71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

Schválený:
71/1994 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. března 1994
o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
Změna: 122/2000 Sb.
Změna: 80/2004 Sb.
Změna: 281/2009 Sb.
Změna: 142/2012 Sb.
Změna: 243/2016 Sb.
Změna: 183/2017 Sb.
Změna: 261/2021 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST I
Prodej a vývoz předmětů kulturní hodnoty
 
§ 1
(1) Předměty kulturní hodnoty podle tohoto zákona jsou přírodniny nebo lidské výtvory nebo jejich soubory, které jsou významné pro historii, literaturu, umění, vědu nebo techniku a splňují kritéria obsažená v příloze č. 1 tohoto zákona.
(2) Tento zákon se nevztahuje na prodej a vývoz kulturních památek a národních kulturních památek,1) evidovaných sbírek muzejní povahy a sbírkových předmětů, které jsou jejich součástmi,2) archiválií,3) originálů uměleckých děl žijících autorů, a na předměty dovezené do České republiky, které byly propuštěny do celního režimu dočasného použití.
 
§ 2
(1) Předměty kulturní hodnoty lze vyvézt z území České republiky, pouze jsou-li doloženy osvědčením k vývozu na dobu určitou nebo osvědčením k trvalému vývozu (dále jen "osvědčení"). Osvědčení nemůže být nahrazeno posudkem znalce.
(2) Osvědčení vydávají na základě žádosti podané fyzickou nebo právnickou osobou, která je vlastníkem předmětu kulturní hodnoty (dále jen "vlastník"), muzea, galerie, knihovny a pracoviště Národního památkového ústavu (dále jen "odborná organizace"), popřípadě Ministerstvo kultury (dále jen "ministerstvo"). Seznam odborných organizací s uvedením oborů, v nichž působí, a s vymezením jejich územní působnosti je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
(3) Vlastník může na základě plné moci3a) pověřit třetí osobu vykonáním všech úkonů spojených s vývozem předmětu kulturní hodnoty.
(4) Osvědčení k vývozu na dobu určitou se vydá, pokud předmět kulturní hodnoty není předmětem chráněným podle zvláštních právních předpisů.3b)
(5) Osvědčení k trvalému vývozu se vydá, pokud předmět kulturní hodnoty není předmětem chráněným podle zvláštních právních předpisů,3b) nevykazuje znaky předmětu chráněného podle zvláštního právního předpisu,1) ani není uveden v bodě XVII přílohy č. 1 k tomuto zákonu.
 
§ 3
(1) Předměty kulturní hodnoty z oboru archeologie a předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy nabízené k prodeji musí být opatřeny osvědčením k trvalému vývozu; kupujícímu musí být spolu s předmětem kulturní hodnoty předáno osvědčení ve třech stejnopisech označených B, C a D.
(2) Nabídkou k prodeji podle odstavce 1 se rozumí i vystavení předmětů ve veřejných prodejních prostorách, na dražbách a sběratelských trzích.
 
§ 4
(1) Žádost o vydání osvědčení k vývozu na dobu určitou a žádost o vydání osvědčení k trvalému vývozu, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 4 k tomuto zákonu, předkládá vlastník odborné organizaci ve čtyřech stejnopisech označených A, B, C a D.
(2) Žádost podle odstavce 1 se předkládá oborově a místně příslušné odborné organizaci podle místa trvalého pobytu nebo sídla vlastníka. Je-li vlastníkem fyzická nebo právnická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt nebo sídlo, předloží se žádost místně příslušné odborné organizaci podle místa, kde se předmět kulturní hodnoty nacházel v době jeho nabytí. Nelze-li místní příslušnost odborné organizace podle věty druhé určit, předloží se žádost kterékoli oborově příslušné odborné organizaci.
(3) Vlastník je povinen umožnit ohledání předmětu kulturní hodnoty a poskytnout odborné organizaci, popřípadě ministerstvu potřebnou součinnost.
 
§ 5
(1) Lhůta pro vydání osvědčení odbornou organizací je 21 kalendářních dnů od doručení žádosti odborné organizaci.
(2) Pokud odborná organizace po posouzení předmětu kulturní hodnoty osvědčení nevydá, žádost ve lhůtě stanovené v odstavci 1 postoupí ministerstvu. O svém postupu současně písemně vyrozumí vlastníka.
(3) Ministerstvo ve lhůtě 3 měsíců od doručení žádosti odborné organizaci vydá vlastníku osvědčení, nebo vykazuje-li předmět kulturní hodnoty znaky předmětu chráněného podle zvláštního právního předpisu1) a byla-li podána žádost o vydání osvědčení k trvalému vývozu, osvědčení nevydá a zahájí řízení podle zvláštního právního předpisu.1) Osvědčení nevydá rovněž v případě, že předmět kulturní hodnoty je předmětem chráněným podle zvláštních právních předpisů.3b)
(4) Byla-li podána žádost o vydání osvědčení k trvalému vývozu a osvědčení nebylo vydáno z důvodu, že se jedná o předmět kulturní hodnoty, který je uveden v bodě XVII přílohy č. 1 k tomuto zákonu, vydá o tom ministerstvo ve lhůtě stanovené v odstavci 3 rozhodnutí.
 
§ 5a
zrušen
 
§ 6
(1) Osvědčení se vlastníku vydává ve třech stejnopisech označených B, C a D. Odborná organizace nebo ministerstvo archivují stejnopis označený A po dobu 20 let.6)
(2) Osvědčení je žadateli vydáno za poplatek 500 Kč. Toto ustanovení se nevztahuje na vydání osvědčení podle § 2 odst. 4, § 3 odst. 1 a § 5 odst. 3. Příjemcem poplatku je odborná organizace.
(3) Osvědčení k vývozu na dobu určitou lze vydat nejdéle na dobu 5 let.
(4) Osvědčení k trvalému vývozu platí po dobu 3 let ode dne jeho vydání.
 
§ 7
(1) Fyzická nebo právnická osoba, která předmět kulturní hodnoty vyváží (dále jen "vývozce"), je povinna předložit stejnopisy označené B, C a D celnímu úřadu propouštějícímu tento předmět do celního režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku.
(2) Celní úřad propouštějící předmět kulturní hodnoty do celního režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku potvrdí všechny předložené stejnopisy osvědčení. Celní úřad výstupu odešle stejnopis označený B ministerstvu nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění vývozu. Stejnopis označený C provází předmět kulturní hodnoty, stejnopis označený D si vývozce ponechá pro případnou kontrolu.
(3) Zpětný dovoz předmětu kulturní hodnoty vyvezeného na dobu určitou potvrdí celní úřad na stejnopisech označených C a D. Stejnopis označený C náleží vlastníkovi, stejnopis označený D je povinna fyzická nebo právnická osoba, která předmět kulturní hodnoty dováží (dále jen "dovozce"), odevzdat ve lhůtě 15 dnů po uplynutí doby stanovené v osvědčení pro vývoz na dobu určitou odborné organizaci, která osvědčení vydala, nebo ministerstvu, pokud osvědčení vydalo. Dovozce je rovněž povinen na vyžádání předložit předmět kulturní hodnoty po zpětném dovozu ke kontrole a identifikaci odborné organizaci, která osvědčení vydala, nebo ministerstvu, pokud osvědčení vydalo, nebo tuto kontrolu a identifikaci umožnit na místě uložení předmětu.
(4) V případě, že se vývoz neuskutečnil, je vlastník povinen vrátit stejnopisy označené B, C a D odborné organizaci, která osvědčení vydala, nebo ministerstvu, pokud osvědčení vydalo, a to nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení platnosti osvědčení.
(5) Odborné organizace sledují dodržování lhůt k vývozu na dobu určitou a jejich nedodržení oznámí písemně ministerstvu nejpozději do 30 dnů po uplynutí lhůty.
 
§ 7a
(1) V případě, že vývozce podá u celního úřadu celní prohlášení, kterým navrhuje propustit předmět do celního režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku, a celní úřad má podezření, že vyvážený předmět je předmětem kulturní hodnoty, který je vyvážen bez osvědčení, a vývozce neprokáže, že o předmět kulturní hodnoty nejde, tento předmět zajistí, informuje o tom neprodleně oborově a místně příslušnou odbornou organizaci podle sídla celního úřadu a umožní jí ohledání předmětu. Obdobně postupuje celní úřad v případě, kdy je uskutečňován vývoz takového předmětu a celní prohlášení nebylo podáno.
(2) Odborná organizace je povinna neprodleně, nejdéle však ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne podání informace, vyhotovit pro celní úřad posudek o tom, zda vyvážený předmět je předmětem kulturní hodnoty. Jedno vyhotovení posudku obdrží rovněž vývozce.
(3) Vývozce je povinen strpět úkony nezbytné k identifikaci a prověření předmětu.
(4) Náklady související se zajištěním předmětu a se zpracováním posudku hradí vývozce, pokud mu bylo prokázáno porušení tohoto zákona.
 
§ 7b
Dohled nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí ministerstvo a celní orgány.
Přestupky
 
§ 8
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) vyváží nebo vyveze předmět kulturní hodnoty bez osvědčení, nebo
b) při prodeji nabídne předmět kulturní hodnoty z oboru archeologie nebo předmět kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy bez osvědčení k trvalému vývozu.
(2) Vlastník se dopustí přestupku tím, že
a) neumožní ohledání předmětu kulturní hodnoty nebo neposkytne odborné organizaci, popřípadě ministerstvu potřebnou součinnost (§ 4 odst. 3),
b) nevrátí stejnopisy označené B, C a D ve stanovené lhůtě odborné organizaci, která osvědčení vydala, nebo ministerstvu, pokud osvědčení vydalo, v případě, že se vývoz neuskutečnil (§ 7 odst. 4), nebo
c) nedoveze ve stanovené době zpět předmět kulturní hodnoty vyvezený na dobu určitou stanovenou v osvědčení.
(3) Vývozce se dopustí přestupku tím, že
a) nepředloží stejnopisy označené B, C a D celnímu úřadu (§ 7 odst. 1), nebo
b) nestrpí úkony nezbytné k identifikaci a prověření předmětu (§ 7a odst. 3).
(4) Dovozce se dopustí přestupku tím, že ve stanovené lhůtě neodevzdá stejnopis označený D odborné organizaci, která osvědčení vydala, nebo ministerstvu, pokud osvědčení vydalo, nebo na vyžádání nepředloží předmět kulturní hodnoty ke kontrole a identifikaci, anebo tuto kontrolu neumožní na místě uložení předmětu (§ 7 odst. 3).
(5) Odborná organizace se dopustí přestupku tím, že písemně neoznámí ministerstvu nedodržení lhůty k vývozu na dobu určitou ve lhůtě podle § 7 odst. 5.
(6) Za přestupek podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. c) lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 2 písm. a) a b) a podle odstavců 3 až 5 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.
 
§ 8a
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.
(2) Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo.
 
§ 9
(1) Osvědčení podle tohoto zákona nenahrazuje povolení k vývozu podle zvláštních předpisů.7)
(2) S výjimkou § 5 odst. 4, § 7a odst. 1, § 8 a 8a se na postup podle tohoto zákona nevztahují obecné předpisy o správním řízení.8) Odvolání proti rozhodnutí podle § 7a odst. 1 nemá odkladný účinek.
 
ČÁST II
Změna vyhlášky č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění pozdějších předpisů
 
§ 10
Vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 178/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb., č. 52/1990 Sb., č. 225/1990 Sb., č. 423/1990 Sb., č. 534/1990 Sb. a č. 398/1991 Sb., se mění takto:
V příloze č. 2 se položka "1. starožitnosti" vypouští.
 
ČÁST III
Závěrečná ustanovení
 
§ 11
Zrušuje se vyhláška Ministerstva školství a kultury č. 239/1959 Ú.l., o vývozu kulturních památek a předmětů muzejní hodnoty.
 
§ 12
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Uhde v.r.
Havel v.r.
Klaus v.r.
 
Příl.1
SEZNAM PŘEDMĚTŮ KULTURNÍ HODNOTY
 
----------------------------------------------------------------------------------
I.     Předměty z oborů mineralogie,             doba vzniku
      paleontologie, botaniky, zoologie
      a entomologie
----------------------------------------------------------------------------------
      1. herbáře obsahující více než 50 herbářových
       položek opatřených schedami (++)          starší 50 let

      2. soubory preparovaných těl vymřelých živočichů,
       čítající více než 5 kusů (+) a soubory
       preparovaných i nepreparovaných částí těl
       živočichů čítající více než 5 kusů (+)

      3. soubory paleobotanických nebo paleozoologických
       předmětů, čítající více než 5 kusů (++)

      4. jednotlivé minerály a drahé kameny v přírodním
       stavu i broušené
       cena tržní vyšší než 10 000 Kč
----------------------------------------------------------------------------------
II.    Předměty z oboru archeologie             doba vzniku
----------------------------------------------------------------------------------
      archeologické nálezy, které jsou dokladem života
      člověka od počátků jeho vývoje a zachovaly se v zemi
      nebo pod vodou včetně kosterních nálezů lidských
      a zvířecích (+)
----------------------------------------------------------------------------------
III.    Umělecká díla, předměty uměleckého řemesla      doba vzniku
      a uměleckoprůmyslové práce sakrální a kultovní povahy
----------------------------------------------------------------------------------
      1. malby, kresby a původní grafické listy provedené
        školenými a neškolenými tvůrci na jakémkoliv
        podkladu a jakoukoliv technikou s náboženskými
        náměty nebo zobrazující církevní osobnosti
        a obřady                     starší 50 let

      2. sochařská díla, reliéfy a objekty nebo jejich
        části provedené školenými a neškolenými tvůrci
        jakoukoliv technikou z jakéhokoliv materiálu
        s náboženskými náměty nebo zobrazující církevní
        osobnosti a obřady a kopie zhotovené stejným
        způsobem jako originál              starší 50 let

      3. oltáře a jejich součástí             starší 50 let

      4. kazatelny, zpovědnice, křtitelnice, poprsně,
        klekátka, sedes, lavice, ambony, asistenční
        stolky, sakristijní nábytek a jakékoliv části
        jejich umělecké výzdoby              starší 50 let

      5. bohoslužebné nádoby a bohoslužebné náčiní,
        např. kalichy, patény, ciboria, mešní konvičky,
        monstrance, křestní soupravy, umývací soupravy,
        olejnice, kropenky, kropáče, kánonické tabulky,
        pacifikály, procesní kříže, almužní hole,
        oplatnice, pokladničky              starší 50 let

      6. paramenta a další textilie, např. korouhve,
        praporce, baldachýny               starší 50 let

      7. lustry, lampy, lucerny, svícny, zhášedla,
        kratiknoty, věčná světla, vykuřovadla,
        kadidelnice, schránky na kadidlo         starší 50 let

      8. varhany a jejich části              starší 50 let

      9. zvony a zvonky                  starší 50 let

      10. betlémy a jejich části              starší 50 let

      11. erby a insignie všech duchovních stavů
        a řeholních řádů a kongregací           starší 50 let

      12. liturgické knihy, modlitební knihy a zpěvníky   starší 100 let

      13. relikviáře a devocionálie všeho druhu       do roku 1960 včetně

      14. funerálie všeho druhu, např. pohřební štíty,
        rakve, náhrobky a jejich části, hřbitovní
        kříže, lucerny                  starší 50 let

      15. judaika                      starší 50 let
----------------------------------------------------------------------------------
IV.    Předměty z oboru výtvarného umění mimo        doba vzniku
      předmětů uvedených v bodě III.
----------------------------------------------------------------------------------
      1. malby provedené jakoukoliv technikou
           na jakémkoliv podkladu               starší 50 let
       cena tržní vyšší než 30 000 Kč

      2. kresby provedené jakoukoliv technikou
       na jakémkoliv podkladu               starší 50 let
       cena tržní vyšší než 10 000 Kč

      3. koláže, asambláže, mozaiky             starší 50 let
       cena tržní vyšší než 30 000 Kč

      4. originální grafická díla všech technik
       včetně serigrafií a tiskové matrice (+)      starší 50 let
       za jednotlivý kus cena tržní vyšší než 6 000 Kč,
       za soubor cena tržní vyšší než 30 000 Kč

      5. miniatury provedené jakoukoliv technikou
       na jakémkoliv podkladu               starší 50 let
       cena tržní vyšší než 6 000 Kč

      6. sochařská díla včetně reliéfů a objektů
       vytvořená jakoukoliv technikou z jakéhokoliv
       materiálu a kopie zhotovené stejným způsobem
       jako originál                   starší 50 let
       cena tržní vyšší než 30 000 Kč

      7. autorské lité plakety a medaile          starší 50 let
       cena tržní vyšší než 6 000 Kč
----------------------------------------------------------------------------------
V.     Předměty z oboru fotografické tvorby         doba vzniku
----------------------------------------------------------------------------------
      1. daguerrotypie, ambrotypie, panotypie,
       kalotypie, ferrotypie, chromofotografie
       včetně negativů                  do roku 1918 včetně

      2. autorizovaná umělecká fotografie včetně
       negativů                      starší 50 let
       cena tržní vyšší než 6 000 Kč
----------------------------------------------------------------------------------
VI.    Předměty z oboru uměleckého řemesla          doba vzniku
      a uměleckoprůmyslové práce mimo předmětů
      uvedených v bodě III.
----------------------------------------------------------------------------------
      1. nábytek (+)                    do roku 1938 včetně
        za jednotlivý kus cena tržní vyšší než 20 000 Kč
        za soubor cena tržní vyšší než 100 000 Kč

      2. interiérové vybavení a doplňky včetně zrcadel,
        vitráží a mříží                  do roku 1938 včetně
        cena tržní vyšší než 20 000 Kč

      3. osvětlovací tělesa                do roku 1938 včetně
        cena tržní vyšší než 20 000 Kč

      4. kamna                       do roku 1918 včetně
        cena tržní vyšší než 50 000 Kč

      5. a) porcelánové a keramické servisy a jejich
         součásti, stolní ozdoby, např. vázy,
         žardiniéry, mísy, značené, vzniklé
         na území ČR (+)                do roku 1938 včetně
        b) porcelánové a keramické servisy a jejich
         součásti, stolní ozdoby, např. vázy,
         žardiniéry, mísy, značené, vzniklé
         mimo území ČR                 do roku 1860 včetně
        c) porcelánové a keramické servisy a jejich
         součásti, stolní ozdoby, např. vázy,
         žardiniéry, mísy, neznačené          do roku 1860 včetně

      6. a) porcelánové a keramické plastiky značené,
         vzniklé na území ČR              do roku 1938 včetně
        b) porcelánové a keramické plastiky značené,
         vzniklé mimo území ČR             do roku 1860 včetně
        c) porcelánové a keramické plastiky neznačené   do roku 1860 včetně

      7. porcelánové a keramické lékárenské nádoby (+)   do roku 1918 včetně

      8. předměty ze skla čirého, barevného, řezaného,
        broušeného, malovaného a zlaceného (+)      do roku 1918 včetně
        za jednotlivý kus cena tržní vyšší než 20 000 Kč
        za soubor cena tržní vyšší než 100 000 Kč

      9. předměty ze skla litého a lisovaného (+)     do roku 1918 včetně
        za jednotlivý kus cena tržní vyšší než 5 000 Kč
        za soubor cena tržní vyšší než 25 000 Kč

      10. předměty a šperky z drahých kovů a drahých
        kamenů                      do roku 1938 včetně
        cena tržní vyšší než 100 000 Kč

      11. hodiny a hodinky                 do roku 1938 včetně
        cena tržní vyšší než 50 000 Kč

