345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2015

Schválený:
345/2014 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. prosince 2014
o státním rozpočtu České republiky na rok 2015
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
§ 1
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2015 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1 118 455 070 558 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 218 455 070 558 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 100 000 000 000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami:
a) zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 101 416 800 000 Kč,
b) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 1 416 800 000 Kč.
(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 86 721 131 288 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 39 000 000 000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(7) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1 040 870 000 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.
(8) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotace a příspěvky v celkové výši 7 434 739 068 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.
(9) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 814 349 000 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.
(10) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.
(11) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., se stanoví ve výši 300 000 000 000 Kč.
 
§ 2
(1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím na základě zákona č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009 a v roce 2010, ve znění zákona č. 180/2010 Sb., na řešení povodňových škod vzniklých v letech 2009 a 2010, které nebyly vyčerpány v letech 2009 až 2014, mohly být použity ke stejným účelům v roce 2015. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v roce 2012 na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v srpnu 2010 a které v letech 2012 až 2014 nebyly vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2015. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v letech 2013 a 2014 na úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených povodněmi a následnou obnovu v roce 2013 a které nebyly v letech 2013 a 2014 vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2015.
(2) Ministr financí se zmocňuje zvýšit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku“ rozpočtované v kapitole Operace státních finančních aktiv o prostředky, které nebyly v roce 2014 vyčerpány z prostředků určených na stejné účely. O toto zvýšení se zvyšují i celkové rozpočtované výdaje státního rozpočtu, mění se saldo státního rozpočtu a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).
(3) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně“ rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2014 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel. O toto překročení se zvyšují i celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a mění se financující položka „Zvýšení stavu státních dluhopisů“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. a) a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).
 
§ 3
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
 
Příloha 1
ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU
I--------------------------------------------------------I-------------------I
I Ukazatel                        I       v Kč I
I--------------------------------------------------------I-------------------I
I Příjmy státního rozpočtu celkem *)           I 1 118 455 070 558 I
I Výdaje státního rozpočtu celkem *)           I 1 218 455 070 558 I
I                            I          I
I z toho: finanční vztahy k rozpočtům          I          I
I - krajů                        I  1 040 870 000 7 I
I - obcí v úhrnech po jednotlivých krajích        I    434 739 068 I
I - finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy    I    814 349 000 I
I--------------------------------------------------------I-------------------I
I Schodek                        I -100 000 000 000 I
I--------------------------------------------------------I-------------------I
I                            I          I
I Financování:                      I          I 
I Zvýšení stavu státních dluhopisů            I  101 416 800 000 I  
I Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů       I         0 I
I Změna stavu na účtech státních finančních aktiv *)   I  -1 416 800 000 I
I--------------------------------------------------------I-------------------I
*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu
 
Příloha 2
CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
 
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I Číslo  I Kapitola         I daňové příjmy I  pojistné na  I    z toho   I   nedaňové  I       z toho    I
I kapitoly I             I    *)    I   sociální  I         I   příjmy,  I          I
I     I             I         I zabezpečení a I   povinné   I  kapitálové  I  z rozpočtu   I
I     I             I         I příspěvek na  I  pojistné na  I   příjmy a  I  Evropské unie  I
I     I             I         I státní politiku I   důchodové  I   přijaté  I    **)    I
I     I             I         I zaměstnanosti I   pojištění  I   transfery  I          I
I     I             I         I         I         I   celkem   I          I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  301  I Kancelář prezidenta   I        0 I        0 I        0 I     60 000 I         0 I
I     I republiky        I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  302  I Poslanecká sněmovna   I        0 I        0 I        0 I   16 000 000 I         0 I
I     I Parlamentu        I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  303  I Senát Parlamentu     I        0 I        0 I        0 I    2 500 000 I         0 I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  304  I Úřad vlády České     I        0 I        0 I        0 I   26 789 443 I    14 340 148 I
I     I republiky        I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  305  I Bezpečnostní informační I        0 I        0 I        0 I   144 400 000 I         0 I
I     I služba          I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  306  I Ministerstvo       I   550 000 000 I        0 I        0 I   100 000 000 I         0 I
I     I zahraničních věcí    I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  307  I Ministerstvo obrany   I     100 000 I  3 333 496 886 I  2 963 108 343 I   234 508 580 I    62 018 737 I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  308  I Národní bezpečnostní   I     250 000 I        0 I        0 I     550 000 I         0 I
I     I úřad           I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  309  I Kancelář veřejného    I        0 I        0 I        0 I    7 302 092 I     4 932 480 I
I     I ochránce práv      I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  312  I Ministerstvo financí   I   25 620 000 I   547 817 498 I   486 948 887 I  3 909 680 624 I    273 900 010 I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  313  I Ministerstvo práce a   I   609 349 000 I 389 751 187 582 I 346 667 722 295 I  6 309 626 935 I   5 670 832 761 I
I     I sociálních věcí     I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  314  I Ministerstvo vnitra   I   13 000 000 I  6 207 082 834 I  5 512 609 777 I  1 683 966 457 I    610 267 171 I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  315  I Ministerstvo životního  I     900 000 I        0 I        0 I  7 325 291 156 I   5 005 551 756 I
I     I prostředí        I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  317  I Ministerstvo pro místní I    1 300 000 I        0 I        0 I 12 359 916 701 I  12 334 916 701 I
I     I rozvoj          I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  321  I Grantová agentura České I        0 I        0 I        0 I        0 I         0 I
I     I republiky        I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  322  I Ministerstvo průmyslu a I   27 000 000 I        0 I        0 I 16 959 762 306 I  15 196 253 306 I
I     I obchodu         I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  327  I Ministerstvo dopravy   I   80 000 000 I        0 I        0 I  6 090 434 199 I   5 940 434 199 I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  328  I Český telekomunikační  I   17 815 000 I        0 I        0 I  1 080 017 886 I     2 650 886 I
I     I úřad           I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  329  I Ministerstvo zemědělství I    6 200 000 I        0 I        0 I 45 887 787 832 I  34 398 812 832 I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  333  I Ministerstvo školství,  I     400 000 I        0 I        0 I  7 187 380 724 I   7 000 000 000 I
I     I mládeže a tělovýchovy  I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  334  I Ministerstvo kultury   I     10 000 I        0 I        0 I   264 691 000 I         0 I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  335  I Ministerstvo       I   20 000 000 I        0 I        0 I  2 542 011 572 I    93 897 692 I
I     I zdravotnictví      I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  336  I Ministerstvo       I        0 I   789 800 772 I   702 045 130 I  2 002 336 527 I    91 152 932 I
I     I spravedlnosti      I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  343  I Úřad pro ochranu     I        0 I        0 I        0 I        0 I         0 I
I     I osobních údajů      I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  344  I Úřad průmyslového    I   80 000 000 I        0 I        0 I   147 099 845 I     2 099 845 I
I     I vlastnictví       I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  345  I Český statistický úřad  I        0 I        0 I        0 I   16 154 350 I    13 094 350 I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
    I  346  I Český úřad zeměměřický a I   470 000 000 I        0 I        0 I   110 000 000 I         0 I
I     I katastrální       I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  348  I Český báňský úřad    I     50 000 I        0 I        0 I    2 550 000 I         0 I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  349  I Energetický regulační  I   203 114 000 I        0 I        0 I    6 000 000 I         0 I
I     I úřad           I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  353  I Úřad pro ochranu     I    4 000 000 I        0 I        0 I    1 500 000 I         0 I
I     I hospodářské soutěže   I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  355  I Ústav pro studium    I        0 I        0 I        0 I        0 I         0 I
I     I totalitních režimů    I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  358  I Ústavní soud       I        0 I        0 I        0 I        0 I         0 I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  361  I Akademie věd České    I        0 I        0 I        0 I        0 I         0 I
I     I republiky        I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  372  I Rada pro rozhlasové a  I    4 050 000 I        0 I        0 I    2 500 000 I         0 I
I     I televizní vysílání    I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  374  I Správa státních hmotných I        0 I        0 I        0 I   90 000 000 I         0 I
I     I rezerv          I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  375  I Státní úřad pro jadernou I   170 000 000 I        0 I        0 I     400 000 I         0 I
I     I bezpečnost        I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  376  I Generální inspekce    I        0 I   42 814 275 I    38 057 133 I        0 I         0 I
I     I bezpečnostních sborů   I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  377  I Technologická agentura  I        0 I        0 I        0 I    5 975 482 I     5 975 482 I
I     I České republiky     I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  381  I Nejvyšší kontrolní úřad I        0 I        0 I        0 I     339 000 I         0 I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  396  I Státní dluh       I        0 I        0 I        0 I  7 200 000 000 I         0 I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  397  I Operace státních     I  1 500 000 000 I        0 I        0 I  1 731 000 000 I         0 I
I     I finančních aktiv ***)  I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I  398  I Všeobecná pokladní    I 571 301 600 000 I        0 I        0 I 19 249 580 000 I         0 I
I     I správa          I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
I     I CELKEM          I 575 084 758 000 I 400 672 199 847 I 356 370 491 565 I 142 698 112 711 I  86 721 131 288 I
I----------I--------------------------I-----------------I-----------------I------------------I-----------------I-------------------I
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------I-------------------I
I PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, I 1 118 455 070 558 I
I        nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem)                I          I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------I-------------------I
 
