386/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
386/2005 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. srpna 2005,
kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna horního zákona
Čl.I
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb. a zákona č. 3/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 3 a § 14c odst. 1 se slova "ministerstvo hospodářství České republiky" nahrazují slovy "Ministerstvo průmyslu a obchodu".
2. V § 6 odst. 1, § 8, § 14 odst. 4, § 29 odst. 1 a § 32a odst. 6 se slova "ministerstvo hospodářství České republiky" nahrazují slovy "Ministerstvo životního prostředí".
3. V § 6 odst. 2 se slova "ministerstvo hospodářství České republiky ministerstvu životního prostředí České republiky" nahrazují slovy "Ministerstvo životního prostředí Ministerstvu průmyslu a obchodu, krajskému úřadu".
4. V § 11 odst. 6 se slova "Ministerstvo hospodářství České republiky v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky" nahrazují slovy "Ministerstvo životního prostředí po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu".
5. V § 12 se slova "ministerstvu hospodářství České republiky" nahrazují slovy "Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu průmyslu a obchodu".
6. V § 14 odst. 3 a § 31 odst. 2 se slova "ministerstvu hospodářství České republiky" nahrazují slovy "Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu průmyslu a obchodu".
7. V § 14b odst. 3 písm. f) se slova "územních orgánů ministerstva životního prostředí České republiky" nahrazují slovy "Ministerstva životního prostředí".
8. V § 14c odst. 5 se věta první nahrazuje větami "Rozhodnutí o odpisu zásob výhradního ložiska s jedním vyhotovením dokladů uvedených v § 14b zašle Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhovateli a obvodnímu báňskému úřadu. Rozhodnutí o odpisu zásob výhradního ložiska bez dokladů uvedených v § 14b zašle Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvu životního prostředí, krajskému úřadu a České geologické službě. Rozhodnutí o odpisu malého množství zásob odešle obvodní báňský úřad Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu životního prostředí a České geologické službě.".
9. V § 15 odst. 1 se slova "ministerstvem hospodářství České republiky a" zrušují.
10. V § 15 odst. 2 se slova "ministerstvem hospodářství České republiky" nahrazují slovy "Ministerstvem průmyslu a obchodu".
11. V § 24 odst. 2 se věty první a druhá nahrazují větami "K podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru musí mít organizace předchozí souhlas Ministerstva životního prostředí vydaný po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Předchozí souhlas může Ministerstvo životního prostředí vázat na splnění podmínek vztahujících se k tvorbě jednotné surovinové politiky České republiky a k návratnosti prostředků vynaložených ze státního rozpočtu na vyhledávání a průzkum výhradních ložisek.".
12. V § 24 odstavec 3 zní:
"(3) Přednost při získání předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru má organizace, pro niž byl proveden průzkum výhradního ložiska, to jest zadavatel. Pokud zadavatel neuplatní přednostní nárok, může přednostní nárok uplatnit organizace, která se na průzkumu výhradního ložiska finančně podílela. Tento přednostní nárok může uplatnit organizace nejdříve po schválení výpočtu zásob výhradního ložiska (§ 14 odst. 3), nejpozději však do jednoho roku od ukončení platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území pro vyhledávání a průzkum výhradního ložiska, a to u Ministerstva životního prostředí.".
13. V § 28 odst. 1 písm. b) se slova "ministerstva hospodářství České republiky" nahrazují slovy "Ministerstva životního prostředí".
14. V § 29 odst. 4 a 6 se slova "Ministerstvo hospodářství České republiky" nahrazují slovy "Ministerstvo životního prostředí".
15. V § 32a odst. 1 větě první se slova "ve výši 10 000 Kčs" zrušují, slovo "km2" se nahrazuje slovem "hektar" a věta druhá se nahrazuje větou "Výši úhrady z dobývacího prostoru v rozmezí 100 Kč až 1 000 Kč na hektar, odstupňovanou s přihlédnutím ke stupni ochrany životního prostředí dotčeného území, charakteru činnosti prováděné v dobývacím prostoru a jejímu dopadu na životní prostředí, stanoví vláda nařízením.".
16. V § 32a odst. 2 se slova "Ministerstvo hospodářství České republiky v dohodě s" nahrazují slovy "Ministerstvo průmyslu a obchodu po projednání s Ministerstvem životního prostředí a".
17. V § 32a odst. 3 se slova "Ministerstvo hospodářství České republiky" nahrazují slovy "Ministerstvo průmyslu a obchodu".
18. V § 32a odst. 9 se slova "ministerstvo hospodářství České republiky v dohodě s" nahrazují slovy "Ministerstvo průmyslu a obchodu po projednání s Ministerstvem životního prostředí,".
19. V § 33 odst. 3 se slova "ministerstvo hospodářství České republiky v dohodě" nahrazují slovy "Ministerstvo průmyslu a obchodu po projednání".
20. V § 37 odst. 5 se za větu první vkládají věty "Pokud se obě strany nedohodnou na způsobu odškodnění, stanoví se jeho výše znaleckým posudkem. Takto vypočtená výše odškodnění nesmí být krácena o koeficient prodejnosti, pokud je jeho hodnota nižší než 1.".
21. V § 39 odst. 3 se slova "ministerstvo hospodářství České republiky v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky a Českým báňským úřadem" nahrazují slovy "Ministerstvo životního prostředí".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl.II
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb. a zákona č. 3/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 17 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Organizace je rovněž povinna předložit dohody o vyřešení střetu zájmů i s vlastníky dotčených objektů v případech, kdy o to písemně požádají.".
2. V § 25 odstavec 3 zní:
"(3) Organizace může výbušninu předat jiné organizaci nebo své organizační složce jen na základě povolení obvodního báňského úřadu příslušného podle místa určení a v případě předávání výbušniny z ciziny jen na základě povolení Českého báňského úřadu; tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů13e). O vydání povolení je povinna příslušný báňský úřad požádat organizace, která je příjemcem výbušniny, a tuto povinnost má i v případě, že se výbušnina předává mezi jejími provozovnami13f), jež se nacházejí mimo území téže obce. Povolení k tranzitu výbušnin přes území České republiky vydává Český báňský úřad; o povolení žádá osoba, která má přepravu provést. V případě předávání výbušniny do ciziny mimo země Evropské unie je povinna požádat o povolení Český báňský úřad předávající organizace.".
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Související dokumenty