220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře

Schválený:
220/1991 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 8. května 1991
o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
Změna: 160/1992 Sb.
Změna: 285/2002 Sb.
Změna: 111/2007 Sb.
Změna: 189/2008 Sb.
Změna: 375/2011 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 
§ 1
(1) Zřizují se Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, Česká stomatologická komora se sídlem v Praze a Česká lékárnická komora se sídlem v Praze (dále jen "komory").
(2) Komory jsou samosprávnými nepolitickými stavovskými organizacemi sdružujícími všechny lékaře, stomatology a lékárníky zapsané v seznamech vedených komorami.
(3) Komory jsou právnickými osobami.
 
§ 2
(1) Komory
a) dbají, aby členové komor vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komor,
b) zaručují odbornost svých členů a potvrzují splnění podmínek k výkonu lékařského, stomatologického a lékárnického povolání podle zvláštních předpisů,
c) posuzují a hájí práva a profesní zájmy svých členů
d) chrání profesní čest svých členů,
e) vede seznam členů.
(2) Komory jsou oprávněny
a) účastnit se jednání při tvorbě sazebníků lékařských výkonů, při tvorbě cen léků, léčivých přípravků a sazebníků ostatních služeb poskytovaných lékárnami,
b) účastnit se výběrových řízení při obsazování vedoucích míst ve zdravotnictví,
c) stanovovat podmínky k výkonu soukromé praxe svých členů a k výkonu funkce odborných zástupců podle zvláštního předpisu a vedoucích lékařů a primářů u poskytovatelů zdravotních služeb,
d) vydávat osvědčení o splnění podmínek podle písmena c),
e) řešit stížnosti na výkon povolání svých členů v rozporu s odstavcem 1 písm. a),
f) uplatňovat disciplinární pravomoc v rozsahu stanoveném tímto zákonem,
g) vyžadovat od svých členů doklady spojené s výkonem povolání,
h) vyjadřovat se k podmínkám a způsobu dalšího vzdělávání lékařů, stomatologů a lékárníků,
ch) účastnit se provádění specializačních zkoušek,
i) vydávat pro členy komor závazná stanoviska k odborným problémům poskytování zdravotních služeb a ve zdravotnickém výzkumu,
j) vykonávat další činnosti, pokud tak stanoví zvláštní zákon.
(3) Proti rozhodnutí komory ve věcech podle odstavce 2 písm. d) lze podat opravný prostředek.
(4) O opravném prostředku rozhoduje soud. 1)
 
§ 3
(1) Každý lékař, který vykonává na území České republiky lékařské povolání, musí být členem České lékařské komory.
(2) Každý lékař, který vykonává na území České republiky povolání stomatologa, musí být členem České stomatologické komory.
(3) Absolvent vysokoškolského studia v oboru farmacie, který vykonává své povolání v zařízení poskytujícím lékárenskou péči na území České republiky, musí být členem České lékárnické komory.
 
§ 4
Česká lékařská komora zapíše do dvou měsíců od doručení žádosti do seznamu každého, kdo
a) řádně ukončil studium na lékařské fakultě československé univerzity nebo zahraniční univerzity a je oprávněn k výkonu lékařské praxe na území České a Slovenské Federativní Republiky,
b) má plnou způsobilost k právním úkonům,
c) nebyl v průběhu předchozích pěti let vyloučen z České lékařské komory.
 
§ 5
Česká stomatologická komora zapíše do dvou měsíců od doručení žádosti do seznamu každého, kdo
a) řádně ukončil studium na lékařské fakultě československé univerzity nebo zahraniční univerzity, složil závěrečné zkoušky ze stomatologie a je oprávněn k výkonu lékařské stomatologické praxe na území České a Slovenské Federativní Republiky,
b) má plnou způsobilost k právním úkonům,
c) nebyl v průběhu předchozích pěti let vyloučen z České stomatologické komory.
 
§ 6
Česká lékárnická komora zapíše do dvou měsíců od doručení žádosti do seznamu každého, kdo
a) řádně ukončil studium na farmaceutické fakultě československé univerzity nebo zahraniční univerzity a je oprávněn k výkonu farmaceutické praxe na území České a Slovenské Federativní Republiky,
b) má plnou způsobilost k právním úkonům,
c) nebyl v průběhu předchozích pěti let vyloučen z České lékárnické komory.
 
