329/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
329/2014 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. prosince 2014,
kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 306/2013 Sb. a zákona č. 313/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 1 se slova „je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P“ nahrazují slovy „má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P““.
2. V § 34a odst. 1 písmeno b) zní:
„b) datum narození,“.
3. V § 34a odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „ , pokud osoba o označení průkazu tímto symbolem požádá při podání žádosti o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením nebo při podání žádosti o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením“.
4. V § 34a odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova „zdravotním postižením“ vkládají slova „jako veřejné listiny“.
5. V § 34a odst. 2 písm. d) se na konci bodu 3 slovo „nebo“ zrušuje.
6. V § 34a odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se bod 5, který zní:
„5. bylo rozhodnuto o změně nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením nebo o zániku nároku na tento průkaz.“.
7. V § 35 odst. 3 větě první se slova „zdravotního stavu a“ zrušují a za slovo „orientace“ se vkládají slova „podle § 34b odst. 1“.
8. V § 35 odstavec 5 zní:
„(5) Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením vzniká nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o jeho přiznání. Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením trvá po dobu platnosti výsledku posouzení schopnosti pohyblivosti a orientace žadatele o průkaz; platnost tohoto výsledku posouzení může být časově omezena nebo je bez časového omezení. Doba trvání nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením je součástí výroku rozhodnutí o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením.“.
9. V § 35 odst. 6 větě první se slova „právní moci rozhodnutí,“ zrušují.
10. V § 35 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) Současně s vydáním průkazu osoby se zdravotním postižením podle odstavce 6 krajská pobočka Úřadu práce určí dobu platnosti tohoto průkazu jako veřejné listiny. Doba platnosti průkazu osoby se zdravotním postižením jako veřejné listiny je nejvýše 5 let u osob do 18 let věku a nejvýše 10 let u osob starších 18 let věku; tato doba nemůže být delší, než je doba, po kterou trvá nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením podle odstavce 5. Stanovením doby platnosti průkazu osoby se zdravotním postižením jako veřejné listiny není dotčeno trvání nároku na tento průkaz podle odstavce 5. Doba platnosti průkazu se zaznamená do spisu.“.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.
11. V § 38 odst. 8 se věty druhá a třetí zrušují.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Řízení zahájená podle § 38 odst. 8 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2015, se dokončí podle zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2015.
2. Osoby, které jsou ke dni 1. ledna 2015 držiteli platného průkazu mimořádných výhod vydaného podle předpisů účinných přede dnem 1. ledna 2012, mají ode dne 1. ledna 2015 nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2014, a to
a) na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „TP“, jde-li o držitele průkazu mimořádných výhod osvědčujícího mimořádné výhody I. stupně,
b) na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“, jde-li o držitele průkazu mimořádných výhod osvědčujícího mimořádné výhody II. stupně,
c) na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP/P“, jde-li o držitele průkazu mimořádných výhod osvědčujícího mimořádné výhody III. stupně.
Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením trvá po dobu, na kterou byly přiznány mimořádné výhody, není-li dále stanoveno jinak; stanovením doby platnosti průkazu osoby se zdravotním postižením jako veřejné listiny není trvání nároku na tento průkaz dotčeno. Nelze-li prokázat dobu, na kterou byly přiznány mimořádné výhody, nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením trvá po dobu platnosti průkazu mimořádných výhod.
3. Osoby, které jsou ke dni 1. ledna 2015 držiteli platného průkazu osoby se zdravotním postižením vydaného podle § 34 nebo § 35 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2014, mají ode dne 1. ledna 2015 nárok na stejný druh průkazu osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2014. Nárok na takto vydaný průkaz osoby se zdravotním postižením trvá po dobu, na kterou byl přiznán nárok na předchozí průkaz; stanovením doby platnosti průkazu osoby se zdravotním postižením jako veřejné listiny není trvání nároku na tento průkaz dotčeno.
4. Symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé se na průkazech osoby se zdravotním postižením vydaných podle bodů 2 a 3 uvede, jen pokud o to držitel průkazu požádá.
5. Osobám, které jsou poživateli příspěvku na mobilitu, zašle příslušná krajská pobočka Úřadu práce do 30 dnů ode dne vyhlášení tohoto zákona písemnou výzvu k prokázání nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením podle bodů 2 a 3, s informací o způsobu prokázání tohoto nároku a informací o uvedení nebo doložení dalších skutečností nezbytných pro vydání průkazu osoby se zdravotním postižením. Výzva se doručuje do vlastních rukou.
6. Osoby, které nejsou poživateli příspěvku na mobilitu, uplatní nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením podle bodů 2 a 3 podáním žádosti u příslušné krajské pobočky Úřadu práce na tiskopisu předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí.
7. Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením podle bodů 2 a 3 je osoba povinna uplatnit a prokázat nejpozději do 31. prosince 2015, jinak tento nárok zaniká.
8. O nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením podle bodů 2 a 3 se řízení nevede. Vydání průkazu se pouze zaznamená do spisu.
9. Má-li krajská pobočka Úřadu práce důvodnou pochybnost o pravosti nebo platnosti dokladů, kterými osoba prokazuje nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením podle bodů 2 a 3, zahájí krajská pobočka Úřadu práce řízení z moci úřední o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením.
10. Pokud osoba v souvislosti s vydáním průkazu osoby se zdravotním postižením podle bodu 2 požádá, aby byl na průkazu uveden symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé, a oprávněnost označení tímto symbolem nelze prokázat, okresní správa sociálního zabezpečení na základě žádosti krajské pobočky Úřadu práce posoudí, zda jde o osobu s některým z těchto zdravotních postižení. Vzniknou-li v souvislosti s tímto posouzením důvodné pochybnosti, zda osoba splňuje podmínku nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením podle bodu 2, nárok na tento průkaz trvá nejdéle 1 rok. Současně krajská pobočka Úřadu práce zahájí řízení z moci úřední o změně nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou ustanovení čl. II bodu 5, které nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty