37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Schválený:
37/2003 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. ledna 2003 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
Změna: 337/2004 Sb.
Změna: 697/2004 Sb.
Změna: 50/2006 Sb.
Změna: 614/2006 Sb.
Změna: 79/2008 Sb.
Změna: 20/2009 Sb.
Změna: 375/2010 Sb.
Změna: 459/2013 Sb.
Změna: 52/2015 Sb.
Změna: 352/2015 Sb.
Změna: 414/2016 Sb.
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb. a zákona č. 313/2002 Sb., k provedení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 231/2002 Sb., a k provedení zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., (dále jen "zákon"):
Měsíční odměna
 
§ 1
Měsíční odměna uvolněným členům zastupitelstev
(1) Uvolněným členům zastupitelstev1) náleží za výkon funkce měsíční odměna2) ve výši uvedené v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto nařízení.
(2) Měsíční odměna se poskytuje ode dne, kdy byli uvolnění členové zastupitelstev zvoleni nebo jmenováni do funkce, za kterou odměna náleží.
(3) Uvolněným členům zastupitelstev se měsíční odměna zvyšuje3)
a) v obcích s rozšířenou působností a dále v městských obvodech nebo městských částech územně členěných statutárních měst a v městských částech hlavního města Prahy, na jejichž úřady byla statutem nebo zákonem přenesena alespoň část působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
1. starostovi (primátorovi) o částku 3 000 Kč,
2. místostarostovi (náměstkovi primátora) o částku 2 500 Kč,
3. členům rady neuvedeným v bodech 1 a 2 o částku 2 000 Kč,
b) v obcích s pověřeným obecním úřadem a dále v městských obvodech nebo městských částech územně členěných statutárních měst a v městských částech hlavního města Prahy, na jejichž úřady byla statutem nebo zákonem přenesena alespoň část působnosti pověřeného obecního úřadu,
1. starostovi o částku 2 500 Kč,
2. místostarostovi o částku 2 300 Kč,
3. členům rady neuvedeným v bodech 1 a 2 o částku 2 000 Kč,
c) v obcích se stavebním úřadem nebo s matričním úřadem a dále v městských obvodech nebo městských částech územně členěných statutárních měst a v městských částech hlavního města Prahy, na jejichž úřady byla zákonem nebo statutem přenesena alespoň část působnosti stavebního úřadu nebo matričního úřadu, o částku 2 000 Kč,
d) jde-li o členy zastupitelstva hlavního města Prahy, o částku 3 000 Kč.
(4) V případě souběhu nároků podle odstavce 3 náleží členu zastupitelstva zvýšení měsíční odměny v té částce, která je nejvyšší.