      12. předměty z obecných kovů (cín, mosaz, měď,
        litina, železo, slitiny kovů)           do roku 1938 včetně
        cena tržní vyšší než 20 000 Kč

      13. vývěsní štíty a střelecké terče a jejich části  do roku 1918 včetně

      14. interiérové textilie, např. koberce, závěsy
        a stolové pokrývky                do roku 1918 včetně
        cena tržní vyšší než 20 000 Kč

      15. tapiserie                     do roku 1938 včetně
        cena tržní vyšší než 100 000 Kč

      16. oděvy a oděvní součásti (+)            do roku 1938 včetně
        cena tržní vyšší než 20 000 Kč

      17. hry, hračky všeho druhu, kočárky i dětské     do roku 1938 včetně
        cena tržní vyšší než 20 000 Kč

      18. scénické a kostýmní návrhy, scénické modely,
        divadelní kostýmy (+)               starší 70 let

      19. loutky, loutková divadla a jejich součásti (+)  starší 70 let

      20. autorské plakáty provedené jakoukoliv
        grafickou nebo tiskovou technikou         starší 70 let

      21. autorská užitá grafika, grafický design      starší 70 let
----------------------------------------------------------------------------------
VII.    Předměty z oboru knižní kultury            doba vzniku
----------------------------------------------------------------------------------
      1. rukopisy knižní povahy, rukopisy literárních
       děl a originální kartografické práce

      2. dokumentační materiál a osobní památky
       vztahující se k významným osobnostem
       kulturního a veřejného života (++)

      3. dochované obtahy nevydaných tisků

      4. prvotisky a staré tisky včetně map, atlasů
       a tiskových matric                 do roku 1800 včetně

      5. knihy, tištěné mapy a atlasy, vydané
       na území ČR (++)                  starší 100 let
----------------------------------------------------------------------------------
VIII.   Předměty z oboru hudby                doba vzniku
----------------------------------------------------------------------------------
      1. hudební nástroje včetně lidových, jejich
       součásti a doplňky                 starší 70 let

      2. partitury tištěné (++)               starší 70 let

      3. rukopisné partitury a notové záznamy,
       dokumentační materiál a osobní památky
       vztahující se k významným osobnostem
       hudebního života (++)
----------------------------------------------------------------------------------
IX.    Předměty z oboru etnografie              doba vzniku
----------------------------------------------------------------------------------
      1. lidové malby zhotovené jakoukoliv technikou
       na jakémkoliv podkladu               starší 100 let

      2. lidové plastiky provedené jakoukoliv technikou
       z jakéhokoliv materiálu              starší 100 let

      3. lidový nábytek, např. skříně, truhly, misníky,
       kolébky a interiérové doplňky           starší 100 let

      4. lidová keramika, hrnčina, fajáns, mezzomajolika  starší 100 let

      5. lidové textilie všeho druhu včetně krojů
       a jejich součástí (+)               starší 100 let

      6. lidové šperky a hřebeny zhotovené z jakéhokoliv
       materiálu                     starší 100 let

      7. nástroje a pracovní pomůcky domácí výroby
       zhotovené z jakéhokoliv materiálu         starší 100 let

      8. lidové hračky zhotovené z jakéhokoliv materiálu  starší 100 let

      9. ručně psané kroniky                starší 50 let
----------------------------------------------------------------------------------
X.     Předměty z oboru vědy, techniky a průmyslu      doba vzniku
----------------------------------------------------------------------------------
      1. motorové a nemotorové silniční, kolejové, letecké
        a lodní dopravní prostředky i nekompletní     starší 50 let

      2. časoměrné a astronomické přístroje a zařízení   starší 70 let

      3. zařízení pro záznam, zpracování, přenos nebo
        reprodukci obrazu, zvuku, dat a informací     starší 50 let

      4. polygrafické a kancelářské stroje, tiskové formy starší 50 let

      5. tiskové formy k průmyslovému potisku textilií   starší 50 let

      6. domácí a spotřební technika            starší 70 let

      7. energetické a hnací stroje            starší 80 let

      8. výrobní stroje a zařízení             starší 80 let

      9. vědecké a technické přístroje a zařízení     starší 80 let

      10. návrhy, prototypy a individuální nebo
        malosériové realizace pro průmyslovou výrobu   starší 50 let

      11. originální náčrty, kresby, výkresová
        dokumentace     a modely z oblasti vědy,
        techniky a architektury (++)           starší 50 let

      12. stejnokroje, znaky a odznaky (+)         do roku 1950 včetně

      13. dokumentační materiál a osobní památky,
        vztahující se k významným osobnostem z oborů
        vědy, techniky a dopravy (++)
----------------------------------------------------------------------------------
XI.    Předměty z oboru militária              doba vzniku
----------------------------------------------------------------------------------
      1. zbraně chladné, střelné, mechanické i palné
       včetně zbraní sportovních a loveckých       do roku 1950 včetně

      2. těžké zbraně, bojová vozidla, letouny
       a dopravní prostředky               starší 50 let

      3. prototypy těžkých zbraní, bojových vozidel,
       letounů a dopravních prostředků

      4. stejnokroje a jejich součásti včetně výstroje
       všeho druhu (+)                  do roku 1950 včetně

      5. zbroj všeho druhu včetně zbroje pro koně
       a její součásti (+)                do roku 1950 včetně

      6. vlajky, prapory, korouhve a jejich součásti    do roku 1950 včetně

      7. faleristické předměty všeho druhu, např.
       řády, vyznamenání a jejich součásti (+)      do roku 1950 včetně

      8. odznaky historických pluků, vojenských útvarů,
       popř. útvarů domobrany a odznaky odbojových skupin do roku 1950 včetně
----------------------------------------------------------------------------------
XII.    Předměty z oboru zemědělství, potravinářské      doba vzniku
      výroby, lesnictví a myslivosti
----------------------------------------------------------------------------------
      1. bryčky, žebřiňáky, valníky, saně, postroje,
       svítilny                      starší 70 let

      2. traktory, stabilní motory, parní motory,
       lokomobily                     starší 50 let

      3. stroje na zpracování půdy, setí a zpracování
       zemědělských plodin                starší 70 let

      4. stroje a zařízení potravinářské výroby       starší 70 let

      5. vinařské lisy kládové a vřetenové         starší 70 let

      6. úly vyřezávané, dlabané nebo vypalované      starší 70 let

      7. kamenné žlaby, koryta a pítka, mlýnské
       a krupařské kameny a podobně            starší 70 let

      8. lovecké nástroje a zařízení, např. železa,
       tenata, vrše                    starší 100 let

      9. robotní známky, rabuše, doklady o vyvázání
       z roboty
----------------------------------------------------------------------------------
XIII.   Předměty z oboru filatelie a poštovnictví       doba vzniku
----------------------------------------------------------------------------------
      1. klasické poštovní známky, celistvosti a celiny
       všech známkových zemí (++)             do roku 1945 včetně

      2. poštovní dostavníky, kočáry, vozy         do roku 1945 včetně

      3. typáře historických razítek            do roku 1945 včetně
----------------------------------------------------------------------------------
XIV.    Předměty z oboru numismatiky mimo předmětů      doba vzniku
      uvedených v bodě II.
----------------------------------------------------------------------------------
      1. razidla                      starší 50 let

      2. mince, papírová platidla, nouzová platidla
       kovová, papírová, keramická i jiná, cenné papíry,
       např. akcie, podílové listy nebo kolky, úvěrové
       doklady a doklady bezhotovostního styku (++)    starší 50 let

      3. faleristické doklady, řády, vyznamenání (+)    starší 50 let

      4. plakety, medaile, žetony, známky (+)        starší 50 let
----------------------------------------------------------------------------------
XV.    Předměty z oboru historie veřejného a spolkového   doba vzniku
      života, zájmových činností a využívání volného času
----------------------------------------------------------------------------------
      1. stejnokroje zaměstnanců státní správy
       a samosprávy, členů spolků a dalších dobrovolných
       sdružení (+)                    do roku 1950 včetně

      2. insignie a předměty příbuzné, např. ferule,
       rychtářská práva, znaky, kordy, šavle, šerpy,
       prapory                      do roku 1950 včetně

      3. cechovní truhlice, prapory a znaky a veškeré
       další doklady cechovního života

      4. prapory, znaky a odznaky spolků a další doklady
       spolkového života, např. poháry, diplomy,
       pamětní listy                   do roku 1950 včetně

      5. sportovní, turistické a cestovní potřeby, náčiní
       a oděvy, soutěžní medaile a ceny a vyznamenání   starší 70 let
----------------------------------------------------------------------------------
XVI.    Předměty z oboru historie vzdělávání
----------------------------------------------------------------------------------
      1. trojrozměrné žákovské a studentské didaktické
       pomůcky všech stupňů a typů škol          do roku 1950 včetně

      2. demonstrační pomůcky, funkční i nefunkční
       modely strojů a technických zařízení        do roku 1950 včetně
----------------------------------------------------------------------------------
XVII.   Předměty z oboru architektury a exteriérové objekty  doba vzniku
----------------------------------------------------------------------------------
      1. drobná exteriérová architektura, např. kapličky,
       zvoničky, boží muka, polní a smírčí kříže,
       jejich součásti a fragmenty            starší 50 let

      2. architektonické články a fragmenty a další
       součásti architektury provedené z jakéhokoliv
       materiálu                     starší 70 let

      3. exteriérové plastiky, jejich součásti a fragmenty,
       provedené jakoukoliv technikou z jakéhokoliv
       materiálu a kopie zhotovené stejným způsobem
       jako originál                   starší 50 let

      4. exteriérové mříže a mřížová vrata provedené
       z jakéhokoliv materiálu              starší 70 let

      5. studny, kašny a jejich části            starší 70 let
------------------------------------------------------------------
 (+) Jedno osvědčení pro takto označené předměty lze vydat i na
   jejich soubor. Žádost musí být opatřena fotografiemi, z nichž
   lze identifikovat jednotlivé předměty. Nedílnou přílohou
   žádosti musí být seznam  předmětů, tvořících soubor, s
   uvedením příslušných identifikačních údajů.
(++) Jedno osvědčení pro takto označené předměty lze vydat i na
   jejich soubor. Žádost nemusí být opatřena fotografiemi.
   Nedílnou přílohou žádosti musí být seznam předmětů, tvořících
   soubor,  s uvedením  příslušných identifikačních  údajů,
   umožňujících rozlišení předmětů tvořících soubor.

Poznámka: Není-li uvedena cena tržní, jedná se o předměty kulturní
     hodnoty bez ohledu na cenu.
     Kromě souborů uvedených v I. je souborem funkční celek,
     např. nábytková souprava, jídelní nebo nápojový servis,
     souprava stolních ozdob, oděvní nebo krojová souprava,
     souprava oltářních svícnů nebo liturgického nářadí,
     autorské grafické album, scénické a kostýmní návrhy k
     jedné inscenaci a soubor drobných jednotlivin vzniklý
     sběratelskou činností.
 
Příl.2
SEZNAM ODBORNÝCH ORGANIZACÍ
-------------------------------------------------------------------------------------
I.  Předměty z oborů mineralogie, paleontologie, botaniky, zoologie a entomologie
-------------------------------------------------------------------------------------
   odborná organizace                  územní působnost
-------------------------------------------------------------------------------------
   obory mineralogie, paleontologie
   Národní muzeum                    hlavní město Praha
                              Středočeský kraj
                              Ústecký kraj
                              Královéhradecký kraj
                              Pardubický kraj
                              Jihočeský kraj
                              Plzeňský kraj
                              Karlovarský kraj
                              Liberecký kraj

   Moravské zemské muzeum v Brně             Jihomoravský kraj
                              Kraj Vysočina
                              Zlínský kraj

   Slezské zemské muzeum                 Moravskoslezský kraj
-------------------------------------------------------------------------------------                              Olomoucký kraj
   obory botanika, zoologie
-------------------------------------------------------------------------------------
   Národní muzeum                    hlavní město Praha
                              Středočeský kraj
                              Jihočeský kraj
                              Plzeňský kraj
                              Karlovarský kraj
                              Ústecký kraj
                              Liberecký kraj
                              Královéhradecký kraj
                              Pardubický kraj

   Moravské zemské muzeum v Brně             Jihomoravský kraj
                              Kraj Vysočina
                              Zlínský kraj

   Slezské zemské muzeum                 Moravskoslezský kraj
                              Olomoucký kraj
-------------------------------------------------------------------------------------
   obor entomologie
-------------------------------------------------------------------------------------
   Národní muzeum                    hlavní město Praha
                              Středočeský kraj
                              Ústecký kraj
                              Jihočeský kraj
                              Plzeňský kraj
                              Karlovarský kraj
                              Liberecký kraj
                              Královéhradecký kraj
                              Pardubický kraj

   Moravské zemské muzeum v Brně             Jihomoravský kraj
                              Kraj Vysočina
                              Zlínský kraj
   Slezské zemské muzeum                 Moravskoslezský kraj
                              Olomoucký kraj
-------------------------------------------------------------------------------------
II. Předměty z oboru archeologie
-------------------------------------------------------------------------------------
   odborná organizace                  územní působnost
-------------------------------------------------------------------------------------
   obor klasická archeologie
   Národní muzeum                    Česká republika

   ostatní obory
   Národní muzeum                    hlavní město Praha
                              Středočeský kraj
                              Jihočeský kraj
                              Plzeňský kraj
                              Karlovarský kraj
                              Ústecký kraj
                              Liberecký kraj
                              Královéhradecký kraj
                              Pardubický kraj

   Moravské zemské muzeum v Brně             Jihomoravský kraj
                              Kraj Vysočina
                              Zlínský kraj

   Slezské zemské muzeum                 Moravskoslezský kraj
                              Olomoucký kraj
-------------------------------------------------------------------------------------
III. Umělecká díla, předměty uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce
   sakrální a kultovní povahy
-------------------------------------------------------------------------------------
   odborná organizace                  územní působnost
-------------------------------------------------------------------------------------
   všechny předměty s výjimkou judaik
   Národní památkový ústav
   ústřední pracoviště                  Česká republika
                              hlavní město Praha
   Národní památkový ústav
   územní odborné pracoviště středních Čech v Praze   Středočeský kraj
   Národní památkový ústav
   územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích   Jihočeský kraj
   Národní památkový ústav
   územní odborné pracoviště v Plzni           Plzeňský kraj
                              Karlovarský kraj
   Národní památkový ústav
   územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem      Ústecký kraj
                              Liberecký kraj
   Národní památkový ústav
   územní odborné pracoviště v Pardubicích        Pardubický kraj
                              Královéhradecký kraj
   Národní památkový ústav
   územní odborné pracoviště v Brně           Jihomoravský kraj
                              Kraj Vysočina
                              Zlínský kraj
   Národní památkový ústav
   územní odborné pracoviště v Olomouci         Olomoucký kraj
   Národní památkový ústav
   územní odborné pracoviště v Ostravě          Moravskoslezský kraj

   pouze judaika
   Židovské muzeum v Praze                Česká republika
-------------------------------------------------------------------------------------
    IV. Předměty z oborů výtvarného umění mimo předmětů uvedených v bodě III.
   přílohy č. 1
-------------------------------------------------------------------------------------
   odborná organizace                  územní působnost
-------------------------------------------------------------------------------------
   Národní galerie v Praze                hlavní město Praha
                              Středočeský kraj
                              Jihočeský kraj
                              Plzeňský kraj
                              Karlovarský kraj
                              Ústecký kraj
                              Liberecký kraj
                              Královéhradecký kraj
                              Pardubický kraj

   Moravská galerie v Brně                Jihomoravský kraj
                              Kraj Vysočina
                              Olomoucký kraj
                              Zlínský kraj
                              Moravskoslezský kraj
-------------------------------------------------------------------------------------
V.  Předměty z oboru fotografické tvorby
-------------------------------------------------------------------------------------
   odborná organizace                  územní působnost
-------------------------------------------------------------------------------------
   Uměleckoprůmyslové museum v Praze           hlavní město Praha
                              Středočeský kraj
                              Jihočeský kraj
                              Plzeňský kraj
                              Karlovarský kraj
                              Ústecký kraj
                              Liberecký kraj
                              Královéhradecký kraj
                              Pardubický kraj

   Moravská galerie v Brně                Jihomoravský kraj
                              Kraj Vysočina
                              Zlínský kraj

   Slezské zemské muzeum                 Moravskoslezský kraj
                              Olomoucký kraj
-------------------------------------------------------------------------------------
VI. Předměty z oboru uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce mimo
   předmětů uvedených v bodě III. přílohy č. 1
-------------------------------------------------------------------------------------
   odborná organizace                  územní působnost
-------------------------------------------------------------------------------------
   Uměleckoprůmyslové museum v Praze           hlavní město Praha
                              Středočeský kraj
                              Jihočeský kraj
                              Plzeňský kraj
                              Karlovarský kraj
                              Ústecký kraj
                              Liberecký kraj
                              Královéhradecký kraj
                              Pardubický kraj

   Moravská galerie v Brně                Jihomoravský kraj
                              Kraj Vysočina
                              Zlínský kraj

   Slezské zemské muzeum                 Moravskoslezský kraj
                              Olomoucký kraj
-------------------------------------------------------------------------------------
VII. Předměty z oboru knižní kultury
-------------------------------------------------------------------------------------
   odborná organizace                  územní působnost
-------------------------------------------------------------------------------------
   Národní knihovna                   hlavní město Praha
                              Středočeský kraj
                              Jihočeský kraj
                              Plzeňský kraj
                              Karlovarský kraj
                              Liberecký kraj
                              Ústecký kraj
                              Královéhradecký kraj
                              Pardubický kraj

   Moravská zemská knihovna               Jihomoravský kraj
                              Kraj Vysočina
                              Zlínský kraj
                              Olomoucký kraj
                              Moravskoslezský kraj
-------------------------------------------------------------------------------------
   Literární rukopisy a předměty z pozůstalosti
   osobnosti literárního života

   Památník národního písemnictví            Česká republika
-------------------------------------------------------------------------------------
   pouze komeniana
   Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě     Česká republika

-------------------------------------------------------------------------------------
VIII. Předměty z oboru hudby
-------------------------------------------------------------------------------------
   odborná organizace                  územní působnost
-------------------------------------------------------------------------------------
   Národní muzeum                    hlavní město Praha
                              Středočeský kraj
                              Jihočeský kraj
                              Ústecký kraj
                              Plzeňský kraj
                              Karlovarský kraj
                              Liberecký kraj
                              Královéhradecký kraj
                              Pardubický kraj

   Moravské zemské muzeum v Brně             Jihomoravský kraj
                              Kraj Vysočina
                              Zlínský kraj
                              Olomoucký kraj
                              Moravskoslezský kraj
-------------------------------------------------------------------------------------
IX. Předměty z oboru etnografie
-------------------------------------------------------------------------------------
   odborná organizace                  územní působnost
-------------------------------------------------------------------------------------
   Národní muzeum                    hlavní město Praha
                              Středočeský kraj
                              Jihočeský kraj
                              Plzeňský kraj
                              Karlovarský kraj
                              Ústecký kraj
                              Liberecký kraj
                              Královéhradecký kraj
                              Pardubický kraj

   Moravské zemské muzeum v Brně             Jihomoravský kraj
                              Kraj Vysočina

   Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm   Zlínský kraj
   Slezské zemské muzeum                 Moravskoslezský kraj
                              Olomoucký kraj
-------------------------------------------------------------------------------------
X.  Předměty z oboru vědy, techniky a průmyslu
-------------------------------------------------------------------------------------
   odborná organizace                  územní působnost
-------------------------------------------------------------------------------------
   Národní technické muzeum               hlavní město Praha
                              Středočeský kraj
                              Jihočeský kraj
                              Plzeňský kraj
                              Karlovarský kraj
                              Ústecký kraj
                              Liberecký kraj
                              Královéhradecký kraj
                              Pardubický kraj

   Technické muzeum     v Brně                Jihomoravský kraj
                              Kraj Vysočina
                              Zlínský kraj
                              Olomoucký kraj
                              Moravskoslezský kraj
-------------------------------------------------------------------------------------
XI. Předměty z oboru militária
-------------------------------------------------------------------------------------
   odborná organizace                  územní působnost
-------------------------------------------------------------------------------------
   těžké zbraně, bojová vozidla, letouny,
   dopravní prostředky a jejich prototypy

   Vojenský historický ústav               Česká republika
-------------------------------------------------------------------------------------
   ostatní předměty

   Vojenský historický ústav               hlavní město Praha
                              Středočeský kraj
                              Ústecký kraj
                              Liberecký kraj
                              Jihočeský kraj
                              Plzeňský kraj
                              Karlovarský kraj
                              Pardubický kraj
                              Královéhradecký kraj

   Moravské zemské muzeum v Brně             Jihomoravský kraj
                              Kraj Vysočina
                              Zlínský kraj

   Slezské zemské muzeum                 Moravskoslezský kraj
                              Olomoucký kraj
-------------------------------------------------------------------------------------
XII. Předměty z oboru zemědělství, potravinářské výroby, lesnictví a myslivosti
-------------------------------------------------------------------------------------
   odborná organizace                  územní působnost
-------------------------------------------------------------------------------------
   obor výroba potravin a potravinářský průmysl
   Národní zemědělské muzeum v Praze           Česká republika
-------------------------------------------------------------------------------------
   ostatní obory
   Národní zemědělské muzeum v Praze           hlavní město Praha
                              Středočeský kraj
                              Jihočeský kraj
                              Plzeňský kraj
                              Karlovarský kraj
                              Ústecký kraj
                              Liberecký kraj
                              Královéhradecký kraj
                              Pardubický kraj

   Moravské zemské muzeum v Brně             Jihomoravský kraj
                              Kraj Vysočina
                              Zlínský kraj

   Slezské zemské muzeum                 Moravskoslezský kraj
                              Olomoucký kraj
-------------------------------------------------------------------------------------
XIII. Předměty z oboru filatelie a poštovnictví
-------------------------------------------------------------------------------------
   odborná organizace                  územní působnost
-------------------------------------------------------------------------------------
   Poštovní muzeum                    Česká republika
-------------------------------------------------------------------------------------
XIV. Předměty z oboru numismatiky mimo předmětů uvedených v bodě II. přílohy č. 1
-------------------------------------------------------------------------------------
   odborná organizace                  územní působnost
-------------------------------------------------------------------------------------
   Národní muzeum                    hlavní město Praha
                              Středočeský kraj
                              Jihočeský kraj
                              Plzeňský kraj
                              Karlovarský kraj
                              Liberecký kraj
                              Ústecký kraj
                              Pardubický kraj
                              Královéhradecký kraj

   Moravské zemské muzeum v Brně             Jihomoravský kraj
                              Kraj Vysočina
                              Zlínský kraj

   Slezské zemské muzeum                 Moravskoslezský kraj
                              Olomoucký kraj
-------------------------------------------------------------------------------------
XV. Předměty z oboru historie veřejného a spolkového života, zájmových činností
   a využívání volného času
-------------------------------------------------------------------------------------
   odborná organizace                  územní působnost
-------------------------------------------------------------------------------------
   Národní muzeum                    hlavní město Praha
                              Středočeský kraj
                              Jihočeský kraj
                              Plzeňský kraj
                              Karlovarský kraj
                              Ústecký kraj
                              Liberecký kraj
                              Pardubický kraj
                              Královéhradecký kraj

   Moravské zemské muzeum v Brně             Jihomoravský kraj
                              Kraj Vysočina
                              Zlínský kraj

   Slezské zemské muzeum                 Moravskoslezský kraj
                              Olomoucký kraj
-------------------------------------------------------------------------------------
XVI. Předměty z oboru historie vzdělávání
-------------------------------------------------------------------------------------
   odborná organizace                  územní působnost
-------------------------------------------------------------------------------------
   Národní muzeum                    hlavní město Praha
                              Středočeský kraj
                              Jihočeský kraj
                              Plzeňský kraj
                              Karlovarský kraj
                              Ústecký kraj
                              Liberecký kraj
                              Pardubický kraj
                              Královéhradecký kraj

   Moravské zemské muzeum v Brně             Jihomoravský kraj
                              Kraj Vysočina
                              Zlínský kraj

   Slezské zemské muzeum                 Moravskoslezský kraj
                              Olomoucký kraj
-------------------------------------------------------------------------------------
XVII. Předměty z oboru architektury a exteriérové objekty
-------------------------------------------------------------------------------------
   odborná organizace                  územní působnost
-------------------------------------------------------------------------------------
   Národní památkový ústav
   ústřední pracoviště                  Česká republika
                              hlavní město Praha
   Národní památkový ústav
   územní odborné pracoviště pro střední Čechy v Praze  Středočeský kraj

   Národní památkový ústav
   územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích   Jihočeský kraj

   Národní památkový ústav
   územní odborné pracoviště v Plzni           Plzeňský kraj
                              Karlovarský kraj

   Národní památkový ústav
   územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem      Ústecký kraj
                              Liberecký kraj
   Národní památkový ústav
   územní odborné pracoviště v Pardubicích        Pardubický kraj
                              Královéhradecký kraj
   Národní památkový ústav
   územní odborné pracoviště v Brně           Jihomoravský kraj
                              Kraj Vysočina
                              Zlínský     kraj

   Národní památkový ústav
   územní odborné pracoviště v Olomouci         Olomoucký kraj

   Národní památkový ústav
   územní odborné pracoviště v Ostravě          Moravskoslezský kraj"
 
Příl.3
Evidenční číslo žádosti:
+----------------------------+
|              |
+----------------------------+

               ŽÁDOST
     o vydání osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb.,
     o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty,
       ve znění pozdějších předpisů, pro vývoz
       z území České republiky na dobu určitou

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VLASTNÍK předmětu (souboru předmětů) kulturní hodnoty
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jméno a příjmení fyzické osoby/název právnické osoby:   Rodné číslo fyzické osoby/IČ právnické osoby:

                              Číslo pasu, státní občanství*):

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podpis/razítko:                      Místo trvalého pobytu fyzické osoby/sídlo
                              právnické osoby:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlastník k žádosti přikládá fotografie přední a zadní strany
předmětu, případně podle povahy předmětu předoboční a zadoboční
pohled.

