315/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
315/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. srpna 2001,
kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl.I
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb., se mění takto:
1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1) zní:
 
"§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon stanoví podmínky provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, bezpečnosti a ochrany zdraví při těchto činnostech, bezpečnosti provozu, ochrany pracovního prostředí, pro výzkum, výrobu a uvádění výbušnin, výbušných předmětů a pomůcek na trh, jakož i podmínky pro nakládání s nimi. Dále upravuje organizaci a působnost orgánů státní báňské správy.
(2) Tento zákon se nevztahuje na
a) výbušniny, výbušné předměty a pomůcky, které drží pro své potřeby ozbrojené síly České republiky, ozbrojené bezpečnostní sbory, ozbrojené složky Celní správy nebo zpravodajské služby České republiky,
b) výbušniny, výbušné předměty a pomůcky, které drží pro své potřeby ozbrojené síly a sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, při průjezdu přes území České republiky nebo při přeletu nad územím České republiky, vyplývá-li to z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,
c) střelivo.1)
1) Zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
2. § 3a včetně nadpisu zní:
 
"§ 3a
Organizace
Za organizace podle tohoto zákona se považují právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, pokud vykonávají některou z činností uvedených v části druhé nebo třetí tohoto zákona.".
3. Za § 3a se vkládá nový § 3b, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3a) a 3b) zní:
 
"§ 3b
Další práva a povinnosti zaměstnanců a zástupců zaměstnanců
(1) Zaměstnanec má tato další práva a povinnosti:3a)
a) právo vzdálit se z pracoviště, jestliže vzniknou okolnosti, o kterých se domnívá, že představují vážné nebezpečí pro jeho bezpečnost nebo zdraví,
b) právo žádat, aby organizace nebo obvodní báňský úřad provedly revizi a šetření tam, kde se domnívá, že jsou porušovány předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu,
c) povinnost uposlechnout příkazy osob řídících zdolávání havárie,
d) povinnost splnit závazný příkaz báňského inspektora.
(2) Příslušný odborový orgán nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci má mimo práv a povinností stanovených pracovněprávními předpisy3a) též právo
a) účastnit se inspekcí a šetření prováděných na pracovišti zaměstnavatelem, státní báňskou správou nebo jiným k tomu oprávněným orgánem podle zvláštních právních předpisů,3b)
b) sledovat a šetřit záležitosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví,
c) obracet se s žádostí o pomoc na poradce a nezávislé znalce,
d) na konzultace se státní báňskou správou,
e) dostávat zprávy od zaměstnavatele o nehodách a nebezpečných událostech.
3a) Například zákoník práce, vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů.
3b) Například zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.".
4. V § 5 se odstavec 5 zrušuje.
5. V § 6 odstavec 3 zní:
"(3) Organizace je dále povinna
a) evidovat jména, příjmení a evidenční čísla osob, které se s jejím vědomím nacházejí v podzemí, s uvedením místa, kde se pravděpodobně nacházejí,
b) bezodkladně ohlásit obvodnímu báňskému úřadu závažné události a nebezpečné stavy, provozní nehody (havárie) a závažné pracovní úrazy; provozní nehodou (havárií) se rozumí událost, kterou byly ohroženy životy nebo zdraví osob,
c) zjišťovat příčiny provozních nehod a pracovních úrazů,
d) přijímat bezodkladná opatření k odstranění zjištěných závad a k předcházení provozních nehod a pracovních úrazů,
e) výsledky šetření provozních nehod a závažných pracovních úrazů předkládat obvodnímu báňskému úřadu spolu s uvedením opatření provedených k odstranění zjištěných závad,
f) informovat obvodní báňský úřad o podané žádosti zaměstnance (§ 3b) o provedení prošetření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a toto prošetření provést,
g) předložit před prvním použitím v dole Českému báňskému úřadu ke schválení (§ 8 odst. 3) vybrané typy důlních strojů, zařízení a pomůcek, pokud již není Českým báňským úřadem schváleno jejich použití jinde v České republice.".
6. V § 7 odst. 7 a 8 se slova "revírní" nahrazují slovy "hlavní".
7. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který zní:
 
"§ 18a
Vydaná rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru a o povolení hornické činnosti jsou závazná i pro právní nástupce účastníků řízení.".
8. V § 19 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: "Vydaná rozhodnutí o povolení dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu jsou závazná i pro právní nástupce účastníků řízení.".
9. V § 20 odst. 1 se slova "písm. b) až i)" nahrazují slovy "písm. b) až j)".
10. V § 21 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 13a) zní:
"(1) Výbušninami podle tohoto zákona se rozumí látky a předměty, které jsou uvedeny v mezinárodní smlouvě o přepravě nebezpečných věcí, kterou je Česká republika vázána13a) a která je vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv nebo ve Sbírce zákonů, a jsou zařazeny v Příloze A této smlouvy do třídy I těchto látek, jakož i látky, které mají vlastnosti trhavin, třaskavin, střelivin nebo výbušných pyrotechnických složí, pokud nejde o střelivo a pyrotechnické výrobky.
13a) Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí - ADR (Ženeva, 1957) vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších změn vyhlášených pod č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb. a č. 93/2000 Sb. m. s.".
11. V § 21 odst. 2 se slova "; tento zákon se nevztahuje na střelivo.7)" nahrazují slovy "a na výbušné materiály, které jsou nebezpečné pro přepravu a nejde o výbušniny podle odstavce 1.".
12. V § 21 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:
"(3) Za trhací práce se považují práce, při kterých se využívá energie chemické výbuchové přeměny výbušnin a které zahrnují soubor pracovních operací, zejména nabíjení trhavin, přípravu a nabíjení roznětných náložek, zhotovování roznětné sítě, odpálení náloží (odpal) a výbuch náloží (odstřel).
(4) Za nakládání s výbušninami se považuje výroba a zhotovování výbušnin, jejich používání, skladování, předávání, přeprava a ničení, jakož i předávání a přeprava při obchodování s nimi. Za nakládání s výbušninami se nepovažuje jejich výzkum, vývoj a zkoušení.
(5) Předáním výbušniny se rozumí každé její skutečné přemístění, s výjimkou přemístění výbušniny v rámci jedné a téže obce.".
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 6 až 9.
13. Nadpis nad § 22 zní: "Nakládání s výbušninami" a nadpis pod § 22 zní: "Obecné povinnosti při nakládání s výbušninami".
14. V § 22 odst. 3 se slova "příslušný útvar Sboru národní bezpečnosti" nahrazují slovy "okresní ředitelství Policie České republiky příslušné podle sídla organizace (dále jen "příslušný útvar Policie České republiky")".
15. V § 22 odst. 4 se slova "útvaru Sboru národní bezpečnosti, a mimo prostor organizace útvaru Sboru národní bezpečnosti" nahrazují slovy "příslušnému útvaru Policie České republiky, a mimo prostor organizace nejbližšímu útvaru Policie České republiky".
16. § 24 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 13b) a 13c) zní:
 
"§ 24
Uvádění výbušnin, výbušných předmětů a pomůcek na trh
(1) Výbušniny, výbušné předměty a pomůcky se uvádějí na trh podle zvláštního zákona,13b) pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) Plastické trhaviny musejí obsahovat detekční látky, které umožní jejich identifikaci a zjištění.
(3) Metody pro ověřování základních požadavků na bezpečnost výbušnin, nejsou-li stanoveny harmonizovanou českou technickou normou,13c) stanoví Český báňský úřad vyhláškou.
(4) Český báňský úřad stanoví vyhláškou druhy detekčních látek a podrobnější podmínky pro uvádění výbušnin, výbušných předmětů a pomůcek na trh, jakož i podmínky pro jejich přezkušování.
13b) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
13c) § 4a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb.".
17. § 25 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 13d), 13e) a 13f) zní:
 
"§ 25
Předávání a přejímání výbušnin
(1) Výbušninu lze předat a převzít jen na základě povolení orgánu státní báňské správy, který je příslušný k povolování trhacích prací nebo ohňostrojných prací, k nimž je výbušnina určena. Toto povolení se nepožaduje u bezdýmného prachu, černého prachu a zápalek, pokud nejsou určeny pro trhací práce nebo ohňostrojné práce.
(2) Povolení lze vydat jen organizaci, která současně při podání žádosti o vydání povolení prokáže, že má oprávnění k podnikání podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů a má osobu odborně způsobilou podle § 36; má-li být výbušnina organizací skladována, předloží doklad o podmínkách skladování. Žádost o vydání povolení obsahuje
a) obchodní firmu nebo název,13d) nebo jméno a příjmení, adresu sídla, místa provozovny či místa podnikání, nebo adresu bydliště, identifikační číslo nebo rodné číslo, nebo datum narození, není-li rodné číslo přiděleno, týkající se předávající i přejímající organizace,
b) druh a množství předávané výbušniny,
c) úplný popis výbušniny a způsob její identifikace, včetně identifikačního čísla,
d) údaje o splnění podmínek pro uvedení výbušniny na trh, pokud má být výbušnina uvedena na trh.
(3) Organizace může výbušninu předat jiné organizaci nebo své organizační složce jen na základě povolení obvodního báňského úřadu příslušného podle místa určení a v případě předávání výbušniny do ciziny nebo z ciziny jen na základě povolení Českého báňského úřadu; tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů.13e) O vydání povolení je povinna příslušný báňský úřad požádat organizace, která je příjemcem výbušniny, a tuto povinnost má i v případě, že se výbušnina předává mezi jejími provozovnami,13f) jež se nacházejí mimo území téže obce. Povolení k tranzitu výbušnin přes území České republiky vydává Český báňský úřad; o povolení žádá osoba, která má přepravu provést.
(4) Příslušný orgán státní báňské správy před vydáním povolení ověří, zda přejímající organizace je oprávněna výbušninu převzít (odstavec 2). Povolení k předání výbušniny vydá jen v případě, jsou-li stanovené podmínky splněny; jinak žádost o vydání povolení zamítne. Povolení k předání výbušniny musí obsahovat údaje uvedené v odstavci 2. Povolení k předání výbušniny vydané obvodním báňským úřadem zašle tento úřad na vědomí krajskému ředitelství Policie České republiky příslušnému podle sídla obvodního báňského úřadu, který povolení vydal. Povolení vydané Českým báňským úřadem zašle tento úřad na vědomí Policejnímu prezídiu Policie České republiky a Generálnímu ředitelství cel.
(5) Účastníkem řízení o vydání povolení k předání výbušniny je předávající i přejímající organizace; jde-li o předání výbušniny z ciziny, je účastníkem tohoto řízení pouze přejímající organizace, a jde-li o tranzit přes území České republiky, je účastníkem řízení jen osoba, která má přepravu provést.
(6) Organizace jsou povinny zajistit, aby povolení k předání výbušniny bylo přepravováno společně s výbušninou po celou dobu přepravy z místa odeslání až do místa určení a na požádání předloženo celním orgánům, orgánům Policie České republiky a orgánům státní báňské správy. Povolení k předání výbušniny musí být po ukončení přepravy uloženo u přejímající organizace a úředně ověřená kopie tohoto povolení musí být uložena u předávající organizace, v obou případech nejméně po dobu 5 let ode dne ukončení přepravy.
(7) Vyžaduje-li předání výbušniny splnění zvláštních požadavků na bezpečnost nebo zvláštní dozor na území, kde bude probíhat přeprava, přejímající organizace spolu se žádostí o vydání povolení k předání výbušniny poskytne orgánu státní báňské správy kromě údajů uvedených v odstavci 2 též údaje o trase přepravy a způsobu předání, předpokládaný den odeslání a převzetí a označení místa vstupu a výstupu na území České republiky, jde-li o předávání do ciziny, z ciziny nebo o tranzit přes území České republiky. Orgán státní báňské správy přezkoumá podmínky, za kterých má být předání a převzetí uskutečněno, zejména s ohledem na zvláštní požadavky. Jsou-li zvláštní požadavky na bezpečnost nebo zvláštní dozor splněny, vydá povolení k předání výbušniny.
(8) Obvodní báňský úřad může vydat organizaci povolení k opakovanému předávání výbušnin na území České republiky i na delší časové období, nejdéle však na 5 let. V takovém případě je povinna přejímající organizace písemně oznámit obvodnímu báňskému úřadu údaje o množství a druhu výbušniny u každé dílčí dodávky výbušniny, a to před jejím předáním.
(9) Pokud Český báňský úřad při přezkoumání žádosti o vydání povolení k předání výbušnin do ciziny, z ciziny nebo k tranzitu přes území České republiky zjistí závažné nedostatky žádosti, informuje Komisi Evropských společenství (dále jen "Komise").
(10) Organizace zúčastněné na předávání výbušnin jsou povinny orgánům uvedeným v odstavci 6 na jejich žádost sdělit všechny informace týkající se předávání výbušnin a předložit jim doklady o nakládání s předávanými výbušninami.
(11) Organizace nesmí předat výbušninu, jestliže jí přejímající organizace nepředloží povolení orgánu státní báňské správy k předání výbušniny.
(12) Orgán státní báňské správy může rozhodnout o zamítnutí žádosti o vydání povolení k předání výbušniny nebo činnost podle již vydaného povolení pozastavit, jestliže zjistí vážné ohrožení nebo narušení veřejného zájmu na bezpečnosti a ochraně životů a zdraví osob i zvířat nebo majetku. Organizace, jíž byla žádost o vydání povolení k předání výbušniny zamítnuta, může podat novou žádost až po uplynutí 30 dnů ode dne zamítnutí žádosti. Činnost podle vydaného povolení k předání výbušniny může být pozastavena na dobu nejdéle 6 měsíců. Příslušný orgán státní báňské správy své rozhodnutí o pozastavení činnosti zruší, jakmile pominou důvody, pro které bylo rozhodnutí o pozastavení činnosti vydáno; nedojde-li však ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o pozastavení činnosti k odstranění vážného ohrožení nebo narušení veřejného zájmu, rozhodne o zrušení vydaného povolení. V případech, kdy jde o předání výbušniny do ciziny, z ciziny nebo o tranzit přes území České republiky, Český báňský úřad informuje Komisi o zamítnutí žádosti o vydání povolení k předání výbušniny na území České republiky nebo povolení jejího tranzitu přes území České republiky anebo o pozastavení činnosti podle těchto již vydaných povolení nebo o zrušení vydaného povolení.
(13) Je zakázáno předávat plastické trhaviny, které neobsahují detekční látky (§ 24 odst. 2).
13d) § 8 obchodního zákoníku.
13e) Například zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů.
13f) § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.".
18. V § 27 odst. 3 se slova "příslušnému policejnímu útvaru" nahrazují slovy "krajskému ředitelství Policie České republiky příslušnému podle sídla obvodního báňského úřadu, který rozhodnutí vydal".
19. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 28a
Používání výbušnin v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí
(1) Český báňský úřad stanoví vyhláškou bližší podmínky, popřípadě vlastnosti výbušnin, které lze použít v rizikových podmínkách nebo v rizikovém prostředí (například v plynujících nebo uhelných dolech, popřípadě v uhelných lomech, při extrémních teplotních podmínkách, v prostředí s nebezpečím výbuchu plynu nebo prachu), a přezkušování vlastností těchto výbušnin.
(2) Jednotlivé druhy výbušnin pro účely uvedené v odstavci 1 musí být k prvnímu použití povoleny Českým báňským úřadem.".
20. V § 29 odst. 2 se slova "Sboru národní bezpečnosti" nahrazují slovy "Policie České republiky".
21. V § 29 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta:
"Výbušniny a výbušné předměty, které nejsou určeny k okamžitému a bezprostřednímu použití nebo se kterými se jinak nenakládá, musí být uloženy buď v objektech uvedených v odstavci 1 nebo ve skladech výbušnin.".
22. V § 32 odst. 4 se slova "příslušnému útvaru Sboru národní bezpečnosti" nahrazují slovy "krajskému ředitelství Policie České republiky příslušnému podle sídla orgánu, který rozhodnutí vydal".
23. V § 33 odstavec 1 zní:
"(1) Organizace, které nakládají s výbušninami a výbušnými předměty nebo provádějí jejich výzkum, vývoj nebo zkoušky, musejí vést evidenci výbušnin a výbušných předmětů tak, aby byl přehled o tom, jak byly výbušniny a výbušné předměty získány, kde se nacházejí, v jakém množství a komu byly předány nebo jak s nimi bylo naloženo.".
24. V § 33 odstavec 3 zní:
"(3) Organizace uvedené v odstavci 1 vedou evidenci výbušnin a výbušných předmětů po celou dobu, po kterou výbušniny nebo výbušný předmět drží, a uchovávají ji ještě nejméně 3 roky po skončení kalendářního roku, v němž výbušniny nebo výbušné předměty vyrobily, spotřebovaly nebo je předaly jinému subjektu nebo organizaci. Tato povinnost nezaniká ani ukončením činnosti organizace. V případě zániku organizace předá správce konkursní podstaty nebo likvidátor evidenci výbušnin a výbušných předmětů příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.".
25. V § 33 odst. 4 se slova "Sboru národní bezpečnosti" nahrazují slovy "Policie České republiky".
26. Za § 36a se vkládají nové § 36b a 36c, které včetně nadpisu znějí:
"Informace o organizacích, které používají výbušniny
 
§ 36b
(1) Obvodní báňské úřady vedou evidenci organizací používajících výbušniny, která obsahuje údaje uvedené v § 25 odst. 2 písm. a). Tato evidence musí být průběžně aktualizována.
(2) Organizace používající výbušniny oznamují obvodnímu báňskému úřadu změny údajů uvedených v odstavci 1 nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejich vzniku.
(3) Obvodní báňské úřady jsou povinny umožnit přístup do evidencí vedených podle odstavce 1 orgánům Policie České republiky.
 
§ 36c
Ministerstvo průmyslu a obchodu vede evidenci organizací, jimž vydalo souhlas k výrobě, zpracování, výzkumu nebo vývoji výbušnin, jakož i k ničení, zneškodňování, nákupu a prodeji výbušnin. Tato evidence musí být průběžně aktualizována.".
27. § 37 se zrušuje.
28. V § 39 odst. 1 písm. a) se za slova "výrobou výbušnin" vkládají slova ", nakládáním s výbušninami".
29. V § 39 odst. 4 větě první se slova "pro účel jejich vrchního dozoru" zrušují.
30. V § 39 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 18a) zní:
"(5) Pro účely správního řízení jsou orgány státní báňské správy oprávněny získávat bezplatně údaje z katastru nemovitostí, včetně údajů poskytovaných na technickém nosiči dat a prostřednictvím dálkového přístupu pomocí počítačové sítě.18a)
18a) § 22 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.".
31. V § 40 odst. 3 písm. c) se slovo "revírních" nahrazuje slovem "hlavních".
32. V § 40 odst. 5 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) až f), která včetně poznámky pod čarou č. 18b) znějí:
"c) plní vůči Komisi povinnosti České republiky, které vyplývají z tohoto zákona,
d) stanoví vyhláškou zkušební metody, kterými se ověřují požadavky na bezpečnost výbušnin,
e) povoluje jednotlivé druhy výbušnin k prvnímu použití v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí (§ 28a),
f) plní úkoly orgánu dozoru podle zvláštního zákona,18b) jedná-li se o výbušniny, výbušné předměty a pomůcky, a provádí dozor nad tím, zda pro výbušniny, výbušné předměty a pomůcky bylo vydáno prohlášení o shodě.
18b) § 18 a 19 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb.".
33. V § 40 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 18c) zní:
"(6) Český báňský úřad dále
a) zpracovává v součinnosti s hlavním hygienikem18c) koncepci bezpečnosti a ochrany zdraví při hornické činnosti v dolech, a to po projednání s organizacemi reprezentujícími dotčené zaměstnavatele a zaměstnance, kteří se podílejí na jejím uskutečňování, a tuto koncepci podle potřeby aktualizuje,
b) zabezpečuje a koordinuje v součinnosti s příslušnými ústředními orgány úkoly mezinárodní spolupráce v oblasti své působnosti,
c) eviduje údaje o pracovních úrazech, provozních nehodách a nebezpečných událostech, ke kterým došlo při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami; z těchto údajů sestavuje roční statistiky, které zveřejňuje,
d) informuje Komisi o ochranných opatřeních podle § 45 odst. 3 písm. b), c) a e).
18c) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb.".
34. V § 41 odst. 2 písmeno k) zní:
"k) schvalují služební řády závodních báňských záchranných stanic,".
35. § 45 zní:
 
"§ 45
(1) Orgány státní báňské správy mohou odejmout fyzickým osobám jimi vydaná oprávnění nebo osvědčení k výkonu činností za hrubé nebo opakované porušení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, a to až na dobu 3 let.
(2) Orgány státní báňské správy mohou zrušit rozhodnutí nebo jiná opatření opravňující k výkonu činností podle tohoto zákona vydaná organizaci, pokud tato organizace hrubě nebo opakovaně poruší předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo bezpečnosti provozu, a to až na dobu 3 let.
(3) Orgány státní báňské správy mohou
a) odejmout výbušninu nebo výbušný předmět, které byly získány nebo s nimiž bylo nakládáno v rozporu s tímto zákonem nebo v rozporu s jiným právním předpisem,
b) odejmout výbušninu nebo výbušný předmět, které ohrožují bezpečnost osob, zvířat nebo majetku, a to i v případě, že výbušnina nebo výbušný předmět nese označení značkou shody,
c) nařídit výrobci nebo distributorovi stažení výbušniny nebo výbušného předmětu z trhu v případě, že výbušnina nebo výbušný předmět může ohrozit bezpečnost osob i zvířat nebo majetku, a to včetně výbušnin a výbušných předmětů nesoucích označení značkou shody,
d) nařídit uložení výbušniny nebo výbušného předmětu do skladu výbušnin nebo jejich zneškodnění,
e) v případě pochybností o vlastnostech výbušniny nebo výbušného předmětu, které byly uvedeny na trh, nařídit výrobci, dovozci nebo distributorovi provedení zkoušek k ověření základních požadavků na bezpečnost výbušniny nebo výbušného předmětu.
(4) V případech uvedených v odstavci 3 písm. a) a b) předá orgán státní báňské správy odejmutou výbušninu Policii České republiky, pokud nepostupuje podle odstavce 3 písm. d).".
36. § 46 zní:
 
"§ 46
Správní řád21) se nevztahuje na postup podle § 4, 8, § 21 odst. 8, § 23 odst. 2, § 25 odst. 12, § 28a odst. 2 a § 40 odst. 5 písm. b) a e).".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna horního zákona
Čl.II
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 366/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 písmeno b) zní:
"b) všechny druhy ropy a hořlavého zemního plynu (uhlovodíky), všechny druhy uhlí a bituminosní horniny,".
2. V § 10 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:
"(2) Povinnosti v odstavci 1 písm. a) až c) a písm. g) u ložisek s nestanoveným dobývacím prostorem zajišťuje také Česká geologická služba.3a)
3a) § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů.".
3. V § 11 odstavec 1 zní:
"(1) Vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů a výhradních ložisek nevyhrazených nerostů je možné provádět pouze na průzkumném území, které je stanoveno podle zvláštních právních předpisů.3)".
4. V § 24 se na konci odstavce 1 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 12a) zní:
"Předloží-li organizace současně se žádostí o stanovení dobývacího prostoru plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska, včetně dokladu o vypořádání střetu zájmů, a jsou-li splněny ostatní zákonem stanovené podmínky, spojí obvodní báňský úřad správní řízení o stanovení dobývacího prostoru se správním řízením o povolení hornické činnosti podle zvláštního právního předpisu.12a)
12a) § 17 a 18 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb.".
5. V § 24 odst. 3 větě druhé se slova "povolení geologických prací" nahrazují slovy "rozhodnutí o stanovení průzkumného území".
6. V § 28 odst. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) u výhradních ložisek též žádostí o povolení otvírky, přípravy a dobývání, pokud organizace žádá současně o stanovení dobývacího prostoru a o povolení hornické činnosti.".
7. V § 32a odst. 2 větě první se slova "vyhrazených nerostů" nahrazují slovy "nerostů na výhradních ložiskách".
8. V § 32a odst. 2 se na konci věty první tečka nahrazuje středníkem a za středník se vkládají slova "úhrada se stanoví z těch nerostů, pro jejichž dobývání byl stanoven dobývací prostor.".
9. V § 32a odst. 2 větě třetí se slovo "vyhrazené" zrušuje.
 
ČÁST TŘETÍ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Čl.III
1. Užívají-li právní předpisy v oblasti horního práva pojem pracovník, rozumí se tím zaměstnanec podle zvláštního zákona.1)
2. Pokud organizace podle zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, plní úkoly vyplývající z pracovněprávních vztahů, plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštního zákona.1)
 
ČÁST ČTVRTÁ
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl.IV
1. Na výbušniny, výbušné předměty a pomůcky uvedené do oběhu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona v souladu s dosavadními právními předpisy se pohlíží jako na výbušniny, výbušné předměty a pomůcky uvedené na trh podle tohoto zákona.
2. Řízení o uvedení výbušnin, výbušných předmětů a pomůcek do oběhu zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
3. Rozhodnutí o povolení k odběru výbušnin vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují po dobu, na kterou byla vydána, za povolení k předání výbušnin vydaná podle tohoto zákona.
 
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl.V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002, s výjimkou ustanovení § 25 odst. 3, § 25 odst. 7 a 9, § 25 odst. 12 poslední věty, § 40 odst. 5 písm. c) a § 40 odst. 6 písm. d) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění tohoto zákona, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
1) Zákoník práce

Související dokumenty