100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)

Schválený:
100/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. února 2004
o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů
(zákon o obchodování s ohroženými druhy)
Změna: 444/2005 Sb.
Změna: 346/2009 Sb.
Změna: 227/2009 Sb., 100/2004 Sb. (část)
Změna: 420/2011 Sb.
Změna: 467/2011 Sb.
Změna: 18/2012 Sb.
Změna: 279/2013 Sb.
Změna: 86/2015 Sb.
Změna: 243/2016 Sb.
Změna: 183/2017 Sb.
Změna: 261/2021 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
MEZINÁRODNÍ OBCHOD S OHROŽENÝMI DRUHY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ A PLANĚ ROSTOUCÍCH ROSTLIN A DALŠÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ TĚCHTO DRUHŮ
 
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje ochranu volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které jsou ohroženy na přežití, s cílem jejich zachování regulováním obchodu s nimi v souladu s Úmluvou o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin1) (dále jen "Úmluva") a právem Evropských společenství, které upravuje dovoz a vývoz volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, dovoz výrobků z kytovců, dovoz a uvádění na trh výrobků z tuleňů, používání nášlapných pastí, dovoz kožešin a dalšího zboží vyrobeného z kožešin (dále jen "právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů").2) Dále stanoví podmínky pro obchod s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin dále vymezených a stanoví některá další opatření sloužící k zajištění ochrany a evidence těchto druhů na území České republiky.
(2) Tento zákon se vztahuje na
a) stanovené druhy živočichů a rostlin a na výrobky z živočichů a rostlin těchto druhů vyjmenované v Úmluvě a v právu Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,3)
b) tuleně a produkty z tuleňů (dále jen „výrobek z tuleně“)61),
c) vývoz dalších zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů4) z České republiky, které může v zájmu jejich ochrany stanovit prováděcí právní předpis.
 
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) volně žijícím živočichem jedinec živočišného druhu, jestliže se populace tohoto druhu v přírodě udržují anebo udržovaly samovolně, včetně druhu v přírodě nezvěstného nebo v přírodě vyhynulého, a to i v případě chovu jedince v lidské péči nebo jiného ovlivňování jeho vývoje člověkem,
b) planě rostoucí rostlinou jedinec nebo kolonie rostlinného druhu nebo druhu hub, jejichž populace se v přírodě udržují anebo udržovaly samovolně, včetně druhu v přírodě nezvěstného nebo v přírodě vyhynulého, a to i v případě pěstování jedince nebo kolonie v kultuře nebo jiného ovlivňování jejich vývoje člověkem,
c) druhem přímo ohroženým vyhynutím nebo vyhubením (dále jen „druh ohrožený vyhynutím“) druh uvedený v příloze A k přímo použitelnému předpisu Evropské unie o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi5)
d) výrobkem z kytovců výrobek vymezený právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,6)
e) regulovanou kožešinou kožešina živočicha a další zboží vyrobené z kožešin živočichů, na které se vztahují omezení dovozu v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,7)
f) dovozem dovoz exempláře,8) regulované kožešiny nebo výrobku z tuleně do Evropského společenství, včetně exempláře, který byl uloven v mořských vodách, jež nejsou pod právní svrchovaností žádného státu, a to od okamžiku vstupu na území Evropského společenství, vyjma celního režimu tranzitu,
g) vývozem vývoz exempláře, jedince zvláště chráněného druhu,4) regulované kožešiny nebo výrobku z tuleňů z Evropského společenství, vyjma celního režimu tranzitu,
h) jiným jedincem jedinec zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny4), který není exemplářem a který je vymezen prováděcím právním předpisem podle § 1 odst. 2 písm. c),
i) vývozem z České republiky vývoz exempláře, jiného jedince, regulované kožešiny nebo výrobku z tuleňů z Evropského společenství, vyjma celního režimu tranzitu, a přeprava exempláře, jiného jedince, regulované kožešiny nebo výrobku z tuleňů z České republiky do jiného členského státu Evropských společenství,
j) výrobkem z některých tuleních mláďat62) výrobek z tuleňů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
 
HLAVA II
OBECNÉ PODMÍNKY A NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTÍ PRO DOVOZ, VÝVOZ, ZPĚTNÝ VÝVOZ, PŘEMISŤOVÁNÍ EXEMPLÁŘŮ A DALŠÍ NAKLÁDÁNÍ S NIMI
Obecné podmínky
 
§ 3
nadpis vypuštěn
(1) Postup při dovozu, vývozu, zpětném vývozu a dalších způsobech regulace nakládání s exempláři upravují přímo použitelné předpisy Evropských společenství v oblasti obchodování s ohroženými druhy (dále jen „nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy“)9).
(2) Žádost o povolení nebo potvrzení pro účely dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu exempláře v souladu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) anebo potvrzení potřebné k přemístění živého exempláře živočišného druhu přímo ohroženého vyhynutím, s výjimkou rostlinolékařských osvědčení podle § 17 odst. 1, předkládá právnická osoba nebo fyzická osoba, která hodlá dovézt, vyvézt, zpětně vyvézt nebo přemístit exemplář (dále jen „žadatel“), Ministerstvu životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) na formuláři stanoveném nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9). Je-li předmětem žádosti živý exemplář řádu primáti (Primates spp.), žadatel je povinen doložit, že splnil podmínky pro obchod s primáty stanovené jinými právními předpisy9a).
(3) Žádost o výjimku ze zákazu obchodních činností týkajících se exemplářů podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy10) se podává u příslušného krajského úřadu na formuláři stanoveném nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9), s výjimkou potvrzení o putovní výstavě a potvrzení o souboru vzorků11), která jsou současně výjimkou ze zákazu obchodních činností pro výhradní účely veřejného vystavování exemplářů. Je-li předmětem žádosti živý exemplář řádu primáti (Primates spp.), žadatel je povinen doložit, že splnil podmínky pro obchod s primáty stanovené jinými právními předpisy9a).
(4) Žadatel vyplní žádost podle odstavce 2 nebo 3 a doloží příslušné údaje požadované nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9).
(5) Žádost o vydání potvrzení o putovní výstavě, potvrzení o souboru vzorků nebo o vydání potvrzení o osobním vlastnictví, popřípadě o vydání dalších povolení nebo potvrzení podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) se podává u příslušného správního úřadu na formuláři stanoveném nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9).
(6) Další náležitostí žádostí podle odstavců 2, 3 nebo 5 je doklad o zaplacení správního poplatku, je-li takový poplatek stanoven jiným právním předpisem11a).
(7) K žádostem podle odstavce 2 nebo 5 žadatel přiloží vyplněnou evidenční kartu. Formulář evidenčních karet stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
(8) Ministerstvo vede evidenci žadatelů podle odstavců 2 a 5 a krajské úřady vedou evidenci žadatelů podle odstavce 3.
(9) Způsob vyplňování žádosti, způsob vedení a obsah evidence žadatelů, předkládání žádostí a nakládání s doklady podle odstavců 1 až 8 stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
 
§ 3a
(1) Dovoz, vývoz, zpětný vývoz a tranzit exemplářů lze uskutečnit jen přes určené celní úřady11b).
(2) Ministerstvo může v rozhodnutí o povolení dovozu stanovit, že dovozce, který dováží živý exemplář živočišného druhu, je povinen nejméně 24 hodin předem oznámit České inspekci životního prostředí (dále jen „inspekce“) čas dovozu a celní úřad určený k propuštění zásilky do příslušného celního režimu.
(3) Pokud dovozce nedoprovází dovážený exemplář, přechází povinnost podle odstavce 2 na dopravce exemplářů nebo jinou doprovázející osobu a dovozce je povinen tyto osoby informovat o souvisejících povinnostech.
Dovoz
 
§ 4
(1) Žadatel předloží žádost o povolení k dovozu exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím12) ministerstvu na předepsaném formuláři.
(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží
a) údaje požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,12)
b) údaje prokazující totožnost žadatele,
c) úředně ověřenou kopii povolení k podnikatelské činnosti související s dovozem exempláře, pokud žadatel takovou činnost provozuje,
d) doklad nebo písemné prohlášení o účelu dovozu,
e) pro živý exemplář živočišného druhu popis podmínek, za jakých bude dopravován během přepravy a umístěn po dovozu, v souladu s předpisy na ochranu zvířat13) tak, aby nehrozilo nebezpečí úhynu či poškození na zdraví.
 
§ 5
Ministerstvo vydá povolení k dovozu12) exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím, jen pokud žadatel splnil podmínky požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů12) a podmínky stanovené v § 3 odst. 4 a § 4.
 
§ 6
(1) Žadatel předloží žádost o povolení k dovozu jiného exempláře než exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím, pro jehož dovoz je nezbytné povolení ministerstva,14) na předepsaném formuláři ministerstvu.
(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží
a) údaje podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,14)
b) údaje prokazující totožnost žadatele,
c) úředně ověřenou kopii povolení k podnikatelské činnosti související s dovozem exempláře, pokud žadatel takovou činnost provozuje,
d) pro živý exemplář živočišného druhu popis podmínek, za jakých bude dopravován během přepravy a ubytován po dovozu, v souladu s předpisy na ochranu zvířat13) tak, aby nehrozilo nebezpečí úhynu či poškození na zdraví.
 
§ 7
Ministerstvo vydá povolení k dovozu jiného exempláře než exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím, pro jehož dovoz je nezbytné povolení ministerstva,14) jen pokud žadatel splnil podmínky požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů14) a podmínky stanovené v § 3 odst. 4 a § 6.
Vývoz a zpětný vývoz
 
§ 8
(1) Žadatel předloží žádost o vydání povolení k vývozu15) nebo potvrzení o zpětném vývozu16) exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím12) ministerstvu na předepsaném formuláři.
(2) K žádosti o povolení k vývozu nebo o potvrzení o zpětném vývozu podle odstavce 1 žadatel přiloží
a) údaje požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,15), 16)
b) pro povinně registrovaný exemplář doklad o registraci (§ 23),
c) údaje prokazující totožnost žadatele,
d) úředně ověřenou kopii povolení k podnikatelské činnosti související s vývozem exempláře, pokud žadatel takovou činnost provozuje,
e) pro exemplář druhu vyjmenovaného v příloze I Úmluvy1) povolení k dovozu příslušného úřadu státu, kam je exemplář vyvážen,
f) pro živý exemplář živočišného druhu popis podmínek, za jakých bude dopravován během přepravy a umístěn po dovozu, v souladu s předpisy na ochranu zvířat13) tak, aby nehrozilo nebezpečí úhynu či poškození na zdraví,
g) pro vývoz exempláře narozeného a odchovaného v zajetí nebo uměle vypěstovaného17) stručný popis chovu nebo kultury, z něhož bude zřejmý původ jedinců zakládajících chov nebo kulturu a filiální generace dosažená v lidské péči.
 
§ 9
Ministerstvo vydá povolení k vývozu exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím, jen pokud žadatel splnil podmínky požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů15) a podmínky stanovené v § 3 odst. 4 a v § 8.
 
§ 10
Ministerstvo vydá potvrzení o zpětném vývozu exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím, jen pokud žadatel splnil podmínky požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,16)§ 3 odst. 4 a § 8.
 
§ 11
(1) Žadatel předloží žádost o vydání povolení k vývozu nebo potvrzení o zpětném vývozu exempláře jiného než exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím, pro jehož vývoz nebo opětovný vývoz je nezbytné povolení nebo potvrzení ministerstva,18) nebo potvrzení o zpětném vývozu na předepsaném formuláři ministerstvu.
(2) K žádosti o povolení k vývozu nebo potvrzení o zpětném vývozu podle odstavce 1 žadatel přiloží
a) údaje požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,18)
b) pro povinně registrovaný exemplář doklad o registraci (§ 23),
c) údaje prokazující totožnost žadatele,
d) úředně ověřenou kopii povolení k podnikatelské činnosti související s vývozem exempláře, pokud žadatel takovou činnost provozuje,
e) pro živý exemplář živočišného druhu popis podmínek, za jakých bude dopravován během přepravy a umístěn po dovozu, v souladu s předpisy na ochranu zvířat13) tak, aby nehrozilo nebezpečí úhynu či poškození na zdraví,
f) pro vývoz exempláře narozeného a odchovaného v zajetí nebo uměle vypěstovaného17) stručný popis chovu nebo kultury, z něhož bude zřejmý původ jedinců zakládajících chov nebo kulturu a filiální generace dosažená v lidské péči.
 
§ 12
Ministerstvo vydá povolení k vývozu nebo potvrzení o zpětném vývozu exempláře jiného než exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím, pro jehož vývoz nebo opětovný vývoz je nezbytné povolení nebo potvrzení ministerstva, jen pokud žadatel splnil podmínky požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů18) a podmínky stanovené v § 3 odst. 4 a § 11.
 
§ 13
Ostatní případy dovozu, vývozu a zpětného vývozu
V ostatních případech dovozu, vývozu a zpětného vývozu se postupuje v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.19)
Přemisťování živých exemplářů živočišného druhu v rámci členských států Evropských společenství
 
§ 14
(1) Žadatel předloží žádost o povolení potřebné k přemístění20) živého exempláře živočišného druhu přímo ohroženého vyhynutím ministerstvu na předepsaném formuláři.
(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží
a) pro povinně registrovaný exemplář doklad o registraci (§ 23),
b) údaje prokazující totožnost žadatele,
c) úředně ověřenou kopii povolení k podnikatelské činnosti související s držením nebo přesunem exempláře, pokud žadatel takovou činnost provozuje.
 
§ 15
Ministerstvo vydá povolení k přemístění podle § 14, jen pokud žadatel splnil podmínky požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů20) a v § 14.
 
§ 15a
Výjimka ze zákazu obchodních činností
(1) Žadatelem o výjimku ze zákazu obchodních činností20b) může být pouze vlastník exempláře, nebo právnická nebo fyzická osoba, která má v držení exemplář na základě dlouhodobé výpůjčky z ciziny po dobu delší než 90 dnů, nebo osoba, která exemplář oprávněně drží v případě, že exemplář nemá vlastníka nebo vlastník není znám (dále jen „dlouhodobý držitel“). Žadatel předloží žádost o výjimku ze zákazu obchodních činností příslušnému krajskému úřadu podle § 3 odst. 3 a 4.
(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží
a) doklady o původu exempláře požadované nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) a tímto zákonem,
b) pro povinně registrovaný exemplář doklad o registraci (§ 23), není-li současně žádáno o první zaregistrování exempláře,
c) pro exemplář, který je jedincem zvláště chráněného druhu nebo ptákem druhu, který volně žije na evropském území členských států Evropských společenství, doklad o povolení držení, chovu v zajetí či pěstování takového exempláře podle jiného právního předpisu20a).
(3) Potvrzení o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností20b) a potvrzení o povolení k přemístění20c) může krajský úřad vydat po projednání s ministerstvem pro týž živý exemplář na jednom formuláři.
(4) Způsob vyplnění formuláře žádosti o potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
 
§ 15b
Potvrzení o putovní výstavě a potvrzení o souboru vzorků
(1) Žádost o potvrzení o putovní výstavě nebo potvrzení o souboru vzorků11) předkládá žadatel ministerstvu podle § 3 odst. 5 a 7. K žádosti přiloží žadatel odpovídající údaje a doklady podle § 4 odst. 2, § 6 odst. 2, § 8 odst. 2 písm. a) až d), f) a g) a § 11 odst. 2 a přiměřeně podle § 15a odst. 2.
(2) Žadatel o potvrzení o putovní výstavě nebo potvrzení o souboru vzorků, která mají být současně výjimkou ze zákazu obchodních činností pro výhradní účely veřejného vystavování, předloží ministerstvu dříve vydané potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností, bylo-li uděleno a je-li v platnosti; v případě vydání potvrzení o putovní výstavě nebo potvrzení o souboru vzorků toto dřívější potvrzení ztrácí platnost a žadatel je povinen odevzdat jej ministerstvu, nestanoví-li nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy11) jiný postup.
(3) Ministerstvo vydá potvrzení o putovní výstavě nebo potvrzení o souboru vzorků pouze v případě, že žadatel splnil podmínky požadované nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9).
(4) Ministerstvo vede evidenci exemplářů, na které bylo vydáno potvrzení o putovní výstavě11), s uvedením jejich držitelů.
 
§ 15c
Další druhy potvrzení
(1) Při vydávání potvrzení o osobním vlastnictví exempláře20d) nebo dalších potvrzení upravovaných nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) se postupuje podle těchto nařízení a přiměřeně podle § 4, 6, 8, 11 a 14.
(2) Ministerstvo vede evidenci exemplářů, na které bylo vydáno potvrzení o osobním vlastnictví20d), s uvedením jejich držitelů.
(3) Způsob vyplnění formulářů žádostí o potvrzení o osobním vlastnictví exempláře, o potvrzení o souboru vzorků, o potvrzení o putovní výstavě, o povolení nebo potvrzení pro účely dovozu, vývozu a zpětného vývozu anebo o potvrzení potřebného k přemístění živého exempláře živočišného druhu přímo ohroženého vyhynutím stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
 
HLAVA III
REGISTRACE OBCHODNÍKŮ A VĚDECKÝCH INSTITUCÍ A ODCHYLKY PRO NĚKTERÉ PŘÍPADY VÝVOZU
 
§ 16
Registrace obchodníků a vědeckých institucí
Základní podmínky registrace obchodníků,21) vědců a vědeckých institucí22) se řídí právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů. Prováděcím právním předpisem mohou být stanoveny bližší podmínky a náležitosti k registraci obchodníků, vědců a vědeckých institucí.
 
§ 16a
Registrace k zjednodušeným postupům při obchodu s biologickými vzorky
(1) Ministerstvo vede registr osob, které mohou využívat zjednodušené postupy podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy22a), a registr druhů, s jejichž vzorky lze takto obchodovat. Tento registr ministerstvo každých 5 let přezkoumává a aktualizuje.
(2) Žádost o registraci ke zjednodušeným postupům při obchodu s biologickými vzorky podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy22a) se zasílá ministerstvu. Žadatel vyplní žádost o povolení nebo potvrzení pro účely dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu exempláře a evidenční kartu a k žádosti dále přiloží
a) seznam druhů exemplářů biologických vzorků, které jsou předmětem žádosti,
b) písemné zdůvodnění, že předpokládaný obchod s biologickými vzorky nebude mít žádný nebo pouze nepatrný dopad na zachování dotčených druhů,
c) odhad předpokládané potřeby částečně vyplněných povolení a potvrzení.
 
§ 16b
Licence pro zpracovatele a balírny kaviáru
(1) Licenci ke zpracování, balení nebo přebalování kaviáru jeseterovitých ryb (Acipenseriformes spp.) (dále jen „kaviár“) v České republice může v souladu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy22b) udělit fyzické nebo právnické osobě na základě její žádosti ministerstvo. Licence se uděluje na dobu neurčitou. Licence nenahrazuje povolení, schválení22c), souhlasy nebo vyjádření potřebné ke zpracování, balení nebo přebalování kaviáru podle jiných právních předpisů.
(2) Ministerstvo schválí na základě žádosti způsob značení nádob s kaviárem pro použití balírnou kaviáru, pokud je značení v souladu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy22d), a přidělí evidenční kód zpracovatele nebo balírny kaviáru.
(3) Ministerstvo může rozhodnout o odnětí licence udělené podle odstavce 1, pokud zpracovatel nebo balírna kaviáru porušují povinnosti stanovené nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9). Novou licenci lze udělit až po 2 letech od právní moci rozhodnutí o odnětí licence. Licence nepřechází na právní nástupce zpracovatele nebo balírny kaviáru. Ministerstvo vede přehled zpracovatelů a balíren kaviáru, kterým byla licence udělena.
(4) Zpracovatel nebo balírna kaviáru jsou povinni bezodkladně hlásit ministerstvu změny rozhodné pro používání licence.
(5) Žádost o licenci pro zpracovatele a balírny kaviáru a o schválení způsobu značení nádob s kaviárem se podává ministerstvu. Žádost o licenci kromě náležitostí podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) obsahuje
a) informaci o předpokládaném způsobu získávání, zpracovávání a uchovávání kaviáru,
b) zdůvodnění žádosti podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),
c) podrobný popis způsobů balení kaviáru používaných balírnou kaviárů, popis a vzorky používaných nebo navrhovaných jednorázových štítků na prvotní nádoby s kaviárem,
d) písemný souhlas žadatele, že ministerstvo poskytne informaci o licencované balírně kaviáru Evropské komisi a Sekretariátu Úmluvy1) v rozsahu stanoveném nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9).
(6) Rozhodnutí ministerstva o licenci pro balírny kaviáru slouží pouze pro účely obchodu s kaviárem podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy10) a nenahrazuje splnění podmínek podle jiných právních předpisů.
(7) Zpracovatel nebo balírna kaviáru jsou povinni vést záznamy o nakládání s kaviárem a označit nádoby s kaviárem.
(8) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem formulář žádosti o licenci ke zpracování, balení nebo přebalování kaviáru, obsah a způsob vedení záznamů o nakládání s kaviárem, způsob označování nádob s kaviárem a způsob přidělování evidenčního kódu balíren kaviáru.
 
§ 17
Vývoz exempláře rostlinného druhu na základě rostlinolékařského osvědčení
(1) Povolení ministerstva k vývozu uměle vypěstovaného exempláře rostlinného druhu může být v případech, které stanoví prováděcí právní předpis, nahrazeno rostlinolékařským osvědčením vydaným podle jiného zákona,23) jsou-li splněny podmínky, které stanovila Evropská komise (dále jen "Komise").24)
(2) Úředně ověřenou kopii rostlinolékařského osvědčení vydaného pro vývoz exempláře rostlinného původu podle odstavce 1 zašle orgán rostlinolékařské péče nejpozději do 15 dnů od jeho vydání ministerstvu, s výjimkou případů, kdy lze zaslat údaje z těchto dokladů elektronicky; případy, kdy tak lze učinit, stanoví prováděcí právní předpis.
 
HLAVA IV
OBCHOD S NĚKTERÝMI ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝMI DRUHY A VÝROBKY Z TULEŇŮ A REGULACE LOVU NĚKTERÝCH DRUHŮ MOŘSKÝCH ŽIVOČICHŮ
 
§ 18
Obchod se zvláště chráněnými druhy
(1) Vývoz jiného jedince z České republiky lze provést jen na základě povolení ministerstva. Vzor žádosti o povolení vývozu jiného jedince z České republiky stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
(2) Na území České republiky dále platí pro tyto jedince při jejich vývozu obdobná úprava jako pro exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím.
(3) Povolení k vývozu podle odstavce 1 lze udělit jen tehdy, pokud žadatel prokáže, že
a) vývoz tohoto jedince neohrozí druh na přežití; odborné stanovisko vydá na žádost žadatele vědecký orgán,
b) tento jedinec byl získán v souladu s jiným právním předpisem,25)
c) tento živý jedinec bude během přepravy zajištěn v souladu s jiným právním předpisem13) tak, aby nehrozilo nebezpečí úhynu nebo poškození zdraví.
 
§ 19
Obchod s výrobky z tuleňů
(1) Zakázán je dovoz výrobků z některých tuleních mláďat pro obchodní účely, zejména pro prodej, výměnu nebo nákup, nabízení k prodeji, výměnu nebo vybízení k prodeji, nabývání za účelem zisku, veřejné vystavování za účelem zisku nebo jako obchodní vzorek, využívání pro zisk, držení nebo přemisťování za účelem prodeje.
(2) Výjimku ze zákazu v odstavci 1 může v odůvodněných případech udělit ministerstvo pro výrobky z některých tuleních mláďat, u nichž dovozce prokáže, že jsou výsledkem tradičního lovu prováděného Inuity v souladu s platnými právními předpisy země původu.
(3) Ustanoveními odstavců 1 a 2 nejsou dotčeny další povinnosti vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropské unie o obchodování s produkty z tuleňů63).
 
§ 20
Regulace lovu některých druhů mořských živočichů
(1) Na lodích plujících pod státní vlajkou České republiky je zakázán lov kytovců, na které se vztahuje tento zákon.
(2) Výjimku ze zákazu podle odstavce 1 může za účelem vědeckého výzkumu udělit ministerstvo. Ministerstvo může v udělené výjimce stanovit podmínky lovu.
(3) K udělení výjimky podle odstavce 2 si ministerstvo vyžádá stanovisko vědeckého orgánu (§ 27).
 
HLAVA V
NÁLEŽITOSTI POVOLENÍ NEBO POTVRZENÍ PRO DOVOZ, VÝVOZ, ZPĚTNÝ VÝVOZ NEBO PŘEMÍSTĚNÍ EXEMPLÁŘE A NAKLÁDÁNÍ S NÍM
 
§ 21
(1) Součástí rozhodnutí o povolení dovozu, vývozu a zpětného vývozu exempláře je též vyplněný a potvrzený formulář příslušného povolení nebo potvrzení podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy26) (dále jen „doklad CITES“). Součástí povolení potřebného k přemístění exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím je potvrzení vydané podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy20). Dokladem CITES je též oznámení o dovozu předložené celnímu úřadu podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy27) a rostlinolékařské osvědčení vydané podle § 17 nebo jiné povolení nebo potvrzení podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9). Dokladem CITES je dále kopie takového dokladu vydaná ministerstvem současně s originálem dokladu CITES (dále jen „kopie dokladu CITES“) a potvrzená kopie dokladu CITES vydaná krajským úřadem.
(2) Údaje, jež musí doklad CITES obsahovat, musí být uvedeny v dokladu CITES také v jazyce anglickém, francouzském nebo španělském.
(3) Výkonný orgán (§ 25 odst. 2 a 8) na dokladu CITES uvede, jakým způsobem jsou označeny exempláře.
 