§ 6a
(1) Komora zapíše na základě oznámení Ministerstva zdravotnictví do seznamu členů
a) státního příslušníka členského státu Evropské unie,
b) občana smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru1a) nebo Švýcarské konfederace1b),
c) rodinného příslušníka občana členského státu Evropské unie1c) nebo rodinného příslušníka osoby uvedené pod písmenem b), pokud má na území České republiky právo pobytu,
d) státního příslušníka nečlenského státu Evropské unie, který je držitelem dokladu potvrzujícího přiznání právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území České republiky1d),
e) rodinného příslušníka osoby uvedené pod písmenem d), má-li tento rodinný příslušník povolen dlouhodobý pobyt na území České republiky1e),
f) státního příslušníka nečlenského státu Evropské unie, který je držitelem dokladu potvrzujícího přiznání právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie, má-li povolen dlouhodobý pobyt na území České republiky1d),
g) rodinného příslušníka osoby uvedené pod písmenem f), má-li tento rodinný příslušník povolen dlouhodobý pobyt na území České republiky1e),
h) osobu, které byl na území České republiky přiznán status doplňkové ochrany nebo postavení azylanta1e), nebo
i) rodinného příslušníka osoby uvedené pod písmenem h), má-li tento rodinný příslušník povolen dlouhodobý pobyt na území České republiky1f), který hodlá vykonávat na území České republiky soustavně zdravotnické povolání jako usazená osoba, a to po předložení rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.
(2) Komora vede seznam hostujících osob. Do tohoto seznamu komora bezplatně a dočasně zapíše na základě oznámení Ministerstva zdravotnictví o výkonu zdravotnického povolání na území České republiky osobu uvedenou v odstavci 1 písm. a) a b), která je usazena na území jiného členského státu než České republiky a na území České republiky hodlá vykonávat zdravotnické povolání dočasně nebo příležitostně jako hostující osoba. Dočasný zápis do seznamu hostujících osob trvá po dobu poskytování zdravotnických služeb hostující osobou na území České republiky. Tento dočasný zápis se nepožaduje, pokud by to vedlo k opožděnému poskytnutí služby; v těchto případech však musí být oznámení o výkonu zdravotnického povolání na území České republiky učiněno v co nejkratší době po poskytnutí zdravotnické služby. Na tyto osoby se nevztahuje ustanovení o povinném členství (§ 3).
(3) Usazená osoba v žádosti o zápis do seznamu členů a Ministerstvo zdravotnictví v oznámení o výkonu zdravotnického povolání uvede jméno, příjmení, titul, datum narození, adresu pro doručování na území České republiky a adresu pro doručování na území členského státu usazení, identifikační údaje poskytovatele zdravotních služeb a adresu zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele, v němž hodlá zdravotnické povolání vykonávat, formu a druh zdravotní služby, kterou na území České republiky hodlá vykonávat, a údaje o dosaženém vzdělání.
(4) Hostující osoba je osvobozena od placení příspěvků.
(5) Před zahájením disciplinárního řízení je komora povinna kontaktovat stát usazení (stát původu). Pokud tento stát nepřijme disciplinární opatření podle svého právního řádu, může komora zahájit proti hostující osobě disciplinární řízení.
(6) Komora musí informovat členský stát, v němž usazená osoba byla před příchodem na území České republiky usazena nebo v němž hostující osoba je usazena, o disciplinárním postihu, který této osobě uložila.
(7) Komora vydá na vyžádání usazené osoby nebo hostující osoby, která je zapsána v seznamu členů nebo v seznamu hostujících osob, potvrzení osvědčující, že tato osoba vykonává na území České republiky odbornou činnost v souladu s právními předpisy.
(8) Komory jsou povinny bezplatně sdělovat Ministerstvu zdravotnictví ze seznamu členů nebo ze seznamu hostujících osob údaje potřebné pro účely státních statistických zjišťování podle zvláštního právního předpisu1g).
(9) Seznam členů a seznam hostujících osob je veřejně přístupný, s výjimkou údajů o datu narození, adrese pro doručování na území České republiky a adrese pro doručování na území členského státu usazení. Údaje o rodném čísle, trvalém pobytu a o adrese pro doručování na území České republiky jsou přístupné Ministerstvu obrany pouze za účelem zajištění obrany státu podle zvláštního právního předpisu1h).
(10) Na zpracování údajů ze seznamu členů a ze seznamu hostujících osob se vztahuje zvláštní právní předpis1i).
(11) Uchazeč o zápis do seznamu členů komory, který nebyl komorou zapsán do seznamu členů, nebo není-li zápis proveden včas, má právo domáhat se ochrany u soudu1).
 
§ 7
Uchazeč o zápis do seznamu členů komory, který nebyl komorou zapsán do seznamu členů, má právo domáhat se ochrany návrhem u soudu.
 
§ 8
Členství v komoře zaniká úmrtím, ztrátou nebo omezením způsobilosti k právním úkonům, vystoupením z komory nebo vyloučením z komory.
 
§ 9
(1) Každý člen komory má právo
a) volit zástupce do orgánů komory a sám být volen,
b) využívat pomoci komory v oblasti dalšího vzdělávání,
c) využívat právní pomoci komory ve sporech spojených s výkonem lékařského či lékárnického povolání.
(2) Každý člen komory má povinnost
a) vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony,
b) dodržovat organizační, jednací, volební a disciplinární řád komory,
c) řádně platit stanovené příspěvky,
d) oznámit příslušným orgánům komory změny související s výkonem lékařského nebo lékárnického povolání,
e) v případech stanovených komorou uzavřít odpovědnostní pojištění.
 
§ 10
(1) Základním článkem komor jsou okresní sdružení lékařů, okresní sdružení stomatologů a okresní sdružení lékárníků, v hlavním městě Praze obvodní sdružení lékařů, obvodní sdružení stomatologů a obvodní sdružení lékárníků podle rozdělení území hlavního města Prahy na obvody 2) (dále jen "okresní sdružení"). Okresní sdružení se mohou slučovat a vytvářet společné orgány.
(2) Okresní sdružení má tyto orgány:
a) okresní shromáždění členů,
b) představenstvo okresního sdružení,
c) čestnou radu okresního sdružení,
d) revizní komisi okresního sdružení.
(3) Komory mají tyto orgány:
a) sjezd delegátů,
b) představenstvo komory,
c) čestnou radu komory,)
d) revizní komisi komory.
(4) Funkce v orgánech komory a okresních sdruženích jsou čestné; za jejich výkon je příslušnou komorou vyplácena náhrada za ztrátu času a náhrada hotových výdajů. Volení funkcionáři musí vykonávat lékařskou, stomatologickou nebo lékárnickou praxi.
 
§ 11
(1) Okresní shromáždění členů je nejvyšším orgánem okresního sdružení.
(2) Právo účastnit se okresního shromáždění mají všichni členové komory zapsaní v seznamu vedeném okresním sdružením.
(3) Okresní shromáždění svolává představenstvo okresního sdružení nejméně jednou za rok; je povinno je svolat vždy, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů okresního sdružení nebo požádá-li o to revizní komise okresního sdružení, a to nejpozději do dvou měsíců.
(4) Okresní shromáždění se může platně usnášet, jeli přítomna nadpoloviční většina členů okresního sdružení. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů okresního sdružení.
(5) Okresní shromáždění
a) volí představenstvo okresního sdružení, jeho předsedu, čestnou radu a revizní komisi okresního sdružení,
b) volí zástupce na sjezd delegátů,
c) rozhoduje o sloučení okresního sdružení s jinými okresními sdruženími,
d) rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí orgánu okresního sdružení.
 
§ 12
(1) Představenstvo okresního sdružení je řídícím a výkonným orgánem okresního sdružení.
(2) Představenstvo okresního sdružení má 7 až 11 členů.
(3) Představenstvo okresního sdružení
a) registruje nové členy a vede seznam členů okresního sdružení,
b) hospodaří s majetkem svěřeným okresnímu sdružení komorou,
c) spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy.
 
§ 13
(1) Čestná rada okresního sdružení vykonává disciplinární pravomoc vůči jeho členům.
(2) Čestná rada okresního sdružení má pět členů. Volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Členem čestné rady okresního sdružení nemůže být člen jiného orgánu okresního sdružení nebo komory.
(3) Čestná rada okresního sdružení může uložit za porušení povinností člena komory uvedených v § 9 odst. 2 tohoto zákona jako disciplinární opatření
a) důtku,
b) pokutu od 2000 do 20 000 Kčs.
(4) Proti písemnému rozhodnutí čestné rady okresního sdružení o uložení disciplinárního opatření může člen, kterému bylo disciplinární opatření uloženo, podat opravný prostředek do patnácti dnů od jeho doručení.
(5) O opravném prostředku rozhoduje čestná rada komory, která přezkoumávané rozhodnutí buď potvrdí nebo zruší. Zruší-li čestná rada komory napadené rozhodnutí, je čestná rada okresního sdružení vázána právním názorem čestné rady komory.
 
§ 14
(1) Revizní komise okresního sdružení má 3 až 5 členů, z nichž volí předsedu; ten řídí její činnost.
(2) Revizní komise okresního sdružení
a) kontroluje činnost okresního sdružení,
b) pozastavuje rozhodnutí představenstva, je-li v rozporu s právními předpisy, řády a ostatními předpisy komory; pozastavené rozhodnutí předloží okresnímu shromáždění,
c) podává návrh na zahájení disciplinárního řízení.
 
§ 15
(1) Sjezd delegátů je nejvyšším orgánem komory.
(2) Sjezd delegátů zejména
a) schvaluje, mění a ruší organizační, jednací, volební a disciplinární řád,
b) volí a odvolává představenstvo, prezidenta a viceprezidenta komory, revizní komisi komory a čestnou radu komory,
c) posuzuje činnost představenstva, prezidenta a viceprezidenta komory, činnost revizní komise komory a čestné rady komory,
d) stanoví výši registračního poplatku a členských příspěvků a jejich rozdělování,
e) schvaluje rozpočet komory,
f) schvaluje výši náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkcí v orgánech komory,
g) zřizuje sociální fond, popřípadě jiné fondy komory.
 
§ 16
(1) Představenstvo komory je řídícím a výkonným orgánem komory.
(2) Představenstvo komory má 15 až 20 členů.
(3) Představenstvo komory
a) vede seznam členů,
b) hospodaří s majetkem komory,
c) hospodaří se sociálním fondem komory, popřípadě s jinými fondy komory,
d) rozhoduje o pozastavených rozhodnutích orgánů komory a okresního shromáždění,
e) svolává sjezd delegátů komory nejméně jednou za rok; svolá sjezd vždy, požádá-li o to alespoň jedna pětina členů komory nebo alespoň jedna třetina okresních sdružení nebo požádá-li o to revizní komise, a to do dvou měsíců.
f) schvaluje členy komory do zkušebních a specializačních komisí,
g) rozhoduje ve všech věcech podle tohoto zákona, pokud o nich nerozhodují jiné orgány komory.
 
§ 17
(1) Prezident komory zastupuje komoru navenek.
(2) Prezident komory svolává a řídí jednání představenstva komory.
(3) Prezidenta komory zastupuje viceprezident.
 
§ 18
(1) Čestná rada komory vykonává disciplinární pravomoc vůči všem členům komory.
(2) Čestná rada komory má 9 členů. Volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Členem čestné rady komory nemůže být člen jiného orgánu komory.
(3) Čestná rada komory může uložit za závažné porušení povinností člena komory uvedených v § 9 odst. 2 písm. a) zákona jako disciplinární opatření
a) pokutu od 3000 do 30 000 Kčs,
b) podmíněné vyloučení z komory,
c) vyloučení z komory.
(4) Proti rozhodnutí čestné rady komory o uložení disciplinárního opatření podle odstavce 3 lze podat opravný prostředek.
(5) O opravném prostředku rozhoduje soud. 1)
 
§ 19
(1) Revizní komise komory má 7 až 9 členů, z nichž volí předsedu; ten řídí její činnost.
(2) Revizní komise komory
a) kontroluje činnost komory,
b) pozastavuje výkon rozhodnutí prezidenta, viceprezidenta a okresního shromáždění, jsou-li v rozporu s právními předpisy nebo organizačním řádem a ostatními předpisy komory; pozastavené rozhodnutí předloží představenstvu komory,
c) pozastavuje výkon rozhodnutí představenstva, jsou-li v rozporu s právními předpisy nebo organizačním řádem a ostatními předpisy komory; pozastavené rozhodnutí předloží sjezdu delegátů.
 
§ 20
(1) Komory samostatně spravují svůj majetek a hospodaří dle ročního rozpočtu.
(2) Příjmy komory tvoří členské příspěvky, dotace, dary a jiné příjmy.
(3) Výnos pokut připadá do sociálního fondu komory.
 
§ 21
Při výkonu lékařského a lékárnického povolání v ozbrojených silách a ozbrojených sborech, mohou být práva a povinnosti lékařů, stomatologů a lékárníků podrobena omezením, která vyplývají ze zvláštní povahy výkonu služby v těchto sborech,
 
§ 22
(1) Spolky lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Svaz farmaceutů zajistí svolání ustavujícího okresního shromáždění lékařů, stomatologů a lékárníků do tří měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.
(2) Ustavující okresní shromáždění zvolí delegáty na ustavující sjezdy v počtu
a) u České lékařské komory v počtu 1 delegát na každých započatých 100 lékařů v okrese,
b) u České stomatologické komory 1 delegát na každých započatých 30 stomatologů v okrese,
c) u České lékárnické komory v počtu 1 delegát na každých započatých 25 lékárníků v okrese.
(3) Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně a Svaz farmaceutů svolá sjezd delegátů do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.
 
§ 23
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1991.
Burešová v. r.
Pithart v. r.
1) § 244 a násl. občanského soudního řádu.
1a) Dohoda o Evropském hospodářském prostoru ze dne 2. května 1992.
1b) Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy, na straně jedné, a Švýcarskou konfederací, na straně druhé, o volném pohybu osob ze dne 21. června 1999.
1c) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.
1d) Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.
1e) Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny.
1f) Směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany.
1g) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
1h) Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.
1i) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu.

Související dokumenty