15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů

Schválený:
15/1998 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. ledna 1998
o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů
Změna: 30/2000 Sb., 362/2000 Sb., 370/2000 Sb.
Změna: 308/2002 Sb.
Změna: 308/2002 Sb. (část)
Změna: 257/2004 Sb.
Změna: 626/2004 Sb.
Změna: 381/2005 Sb.
Změna: 56/2006 Sb.
Změna: 57/2006 Sb., 70/2006 Sb.
Změna: 224/2006 Sb.
Změna: 342/2006 Sb.
Změna: 296/2007 Sb.
Změna: 104/2008 Sb.
Změna: 230/2008 Sb.
Změna: 250/2008 Sb.
Změna: 254/2008 Sb.
Změna: 230/2009 Sb.
Změna: 160/2010 Sb.
Změna: 227/2009 Sb.
Změna: 281/2009 Sb.
Změna: 139/2011 Sb.
Změna: 188/2011 Sb.
Změna: 37/2012 Sb.
Změna: 273/2012 Sb.
Změna: 428/2011 Sb.
Změna: 241/2013 Sb.
Změna: 89/2012 Sb., 303/2013 Sb.
Změna: 131/2015 Sb., 375/2015 Sb.
Změna: 148/2016 Sb.
Změna: 183/2017 Sb.
Změna: 204/2017 Sb.
Změna: 377/2015 Sb.
Změna: 204/2017 Sb.
Změna: 204/2019 Sb.
Změna: 119/2020 Sb.
Změna: 261/2021 Sb.
Změna: 96/2022 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
DOHLED V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU
 
HLAVA I
PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU
nadpis vypuštěn
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem a stanoví některá práva a povinnosti subjektů, které na tomto trhu působí.
(2) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie39).
(3) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie40), a zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie41), pokud jde o pravomoci České národní banky a povinnost mlčenlivosti.
 
§ 2
nadpis vypuštěn
Česká národní banka při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem posiluje důvěru investorů a emitentů investičních nástrojů v kapitálový trh zejména tím, že přispívá k ochraně investorů a rozvoji kapitálového trhu a podporuje osvětu v této oblasti.
 
§ 3
Působnost České národní banky v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem
Česká národní banka v oblasti kapitálového trhu
a) vykonává dohled v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními právními předpisy upravujícími oblast podnikání na kapitálovém trhu, obhospodařování a administraci investičních fondů a zahraničních investičních fondů a nabízení investic do těchto fondů, práva obchodních korporací, doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění1), 1a)
b) rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech právnických a fyzických osob, pokud tak stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpisy upravující oblast podnikání na kapitálovém trhu, obhospodařování a administraci investičních fondů a zahraničních investičních fondů a nabízení investic do těchto fondů, práva obchodních korporací, doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění1),
c) kontroluje plnění informačních povinností osob podléhajících dohledu České národní banky stanovených tímto zákonem a zvláštními právními předpisy upravujícími oblast podnikání na kapitálovém trhu, obhospodařování a administraci investičních fondů a zahraničních investičních fondů a nabízení investic do těchto fondů, práva obchodních korporací, doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění1),
d) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.
 
§ 4
nadpis vypuštěn
(1) Česká národní banka v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o ratingových agenturách30) a čl. 68 odst. 3 přímo použitelného předpisu Evropské unie o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů36) na žádost Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy potvrdí jeho rozhodnutí pro účely výkonu příslušným orgánem v České republice. Příjem z peněžité sankce uložené na základě takového rozhodnutí je příjmem rozpočtu Evropské unie; na tyto peněžité sankce se pro účely správy jejich placení hledí jako na příjmy veřejného rozpočtu podle daňového řádu31).
(2) Soudem příslušným pro vydání povolení k poskytnutí telefonických rozhovorů a datových přenosů podle čl. 62 odst. 5 a 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů36) je Vrchní soud v Praze.
 
§ 5
Základní pojmy
(1) Poskytovatelem služeb na kapitálovém trhu se rozumí obchodník s cennými papíry, investiční zprostředkovatel, banka provádějící obchody na vlastní účet s investičními nástroji na kapitálovém trhu, investiční společnost, investiční fond, pojišťovna, zajišťovna, penzijní společnost, depozitář, organizátor regulovaného trhu, osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry, centrální depozitář, zahraniční osoba oprávněná podnikat ve stejných oborech na území České republiky prostřednictvím pobočky, Česká národní banka v rozsahu vedení evidence cenných papírů.
(2) Účastníkem kapitálového trhu se rozumí zejména poskytovatel služeb na kapitálovém trhu, investor na kapitálovém trhu, emitent cenných papírů, osoby zavázané z těchto cenných papírů, vlastník cenných papírů, emitent a majitel jiného investičního nástroje.
 
§ 6
Řízení před Českou národní bankou
(1) V řízení ve věcech upravených tímto zákonem se postupuje podle obecných právních předpisů,7) pokud jednotlivá ustanovení tohoto zákona nebo zvláštních zákonů nestanoví jinak. Ustanovení správního řádu o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu7a) se nepoužije.
(2) Proti rozhodnutí České národní banky v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem lze podat rozklad. O rozkladu rozhoduje bankovní rada České národní banky, která též rozhoduje o opravném prostředku proti rozhodnutí organizátora regulovaného trhu.
(3) V řízení, které se dotýká osob v počtu vyšším, než je 30, lze doručovat písemnosti veřejnou vyhláškou.
nadpis vypuštěn
 
§ 7
Předmět dohledu nad kapitálovým trhem
Dohledu České národní banky nad kapitálovým trhem podléhá
a) plnění povinností stanovených tímto zákonem fyzickým nebo právnickým osobám,
b) plnění povinností stanovených zvláštními zákony1),
c) plnění povinností a podmínek stanovených ve vykonatelných rozhodnutích České národní banky a
d) plnění povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie.
 
§ 7a
(1) Dohledu České národní banky nad kapitálovým trhem podléhá plnění povinností stanovených zákonem upravujícím právní poměry obchodních společností a družstev, zákonem upravujícím nabídky převzetí a zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu
a) při veřejném návrhu na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev, pokud byly tyto účastnické cenné papíry přijaty k obchodování na regulovaném trhu,
b) při nabytí nebo snížení podílu na hlasovacích právech společností, jejichž akcie jsou kótovány,
c) v souvislosti s nabýváním vlastních akcií akciovou společností nebo jí ovládanou osobou,
d) v souvislosti s nabídkou převzetí.
(2) Při výkonu dohledu podle odstavce 1 postupuje Česká národní banka podle tohoto zákona a je oprávněna ukládat opatření a správní tresty stanovené tímto zákonem a zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu.
(3) Česká národní banka je oprávněna i bez návrhu pozastavit výkon hlasovacích práv osobě, která řádně a včas nesplnila povinnost oznámit podíl na hlasovacích právech nebo neučinila nabídku převzetí, ačkoliv jí zákon takovou povinnost ukládá, až na dobu jednoho roku ode dne, v němž rozhodnutí nabude právní moci, je-li to potřebné k ochraně zájmů ostatních akcionářů, věřitelů nebo zaměstnanců společnosti. Opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Vykonatelné rozhodnutí o pozastavení výkonu hlasovacích práv zašle Česká národní banka rovněž společnosti, v níž byl výkon hlasovacích práv povinné osoby pozastaven, centrálnímu depozitáři a uveřejní je na svých internetových stránkách.
 
§ 8
nadpis vypuštěn
(1) Česká národní banka je oprávněna pro účely výkonu dohledu nad kapitálovým trhem
a) vyžadovat informace od každého, včetně auditorů; to se týká i údajů z databáze účastníků od poskytovatelů veřejně dostupné telefonní služby,
b) vyžadovat objasnění skutečností od každého; ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího správní řízení o předvolání, předvedení a výslechu svědka platí obdobně,
c) vyžadovat předložení záznamů, zpráv nebo s nimi spojených údajů přenášených prostřednictvím sítě elektronických komunikací9b) od osoby, která podléhá jejímu dohledu nad kapitálovým trhem a která je oprávněně pořídila,
d) vyžadovat od právnické nebo fyzické osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací poskytnutí provozních a lokalizačních údajů podle zvláštního právního předpisu35), a to po předchozím písemném povolení předsedy senátu vrchního soudu příslušného podle sídla České národní banky, pokud lze důvodně předpokládat, že poskytnuté údaje mohou přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku na úseku podnikání nebo obchodování na kapitálovém trhu podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, včetně jeho pachatele, a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak, nebo jen s vynaložením neúměrného úsilí,
e) provést kontrolu na místě podle zvláštního zákona u osoby, která podléhá jejímu dohledu nad kapitálovým trhem; Česká národní banka může k provedení kontroly přizvat auditora podle zákona upravujícího činnost auditorů nebo znalce,
f) vyžadovat uveřejnění povinně uveřejňovaných informací podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu; tyto informace Česká národní banka zpřístupní veřejnosti, pokud tak neučiní povinná osoba,
g) vyžádat si od emitenta investičního nástroje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zneužívání trhu42), aby předkládal aktualizovaný seznam zasvěcených osob podle čl. 18 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.
(2) Česká národní banka může uplatnit oprávnění podle odstavce 1, je-li to nutné ke zjištění informací, o které žádá zahraniční orgán dohledu nad finančním trhem, za podmínky, že je to nutné pro plnění jeho úkolů v oblasti dohledu nad finančním trhem, že tyto informace mu lze v souladu s § 26 poskytnout a že může uplatnit srovnatelné pravomoci na území svého státu v případě obdobné žádosti České národní banky.
(3) Osoba, od které je Česká národní banka oprávněna vyžadovat informace, podklady, objasnění skutečností, záznamy, zprávy nebo s nimi spojené údaje podle odstavce 1 nebo 2, je povinna poskytnout tyto informace, podklady, objasnění skutečností, záznamy, zprávy nebo s nimi spojené údaje bez zbytečného odkladu, nebo ve lhůtě stanovené Českou národní bankou.
(4) Osoby, u kterých je důvodné podezření, že bez příslušného povolení nebo souhlasu České národní banky provádějí činnost, ke které je třeba povolení nebo souhlas České národní banky, je Česká národní banka nebo jí pověřená osoba oprávněna kontrolovat podle kontrolního řádu v rozsahu, který je potřebný ke zjištění skutkového stavu týkajícího se takové činnosti.
(5) Osobu, kterou obchodník s cennými papíry pověřil nebo kterou pověřila penzijní společnost výkonem některých činností podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nebo doplňkové penzijní spoření, je Česká národní banka oprávněna kontrolovat podle kontrolního řádu v rozsahu, ve kterém byla tato osoba pověřena výkonem činnosti.
(6) Česká národní banka stanoví vyhláškou podrobnosti, lhůtu, formu a způsob plnění informační povinnosti podle § 8 odst. 1 písm. g).
 
§ 8a
Informační povinnost ve vztahu k České národní bance v souvislosti s vydáním těchto dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky a obdobných cenných papírů Osoba se sídlem nebo bydlištěm v České republice, která vydává tyto dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky v zahraničí nebo která vydává obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky podle práva cizího státu, poskytne nejpozději k datu emise těchto dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky České národní bance informace o objemu jejich emise, místu jejich vydání, jakož i jejich formě, podobě, výnosu a splatnosti.
 
§ 9
Opatření k nápravě
(1) V případě, že Česká národní banka vykonává dohled nad kapitálovým trhem podle tohoto zákona, je oprávněna přijmout tato opatření k nápravě:
a) uložit osobě podléhající tomuto dohledu, aby zjednala nápravu ve lhůtě stanovené v opatření a ve stanovené lhůtě podala zprávu o přijatých opatřeních,
b) určit, jakým způsobem je osoba podléhající tomuto dohledu povinna nedostatek odstranit.
(2) Česká národní banka může místo pokuty uložit veřejné napomenutí. Současně Česká národní banka rozhodne podle okolností o rozsahu, formě a způsobu uveřejnění napomenutí, a to na náklady osoby, které se veřejné napomenutí ukládá.
 
§ 9a
zrušen
 
§ 9b
Přestupky
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako kontrolovaná osoba podle kontrolního řádu nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu,
b) jako povinná osoba podle kontrolního řádu nesplní povinnost podle § 10 odst. 3 kontrolního řádu,
c) poruší povinnost podle § 8 odst. 3,
d) neposkytne informace podle § 8a,
e) poruší povinnost podle § 7a odst. 1 písm. a) nebo c), nebo
f) v rozporu s § 27 použije informace podle § 26 odst. 1 k jinému než stanovenému účelu.
(2) Fyzické osobě lze za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) uložit pokutu do 5 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo f) pokutu do 25 000 000 Kč.
(3) Právnické a podnikající fyzické osobě lze za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) uložit pokutu do 10 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo f) pokutu do 50 000 000 Kč.
 
§ 9c
zrušen
 
§ 9d
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.
(2) Příjem z pokut uložených obchodníkům s cennými papíry je příjmem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry; na tyto příjmy se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu. Pokuty uložené obchodníkům s cennými papíry vybírá a vymáhá celní úřad.
 
§ 10
Řízení ve věcech opatření k nápravě
(1) Správní řízení, v němž se ukládají opatření k nápravě podle tohoto zákona, lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se Česká národní banka dozvěděla o skutečnostech rozhodných pro jejich uložení, nejpozději však do deseti let ode dne, kdy povinnost, za niž jsou ukládány, byla naposledy porušena.
(2) Pokud hrozí nebezpečí z prodlení nebo neodstranitelný zásah do práv jiných osob, lze řízení, v němž Česká národní banka ukládá opatření k nápravě a správní tresty podle tohoto zákona nebo zvláštních zákonů, zahájit i doručením rozhodnutí České národní banky o předběžném opatření.
(3) Česká národní banka je oprávněna zahájit správní řízení i doručením veřejnou vyhláškou, pokud je splněna alespoň jedna z podmínek podle odstavce 2 a pokud se nepodařilo rozhodnutí doručit a okolnosti dále nasvědčují tomu, že dotčená osoba se bude vyhýbat doručení rozhodnutí, a prodlení ve vzniku právních účinků doručení by mohlo podstatně ztížit nebo znemožnit realizaci opatření k nápravě nebo správního trestu. Rozhodnutí České národní banky je v tomto případě doručeno okamžikem vyvěšení vyhlášky na úřední desce České národní banky.
(4) Při ukládání opatření k nápravě podle tohoto zákona vychází Česká národní banka zejména z povahy, závažnosti, způsobu, doby trvání a následků protiprávního jednání. Při rozhodování o výběru opatření k nápravě podle tohoto zákona je Česká národní banka povinna přihlížet také k povaze podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, kterou vykonává osoba, jíž se opatření k nápravě nebo správní trest ukládá.
(5) Osoba oprávněná k vedení evidence investičních nástrojů je vázána rozhodnutím České národní banky týkajícím se jí vedené evidence, jakmile jí bylo doručeno, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Organizátor regulovaného trhu je vázán rozhodnutím České národní banky o pozastavení obchodování s cennými papíry a rozhodnutím České národní banky o předběžném opatření, týkajícím se cenných papírů, jakmile mu bylo doručeno, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak.
 
§ 11
Předběžné opatření
(1) Kromě případů, kdy lze uložit předběžné opatření podle obecných předpisů o správním řízení, je Česká národní banka oprávněna při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem uložit předběžné opatření také tehdy, jestliže to je třeba k zajištění ochrany práv a právem chráněných zájmů osob, které nejsou účastníky správního řízení, nebo jestliže by byl výkon konečného rozhodnutí zmařen či vážně ohrožen. Předběžné opatření podle odstavce 2 je Česká národní banka oprávněna uložit i v případě, že o to požádá orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru (dále jen „členský stát“).
(2) Předběžným opatřením může Česká národní banka uložit
a) tomu, kdo vede pro osobu, vůči níž se přijímá opatření k nápravě nebo správní trest, účet cenných papírů, neprovést jakoukoliv registraci převodu cenných papírů z tohoto účtu na jakýkoliv jiný účet téže nebo jiné osoby ani registraci smluvního zástavního práva,
b) tomu, kdo vede účet cenných papírů, aby nejednal způsobem směřujícím k převodu cenných papírů z tohoto účtu na jakýkoliv jiný účet téže nebo jiné osoby ani registraci smluvního zástavního práva, jde-li o účet, na který byly převedeny osobou, vůči níž se přijímají opatření k nápravě nebo sankce, nebo jiným účastníkem řízení, cenné papíry z jejich účtů,
c) tomu, kdo má v úschově nebo v opatrování cenné papíry osoby, vůči níž se přijímají opatření k nápravě nebo sankce, nebo jiného účastníka řízení, aby nejednal způsobem směřujícím k převodu těchto cenných papírů na jiného,
d) bance, pobočce zahraniční banky nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu, které vedou pro osobu, vůči níž se přijímají opatření k nápravě nebo sankce, nebo pro jiného účastníka řízení běžný, vkladový nebo jiný účet, aby nevyplácely peněžní prostředky z tohoto účtu, neprováděly na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládaly,
e) bance, pobočce zahraniční banky nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu, které vedou běžný, vkladový nebo jiný účet, aby nevyplácely peněžní prostředky z tohoto účtu, neprováděly na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládaly, jde-li o účet, na který byly převedeny osobou, vůči níž se přijímají opatření k nápravě nebo sankce, nebo jiným účastníkem řízení peněžní prostředky z jejich účtů.
(3) Rozhodnutí o předběžném opatření se doručuje účastníkům tohoto řízení a osobám, kterým se rozhodnutím o předběžném opatření ukládá povinnost podle odstavce 2 písm. a) až e); rozklad podaný proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Účastníkem řízení o předběžném opatření podle odstavce 2 není osoba, které se rozhodnutím o předběžném opatření ukládá povinnost podle odstavce 2 písm. a) až e).
(4) Předběžné opatření zanikne uplynutím pěti dnů od jeho nařízení. Nepominou-li důvody, pro které bylo nařízeno, podá Česká národní banka proti účastníkům návrh u soudu, aby uložil povinnosti podle odstavce 2, které byly uvedeny v rozhodnutí o předběžném opatření. Návrh musí být u soudu podán do pěti dnů od nařízení předběžného opatření; v takovém případě předběžné opatření zanikne až dnem vykonatelnosti usnesení soudu, kterým bylo o tomto návrhu rozhodnuto.
(5) Rozhodnutí o předběžném opatření musí též obsahovat poučení o tom, kdy a za jakých podmínek předběžné opatření zaniká. Podá-li Česká národní banka u soudu návrh podle odstavce 4 věty třetí, zašle o tom tentýž den vyrozumění dotčeným účastníkům.
(6) Stejnou povinnost, jakou lze uložit v rozhodnutí o předběžném opatření podle tohoto zákona, může Česká národní banka při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem uložit jako opatření k nápravě podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů uvedených v § 3. Rozklad podaný proti rozhodnutí podle věty první nemá odkladný účinek. Česká národní banka může v rozhodnutí uvést dobu trvání ukládané povinnosti nebo podmínku, jejímž splněním zaniká účinnost rozhodnutí. Touto podmínkou může být doručení sdělení České národní banky o odvolání opatření k nápravě povinné osobě.
 
§ 12
zrušen
nadpis vypuštěn
Vedení seznamů a dokumentace a jejich uveřejňování
 
§ 13
(1) Česká národní banka vede seznamy
a) obchodníků s cennými papíry,
b) organizátorů regulovaného trhu,
c) provozovatelů vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání,
d) pojišťoven,
e) investičních zprostředkovatelů,
f) vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání a jejich účastníků,
g) účastníků zahraničních vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání, kteří mají bydliště nebo sídlo v České republice,
h) účastníků centrálního depozitáře,
i) agentur pro úvěrové hodnocení,
j) osob oprávněných k vedení samostatné evidence investičních nástrojů,
k) zahraničních trhů obdobných regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem,
l) prospektů cenného papíru schválených Českou národní bankou včetně elektronického odkazu na prospekt cenného papíru uveřejněný na internetových stránkách emitenta nebo organizátora regulovaného trhu nejméně po dobu 12 měsíců od schválení,
m) osvědčení o schválení prospektu cenného papíru nebo doplňku prospektu schváleného orgánem dohledu jiného členského státu, která jí byla poskytnuta tímto orgánem, včetně elektronického odkazu na osvědčení o schválení uveřejněné na internetových stránkách tohoto orgánu dohledu, emitenta nebo organizátora regulovaného trhu nejméně po dobu 12 měsíců ode dne vydání osvědčení o schválení,
n) zahraničních osob, které poskytují investiční služby na území České republiky, s uvedením údajů o případné pobočce obchodního závodu umístěné na území České republiky,
o) vázaných zástupců penzijních společností,
p) vázaných zástupců podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,
q) akreditovaných osob,
r) trhů malých a středních podniků,
s) systematických internalizátorů,
t) akcií podle čl. 14 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů,
u) provozovatelů služby hlášení údajů se sídlem nebo skutečným sídlem v České republice,
v) penzijních společností,
w) depozitářů účastnických fondů a transformovaných fondů,
x) mezinárodních finančních institucí, jejichž dluhy jsou zaručeny státy, které jsou jejími členy, a
y) renomovaných ratingových agentur.
(2) Seznamy uvedené v odstavci 1 nejsou veřejnými seznamy ani veřejnými rejstříky podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.
(3) Do seznamů podle odstavce 1 se zapisuje alespoň
a) u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, předmět činnosti a případně další činnost registrovaná nebo povolená Českou národní bankou a
b) u fyzické osoby obchodní firma nebo jméno a příjmení, adresa bydliště nebo sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, předmět činnosti a případně další činnost registrovaná nebo povolená Českou národní bankou, a
c) informace o pravomocném rozhodnutí o odnětí povolení osoby zapsané do seznamu, včetně uvedení důvodu odnětí povolení; tato informace se uveřejní po dobu 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.
(4) Česká národní banka uveřejňuje seznamy uvedené v odstavcích 1 na svých internetových stránkách a bez zbytečného odkladu je aktualizuje.
(5) Česká národní banka uveřejňuje a pravidelně aktualizuje na svých internetových stránkách v českém a anglickém jazyce seznam právních předpisů, které upravují oblast podnikání na kapitálovém trhu, práva obchodních korporací, doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění, a úředních sdělení České národní banky k nim.
 
§ 13a
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 14
(1) Česká národní banka uveřejňuje na svých internetových stránkách pravomocná nebo vykonatelná rozhodnutí, která vydala podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů v oblasti kapitálového trhu1), a to vždy s anonymizovanými údaji třetích osob a tak, aby nebyly zpřístupněny informace, na které se vztahuje zákon upravující ochranu utajovaných informací.
(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 může být uveřejněno bez uvedení identifikačních údajů osoby, které se týká (dále jen "dotčená osoba"), jestliže by uveřejnění
a) bylo vůči dotčené osobě na základě předchozího posouzení zjevně nepřiměřené,
b) způsobilo dotčené osobě nepřiměřenou a vážnou újmu,
c) ohrozilo stabilitu finančního trhu, nebo
d) ohrozilo probíhající trestní nebo správní řízení.
(3) V případě postupu podle odstavce 2 mohou být identifikační údaje dotčené osoby uveřejněny poté, co důvody podle odstavce 2 pominou. Není-li postup podle odstavce 2 postačující, lze uveřejnění rozhodnutí odložit až do doby, než důvody podle odstavce 2 pominou.
(4) Rozhodnutí podle odstavce 1 o uložení správního trestu za přestupek, opatření k nápravě nebo jiného opatření musí být uveřejněno nejméně po dobu 5 let. Osobní údaje podle zákona upravujícího ochranu osobních údajů týkající se dotčené osoby, které jsou obsažené v takovém rozhodnutí, mohou být uveřejněny nejdéle po dobu 5 let.
(5) Je-li proti uveřejněnému rozhodnutí podána žaloba, uveřejní Česká národní banka tuto skutečnost na svých internetových stránkách. Česká národní banka uveřejní stejným způsobem i informaci o výsledku soudního přezkumu.
nadpis vypuštěn
 
§ 15
Mechanismus hlášení
(1) Česká národní banka zavede, udržuje a uplatňuje účinný mechanismus hlášení, který umožňuje oznámení porušení nebo hrozícího porušení tohoto zákona, právního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, právního předpisu upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, právních předpisů je provádějících a přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích43) (dále jen "oznámení porušení") a vyhodnocení tohoto oznámení porušení.
(2) Mechanismus hlášení podle odstavce 1 umožní učinit oznámení porušení též anonymně.
(3) Česká národní banka uveřejní na svých internetových stránkách v samostatné, snadno dohledatelné části transparentní, srozumitelné a spolehlivé informace o mechanismu hlášení podle odstavce 1, aby každý mohl učinit informované rozhodnutí, zda, jakým způsobem a kdy učiní oznámení porušení.
(4) Informace podle odstavce 3 obsahují alespoň
a) způsoby, jakými lze oznámení porušení učinit, a způsoby, jakými Česká národní banka kontaktuje osobu, která oznámení porušení učinila, spolu s uvedením
1. telefonních čísel, na které lze oznámení porušení učinit, včetně informace, zda jsou hovory nahrávány,
2. elektronických a poštovních adres, na které lze oznámení porušení učinit a které jsou bezpečné a zajišťují důvěrnost,
b) popis postupů týkající se oznámení porušení spolu s uvedením
1. informace, že oznámení porušení lze učinit anonymně,
2. způsobu, jakým může Česká národní banka požadovat doplnění oznámení porušení nebo jeho objasnění,
3. druhu, obsahu a časového rámce pro zpětnou vazbu o výsledcích oznámení porušení, kterou Česká národní banka poskytne osobě, která oznámení porušení učinila (dále jen "oznamovatel"),
c) režim ochrany informací obsažených v oznámení porušení, včetně podrobného popisu okolností, za nichž mohou být důvěrné údaje o oznamovateli zpřístupněny jiné osobě podle článku 27, 28 nebo 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 596/2014 a podle § 26,
d) popis postupů na ochranu oznamovatelů, zejména zaměstnanců osob podléhajících dohledu České národní banky, podle § 18a a
e) prohlášení, že oznámení porušení nezakládá porušení žádného omezení týkajícího se zpřístupňování informací, které vyplývá ze smlouvy nebo právního předpisu, a že oznamovateli v souvislosti s tímto zpřístupněním informací nevzniká žádná odpovědnost jakéhokoli druhu.
(5) Česká národní banka poskytne potenciálnímu oznamovateli před přijetím oznámení porušení nebo v okamžiku jeho přijetí informace podle odstavců 3 a 4.
nadpis vypuštěn
 
§ 16
Prostředky komunikace pro přijímání oznámení porušení
(1) Česká národní banka zavede, udržuje a používá pro přijímání oznámení porušení a pro sdělování následných opatření uživatelsky vstřícné, nezávislé, samostatné a bezpečné prostředky komunikace, které zajišťují důvěrnost informací.
(2) Prostředky komunikace podle odstavce 1 se považují za nezávislé a samostatné, pokud
a) jsou odděleny od ostatních prostředků komunikace, které Česká národní banka používá,
b) jsou navrženy, vytvořeny a používány způsobem, který zajišťuje úplnost, celistvost a důvěrnost informací a brání v přístupu neoprávněných osob, a
c) umožňují dlouhodobé uchovávání informací.
(3) Prostředky komunikace podle odstavce 1 umožní přijímat oznámení porušení alespoň
a) písemnou formou v elektronické i papírové podobě,
b) ústní formou prostřednictvím telefonu (dále jen "telefonická forma") se záznamem hovoru nebo bez takového záznamu a
c) osobním setkáním s některým ze zaměstnanců určených podle § 17.
 
§ 17
Určení zaměstnanci
(1) Česká národní banka určí zaměstnance, kteří přijímají a vyřizují oznámení porušení (dále jen "určení zaměstnanci"). Určení zaměstnanci musí být dostatečně proškoleni k plnění úkolů podle odstavce 2.
(2) Určení zaměstnanci
a) poskytují na žádost informace o postupech pro učinění oznámení porušení,
b) přijímají a vyřizují oznámení porušení a
c) udržují kontakt s oznamovatelem, pokud uvedl své kontaktní údaje.
 
§ 18
Postup České národní banky po přijetí oznámení porušení
(1) Obdrží-li Česká národní banka oznámení porušení jiným způsobem než prostřednictvím prostředků komunikace podle § 16, předá bezodkladně a beze změny toto oznámení porušení určeným zaměstnancům prostřednictvím prostředků komunikace podle § 16.
(2) Česká národní banka vede záznam o každém přijatém oznámení porušení.
(3) Česká národní banka potvrdí přijetí písemného oznámení porušení na elektronickou nebo poštovní adresu, kterou oznamovatel uvedl, pokud nepožádal o jiný způsob potvrzení. Česká národní banka nepotvrdí přijetí tohoto oznámení, pokud by tím byla ohrožena ochrana osobních údajů oznamovatele.
(4) Česká národní banka je po přijetí oznámení porušení telefonickou formou se záznamem hovoru oprávněna takové oznámení zaznamenat formou
a) zvukového záznamu v trvalé a dohledatelné podobě, nebo
b) úplného a přesného přepisu takového hovoru; Česká národní banka umožní oznamovateli tento přepis hovoru zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem.
(5) Česká národní banka je po přijetí oznámení porušení telefonickou formou bez záznamu hovoru oprávněna takové oznámení zaznamenat formou přesného zápisu o takovém hovoru. Česká národní banka umožní oznamovateli zápis o hovoru zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem.
(6) V případě, že má k oznámení porušení dojít při osobním setkání s určeným zaměstnancem, Česká národní banka zajistí úplný a věrný záznam z tohoto setkání v trvalé a vyhledatelné podobě formou
a) zvukového záznamu, nebo
b) podrobného zápisu; v tom případě umožní oznamovateli kontrolu a opravy zápisu a potvrzení souhlasu svým podpisem.
(7) Česká národní banka uchovává záznamy, zápisy a přepisy podle odstavců 4 až 6 v důvěrném a zabezpečeném systému, přičemž přístup k údajům z tohoto systému mají pouze zaměstnanci České národní banky, kteří tyto údaje potřebují k plnění svých pracovních povinností.
(8) Česká národní banka zavede odpovídající postupy pro předávání osobních údajů oznamovatele a osoby, která je údajně odpovědná za porušení nebo hrozící porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zneužívání trhu (dále jen "nahlášená osoba") uvnitř České národní banky a jiným orgánům nebo jiným osobám.
(9) Česká národní banka zajistí, aby předáním údajů týkajících se oznámení porušení uvnitř České národní banky nebo jiným orgánům nebo jiným osobám nedošlo k odhalení totožnosti oznamovatele nebo nahlášené osoby, ledaže je takové předání osobních údajů v souladu s § 26.
 
§ 18a
Ochrana oznamovatelů a nahlášených osob
(1) Česká národní banka zavede, udržuje a uplatňuje postupy na
a) ochranu oznamovatele a nahlášené osoby, pokud se jedná o zaměstnance osoby podléhající dohledu České národní banky, alespoň před odplatou, diskriminací nebo jinými druhy nespravedlivého zacházení, ke kterým by mohlo dojít v důsledku oznámení porušení nebo v souvislosti s ním, a
b) ochranu osobních údajů oznamovatele a nahlášené osoby v souladu s § 18 odst. 9 a § 26.
(2) Osoba, která vědomě poskytne nepravdivé oznámení, se pro účely odstavce 1 nepovažuje za oznamovatele.
(3) Není-li totožnost nahlášené osoby veřejně známa, Česká národní banka zajistí ochranu jejích osobních údajů srovnatelnou s ochranou osob, proti kterým Česká národní banka zahájila správní řízení. Pro ochranu osobních údajů nahlášené osoby se použijí postupy podle § 18 odst. 7.
 
§ 18b
Spolupráce se Státním úřadem inspekce práce
(1) Česká národní banka spolupracuje se Státním úřadem inspekce práce při zajišťování ochrany oznamovatele a nahlášené osoby před odplatou, diskriminací nebo jinými druhy nespravedlivého zacházení, ke kterým by mohlo dojít v důsledku oznámení porušení nebo v souvislosti s ním.
(2) V rámci spolupráce podle odstavce 1 Česká národní banka a Státní úřad inspekce práce zajistí, aby oznamovatel měl přístup k
a) uceleným informacím a poradenství o
1. opatřeních a o postupech na ochranu osob proti nespravedlivému zacházení a
2. postupech pro nárokování peněžitých náhrad za způsobenou škodu nebo újmu v souvislosti s podaným oznámením porušení, a
b) účinné pomoci České národní banky ve vztahu ke Státnímu úřadu inspekce práce, včetně potvrzení postavení oznamovatele v případě pracovněprávních sporů.
 
§ 18c
Přezkum postupů České národní banky
Česká národní banka pravidelně, nejméně jednou za 2 roky, přezkoumá své postupy pro přijímání a vyřizování oznámení porušení, přičemž vezme v úvahu zkušenosti své i orgánů dohledu nad kapitálovým trhem v jiném členském státu Evropské unie v této oblasti a tyto postupy upraví v souladu s vývojem trhu a technologií.
 
§ 19
Spolupráce s Komorou auditorů České republiky
Česká národní banka spolupracuje s Komorou auditorů České republiky, zejména při zavádění mezinárodně uznávaných auditorských postupů ve vztahu k poskytovatelům služeb na kapitálovém trhu a emitentům a usměrňování činnosti auditorů při aplikaci těchto postupů.
 
§ 20
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 21
zrušen
 
§ 22
zrušen
 
§ 23
zrušen
 
§ 24
zrušen
 
§ 25
zrušen
 
§ 26
Povinnost mlčenlivosti a mezinárodní spolupráce
(1) Zaměstnanci České národní banky vykonávající dohled v oblasti kapitálového trhu a osoby, jejichž služeb Česká národní banka využívá při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem, a jejich zaměstnanci a členové poradních orgánů České národní banky pro oblast kapitálového trhu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech informacích získaných v souvislosti s výkonem své činnosti, funkce nebo svého zaměstnání v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem. Informace podle věty první může osoba, která má povinnost mlčenlivosti, použít jen způsobem a v rozsahu nutném pro plnění úkolů nebo výkon funkce v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem nebo v soudním řízení vedeném v souvislosti s rozhodnutím nebo výkonem dohledu nad kapitálovým trhem nebo v obdobném mezinárodním řízení. Tyto informace mohou být použity i pro jiné účely než podle věty druhé, pokud s tím vysloví souhlas osoba, která informace poskytla. Porušením povinnosti mlčenlivosti není poskytnutí informace třetí osobě v souhrnné podobě tak, že nelze identifikovat konkrétní subjekt, kterého se informace týká. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení činnosti, zaměstnání nebo funkce, které tuto povinnost založily.
(2) Porušením mlčenlivosti podle odstavce 1 a čl. 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 není poskytnutí informace
a) zaměstnancům České národní banky, kteří spolupůsobí při výkonu dohledu nad finančním trhem v České republice a při řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu,
b) úřadu v členském státě, který působí při výkonu dohledu nad finančním trhem,
c) osobě se sídlem nebo trvalým pobytem v České republice nebo členském státě která je
1. likvidátorem, nuceným správcem, dočasným správcem, osobou vykonávající správu pro řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu, insolvenčním správcem nebo osobou s obdobnou funkcí vykonávanou v subjektu působícím na finančním trhu a podléhajícím dohledu,
2. auditorem zákonem stanovené účetní závěrky subjektu působícího na finančním trhu a podléhajícího dohledu,
3. provozovatelem vypořádacího systému obchodů s cennými papíry poskytujícím vypořádací služby pro organizátora regulovaného trhu v České republice, pokud je poskytnutí informace nezbytné k zajištění řádného plnění funkcí této osoby v případě neplnění nebo hrozícího neplnění dluhů ze strany účastníka nebo účastníků regulovaného trhu, kterému tato osoba poskytuje služby,
4. provozovatelem kompenzačního systému pro investory nebo systému pojištění vkladů,
d) úřadu v České republice nebo v členském státě, který působí při výkonu dohledu nad osobami podle písmene c) bodů 1 a 2; Česká národní banka dále poskytne informaci úřadu v České republice nebo v členském státě, který působí při výkonu dohledu nad vypořádacími a platebními systémy a nad dodržováním práva obchodních korporací,
e) legislativním útvarům ústředních správních úřadů zabývajících se legislativou na úseku finančního trhu,
f) orgánům v České republice nebo v členském státě činným v trestním řízení nebo zabývajícími se bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti anebo prováděním mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu; informaci lze poskytnout rovněž mezinárodní organizaci působící na úseku boje proti trestné činnosti nebo legalizaci výnosů z trestné činnosti,
g) soudu v souvislosti s insolvenčním řízením nebo obdobným zahraničním řízením, vedeným v případě úpadku osoby podléhající dohledu České národní banky; údaje týkající se třetích osob však poskytnuty být nemohou,
h) Veřejnému ochránci práv v souvislosti s šetřením podle zvláštního zákona,
i) Evropským orgánům dohledu (Evropskému orgánu pro bankovnictví, Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy a Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění)33) a Evropské radě pro systémová rizika34),
j) Energetickému regulačnímu úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle právních předpisů upravujících podnikání v energetických odvětvích37),
k) jiným osobám nebo orgánům, je-li to nezbytné k řešení krize a není-li to porušením mlčenlivosti podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu,
l) orgánům dohledu nad platebními a zúčtovacími systémy.
(3) Porušením mlčenlivosti podle odstavce 1 a čl. 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 dále není poskytnutí informace Evropské centrální bance a centrální bance členského státu. Porušením povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 1 dále není poskytnutí informace Evropské komisi a Evropskému systému centrálních bank, pokud tyto informace souvisejí s výkonem jejich pravomocí.
(4) Informace se subjektům a úřadům podle odstavce 2 poskytují způsobem a v rozsahu nutném pro plnění jejich úkolů nebo výkon jejich funkce a je-li pro ně zaveden režim povinnosti zachovávat mlčenlivost nejméně v rozsahu srovnatelném s rozsahem podle tohoto zákona. Česká národní banka při poskytnutí informace může uvést, jakým způsobem se s takovou informací má zacházet, a rovněž může omezit další poskytování takové informace.
(5) Informace získané v souvislosti s výkonem dohledu nad kapitálovým trhem mohou být poskytnuty též orgánům Evropské unie, je-li to zapotřebí k plnění mezinárodní smlouvy, jíž je Česká republika vázána a která byla řádně vyhlášena.
(6) Informace poskytnuté České národní bance zahraničním úřadem, který působí při výkonu dohledu nad finančním trhem, nemohou být použity k jinému účelu než k tomu, pro který byly poskytnuty, a nesmí být bez souhlasu poskytovatele poskytnuty nikomu dalšímu.
(7) Informace získané Českou národní bankou v rámci kontroly na území cizího státu nesmí být bez souhlasu úřadu dohledu nad finančním trhem tohoto státu poskytnuty nikomu dalšímu.
(8) Úřadu, který působí při výkonu dohledu nad finančním trhem ve státě, který není členským státem, lze poskytovat informace pro účely plnění jeho úkolů pouze na základě dohody a pouze tehdy je-li pro něj zaveden režim povinnosti zachovávat mlčenlivost alespoň srovnatelný s režimem podle tohoto zákona. Povinnosti stanovené zákonem o ochraně osobních údajů tím nejsou dotčeny26).
(9) Je-li pro ně zaveden režim povinnosti zachovávat mlčenlivost alespoň srovnatelný s režimem podle tohoto zákona, lze na základě dohody poskytovat informace pro účely plnění jejich úkolů také
a) osobám s trvalým pobytem nebo se sídlem ve státě, který není členským státem, které vykonávají v subjektu působícím na finančním trhu a podléhajícím dohledu funkci svým obsahem a charakterem obdobnou funkci likvidátora, nuceného správce, insolvenčního správce, předběžného insolvenčního správce nebo auditora,
b) úřadu se sídlem ve státě, který není členským státem, dohlížejícímu osoby podle písmene a),
c) osobě se sídlem nebo trvalým pobytem ve státě, který není členským státem, provozující záruční systém na ochranu investorů,
d) orgánu činnému v trestním řízení se sídlem ve státě, který není členským státem,
e) orgánu se sídlem ve státě, který není členským státem, zabývajícímu se bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo prováděním mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu; povinnosti stanovené zákonem o ochraně osobních údajů tím nejsou dotčeny26),
f) orgánu vykonávajícímu dohled nad osobami činnými na trzích s emisními povolenkami za účelem zajištění konsolidovaného přehledu finančních a spotových trhů a
g) orgánu vykonávajícímu dohled nad osobami činnými na trzích se zemědělskými komoditními deriváty za účelem zajištění konsolidovaného přehledu finančních a spotových trhů.
(10) O uzavření dohody podle odstavců 8 a 9 informuje Česká národní banka Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy).
 
§ 27
Nakládání s informacemi
Osoby jiné než Česká národní banka, které získají informace podle § 26 odst. 1, použijí tyto informace pouze pro účely, které Česká národní banka nebo jiný orgán výslovně uvede, nebo pro účely vyplývající ze zvláštních právních předpisů.
 
HLAVA III
zrušena
 
§ 28
zrušen
 
HLAVA IV
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ
 
§ 29
(1) V řízení zahájeném ministerstvem podle zvláštních zákonů před 1. dubnem 1998 bude pokračováno před Komisí podle tohoto zákona.
(2) Vzor průkazu státního dozoru nad kapitálovým trhem stanoví Komise právním předpisem.
 
ČÁST DRUHÁ
ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 2/1969 SB., O ZŘÍZENÍ MINISTERSTEV A JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 
§ 30
Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 147/1970 Sb., zákona České národní rady č. 125/1973 Sb., zákona České národní rady č. 25/1976 Sb., zákona České národní rady č. 118/1983 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 93/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona České národní rady č. 575/1990 Sb., zákona České národní rady č. 173/1991 Sb., zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., zákona České národní rady č. 19/1992 Sb., zákona České národní rady č. 23/1992 Sb., zákona České národní rady č. 103/1992 Sb., zákona České národní rady č. 167/1992 Sb., zákona České národní rady č. 239/1992 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., zákona České národní rady č. 474/1992 Sb., zákona České národní rady č. 548/1992 Sb., zákona České národní rady č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb. a zákona č. 152/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 2 odst. 1 se za bodem 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 9, který zní:
"9. Komise pro cenné papíry.".
2. V § 2 odst. 3 se za první větu vkládá tato věta: "Předsedu a členy Prezidia Komise pro cenné papíry jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident republiky.".
3. V § 4 odst. 1 se za slova "finanční trh" vkládají tato slova: "s výjimkou dozoru nad kapitálovým trhem v rozsahu působnosti Komise pro cenné papíry".
 
ČÁST TŘETÍ
zrušena
 
§ 31
zrušen
 
§ 32
zrušen
 
ČÁST ČTVRTÁ
zrušena
 
§ 33
zrušen
 
§ 34
zrušen
 
ČÁST PÁTÁ
zrušena
 
§ 35
zrušen
 
ČÁST ŠESTÁ
zrušena
 
§ 36
zrušen
 
ČÁST SEDMÁ
DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 455/1991 SB., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 
§ 37
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb. a zákona č. 280/1997 Sb., se doplňuje takto:
V § 3 odst. 3 písm. a) se za slova "správa kolektivních majetkových účastí13)" vkládají tato slova: "a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry13a)".
Poznámka č. 13a) zní:
"13a) § 70b zákona ČNR č. 591/1992 Sb.".
 
ČÁST OSMÁ
zrušena
 
§ 38
zrušen
 
§ 39
zrušen
 
ČÁST DEVÁTÁ
ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 42/1994 SB., O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A O ZMĚNÁCH NĚKTERÝCH ZÁKONŮ SOUVISEJÍCÍCH S JEHO ZAVEDENÍM, VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 61/1996 SB.
 
§ 40
Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 5 odst. 1 druhé větě se za slova "Ministerstvem práce a sociálních věcí" vkládají tato slova: "a Komisí pro cenné papíry".
2. V § 8 odst. 2 se za slovo ",ministerstvem" vkládají tato slova: "po dohodě s Komisí pro cenné papíry".
3. V § 9 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "Změnu statutu schvaluje ministerstvo po dohodě s Komisí pro cenné papíry.".
4. V § 34 odst. 5 se za slovo "ministerstvu" vkládají tato slova: "a Komisi pro cenné papíry".
5. V § 36 odst. 3 se za slovo "ministerstvu" vkládají tato slova: "a Komisi pro cenné papíry".
6. V § 39 odst. 4 se za slovo "ministerstvo" vkládají tato slova: "po dohodě s Komisí pro cenné papíry".
7. V § 42 odst. 1 se za slovo "ministerstvo" vkládají tato slova: "a Komise pro cenné papíry (§ 45a)".
8. Za § 45 se vkládá nový § 45a, který zní:
 
"§ 45a
(1) Činnost penzijního fondu podle tohoto zákona podléhá státnímu dozoru Komise pro cenné papíry v rozsahu jeho povinností stanovených tímto zákonem při umisťování prostředků penzijního fondu podle § 33. Na postup při výkonu státního dozoru Komise pro cenné papíry se přiměřeně vztahují ustanovení § 42 odst. 2, 4 a 5 a § 43 odst. 1 písm. a), b) a c). Rozhodnutí o pozastavení oprávnění představenstva podle § 43 odst. 1 písm. c) přijímá Komise pro cenné papíry v dohodě s ministerstvem.
(2) Činnost depozitáře podle tohoto zákona podléhá státnímu dozoru Komise pro cenné papíry v rozsahu jeho povinností kontrolovat umisťování prostředků penzijního fondu podle § 33. Na postup při výkonu státního dozoru Komise pro cenné papíry se přiměřeně vztahují ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) a b).".
 
ČÁST DESÁTÁ
DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 6/1993 SB., O ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE, VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 60/1993 SB.
 
§ 41
Zákon České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., se doplňuje takto:
1. § 3 se doplňuje odstavci 3, 4 a 5, které včetně poznámek č. 17), 18) a 19) znějí:
"(3) Česká národní banka je povinna zaslat Komisi pro cenné papíry kopii nebo opis rozhodnutí podle zvláštního zákona.17)
(4) Česká národní banka je povinna podle zvláštního zákona18) informovat Komisi pro cenné papíry o obchodech s investičními instrumenty, a bude-li požádána, provést kontrolu peněžních transakcí spojených s těmito obchody.
(5) Česká národní banka je povinna podle zvláštního zákona19) informovat Komisi pro cenné papíry a Ministerstvo financí o zahájení řízení a jeho průběhu, jehož předmětem je uložení opatření k nápravě a sankcí.
17) § 16 odst. 2 zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů.
18) § 17 odst. 1 zákona č. 15/1998 Sb.
19) § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 15/1998 Sb.".
2. Za § 60 se vkládá nový § 60a, který včetně poznámky č. 20) zní:
 
"§ 60a
Česká národní banka ve spolupráci s Ministerstvem financí a Komisí pro cenné papíry vypracují nejpozději do tří měsíců od účinnosti zvláštního zákona20) systém vzájemné spolupráce v oblasti kapitálového trhu.
20) Zákon č. 15/1998 Sb.".
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
zrušena
 
§ 42
zrušen
 
ČÁST DVANÁCTÁ
ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 99/1963 SB., OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 
§ 43
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 9 odst. 3 písm. b) bod qq) se středník na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se nový bod ss), který včetně poznámky č. 13a) zní:
"ss) ve věcech kapitálového trhu podle zvláštního zákona;13a)
13a) Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů.".
2. § 75 se doplňuje odstavcem 4, který zní:
"(4) O návrhu na předběžné opatření podle zvláštního zákona 13a) musí být rozhodnuto nejpozději do pěti dnů poté, co byl podán.".
 
ČÁST TŘINÁCTÁ
 
§ 44
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1998, s výjimkou § 2, § 21 až 28 a § 30 bodů 1 a 2, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení.
Zeman v. r.
Havel v. r.
Tošovský v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl.II zákona č. 308/2002 Sb.
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
Čl.V zákona 257/2004 Sb.
Přechodná ustanovení
Do dne, kdy centrální depozitář převezme evidenci zaknihovaných cenných papírů vedenou Střediskem cenných papírů podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 89/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 152/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 70/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 259/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb. a zákona č. 88/2003 Sb., vede Komise seznam osob oprávněných k vedení části evidence Střediska cenných papírů, jakož i výkonu ostatních jeho činností podle tohoto zákona.
Čl.III zákona č. 57/2006 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká Komise pro cenné papíry (dále jen "Komise") a končí funkční období předsedy a členů prezidia Komise. Dosavadní působnost Komise vyplývající ze zákonů a dalších právních předpisů přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona z Komise na Českou národní banku.
2. Rozhodnutí ve správním řízení vydaná Komisí podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, nebo zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zněních účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí vydaná Českou národní bankou a práva a povinnosti vzniklé na základě těchto rozhodnutí nejsou dotčeny. Pokud byla takovým rozhodnutím uložena pokuta, která ještě nebyla zaplacena, při jejím vybírání a vymáhání se postupuje podle těchto zákonů ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Bylo-li rozhodnutí Komise přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zrušeno a věc vrácena k novému projednání, je k němu příslušná Česká národní banka, která postupuje podle dosavadní právní úpravy.
3. Řízení vedená Komisí a zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech nebo zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zněních účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí Česká národní banka podle dosavadní právní úpravy. Pokud je v takovém řízení uložena pokuta, při jejím vybírání a vymáhání se postupuje podle těchto zákonů ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno rozhodnutí Komise podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, nebo zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zněních účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a byl-li proti tomuto rozhodnutí podán rozklad, rozhodne o něm bankovní rada České národní banky podle dosavadní právní úpravy. Pokud bankovní rada takové rozhodnutí zruší a věc vrátí k novému projednání, je k tomuto novému projednání příslušná Česká národní banka, která rozhodne podle dosavadní právní úpravy. O obnově řízení a v přezkumném řízení ohledně těchto rozhodnutí rozhoduje Česká národní banka podle dosavadní právní úpravy.
5. Zaměstnanci Komise se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona stávají zaměstnanci České národní banky. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů těchto zaměstnanců přecházejí z Komise na Českou národní banku. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů těch zaměstnanců, jejichž pracovní poměr ke Komisi skončil přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vypořádává Ministerstvo financí.
6. Právo hospodaření s majetkem ve vlastnictví České republiky, s výjimkou nemovitostí, se kterým byla ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona příslušná hospodařit Komise a který je potřebný k výkonu dohledu Českou národní bankou podle zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Tento majetek se stává dnem nabytí účinnosti tohoto zákona majetkem České národní banky a závazky související s tímto majetkem se stávají dnem nabytí účinnosti tohoto zákona závazky České národní banky. Ostatní majetek, se kterým byla příslušná hospodařit Komise, a ostatní závazky vypořádá Ministerstvo financí. Podrobnosti stanoví dohoda mezi Českou národní bankou a Ministerstvem financí. 7. Peněžní prostředky ve výši zůstatku rezervního fondu a fondu kulturních a sociálních potřeb Komise a případné pohledávky a závazky související s plněním z fondu kulturních a sociálních potřeb Komise přecházejí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona na Českou národní banku.
8. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se Česká národní banka stává namísto Komise nebo státu účastníkem řízení, ve kterých vystupuje jako účastník Komise nebo ve kterých Komise vystupuje za stát. Finanční závazky, které na základě takových řízení vzniknou České národní bance, uhradí stát. To platí i pro závazky, které České národní bance vzniknou v důsledku řízení zahájených ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a vztahujících se k činnosti Komise podle dosavadní právní úpravy.
9. Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zanikají plné moci udělené Komisí.
10. Povinnost osob zachovávat mlčenlivost podle § 26 zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není tímto zákonem dotčena.
11. Lhůty, které počaly běžet přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle dosavadní právní úpravy, nejsou tímto zákonem dotčeny.
12. Zprávu o situaci na českém kapitálovém trhu předkládanou Komisí za rok 2005 podle § 4 zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí a předloží vládě a Poslanecké sněmovně Česká národní banka do 30. září 2006, ledaže by byla předložena Komisí do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.IV zákona č. 148/2016 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Na správní delikty spáchané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona hledí jako na správní delikty podle zákona č. 15/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Odpovědnost za tyto správní delikty se posoudí podle dosavadních právních předpisů, pokud k jednání zakládajícímu odpovědnost za dosavadní správní delikt došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; podle zákona č. 15/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posoudí jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější.
2. Řízení o správním deliktu zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a k tomuto dni pravomocně neskončená, se dokončí podle zákona č. 15/1998 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Na rozhodnutí vydané v řízení zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neukončeném se § 14 zákona č. 15/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nepoužije a postupuje se podle dosavadních právních předpisů.
1) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech, ve znění pozdějších předpisů.
1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách.
7) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
7a) § 152 odst. 5 správního řádu.
9b) § 2 písm. h) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
11) § 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
12) § 14 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14) § 83 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
15) § 45 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
20d) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
20e) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
20f) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
23) Např. § 38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 84/1995 Sb., § 7 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.
24a) Například § 37d zákona č. 248/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
24b) § 91 zákona č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
24c) Například § 45, 45a, 49, 50, 70a, 70b zákona č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 8 zákona č. 248/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 2 zákona č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů.
24d) § 22 odst. 2 písm. a) zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
25) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády ČR č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů.
26) § 27 zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 439/2004 Sb.
30) Čl. 36d odst. 2a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2011.
31) § 2 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
33) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES, v platném znění.
34) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika.
35) § 97 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb. a zákona č. 273/2012 Sb.
36) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů.
37) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
39) Prováděcí směrnice Komise (EU) 2015/2392 ze dne 17. prosince 2015 k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o oznamování skutečných nebo možných porušení tohoto nařízení příslušným orgánům.
40) Čl. 105 odst. 2 a čl. 107 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke kotování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, 2003/71/ES, 2004/109/ES a 2005/1/ES.
Čl. 21 odst. 3 a 4 a čl. 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2008/11/ES, 2010/73/EU, 2010/78/EU, 2013/50/EU a 2014/51/EU.
Čl. 24 odst. 4 a 4a a čl. 25 odst. 1, 3 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2008/22/ES, 2010/73/EU, 2010/78/EU a 2013/50/EU.
Čl. 98 a 102 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU a 2013/14/EU.
Čl. 46 a 47 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/14/EU.
Čl. 69 a 76 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/1034.
Čl. 22 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU a 2014/65/EU.
41) Čl. 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.
Čl. 33 a 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.
Čl. 22 odst. 2 a čl. 83 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a č. 600/2014.
Čl. 19 a 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu.
Čl. 20 a 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání.
Čl. 23 a 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES.
Čl. 11 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012.
Čl. 16 odst. 2 a čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.
Čl. 41 a 48 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014.
Čl. 41 a 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES.
Čl. 30, 35 a 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice 2019/1937.
42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.
43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014.

Související dokumenty