54/1991 Sb., odchylná příslušnost pro rozhodování některých sporů

Schválený:
54/1991 Sb.
Hlavní arbitr České a Slovenské Federativní Republiky vydal podle ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, ve znění pozdějších předpisů, pod č.j. FD/59/SK/91 dne 22. ledna 1991 výnos o odchylném určení příslušnosti pro rozhodování některých sporů.
Podle tohoto výnosu, odchylně od ustanovení § 13 odst. 1 písm. a), b) zákona o hospodářské arbitráži, jsou pro projednávání a rozhodování
a) hospodářských sporů, v nichž alespoň jednou ze stran je federální ministerstvo obrany nebo jemu podřízená organizace,
b) hospodářských sporů týkajících se dodávek a poddodávek nezbytných pro zajištění obrany a bezpečnosti státu nebo dodávek v oboru státních hmotných rezerv,
s výjimkou sporů, které se týkají skutečností tvořících předmět státního tajemství, příslušné krajské (městské) státní arbitráže, Místní příslušnost pro projednávání a rozhodování těchto sporů se řídí ustanovením § 14 zákona o hospodářské arbitráži.
Uvedený výnos nabývá účinnosti dnem 1. března 1991.
Do výnosu lze nahlédnout u všech orgánů hospodářské arbitráže.

Související dokumenty