380/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
380/2015 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. prosince 2015,
kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 215/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 41c písm. a) až e) se číslo „20“ nahrazuje číslem „23“.
2. V § 41c písm. f) se číslo „20“ nahrazuje číslem „28“.
3. V § 41c písm. g) se číslo „55“ nahrazuje číslem „80“.
4. V § 41i odst. 1 písm. a) se číslo „20“ nahrazuje číslem „37“.
5. V § 41i odst. 1 písm. b) se číslo „80“ nahrazuje číslem „63“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Pro odvodové povinnosti u odvodu z loterií a jiných podobných her, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty