285/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
285/2005 Sb.
ZÁKON
ze dne 16. června 2005,
kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 503/2012 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o komoditních burzách
Čl.I
Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 105/1995 Sb. a zákona č. 70/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:
"(1) Komoditní burzou je právnická osoba zřízená podle tohoto zákona (dále jen "burza") k organizování burzovních obchodů se zbožím (dále jen "komodity"), deriváty vztahujícími se ke komoditám, které jsou předmětem obchodování na komoditní burze (dále jen "komoditní deriváty") nebo se zemědělským skladním listem podle zvláštního právního předpisu1a).
1a) § 4 zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech, zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.".
Dosavadní poznámky pod čarou č. 1a a 1b se označují jako poznámky pod čarou č. 1b a 1c, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
2. Poznámka pod čarou č. 3 zní:
"3) Nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění nařízení vlády č. 408/2003 Sb.".
3. V § 4 odst. 1 písm. j) se slovo "zveřejňování" nahrazuje slovem "uveřejňování".
4. V § 10 odst. 3 se písmena c), d) a e) zrušují.
Dosavadní písmena f), g) a h) se označují jako písmena c), d) a e).
5. V § 12 odst. 2 písm. b) se slova "výši a lhůty placení členských příspěvků a zápisného, výši burzovních poplatků," zrušují.
6. V § 12 odst. 2 písm. l) se slovo "zveřejňovat" nahrazuje slovem "uveřejňovat".
7. V § 12 odst. 2 se za písmeno n) vkládají nová písmena o), p) a q), která znějí:
"o) usnášet se na burzovních pravidlech,
p) rozhodovat o výši a lhůtě splatnosti členských příspěvků a zápisného,
q) stanovit výši burzovních poplatků,".
Dosavadní písmeno o) se označuje jako písmeno r).
8. V § 17 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).
9. V § 17 odst. 1 písm. b) se slova "a generální sekretář burzy (§ 16)" zrušují.
10. V § 17 odst. 2 se slova "písm. d)" nahrazují slovy "písm. c)".
11. V § 18 odst. 2 se slova "písm. c)" nahrazují slovy "písm. b) a" a slova "valnou hromadou" se nahrazují slovy "burzovní komorou".
12. V § 19 odst. 1 písm. b) se slova "a c)" zrušují.
13. V § 19 odst. 3 se slova "písm. d)" nahrazují slovy "písm. c)".
14. V § 21 odst. 1 a 4 se slova "písm. d)" nahrazují slovy "písm. c)".
15. V § 27 odstavec 7 zní:
"(7) Kursy uvádí burzovní komora v kursovním listě, který se uveřejňuje způsobem stanoveným statutem; nestanoví-li statut způsob uveřejnění, považuje se za uveřejnění oznámení údajů kursovního listu v Obchodním věstníku.".
16. V § 29 odst. 5 se slovo "zveřejnění" nahrazuje slovem "uveřejnění".
17. V § 36 odst. 2 a 7 se slovo "Kčs" nahrazuje slovem "Kč".
18. V § 36 odst. 5 věta druhá zní: "Řízení o uložení pokuty podle odstavce 4 lze zahájit do šesti měsíců ode dne, kdy se o neoprávněném používání označení uvedených v § 1 odst. 4 příslušný orgán státní správy dověděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy k takovému jednání došlo.".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Komoditní burza zřízená podle dosavadních právních předpisů uvede své vnitřní poměry do souladu s tímto zákonem nejpozději do 31. prosince 2005.
2. Neuvede-li burza své vnitřní poměry do souladu s tímto zákonem ve lhůtě podle odstavce 1, ustanovení jejího statutu, která jsou v rozporu s tímto zákonem, pozbývají platnosti.
 
ČÁST DRUHÁ
zrušena
Čl.III
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2005, s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Související dokumenty