*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
x) v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet
**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu
***) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu
 
Příloha 3
CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
 I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I Číslo  I          Kapitola          I  Výdaje celkem  I
I kapitoly I                       I          I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  301  I Kancelář prezidenta republiky        I    389 497 988 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  302  I Poslanecká sněmovna Parlamentu        I   1 071 571 787 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  303  I Senát Parlamentu               I    521 306 940 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  304  I Úřad vlády České republiky          I    888 818 264 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  305  I Bezpečnostní informační služba        I   1 207 324 000 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  306  I Ministerstvo zahraničních věcí        I   6 378 802 385 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  307  I Ministerstvo obrany             I  43 783 137 234 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  308  I Národní bezpečnostní úřad          I    325 636 636 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  309  I Kancelář veřejného ochránce práv       I    112 301 825 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  312  I Ministerstvo financí             I  17 288 182 978 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  313  I Ministerstvo práce a sociálních věcí     I  533 282 710 722 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  314  I Ministerstvo vnitra             I  55 071 981 661 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  315  I Ministerstvo životního prostředí       I       9 411 906 545 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  317  I Ministerstvo pro místní rozvoj        I  14 793 393 355 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  321  I Grantová agentura České republiky      I   3 683 086 907 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  322  I Ministerstvo průmyslu a obchodu       I  38 725 936 500 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  327  I Ministerstvo dopravy             I  35 740 529 350 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  328  I Český telekomunikační úřad          I    770 413 586 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  329  I Ministerstvo zemědělství           I  53 755 293 193 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  333  I Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I  135 904 523 416 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  334  I Ministerstvo kultury             I  10 889 523 999 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  335  I Ministerstvo zdravotnictví          I   6 801 226 486 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  336  I Ministerstvo spravedlnosti          I  23 392 507 109 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  343  I Úřad pro ochranu osobních údajů       I    148 848 507 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  344  I Úřad průmyslového vlastnictví        I    168 019 930 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  345  I Český statistický úřad            I    928 609 440 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  346  I Český úřad zeměměřický a katastrální     I   2 827 606 698 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  348  I Český báňský úřad              I    136 701 530 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  349  I Energetický regulační úřad          I    238 216 789 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  353  I Úřad pro ochranu hospodářské soutěže     I    237 335 429 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  355  I Ústav pro studium totalitních režimů     I    163 145 865 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  358  I Ústavní soud                 I    179 921 001 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  361  I Akademie věd České republiky         I   4 522 355 819 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  372  I Rada pro rozhlasové a televizní vysílání   I    54 816 604 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  374  I Správa státních hmotných rezerv       I   2 246 616 853 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  375  I Státní úřad pro jadernou bezpečnost     I    360 657 028 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  376  I Generální inspekce bezpečnostních sborů   I    267 631 978 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  377  I Technologická agentura České republiky    I   2 864 898 160 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  381  I Nejvyšší kontrolní úřad           I    518 197 117 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  396  I Státní dluh                 I  64 466 315 805 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  397  I Operace státních finančních aktiv *)     I   1 814 200 000 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  398  I Všeobecná pokladní správa          I  142 121 363 139 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I     I CELKEM                    I 1 218 455 070 558 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I 
*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu
 
Příloha 4
 
strana 1

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 60 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 389 497 988 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 60 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 60 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky I 109 352 911 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány I 211 870 077 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje na lesní hospodářství I 68 275 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 57 774 654 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 18 875 527 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 529 778 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 52 977 787 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 91 577 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 2
Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 16 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 1 071 571 787 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 16 000 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 16 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR I 1 071 571 787 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 347 887 868 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 118 218 527 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 669 415 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 166 941 474 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 20 000 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 3
Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 2 500 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 521 306 940 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 2 500 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 2 500 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje Senátu Parlamentu ČR I 521 306 940 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 163 918 054 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 55 732 138 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 916 108 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 91 610 751 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 33 670 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 4
Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 26 789 443 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 888 818 264 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 26 789 443 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 14 340 148 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 11 249 295 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 1 200 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR I 888 818 264 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR I 567 616 266 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje spojené s činností poradních orgánů I 321 201 998 I I I vlády I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 318 762 637 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 108 379 296 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 2 763 803 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 236 329 351 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 40 050 751 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 139 701 000 I I I programů spolufinancovaných z prostředků I I I I zahraničních programů 3) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 139 701 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 4) I 139 701 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 4) I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 3) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I 0 I I I ve výzkumu a vývoji 5) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program protidrogové politiky I 95 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora projektů integrace příslušníků romské I 43 602 618 I I I komunity I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 16 419 379 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 2 079 231 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 14 340 148 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 14 061 619 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 2 812 324 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 11 249 295 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 12 667 400 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. strana 5
Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 144 400 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 1 207 324 000 I I----------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 144 400 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 144 400 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní I 1 207 324 000 I I I informační služby I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 105 000 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti strana 6
Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 650 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 6 378 802 385 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 550 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 100 000 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 100 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí I 6 378 802 385 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: transformační spolupráce I 61 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I humanitární pomoc I 73 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní I 1 552 583 189 I I I dary vybraným institucím do zahraničí I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podpora českého kulturního dědictví v I 15 000 000 I I I zahraničí I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I zahraniční vysílání rozhlasu I 27 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I vrcholné návštěvy I 20 185 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních I 47 300 000 I I I pasech a cestovních dokladech I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I prostředky na financování zapojení občanů ČR I 0 I I I do civilních struktur Evropské unie a dalších I I I I mezinárodních vládních organizací a do I I I I volebních pozorovatelských misí I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva I 4 582 734 196 I I I zahraničních věcí I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 714 580 096 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 242 957 233 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 7 076 822 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 441 563 382 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 266 118 712 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 608 166 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 20 000 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 410 000 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 7
Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 3 568 105 466 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 43 783 137 234 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 100 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a I 3 333 496 886 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 2 963 108 343 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek I 370 388 543 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 234 508 580 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 62 018 737 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 172 489 843 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění obrany ČR silami Armády ČR I 24 720 520 029 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Vytváření a rozvoj systému obrany státu I 8 747 021 639 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění výkonu státní správy v působnosti I 655 610 499 I I I Ministerstva obrany I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění strategického zpravodajství I 2 014 335 740 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci I 489 953 390 I I I vrchního velitele ozbrojených sil I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění dávek důchodového pojištění I 4 240 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění ostatních sociálních dávek I 2 757 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění státní sportovní reprezentace I 158 695 937 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 10 856 582 569 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 4 422 902 103 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 97 662 132 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 2 343 481 903 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve I 7 151 853 794 I I I služebním poměru I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 270 877 481 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 422 977 000 I I I programů spolufinancovaných z prostředků I I I I zahraničních programů 3) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 422 977 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 4) I 89 977 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 4) I 333 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 3) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 333 000 000 I I I vývoje a inovací 5) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 78 103 000 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I 0 I I I ve výzkumu a vývoji 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program sociální prevence a prevence kriminality I 4 777 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program protidrogové politiky I 587 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 878 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 64 891 876 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 2 873 139 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 62 018 737 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 4 826 733 729 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. strana 9
Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 800 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 325 636 636 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 250 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 550 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 550 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního I 325 636 636 I I I bezpečnostního úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního I 67 381 258 I I I centra kybernetické bezpečnosti I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů I 258 255 378 I I I Národního bezpečnostního úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 155 078 393 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 52 726 653 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 531 369 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 153 136 771 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 47 846 234 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 10
Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 7 302 092 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 112 301 825 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 7 302 092 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 4 932 480 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 2 019 612 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 350 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného I 112 301 825 I I ochránce práv I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 59 497 817 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 20 125 389 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 537 813 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 53 781 422 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 5 192 084 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 259 604 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 4 932 480 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 2 524 515 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 504 903 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 2 019 612 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 12 639 669 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 11
Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 4 483 118 122 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 17 288 182 978 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 25 620 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a I 547 817 498 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 486 948 887 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek I 60 868 611 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 3 909 680 624 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 273 900 010 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 87 600 614 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 3 548 180 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňová správa zajišťovaná finančními orgány I 9 040 750 967 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu I 2 332 898 376 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňová správa zajišťovaná celními orgány I 4 365 481 002 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: sociální dávky I 487 759 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje na činnost celní správy I 3 877 722 002 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Správa majetku státu a právní zastupování státu ve I 1 514 801 920 I I I věcech majetkových I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního I 34 250 713 I I I arbitra I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 8 828 251 329 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 3 001 602 771 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 87 736 720 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 5 368 305 177 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve I 1 739 103 167 I I I služebním poměru I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 1 602 417 225 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 59 708 376 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 135 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 322 242 846 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 48 342 836 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 273 900 010 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 94 318 605 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 6 717 991 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 87 600 614 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 2 827 359 791 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné poiistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 12
Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 396 670 163 517 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 533 282 710 722 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 609 349 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a I 389 751 187 582 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 346 667 722 295 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek I 43 083 465 287 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 6 309 626 935 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 5 670 832 761 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 68 794 174 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 570 000 000 I I I přijaté transfery celkem 6) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dávky důchodového pojištění I 384 764 593 300 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče I 40 250 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dávky nemocenského pojištění I 23 800 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dávky pomoci v hmotné nouzi I 11 914 899 360 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dávky osobám se zdravotním postižením I 2 738 194 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní sociální dávky I 4 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpory v nezaměstnanosti I 11 000 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách I 21 000 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Aktivní politika zaměstnanosti celkem I 6 656 707 775 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. I 400 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů I 823 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním I 3 700 000 000 I I I postižením I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní výdaje organizačních složek státu I 14 123 448 814 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Neinvestiční nedávkové transfery I 11 733 011 873 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním I 374 855 600 I I I subjektům v sociální oblasti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 6 224 320 350 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 2 765 573 862 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 61 743 276 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 4 697 561 113 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 1 479 500 343 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 0 I I I programů spolufinancovaných z prostředků I I I I zahraničních programů 3) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 4) I 0 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 4) I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 3) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací 5) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 0 I I I zhodnocení jimi dosažených I I I--I-------------------------------------------------------I I I I výsledků 5) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program protidrogové politiky I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 150 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 7 208 345 407 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 1 537 512 646 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 5 670 832 761 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 74 610 429 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 5 816 255 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 68 794 174 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 1 412 293 233 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění ve výši 95 000 000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění ve výši 165 000 000 Kč strana 14
Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 7 904 049 291 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 55 071 981 661 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 13 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a I 6 207 082 834 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 5 512 609 777 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek I 694 473 057 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 1 683 966 457 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 610 267 171 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 173 699 286 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 900 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje Policie ČR I 29 215 822 613 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR I 7 224 658 388 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva I 9 146 173 425 I I I vnitra a ostatních organizačních složek státu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na sportovní reprezentaci I 48 201 235 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dávky důchodového pojištění I 4 997 311 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní sociální dávky I 4 439 815 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 24 439 835 544 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 8 246 760 942 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 241 575 563 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 3 848 678 130 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve I 19 842 087 370 I I I služebním poměru I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 466 840 628 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 359 930 000 I I I programů spolufinancovaných z prostředků I I I I zahraničních programů 3) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 359 930 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 4) I 59 930 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 4) I 300 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 3) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 300 000 000 I I I vývoje a inovací5) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum5) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 55 159 000 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I 0 I I I ve výzkumu a vývoji 5) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program sociální prevence a prevence kriminality I 56 250 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora projektů integrace příslušníků romské I 0 I I I komunity I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 50 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 813 187 326 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 202 920 155 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 610 267 171 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 216 516 938 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 42 817 652 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 173 699 286 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 1 834 275 736 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. strana 16
Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 7 326 191 156 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 9 411 906 545 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy I 900 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 7 325 291 156 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 5 005 551 756 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 155 602 400 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 2 164 137 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ochrana přírody a krajiny I 642 500 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Technická ochrana životního prostředí I 3 016 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ochrana klimatu a ovzduší I 2 438 307 437 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní činnosti v životním prostředí I 3 315 099 108 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 648 170 721 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 220 101 131 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 6 389 369 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 485 692 770 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 153 243 924 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 0 I I I programů spolufinancovaných z prostředků I I I I zahraničních programů 3) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 4) I 0 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 4) I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 3) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací 5) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 0 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 3 000 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 5 224 531 476 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 218 979 720 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 5 005 551 756 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 171 753 000 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 16 150 600 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 155 602 400 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 6 627 598 231 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) výdaje na výzkum, vývoi a inovace podle S 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. strana 17
Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 12 361 216 701 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 14 793 393 355 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 1 300 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 12 359 916 701 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 12 334 916 701 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 25 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu I 13 590 002 177 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: Horská služba I 107 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní I 13 483 002 177 I I I ruch I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora bydlení I 346 336 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Uzemní plánování a stavební řád I 36 274 378 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní činnosti resortu I 820 780 800 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 379 944 224 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 128 734 635 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 3 551 548 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 207 450 702 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 146 698 648 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 12 804 089 208 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 469 172 507 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 12 334 916 701 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 1 544 465 421 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 18
Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 3 683 086 907 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy l} I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR I 109 736 267 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dotace jiným subjektům I 3 573 350 640 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 45 030 403 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 14 439 111 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 196 110 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 19611 101 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 3 683 086 907 I I I programů spolufinancovaných z prostředků I I I I zahraničních programů 3) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 3 683 086 907 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 4) I 109 736 267 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 4) I 3 573 350 640 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 3) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací 5) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I 0 I I I ve výzkumu a vývoji 5) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. strana 19
Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 16 986 762 306 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 38 725 936 500 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy I 27 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 16 959 762 306 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 15 196 253 306 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 65 509 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 1 698 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora podnikání I 19 174 995 639 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní I 1 686 900 000 I I I výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spojené s další činností resortu I 2 164 040 861 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dotace na obnovitelné zdroje energie I 15 700 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 733 357 522 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 248 560 983 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 7 058 547 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 440 289 811 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 265 564 099 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 2 840 585 333 I I I programů spolufinancovaných z prostředků I I I I zahraničních programů 3) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 857 252 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 4) I 507 434 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 4) I 349 818 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 3) I 1 983 333 333 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 349 818 000 I I I vývoje a inovací5) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 149 800 000 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I 0 I I I ve výzkumu a vývoji 5) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 17 988 253 306 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 2 792 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 15 196 253 306 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 65 509 000 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 65 509 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 224 100 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle S 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. strana 20
Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 6 170 434 199 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 35 740 529 350 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy I 80 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 6 090 434 199 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 5 940 434 199 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 150 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Drážní a kombinovaná doprava I 7 711 546 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Pozemní komunikace I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury I 24 932 105 878 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a I 5 832 105 878 I I I ČR I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I financování dálnice D47 podle zákona I 0 I I I č. 220/2003 Sb. I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I dotace na projekty spolufinancované z Evropské I 0 I I I investiční banky I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní dotace pro Státní fond dopravní I 19 100 000 000 I I I infrastruktury I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu I 3 096 877 472 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 389 050 254 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 132 282 699 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 3 782 656 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 288 321 108 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 89 944 211 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 0 I I I programů spolufinancovaných z prostředků I I I I zahraničních programů 3) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 4) I 0 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 4) I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 3) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací 5) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 3 328 950 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 5 957 088 244 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 16 654 045 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 5 940 434 199 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 171 494 156 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. strana 21
Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 1 097 832 886 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 770 413 586 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy l} I 17 815 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 1 080 017 886 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 2 650 886 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 1 077 367 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého I 770 413 586 I I I telekomunikačního úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování I 105 000 000 I I I univerzální služby - zvláštní ceny I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje na úhradu ztráty z poskytování I 53 000 000 I I I univerzální služby - čisté náklady I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů I 612 413 586 I I I Českého telekomunikačního úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 229 438 064 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 77 918 879 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 2 220 955 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 195 695 422 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 26 400 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 80 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 3 118 691 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 467 805 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 2 650 886 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 87 400 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 22
Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 45 893 987 832 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 53 755 293 193 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy l} I 6 200 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 45 887 787 832 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 93 101 832 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci I 34 305 711 000 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 11 488 975 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora agropotravinářského komplexu I 42 760 411 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu I 38 763 711 000 I I I fondu I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje I 3 996 700 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního I 1 500 000 000 I I I fondu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu I 1 300 000 000 I I I fondu na činnost I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní dotace I 200 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora lesního hospodářství I 317 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora vodního hospodářství I 1 600 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje na projekty spolufinancované z Evropské I 0 I I I investiční banky I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na vodní hospodářství I 1 600 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora neziskovým organizacím I 75 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, I 7 502 882 193 I I I kontrolní a výzkumnou činnost I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 2 032 201 997 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 690 977 976 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 20 119 192 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 1 216 098 116 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 795 476 189 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 819 652 000 I I I programů spolufinancovaných z prostředků I I I I zahraničních programů 3) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 819 652 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 4) I 395 652 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 4) I 424 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 3) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 424 000 000 I I I vývoje a inovací5) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 390 252 000 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků5) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Vratký přeplatků splátek návratných finančních I 300 000 I I I výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 1 700 000 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 126 893 953 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 33 792 121 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 93 101 832 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem I 38 763 711 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: přímé platby - předfinancování ze státního I 23 611 000 000 I I I rozpočtu I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I přímé platby - dofinancování ze státního I 880 000 000 I I I rozpočtu I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podpora venkova - ze státního rozpočtu I 3 400 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie I 10 200 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I společná organizace trhu - ze státního I 178 000 000 I I I rozpočtu I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I společná organizace trhu - podíl rozpočtu I 494 711 000 I I I Evropské unie I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 2 181 653 823 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. strana 24
Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 7 187 780 724 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 135 904 523 416 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 400 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 7 187 380 724 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 7 000 000 000 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 97 828 724 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 89 552 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Věda a vysoké školy I 38 718 397 100 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: vysoké školy I 21 491 733 845 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výzkum, experimentální vývoj a inovace I 17 226 663 255 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje regionálního školství a přímo řízených I 90 194 342 853 I I I organizací I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora činnosti v oblasti mládeže I 206 073 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora činnosti v oblasti sportu I 2 981 136 340 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: sportovní reprezentace I 1 063 512 340 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I všeobecná sportovní činnost I 1 917 624 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu I 2 188 186 515 I I I Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů I I I I mimo výzkum, vývoj a inovace I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu I 1 616 387 608 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 842 846 777 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 279 865 315 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 6 486 743 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 374 374 552 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 275 657 101 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 17 226 663 255 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 3) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 11 263 617 255 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 4) I 6 779 932 155 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 4) I 4 483 685 100 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 3) I 5 963 046 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 2 522 632 100 I I I vývoje a inovací 5) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5) I 1 165 308 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 5 246 252 000 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I 923 130 000 I I I ve výzkumu a vývoji 5) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 110 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program sociální prevence a prevence kriminality I 8 134 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program protidrogové politiky I 12 196 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora projektů integrace příslušníků romské I 19 873 000 I I I komunity I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 8 653 820 136 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 1 653 820 136 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 7 000 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 133 412 534 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 35 583 810 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 97 828 724 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 3 352 130 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. strana 26
Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 264 701 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 10 889 523 999 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 10 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 264 691 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 100 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 164 691 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem I 499 901 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a I 3 496 805 705 I I I náboženskými společnostmi I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: finanční náhrada I 2 052 052 705 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příspěvek na podporu činnosti dotčených církví I 1 444 753 000 I I I a náboženských společností I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva I 281 034 983 I I I kultury I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny I 9 383 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I neinvestiční výdaje na projekty I 0 I I I spolufinancované z rozpočtu Evropské unie I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje na činnost úřadu I 246 669 583 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I platby mezinárodním společnostem a dalším I 24 982 400 I I I organizacím I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury I 4 929 223 801 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím I 3 236 546 281 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I program péče o národní kulturní poklad I 1 063 785 684 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I rozvoj a obnova materiálně technické základny I 628 891 836 I I I státních kulturních zařízení I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I společné projekty spolufinancované z I 0 I I I prostředků finančních mechanismů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Kulturní služby, podpora živého umění I 604 320 110 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: program státní podpory profesionálních divadel I 75 000 000 I I I a stálých profesionálních symfonických I I I I orchestrů a pěveckých sborů I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I kulturní aktivity I 486 790 110 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I veřejné informační služby knihoven I 42 530 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Záchrana a obnova kulturních památek I 532 159 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: integrovaný systém ochrany movitého kulturního I 22 159 000 I I I dědictví I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I programy na záchranu a obnovu kulturních I 510 000 000 I I I památek I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora kultury národnostních menšin I 31 478 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské I 1 516 000 I I I komunity I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podpora kulturních aktivit národnostních I 29 962 000 I I I menšin I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické I 12 710 000 I I I základny regionálních kulturních zařízení I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Státní fond kinematografie I 501 891 400 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: dotace na filmové pobídky I 500 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I dotace ze státního rozpočtu I 1 891 400 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 131 367 987 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 43 895 096 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 207 171 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 94 393 170 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 26 323 940 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 499 901 000 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 3) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 499 901 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 4) I 125 559 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 4) I 374 342 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 3) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 374 342 000 I I I vývoje a inovací5) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 123 216 000 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků5) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora projektů integrace příslušníků romské I 1 516 000 I I I komunity I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 50 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 1 209 334 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 1 209 334 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 132 000 000 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 32 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 100 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 1 736 929 520 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. strana 28
Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 2 562 011 572 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 6 801 226 486 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 20 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 2 542 011 572 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 93 897 692 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 226 313 880 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 2 221 800 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na státní správu I 1 853 054 044 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výzkum a vývoj ve zdravotnictví I 1 477 979 873 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ústavní péče I 1 111 070 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro I 1 085 951 757 I I I zdravotnictví I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zdravotnické programy I 651 643 812 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní činnosti ve zdravotnictví I 621 527 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 1 117 997 867 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 380 119 275 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 10 774 885 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 765 376 209 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 312 112 368 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 1 477 979 873 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 3) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 1 477 979 873 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 4) I 427 979 873 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 4) I 1 050 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 3) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 1 050 000 000 I I I vývoje a inovací 5) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 406 435 000 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 3 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program sociální prevence a prevence kriminality I 400 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program protidrogové politiky I 16 018 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 10 509 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky I 20 000 000 I I I 7) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 101 490 840 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 7 593 148 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 93 897 692 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 243 084 107 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 16 770 227 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 226 313 880 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 1 372 175 194 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády strana 30
Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 2 792 137 299 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 23 392 507 109 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a I 789 800 772 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 702 045 130 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek I 87 755 642 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 2 002 336 527 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 91 152 932 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 46 341 595 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 1 864 842 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdajový blok - Výdaje justiční část I 14 768 319 310 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: platy soudců I 3 755 351 600 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I platy státních zástupců I 1 373 138 800 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje justiční části I 9 639 828 910 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdajový blok - Výdaje vězeňská část I 8 624 187 799 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: dávky důchodového pojištění I 750 150 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní sociální dávky I 700 121 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje vězeňské části I 7 173 916 799 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 11 744 918 511 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 3 988 901 261 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 115 343 744 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 4 008 980 431 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve I 2 340 294 610 I I I služebním poměru I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 56 157 891 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 1 373 138 800 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 0 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 3) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 4) I 0 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 4) I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 3) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací5) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 0 I I I zhodnocení jimi dosažených I I I--I-------------------------------------------------------I I I I výsledků5) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program sociální prevence a prevence kriminality I 6 605 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program protidrogové politiky I 4 355 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 300 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 106 316 761 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 15 163 829 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 91 152 932 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 58 038 829 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 11 697 234 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 46 341 595 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 1 026 184 218 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. strana 32
Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 148 848 507 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu I 148 848 507 I I I osobních údajů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 47 121 037 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 16 021 153 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 449 405 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 28 693 662 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 8 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 8 246 800 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 14 200 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 33
Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 227 099 845 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 168 019 930 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 80 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 147 099 845 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 2 099 845 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 145 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového I 168 019 930 I I I vlastnictví I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 82 950 612 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 28 160 160 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 821 116 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 61 621 600 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 20 490 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 2 624 806 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 524 961 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 2 099 845 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 10 300 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 34
Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 16 154 350 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 928 609 440 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 16 154 350 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 13 094 350 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 3 060 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého I 928 609 440 I I I statistického úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje na volby a referenda I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů I 928 609 440 I I I Českého statistického úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 538 228 273 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 182 934 955 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 4 968 612 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 386 076 155 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 109 213 368 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 1 569 600 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 16 444 320 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 3 349 970 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 13 094 350 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 52 771 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 35
Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 580 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 2 827 606 698 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 470 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 110 000 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 110 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu I 2 827 606 698 I I zeměměřického a katastrálního I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 1 524 102 802 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 518 202 023 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 15 267 990 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 1 148 533 977 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 373 724 212 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 192 850 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 36
Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 2 600 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 136 701 530 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 50 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 2 550 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 2 550 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského I 136 701 530 I I I úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 82 733 257 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 28 129 307 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 826 422 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 49 175 604 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 33 466 572 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 11 655 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 37
Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 209 114 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 238 216 789 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 203 114 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 6 000 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 6 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického I 238 216 789 I I I regulačního úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 119 855 139 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 40 750 749 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 176 070 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 84 190 357 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 31 832 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 1 584 700 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 24 350 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 38
Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 5 500 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 237 335 429 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 4 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 1 500 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 1 500 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu I 237 335 429 I I I hospodářské soutěže I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 108 838 418 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 37 005 063 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 068 936 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 57 354 462 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 44 091 019 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 5 448 100 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 34 820 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 39
Ukazatele kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 163 145 865 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu I 81 530 222 I I I pro studium totalitních režimů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu I 81 615 643 I I I bezpečnostních složek I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 86 926 718 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 29 555 085 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 840 693 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 69 724 289 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 14 345 022 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 5 376 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 40
Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 179 921 001 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu I 179 921 001 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: platy soudců I 27 799 200 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního I 152 121 801 I I I soudu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 88 042 238 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 29 142 643 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 846 839 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 56 884 710 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 34 284 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 41
Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 4 522 355 819 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Infrastruktura výzkumu I 4 522 355 819 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Programy výzkumu I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 40 467 610 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 13 758 988 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 393 404 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 39 340 355 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 4 522 355 819 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 3) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 4 522 355 819 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 4) I 4 522 355 819 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 4) I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 3) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací 5) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 3 070 335 000 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. strana 42
Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 6 550 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 54 816 604 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 4 050 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 2 500 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 2 500 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro I 54 816 604 I I I rozhlasové a televizní vysílání celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 26 523 576 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 9018 016 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 159 124 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 10 896 158 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 5 016 144 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 750 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 43
Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 90 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 2 246 616 853 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 90 000 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 90 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Civilní připravenost na krizové stavy I 2 226 946 853 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zabezpečení potřeb ozbrojených sil I 19 670 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 128 210 295 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 43 279 507 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 268 922 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 94 669 981 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 32 222 325 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 2 226 946 853 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 81 985 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 44
Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 170 400 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 360 657 028 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 170 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 400 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 400 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro I 360 657 028 I I jadernou bezpečnost I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 109 891 323 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 37 364 966 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 098 381 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 78 025 939 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 31 661 792 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 0 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 3) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 4) I 0 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 4) I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 3) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací5) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 2 300 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 129 808 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. strana 45
Ukazatele kapitoly 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 42 814 275 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 267 631 978 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a I 42 814 275 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 38 057 133 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek I 4 757 142 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce I 262 031 978 I I I bezpečnostních sborů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Sociální dávky I 5 600 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 156 083 695 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 52 648 897 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 542 257 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 18 307 321 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve I 135 918 331 I I I služebním poměru I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 4 360 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 46
Ukazatele kapitoly 377 Technologická agentura České republiky
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 5 975 482 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 2 864 898 160 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 5 975 482 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 5 975 482 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR I 112 387 160 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dotace jiným subjektům I 2 752 511 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 35 532 288 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 12 080 977 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 297 778 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 29 777 778 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 2 864 898 160 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 3) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 2 858 922 678 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 4) I 106 411 678 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 4) I 2 752 511 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 3) I 5 975 482 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 2 752 511 000 I I I vývoje a inovací 5) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 7 029 978 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 1 054 496 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 5 975 482 I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. strana 47
Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 339 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 518 197 117 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 339 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 339 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího I 518 197 117 I I I kontrolního úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 257 799 632 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 87 651 875 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 2 371 853 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 237 185 360 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 68 160 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 48
Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 7 200 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 64 466 315 805 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Financování I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zvýšení stavu státních dluhopisů I 101 416 800 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Změna stavu na účtech státních finančních aktiv8) I -1 416 800 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 7 200 000 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 7 200 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Obsluha státního dluhu I 64 466 315 805 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 8) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu strana 49
Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 3 231 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 1 814 200 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 9) I 1 500 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 1 731 000 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 1 731 000 000 I I I přijaté transfery celkem 10) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Transfery do jiných kapitol I 1 150 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: transfery pro výdaje státu na sociální I 0 I I I politiku I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I transfery na výdaje vyvolané zánikem věcných I 130 000 000 I I I břemen na restituovaném majetku I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní transfery do jiných kapitol I 1 020 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na financování nakládání s radioaktivními I 319 200 000 I I I odpady I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní výdaje I 345 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 9) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet 10) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - včetně ostatních příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy pro důchodovou reformu strana 50
Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 590 551 180 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 142 121 363 139 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 1) I 571 301 600 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 19 249 580 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 19 249 580 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Vládní rozpočtová rezerva I 3 839 628 862 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Rezerva na řešení krizových situací, jejich I 140 000 000 I I I předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. I I I I 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. I 60 000 000 I I I 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Stavební spoření I 5 200 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; I 6 922 174 000 I I I investiční pobídky I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné I 9 164 880 000 I I I organizace I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů I 1 040 870 000 I I I (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v I 7 434 739 068 I I I úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního I I I I města Prahy) - viz příloha č. 6 I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního I 814 349 000 I I I města Prahy - viz příloha č. 7 I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Další prostředky pro územní samosprávné celky I 325 595 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně I 62 181 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní výdaje I 4 137 689 209 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Odvody do rozpočtu Evropské unie I 39 000 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 705 000 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na I 1 155 438 000 I I I následnou obnovu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně I 0 I I I zařadit do ostatních specifických ukazatelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 0 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve I 0 I I I služebním poměru I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy státních úředníků I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 0 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 705 000 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 
Příloha 5
FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ
I------------------------------I---------------------------I-----------------I
I       KRAJ      I Příspěvek na výkon státní I    Úhrn   I
I               I    správy celkem   I         I
I------------------------------I---------------------------I-----------------I
I Středočeský         I        113 744 000 I   113 744 000 I
I Jihočeský          I        78     053 000 I   78 053 000 I
I Plzeňský           I        70 579 000 I   70 579 000 I
I Karlovarský         I        50 563 000 I   50 563 000 I
I Ústecký           I        87 514 000 I   87 514 000 I
I Liberecký          I        61 072 000 I   61 072 000 I
I Královéhradecký       I        72 488 000 I   72 488 000 I
I Pardubický          I        66 160 000 I   66 160 000 I
I Kraj Vysočina        I        66 160 000 I   66 160 000 I
I Jihomoravský         I        112 692 000 I   112 692 000 I
I Olomoucký          I        73 854 000 I   73 854 000 I
I Zlínský           I        73 739 000 I   73 739 000 I
I Moravskoslezský       I        114 252 000 I   114 252 000 I
I------------------------------I---------------------------I-----------------I
I Úhrn             I       1 040 870 000 I  1 040 870 000 I
I------------------------------I---------------------------I-----------------I
 
Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy:
V porovnání s rokem 2014 nedochází ke změně výše příspěvku (příspěvek pro rok 2015 nebyl valorizován).
 
Příloha 6
FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH
(s výjimkou hlavního města Prahy)
I-----------------I----------------------------------------I-----------------I
I         I  Účelové dotace na běžné výdaje a  I         I
I         I        příspěvky        I         I
I         I-------------------I--------------------I         I
I    KRAJ   I dotace na vybraná I příspěvek na výkon I    Úhrn   I
I         I  zdravotnická  I  státní správy  I         I
I         I   zařízení   I          I         I
I         I     *)    I     **)    I         I
I-----------------I-------------------I--------------------I-----------------I
I Středočeský   I          I   1 070 827 200 I  1 070 827 200 I
I Jihočeský    I          I    511 331 000 I   511 331 000 I
I Plzeňský    I     9 213 732 I    483 595 600 I   492 809 332 I
I Karlovarský   I          I    233 143 500 I   233 143 500 I
I Ústecký     I          I    599 350 500 I   599 350 500 I
I Liberecký    I     2 047 496 I    328 811 800 I   330 859 296 I
I Královéhradecký I          I    439 168 500 I   439 168 500 I
I Pardubický   I          I    418 376 600 I   418 376 600 I
I Kraj Vysočina  I          I    430 100 300 I   430 100 300 I
I Jihomoravský  I     5 584 080 I   1 013 406 500 I  1 018 990 580 I
I Olomoucký    I          I    475 752 500 I   475 752 500 I
I Zlínský     I          I    461 535 800 I   461 535 800 I
I Moravskoslezský I     6 514 760 I    945 979 200 I   952 493 960 I
I-----------------I-------------------I--------------------I-----------------I
I Úhrn      I    23 360 068 I   7 411 379 000 I  7 434 739 068 I
I-----------------I-------------------I--------------------I-----------------I 
*) účelové dotace podléhající finančnímu vypořádání za rok 2015
**) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze
 
Příloha 7
FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
I--------------------------------------------------------I-------------------I
I Příspěvek na výkon státní správy *)          I    814 349 000 I
I--------------------------------------------------------I-------------------I
I Úhrn                          I    814 349 000 I
I--------------------------------------------------------I-------------------I 
*) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze
 
Příloha 8
Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze
1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím1)
A) Obce (s výjimkou obcí s rozšířenou působností)
Výše příspěvku (P) se stanoví jako součet částek vypočítaných podle rozsahu působnosti na základě níže uvedeného vzorce2)3).
Vzorec:
       B 
P = -------------------- = x SO
   A + odmocnina SO

Výše příspěvku4) je závislá:
- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,
- na velikosti správního obvodu (SO)5) vyjádřené počtem obyvatel.
Hodnoty koeficientů "A" a "B" jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti (např. u obce, která je matričním úřadem, se sčítají dvě částky vypočítané na základě dosazení koeficientů "A" a "B" uvedených v tabulce v řádcích 1 a 2 do výše uvedeného vzorce).
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I
I Ř. I Rozsah působnosti           I    A    I    B    I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I
I 1 I Základní působnost          I  37,19298422 I  6849363,486 I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I
I 2 I Působnost matričního úřadu      I  156,5452076 I  15415649,93 I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I
I 3 I Působnost stavebního úřadu      I  79,64388323 I  13651966,35 I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I
I 4 I Působnost pověřeného obecního úřadu  I  294,0344543 I  30603755,44 I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I
1) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2) do vzorce se dosazuje počet obyvatel správního obvodu vyjádřený v tisících; u základní působnosti, kde správní obvod je menší než 300 obyvatel, je pro účely výpočtu příspěvku podle vzorce stanoven správní obvod na 300 obyvatel
3) příspěvky se podle rozsahu působnosti obce sčítají
4) pro rok 2015 nebyl objem příspěvku valorizován; zohledněna byla meziroční změna počtu obyvatel
5) velikost správních obvodů je propočtena na počty obyvatel obcí podle bilance obyvatel České republiky k 1. 1. 2014 vydané ČSÚ, podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.
B) Obce s rozšířenou působností
Výše příspěvku se stanoví jako součet částek vypočtených podle vzorce 1 a vzorce 2.3)6)7) U některých obcí se navíc přičte částka uvedená v části C).
Vzorec 1:

        B
P1 = -------------------------- x SO                             
     A + odmocnina SO

Vzorec 2:

        SC
P2 = C x (1 - ------ ) x SO
        SO
   
   
Výše příspěvku8) je závislá:
- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,
- na velikosti správního obvodu (SO) 5) vyjádřené počtem obyvatel,
- na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra (SC) 5) je vyjádřená počtem obyvatel obce.
Hodnoty koeficientů "A", "B" a "C" jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti a činí:
I----------------------------------I-------------I-------------I-------------I
I Rozsah působnosti        I   A   I   B   I   C   I
I----------------------------------I-------------I-------------I-------------I
I Základní působnost        I 51,61623651 I 1049236,45 I      0 I
I----------------------------------I-------------I-------------I-------------I
I Působnost matričního úřadu    I 188,1550315 I 6129265,023 I 5139,847748 I
I----------------------------------I-------------I-------------I-------------I
I Působnost stavebního úřadu    I 52,36425042 I 4782091,854 I 9503,536255 I
I----------------------------------I-------------I-------------I-------------I
I Působnost pověřeného obecního  I 62,83943527 I 8737025,68 I 12115,63996 I
I úřadu              I       I       I       I
I----------------------------------I-------------I-------------I-------------I
I Působnost obce s rozšířenou   I 3,256188813 I 3857031,565 I 29827,05584 I
I působností            I       I       I       I
I----------------------------------I-------------I-------------I-------------I
6) do vzorce 1 a vzorce 2 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu (správního centra) vyjádřený v tisících; v případě, že správní obvod obce s rozšířenou působností je menší než 15 tis. obyvatel, je pro účely výpočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 15 tis. obyvatel
7) výpočet podle vzorce 1 a vzorce 2 se nepoužije pro stanovení výše příspěvku u hlavního města Prahy
8) pro rok 2015 nebyl objem příspěvku valorizován; zohledněna byla meziroční změna počtu obyvatel
C) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením
I-------------------------------------------I--------------------------------I
I          Obec          I    Výše příspěvku v Kč   I
I-------------------------------------------I--------------------------------I
I Brandýs nad Labem-Stará Boleslav9)    I           7 633 994 I
I-------------------------------------------I--------------------------------I
I Černošice9)                I           7 633 994 I
I-------------------------------------------I--------------------------------I
I Nýřany9)                 I           7 633 994 I
I-------------------------------------------I--------------------------------I
I Šlapanice9)                I           7 633 994 I
I-------------------------------------------I--------------------------------I
I Brno10)11)                I          176 938 463 I
I-------------------------------------------I--------------------------------I
I Ostrava10)                I          127 504 157 I
I-------------------------------------------I--------------------------------I
I Plzeň10)                 I           25 629 505 I
I-------------------------------------------I--------------------------------I
 
9) § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí spověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
10) obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech
11) § 3 odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů; z důvodu dopadů účinnosti zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR, dojde pro rok 2015 k nárůstu příspěvku u Brna o 499 200 Kč
Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.
2. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze12)
A) Výkon působnosti dle § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Východiskem pro objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2015 je výsledná částka příspěvku pro rok 2014.
B) Výkon působnosti dle § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Výše příspěvku se stanoví na základě pevné sazby na každých 100 obyvatel trvale bydlících v území, v němž hlavní město Praha vykonává státní správu. Příspěvek je tedy násobkem pevné sazby a jedné setiny celkového počtu obyvatel v území. Sazba pro rok 2015 je stanovena, stejně jako v roce 2014, ve výši 61 063 Kč. Meziroční pokles příspěvku oproti roku 2014 je výsledkem poklesu počtu obyvatel hl. m. Prahy.
Celková výše příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Praha je dána součtem částek získaných postupem stanoveným v části 2.A) a 2.B). Takto zjištěná hodnota zaokrouhlená na celé tisícikoruny podle matematických zásad představuje příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu pro rok 2015.
12) § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
3. Postup pro přerozdělení výše příspěvku na výkon státní správy v průběhu kalendářního roku
Pokud krajský úřad rozhodne o převodu výkonu přenesené působnosti v průběhu kalendářního roku, náleží příslušná část příspěvku na výkon státní správy dosavadního vykonavatele obci, která povinnost výkonu přenesené působnosti přebírá, a to vždy v poměrné části příspěvku od začátku čtvrtletí následujícího po rozhodnutí krajského úřadu.

Související dokumenty