§ 22
(1) Dovozní povolení, popřípadě doklad vydaný ve státě vývozu pro vývoz nebo zpětný vývoz exempláře do České republiky podle Úmluvy1), nebo doklad CITES, který je nahrazuje, které nebyly při dovozu odebrány celními úřady a měly být odebrány podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy2), je nutno předložit nejpozději do 15 dnů po uskutečnění dovozu ministerstvu spolu s písemným zdůvodněním, proč nedošlo k předložení dokladů celním úřadům.
(2) Pro účely prokázání zákonného původu exempláře dovezeného podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) slouží dovozci kopie dokladu CITES, která byla potvrzena celním úřadem při dovozu exempláře, anebo potvrzená kopie dokladu CITES vydaná krajským úřadem.
(3) Nemá-li dovozce kopii dokladu CITES nebo jsou-li údaje nutné k prokázání původu exempláře na kopii dokladu chybné nebo neúplné, informuje dovozce neprodleně písemně ministerstvo o okolnostech dovozu a důvodech pochybností, přiloží příslušné doklady včetně sporné kopie a požádá o vydání náhradního potvrzení pro účely prokázání povoleného dovozu.
(4) V případě pochybností ověřuje platnost kopie dokladu CITES ministerstvo.
(5) Podmínky používání kopie dokladu CITES a potvrzení podle odstavce 3 a vzor tohoto potvrzení může stanovit prováděcí právní předpis.
 
HLAVA VI
REGISTRACE NĚKTERÝCH EXEMPLÁŘŮ, UDĚLOVÁNÍ VÝJIMEK ZE ZÁKAZU OBCHODNÍ ČINNOSTI A PROKAZOVÁNÍ PŮVODU
Registrace některých exemplářů a udělování výjimek ze zákazu obchodních činností s exempláři
 
§ 23
nadpis vypuštěn
(1) Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře je povinen jej přihlásit k registraci, jde-li o
a) exemplář druhu přímo ohroženého vyhynutím, na který se vztahuje zákaz obchodních činností10) s výjimkou:
1. druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které se vyskytují přirozeně v přírodě České republiky, včetně druhů zvláště chráněných podle právních předpisů o ochraně přírody a krajiny31a), a
2. exemplářů druhů, pro které může prováděcí právní předpis stanovit, že se na ně povinnost registrace nevztahuje,
b) exempláře jiných druhů než druhů přímo ohrožených vyhynutím uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
(2) Registrační povinnost se nevztahuje na exemplář vlastníka nebo dlouhodobého držitele se sídlem nebo trvalým pobytem mimo území České republiky, a to pokud je exemplář dovezen v souladu s tímto zákonem dočasně do České republiky na dobu kratší než 90 dnů od dovozu. Pro exemplář vlastníka nebo dlouhodobého držitele se sídlem nebo trvalým pobytem v členském státě Evropských společenství musí být exemplář doprovázen příslušným povolením nebo potvrzením vydaným výkonným orgánem členského státu Evropských společenství, v němž má vlastník nebo dlouhodobý držitel sídlo nebo trvalý pobyt. Doba dočasného pobytu bez povinnosti registrace je v tomto případě 12 měsíců od přivezení exempláře na území České republiky.
(3) Dokladem o registraci exempláře je registrační list exempláře, který vydává příslušný krajský úřad (dále jen „registrační úřad“). Registrační list platí pro území České republiky. Pro každý exemplář podléhající registrační povinnosti se vydává samostatný registrační list. Registrační úřad zároveň ukládá kopii registračního listu. Registrační list není úředním potvrzením o zákonném původu exempláře. Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře je povinen zajistit, aby exemplář byl vždy doprovázen svým registračním listem, případně dalšími doklady podle odstavců 4 a 8; to platí i pro předání exempláře novému vlastníku. Formulář registračního listu pro exemplář stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
(4) Pokud se vydává rozhodnutí o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností podle § 15a na dosud neregistrovaný exemplář, pak se u exemplářů, které musí být registrovány a dosud k tomu nedošlo, v rámci takového řízení provede též registrace exempláře a vydá se vlastníku nebo dlouhodobému držiteli registrační list. Vydá-li registrační úřad pro registrovaný exemplář potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností, poznamená neprodleně po vydání potvrzení o výjimce do registračního listu náležejícího k témuž exempláři číslo tohoto potvrzení a v potvrzení uvede číslo příslušného registračního listu. Tento postup platí obdobně i pro případy dalších potvrzení. Osoba žijící mimo Českou republiku je povinna mít při pobytu v České republice, má-li u sebe exemplář, potřebná potvrzení podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9). Potvrzení o výjimce ze zákazu prodeje20b), nestanoví-li nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) jinak, je rovněž předáváno s exemplářem jeho novému vlastníku nebo dlouhodobému držiteli.
(5) Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře podléhajícího registrační povinnosti je povinen požádat registrační úřad o vydání dokladu o registraci, a to do 30 dnů od nabytí exempláře nebo od uplynutí lhůty podle odstavce 2 nebo ode dne účinnosti právního předpisu, jímž byl druh, do něhož exemplář patří, zařazen mezi druhy podléhající registrační povinnosti. Vlastník nebo dlouhodobý držitel, který je povinen požádat o vydání dokladu o registraci, nesmí exemplář převést na jinou osobu dříve, než registrační úřad tento doklad vydá. V žádosti o vydání dokladu o registraci uvede žadatel údaje prokazující jeho totožnost a předloží všechny doklady týkající se exempláře, které má k dispozici.
(6) V případě narození nebo vylíhnutí mláďat ve vlastním chovu, jejichž odchov vlastník nebo dlouhodobý držitel zaznamená v chovatelských záznamech podle § 24 odst. 7, se lhůta pro registraci exempláře podle odstavce 5 prodlužuje o dobu, po kterou si mláďata vlastník nebo dlouhodobý držitel ponechá, a to
a) u mláďat savců po dobu kojení, nejdéle však do 6 měsíců stáří mláděte,
b) u vajec a mláďat ptáků nebo plazů po dobu, kdy zůstávají na hnízdě nebo v péči rodičů, nejdéle však do 3 měsíců stáří mláděte,
c) u vajec, jiker, zárodečných stadií a mláďat jiných než podle písmene a) nebo b) nejdéle do 3 měsíců stáří mláděte od vylíhnutí anebo, v případě vývoje přes zárodečná stadia, do 15 dnů od dosažení posledního vývojového stadia.
(7) Registrační úřad, který provedl registraci exempláře, který podle jiných právních předpisů30) patří mezi druhy zvířat vyžadujících zvláštní péči, oznámí bez zbytečného odkladu tuto skutečnost místně příslušnému orgánu ochrany zvířat31).
(8) Povinnost registrace se nevztahuje na exempláře zabavené, pokud zůstávají majetkem státu. V případě dlouhodobé výpůjčky delší než 90 dnů, pronájmu, prodeje nebo jiného převodu zabaveného exempláře, který je majetkem státu, vystaví ministerstvo potvrzení o původu zabaveného exempláře na formuláři stanoveném prováděcím právním předpisem, přičemž nový nabyvatel má dále k exempláři stejné povinnosti jako vlastník.
(9) Způsob vyplnění registračního listu stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
 
§ 23a
(1) Údaje v registračním listu musejí být v souladu se skutečným stavem exempláře a musí být zřejmé, že k sobě náležejí.
(2) Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře je povinen hlásit registračnímu úřadu změny týkající se registrovaného exempláře, jimiž jsou úhyn, ztráta, výpůjčka, nájem, převod vlastnictví k exempláři, dodatečné označení exempláře nebo trvalý vývoz z České republiky, a to do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala nebo kdy se o ní vlastník nebo dlouhodobý držitel dozvěděl; v případě výpůjčky, nájmu a dodatečného označení exempláře je v téže lhůtě povinen předložit registrační list k vyznačení změn.
(3) V případě úhynu nebo ztráty exempláře odevzdá vlastník nebo dlouhodobý držitel registračnímu úřadu doklad o registraci ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy k úhynu nebo ztrátě exempláře došlo. Vlastník nebo dlouhodobý držitel je povinen registrační list v téže lhůtě odevzdat také v případě trvalého vývozu exempláře z České republiky; v případě trvalé přepravy exempláře z České republiky do jiného členského státu vlastník odevzdá registrační list příslušnému registračnímu úřadu, v případě trvalého vývozu exempláře ministerstvu.
(4) Vlastník nebo dlouhodobý držitel je povinen hlásit změny na exempláři důležité pro jeho identifikaci, pokud nejde o exemplář individuálně a nezaměnitelně označený podle požadavků nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9).
(5) V případě změny vlastníka nebo dlouhodobého držitele oznámí nový vlastník nebo dlouhodobý držitel nabytí exempláře příslušnému registračnímu úřadu do 30 dnů ode dne nabytí exempláře; v takovém případě se nevydává nový doklad, ale do stávajícího registračního listu se zaznamená příslušná změna, pokud tento zákon nestanoví jinak. Registrační úřad zaznamená změny i do kopie registračního listu, který si ponechá. Nový vlastník nebo dlouhodobý držitel nesmí exemplář převést na jinou osobu dříve, než příslušný registrační úřad po oznámení nabytí exempláře tuto skutečnost zaznamená do registračního listu.
(6) Způsob provádění změn v registraci exemplářů podléhajících povinnosti označení stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
 
§ 23b
(1) Ten, kdo prodává nebo nabízí k prodeji exemplář podléhající registraci anebo exemplář, na nějž se vztahuje zákaz obchodních činností podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy10), je povinen jej opatřit písemným upozorněním „CITES - povinné doklady“ a prodej uskutečnit jen s příslušným registračním listem, a v případě, že jde o exemplář podléhající zákazu prodeje, též s potvrzením o výjimce z tohoto zákazu20b) nebo je nahrazujícím potvrzením (dále jen „povinné doklady spojené s převodem“).
(2) Ten, kdo prodává nebo nabízí k prodeji exemplář uvedený v odstavci 1, je dále povinen informovat kupujícího nebo zájemce o koupi o povinnosti registrovat exemplář podle tohoto zákona a o zákazech obchodních činností s exemplářem10). To platí obdobně i pro jiné způsoby převodu tohoto exempláře.
(3) Povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 se vztahují i na toho, kdo takový exemplář prodává nebo nabízí k prodeji prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Upozornění „CITES - povinné doklady“ je povinnou součástí inzerátu nabízejícího k prodeji exemplář podléhající registraci anebo exemplář, na nějž se vztahuje zákaz obchodních činností.
(4) Při obchodování na veřejnosti přístupných místech, kde se nabízejí k prodeji a prodávají exempláře, nebo při provozování prostředků komunikace na dálku, jejichž prostřednictvím se nabízejí k prodeji nebo prodávají exempláře, je provozovatel takového místa, nebo prostředku komunikace na dálku povinen zajistit, aby byly povinné informace spojené s převodem exempláře zveřejněny na viditelném místě. Provozovatel prostředku komunikace na dálku je povinen zajistit zveřejnění těchto informací i při inzerci nebo internetovém prodeji; za zveřejnění povinné informace se v tomto případě považuje i odkaz na povinné informace zveřejněné ministerstvem. Provozovatel prostředku komunikace na dálku je povinen na výzvu inspekce neprodleně odstranit inzerát, který je v rozporu s tímto zákonem nebo zákazem obchodních činností10).
(5) Obsah povinných informací spojených s převodem exempláře a vzor odkazu na povinné informace zveřejněné ministerstvem stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
Značení a identifikace exemplářů
 
§ 23c
(1) Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře je povinen označit na své náklady exemplář v souladu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy32a) pro účely stanovené nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) a stejným způsobem je povinen označit i exemplář podléhající registrační povinnosti podle § 23. Pokud tento zákon dále nestanoví jinak, bude exemplář označen již v době podání žádosti o registraci. Pro účely individuální identifikace exempláře musí být jeho označení nezaměnitelné. Stejné označení nesmí být použito pro více než jeden exemplář a použitou značkou již nesmí být označen žádný jiný exemplář. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na exempláře označené podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy32a) mimo území České republiky.
(2) Pokud se s exemplářem neobchoduje a nedojde ke změně jeho vlastníka nebo dlouhodobého držitele a pokud nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy32a) nestanoví jinou lhůtu, stanovený způsob označení podle odstavce 1 se nevztahuje na
a) mláďata savců v období kojení, a to nejdéle do 6 měsíců,
b) vejce a mláďata ptáků, pokud zůstávají na hnízdě nebo v péči rodičů, a to nejdéle do 3 měsíců stáří,
c) vejce, jikry, zárodečná stadia a mláďata plazů, a to nejdéle do 3 měsíců stáří.
(3) Jiný způsob značení nebo identifikace exempláře než podle odstavce 1 může příslušný výkonný orgán uznat pouze tehdy, pokud by předepsané označení podle odstavce 1 způsobilo újmu na zdraví exempláře živočišného druhu nebo pokud je neproveditelné vzhledem k fyzickým vlastnostem exempláře nebo druhu nebo vzhledem k přirozenému chování, které je pro takový exemplář nebo druh typické. Při uznávání jiného způsobu značení nebo identifikace si může příslušný výkonný orgán vyžádat vyjádření vědeckého orgánu. Je-li označení neproveditelné pouze dočasně a nemá-li exemplář žádný individuální rozlišovací znak, stanoví registrační úřad pozdější termín pro označení exempláře.
(4) Způsob označení a číslo značky zaznamená registrační úřad na registračním listu. Pokud vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře prokáže, že fyzický a zdravotní stav exempláře nedovoluje bezpečnou aplikaci jakékoli stanovené značkovací metody v době vydání dokladu o registraci, zaznamená registrační úřad tuto okolnost na registračním listu anebo v případě, že lze značkovací metodu bezpečně použít v pozdějším termínu, stanoví ji jako podmínku s uvedením termínu. Pro exemplář, který takto nelze označit, uvede registrační úřad na dokladu o registraci popis individuálních rozlišovacích znaků exempláře doplněný fotografickou dokumentací, která bude nedílnou součástí příslušného registračního listu.
(5) Způsob provádění značení, druhy a podoby značky, způsob číslování a přidělování značky a jiné způsoby značení nebo identifikace exemplářů stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
Licence pro výrobce a distributory značek na exempláře
 
§ 23d
(1) Výrobci a distributoři kroužků a jiných značek požadovaných pro označování exemplářů podle § 23c odst. 1, s výjimkou mikročipových transpondérů a s výjimkou zpracovatelů a balíren kaviáru licencovaných podle § 16b, mohou tyto značky vyrábět a distribuovat v České republice pouze na základě licence udělené ministerstvem, pokud prokáží splnění podmínek stanovených nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy32a).
(2) Žádost o licenci pro výrobce nebo distributora kroužků a jiných značek pro označování exemplářů kromě náležitostí podle jiných právních předpisů obsahuje11b)
a) vzorky kroužků nebo jiných značek, které žadatel o licenci hodlá vyrábět nebo distribuovat,
b) písemnou informaci o kroužcích nebo jiných značkách,
c) souhlas žadatele s tím, že po udělení licence může ministerstvo zveřejnit informaci o žadateli jako o licencovaném výrobci nebo distributorovi.
(3) Náležitostí žádosti o licenci pro výrobce nebo distributora kroužků a jiných značek je také doklad o zaplacení správního poplatku podle jiného právního předpisu11a).
(4) Rozhodnutí o licenci pro výrobce nebo distributora kroužků a jiných značek obsahuje kromě náležitostí podle jiných právních předpisů11b) evidenční číslo distributora, typy a parametry kroužků a jiných značek, které ministerstvo schválilo.
(5) Výrobce nebo distributor s licencí jsou povinni vést registr vyrobených nebo distribuovaných značek, jehož součástí je i identifikace osoby, které byla značka přidělena. Údaje z registru je výrobce nebo distributor s licencí povinen zpřístupnit ministerstvu a inspekci. Plnění povinností stanovených výrobcům a distributorům kroužků a jiných značek v rozhodnutí o licenci kontroluje inspekce.
(6) Ministerstvo může rozhodnout o odnětí licence nebo o změně licence, pokud výrobce nebo distributor porušuje tento zákon nebo nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) nebo povinnosti vyplývající z licence, anebo dojde-li ke změně právních předpisů o značení exemplářů. Ministerstvo licenci odejme také v případě, požádá-li o to její držitel.
(7) Ministerstvo vede registr výrobců a distributorů značek s licencí a obsah tohoto registru zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(8) Obsah a způsob vedení registru vyrobených nebo distribuovaných kroužků a jiných značek podle odstavce 5 a obsah písemné informace podle odstavce 2 písm. b) stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
Prokázání původu
 
§ 24
nadpis vypuštěn
(1) Kdo drží, chová, pěstuje, přepravuje, veřejně vystavuje, prodává, vyměňuje, nabízí za účelem prodeje nebo výměny nebo zpracovává exemplář, jiného jedince, výrobek z kytovců, výrobek z tuleně nebo regulovanou kožešinu, je povinen na výzvu inspekce nebo celního úřadu prokázat jejich původ. Bez tohoto prokázání původu je zakázáno exemplář, jiného jedince, výrobek z kytovce, výrobek z tuleně nebo regulovanou kožešinu držet, chovat, pěstovat, přepravovat, veřejně vystavovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny nebo zpracovávat.
(2) Každý, kdo nabývá pro obchodní účely, veřejně vystavuje pro obchodní účely, využívá pro obchodní zisk a prodej, drží za účelem prodeje, nabízí k prodeji, prodává nebo přepravuje či přemisťuje za účelem prodeje exemplář, výrobek z kytovců, výrobek z tuleně nebo regulovanou kožešinu podle tohoto zákona, je povinen o tom vést písemné záznamy a umožnit inspekci jejich kontrolu podle § 30. Náležitosti těchto záznamů a způsob jejich vedení stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
(3) Koupě, prodej, darování, směna nebo jiný převod vlastnictví (dále jen „převod“), zapůjčení nebo pronájem exempláře, jiného jedince, výrobku z kytovců, výrobku z tuleně a regulované kožešiny jsou možné jen s písemným dokladem původního vlastníka nebo dlouhodobého držitele nebo držitele, jako například stvrzenkou nebo fakturou prodejce, nájemní smlouvou, smlouvou o půjčce, směnnou smlouvou, darovací smlouvou, které mají listinnou podobu a na nichž je uvedena identifikace původního držitele, datum, podpis, značení a podrobnosti o původu těchto exemplářů, jiných jedinců, výrobků či kožešin. Původ se prokazuje údaji a dokumenty osvědčujícími nabytí exempláře podle požadavků nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) a tohoto zákona, zejména uvedením, kdy a kde byl exemplář odebrán z přírody, nebo zda, kdy a kde se narodil v zajetí nebo byl uměle vypěstován, nebo kdy, z kterého státu a na základě jakých dokladů CITES byl exemplář dovezen.
(4) Vlastník nebo dlouhodobý držitel dovezeného exempláře, jiného jedince, výrobku z kytovců, výrobku z tuleně nebo regulované kožešiny je povinen při převodu vlastnického práva k exempláři, výpůjčce či nájmu exempláře předat novému držiteli originál příslušného dokladu CITES nebo obdobného dokladu o dovozu, pokud nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) nebo tento zákon tyto doklady vyžadují.
(5) Pokud je doklad CITES o dovozu vystaven na více exemplářů a při převodu dojde k jejich rozdělení, krajský úřad vydá držiteli na základě písemné žádosti příslušný počet číslovaných a potvrzených kopií dokladu CITES32b). Takto úředně potvrzené kopie platí každá pro jeden exemplář, slouží pouze jako doklad o povoleném dovozu exempláře a nenahrazují jiné doklady podle tohoto zákona a podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9). Držitel k písemné žádosti o potvrzení přiloží originál příslušného dokladu CITES o dovozu. Nestanoví-li nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) jinak, odebere krajský úřad originál příslušného dokladu CITES o dovozu, který odešle ministerstvu a jeho kopii uloží.
(6) Doklady podle odstavců 3 až 5 musí vlastník nebo dlouhodobý držitel anebo držitel exempláře, jiného jedince, výrobku z kytovců, výrobku z tuleně a regulované kožešiny uschovat pro případnou kontrolu po celou dobu držby takového jedince. Původní držitel je povinen uschovat kopie těchto dokladů alespoň 24 měsíců od doby převodu nebo po celou dobu zapůjčení nebo pronajmutí a umožnit jejich kontrolu podle § 30 tohoto zákona.
(7) Kdo chová exemplář uvedený v příloze A nebo B k nařízení Rady (ES) č. 338/972), je povinen vést záznamy o jeho chovu a umožňovat jejich kontrolu podle § 30.
(8) Povinnost podle odstavce 7 se nevztahuje na zoologické zahrady, kterým byla udělena licence podle jiného právního předpisu32c).
(9) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem seznam druhů, exemplářů nebo jiných jedinců, výrobků z kytovců, výrobků z tuleňů a regulovaných kožešin, u kterých se nebudou vyžadovat povinnosti podle odstavců 2 a 4 až 7. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti dokladů o původu exemplářů, jiných jedinců, výrobků či kožešin podle odstavce 3, vzor potvrzené kopie dokladu CITES a způsob jejího potvrzování podle odstavce 5, náležitosti a formát záznamů podle odstavce 7, způsob jejich vedení, dobu povinného uchovávání a způsob, jakým se do záznamů provádějí zápisy o provedených kontrolách.
 
HLAVA VII
VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
 
§ 25
(1) Orgány vykonávající státní správu podle tohoto zákona jsou
a) ministerstvo,
b) Generální ředitelství cel
c) Česká inspekce životního prostředí33) (dále jen "inspekce"),
d) celní úřady,
e) orgány veterinární správy,
f) orgány rostlinolékařské péče,
g) krajské úřady.
(2) Ministerstvo
a) plní funkci výkonného orgánu s hlavní odpovědností, zajišťuje styk s Komisí a se Sekretariátem Úmluvy1) a smluvními stranami Úmluvy a metodicky řídí a koordinuje další výkonné orgány,
b) jmenuje zástupce do poradních skupin a pomocných výborů Komise ustanovených na základě nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),
c) uděluje dovozní a vývozní povolení a potvrzení o zpětném vývozu, potvrzení potřebné k přemístění exempláře, potvrzení, že exemplář byl získán zákonným způsobem v České republice pro vývoz z jiného členského státu Evropských společenství, povoluje zjednodušené postupy ohledně určitého obchodu s biologickými vzorky22a),
d) vydává licence pro zpracovatele a balírny kaviáru a schvaluje způsob značení nádob s kaviárem,
e) uděluje potvrzení o putovní výstavě a potvrzení o souboru vzorků11) včetně případů, kdy tato potvrzení zároveň slouží i jako výjimka ze zákazu obchodních činností pro výhradní účely veřejného vystavování exemplářů, uděluje potvrzení o osobním vlastnictví20d),
f) vydává ostatní dokumenty podle Úmluvy1) a podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů2), není-li jejich vydávání svěřeno tímto zákonem jiným orgánům,
g) uděluje výjimku ze zákazu lovu kytovců podle § 20 odst. 2, ověřuje doklady o původu výrobků z tuleňů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o obchodování s produkty z tuleňů64), rozhoduje v případech stanovených v § 18 a 19, popřípadě rozhoduje v dalších věcech stanovených nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),
h) registruje vědce a vědecké instituce22) a obchodníky21) s uměle vypěstovanými exempláři rostlinného druhu,
i) zprostředkuje registraci u Sekretariátu Úmluvy1) podle § 29,
j) povoluje nebo pověřuje záchranná centra, hradí náklady na péči o zadržené a zabavené exempláře a exempláře, které byly zajištěny v trestním řízení, včetně s tím spojených provozních nákladů, a koordinuje činnost záchranných center,
k) vydává potvrzení o původu zabavených exemplářů,
l) zjišťuje skutečnosti týkající se regulace obchodních činností podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy35),
m) zajišťuje vydání formulářů všech povolení, potvrzení, oznámení dovozu, žádosti a dalších tiskopisů, s výjimkou rostlinolékařských osvědčení podle § 17, jejichž vzory stanoví prováděcím právním předpisem nebo jejichž vzory stanoví právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů2),
n) zajišťuje další úkoly podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství34),
o) vede evidence podle § 3 odst. 8, § 15b odst. 4, § 15c odst. 2, registry podle § 16a a spravuje centrální registr dokladů CITES a registr zadržených a zabavených exemplářů podle § 35 odst. 1 a 4,
p) uděluje licenci k výrobě a distribuci kroužků a značek a rozhoduje o jejím odnětí nebo změně, vede registr výrobců a distributorů kroužků a značek, jimž byla licence udělena, a jeho obsah zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,
q) mění nebo ruší rozhodnutí vydaná podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) a podle § 38a,
r) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup povinné informace spojené s převodem exempláře.
(3) Generální ředitelství cel
a) spolupracuje s ministerstvem a inspekcí při kontrole dovozu, vývozu a tranzitu exemplářů, jiných jedinců, výrobků z tuleňů a regulovaných kožešin, na které se vztahuje právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) a tento zákon, jakož i při kontrole zákazu držení a prodeje dovezených exemplářů, výrobků z tuleňů a regulovaných kožešin chráněných podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) a tohoto zákona,
b) plní další úkoly podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů ve spolupráci s ministerstvem,
c) zajišťuje materiálně a organizačně podmínky pro umístění exemplářů, jiných jedinců, výrobků z tuleňů nebo regulovaných kožešin během kontroly na celních úřadech ve spolupráci s inspekcí, orgány rostlinolékařské péče, orgány veterinární správy a s ministerstvem.
(4) Inspekce
a) provádí kontrolu dodržování tohoto zákona,
b) zjišťuje totožnost osob v souvislosti s ochranou ohrožených druhů podle tohoto zákona,
c) kontroluje dodržování licence udělené ministerstvem podle § 23d odst. 1,
d) ukládá opatření k zajištění povinností vyplývajících z tohoto zákona,
e) projednává přestupky podle § 34c až 34e,
f) zadržuje nebo zabavuje exempláře podle § 34 a 34a,
g) ukládá opatření k zajištění povinností vyplývajících z nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),
h) vede evidenci osob uznaných vinnými z přestupků podle tohoto zákona,
i) zjišťuje skutečnosti týkající se dovozu a vývozu exemplářů, jiných jedinců, výrobků z tuleňů nebo regulovaných kožešin a regulace obchodních činností podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů2),
j) spolupracuje s celními úřady při kontrole, zda exemplář, jiný jedinec, výrobek z tuleně nebo regulovaná kožešina odpovídají údajům uvedeným na příslušných dokladech,
k) spravuje exempláře, regulované kožešiny, výrobky z tuleňů a jiné jedince zajištěné v trestním řízení, které jí byly předány ke správě podle zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení.
(5) Celní úřady
a) při celním dohledu nad zbožím, které je exemplářem, provádějí kontroly exemplářů v době dovozu, vývozu, zpětného vývozu a tranzitu a plní další povinnosti podle tohoto zákona (§ 26, 34),
b) kontrolují, ve spolupráci s orgány veterinární správy nebo rostlinolékařské péče, zda je přeprava živých exemplářů v souladu s právem Evropských společenství11) a tímto zákonem,
c) zadržují exempláře podle § 26 odst. 5,
d) zjišťují skutečnosti týkající se regulace obchodní činnosti podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.35)
Pro jiné jedince, výrobky z tuleňů a regulované kožešiny platí písmena a) až c) obdobně, pokud není dále stanoveno jinak.
(6) Orgány veterinární správy37)
a) spolupůsobí v určených celních úřadech,
b) pomáhají celním úřadům kontrolovat, zda exemplář, jiný jedinec, výrobek z tuleně a regulovaná kožešina odpovídají údajům uvedeným na příslušných dokladech,
c) pomáhají celním úřadům kontrolovat, zda přeprava živých exemplářů nebo živých jiných jedinců odpovídá podmínkám pro přepravu stanoveným tímto zákonem a podmínkám podle jiných právních předpisů,13)
d) podle jiných právních předpisů37a) a přímo použitelných předpisů Evropských společenství37a) stanovují a kontrolují veterinární podmínky
1. pro konání putovních výstav, pokud jsou jejich předmětem živé exempláře živočišného druhu,
2. pro dovoz, vývoz z České republiky, zpětný vývoz a tranzit živých exemplářů živočišného druhu, a pro manipulaci s živými exempláři živočišného druhu za účelem obchodování,
3. pro zřizování a provoz záchranných center,
4. pro manipulaci s živým exemplářem nebo jiným jedincem živočišného druhu při jejich zadržení nebo zabavení podle § 26 odst. 5 nebo § 34.
(7) Orgány rostlinolékařské péče38)
a) spolupůsobí v určených celních úřadech,
b) pomáhají celním úřadům kontrolovat, zda exemplář nebo jiný jedinec odpovídá údajům uvedeným na příslušných dokladech,
c) pomáhají celním úřadům kontrolovat, zda přeprava živého exempláře rostlinného druhu odpovídá podmínkám pro přepravu stanoveným tímto zákonem a podmínkám podle zvláštních právních předpisů,39)
d) jako výkonný orgán vydávají doklady pro vývoz exemplářů rostlin v případě stanoveném v § 17.
(8) Krajské úřady zajišťují výkon činností dalšího výkonného orgánu podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů2) a tohoto zákona tím, že udělují výjimky ze zákazu obchodních činností s exempláři, včetně současného potvrzení o povolení k přemístění exempláře podle § 15a odst. 3, a mimo případy, kdy výjimku vydává ministerstvo v rámci řízení o jiných dokladech podle § 3 odst. 3 a § 15b. Dále zajišťují registraci exemplářů podle § 23 a zjišťují skutečnosti týkající se regulace obchodních činností podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů35). Krajské úřady vedou evidenci žadatelů o výjimku ze zákazu obchodních činností a vydávají potvrzené kopie dokladu CITES32b) podle § 24 odst. 5.
 
§ 25a
zrušen
 
HLAVA VIII
NĚKTERÁ OPATŘENÍ K REGULACI OBCHODU S OHROŽENÝMI DRUHY
 
§ 26
Spolupráce příslušných správních orgánů na hranicích Evropských společenství
(1) Celní orgány poskytují ministerstvu i dalším orgánům příslušným podle tohoto zákona informace o porušování práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů2) nebo tohoto zákona nebo o podezření na takové porušování a informace potřebné ke zjištění osob odpovědných za porušování těchto předpisů a k dalšímu postupu podle § 30 a 34 tohoto zákona. Dále také poskytují odbornou pomoc v mezích své působnosti a spolupracují s nimi při plnění úkolů vyplývajících z tohoto zákona (§ 34).
(2) Všechny exempláře, jiní jedinci, výrobky z tuleňů a regulované kožešiny jsou zbožím, které při přechodu státních hranic podléhá celnímu dohledu.
(3) Celní úřady při celním dohledu nad zbožím, které je exemplářem,
a) kontrolují, zda příslušný exemplář je doprovázen dokladem CITES nebo obdobným dokladem vydaným příslušným členským státem Evropského společenství, popřípadě jiným předepsaným dokladem vydaným podle Úmluvy,1)
b) ve spolupráci s inspekcí a s orgánem veterinární správy nebo orgánem rostlinolékařské péče kontrolují, zda exemplář odpovídá údajům uvedeným na dokladech CITES podle písmene a) a stanoveným veterinárním a rostlinolékařským podmínkám,3)
c) ve spolupráci s inspekcí a s orgány veterinární správy kontrolují, zda přeprava živých exemplářů živočišného původu odpovídá podmínkám pro přepravu stanoveným na dokladech podle písmene a),
d) dále postupují podle příslušných ustanovení tohoto zákona (§ 34).
(4) Celní úřady odešlou ministerstvu odebrané doklady nejpozději do 15 dnů od doby jejich předložení celnímu úřadu, s výjimkou případů, kdy jsou údaje z těchto dokladů zaslány elektronicky.
(5) V případě zjištění porušení práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů11) nebo tohoto zákona nebo v případě pochybnosti celní úřad exemplář zadrží a neprodleně o tom informuje inspekci. Inspekce zadržený exemplář posoudí přednostně v místě zadržení a stanoví, zda zahájí řízení o zabavení exempláře (§ 34a), nebo zda bude zadržený exemplář ponechán v režimu zadržení k provedení nezbytných kontrol podle tohoto zákona a dalšího nakládání s exemplářem, zejména cílového určení exempláře, doplnění dokladů, objasnění skutkových okolností nebo exemplář vrátí tomu, kdo jej má v držení. V případě, že do 8 hodin od zadržení živého exempláře není možné posouzení inspekcí v místě zadržení zajistit, celní úřad zajistí jeho umístění v záchranném centru a informuje inspekci. Pokud se má exemplář zabavit (§ 34a), postupuje se podle tohoto zákona a nikoli podle celních předpisů. V případě zadržení nebo zabavení exempláře sdělí inspekce tuto skutečnost příslušnému orgánu veterinární správy nebo rostlinolékařské péče a přemístění a umístění exempláře provede v souladu se stanovenými podmínkami podle jiných právních předpisů.39)
(6) Pokud dojde k porušení celních předpisů, aniž by bylo porušeno právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů11) nebo tento zákon, a dojde k zabavení exempláře nebo zabrání exempláře podle celního předpisu, zajistí celní úřad neprodlené umístění živého exempláře živočišného nebo rostlinného druhu, který je zabaveným zbožím, v záchranném centru. S exemplářem druhu přímo ohroženého vyhynutím bude dále naloženo podle doporučení ministerstva.
(7) Obdobně jako u exemplářů se postupuje u jiných jedinců, nemají-li povolení k vývozu (§ 18).
(8) Celní úřady dále kontrolují, zda se dovoz nebo tranzit regulovaných kožešin uskutečňuje v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů7)a zda se dovoz a uvádění na trh výrobků z tuleňů uskutečňuje v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o obchodování s produkty z tuleňů63). V případě, že je takové zboží přihlášeno k celnímu řízení a jeho dovezením nebo tranzitem by došlo k porušení těchto předpisů, vydá celní úřad rozhodnutí o nepropuštění zboží do navrženého celního režimu a vrátí je zpět v přiměřené lhůtě do země vývozu na náklady deklaranta zboží. Zjistí-li celní úřad dovoz, tranzit nebo uvedení na trh takového zboží v rozporu s těmito předpisy, zadrží takové zboží obdobným postupem podle odstavce 5 a případně je zabaví podle zvláštního právního předpisu. Celní úřady informují ministerstvo o dovozu nebo tranzitu tohoto zboží a o případech jeho vrácení, zadržení a zabavení.
(9) Celní úřady dále kontrolují, zda dovozem výrobků z tuleňů není porušován zákaz podle § 19. V případě, že je takové zboží přihlášeno k celnímu řízení a jeho dovezením by došlo k porušení zákazu podle § 19, vydá celní úřad rozhodnutí o nepropuštění zboží do navrženého celního režimu a vrátí je zpět v přiměřené lhůtě do země vývozu na náklady deklaranta zboží. Zjistí-li celní úřad dovoz takového zboží v rozporu se zákazem podle § 19, zadrží takové zboží obdobným postupem podle odstavce 5 a případně je zabaví podle zvláštního právního předpisu. Celní úřady informují ministerstvo o dovozu tohoto zboží a o případech jeho vrácení, zadržení a zabavení.
(10) Kontrolu podle odstavců 3, 7, 8 a 9 celní úřady provádějí ve spolupráci s inspekcí.
 
§ 27
Vědecký orgán
(1) Vědeckým orgánem42) je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem životního prostředí, se sídlem v Praze.
(2) Vědecký orgán
a) se vyjadřuje na žádost ministerstva k návrhu na zřízení nebo pověření a smluvní zajištění záchranného centra,
b) na žádost ministerstva se vyjadřuje k registraci chovného nebo pěstebního zařízení podle § 29,
c) na žádost registračního úřadu vydává odborné stanovisko k registraci exempláře a k vydání potvrzení o výjimce a vyjadřuje se ke splnění podmínek při udělování výjimky ze zákazu obchodních činností,
d) v mezích své funkce vědeckého orgánu podle Úmluvy1) vydává odborná stanoviska, popřípadě plní další úkoly na základě pokynů ministerstva a poskytuje další odbornou pomoc na žádost příslušných orgánů státní správy podle tohoto zákona,
e) shromažďuje odborné údaje o druzích živočichů a rostlin, na které se vztahuje tento zákon, a připravuje informace pro Komisi,
f) spolupracuje s vědeckými orgány členských zemí Úmluvy1) a ostatními mezinárodními organizacemi v oblasti ochrany přírody; v součinnosti s ministerstvem spolupracuje s výkonnými orgány členských zemí Úmluvy1) a se Sekretariátem Úmluvy,1)
g) v součinnosti s příslušnými orgány státní správy podle tohoto zákona shromažďuje, zpracovává a vyhodnocuje údaje o obchodu s druhy živočichů a rostlin, na které se vztahuje tento zákon, včetně obchodu nedovoleného, a vypracovává doporučení k ochraně druhů, regulaci obchodu s nimi a k zamezení nedovoleného obchodu,
h) na žádost ministerstva vydá stanovisko k udělení výjimky z lovu kytovců podle § 20 odst. 2.
 
§ 28
Ministerstvo po obdržení návrhů doporučení vědeckého orgánu podle § 27 odst. 2 písm. g) zašle tyto informace spolu se svým vyjádřením Komisi.
 
§ 29
Fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky a právnické osoby se sídlem na území České republiky mohou zaregistrovat chovné nebo pěstební zařízení u Sekretariátu Úmluvy1) pro účely vývozu exemplářů v souladu s Úmluvou1) prostřednictvím ministerstva a s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.43)
Záchranná centra
 
§ 29a
(1) Záchranným centrem je trvalé zařízení, v němž jsou chovány nebo pěstovány zadržené nebo zabavené živé exempláře, jakož i živé exempláře, jejichž správa přísluší Inspekci
(2) Ministerstvo vede a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejňuje seznam záchranných center s uvedením taxonů živých exemplářů, které mohou být do záchranného centra umisťovány.
 
§ 29b
(1) Záchranné centrum může být provozováno pouze na základě povolení ministerstva. Na základě pověření ministerstva může být záchranné centrum provozováno rovněž organizační složkou státu; odstavce 2 až 8 se na pověřování organizační složky státu provozováním záchranného centra použijí přiměřeně.
(2) Žádost o povolení k provozování záchranného centra podává ministerstvu právnická nebo fyzická osoba, která hodlá záchranné centrum provozovat.
(3) Žádost o povolení k provozování záchranného centra musí obsahovat
a) označení osoby vlastníka a osoby žadatele o povolení k provozování záchranného centra, nejsou-li totožné s osobou žadatele,
b) čestné prohlášení žadatele o povolení k provozování záchranného centra, že nebude bez souhlasu složitele zadržených exemplářů a prozatímního správce zabavených exemplářů poskytovat informace o těchto exemplářích třetím osobám,
c) seznam taxonů živých exemplářů, které žadatel o povolení k provozování záchranného centra navrhuje do zařízení umístit,
d) popis zařízení a jeho kapacity z hlediska jednotlivých taxonů nebo jejich skupin, způsobu umístění exemplářů z hlediska zdraví a vhodných životních podmínek a opatření k zabránění úniků exemplářů,
e) návrh provozního řádu zařízení, který obsahuje také kontakty na odpovědné osoby, jež zajistí převzetí a vydání zadržených a zabavených exemplářů, počet odborného personálu a způsob zajištění pravidelné veterinární nebo rostlinolékařské péče,
f) adresu místa, kde bude záchranné centrum provozováno.
(4) Je-li žadatelem o vydání povolení k provozování záchranného centra zoologická zahrada s licencí podle jiného právního předpisu29), nahrazuje předložení platné licence náležitost žádosti uvedenou v odstavci 3 písm. a) a b).
(5) Podmínkou k vydání povolení k provozování záchranného centra je bezúhonnost žadatele, je-li jím fyzická osoba; je-li žadatelem právnická osoba, vztahuje se podmínka bezúhonnosti i na všechny členy statutárního orgánu žadatele; za bezúhonnou se považuje osoba, která splňuje podmínky stanovené v § 6 odst. 2 písm. b) zákona o zoologických zahradách. Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů; u zoologických zahrad je dokladem o bezúhonnosti platná licence podle jiného právního předpisu29). Ministerstvo si za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního právního předpisu65) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i doklady vydanými státy, ve kterých se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v posledních 3 letech. Právnická osoba, která má sídlo mimo území České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem, v němž má sídlo, pokud tento stát takovéto doklady vydává, jakož i doklady vydanými státy, ve kterých podnikala déle než 3 měsíce v posledních 3 letech, pokud tyto státy takovéto doklady vydávají. Výpisy dokladující bezúhonnost nesmí být starší 3 měsíců. Nevydává-li stát výpisy nebo doklady podle věty páté a šesté, předloží ministerstvu fyzická nebo právnická osoba čestné prohlášení o své bezúhonnosti.
(6) Ministerstvo si v rámci řízení o vydání povolení k provozování záchranného centra vyžádá vyjádření vědeckého orgánu a inspekce a závazné stanovisko43a) Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského nebo Státní veterinární správy České republiky.
(7) Účastníkem správního řízení o povolení k provozování záchranného centra je také obec, na jejímž území má být záchranné centrum provozováno.
(8) Rozhodnutí o povolení k provozování záchranného centra obsahuje seznam taxonů, které budou do záchranného centra umisťovány, určení kapacity zařízení a dále povinnosti, popřípadě podmínky, za kterých se povolení vydává.
 
§ 29c
(1) Provozovatel záchranného centra je povinen
a) chovat svěřené exempláře v podmínkách, které zajišťují jejich biologické nároky a požadavky, jejich zdraví a pohodu, a zajišťovat péči o svěřené exempláře odborně způsobilými fyzickými osobami,
b) předcházet a účinně zabraňovat únikům svěřených exemplářů,
c) předcházet a účinně zabraňovat šíření parazitů a původců nákaz pomocí vhodných technických a protinákazových opatření,
d) vést evidenci svěřených exemplářů; evidence obsahuje zejména údaje o zdravotním stavu exemplářů, údaje o provedených veterinárních vyšetřeních a ošetřeních, případně údaje o likvidaci uhynulých exemplářů,
e) předkládat na vyžádání inspekce, ministerstva, orgánů veterinární správy, orgánů rostlinolékařské péče nebo celního úřadu evidenci exemplářů,
f) předkládat na vyžádání ministerstva nebo inspekce vyúčtování nezbytných nákladů na péči o svěřené živé exempláře, a to do 15 dnů od doručení písemného vyžádání.
(2) Výši náhrady nákladů péče o skupinu druhů exemplářů zahrnující náklady na krmivo, energie a chovatelskou péči s výjimkou nákladů veterinární péče stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 29d
(1) Ministerstvo může předběžným opatřením pozastavit provoz záchranného centra v případě, že jsou závažným způsobem porušovány jiné právní předpisy v oblasti ochrany přírody, ochrany zvířat proti týrání, veterinární nebo rostlinolékařské.
(2) Ministerstvo může z vlastního podnětu nebo na návrh provozovatele záchranného centra změnit nebo zrušit povolení k provozování záchranného centra, jestliže se změnily nebo zanikly podmínky, za jakých bylo povolení vydáno, zejména pokud záchranné centrum přestalo plnit svou funkci nebo se stalo nadbytečným, nebo jestliže provozovatel záchranného centra porušuje ustanovení tohoto zákona nebo předpisy na ochranu zvířat proti týrání13). Je-li to nezbytné, ministerstvo v rozhodnutí o zrušení nebo změně povolení k provozování záchranného centra stanoví způsob zabezpečení další péče o živé exempláře, které se v záchranném centru nacházejí.
(3) Povolení k provozování záchranného centra zaniká, jestliže byla zrušena nebo zanikla licence pro zoologickou zahradu, která záchranné centrum provozovala.
 
HLAVA IX
KONTROLA DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA, ZADRŽOVÁNÍ A ZABAVOVÁNÍ
 
§ 30
Kontrola
(1) Inspekce vykonává kontrolu nad dodržováním práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) a tohoto zákona, ukládá opatření k zajištění povinností z nich vyplývajících, zjišťuje totožnost osob odpovědných za jejich porušování, projednává přestupky podle tohoto zákona, popřípadě zadržuje nebo zabavuje exempláře podle tohoto zákona. Inspekce dále kontroluje vydávání potvrzení uznaným orgánem zřízeným a činným v České republice podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o obchodování s produkty z tuleňů64).
(2) Inspektoři se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem inspekce, který je současně dokladem o jejich pověření ke kontrole.
(3) Osoba, která nakládá s exemplářem, jiným jedincem, výrobkem z tuleně nebo regulovanou kožešinou, je povinna též umožnit inspekci vykonávající kontrolu zjištění jejich identifikačního označení k určení totožnosti exempláře a další úkony potřebné k určení jejich totožnosti. Dále je tato osoba povinna umožnit inspekci vykonávající kontrolu provést analýzu krve nebo tkáně nebo části exempláře nebo jiného jedince k zjištění rodového původu (předků) exempláře a umožnit zajištění a odběr potřebných vzorků.
(4) Za odebrané vzorky pro účely kontroly podle tohoto zákona nenáleží osobě, jíž byl vzorek odebrán, náhrada.
(5) Inspekce je oprávněna v případech porušení tohoto zákona nebo nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) nařídit omezení nebo zastavení činnosti až do doby odstranění příčin a nedostatků. Inspekce může vyzvat provozovatele prostředku komunikace na dálku k odstranění inzerátu, který je v rozporu s § 23b.
 
§ 30a
zrušen
 
§ 31
zrušen
 
§ 32
zrušen
 
§ 33
(1) Ministerstvo může zamítnout žádost o vydání dokladu CITES pro účely dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu exempláře osobě, která byla pravomocně uznána vinnou z přestupku podle tohoto zákona, popřípadě jíž byl zabaven exemplář podle tohoto zákona, a to po dobu až 2 let od nabytí právní moci takového rozhodnutí.
(2) Ministerstvo může zamítnout žádost o vydání dokladu CITES pro účely dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu exempláře osobě, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin podle jiného právního předpisu,48) a to až do doby zahlazení odsouzení.49)
 
§ 34
Zadržení exempláře
(1) Zjistí-li inspekce nebo celní úřad porušení práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů nebo tohoto zákona nebo mají-li tyto orgány důvodné pochybnosti o původu exempláře, zákonném nakládání s ním, pravosti nebo platnosti povolení nebo potvrzení nebo o tom, zda exemplář patří ke druhům nebo populacím, jejichž dovoz, vývoz, zpětný vývoz, tranzit nebo obchodní činnosti s nimi jsou omezeny nebo zakázány nebo je zakázáno jejich držení, zadrží exemplář. Inspekce nebo celní úřad může exemplář zadržet spolu s přenosným zařízením, v němž se exemplář nachází v okamžiku zadržení. Osoba, které je exemplář zadržen, je povinna jej inspekci nebo celnímu úřadu vydat. Pokud tak neučiní, může jí být exemplář odňat.
(2) Pokud exemplář zadrží celní úřad, uvědomí o tom neprodleně inspekci. Inspekce předá zadržený živý exemplář záchrannému centru. O zadržení živého exempláře a o jeho předání do záchranného centra informuje inspekce nebo celní úřad příslušný orgán veterinární správy nebo příslušný orgán rostlinolékařské péče. V odůvodněných případech lze zadržený exemplář ponechat v péči jeho držitele, který s ním po dobu zadržení nesmí kromě nezbytné péče bez souhlasu inspekce jinak nakládat.
(3) O zadržení exempláře vydá celní úřad nebo inspekce osobě, které byl exemplář zadržen, písemné potvrzení. O zadržení exempláře inspekce informuje ministerstvo. Pokud inspekce exemplář zadrží nebo jej zadržený převezme od celního úřadu, zahájí inspekce do 30 dnů od zadržení exempláře řízení o zabavení exempláře, a to v případě, že nejsou do té doby vyjasněny pochybnosti podle odstavce 1. Za účelem vyjasnění pochybností může celní úřad nebo inspekce vyžadovat od vlastníka, dlouhodobého držitele, držitele nebo přepravce exemplářů předložení nezbytných dokladů, potvrzení, popřípadě posudku soudního znalce v příslušném oboru nebo si takový posudek obstarají samy. Pokud se pochybnosti ukáží jako neodůvodněné, je povinen příslušný orgán tyto exempláře vrátit jejich vlastníkovi, oprávněnému držiteli nebo přepravci včetně všech zadržených dokladů.
 
§ 34a
Zabavení exempláře
(1) Inspekce zabaví nelegálně získaný, dovážený, vyvážený, zpětně vyvážený nebo držený exemplář, exemplář, který nebyl zaregistrován podle § 23, anebo exemplář, u něhož nebyl prokázán původ ve smyslu § 24 zákona. Pouze v odůvodněných případech a pokud to není v rozporu s jinými právními předpisy, může inspekce od zabavení upustit. Stejně postupuje inspekce v případě, že bylo porušeno právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů2). Rozhodnutí o zabavení vydá inspekce do 90 dnů ode dne zahájení řízení o zabavení. V odůvodněných případech může ministerstvo tuto lhůtu přiměřeně vzhledem k požadavkům šetření prodloužit. Odvolání proti rozhodnutí o zabavení nemá odkladný účinek.
(2) V případě, že poštovní nebo jiná zásilka obsahuje exempláře, se kterými je omezeno nebo zakázáno nakládání podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů nebo tohoto zákona, a je důvodné podezření, že byl porušen tento zákon nebo právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů a příjemce zásilky písemně odmítne tuto zásilku přijmout, zadrží inspekce nebo celní úřad exemplář postupem podle § 34. Následně inspekce zahájí řízení o zabavení s posledním známým držitelem zásilky.
(3) Zabaveným exemplářem je též exemplář, který byl zabaven za porušení Úmluvy na území jiného státu a který byl zaslán úřadem tohoto státu ministerstvu v souladu s Úmluvou. Zabavené exempláře nelze vrátit zpět osobě, které byly zabaveny, a to ani zprostředkovaně. Dojde-li k vrácení exempláře v rozporu s tímto ustanovením, inspekce jej opětovně zabaví.
(4) Osoba, jíž byl exemplář zadržen a která porušila svým jednáním právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů nebo tento zákon, hradí náklady spojené s péčí o zadržený exemplář, a to až do pravomocného rozhodnutí o jeho zabavení nebo vrácení. Inspekce náklady vyčíslí na základě jejich vyúčtování provozovatelem záchranného centra, do něhož byl exemplář umístěn, a rozhodnutím uloží jejich úhradu osobě, které byl exemplář zadržen. Tato úhrada nákladů je příjmem Státního fondu životního prostředí.
(5) Náklady spojené se zadržením a dalším nakládáním s exemplářem, které nese správní orgán nebo které musí vynaložit, než může náklady vyčíslit a vybírat podle odstavce 4, hradí ministerstvo.
(6) Rozhodnutí o zabavení exempláře zašle inspekce do 10 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ministerstvu. Současně inspekce informuje ministerstvo o tom, kde se exemplář ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí nachází.
(7) Vlastníkem exempláře zabaveného na základě pravomocného rozhodnutí se stává stát, přičemž hospodaření s tímto exemplářem přísluší ministerstvu. Ministerstvo do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zabavení určí, jak bude s exemplářem dále naloženo, přičemž může převést právo k hospodaření s exemplářem na jinou organizační složku státu nebo právnickou osobu, v odůvodněných případech může převést exemplář i do vlastnictví vhodné osoby.
(8) V případě výpůjčky delší než 90 dnů, pronájmu, prodeje nebo jiného převodu zabaveného exempláře, který se stal majetkem státu podle odstavce 7, vystaví ministerstvo vypůjčiteli, nájemci nebo novému nabyvateli potvrzení o původu zabaveného exempláře na formuláři, jehož náležitosti stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
 
§ 34b
(1) Ustanovení o zadržení a zabavení exempláře se obdobně vztahují na zadržení nebo zabavení regulované kožešiny, výrobku z tuleňů nebo jiného jedince.
(2) Na správu exemplářů, výrobků z tuleňů, regulovaných kožešin a jiných jedinců předaných Inspekci podle zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení se přiměřeně užijí ustanovení tohoto zákona upravující nakládání se zadrženými exempláři; včetně způsobu výpočtu výše náhrady nákladů péče o živé exempláře provozovatelům záchranných center.
 
HLAVA X
PŘESTUPKY
 
§ 34c
Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s tímto zákonem nebo s nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) použije nepravé, padělané, pozměněné nebo neplatné povolení nebo potvrzení,
b) v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy27) nepředloží příslušnému úřadu oznámení o dovozu exempláře,
c) jako žadatel v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy50) neinformuje příslušný orgán, u kterého žádost podává, o předchozím zamítnutí své žádosti o povolení nebo potvrzení podle tohoto zákona nebo nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy,
d) nedodrží podmínku uvedenou v povolení nebo v potvrzení vyžadovaném nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) nebo tímto zákonem nebo v registračním listu,
e) drží, získá, daruje, prodá nebo nabízí k prodeji registrační list nebo potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností, ke kterému fyzicky neexistuje příslušný exemplář,
f) prodává nebo nabízí k prodeji exemplář v rozporu s § 23b odst. 1 až 3 nebo jako provozovatel místa nebo prostředku komunikace na dálku, jejichž prostřednictvím se nabízejí k prodeji nebo prodávají exempláře, nezajistí zveřejnění povinné informace podle § 23b odst. 4,
g) jako provozovatel prostředku komunikace na dálku neodstraní inzerát podle § 23b odst. 4, nebo
h) v případech stanovených § 24 odst. 7 nevede záznamy o chovu exempláře.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako vlastník nebo dlouhodobý držitel dovezeného exempláře, jiného jedince, výrobku z kytovců, výrobku z tuleně nebo regulované kožešiny v rozporu s § 24 odst. 4 nepředá při převodu vlastnického práva k exempláři, výpůjčce či nájmu exempláře novému vlastníkovi či držiteli originál příslušného dokladu CITES nebo obdobného dokladu o dovozu vyžadovaný nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) nebo tímto zákonem,
b) jako osoba, které byl exemplář, jiný jedinec, výrobek z kytovce, výrobek z tuleně nebo regulovaná kožešina zadržen nebo zabaven a ponechán v péči, s tímto exemplářem, jiným jedincem, výrobkem z kytovce, výrobkem z tuleně, regulovanou kožešinou neoprávněně nakládá,
c) nakládá s exemplářem druhu přímo ohroženého vyhynutím v rozporu s dovozním povolením nebo jiným oprávněním uděleným podle tohoto zákona nebo podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),
d) použije povolení, potvrzení nebo osvědčení podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) nebo registrační list u jiného exempláře, jiného jedince, výrobku z tuleně nebo regulované kožešiny, než byl ten, pro který byl tento doklad vydán,
e) doveze regulovanou kožešinu nebo provádí její tranzit v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství7),
f) doveze výrobek z tuleně v rozporu s § 19 nebo s přímo použitelným předpisem Evropské unie o obchodování s produkty z tuleňů63),
g) jako vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře jej ve lhůtě nepřihlásí k registraci podle § 23, nenahlásí změny týkající se exempláře nebo změny na exempláři podle § 23a, nezajistí, aby exemplář byl vždy doprovázen svým registračním listem, popřípadě dalšími doklady stanovenými v § 23 odst. 2, nebo neoznačí exemplář podle § 23c, nebo
h) neumožní inspekci vykonávající kontrolu zjištění údajů nebo provedení úkonů podle § 30 odst. 3.
(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) zasílá exempláře do České republiky nebo odesílá z České republiky a provádí jejich tranzit přes území České republiky v rozporu s tímto zákonem nebo nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),
b) poruší zákaz lovu kytovců stanovený v § 20 odst. 1, nebo
c) v případech stanovených v § 24 neprokáže zákonný původ exempláře nebo zákonný původ jiného jedince, na kterého se vztahuje tento zákon, nebo původ regulované kožešiny nebo výrobku z tuleně.
(4) Za přestupky lze uložit pokutu do výše
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
c) 1 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3.
 
§ 34d
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako žadatel úmyslně poskytne nesprávné prohlášení anebo nesprávné nebo neúplné informace za účelem získání povolení, potvrzení nebo dokladu o registraci podle tohoto zákona nebo podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),
b) vyveze nebo se pokusí o vývoz jiného jedince bez povolení v rozporu s § 18 odst. 1, nebo
c) vyveze uměle vypěstovaný exemplář rostlinného druhu v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy44) nebo § 17 anebo se o takový vývoz pokusí.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) doveze, vyveze nebo zpětně vyveze exemplář, pokusí se o vývoz, zpětně vyveze nebo se pokusí o zpětný vývoz exempláře do České republiky nebo z České republiky nebo zprostředkuje dovoz exempláře nebo s exemplářem jinak nakládá v rozporu s tímto zákonem nebo nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),
b) nakupuje, vybízí k prodeji, prodává, drží za účelem prodeje, nabízí k prodeji nebo přepravuje za účelem prodeje exemplář v rozporu s tímto zákonem nebo nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9), nebo
c) padělá registrační list nebo pozmění jeho obsah, aby ho bylo použito jako pravého, nebo použije registrační list jako pravý za účelem prodeje nebo získání povolení, potvrzení nebo registračního listu.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 1 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.
 
§ 34e
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v případech stanovených v § 24 odst. 2 nevede záznamy o obchodu.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako žadatel poskytne nesprávné prohlášení anebo nesprávné nebo neúplné informace za účelem získání povolení, potvrzení nebo dokladu o registraci podle tohoto zákona nebo podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),
b) vyveze jiného jedince bez povolení v rozporu s § 18 odst. 1, nebo
c) vyveze uměle vypěstovaný exemplář rostlinného druhu v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy44) nebo § 17.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) doveze, vyveze nebo zpětně vyveze exemplář do České republiky nebo z České republiky nebo zprostředkuje dovoz exempláře nebo s exemplářem jinak nakládá v rozporu s tímto zákonem nebo nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),
b) zpracovává, balí nebo přebaluje kaviár bez licence nebo označí nádobu s kaviárem v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy22d) nebo obchoduje s kaviárem v rozporu s tímto zákonem nebo nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy,
c) padělá registrační list nebo neoprávněně pozmění jeho obsah nebo použije padělaný nebo pozměněný registrační list jako pravý při prodeji nebo získávání povolení, potvrzení nebo registračního listu, nebo
d) nakupuje, vybízí k prodeji, nabývá pro obchodní účely, veřejně vystavuje pro obchodní účely, zprostředkuje prodej, využívá pro obchodní zisk a prodej, prodává, drží za účelem prodeje, nabízí k prodeji anebo přepravuje za účelem prodeje exemplář v rozporu s nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy nebo tímto zákonem.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
c) 1 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3.".
 
§ 34f
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle § 34c až 34e projednává inspekce.
(2) Pokuta je příjmem Státního fondu životního prostředí45). Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.
 
HLAVA XI
EVIDENCE, ZPRÁVY A INFORMACE
 
§ 35
(1) Ministerstvo vede evidenci žadatelů o dovoz, vývoz nebo zpětný vývoz exemplářů a o jiné doklady, které ministerstvo vydává podle tohoto zákona, a jiné evidence a registrace podle tohoto zákona. Ministerstvo vede a spravuje centrální registr povolení, potvrzení a registračních listů vydaných ministerstvem nebo krajskými úřady pro dovoz, vývoz, zpětný vývoz nebo jiné nakládání s exempláři a databázi přijatých dokladů cizích států a vydaných potvrzení pro účely prokázání povoleného dovozu. Ministerstvo vede a spravuje také registr o exemplářích zadržených a zabavených inspekcí podle § 34 odst. 5. Evidence obsahují všechny údaje nezbytné pro zpracování zpráv podle odstavce 2 a údaje prokazující totožnost vývozce a dovozce. Údaje z evidence žadatelů o dovoz, vývoz nebo zpětný vývoz exemplářů včetně spisového materiálu a údaje z jiné evidence a registrace podle tohoto zákona se uchovávají po dobu 5 let od podání žádosti, ostatní údaje v registru se uchovávají po dobu 10 let.
(2) Ministerstvo zpracovává zprávy podle požadavků Úmluvy1) s přehledem evidovaného vývozu, zpětného vývozu a dovozu exemplářů na základě výpisu z evidencí podle odstavce 1. Osobní údaje o vývozcích a dovozcích výroční zpráva neobsahuje. Výroční zpráva se vydává v češtině a angličtině a dnem vydání bude zpřístupněna veřejnosti.
(3) Ministerstvo dále zpracovává zprávy podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.53)
(4) Orgány, které vydávají výjimky ze zákazu obchodních činností podle § 15a a provádějí registraci exemplářů podle § 23, ukládají podle zvláštních právních předpisů52) kopie vydaných dokladů v listinné podobě nebo údaje z nich v elektronické podobě po dobu nejméně 5 let po úhynu, trvalém vývozu z České republiky nebo zániku exempláře. Údaje o vydaných potvrzeních o výjimce ze zákazu obchodních činností a registračních listech zasílají vydávající orgány elektronicky do centrálního registru vedeného ministerstvem podle odstavce 1.
(5) Údaje z uchovávaných dokumentů a evidencí podle odstavců 1 až 4, včetně údajů o vývozcích a dovozcích a údajů o registrovaných exemplářích a jejich vlastnících, popřípadě dlouhodobých držitelích, poskytují příslušné orgány v nezbytném rozsahu na vyžádání orgánům podle § 25, vědeckému orgánu, orgánům ochrany zvířat a Policii České republiky. Ministerstvo může, v souladu se zvláštním právním předpisem,54) údaje podle odstavce 1 v nezbytném rozsahu poskytnout též Sekretariátu Úmluvy1) a příslušným úřadům cizích států podle Úmluvy1) a Komisi.
(6) Ministerstvo, krajské úřady, vědecký orgán, Generální ředitelství cel, inspekce, celní úřady, orgány veterinární správy, orgány ochrany zvířat a rostlinolékařské péče a Policie České republiky jsou povinny si navzájem poskytovat na požádání v nezbytném rozsahu údaje, včetně osobních údajů, které mají k dispozici, vztahující se k výkonu kontrolní činnosti podle § 30.
(7) Inspekce vede evidenci osob, které byly pravomocným rozhodnutím uznány vinnými z přestupků podle tohoto zákona, a uchovává podle zvláštních právních předpisů52) spisový materiál týkající se řízení o přestupcích podle tohoto zákona po dobu nejméně 5 let. Evidence obsahuje údaje prokazující totožnost osob pravomocně uznaných vinnými z přestupků.
(8) Zaměstnanci orgánů podle odstavce 5 jsou povinni zachovávat ve vztahu k jiným osobám mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při plnění úkolů podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) nebo tohoto zákona nebo v souvislosti s nimi a které v zájmu zabezpečení úkolů podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) nebo tohoto zákona nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny před nepovolanými osobami. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního poměru.
(9) Ustanovením odstavce 8 není dotčena povinnost zachovávat mlčenlivost podle zvláštního zákona.54)
 
§ 35a
zrušen
 
HLAVA XII
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ
 
§ 36
V případě exempláře, který byl zaregistrován podle § 22 zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v období do dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí jako doklad o registraci nadále registrační list vydaný příslušným registračním úřadem v uvedeném období. Takový registrační list platí pouze na území České republiky.
 
§ 37
(1) Povolení vydané v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) nebo podle tohoto zákona ani registrace nenahrazuje povolení, popřípadě opatření vydávaná podle jiných právních předpisů.55)
(2) Povolení vydané v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) nebo podle tohoto zákona nenahrazuje výjimku ze zákazu chovu u zvláště chráněných druhů podle jiného právního předpisu.56)
(3) Doklad CITES (§ 21 odst. 1), potvrzená kopie dokladu CITES vydaná krajským úřadem32b) podle § 24 odst. 5, potvrzení ministerstva pro účely prokázání povoleného dovozu (§ 22 odst. 3), výjimka ze zákazu obchodních činností s exemplářem,10) rozhodnutí ministerstva o povolení vývozu jedince zvláště chráněného druhu (§ 18) a potvrzení o původu zabaveného exempláře (§ 23 odst. 8, § 34a odst. 8) jsou veřejnou listinou.
(4) Veřejnou listinou je též:
a) doklad obdobný dokladům podle odstavce 3 vydaný příslušným výkonným orgánem jiného členského státu Evropských společenství,
b) doklad vydaný příslušným úřadem jiného státu než členského státu Evropských společenství pro exemplář podle Úmluvy,1)
c) osvědčení pro regulované kožešiny vydané příslušným úřadem jiného státu než členského státu Evropských společenství.
 
§ 38
(1) Pro řízení vedená podle tohoto zákona, která se týkají exemplářů, platí lhůty pro vydávání povolení a potvrzení stanovené Komisí podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.58)
(2) Výjimkou z ustanovení odstavce 1 je vydávání dokladů o registraci podle § 23 odst. 3 a potvrzení o původu zabaveného exempláře podle § 23 odst. 8 a § 34a odst. 8; v těchto případech musí být žádost o doklad nebo potvrzení vyřízena do 30 dnů ode dne doručení žádosti, popřípadě ode dne doplnění žádosti o potřebné náležitosti nebo, v případě potvrzení o původu zabaveného exempláře, ode dne převedení exempláře z ministerstva na jiného vypůjčitele, nájemce nebo nového nabyvatele.
 
§ 38a
Změny a zrušení rozhodnutí
Rozhodnutí vydané podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) a tohoto zákona může ministerstvo změnit nebo zrušit, pokud
a) bylo rozhodnutí vydáno na základě mylných předpokladů, že podmínky pro jeho vydání byly splněny58a),
b) dojde ke změně skutečností rozhodných pro vydání takového rozhodnutí,
c) oprávněný nedodržuje podmínky rozhodnutí nebo povinnosti v něm stanovené, nebo
d) při činnosti vykonávané na základě rozhodnutí dochází k porušování ustanovení tohoto zákona nebo práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů nebo k podstatnému poškozování jiných oprávněných zájmů v ochraně ohrožených druhů.
 
§ 39
Podání žádosti o povolení a potvrzení, s výjimkou potvrzení potřebného k přemístění v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) nebo tohoto zákona, podléhá správnímu poplatku, pokud jeho výši stanoví jiný právní předpis.59) Ministerstvo může v případech zvláštního zřetele hodných (například přispěje-li dovoz, vývoz nebo zpětný vývoz k zachování druhu) poplatek na žádost prominout. Tato žádost o prominutí poplatku nepodléhá správnímu poplatku.
 
§ 40
(1) Osoba, která nakládá s exemplářem nebo jiným jedincem, výrobkem z tuleně nebo regulovanou kožešinou, je povinna pro účely podle § 24, 26 a 30 inspekci, celnímu úřadu nebo dalším orgánům podle tohoto zákona podat vysvětlení, předložit příslušné doklady a doložit další potřebné údaje, strpět prohlídky a odebírání vzorů a vzorků týkajících se exemplářů, jiných jedinců, výrobků z tuleňů a regulovaných kožešin.
(2) Stát odpovídá za škodu způsobenou pracovníky orgánů vykonávajících kontrolu podle § 26 nebo § 30 v souvislosti s plněním jejich úkolů; to neplatí, pokud se jedná o škodu způsobenou osobě, která svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala. Přitom se postupuje podle jiného právního předpisu.60)
 
§ 41
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 
§ 42
Zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu
Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 1 odst. 2 písm. c), § 3 odst. 7 a 9, § 15a odst. 4, § 15c odst. 3, § 16, § 16b odst. 8, § 17, § 18 odst. 1, § 22 odst. 5, § 23 odst. 1 písm. a), § 23 odst. 3, 8 a 9, § 23a odst. 6, § 23b odst. 5, § 23c odst. 5, § 23d odst. 8, § 24 odst. 2 a 9, § 25 odst. 2 písm. m), § 29c odst. 2 a § 34a odst. 8.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů
 
§ 43
V zákoně č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se části první až sedmá zrušují.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
 
§ 44
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 4a) zní:
"4a) Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).".
2. V § 53 odstavec 1 zní:
"(1) Vývoz zvláště chráněných nerostů je zakázán. Povolení k vývozu může výjimečně v případech hodných zvláštního zřetele udělit Ministerstvo životního prostředí. Vývoz zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů je upraven zvláštním právním předpisem.4a)".
3. V § 54 odst. 1 se slova "(§ 5 odst. 6)" nahrazují slovy "nebo podle zvláštního právního předpisu4a) o dovozu a vývozu ohrožených druhů".
4. V § 79 odst. 3 písm. j) se slova "rostlin, živočichů a" zrušují.
5. V§ 87 odst. 3 písm. i) se slovo "druhy" před středníkem nahrazuje slovem "nerosty".
6. V § 88 odst. 2 písm. k) se slovo "druhy" před středníkem nahrazuje slovem "nerosty".
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
 
§ 45
(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
(2) Ustanovení § 35a pozbývá platnosti uplynutím dne 30. června 2010.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.
 
Příloha 1
Výrobky z některých tuleních mláďat podle § 2 písm. j)

Číslo   Číslo nadpisu Popis
      CCT

1     ex 43.01    Kožešinové kůže surové a vyčiněné či vydělané, 
             včetně kožešinových kůží sestavených do plátů, 
             křížů a podobných forem:
      ex 43.02 A   - bílých kožešin mláďat tuleňů grónských (
Pagophilus
groenlandicus
) - mláďat s modrými zády čepcolů hřebenatých (
Cystophora
cristata
) 2 ex 43.03 výrobky a jejich části z kožešin uvedených pod položkou 1
 
Příloha 2
Seznam jiných druhů než druhů přímo ohrožených vyhynutím, na jejichž exempláře se vztahuje povinnost registrace
Registrační povinnost podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona se vztahuje také na následující jiné druhy než druhy přímo ohrožené vyhynutím:
a) živé exempláře následujících druhů savců:
Elephantidae spp.
(všechny druhy čeledi slonovitých)
Felidae spp.
(všechny druhy čeledi kočkovitých s výjimkou domestikované formy „kočka domácí“)
Primates spp.
(všechny druhy z řádu primátů)
Rhinocerotidae spp.
(všechny druhy čeledi nosorožcovití),
b) živé exempláře následujících druhů ptáků:
Aquila nipalensis
(orel stepní)
Aquila rapax
(orel okrový).
Vybraná ustanovení novel
Čl. II zákona č. 346/2009 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Záchranná centra zřízená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za záchranná centra povolená nebo pověřená podle zákona č. 100/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti.
2. Správní řízení podle zákona č. 100/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená správou národního parku nebo správou chráněné krajinné oblasti a pravomocně neskončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí krajský úřad.
Čl. IX zákona č. 279/2013 Sb.
Přechodné ustanovení
Kontroly a správní řízení ve věci uložení pořádkových pokut podle § 30a zákona č. 100/2004 Sb. zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
1) Vyhlášená pod č. 572/1992 Sb.
2) Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, další předpisy Evropských společenství vydané na jeho základě, zejména nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
Nařízení Rady (EHS) č. 348/81 ze dne 20. ledna 1981 o společných předpisech pro dovoz výrobků z velryb a ostatních kytovců.
Nařízení Rady (EHS) č. 3254/91 ze dne 4. listopadu 1991 o zákazu používání nášlapných pastí ve Společenství a zakazující do Společenství přivážet kožešiny a zboží vyrobené z některých druhů volně žijících živočichů pocházejících ze zemí, kde jsou k jejich odchytu používány nášlapné pasti nebo jiné lapací metody, které nesplňují mezinárodní humánní normy pastí, další předpisy Evropských společenství vydané na jeho základě, zejména nařízení Komise (ES) č. 35/97, nařízení Komise (ES) č. 2087/2001, rozhodnutí Rady č. 97/602/ES.
Směrnice Rady č. 83/129/EHS ze dne 28. března 1983 o dovážení kůží z určitých tuleních mláďat a výrobků z nich do členských států.
3) Přílohy A - D k nařízení Rady (ES) č. 338/97.
Příloha k nařízení Rady (EHS) č. 348/81.
Přílohy I a II k nařízení Rady (EHS) č. 3254/91.
4) § 48 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
5) Příloha A k nařízení Rady (ES) č. 338/97.
6) Příloha k nařízení Rady (EHS) č. 348/81.
7) Nařízení Rady (EHS) č. 3254/91.
8) Čl. 2 písm. t) nařízení Rady (ES) č. 338/97.
9) Nařízení Rady (ES) č. 338/97. Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.
9a) Například zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 46 vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.
10) Čl. 8 nařízení Rady (ES) č. 338/97.
11) Kapitola VII a VIIIa nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
11a) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
11b) Čl. 12 nařízení Rady (ES) č. 338/97.
12) Čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 338/97.
13) Například zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
14) Čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 338/97.
15) Čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 338/97.
16) Čl. 5 odst. 1 a 3 nařízení Rady (ES) č. 338/97.
17) Čl. 24 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97.
18) Čl. 5 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97.
19) Čl. 4 odst. 3 a 4, čl. 5 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97.
20) Čl. 9 nařízení Rady (ES) č. 338/97.
20a) § 56 a 5b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 16/1991 Sb. a zákona č. 218/2004 Sb.
20b) Čl. 8 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 338/97.
20c) Čl. 9 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 338/97.
20d) Kapitola VIII nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
21) Čl. 7 odst. 1 písm. b) body ii) a iii) nařízení Rady (ES) č. 338/97.
22) Čl. 7 odst. 1 písm. b) bod ii) a odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97.
22a) Čl. 18 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
22b) Čl. 66 odst. 7 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
22c) § 22 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).
22d) Čl. 64 odst. 2 a čl. 66 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
23) § 13 odst. 4 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
24) Čl. 8 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 ze dne 20. srpna 2001 o podrobných prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97.
25) § 54 zákona č. 114/1992 Sb.
26) Čl. 19 odst. 1 bod i) nařízení Rady (ES) č. 338/97.
27) Čl. 4 odst. 3 a 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97.
28) § 78 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 289/1995 Sb. a zákona č. 161/1999 Sb.
29) Čl. 8 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 229/97.
30) § 13 zákona č. 246/1992 Sb.
31) Zákon č. 246/1992 Sb.
31a) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
32) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
32a) Kapitola XVI nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
32b) Čl. 51 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
32c Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších předpisů.
33) Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů.
34) Nařízení Rady (ES) č. 338/97 a další předpisy Evropských společenství vydané na jeho základě.
Nařízení Rady (ES) č. 3254/91 a další předpisy Evropských společenství vydané na jeho základě.
Nařízení Rady (EHS) č. 348/81 a další předpisy Evropských společenství vydané na jeho základě.
35) Čl. 8 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 338/97.
37) § 47 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).
37a) Například zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 na ochranu zvířat během přepravy a souvisejících činnostech a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES, ve znění nařízení ES č. 1255/97, nařízení Komise (ES) č. 1739/2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy.
38) § 38 zákona č. 147/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
39) Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 147/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
42) Čl. 13 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 338/97.
43) Čl. 18 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001.
43a) § 149 správního řádu.
44) Čl. 7 nařízení Rady (ES) č. 338/97.
45) Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
46) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
48) § 181f a 181g zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.
49) § 69 zákona č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
50) Čl. VIII odst. 4 písm. b) Úmluvy.
51) § 7 odst. 1 písm. r) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
52) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.
53) Čl. 15 odst. 4 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 338/97.
54) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
54a) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
54b) § 1 zákona č. 133/2000 Sb.
54c) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
55) Například zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
56) § 56 zákona č. 114/1992 Sb.
57) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
58) Čl. 11 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 338/97.
58a) Čl. 11 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 338/97.
59) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
60) Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 120/2001 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 234/2002 Sb.
61) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 ze dne 16. září 2009 o obchodování s produkty z tuleňů. Směrnice Rady č. 83/129/EHS.
62) Směrnice Rady č. 83/129/EHS.
63) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 ze dne 16. září 2009 o obchodování s produkty z tuleňů.
64) Nařízení Komise (EU) č. 737/2010 ze dne 10. srpna 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů.
65) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty