350/2005 Sb. , kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Schválený:
350/2005 Sb.
ZÁKON
ze dne 5. srpna 2005,
kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o azylu
Čl.I
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb. a zákona č. 57/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova " , má-li tato žaloba odkladný účinek".
2. V § 2 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 4 až 8.
3. V § 2 se doplňuje odstavec 9, který zní:
"(9) Rozhodnutím ministerstva ve věci azylu se pro účely tohoto zákona rozumí rozhodnutí o udělení nebo neudělení azylu, rozhodnutí o zastavení řízení, rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení azylu jako zjevně nedůvodné a rozhodnutí o odnětí azylu.".
4. Nadpis hlavy II zní: "Prohlášení o úmyslu požádat o azyl, vízum a doprava cizince do azylového zařízení".
5. V § 3a písm. a) se na konci textu bodu 1 doplňují slova " , nejde-li o cizince předávaného podle mezinárodní smlouvy nebo právního předpisu Evropských společenství2a)".
Poznámka pod čarou č. 2a zní:
"2a) § 129 zákona č. 326/1999 Sb.".
6. V § 3a písm. a) bod 3 zní:
"3. na oblastním ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie (dále jen "útvar policie") za podmínky, že se dostavil dobrovolně, nebo".
7. V § 3a písm. a) bodě 4 se za slovo "cizinců,3)" vkládají slova "s výjimkou cizince zajištěného za účelem jeho předání nebo průvozu podle mezinárodní smlouvy nebo právního předpisu Evropských společenství2a),".
8. V § 3c odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo "bezplatného" zrušuje a za slova "stravy a jiných" se vkládá slovo "nezbytných".
9. V § 3c odst. 1 písm. a).a se slova "vstupního víza" nahrazují slovy "víza k pobytu do 90 dnů za účelem podání žádosti o udělení azylu (dále jen "vstupní vízum")".
10. V § 3d odst. 1, § 3e odst. 1, § 4 odst. 1 a § 77 odst. 4 se slova "odboru cizinecké a pohraniční policie" nahrazují slovy "útvaru policie".
11. Za § 4b se vkládá nový § 4c, který zní:
 
"§ 4c
(1) Cizinec, který učinil prohlášení o azylu, je povinen strpět sejmutí daktyloskopických otisků prstů a pořízení obrazového záznamu s cílem zjistit nebo ověřit jeho totožnost. Sejmutí otisků zajišťuje policie, pořízení obrazového záznamu zajišťuje ministerstvo.
(2) Cizinec, který učinil prohlášení o azylu, je dále povinen strpět osobní prohlídku a prohlídku svých věcí v případě důvodného podezření, že skrývá něco, co lze užít jako podklad pro vydání rozhodnutí, zejména cestovní či jiný doklad, nebo věc ohrožující život či zdraví osob nebo alkohol a jinou návykovou látku. Na osobní prohlídku a prohlídku věcí cizince se § 45 použije obdobně.".
12. V § 10 odst. 5 se za slovo "odkladu" vkládá slovo "písemně".
13. V § 16 odst. 1 se na konci písmene i) doplňuje slovo "nebo", v písmenu j) se slovo " , nebo" nahrazuje tečkou a písmeno k) se zrušuje.
14. V § 16 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Jako zjevně nedůvodná se zamítne i žádost o udělení azylu, je-li z postupu žadatele patrné, že ji podal s cílem vyhnout se hrozícímu vyhoštění, vydání nebo předání k trestnímu stíhání do ciziny, ačkoliv mohl požádat o udělení azylu dříve, a pokud žadatel neprokáže opak.".
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
15. V § 17 odst. 1 písm. a), § 25 písm. d) a § 49a se slova "spolehlivé zjištění skutečného stavu věci" nahrazují slovy "zjištění podkladů pro vydání rozhodnutí".