468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Schválený:
468/1991 Sb.
ZÁKON
ze dne 30. října 1991
o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Změna: 36/1993 Sb.
Změna: 597/1992 Sb.
Změna: 253/1994 Sb., 40/1995 Sb.
Změna: 237/1995 Sb., 301/1995 Sb.
Změna: 301/1995 Sb. (část)
Změna: 135/1997 Sb.
Změna: 135/1997 Sb. (část)
Změna: 46/2000 Sb.
Změna: 121/2000 Sb.
Změna: 39/2001 Sb.
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
 
ČÁST PRVNÍ
Obecná ustanovení
 
§ 1
Působnost zákona
Zákon upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob a státních orgánů při provozování rozhlasového a televizního vysílání.
 
§ 2
Základní pojmy
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí:
a) rozhlasovým a televizním vysíláním (dále jen "vysílání") šíření programů nebo obrazových a zvukových informací prostřednictvím
vysílačů, kabelových rozvodů, satelitů a jiných prostředků určených k příjmu veřejnosti;
b) programem záměrné časové uspořádání jednotlivých rozhlasových nebo televizních pořadů;
c) pořadem obsahově souvislá, celistvá a časově ohraničená část vysílání;
d) lokálním programem program vytvářený v místně omezené oblasti a pro tuto oblast určený;
e) reklamou jakékoliv veřejné oznámení určené k podpoře podnikání nebo k dosažení jiného účinku, sledovaného zadavatelem reklamy, jemuž byl vysílací čas poskytnut za úplatu nebo za jinou protihodnotu (dále jen "reklama");
f) sponzorováním jakýkoliv příspěvek poskytnutý fyzickou nebo právnickou osobou k přímému nebo nepřímému financování pořadů za účelem propagace jména, tovární nebo obchodní známky, známky služeb, nebo postavení takové osoby.
(2) Za vysílání podle tohoto zákona se nepovažuje šíření rozhlasového a televizního signálu určeného pro veřejnost prostřednictvím kabelu, do něhož je zapojeno nejvýše sto účastníků s přijímači podléhajícími ohlašovací povinnosti. Tento počet může být překročen, jestliže účastníci společného příjmu jsou umístěni v jedné budově nebo v komplexu budov k sobě prostorově nebo funkčně přináležejících, jestliže přenos signálu je veden tak, že nepřekračuje pozemní komunikaci, a jestliže tento společný příjem není obchodně využíván.
 
§ 3
(1) Provozovatelem vysílání (dále jen "provozovatel") je ten, kdo získal oprávnění k vysílání na základě zákona (dále jen "provozovatel ze zákona") nebo udělením licence podle tohoto zákona (dále jen "provozovatel s licencí") anebo registrací podle tohoto zákona (dále jen "provozovatel s registrací").
(2) Právnická osoba se může stát provozovatelem s licencí nebo provozovatelem s registrací, má-li sídlo na území České republiky a je-li zapsána v obchodním rejstříku. Nemá-li právnická osoba sídlo na území České republiky, může se stát provozovatelem s licencí nebo provozovatelem s registrací pouze k současnému, úplnému a nezměněnému šíření již vysílaných programů.
(3) Fyzická osoba se může stát provozovatelem s licencí nebo provozovatelem s registrací, jen má-li trvalý pobyt na území České republiky. Je-li fyzické osobě podle tohoto zákona udělena licence nebo vydáno rozhodnutí o registraci, je povinna zapsat se do obchodního rejstříku.
 
ČÁST DRUHÁ
Oprávnění a povinnosti provozovatelů
 
§ 4
Obsah programů
(1) Provozovatelé vysílají programy svobodně a nezávisle. Do jejich obsahu lze zasahovat pouze na základě zákona a v jeho mezích.
(2) Provozovatelé poskytují objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů.