychle kazí, a alkoholu nebo jiné potraviny, které nebyly odebrány v neporušených originálních obalech. Stejně postupuje ministerstvo, jedná-li se o věci odebrané policií osobám při osobní prohlídce a předané ministerstvu k úschově.".
68. V § 82 odst. 1 se slova "30 dnů" nahrazují slovy "10 dnů v kalendářním měsíci".
69. V § 82 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
"(3) Ministerstvo může povolit opuštění pobytového střediska na další dny v kalendářním měsíci nad dobu stanovenou v odstavci 1, nebrání-li to řádnému provádění azylového řízení.
(4) V případě nedodržení oznámené nebo schválené délky opuštění pobytového střediska může být žadateli o udělení azylu pobytovým střediskem v souvislosti s možnostmi tohoto střediska zajištěna náhradní forma ubytování na dobu nezbytně nutnou.".
70. V § 83 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Ministerstvo nebo provozovatel azylového zařízení je oprávněno kontrolovat dodržování ubytovacího řádu. Do místností určených pro ubytování může zástupce ministerstva nebo provozovatele azylového zařízení vstupovat pouze s vědomím ubytovaného; bez jeho vědomí je takový vstup možný pouze v případě bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo majetku.".
71. § 84 včetně nadpisu zní:
 
"§ 84
Příspěvek obci
Ministerstvo poskytuje obci příspěvek na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území. O výši příspěvku obci na kalendářní rok rozhoduje vláda.".
72. V § 85a odstavec 1 zní:
"(1) Prohlášením o azylu zaniká platnost víza uděleného podle zvláštního právního předpisu4).".
73. V § 86 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
"(1) Ministerstvo bez zbytečného odkladu informuje policii a zpravodajské služby České republiky o cizincích, kterým byl pravomocně udělen nebo odejmut azyl.".
Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.
74. V § 87 odst. 1 větě první se slova "spolehlivému zjištění skutečného stavu věci" nahrazují slovy "zjištění podkladů pro vydání rozhodnutí".
75. V § 87 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Organizační složka státu zřízená ministerstvem (§ 92c) a zpravodajské služby České republiky si vzájemně prostřednictvím ministerstva na základě žádosti poskytují informace náležející do oboru jejich působnosti, které zjistily při plnění úkolů podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů12). Zpravodajská služba České republiky poskytnutí informace odmítne, pokud by tím bylo ohroženo plnění jejích úkolů.".
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.
76. V § 87 odst. 6 se slovo "oznámení" nahrazuje slovem "žádosti".
77. V § 87 se doplňuje odstavec 8, který zní:
"(8) Cestovní doklad cizince, který si jeho držitel po pravomocném ukončení řízení o udělení azylu nepřevzal, předá ministerstvo policii. Policie neplatný cestovní doklad vrátí jako doklad na území nalezený státu, který jej vydal. Obdobně postupuje i v případě cestovního dokladu, jehož držitel se na území nenachází.".
78. Za § 87 se vkládá nový § 87a, který zní:
 
"§ 87a
(1) Na cizince se po dobu běhu lhůty pro podání žaloby podle § 32 odst. 1 nebo 2, která má odkladný účinek, hledí jako na žadatele o udělení azylu pro účely poskytování zdravotní péče a služeb podle § 42, s výjimkou kapesného. Finanční příspěvek (§ 43) poskytnout nelze.
(2) Cizinec, který podá žalobu po uplynutí lhůty podle § 32 odst. 1 nebo 2, nemá nárok na péči a služby podle odstavce 1. Poskytnout nelze ani finanční příspěvek (§ 43).".
79. V § 88 odst. 1 se za slova "strpění pobytu," vkládají slova "a jeho dítěti narozenému na území".
80. V § 88 odstavec 2 zní:
"(2) Náklady spojené s poskytováním zdravotní péče podle odstavce 1 nese stát; náklady vzniklé zdravotnickému zařízení jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.".
81. V § 88 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
82. Za § 89 se vkládá nový § 89a, který zní:
 
"§ 89a
Ministerstvo zajistí nezletilým žadatelům o udělení azylu školní potřeby v rámci rozsahu povinné školní docházky.".
83. Za § 92a se vkládají nové § 92b a 92c, které znějí:
 
"§ 92b
(1) Na řízení o udělení vstupního víza, víza za účelem řízení o udělení azylu a víza za účelem strpění pobytu se nevztahuje správní řád.
(2) Po ukončení řízení útvar policie vízum podle odstavce 1 vyznačí do cestovního dokladu anebo na hraniční průvodku nebo žadateli sdělí, že se jeho žádosti nevyhovuje.
 
§ 92c
Úkoly ministerstva podle § 4b, 10b, 10c, § 34 odst. 2, § 42 odst. 1 až 6, § 42a odst. 1 až 3, § 43 odst. 7, § 45 odst. 3, § 46 odst. 6, § 48 písm. c), § 50a, 54a, § 73 odst. 2, § 77 odst. 1, § 78c, § 78d odst. 5, § 79 odst. 5 a 6, § 80 odst. 2 a 3, § 81a odst. 2, § 82 odst. 4, § 83 odst. 1 a 5, § 88 a 89a lze pověřit organizační složku státu zřízenou ministerstvem.".
84. Nad § 93 se vkládá nadpis, který zní: "Správní delikty".
85. § 93 a 93a včetně nadpisů znějí:
 
"§ 93
Přestupky
(1) Cizinec se dopustí přestupku tím, že
a) po prohlášení o azylu se ve stanovené lhůtě nedostaví do přijímacího střediska,
b) nesplní povinnost vycestovat (§ 54),
c) poruší povinnost zdržovat se v přijímacím středisku v tranzitním prostoru mezinárodního letiště podle § 73 odst. 3,
d) při podání žádosti o udělení azylu neodevzdá či nepředloží svůj cestovní doklad,
e) se neoprávněně zdržuje v azylovém zařízení,
f) opustí území, na němž má povinnost se v souladu s omezením územní platnosti víza zdržovat,
g) odmítne strpět osobní prohlídku nebo prohlídku svých věcí podle § 4c, nebo
h) odmítne strpět sejmutí daktyloskopických otisků prstů nebo pořízení obrazového záznamu podle § 4c.
(2) Žadatel o udělení azylu se dopustí přestupku tím, že
a) neprodleně neodevzdá nebo nepředloží svůj cestovní doklad, který získal až v průběhu azylového řízení,
b) odmítne strpět osobní prohlídku nebo prohlídku svých věcí podle § 45 odst. 2,
c) poruší povinnost podle § 46 odst. 1 nebo 2,
d) odmítne strpět sejmutí daktyloskopických otisků prstů, pořízení obrazového záznamu nebo zdravotní prohlídku,
e) úmyslně poškodí, zničí, či jinak zneužije průkaz žadatele o udělení azylu, nebo poškození, zničení, ztrátu či odcizení průkazu žadatele o azyl neprodleně neohlásí policii,
f) neodevzdá neprodleně neplatný průkaz žadatele o udělení azylu policii nebo ministerstvu,
g) nepožádá o prodloužení pobytu za účelem řízení o udělení azylu podle § 72 odst. 2 nebo o prodloužení pobytu požádá až po uplynutí doby platnosti víza,
h) opustí pobytové středisko, v němž je hlášen k pobytu, na dobu delší než 10 dnů v kalendářním měsíci, nebo se nevrátí po uplynutí doby, na kterou se souhlasem ministerstva pobytové středisko opustil,
i) náležitě neoznámí ministerstvu opuštění pobytového střediska, v němž je hlášen k pobytu, na dobu delší než 24 hodin,
j) se neoprávněně zdržuje v azylovém zařízení,
k) opustí území, na němž má povinnost se v souladu s omezením územní platnosti víza zdržovat,
l) zatají majetkové a finanční poměry,
m) nedostaví se osobně k prodloužení platnosti, k provedení změn či doplnění údajů zapisovaných do průkazu žadatele o udělení azylu, ačkoliv mu ministerstvem nebyla povolena výjimka z povinnosti osobní účasti,
n) opustí přijímací či pobytové středisko po doručení rozhodnutí o zastavení řízení z důvodu nepřípustnosti žádosti,
o) nesplní v azylovém zařízení příkaz nebo pokyn policie nebo ministerstva (§ 48), nebo
p) úmyslně poškodí majetek azylového zařízení nebo ostatních ubytovaných.
(3) Azylant se dopustí přestupku tím, že
a) úmyslně poškodí, zničí, nebo jinak zneužije průkaz povolení k pobytu azylanta nebo cestovní doklad, nebo poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení průkazu povolení k pobytu, nebo cestovního dokladu, neprodleně nenahlásí policii,
b) nepožádá neprodleně policii o vydání nového průkazu povolení k pobytu azylanta, ztratil-li svoji dosavadní platnost, nebo před uplynutím jeho platnosti nepožádá policii o prodloužení doby platnosti průkazu povolení k pobytu azylanta,
c) neodevzdá neprodleně průkaz povolení k pobytu azylanta nebo cestovní doklad policii v případě odnětí nebo zániku azylu, d) neodevzdá neprodleně neplatný průkaz povolení k pobytu azylanta nebo cestovní doklad policii,
e) neoznámí policii pobyt mimo území delší než 365 dní,
f) nestrpí provedení identifikačních úkonů (§ 53), nebo
g) se neoprávněně zdržuje v azylovém zařízení.
(4) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) neprodleně neodevzdá ministerstvu nebo policii nalezený nebo jinak získaný průkaz žadatele o udělení azylu, průkaz povolení k pobytu azylanta nebo cestovní doklad, nebo
b) poruší zákaz stanovený osobám ubytovaným v přijímacím nebo pobytovém středisku (§ 81a odst. 1).
(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 a odstavce 4 písm. b) lze uložit pokutu do 2 000 Kč a za přestupek podle odstavce 4 písm. a) lze uložit pokutu do 1 000 Kč.
 
§ 93a
Správní delikt právnické osoby
(1) Zdravotnické zařízení se dopustí správního deliktu tím, že neumožní činit nezbytné úkony v souvislosti s řízením o udělení azylu (§ 56b).
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10 000 Kč. ".
86. Za § 93a se vkládá nový § 93b, který včetně poznámek pod čarou č. 13a, 13b a 14 zní:
 
"§ 93b
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby13a) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(6) Pokuty vybírá a vymáhá místně příslušný celní úřad13b). Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
(7) Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu14).
13a) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
13b) § 5 odst. 4 písm. m) zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky.
14) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Právní postavení cizince, o jehož kasační stížnosti proti rozhodnutí krajského soudu, vydanému do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebylo dosud rozhodnuto, se po dobu řízení o kasační stížnosti řídí dosavadními právními předpisy.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna soudního řádu správního
Čl.III
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 16 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
"b) předsedy a čtyř soudců, rozhoduje-li o kasační stížnosti ve věcech azylu,".
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).
2. V § 16 odst. 3 písm. a) se slova "písm. b)" nahrazují slovy "písm. c)".
3. V § 31 odst. 2 se za slovo "přestupků," vkládá slovo "azylu,".
4. V § 35 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Domáhá-li se soudní ochrany účastník žalobou ve věci azylu, může být zastoupen též právnickou osobou, vzniklou na základě zvláštního zákona6), k jejímž činnostem, uvedeným ve stanovách, patří poskytování právní pomoci uprchlíkům. Za právnickou osobu jedná k tomu pověřený její zaměstnanec nebo člen, který má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.". Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.
5. Za § 104 se vkládá nový § 104a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 104a
Nepřijatelnost
(1) Jestliže kasační stížnost ve věcech azylu svým významem podstatně nepřesahuje vlastní zájmy stěžovatele, odmítne ji Nejvyšší správní soud pro nepřijatelnost.
(2) K přijetí usnesení podle odstavce 1 je třeba souhlasu všech členů senátu.
(3) Usnesení podle odstavce 1 nemusí být odůvodněno.".
Čl.IV
Přechodné ustanovení
O kasační stížnosti ve věci azylu podané proti rozhodnutí krajského soudu vydanému do dne nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodne Nejvyšší správní soud podle dosavadních právních předpisů.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o zaměstnanosti
Čl.V
V § 97 písm. g) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se slova "nebo kterému bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu" zrušují.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl.VI
V § 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 198/2002 Sb. a zákona č. 222/2003 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které včetně poznámky pod čarou č. 16b zní:
"p) žadatele o udělení azylu a jeho dítě narozené na území, cizince, jemuž bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu, a jeho dítě narozené na území16b), pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.
16b) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.".
 
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl.VII
Tento zákon nabývá účinnosti 30. dnem po dni jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Související dokumenty