+-------------------------------------------+    +--------------------------------------------------+
|                      |    |                         |
|                      |    |                         |
|                      |    |                         |
|                      |    |                         |
|                      |    |                         |
|     Formát fotografie         |    |                         |
|       9 x 13 cm           |    |                         |
|                      |    |                         |
|                      |    |                         |
|                      |    |                         |
|                      |    |                         |
|                      |    |                         |
|                      |    |                         |
|                      |    |                         |
|                      |    |                         |
+-------------------------------------------+    +--------------------------------------------------+

Žádám o vývoz z důvodu:
vystavování   vědeckého zkoumání   restaurování   konzervace    z jiného/jakého důvodu:

Předmět bude vyvezen do země/zemí:                            na dobu do:

Název a adresa příjemce/příjemců předmětu:

            ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že předmět (soubor předmětů) kulturní hodnoty je mým
vlastnictvím,  není kulturní  památkou ani  národní kulturní
památkou, evidovanou sbírkou muzejní povahy, sbírkovým předmětem
ani archiválií a není mi nic známo o tom, že jde o předmět
odcizený nebo hledaný.

Datum:

Podpis/razítko vlastníka:                 Datum přijetí žádosti odbornou organizací:
------------------------------------------------------------------
*) Vyplní se, je-li vlastníkem osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt nebo sídlo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     VYPLŇUJE ODBORNÁ ORGANIZACE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborná specifikace předmětu (souboru předmětů) kulturní hodnoty:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Název předmětu:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autor/výrobce:           Datace/slohové zařazení:         Provenience:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technika a materiál:        Rozměry/váha:               Povrchová úprava:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Signatura/značka/punc:       Stav:                   Další znaky (nápis):

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Popis předmětu:


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        OSVĚDČENÍ 

                 k vývozu předmětu (souboru předmětů) 

                  kulturní hodnoty na dobu určitou

Podle § 2 zákona č. 71/1994  Sb., o prodeji a vývozu předmětů
kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 80/2004 Sb., se osvědčuje, že
předmět (soubor předmětů) kulturní hodnoty, specifikovaný v této
žádosti, byl odborně posouzen a není námitek proti

a) jeho vývozu z České republiky na dobu určitou

  za účelem:

  nejdéle do:

b) jeho opakovaným vývozům z České republiky na dobu určitou

  za účelem:

  nejdéle do:

Název a sídlo odborné organizace:

Datum vydání:             podpis:    plastotypové razítko:

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------
ZÁZNAMY CELNÍHO ORGÁNU:

--------------------------------------------------------------------------------------
 
Příl.4
Evidenční číslo žádosti:
+---------------------------+
|              |
+---------------------------+

               ŽÁDOST
     o vydání osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb.,
     o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty,
         ve znění pozdějších předpisů,
      pro trvalý vývoz z území České republiky

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
VLASTNÍK předmětu (souboru předmětů) kulturní hodnoty
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jméno a příjmení fyzické osoby/název právnické osoby: Rodné číslo fyzické osoby/IČ právnické osoby:

                            Číslo pasu, státní občanství*):

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podpis/razítko:                    Místo trvalého pobytu fyzické osoby/sídlo
                            právnické osoby:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlastník k žádosti přikládá fotografie přední a zadní strany
předmětu, případně podle povahy předmětu předoboční a zadoboční
pohled.

+------------------------------------------+ +------------------------------------------+
|                     | |                     |
|                     | |                     |
|                     | |                     |
|                     | |                     |
|                     | |                     |
|      Formát fotografie       | |                     |
|        9 x 13 cm         | |                     |
|                     | |                     |
|                         | |                     |
|                     | |                     |
|                     | |                     |
|                     | |                     |
|                     | |                     |
|                     | |                     |
|                     | |                     |
+------------------------------------------+ +------------------------------------------+


            ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že předmět (soubor předmětů) kulturní hodnoty je mým
vlastnictvím,  není kulturní  památkou ani  národní kulturní
památkou, evidovanou sbírkou muzejní povahy, sbírkovým předmětem
ani archiválií a není mi nic známo o tom, že jde o předmět
odcizený nebo hledaný.

Datum:

Podpis/razítko vlastníka:                 Datum přijetí žádosti odbornou organizací:
------------------------------------------------------------------
*) Vyplní se, je-li vlastníkem osoba, která nemá na území České
  republiky trvalý pobyt nebo sídlo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     VYPLŇUJE ODBORNÁ ORGANIZACE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborná specifikace předmětu (souboru předmětů) kulturní hodnoty:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Název předmětu:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autor/výrobce:           Datace/slohové zařazení:         Provenience:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technika a materiál:        Rozměry/váha:               Povrchová úprava:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Signatura/značka/punc:       Stav:                   Další znaky (nápis):

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Popis předmětu:


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

              OSVĚDČENÍ
 k trvalému vývozu předmětu (souboru předmětů) kulturní hodnoty

Podle § 2 zákona č. 71/1994  Sb., o prodeji a vývozu předmětů
kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 80/2004 Sb., se osvědčuje, že
předmět (soubor předmětů) kulturní hodnoty, specifikovaný v této
žádosti, byl odborně posouzen a není námitek proti jeho trvalému
vývozu


Název a sídlo odborné organizace:

Datum vydání:            podpis:      plastotypové razítko:

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
ZÁZNAMY CELNÍHO ORGÁNU:

------------------------------------------------------------------------------
Vybraná ustanovení novel
Čl.II zákona č. 80/2004 Sb.
Přechodná ustanovení
(1) Osvědčení vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona platí po dobu 3 let ode dne jejich vydání, nejdéle však do 31. prosince 2004.
(2) Byla-li žádost o vydání osvědčení k vývozu předmětu kulturní hodnoty předložena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vztahují se na vydání osvědčení a na propuštění takového předmětu kulturní hodnoty do režimu vývozu nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku dosavadní právní předpisy. Takto vydaná osvědčení platí po dobu 1 roku ode dne jejich vydání.
(3) Řízení o uložení pokuty zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
1) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
3) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.
3a) § 31 a následující občanského zákoníku.
3b) Zákon č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 122/2000 Sb.
6) Vyhláška Ministerstva vnitra ČSR č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení.
7) Např. zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., devizový zákon č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb. (úplné znění č. 457/1992 Sb.), vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 130/1993 Sb.
8) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Související dokumenty