68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
68/2013 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. února 2013
o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ NA OBECNĚ PROSPĚŠNOU SPOLEČNOST
 
§ 1
(1) Tento zákon upravuje změnu právní formy občanského sdružení vzniklého podle jiného zákona1) (dále jen „sdružení“) na obecně prospěšnou společnost.
(2) Při změně právní formy se sdružení, jehož právní forma se mění, neruší ani nezaniká, pouze se mění jeho právní poměry.
 
§ 2
(1) Sdružení může rozhodnout o změně své právní formy na obecně prospěšnou společnost. Sdružení může změnit svou právní formu jen tehdy, jestliže s tím souhlasí všichni členové sdružení. Odmítne-li člen sdružení souhlas udělit nebo nesouhlasí se změnou právní formy bez vážného důvodu, může se sdružení do 3 měsíců od odmítnutí souhlasu nebo vyjádření nesouhlasu domáhat u soudu, aby byl souhlas člena sdružení nahrazen soudním rozhodnutím. Soud souhlas člena nahradí, pokud jsou pro změnu právní formy ospravedlnitelné důvody.
(2) O rozhodnutí o změně právní formy vyhotoví sdružení zápis ve formě notářského zápisu, který nahrazuje zakládací listinu obecně prospěšné společnosti a obsahuje náležitosti stanovené pro tuto listinu zákonem, který upravuje právní poměry obecně prospěšné společnosti2). Součástí rozhodnutí o změně právní formy sdružení je určení osob, které mají postavení zakladatelů obecně prospěšné společnosti, určení osob, které jsou členy správní rady, a určení osoby ředitele.
(3) Návrh na zápis změny právní formy do rejstříku obecně prospěšných společností podají osoby v postavení zakladatelů obecně prospěšné společnosti ve lhůtě 90 dnů ode dne rozhodnutí o změně právní formy. Není-li návrh podán ve stanovené lhůtě, nelze již na základě takového rozhodnutí návrh na zápis do rejstříku obecně prospěšných společností podat.
(4) Dnem zápisu změny právní formy do rejstříku obecně prospěšných společností zaniká členství členů sdružení.
(5) Byl-li pravomocně povolen zápis změny právní formy do rejstříku obecně prospěšných společností, nelze již takový zápis zrušit.
 
§ 3
Obecně prospěšná společnost zveřejní změnu právní formy v Obchodním věstníku nejpozději do 30 dnů od jejího zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností.
 
§ 4
Změnu právní formy oznámí do 15 dnů po jejím zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností ředitel obecně prospěšné společnosti Ministerstvu vnitra, které vyznačí údaj o změně právní formy v evidenci vedené podle právního předpisu upravujícího sdružování občanů.
 
§ 5
Společné ustanovení
O změně právní formy sdružení na obecně prospěšnou společnost lze rozhodnout nejpozději do 31. prosince 2013.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o obecně prospěšných společnostech
 
§ 6
Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 208/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 231/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. c) se slova „hospodářský výsledek (zisk)“ nahrazují slovy „výsledek hospodaření (zisk)“.
2. V § 21 odst. 1 písm. f) se slovo „mzdu“ nahrazuje slovem „odměnu“.
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
 
§ 7
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
1) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty