309/2000 Sb. o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona

Schválený:
309/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. srpna 2000
o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona
Změna: 413/2005 Sb.
Změna: 250/2014 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
OBRANNÁ STANDARDIZACE, KATALOGIZACE A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI VÝROBKŮ A SLUŽEB URČENÝCH K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU
 
HLAVA I
ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI, KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI
 
§ 1
(1) Zřizuje se Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad“) jako správní úřad se sídlem v Praze. Úřad má celostátní působnost a je podřízen Ministerstvu obrany (dále jen "ministerstvo").
(2) V čele Úřadu je ředitel, jehož výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
(3) Úřad při plnění svých úkolů podle tohoto zákona spolupracuje zejména
a) s ministerstvy, jinými správními úřady, kraji, a
b) s příslušnými orgány Organizace Severoatlantické smlouvy (dále jen "NATO"), obdobnými úřady nebo orgány členských států NATO a obdobnými úřady nebo orgány jiných států.
 
HLAVA II
OBRANNÁ STANDARDIZACE
 
§ 2
Obecná ustanovení
(1) Obrannou standardizací se rozumí přistupování České republiky ke standardizačním dohodám NATO (dále jen "standardizační dohoda"), tvorba českého obranného standardu (dále jen "standard") a způsob jeho provádění.
(2) Standardizační dohoda umožňuje zavedení stejné nebo podobné výzbroje, munice a jiného materiálu a stejných nebo podobných způsobů činnosti v oblasti operační, logistické a administrativní.
(3) Přistoupení ke standardizační dohodě se provádí formou prohlášení o přistoupení ke standardizační dohodě, kterým se přijímá její obsah buď v celém rozsahu nebo s výhradou k některé z jejích částí.
 
§ 3
Působnost Úřadu při obranné standardizaci
(1) Ředitel Úřadu podepisuje za Českou republiku prohlášení o přistoupení ke standardizační dohodě.
(2) Úřad
a) oznamuje příslušným orgánům NATO přistoupení České republiky ke standardizační dohodě,
b) eviduje, uchovává a zpřístupňuje standardizační dohody a oznamuje přistoupení České republiky ke standardizační dohodě ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Věstník"); toto oznámení obsahuje název, číslo, stručnou charakteristiku standardizační dohody a podmínky jejího zpřístupnění,
c) zajišťuje tvorbu, schvalování, vydávání a evidenci standardů.
 
§ 4
Standard
(1) Standard stanovuje požadavky na výrobky a služby nebo na postupy při činnostech v oblasti operační, logistické a administrativní, které slouží k zajištění obrany státu.
(2) Standard se označuje zkratkou ČOS.
(3) Přijetí standardu oznamuje Úřad ve Věstníku. Oznámení obsahuje název, číslo a stručnou charakteristiku standardu a podmínky jeho zpřístupnění.
(4) Standard vydává a rozesílá Úřad nebo právnická osoba zřízená ministerstvem.
(5) Vyplývá-li to ze standardizační dohody, k níž Česká republika přistoupila, musí být příslušný standard uplatněn v jí uzavírané smlouvě.
Tvorba standardu
 
§ 5
(1) Standard se vytváří
a) přijetím požadavků standardizační dohody