465/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Schválený:
465/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 6. prosince 2011,
kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Změna: 496/2012 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna rozpočtových pravidel
Čl. I
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 139/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 3 písm. e) se za slovo „poskytnuty“ vkládají slova „ , porušení účelu nebo podmínek, za kterých byly prostředky zařazeny do státního rozpočtu nebo přesunuty rozpočtovým opatřením a v rozporu se stanoveným účelem nebo podmínkami vydány“.
2. V § 3 písm. j), § 9 odst. 1, § 11a, § 15 odst. 1 písm. c), § 33 odst. 1 písm. d), § 34 odst. 1 a v § 37 odst. 3, 4 a 8 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
3. V § 6 odst. 1 písm. c) se slova „Evropských společenství5a)“ nahrazují slovy „Evropské unie5a)“. Poznámka pod čarou č. 5a zní:
„5a) Článek 2 odst. 3 rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství.“.
4. V § 6 odst. 1 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní:
„o) prostředky, které byly připsány nebo odvedeny na účty Národního fondu a nemohou být zařazeny mezi prostředky uvedené v § 37 odst. 1,“.
Dosavadní písmena o) a p) se označují jako písmena p) a q).
5. V § 7 odst. 1 písm. j) se slova „a nadačním fondům“ nahrazují slovy „ , nadačním fondům a obecně prospěšným společnostem“.
6. V § 7 odst. 1 písm. p) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „příspěvky“ se vkládají slova „a dotace“.
7. V § 7 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Ze státního rozpočtu se poskytují Národnímu fondu prostředky určené jako zálohy na úhradu realizovaných kursových rozdílů vzniklých na bankovních účtech Národního fondu. Záloha je čerpána v případě, že kursové ztráty převyšují kursové zisky za běžný rozpočtový rok. V případě, že kursové zisky převyšují kursové ztráty za běžný rozpočtový rok, tento rozdíl zvyšuje výši poskytnuté zálohy. Ke konci běžného rozpočtového roku se tyto prostředky vyúčtovávají. Zůstatek zálohy po vyúčtování se do státního rozpočtu nepřevádí a použije se v následujících letech.
(4) Ze státního rozpočtu se převádějí do Národního fondu prostředky ve výši výdajů, které byly z Národního fondu vynaloženy na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, o kterých správce kapitoly dodatečně rozhodl, že budou financovány pouze ze státního rozpočtu; na základě tohoto rozhodnutí správce kapitoly nelze zvýšit rozpočet výdajů příslušné kapitoly.“.
8. V § 9 odst. 1 se slovo „produktu11f)“ nahrazuje slovem „důchodu11f)“.
Poznámka pod čarou č. 11f zní:
„11f) Článek 2 odst. 1 písm. b) a c) rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství.“.
9. Poznámky pod čarou č. 13a a 14a včetně odkazů na poznámky pod čarou se zrušují.
10. V § 12 odst. 1 se slova „s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku“ nahrazují slovy „jeho udržování, opravy, popřípadě i jiné výdaje a činnosti sloužící k dosažení stanovených cílů“.
11. V § 13 odst. 3 písm. a) a c) se číslo „100 000 000“ nahrazuje číslem „200 000 000“.
12. V § 13 odst. 4 se slova „v jejich“ nahrazují slovy „a jejich“.
13. V § 14 odst. 2 se za slova „agentura České republiky“ vkládají slova „ , Technologická agentura České republiky“.
14. V § 14 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo částku, do jejíž výše může být dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta“.
15. V § 14 odst. 3 písm. h) se slova „nebo f“ nahrazují slovy „ , f) nebo h)“.
16. V § 14 odst. 5 a 6 se za slova „písm. f)“ vkládají slova „nebo h)“.
17. V § 14 odst. 6 se věty druhá až poslední nahrazují větami „Při stanovení nižšího odvodu uvede poskytovatel procentní rozmezí vztahující se buď k celkové částce dotace nebo k částce, ve které byla porušena rozpočtová kázeň; přitom přihlédne k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení cíle dotace. Poskytovatel může také stanovit nižší odvod za porušení povinnosti dané právním předpisem; v tom případě postupuje obdobně.“.
18. V § 14 odst. 7 se za slova „Evropské unie“ vkládají slova „a finančních mechanismů“.
19. V § 14 se doplňuje odstavec 13, který zní:
„(13) Poskytovatel
a) může změnit v rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci práva nebo povinnosti uvedené v odstavci 3 písm. c), e) až h, j) a k) na základě žádosti příjemce,
b) provede písemně opravu zřejmých nesprávností, kterými jsou zejména chyby v psaní a počtech, vydáním opravného rozhodnutí, které doručí příjemci dotace nebo návratné finanční výpomoci.“.
20. Za § 14 se vkládají nové § 14a až 14e, které znějí:
 
㤠14a
(1) Jestliže příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci, který má právní formu obchodní společnosti nebo družstva, se chce zúčastnit fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka jako zanikající obchodní společnost nebo zanikající družstvo, a má zájem, aby na právního nástupce přešly práva a povinnosti z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci (dále jen „žadatel“), je povinen nejpozději 60 dnů přede dnem zveřejnění projektu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka požádat o souhlas s přechodem práv a povinností z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci toho, kdo mu dotaci nebo návratnou finanční výpomoc poskytl.
(2) K žádosti podle odstavce 1 přiloží žadatel návrh projektu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka a jeho odůvodnění, zejména s ohledem na skutečnost, zda i poté, co nastanou účinky fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka, bude účel, pro který byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta, zachován. Návrh projektu rozdělení musí obsahovat i určení, na jakého právního nástupce mají práva a povinnosti z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci přejít.
(3) Poskytovatel si může ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne obdržení žádosti vyžádat od žadatele doplňující informace tak, aby mohl řádně žádost posoudit, se stanovením doby, do kdy musí být informace poskytnuta. Nebudou-li žadatelem poskytnuty požadované informace ve stanovené době, může poskytovatel žádost zamítnout. Ustanovení § 14b se použije obdobně.
(4) Poskytovatel žádosti vyhoví, není-li fúzí, rozdělením nebo převodem jmění na společníka ohrožen účel, pro který byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta, nejsou-li tu jiné závažné důvody, které by udělení takového souhlasu bránily.
(5) Rozhodnutí, jímž poskytovatel uděluje souhlas s přechodem práv a povinností z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci, musí obsahovat i určení osoby, na kterou práva a povinnosti z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci mají přejít, a označení rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jehož se týká souhlas s přechodem práv a povinností.
(6) Právní účinky rozhodnutí podle odstavce 5 nastávají dnem právních účinků fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka.
 
§ 14b
Jestliže poskytovatel s přechodem práv a povinností z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci nesouhlasí, žádost o souhlas podle § 14a odst. 1 zamítne a rozhodne o povinnosti příjemce vrátit vyplacenou dotaci nebo návratnou finanční výpomoc nebo její část v závislosti na době, po kterou byly plněny podmínky jejího poskytnutí, nebo na tom, do jaké míry je ohrožen její účel, a to ve lhůtě určené v rozhodnutí, nejpozději však do dne podání návrhu na zápis fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku nebo do zahraničního obchodního rejstříku. Nejsou-li prostředky podle věty první vráceny v určené lhůtě, je příjemce povinen vrátit tyto prostředky spolu s úrokem ve výši, která odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém došlo k vrácení dotace poskytovateli, zvýšené o 10 procentních bodů; úrok se počítá ode dne následujícího po uplynutí lhůty.
 
§ 14c
Nemá-li příjemce dotace zájem, aby práva a povinnosti z rozhodnutí o dotaci nebo návratné finanční výpomoci přešla při fúzi, rozdělení nebo převodu jmění na společníka na jeho právního nástupce, vrátí příjemce vyplacenou dotaci nebo návratnou finanční výpomoc spolu s úrokem, který odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém došlo k vrácení dotace poskytovateli, zvýšené o 10 procentních bodů, nejpozději 60 dnů přede dnem zveřejnění projektu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka. Úrok se počítá ode dne, kdy prostředky dotace byly připsány na účet příjemce, byly poprvé čerpány z rozpočtového výdajového účtu nebo byly čerpány z účtů ve vybraných bankách (§ 16 odst. 2).
 
§ 14d
(1) Zanikající obchodní společnost nebo družstvo oznámí způsobem, jakým byl zveřejněn projekt fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka, ještě před podáním návrhu na zápis fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka obchodnímu rejstříku nebo zahraničnímu obchodnímu rejstříku, že
a) vrátila dotaci nebo návratnou finanční výpomoc podle § 14c,
b) byl udělen souhlas s přechodem práv a povinností z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle § 14a odst. 5, nebo
c) byl zamítnut souhlas s přechodem práv a povinností z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle § 14b a že byla splněna povinnost uložená tímto rozhodnutím.
(2) Právní nástupce příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci odpovídá za porušení rozpočtové kázně i v případě, že k porušení rozpočtové kázně došlo předtím, než nastaly právní účinky fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka, i když na něj práva a povinnosti z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci nepřešly. Je-li právních nástupců příjemce více, odpovídají za porušení rozpočtové kázně všichni společně a nerozdílně.
(3) Ustanovení § 14a až § 14d odst. 1 a 2 se použijí přiměřeně i při přemístění sídla české obchodní společnosti nebo družstva do zahraničí a při slučování, splývání a rozdělování školských právnických osob.
 
§ 14e
(1) Poskytovatel nemusí vyplatit část dotace domnívá-li se, že došlo k porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, a to do výše, která je stanovena v rozhodnutí o poskytnutí dotace jako nejvyšší možná výše odvodu za porušení rozpočtové kázně. Přitom přihlédne k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení cíle dotace.
(2) V případě, že poskytovatel provede při proplácení dotace opatření podle odstavce 1, informuje o něm písemně příjemce a příslušný finanční úřad, a to včetně jeho rozsahu a odůvodnění.
(3) Provede-li poskytovatel opatření podle odstavců 1 a 2, může pokračovat v proplácení zbývající části dotace.
(4) Na opatření podle odstavců 1 až 3 se nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání.“.
21. V § 15 odst. 1 písm. e) se slova „Komise Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské komise“.
22. V § 16 odst. 2 písm. c) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
23. V § 21 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Účelově přesunuté prostředky nemohou být předmětem dalšího rozpočtového opatření, kterým by se měnil účel jejich použití. V případě, že nebudou spotřebovány v běžném rozpočtovém roce, mohou být v letech následujících použity pouze na stanovený účel.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
24. V § 21 se odstavec 5 zrušuje.
25. V § 23 odst. 1 písmeno e) zní:
„e) snížení nebo přesun příjmů za předpokladu, že se nezmění saldo rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly,“.
26. V § 23 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) snížení nebo zvýšení jednoho závazného ukazatele rozpočtu výdajů.“.
27. V § 24 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až g), která znějí:
„e) povolit bez omezení přesuny prostředků zabezpečených ve státním rozpočtu, jestliže je dodržena jejich účelovost daná závazným ukazatelem státního rozpočtu,
f) povolit přesun příjmů, rozpočtovaných jako příjmy z rozpočtu Evropské unie nebo z finančních mechanismů, souvztažně s přesunem výdajů rozpočtovaných jako výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo z finančních mechanismů, bez dopadu na saldo rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly,
g) povolit snížení nebo zvýšení jednoho závazného ukazatele rozpočtu výdajů do 10 % částky schválené zákonem o státním rozpočtu za předpokladu, že se nezmění saldo příjmů a výdajů kapitoly.“.
28. V § 24 odst. 3 se za slovo „ukazateli“ vkládají slova „nebo změnu jednoho ukazatele“.
29. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který zní:
 
㤠24a
Vyhoví-li ministerstvo žádosti o rozpočtové opatření obsahující náležitosti podle § 26 odst. 2, stanoví účel nebo podmínky použití prostředků, případně může při přesunech podle § 24 odst. 1 písm. e) nebo f) stanovit nižší odvod za porušení rozpočtové kázně. V tom případě postupuje podle § 14 odst. 6 obdobně.“.
30. V § 25 odst. 1 písm. c) se slova „státu. Tyto“ nahrazují slovy „státu, pokud v písmenu e) není stanoveno jinak; tyto“.
31. V § 25 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) povinny vázat prostředky státního rozpočtu v případě dodatečného rozhodnutí správce kapitoly o tom, že projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie budou financovány pouze ze státního rozpočtu; vázání se provede ve výši, která odpovídá částce vynaložené na financování daného projektu jako podíl spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie, snížené o výdaje, které byly převedeny do Národního fondu podle § 7 odst. 4.“.
32. V § 25 odst. 11 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.
33. V § 26 písm. a) se slova „a) a b)“ nahrazují slovy „a) a c) až f)“.
34. V § 26 písm. g) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „paragrafu“ se vkládají slova „a zdrojové jednotky“.
35. V § 26 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Organizační složka státu, jejíž rozpočet výdajů se snižuje podle § 24 odst. 1 písm. e) nebo f), může stanovit účel nebo podmínky použití přesunovaných prostředků. Může také stanovit nižší odvod za porušení rozpočtové kázně vztahující se buď k celkové částce přesunu nebo k částce, ve které byla porušena rozpočtová kázeň. V tomto případě postupuje podle § 14 odst. 6 obdobně. V případě, že se při takovém přesunu snižuje rozpočet kapitoly, uplatňuje požadované náležitosti správce kapitoly při žádosti o rozpočtové opatření.“.
36. V § 29 odst. 3 se slova „závěrečné účty státních fondů“ nahrazují slovy „informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů“.
37. V § 29 odst. 4 se slova „poté, kdy ho vezme na vědomí Poslanecká sněmovna uveřejní ministerstvo“ nahrazují slovy „po projednání v Poslanecké sněmovně uveřejní ministerstvo spolu se stanoviskem Poslanecké sněmovny“.
38. V § 33 odst. 2 se slovo „ , i)“ zrušuje.
39. V § 34 odst. 1 se slovo „produktu11e)“ nahrazuje slovem „důchodu11f)“.
40. V § 34 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.
41. V § 36 odst. 2 písmeno c) zní:
„c) pohledávky státu z úvěrů a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státních finančních aktiv, jakož i pohledávky ze státních záruk realizovaných ze státních finančních aktiv a pohledávky státu, které mu postoupily jiné subjekty,“.
42. V § 37 odst. 1 písm. a) se slova „svěřují Evropská společenství“ nahrazují slovy „svěřuje Evropská unie“.
43. V § 37 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , včetně úroků z nich“.
44. V § 37 odstavec 6 zní:
„(6) Úroky vzniklé z uložení peněžních prostředků uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) na účtech Národního fondu jsou příjmem státního rozpočtu, pokud předpis Evropské unie nestanoví jinak.“.
45. V § 38 odst. 3 se slova „Komise Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropská komise“.
46. V § 38 odst. 4 se slova „Komisí Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropskou komisí“.
47. V § 44 odst. 1 písm. g) se číslo „10“ nahrazuje číslem „9“.
48. V § 44 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až j), která znějí:
„h) nepřevedení prostředků, které byly soustředěny na účtu cizích prostředků v rámci finančního vypořádání, na účet státního rozpočtu v termínech stanovených pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem vyhláškou vydanou podle § 75 tohoto zákona,
i) nevrácení prostředků podle § 14 odst. 8 v termínu stanoveném v rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatelem do státního rozpočtu nebo Národního fondu,
j) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, rozhodnutím nebo dohodou o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, které přímo souvisí s účelem, na který byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta a ke kterému došlo před přijetím peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních aktiv a které trvá v okamžiku přijetí prostředků na účet příjemce; prvním dnem porušení rozpočtové kázně je den jejich přijetí příjemcem; penále za porušení rozpočtové kázně se počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce na základě platebního výměru odvod uhradit.“.
49. V § 44 odst. 2 písm. e) a f) se slova „rozpočtu Evropské unie nebo z finančních mechanismů“ nahrazují slovy „Národního fondu“.
50. V § 44 odst. 2 se za písmeno f) vkládají nová písmena g) a h), která znějí:
„g) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie kromě prostředků z Národního fondu,
h) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie kromě prostředků z Národního fondu,“.
Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena i) a j).
51. V § 44 odst. 3 písm. a) se slova „a e)“ nahrazují slovy „ , e) a g)“.
52. V § 44 odst. 3 písm. b) se slova „a f)“ nahrazují slovy „ , f) a h)“.
53. V § 44 odst. 3 písm. c) se slova „písm. g)“ nahrazují slovy „písm. i)“ a slova „a e)“ se nahrazují slovy „ , e) a g)“.
54. V § 44 odst. 3 písm. d) se slova „písm. h)“ nahrazují slovy „písm. j)“ a slova „a f)“ se nahrazují slovy „ , f) a h)“.
55. V § 44 odst. 4 písm. a) se slova „které jsou právem Evropských společenství určeny na její určité výdaje,“ zrušují.
56. V § 44 odst. 4 písmeno e) zní:
„e) podle odstavce 2 písm. e) peněžní prostředky ve výši, v níž má obdržet na svůj příjmový účet státního rozpočtu peněžní prostředky z Národního fondu, nebo ve výši, již jí oznámil správce kapitoly,“.
57. V § 44 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:
„g) podle odstavce 2 písm. g) peněžní prostředky ve výši, v níž má obdržet na svůj příjmový účet státního rozpočtu peněžní prostředky z rozpočtu Evropské unie kromě prostředků z Národního fondu, nebo ve výši, kterou jí oznámil správce kapitoly,
h) podle odstavce 2 písm. h) peněžní prostředky označené podle písmene g), které poskytla.“.
58. V § 44 odst. 5 písm. a), b) a c) se slova „které jsou právem Evropských společenství nebo jeho rozhodnutím určeny na určité výdaje této organizační složky státu,“ zrušují.
59. V § 44 odst. 5 písm. c) se slova „podle dohody s Evropskými společenstvími nebo jiných právních aktů“ zrušují a slova „rozpočtu Evropské unie“ se nahrazují slovy „Národního fondu“.
60. V § 44 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) podle odstavce 2 písm. g), a výši této části, jestliže má obdržet na svůj příjmový účet státního rozpočtu peněžní prostředky z rozpočtu Evropské unie kromě prostředků z Národního fondu.“.
61. V § 44 odst. 6 a v § 44a odst. 6 se slova „nebo f)“ nahrazují slovy „ , f) nebo h)“.
62. V § 44a odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „písm. g)“ nahrazují slovy „písm. i)“.
63. V § 44a odst. 1 písm. a) bodě 3 se slova „a g)“ nahrazují slovy „ , g) a h)“.
64. V § 44a odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „nebo g)“.
65. V § 44a odst. 3 písm. a) se slova „písm. h)“ nahrazují slovy „písm. j), nebo jestliže porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. i) nebo j)“.
66. V § 44a odst. 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo jestliže porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. i) nebo j)“.
67. V § 44a odst. 3 se na konci textu písmene e) doplňují slova „nebo h)“.
68. V § 44a odst. 4 písmeno b) zní:
„b) v případě neoprávněného použití prostředků dotace obsahující prostředky od Evropské unie, pokud v rozhodnutí o ní bylo uvedeno jedno nebo více procentních rozmezí pro stanovení nižšího odvodu za porušení rozpočtové kázně podle § 14 odst. 6, územním finančním orgánem stanovenou částku vycházející z procentního rozmezí uvedeného v rozhodnutí, a to pro každý jednotlivý případ; při stanovení částky odvodu vezme územní finanční orgán v úvahu závažnost porušení povinnosti, jeho vliv na dosažení cíle dotace a hospodárnost uložené sankce; v případě neoprávněného použití prostředků přesunutých podle § 24a nebo § 26 odst. 2 postupuje územní finanční orgán obdobně,“.
69. V § 44a odst. 5 písm. b) se slova „z důvodu neoprávněného použití dotace dosud poskytovatelem nevyplacené“ nahrazují slovy „ , které poskytovatel dosud nevyplatil, protože se domnívá, že byla porušena rozpočtová kázeň“.
70. V § 44a se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) Odvod za porušení rozpočtové kázně nemůže být vyšší než celková částka dotace, která byla vyplacena.“.
Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 8 až 11.
71. V § 44a odstavec 11 zní:
„(11) O prominutí nebo částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo penále může Generální finanční ředitelství požádat fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka státu, která se porušení rozpočtové kázně dopustila, a to prostřednictvím územního finančního orgánu, který tento odvod nebo penále uložil. Žádost o prominutí nebo částečné prominutí lze podat nejpozději do 1 roku ode dne nabytí právní moci platebního výměru, kterým byl odvod nebo penále, o jehož prominutí je žádáno, vyměřen. Lhůta 1 roku neběží ode dne
a) podání návrhu na obnovu řízení podle daňového řádu do dne pravomocného skončení obnoveného řízení nebo do dne pravomocného zamítnutí návrhu na obnovu řízení,
b) zahájení přezkumného řízení podle daňového řádu do dne pravomocného skončení tohoto řízení,
c) zahájení řízení podle soudního řádu správního o žalobě proti rozhodnutí správce daně do dne pravomocného skončení tohoto řízení nebo do dne pravomocného skončení řízení o kasační stížnosti.“.
72. V § 45 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavce 7 až 12 se označují jako odstavce 6 až 11.
73. V § 45 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Prostřednictvím platebních karet lze z těchto účtů uskutečňovat další výdaje, jejichž úhradu není možné provést jiným způsobem.“.
74. V § 45 odst. 11 se slova „Evropských společenství. 25a)“ nahrazují slovy „Evropské unie25a).“.
Poznámka pod čarou č. 25a zní:
„25a) Článek 2 rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství.“.
75. V § 48 odst. 2 písm. b) a v § 48 odst. 3 písm. b) se slova „a b)“ nahrazují slovy „ , b), g) a h)“.
76. V § 49 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Ministerstvo vystavuje jménem České republiky směnky nebo šeky k vypořádání restitučních nároků oprávněných osob, kterým byla přiznána náhrada podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů35).“.
Poznámka pod čarou č. 35 zní:
„35) § 6 odst. 4 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku).“.
77. V § 49 odstavec 10 zní:
„(10) Z příjmových účtů státního rozpočtu je možné vracet daně, odvody, poplatky, zálohy na tyto příjmy, odvody za porušení rozpočtové kázně a pokuty, peněžité tresty a kauce, nebo jejich části, existuje-li k vracení právní důvod. Takto je možné vracet tyto příjmy nebo jejich části i v letech, která následují po rozpočtovém roce, ve kterém došlo k jejich přijetí do státního rozpočtu. Z příjmových účtů státního rozpočtu je také možné v běžném rozpočtovém roce vracet na účty Národního fondu prostředky, které byly v běžném rozpočtovém roce z Národního fondu vynaloženy na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, a o kterých poskytovatel dodatečně rozhodl, že budou financovány pouze ze státního rozpočtu.“.
78. V § 52 odst. 3 se slovo „hmotné“ zrušuje.
79. V § 65 odst. 4 písm. a) se za slovo „příspěvku“ vkládají slova „a dotací od“.
80. V § 66 odst. 2 se slovo „užívání“ nahrazuje slovy „užívanou plochu v“.
81. V § 69 větě první se slova „Závodní stravování zabezpečuje“ nahrazují slovem „Zabezpečuje-li“ a za slovo „organizace“ se vkládají slova „závodní stravování, zabezpečuje je“.
82. V § 70 odst. 1 se za slovo „republiky“ vkládají slova „se kterým hospodaří“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Pokud platební výměr, kterým se stanoví odvod za porušení rozpočtové kázně nebo penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, nabyl právní moci do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká právo podat žádost o prominutí nebo částečné prominutí tohoto odvodu nebo penále uplynutím 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Lhůta 1 roku neběží ode dne podání návrhu na obnovu řízení do dne pravomocného skončení obnoveného řízení nebo do dne pravomocného zamítnutí obnovy řízení, ode dne zahájení přezkumného řízení podle daňového řádu do dne pravomocného skončení tohoto řízení a ode dne zahájení řízení podle soudního řádu správního o žalobě proti rozhodnutí správce daně do dne pravomocného skončení tohoto řízení nebo do dne pravomocného skončení řízení o kasační stížnosti.
2. Pokud ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona fúze, rozdělení nebo převzetí jmění společníkem nejsou zapsány do obchodního rejstříku, byl však již zveřejněn projekt fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka podle zákona upravujícího přeměny společností a družstev, § 14a až 14d zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužijí a postupuje se podle dosavadních právních předpisů.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Čl. III
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 557/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 27/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 421/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 5 písm. b) se slovo „výnosem“ nahrazuje slovem „příjmem“.
2. V § 7 odst. 1 písm. e) a v § 31 odst. 1 písm. d) a f) se slovo „výnosy“ nahrazuje slovem „příjmy“.
3. V § 11 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:
„(3) Územní samosprávný celek zveřejní návrh svého rozpočtu po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku10) na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce může být návrh rozpočtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu rozpočtu. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
10) § 84 zákona č. 128/2000 Sb.
§ 35 zákona č. 129/2000 Sb.
§ 59 zákona č. 131/2000 Sb.“.
4. § 11a zní:
 
㤠11a
Zveřejnění návrhu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti
Regionální rada regionu soudržnosti zveřejní návrh svého rozpočtu po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti na své informační tabuli a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na informační tabuli může být návrh rozpočtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu rozpočtu. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané kraje, jehož územím je vymezen region soudržnosti, uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění.“.
5. V § 17 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:
„(6) Územní samosprávný celek zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření21) po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku10) na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce může být návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
21) § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.“.
6. § 17a včetně nadpisu zní:
 
㤠17a
Zveřejnění návrhu závěrečného účtu Regionální rady regionu soudržnosti
Regionální rada regionu soudržnosti zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření21) po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti na své informační tabuli a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na informační tabuli může být návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané kraje, jehož územím je vymezen region soudržnosti, uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění.“.
7. V § 22 odstavec 2 zní:
„(2) Neoprávněným použitím peněžních prostředků podle odstavce 1 je jejich použití, kterým byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie, smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí těchto prostředků. Za neoprávněné použití peněžních prostředků podle odstavce 1 se považuje také
a) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie, smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí těchto prostředků, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty,
b) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie, smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí těchto prostředků, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, ke kterému došlo před připsáním peněžních prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně; penále za porušení rozpočtové kázně se počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce na základě platebního výměru odvod uhradit,
c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity.“.
8. V § 22 odstavec 5 zní:
„(5) Při neoprávněném použití peněžních prostředků podle odstavce 2 věty první nebo podle odstavce 2 písm. c) anebo při zadržení peněžních prostředků podle odstavce 3 odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. Při neoprávněném použití peněžních prostředků podle odstavce 2 písm. a) nebo b) odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, ledaže podle smlouvy nebo rozhodnutí o poskytnutí těchto prostředků se za porušení méně závažné konkrétní povinnosti uloží odvod nižší. Pro stanovení nižšího odvodu uvede poskytovatel ve smlouvě nebo rozhodnutí procentní rozmezí vztahující se k poskytnutým peněžním prostředkům. Při stanovení výše odvodu orgán příslušný podle odstavce 7 nebo 9 přihlédne k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. Při porušení více povinností se procentní částky sčítají; odvod za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může poskytovatel peněžních prostředků pozastavit jejich poskytnutí, a to až do výše předpokládaného odvodu. Pokud orgán příslušný podle odstavce 7 nebo 9 uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud orgán příslušný podle odstavce 7 nebo 9 odvod neuloží, poskytovatel peněžních prostředků poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.“.
9. V § 22 odst. 6 větě druhé se slova „ , kdy byly prostředky odvedeny nebo u návratných finančních výpomocí vráceny“ nahrazují slovy „připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele“.
10. V § 22 odst. 6 se za větu druhou vkládá věta „Pokud poskytovatel rozhodl podle odstavce 5 věty sedmé, penále se počítá z částky, kterou je příjemce povinen odvést.“.
11. V § 22 se na konci odstavce 12 doplňují věty
„Žádost o prominutí nebo částečné prominutí lze podat nejpozději do 1 roku ode dne nabytí právní moci platebního výměru, kterým byl odvod nebo penále, o jehož prominutí je žádáno, vyměřen. Lhůta 1 roku neběží ode dne
a) podání návrhu na obnovu řízení podle daňového řádu do dne pravomocného skončení obnoveného řízení nebo do dne pravomocného zamítnutí návrhu na obnovu řízení,
b) zahájení přezkumného řízení podle daňového řádu do dne pravomocného skončení tohoto řízení,
c) zahájení řízení podle soudního řádu správního o žalobě proti rozhodnutí správce daně do dne pravomocného skončení tohoto řízení nebo do dne pravomocného skončení řízení o kasační stížnosti.“.
