475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.

Schválený:
475/2013 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. prosince 2013
o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.
Změna: 318/2014 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
STÁTNÍ ROZPOČET ČESKÉ REPUBLIKY NA ROK 2014
 
§ 1
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2014 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1 098 237 008 965 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 210 237 008 965 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 112 000 000 000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami:
a) zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 113 568 800 000 Kč,
b) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 1 568 800 000 Kč.
(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 98 025 537 898 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 36 400 000 000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(7) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1 040 870 000 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.
(8) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotace a příspěvky v celkové výši 7 431 305 000 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.
(9) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 816 534 000 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.
(10) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.
(11) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 300 000 000 000 Kč a výše dotace ze státního rozpočtu pro doplnění pojistných fondů Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 1 250 000 000 Kč.
 
§ 2
(1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím na základě zákona č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009 a v roce 2010, ve znění zákona č. 180/2010 Sb., na řešení povodňových škod vzniklých v letech 2009 a 2010, které nebyly vyčerpány v letech 2009 až 2013, mohly být použity ke stejným účelům v roce 2014. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v roce 2012 na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v srpnu 2010 a které v letech 2012 a 2013 nebyly vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2014 a prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v roce 2013 na úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených povodněmi a následnou obnovu v roce 2013 a nebyly v tomto roce vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2014.
(2) Ministr financí se zmocňuje zvýšit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku“ rozpočtované v kapitole Operace státních finančních aktiv o prostředky, které nebyly v roce 2013 vyčerpány z prostředků určených na stejné účely. O toto zvýšení se zvyšují i celkové rozpočtované výdaje státního rozpočtu, mění se saldo státního rozpočtu a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).
(3) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně“ rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2013 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel. O toto překročení se zvyšují i celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a mění se financující položka „Zvýšení stavu státních dluhopisů“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. a) a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 504/2012 Sb.
 
§ 3
Zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se číslo „1 080 767 603 000“ nahrazuje číslem „1 076 367 603 000“ a číslo „1 180 767 603 000“ se nahrazuje číslem „1 176 367 603 000“.
2. V příloze č. 1 se číslo „1 080 767 603 000“ nahrazuje číslem „1 076 367 603 000“ a číslo „1 180 767 603 000“ se nahrazuje číslem „1 176 367 603 000“.
3. V příloze č. 2 se číslo „13 416 812 000“ nahrazuje číslem „12 516 812 000“, číslo „7 911 787 000“ se nahrazuje číslem „911 787 000“, číslo „35 099 860 000“ se nahrazuje číslem „35 599 860 000“, číslo „3 800 000 000“ se nahrazuje číslem „6 800 000 000“, číslo „148 768 150 000“ se nahrazuje číslem „144 368 150 000“ a číslo „1 080 767 603 000“ se nahrazuje číslem „1 076 367 603 000“.
4. V příloze č. 3 se číslo „512 308 754 000“ nahrazuje číslem „510 708 754 000“, číslo „14 918 434 000“ se nahrazuje číslem „15 418 434 000“, číslo „44 134 753 000“ se nahrazuje číslem „44 334 753 000“, číslo „67 850 168 000“ se nahrazuje číslem „64 350 168 000“ a číslo „1 180 767 603 000“ se nahrazuje číslem „1 176 367 603 000“.
5. V příloze č. 4 kapitole 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí se číslo „512 308 754 000“ nahrazuje číslem „510 708 754 000“ a číslo „384 168 094 000“ se nahrazuje číslem „382 568 094 000“.
6. V příloze č. 4 kapitole 315 Ministerstvo životního prostředí se číslo „13 417 712 000“ nahrazuje číslem „12 517 712 000“, číslo „14 918 434 000“ se nahrazuje číslem „15 418 434 000“, číslo „13 416 812 000“ se nahrazuje číslem „12 516 812 000“ a číslo „3 077 917 000“ se nahrazuje číslem „2 177 917 000“, číslo „2 091 000 000“ se nahrazuje číslem „3 991 000 000“, číslo „5 197 410 000“ se nahrazuje číslem „3 797 410 000“ a číslo „10 941 913 000“ se nahrazuje číslem „12 841 913 000“.
7. V příloze č. 4 kapitole 328 Český telekomunikační úřad se číslo „7 930 650 000“ nahrazuje číslem „930 650 000“, číslo „7 911 787 000“ se nahrazuje číslem „911 787 000“ a číslo „7 910 927 000“ se nahrazuje číslem „910 927 000“.
8. V příloze č. 4 kapitole 329 Ministerstvo zemědělství se číslo „35 106 060 000“ nahrazuje číslem „35 606 060 000“, číslo „44 134 753 000“ se nahrazuje číslem „44 334 753 000“, číslo „35 099 860 000“ se nahrazuje číslem „35 599 860 000“, číslo „8 496 150 000“ se nahrazuje číslem „8 996 150 000“, číslo „33 184 282 000“ se nahrazuje číslem „33 384 282 000“, číslo „31 486 532 000“ se nahrazuje číslem „31 686 532 000“, číslo „31 486 532 000“ se nahrazuje číslem „31 686 532 000“ a číslo „2 201 634 000“ se nahrazuje číslem „2 401 634 000“.
9. V příloze č. 4 kapitole 396 Státní dluh se čísla „3 800 000 000“ nahrazují čísly „6 800 000 000“ a čísla „67 850 168 000“ se nahrazují čísly „64 350 168 000“.
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
 
§ 4
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.
 
Příloha 1
ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU
I--------------------------------------------------------I-------------------I
I Ukazatel                        I       v Kč I
I--------------------------------------------------------I-------------------I
I Příjmy státního rozpočtu celkem *)           I 1 098 237 008 965 I
I Výdaje státního rozpočtu celkem *)           I 1 210 237 008 965 I
I                            I          I
I z toho: finanční vztahy k rozpočtům          I          I
I    - krajů                     I   1 040 870 000 I
I    - obcí v úhrnech po jednotlivých krajích     I   7 431 305 000 I
I    - finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy I    816 534 000 I
I--------------------------------------------------------I-------------------I
I Schodek                        I -112 000 000 000 I
I--------------------------------------------------------I-------------------I
I Financování:                      I          I
I Zvýšení stavu státních dluhopisů            I  113 568 800 000 I
I Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů       I         0 I
I Změna stavu na účtech státních finančních aktiv *)   I  -1 568 800 000 I
I--------------------------------------------------------I-------------------I


*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

 
Příloha 2
CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
 
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I Číslo  I Kapitola                   I daňové příjmy  I  pojistné na  I   z toho   I   nedaňové  I    z toho    I
I kapitoly I                       I    *)    I   sociální  I         I   příjmy,  I          I
I     I                       I         I zabezpečení a I   povinné   I  kapitálové  I   z rozpočtu   I
I     I                       I         I příspěvek na  I  pojistné na  I   příjmy a  I  Evropské unie  I
I     I                       I         I státní politiku I  důchodové  I   přijaté  I     **)    I
I     I                       I         I zaměstnanosti I  pojištění  I   transfery  I          I
I     I                       I         I         I         I   celkem   I          I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  301  I Kancelář prezidenta republiky        I        0 I        0 I        0 I     60 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  302  I Poslanecká sněmovna Parlamentu        I        0 I        0 I        0 I   20 000 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  303  I Senát Parlamentu               I        0 I        0 I        0 I    3 500 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  304  I Úřad vlády České republiky          I        0 I        0 I        0 I   33 957 010 I     22 197 010 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  305  I Bezpečnostní informační služba        I        0 I        0 I        0 I   136 300 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  306  I Ministerstvo zahraničních věcí        I   450 000 000 I        0 I        0 I   50 000 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  307  I Ministerstvo obrany             I    12 100 000 I  2 971 337 599 I  2 641 188 199 I   850 323 873 I    140 595 873 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  308  I Národní bezpečnostní úřad          I     250 000 I        0 I        0 I    1 947 217 I     1 397 217 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  309  I Kancelář veřejného ochránce práv       I        0 I        0 I        0 I     350 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
    I  312  I Ministerstvo financí             I    28 720 000 I   521 470 215 I   463 529 080 I  4 504 108 402 I    278 512 752 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  313  I Ministerstvo práce a sociálních věcí     I   609 349 000 I 372 720 747 383 I 331 307 331 340 I  7 016 141 712 I   6 337 672 691 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  314  I Ministerstvo vnitra             I    13 000 000 I  5 897 027 451 I  5 236 697 353 I  1 125 489 518 I    377 901 518 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  315  I Ministerstvo životního prostředí       I     900 000 I        0 I        0 I 10 427 800 516 I   8 513 672 516 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  317  I Ministerstvo pro místní rozvoj        I    1 200 000 I        0 I        0 I  8 981 388 974 I   8 961 388 974 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  321  I Grantová agentura České republiky      I        0 I        0 I        0 I        0 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  322  I Ministerstvo průmyslu a obchodu       I    27 000 000 I        0 I        0 I 12 382 345 747 I   12 067 345 747 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  327  I Ministerstvo dopravy             I    80 000 000 I        0 I        0 I 13 647 597 675 I   13 587 597 675 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  328  I Český telekomunikační úřad          I    17 815 000 I        0 I        0 I  9 500 032 500 I     24 165 500 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  329  I Ministerstvo zemědělství           I    6 200 000 I        0 I        0 I 44 879 885 721 I   34 690 910 721 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  333  I Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I     400 000 I        0 I        0 I 12 397 026 667 I   12 217 474 667 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  334  I Ministerstvo kultury             I      10 000 I        0 I        0 I   649 453 000 I    509 259 000 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  335  I Ministerstvo zdravotnictví          I    9 200 000 I        0 I        0 I  1 560 758 768 I    207 281 768 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  336  I Ministerstvo spravedlnosti          I        0 I   727 614 780 I   646 768 693 I  2 182 440 403 I     65 382 597 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  343  I Úřad pro ochranu osobních údajů       I        0 I        0 I        0 I        0 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  344  I Úřad průmyslového vlastnictví        I    80 000 000 I        0 I        0 I   131 626 285 I     1 626 285 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  345  I Český statistický úřad            I        0 I        0 I        0 I   18 669 684 I     15 609 684 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  346  I Český úřad zeměměřický a katastrální     I   470 000 000 I        0 I        0 I   110 980 590 I      980 590 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  348  I Český báňský úřad              I      50 000 I        0 I        0 I    3 459 350 I      859 350 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  349  I Energetický regulační úřad          I   201 467 000 I        0 I        0 I    4 500 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  353  I Úřad pro ochranu hospodářské soutěže     I    4 200 000 I        0 I        0 I    1 300 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  355  I Ústav pro studium totalitních režimů     I        0 I        0 I        0 I    3 705 763 I     3 705 763 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  358  I Ústavní soud                 I        0 I        0 I        0 I        0 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  361  I Akademie věd České republiky         I        0 I        0 I        0 I        0 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  372  I Rada pro rozhlasové a televizní vysílání   I    4 050 000 I        0 I        0 I    2 500 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  374  I Správa státních hmotných rezerv       I        0 I        0 I        0 I   90 000 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  375  I Státní úřad pro jadernou bezpečnost     I   170 000 000 I        0 I        0 I     400 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  376  I Generální inspekce bezpečnostních sborů   I        0 I   43 670 787 I   38 985 661 I        0 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  377  I Technologická agentura České republiky    I        0 I        0 I        0 I        0 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  381  I Nejvyšší kontrolní úřad           I        0 I        0 I        0 I     339 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  396  I Státní dluh                 I        0 I        0 I        0 I  7 400 000 000 I             0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  397  I Operace státních finančních aktiv ***)    I  1 450 000 000 I        0 I        0 I  1 761 000 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I  398  I Všeobecná pokladní správa          I 558 901 080 000 I        0 I        0 I 12 938 761 375 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I
I     I CELKEM                    I 562 536 991 000 I 382 881 868 215 I 340 334 500 326 I 152 818 149 750 I   98 025 537 898 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I

I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I-----------------I--------------------I
I PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,  I         I 1 098 237 008 965 I
I        nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem)                 I         I          I
I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I-----------------I--------------------I
*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

x) v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv 
  - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté 
  prostřednictvím Národního fondu

***) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

 
 
Příloha 3
CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
 
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I Číslo  I Kapitola                   I   Výdaje celkem I
I kapitoly I                       I          I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 301   I Kancelář prezidenta republiky        I    350 014 592 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 302   I Poslanecká sněmovna Parlamentu        I   1 076 572 756 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 303   I Senát Parlamentu               I    518 879 254 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 304   I Úřad vlády České republiky          I    733 922 239 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 305   I Bezpečnostní informační služba        I   1 152 677 750 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 306   I Ministerstvo zahraničních věcí        I   5 815 013 886 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 307   I Ministerstvo obrany             I  41 990 493 805 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 308   I Národní bezpečnostní úřad          I    307 858 436 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 309   I Kancelář veřejného ochránce práv       I    98 024 272 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 312   I Ministerstvo financí             I  16 759 852 287 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 313   I Ministerstvo práce a sociálních věcí     I  525 164 134 147 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 314   I Ministerstvo vnitra             I  53 684 661 103 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 315   I Ministerstvo životního prostředí       I  12 808 888 288 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 317   I Ministerstvo pro místní rozvoj        I  11 710 878 652 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 321   I Grantová agentura České republiky      I   3 464 547 000 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 322   I Ministerstvo průmyslu a obchodu       I  35 006 132 275 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 327   I Ministerstvo dopravy             I  43 875 464 900 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 328   I Český telekomunikační úřad          I    742 029 711 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 329   I Ministerstvo zemědělství           I  52 170 669 192 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 333   I Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I  137 301 155 903 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 334   I Ministerstvo kultury             I  10 415 749 414 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 335   I Ministerstvo zdravotnictví          I   6 810 656 472 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 336   I Ministerstvo spravedlnosti          I  22 120 775 399 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 343   I Úřad pro ochranu osobních údajů       I    154 354 972 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 344   I Úřad průmyslového vlastnictví        I    161 062 770 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 345   I Český statistický úřad            I    932 107 782 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 346   I Český úřad zeměměřický a katastrální     I   2 756 229 971 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 348   I Český báňský úřad              I    124 785 510 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 349   I Energetický regulační úřad          I    215 947 413 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 353   I Úřad pro ochranu hospodářské soutěže     I    244 015 994 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 355   I Ústav pro studium totalitních režimů     I    154 144 472 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 358   I Ústavní soud                 I    169 466 538 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 361   I Akademie věd České republiky         I   4 452 257 359 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 372   I Rada pro rozhlasové a televizní vysílání   I    54 986 671 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 374   I Správa státních hmotných rezerv       I   1 969 748 437 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 375   I Státní úřad pro jadernou bezpečnost     I    376 298 283 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 376   I Generální inspekce bezpečnostních sborů   I    279 723 725 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 377   I Technologická agentura České republiky    I   2 962 491 761 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 381   I Nejvyšší kontrolní úřad           I    500 393 182 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 396   I Státní dluh                 I  64 877 028 900 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 397   I Operace státních finančních aktiv *)     I   1 642 200 000 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I 398   I Všeobecná pokladní správa          I  144 130 713 492 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I     I CELKEM                    I 1 210 237 008 965 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I

 
 
Příloha 4

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 60 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 350 014 592 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 60 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 60 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky I 105 025 548 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány I 212 489 044 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje na lesní hospodářství I 32 500 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 55 082 200 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 17 968 308 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 504 298 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 50 429 820 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 58 360 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 20 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 1 076 572 756 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 20 000 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 20 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR I 1 076 572 756 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 338 684 160 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 115 085 474 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 598 332 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 159 795 240 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 20 000 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 3 500 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 518 879 254 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 3 500 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 3 500 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje Senátu Parlamentu ČR I 518 879 254 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 170 562 980 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 54 659 754 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 884 330 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 88 432 980 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 14 740 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 4
Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 33 957 010 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 733 922 239 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 33 957 010 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 22 197 010 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 10 560 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 1 200 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR I 733 922 239 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR I 533 326 998 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje spojené s činností poradních orgánů I 200 595 241 I I I vlády I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 263 583 620 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 89 618 432 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 2 218 028 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 221 802 788 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 33 000 000 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 2) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 33 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 33 000 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 3) I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I 0 I I I ve výzkumu a vývoji 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program protidrogové politiky I 80 912 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora projektů integrace příslušníků romské I 63 433 241 I I I komunity I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 26 114 129 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 3 917 119 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 22 197 010 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 14 612 000 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 4 052 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 10 560 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 21 941 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. strana 5
Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 136 300 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 1 152 677 750 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 136 300 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 136 300 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní I 1 152 677 750 I I I informační služby I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 105 500 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I strana 6
Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 500 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 5 815 013 886 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 450 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 50 000 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 50 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí I 5 815 013 886 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: transformační spolupráce I 50 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I humanitární pomoc I 73 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní I 1 354 758 189 I I I dary vybraným institucím do zahraničí I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podpora českého kulturního dědictví v I 15 000 000 I I I zahraničí I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I zahraniční vysílání rozhlasu I 25 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I vrcholné návštěvy I 20 185 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních I 47 300 000 I I I pasech a cestovních dokladech I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I prostředky na financování zapojení občanů ČR I I I I do civilních struktur Evropské unie a dalších I 0 I I I mezinárodních vládních organizací a do I I I I volebních pozorovatelských misí I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva I 4 229 770 697 I I I zahraničních věcí I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 674 197 303 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 229 227 083 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 6 675 816 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 667 581 683 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 581 166 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 1 500 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 290 500 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti strana 7
Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 3 833 761 472 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 41 990 493 805 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 12 100 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a I 2 971 337 599 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 2 641 188 199 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek I 330 149 400 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 850 323 873 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 140 595 873 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 709 728 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami I 22 584 296 120 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Vytváření a rozvoj systému obrany státu I 8 129 297 158 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění výkonu státní správy v působnosti I 1 222 173 897 I I I Ministerstva obrany I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění strategického zpravodajství I 2 374 020 130 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci I 502 962 000 I I I vrchního velitele ozbrojených sil I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění dávek důchodového pojištění I 4 267 200 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění ostatních sociálních dávek I 2 781 600 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění státní sportovní reprezentace I 128 944 500 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 10418 018 514 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 4 091 680 170 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 93 789 829 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 2 516 780 661 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve I 6 862 020 853 I I I služebním poměru I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 412 977 000 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 2) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 412 977 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 89 977 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 3) I 323 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 323 000 000 I I I vývoje a inovací 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 78 103 000 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I 0 I I I ve výzkumu a vývoji 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program sociální prevence a prevence kriminality I 3 323 550 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program protidrogové politiky I 317 900 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 818 750 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 238 138 583 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 97 542 710 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 140 595 873 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 4 902 802 919 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti strana 9
Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 2 197 217 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 307 858 436 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 250 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 1 947 217 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 1 397 217 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 550 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního I 307 858 436 I I I bezpečnostního úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního I 60 546 202 I I I centra kybernetické bezpečnosti I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů I 247 312 234 I I I Národního bezpečnostního úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 143 749 898 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 48 875 937 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 419 016 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 141 901 658 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 1 643 785 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 246 568 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 1 397 217 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 45 009 085 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti strana 10
Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 350 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 98 024 272 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 350 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 350 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře I 98 024 272 I I I veřejného ochránce práv I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 50 848 480 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 17 288 103 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 455 939 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 45 588 900 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 13 812 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 11
Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 5 054 298 617 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 16 759 852 287 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 28 720 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a I 521 470 215 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 463 529 080 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek I 57 941 135 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 4 504 108 402 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 278 512 752 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 80 627 650 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 4 144 968 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňová správa zajišťovaná finančními orgány I 8 304 813 068 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu I 2 478 435 010 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňová správa zajišťovaná celními orgány I 4 493 264 166 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: sociální dávky I 850 145 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje na činnost celní správy I 3 643 119 166 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Správa majetku státu a právní zastupování státu ve I 1 464 800 376 I I I věcech majetkových I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního I 18 539 667 I I I arbitra I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 8 199 608 731 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 2 787 864 303 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 81 412 467 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 6 417 239 718 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve I 1 655 461 000 I I I služebním poměru I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 67 894 893 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 255 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 327 662 061 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 49 149 309 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 278 512 752 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 88 839 450 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 8 211 800 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 80 627 650 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 3 033 787 019 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti strana 12
Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 380 346 238 095 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 525 164 134 147 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 609 349 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a I 372 720 747 383 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 331 307 331 340 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek I 41 413 416 043 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 7 016 141 712 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 6 337 672 691 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 80 469 021 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 598 000 000 I I I přijaté transfery celkem 6) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dávky důchodového pojištění I 381 584 929 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče I 39 710 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dávky nemocenského pojištění I 21 677 258 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dávky pomoci v hmotné nouzi I 11 400 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dávky osobám se zdravotním postižením I 2 719 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní sociální dávky I 4 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpory v nezaměstnanosti I 10 700 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách I 20 690 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Aktivní politika zaměstnanosti celkem I 4 589 818 750 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. I 500 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů I 881 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním I 3 600 000 000 I I I postižením I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní výdaje organizačních složek státu I 14 933 799 611 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Neinvestiční nedávkové transfery I 11 365 422 736 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním I 808 906 050 I I I subjektům v sociální oblasti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 5 715 243 421 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 2 542 871 400 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 56 296 541 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 5 629 653 979 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 0 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 2) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 0 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 3) I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 0 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 150 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 8 188 755 433 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 1 851 082 742 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 6 337 672 691 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 84 169 781 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 3 700 760 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 80 469 021 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 2 541 150 205 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 130 000 000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 158 000 000 Kč strana 14
Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 7 035 516 969 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 53 684 661 103 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 13 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a I 5 897 027 451 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 5 236 697 353 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek I 660 330 098 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 1 125 489 518 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 377 901 518 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 147 588 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 600 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje Policie ČR I 28 108 389 177 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR I 6 827 567 241 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva I 8 691 842 641 I I I vnitra a ostatních organizačních složek státu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na sportovní reprezentaci I 47 853 044 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dávky důchodového pojištění I 4 922 990 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní sociální dávky I 5 086 019 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 23 211 143 927 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 7 824 067 810 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 229 220 007 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 4 055 426 132 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve I 18 866 574 272 I I I služebním poměru I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 629 930 000 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 2) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 629 930 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 59 930 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 3) I 570 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 570 000 000 I I I vývoje a inovací 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 55 159 000 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I 0 I I I ve výzkumu a vývoji 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program sociální prevence a prevence kriminality I 56 250 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora projektů integrace příslušníků romské I 0 I I I komunity I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 950 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 435 297 789 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 57 396 271 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 377 901 518 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 173 453 000 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 25 865 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 147 588 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 1 445 619 148 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti strana 16
Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I 10 428 700 516 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I 12 808 888 288 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 5)                   I     900 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I 10 427 800 516 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I  8 513 672 516 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    příjmy z prostředků finančních mechanismů   I   243 750 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I  1 670 378 000 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Ochrana přírody a krajiny               I   699 500 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Technická ochrana životního prostředí         I  5 364 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Ochrana klimatu a ovzduší               I  3 310 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Ostatní činnosti v životním prostředí         I  3 435 388 288 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I   622 141 221 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem       I   211 479 547 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I    6 138 258 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru         I   613 825 777 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy státních úředníků                I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně    I        0 I
I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I         I
I I programů 2)                      I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu celkem          I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    v tom: institucionální podpora celkem 3)    I        0 I
I I        ----------------------------------------I-----------------I
I I        účelová podpora celkem 3)        I        0 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků zahraničních programů 2)   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu,   I        0 I
I I vývoje a inovací 4)                  I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle  I        0 I
I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)        I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zahraniční rozvojová spolupráce            I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I    3 000 000 I
I I 240/2000 Sb.                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z     I  8 741 085 313 I
I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské    I         I
I I politiky celkem                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I   227 412 797 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
    I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I  8 513 672 516 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo  I   255 750 000 I
I I částečně financovány z prostředků finančních     I         I
I I mechanismů celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I   12 000 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků finančních mechanismů     I   243 750 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I 10 118 232 000 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I


1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
 zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
  politiku zaměstnanosti


                                   strana 17

Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 8 982 588 974 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 11 710 878 652 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 1 200 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 8 981 388 974 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 8 961 388 974 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 20 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu I 10 301 540 955 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora bydlení I 505 440 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Územní plánování a stavební řád I 23 228 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní činnosti resortu I 880 669 697 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 338 787 512 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 113 185 499 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 3 044 817 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 303 274 550 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 9 450 782 442 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 489 393 468 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 8 961 388 974 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 1 784 527 048 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti strana 18
Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 3 464 547 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR I 107 576 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dotace jiným subjektům I 3 356 971 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 42 734 528 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 13 858 232 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 186 729 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 18 667 905 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 3 464 547 000 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 2) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 3 464 547 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 107 576 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 3) I 3 356 971 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I 0 I I I ve výzkumu a vývoji 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie I I I I-------------------------------------------------------I I I I bez společné zemědělské politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. strana 19
Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 12 409 345 747 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 35 006 132 275 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 27 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 12 382 345 747 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 12 067 345 747 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 67 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 248 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora podnikání I 16 443 326 667 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní I 1 686 900 000 I I I výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spojené s další činností resortu I 2 175 905 608 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dotace na obnovitelné zdroje energie I 14 700 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 692 504 954 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem I 232 898 977 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 6 669 924 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 666 991 794 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 3 547 993 333 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 2) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 1 564 660 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 507 434 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 3) I 1 057 226 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 1 983 333 333 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 1 057 226 000 I I I vývoje a inovací 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 149 800 000 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I 0 I I I ve výzkumu a vývoji 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 15 006 877 644 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 2 939 531 897 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 12 067 345 747 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 67 000 000 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 67 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 209 422 800 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti strana 20
Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 13 727 597 675 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 43 875 464 900 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 80 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 13 647 597 675 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 13 587 597 675 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 60 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Drážní a kombinovaná doprava I 8 187 988 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Pozemní komunikace I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury I 32 390 806 914 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a I 13 990 806 914 I I I ČR I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I financování dálnice D47 podle zákona I 0 I I I č. 220/2003 Sb. I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I dotace na projekty spolufinancované z Evropské I 0 I I I investiční banky I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní dotace pro Státní fond dopravní I 18 400 000 000 I I I infrastruktury I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu I 3 296 669 986 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 363 851 460 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 123 709 496 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 3 571 211 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 357 121 110 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 3 005 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 14 906 435 606 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 1 318 837 931 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 13 587 597 675 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 1 015 069 840 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti strana 21
Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I  9 517 847 500 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I   742 029 711 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 5)                   I   17 815 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I  9 500 032 500 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I   24 165 500 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I  9 475 867 000 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého      I   742 029 711 I
I I telekomunikačního úřadu                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování     I   110 000 000 I
I I    univerzální služby - zvláštní ceny       I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    výdaje na úhradu ztráty z poskytování     I   58 000 000 I
I I    univerzální služby - čisté náklady       I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů   I   574 029 711 I
I I    Českého telekomunikačního úřadu        I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I   218 359 082 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)      I   74 108 298 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I    2 112 592 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru         I   211 259 112 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy státních úředníků                I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I     80 000 I
I I 240/2000 Sb.                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z     I   28 430 000 I
I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské    I         I
I I politiky celkem                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I    4 264 500 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I   24 165 500 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I   52 179 518 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
  politiku zaměstnanosti


                               strana 22

Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 44 886 085 721 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 52 170 669 192 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 6 200 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 44 879 885 721 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 18 126 721 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci I 34 672 784 000 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 10 188 975 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora agropotravinářského komplexu I 40 979 417 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu I 38 046 384 000 I I I fondu I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje I 2 933 033 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního I 1 973 472 000 I I I fondu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu I 1 723 472 000 I I I fondu na činnost I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní dotace I 250 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora lesního hospodářství I 610 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora vodního hospodářství I 1 600 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje na projekty spolufinancované z Evropské I 0 I I I investiční banky I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na vodní hospodářství I 1 600 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora neziskovým organizacím I 65 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, I 6 942 780 192 I I I kontrolní a výzkumnou činnost I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 1 964 263 550 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 667 716 131 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 19 441 819 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 1 944 180 870 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 774 204 000 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 2) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 774 204 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 395 652 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 3) I 378 552 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 378 552 000 I I I vývoje a inovací 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 389 952 000 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Vratký přeplatků splátek návratných finančních I 1 500 000 I I I výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 2 200 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 43 087 788 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 24 961 067 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 18 126 721 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem I 38 046 384 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: přímé platby - předfinancování ze státního I 22 800 000 000 I I I rozpočtu I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I přímé platby - dofinancování ze státního I 850 000 000 I I I rozpočtu I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podpora venkova - ze státního rozpočtu I 2 400 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie I 11 484 639 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I společná organizace trhu - ze státního I 123 600 000 I I I rozpočtu I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I společná organizace trhu - podíl rozpočtu I 388 145 000 I I I Evropské unie I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 2 103 126 721 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti strana 24
Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 12 397 426 667 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 137 301 155 903 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 400 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 12 397 026 667 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 12 217 474 667 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 90 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 89 552 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Věda a vysoké školy I 38 296 363 100 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: vysoké školy I 21 770 802 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výzkum, experimentální vývoj a inovace I 16 525 561 100 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje regionálního školství a přímo řízených I 86 773 439 015 I I I organizací I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora činnosti v oblasti mládeže I 206 073 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora činnosti v oblasti sportu I 2 979 541 397 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: sportovní reprezentace I 1 061 917 397 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I všeobecná sportovní činnost I 1 917 624 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu I 7 469 611 917 I I I Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů I I I I mimo výzkum, vývoj a inovace I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu I 1 576 127 474 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 842 879 946 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 281 979 429 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 6 365 124 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 635 775 413 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 16 525 561 100 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 2) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 10 532 515 100 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 6 683 172 100 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 3) I 3 849 343 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 5 993 046 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 1 888 290 000 I I I vývoje a inovací 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4) I 1 165 308 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 5 246 252 000 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I 1 068 838 100 I I I ve výzkumu a vývoji 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 120 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program sociální prevence a prevence kriminality I 8 134 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program protidrogové politiky I 12 196 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora projektů integrace příslušníků romské I 19 873 000 I I I komunity I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 13 740 926 917 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 1 523 452 250 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 12 217 474 667 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 108 770 000 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 18 770 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 90 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 3 052 130 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti strana 26
Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 649 463 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 10 415 749 414 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 10 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 649 453 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 509 259 000 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 5 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 135 194 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem I 480 980 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a I 3 476 320 000 I I I náboženskými společnostmi I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: finanční náhrada I 2 031 567 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příspěvek na podporu činnosti dotčených církví I 1 444 753 000 I I I a náboženských společností I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva I 409 375 437 I I I kultury I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny I 9 920 690 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I neinvestiční výdaje na projekty I 32 376 171 I I I spolufinancované z rozpočtu Evropské unie I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje na činnost úřadu I 243 021 176 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I platby mezinárodním společnostem a dalším I 124 057 400 I I I organizacím I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury I 4 371 241 977 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím I 3 086 095 977 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I program péče o národní kulturní poklad I 280 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I rozvoj a obnova materiálně technické základny I 998 146 000 I I I státních kulturních zařízení I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I společné projekty spolufinancované z I 7 000 000 I I I prostředků finančních mechanismů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Kulturní služby, podpora živého umění I 560 195 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: program státní podpory profesionálních divadel I 70 000 000 I I I a stálých profesionálních symfonických I I I I orchestrů a pěveckých sborů I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I kulturní aktivity I 442 665 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I veřejné informační služby knihoven I 47 530 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Záchrana a obnova kulturních památek I 552 159 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: integrovaný systém ochrany movitého kulturního I 42 159 000 I I I dědictví I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I programy na záchranu a obnovu kulturních I 510 000 000 I I I památek I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora kultury národnostních menšin I 31 478 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské I 1 516 000 I I I komunity I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podpora kulturních aktivit národnostních I 29 962 000 I I I menšin I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické I 32 000 000 I I I základny regionálních kulturních zařízení I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Státní fond kinematografie I 502 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: dotace na filmové pobídky I 500 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I dotace ze státního rozpočtu I 2 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 135 045 220 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 45 141 955 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 234 112 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 123 411 220 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 480 980 000 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 2) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 480 980 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 74 901 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 3) I 406 079 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 406 079 000 I I I vývoje a inovací 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 72 558 000 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora projektů integrace příslušníků romské I 1 516 000 I I I komunity I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 50 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 626 661 171 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 117 402 171 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 509 259 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 15 000 000 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 10 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 5 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 1 362 225 690 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti strana 28
Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Příjmy celkem                     I  1 569 958 768 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I  6 810 656 472 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy 5)                   I    9 200 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I  1 560 758 768 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné  I   207 281 768 I
I I    zemědělské politiky celkem           I         I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    příjmy z prostředků finančních mechanismů   I   231 677 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I  1 121 800 000 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na státní správu                I  1 711 017 680 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výzkum a vývoj ve zdravotnictví            I  1 327 744 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Ústavní péče                     I  1 424 083 706 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro      I  1 054 414 682 I
I I zdravotnictví                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zdravotnické programy                 I   693 639 303 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Ostatní činnosti ve zdravotnictví           I   599 757 101 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   I  1 019 202 212 I
I I práci                         I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)          I   346 528 921 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb      I    9 901 358 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru         I   990 184 715 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Platy státních úředníků                I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně    I  1 327 744 000 I
I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I         I
I I programů 2)                      I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu celkem          I  1 327 744 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    v tom: institucionální podpora celkem 3)    I   427 744 000 I
I I        ----------------------------------------I-----------------I
I I        účelová podpora celkem 3)        I   900 000 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků zahraničních programů 2)   I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu,   I   900 000 000 I
I I vývoje a inovací 4)                  I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle  I   406 435 000 I
I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)        I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zahraniční rozvojová spolupráce            I    3 000 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Program sociální prevence a prevence kriminality   I     50 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Program protidrogové politiky             I   16 171 799 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I    8 835 899 I
I I 240/2000 Sb.                     I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky I   20 000 000 I
I I 7)                          I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z     I   218 302 753 I
I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské    I         I
I I politiky celkem                    I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I   11 020 985 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl rozpočtu Evropské unie          I   207 281 768 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo  I   249 826 000 I
I I částečně financovány z prostředků finančních     I         I
I I mechanismů celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ze státního rozpočtu              I   18 149 000 I
I I    -----------------------------------------------I-----------------I
I I    podíl prostředků finančních mechanismů     I   231 677 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje vedené v informačním systému programového   I  1 530 975 875 I
I I financování EDS/SMVS celkem              I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., 
  ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti

7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle 
  § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, 
 a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie 
 chřipky stanovené usnesením vlády 

                                   strana 30

Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 2 910 055 183 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 22 120 775 399 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a I 727 614 780 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 646 768 693 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek I 80 846 087 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 2 182 440 403 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 65 382 597 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 37 215 806 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 2 079 842 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdajový blok - Výdaje justiční část I 13 978 741 199 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: platy soudců I 3 406 165 670 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I platy státních zástupců I 1 246 833 134 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje justiční části I 9 325 742 395 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdajový blok - Výdaje vězeňská část I 8 142 034 200 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: dávky důchodového pojištění I 678 496 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní sociální dávky I 604 364 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje vězeňské části I 6 859 174 200 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 10 970 589 356 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 3 728 747 976 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 109 503 764 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 3 905 495 263 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve I 2 205 897 570 I I I služebním poměru I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 1 246 833 134 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 0 I I I programů spolufinancovaných I I I I-------------------------------------------------------I I I I z prostředků zahraničních programů 2) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 0 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 3) I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 0 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program sociální prevence a prevence kriminality I 6 070 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program protidrogové politiky I 4 345 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 300 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 77 140 933 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 11 758 336 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 65 382 597 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 45 687 960 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 8 472 154 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 37 215 806 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 913 627 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti strana 32
Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 154 354 972 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu I 154 354 972 I I I osobních údajů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 45 169 580 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 15 357 657 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 433 939 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 34 928 880 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 8 165 000 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 9 500 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 33
Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 211 626 285 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 161 062 770 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 80 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 131 626 285 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 1 626 285 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 130 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového I 161 062 770 I I I vlastnictví I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 77 188 145 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 26 201 469 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 763 895 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 76 389 485 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 2 032 856 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 406 571 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 1 626 285 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 8 630 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti strana 34
Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 18 669 684 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 932 107 782 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 18 669 684 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 15 609 684 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 3 060 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého I 932 107 782 I I I statistického úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje na volby a referenda I 12 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů I 920 107 782 I I I Českého statistického úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 514 068 170 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 174 708 083 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 4 747 098 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 473 155 691 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 1 554 000 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 20 743 379 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 5 133 695 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 15 609 684 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 59 071 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 35
Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 580 980 590 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 2 756 229 971 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 470 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 110 980 590 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 980 590 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 110 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu I 2 756 229 971 I I I zeměměřického a katastrálního I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 1 451 259 450 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 493 439 853 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 14 546 720 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 1 449 549 930 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 1 961 180 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 980 590 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 980 590 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 217 882 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti strana 36
Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 3 509 350 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 124 785 510 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 50 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 3 459 350 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 859 350 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 2 600 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského I 124 785 510 I I I úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 78 754 200 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 26 776 428 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 786 675 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 78 667 500 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 1 011 000 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 151 650 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 859 350 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 5 338 565 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti strana 37
Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 205 967 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 215 947 413 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 201 467 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 4 500 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 4 500 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického I 215 947 413 I I I regulačního úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 100 968 960 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 34 329 576 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 988 384 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 97 260 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 1 569 000 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 31 300 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti strana 38
Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 5 500 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 244 015 994 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 4 200 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 1 300 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 1 300 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu I 244 015 994 I I I hospodářské soutěže I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 103 811 760 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 35 295 998 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 019 605 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 96 566 460 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 5 394 000 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 100 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 37 747 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti strana 39
Ukazatele kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 3 705 763 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 154 144 472 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 3 705 763 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 3 705 763 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu I 85 041 807 I I I pro studium totalitních režimů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu I 69 102 665 I I I bezpečnostních složek I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 78 695 395 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 26 634 706 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 746 687 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 74 654 600 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 4 359 368 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 653 605 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 3 705 763 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 5 900 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 40
Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 169 466 538 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu I 169 466 538 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: platy soudců I 20 266 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I náhrady výdajů spojených s výkonem funkce I 2 888 000 I I I (zákon č. 236/1995 Sb.) I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního I 146 312 538 I I I soudu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 78 166 040 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 25 634 320 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 744 148 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 54 148 840 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 35 126 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 41
Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 4 452 257 359 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Infrastruktura výzkumu I 4 452 257 359 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Programy výzkumu I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 38 521 320 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 13 097 249 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 374 483 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 37 448 280 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 4 452 257 359 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 2) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 4 452 257 359 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 4 452 257 359 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 3) I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 3 002 199 000 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie I I I I-------------------------------------------------------I I I I bez společné zemědělské politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. strana 42
Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 6 550 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 54 986 671 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 4 050 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 2 500 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 2 500 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro I 54 986 671 I I I rozhlasové a televizní vysílání celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 25 592 140 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 8 701 328 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 151 470 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 15 147 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 1 160 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti strana 43
Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 90 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 1 969 748 437 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 90 000 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 90 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Civilní připravenost na krizové stavy I 1 949 968 437 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zabezpečení potřeb ozbrojených sil I 19 780 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 122 044 020 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 41 197 294 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 207 803 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 120 789 420 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 1 949 968 437 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 83 690 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 44
Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 170 400 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 376 298 283 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 170 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 400 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 400 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro I 376 298 283 I I I jadernou bezpečnost I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost I 337 236 254 I I I na výkon fúnkcí I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost I 39 062 029 I I I na rozvojové programy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 104 606 100 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 35 567 374 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 045 473 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 104 412 300 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 0 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 2) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 0 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 3) I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 2 300 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 129 752 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti strana 45
Ukazatele kapitoly 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 43 670 787 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 279 723 725 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a I 43 670 787 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 38 985 661 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek I 4 685 126 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce I 273 323 725 I I I bezpečnostních sborů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Sociální dávky I 6 400 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 154 782 960 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 52 206 646 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 530 143 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 19 153 560 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve I 133 860 720 I I I služebním poměru I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 8 260 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 46
Ukazatele kapitoly 377 Technologická agentura České republiky
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 2 962 491 761 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR I 98 077 761 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dotace jiným subjektům I 2 864 414 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 29 767 680 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 10 121 011 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 248 488 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 24 848 754 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 2 962 491 761 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 2) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 2 962 491 761 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 98 077 761 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 3) I 2 864 414 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 2 864 414 000 I I I vývoje a inovací 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. strana 47
Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 339 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 500 393 182 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 339 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 339 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího I 500 393 182 I I I kontrolního úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 243 412 800 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 82 760 992 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 2 230 740 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 223 074 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 59 496 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 48
Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 7 400 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Výdaje celkem                     I 64 877 028 900 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Financování                      I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zvýšení stavu státních dluhopisů           I 113 568 800 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů      I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Změna stavu na účtech státních finančních aktiv 8)  I -1 568 800 000 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - příjmy              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Daňové příjmy                     I        0 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     I  7 400 000 000 I
I I transfery celkem                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a  I  7 400 000 000 I
I I    přijaté transfery celkem            I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Specifické ukazatele - výdaje              I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I Obsluha státního dluhu                I 64 877 028 900 I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I Průřezové ukazatele                   I         I
I I-------------------------------------------------------I-----------------I
I I                            I         I
I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
 

8) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu


                                strana 49

Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 3 211 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 1 642 200 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 9) I 1 450 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 1 761 000 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 1 761 000 000 I I I přijaté transfery celkem 10) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Transfery do jiných kapitol I 1 090 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: transfery pro výdaje státu na sociální I 0 I I I politiku I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I transfery na výdaje vyvolané zánikem věcných I 100 000 000 I I I břemen na restituovaném majetku I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní transfery do jiných kapitol I 990 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na financování nakládání s radioaktivními I 247 200 000 I I I odpady I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní výdaje I 305 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 9) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet 10) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - včetně ostatních příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy pro důchodovou reformu strana 50
Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 571 839 841 375 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 144 130 713 492 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 558 901 080 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 12 938 761 375 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 12 938 761 375 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Vládní rozpočtová rezerva I 8 853 301 052 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Rezerva na řešení krizových situací, jejich I 100 000 000 I I I předcházení a odstraňování I I I I-------------------------------------------------------I I I I jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění I I I I pozdějších předpisů) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 I 100 000 000 I I I Sb., o integrovaném záchranném systému I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Stavební spoření I 5 300 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; I 7 378 144 000 I I I investiční pobídky I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné I 9 515 508 800 I I I organizace I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů I 1 040 870 000 I I I (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v I 7 431 305 000 I I I úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního I I I I města Prahy) - viz příloha č. 6 I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního I 816 534 000 I I I města Prahy - viz příloha č. 7 I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Další prostředky pro územní samosprávné celky I 325 595 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně I 57 918 600 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní výdaje I 5 668 602 640 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Odvody do rozpočtu Evropské unie I 36 400 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 605 000 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na I 2 677 253 000 I I I následnou obnovu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně I 0 I I I zařadit do ostatních specifických I I I I-------------------------------------------------------I I I I ukazatelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 0 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 0 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 605 000 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 
Příloha 5
FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ
(s výjimkou hlavního města Prahy)
 

I--------------------I----------------------------------I--------------------I
I    KRAJ    I Příspěvek na výkon státní správy I    Úhrn    I
I          I       celkem       I          I
I--------------------I----------------------------------I--------------------I
I Středočeský    I           113 744 000 I    113 744 000 I
I--------------------I----------------------------------I--------------------I
I Jihočeský     I            78 053 000 I     78 053 000 I
I--------------------I----------------------------------I--------------------I
I Plzeňský      I            70 579 000 I     70 579 000 I
I--------------------I----------------------------------I--------------------I
I Karlovarský    I            50 563 000 I     50 563 000 I
I--------------------I----------------------------------I--------------------I
I Ústecký      I            87 514 000 I     87 514 000 I
I--------------------I----------------------------------I--------------------I
I Liberecký     I            61 072 000 I     61 072 000 I
I--------------------I----------------------------------I--------------------I
I Královéhradecký  I            72 488 000 I     72 488 000 I
I--------------------I----------------------------------I--------------------I
I Pardubický     I            66 160 000 I     66 160 000 I
I--------------------I----------------------------------I--------------------I
I Kraj Vysočina   I            66 160 000 I     66 160 000 I
I--------------------I----------------------------------I--------------------I
I Jihomoravský    I           112 692 000 I    112 692 000 I
I--------------------I----------------------------------I--------------------I
I Olomoucký     I            73 854 000 I     73 854 000 I
I--------------------I----------------------------------I--------------------I
I Zlínský      I            73 739 000 I     73 739 000 I
I--------------------I----------------------------------I--------------------I
I Moravskoslezský  I           114 252 000 I    114 252 000 I
I--------------------I----------------------------------I--------------------I
I Úhrn        I          1 040 870 000 I   1 040 870 000 I
I--------------------I----------------------------------I--------------------I

 
Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy:
Pro rok 2014 nebyl objem příspěvku valorizován.
Do příspěvku na rok 2014 byl oproti roku 2013 promítnut vliv zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství, úhrnem cca 2,8 mil. Kč, znamenající přesun agend ze statutárních měst Plzně, Brna a Ostravy na Plzeňský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj.
Objem příspěvku na rok 2014 byl dále navýšen celkem o cca 2,4 mil. Kč na výkon kompetencí dle zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.
 
Příloha 6
FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH (s výjimkou hlavního města Prahy)
I------------------I----------------------------------------I----------------I
I         I  Účelové dotace na běžné výdaje a  I        I
I         I        příspěvky        I        I
I         I-------------------I--------------------I        I
I    KRAJ    I dotace na vybraná I příspěvek na výkon I   Úhrn   I
I         I  zdravotnická  I  státní     správy  I        I
I         I   zařízení   I          I        I
I         I     *)    I     **)    I        I
I------------------I-------------------I--------------------I----------------I
I Středočeský   I          I   1 063 137 900 I 1 063 137 900 I
I Jihočeský    I          I    511 054 200 I  511 054 200 I
I Plzeňský     I     9 214 000 I    483 232 100 I  492 446 100 I
I Karlovarský   I          I    234 093 300 I  234 093 300 I
I Ústecký     I          I    600 305 900 I  600 305 900 I
I Liberecký    I     2 420 000 I    328 908 400 I  331 328 400 I
I Královéhradecký I          I    439 815 800 I  439 815 800 I
I Pardubický    I          I    418 612 200 I  418 612 200 I
I Kraj Vysočina  I          I    430 577 800 I  430 577 800 I
I Jihomoravský   I     5 584 000 I   1 011 364 000 I 1 016 948 000 I
I Olomoucký    I          I    476 489 100 I  476 489 100 I
I Zlínský     I          I    462 356 100 I  462 356 100 I
I Moravskoslezský I     6 515 000 I    947 625 200 I  954 140 200 I
I------------------I-------------------I--------------------I----------------I
I Úhrn       I    23 733 000 I   7 407 572 000 I 7 431 305 000 I
I------------------I-------------------I--------------------I----------------I
 
 
*) účelové dotace podléhající finančnímu vypořádání za rok 2014
**) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze
 
Příloha 7
FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY v Kč
I--------------------------------------------I--------------I
I Příspěvek na výkon státní správy *)    I 816 534 000 I
I--------------------------------------------I--------------I
I Úhrn                    I 816 534 000 I
I--------------------------------------------I--------------I
*) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze
 
Příloha 8
Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze
1.
Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím 1)
A)
Obce (s výjimkou obcí s rozšířenou působností)
Výše příspěvku (P) se stanoví jako součet částek vypočítaných podle rozsahu působnosti na základě níže uvedeného vzorce 2) 3).
Vzorec:

        B 
P = -------------------- = x SO
     A + 4 odmocnina SO

Výše příspěvku 4) je závislá:
- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,
- na velikosti správního obvodu (SO) 5) vyjádřené počtem obyvatel.
Hodnoty koeficientů "A" a "B" jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti (např. u obce, která je matričním úřadem, se sčítají dvě částky vypočítané na základě dosazení koeficientů "A" a "B" uvedených v tabulce v řádcích 1 a 2 do výše uvedeného vzorce).
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I
I Ř. I Rozsah působnosti           I    A    I    B    I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I
I 1 I Základní působnost          I  37,19298422 I  6849363,486 I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I
I 2 I Působnost matričního úřadu      I  156,5452076 I  15415649,93 I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I
I 3 I Působnost stavebního úřadu      I  79,64388323 I  13651966,35 I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I
I 4 I Působnost pověřeného obecního úřadu  I  294,0344543 I  30603755,44 I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I
1) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2) do vzorce se dosazuje počet obyvatel správního obvodu vyjádřený v tisících; u základní působnosti, kde správní obvod je menší než 300 obyvatel, je pro účely výpočtu příspěvku podle vzorce stanoven správní obvod na 300 obyvatel
3) příspěvky se podle rozsahu působnosti obce sčítají
4) pro rok 2014 nebyl objem příspěvku valorizován; zohledněna byla meziroční změna počtu obyvatel
5) velikost správních obvodů je propočtena na počty obyvatel obcí podle bilance obyvatel České republiky k 1. 1. 2013 vydané CSÚ, podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.
B)
Obce s rozšířenou působností
Výše příspěvku se stanoví jako součet částek vypočtených podle vzorce 1 a vzorce 2. 3) 6) 7) U některých obcí se navíc přičte částka uvedená v části C).
Vzorec 1: 


         B
P1 = -------------------------- x SO                             
     A + odmocnina SO

 
Vzorec 2:        SC
P2 = C x (1 - ------ ) x SO
         SO

Výše příspěvku 8) je závislá:
- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,
- na velikosti správního obvodu (SO) 5) vyjádřené počtem obyvatel,
- na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra (SC) 5) je vyjádřená počtem trvale bydlících obyvatel obce.
Hodnoty koeficientů "A", "B" a "C" jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti a činí:
I--------------------------------I--------------I-------------I--------------I
I Rozsah působnosti       I    A   I   B   I   C    I
I--------------------------------I--------------I-------------I--------------I
I Základní působnost       I 51,61623651 I 1049236,45 I      0 I
I--------------------------------I--------------I-------------I--------------I
I Působnost matričního úřadu   I 188,1550315 I 6129265,023 I 5139,847748 I
I--------------------------------I--------------I-------------I--------------I
I Působnost stavebního úřadu   I 52,36425042 I 4782091,854 I 9503,536255 I
I--------------------------------I--------------I-------------I--------------I
I Působnost pověřeného obecního I 62,83943527 I 8737025,68 I 12115,63996 I
I úřadu             I       I       I       I
I--------------------------------I--------------I-------------I--------------I
I Působnost obce s rozšířenou  I 3,256188813 I 3857031,565 I 29827,05584 I
I působností           I       I       I       I
I--------------------------------I--------------I-------------I--------------I
6) do vzorce 1 a vzorce 2 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu (správního centra) vyjádřený v tisících; v případě, že správní obvod obce s rozšířenou působností je menší než 15 tis. obyvatel, je pro účely výpočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 15 tis. obyvatel
7) výpočet podle vzorce 1 a vzorce 2 se nepoužije pro stanovení výše pňspěvku u hlavního města Prahy
8) pro rok 2014 nebyl objem příspěvku valorizován; zohledněna byla meziroční změna počtu obyvatel
C)
Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením
I--------------------------------------------I------------------------I
I Obec                    I  Výše příspěvku v Kč I
I--------------------------------------------I------------------------I
I Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 9)    I       7 633 994 I
I--------------------------------------------I------------------------I
I Černošice 9)                I       7 633 994 I
I--------------------------------------------I------------------------I
I Nýřany 9)                 I       7 633 994 I
I--------------------------------------------I------------------------I
I Šlapanice 9)                I       7 633 994 I
I--------------------------------------------I------------------------I
I Brno 10) 11)                I      176 439 263 I
I--------------------------------------------I------------------------I
I Ostrava 10)                I      127 504 157 I
I--------------------------------------------I------------------------I
I Plzeň 10)                 I       25 629 505 I
I--------------------------------------------I------------------------I
9) § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
10) obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech; z důvodu nabytí účinnosti zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR, dochází pro rok 2014 k poklesu příspěvku u Brna o 748 800 Kč, Ostravy o 499 200 Kč, u Plzně o 249 600 Kč
11) § 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.
2.
Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze 12)
A)
Výkon působnosti dle § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Východiskem pro objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2014 je výsledná částka příspěvku pro rok 2013.
B)
Výkon působnosti dle § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Výše příspěvku se stanoví na základě pevné sazby na každých 100 obyvatel trvale bydlících v území, v němž hlavní město Praha vykonává státní správu. Příspěvek je tedy násobkem pevné sazby a jedné setiny celkového počtu obyvatel v území. Sazba pro rok 2014 je stanovena, stejně jako v roce 2013, ve výši 61 063 Kč. Meziroční nárůst příspěvku oproti roku 2013 je výsledkem nárůstu počtu obyvatel hl. m. Prahy.
Celková výše příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Praha je dána součtem částek získaných postupem stanoveným v části 2.A) a 2.B). Takto zjištěná hodnota zaokrouhlená na celé tisícikoruny podle matematických zásad představuje příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu pro rok 2014.
12) § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 

Související dokumenty