12. V § 22a odst. 1 písm. f) se za číslo „15“ vkládají slova „odst. 1“.
13. V § 25 odst. 4 se slova „odpovídá za hospodaření, vedení pokladní služby a účetnictví vedoucí této organizační složky“ nahrazují slovy „vedoucí této organizační složky odpovídá za hospodaření, vedení pokladní služby a úplnost podkladů pro účetní záznamy zřizovatele“.
14. V § 28 se na konci textu odstavce 9 doplňují slova „podané do 1 roku od uložení odvodu“.
15. V § 28 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:
„(10) Ustanovení odstavců 7 a 9 se nevztahují na porušení rozpočtové kázně při nakládání s prostředky poskytnutými příspěvkové organizaci z rozpočtu zřizovatele, které zřizovatel obdržel ze státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu, z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti nebo z Národního fondu za účelem, aby je na základě svého rozhodnutí poskytnul právnické nebo fyzické osobě. V takovém případě se postupuje podle § 22.“.
Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako odstavce 11 a 12.
16. V § 31 odst. 1 písm. a) se slova „odpisy z“ nahrazují slovy „peněžní prostředky ve výši odpisů“.
17. V § 31 odst. 1 písm. f) se za slovo „prodeje“ vkládají slova „dlouhodobého hmotného“.
18. V § 34 odst. 1 se slovo „rozpočtovanými“ zrušuje.
19. V § 34 odst. 2 se slovo „zajišťovat“ nahrazuje slovy „ručit za“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „třetích osob, ani jinak je zajišťovat“.
20. V § 39 odstavec 4 zní:
„(4) Svazek obcí zveřejní návrh svého rozpočtu po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí na úředních deskách členských obcí a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úředních deskách může být návrh rozpočtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu rozpočtu. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí.“.
21. V § 39 odstavec 6 zní:
„(6) Svazek obcí zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření21) po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí na úředních deskách členských obcí a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úředních deskách může být návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí.“.
Čl. IV
Přechodná ustanovení
1. Pokud platební výměr, kterým se stanoví odvod za porušení rozpočtové kázně nebo penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, nabyl právní moci do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká právo podat žádost o prominutí nebo částečné prominutí tohoto odvodu nebo penále uplynutím 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Lhůta 1 roku neběží ode dne podání návrhu na obnovu řízení do dne pravomocného skončení obnoveného řízení nebo do dne pravomocného zamítnutí obnovy řízení, ode dne zahájení přezkumného řízení podle daňového řádu do dne pravomocného skončení tohoto řízení a ode dne zahájení řízení podle soudního řádu správního o žalobě proti rozhodnutí správce daně do dne pravomocného skončení tohoto řízení nebo do dne pravomocného skončení řízení o kasační stížnosti.
2. Pokud přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona příspěvková organizace porušila rozpočtovou kázeň při nakládání s peněžními prostředky poskytnutými z rozpočtu zřizovatele, které zřizovatel obdržel ze státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu, z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti nebo z Národního fondu za účelem jejich poskytnutí právnické nebo fyzické osobě na základě svého rozhodnutí, a do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebyl odvod uložen, uloží se podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Žádost podle § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, o snížení nebo prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně uloženého do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je možno podat do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu
Čl. V
Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 58/1995 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 282/2002 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 23/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 se slova „a hospodárné“ nahrazují slovy „ , hospodárné a efektivní“.
2. V § 4a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 1a a 1b zní:
„(4) Úřadu je umožněn pro výkon působnosti podle tohoto zákona přístup k datům z informačních systémů veřejné správy1a) a k datům z informačního systému státní pokladny1b).
1a) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
1b) § 33 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
3. V § 8 odst. 2 písm. b) se za slovo „rozpočtu“ vkládají slova „ , včetně jeho změn,“.
4. V § 8 odst. 3 se slova „organizační a“ zrušují.
5. V § 13 odst. 3 písm. b) se za slovo „sněmovně“ vkládají slova „ , jeho změny,“.
6. V § 13 odst. 3 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:
„g) organizační řád a jeho změny,“.
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).
7. V § 13 odst. 5 se slova „organizačního a“ zrušují.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o Státním fondu kultury České republiky
Čl. VI
V § 6 odst. 3 zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění zákona č. 482/2004 Sb., se věta první zrušuje.
 
ČÁST PÁTÁ
zrušena
Čl. VII
zrušen
 
ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
Čl. VIII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Související dokumenty