438/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
438/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. června 2004,
kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 117/2006 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
Čl.I
Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 592/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 69/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb. a zákona č. 455/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odstavec 7 včetně poznámek pod čarou č. 3a) a 3b) zní:
"(7) Výnos z pokut, přirážek k pojistnému a penále ukládaných podle zvláštních právních předpisů upravujících veřejné zdravotní pojištění3a) a přijatých Pojišťovnou v průběhu kalendářního roku může Pojišťovna přidělit do fondu prevence; tyto příděly do fondu prevence lze v průběhu kalendářního roku provádět zálohově tak, aby jejich celková výše za kalendářní rok nepřekročila 0,3 % celkového objemu příjmů pojistného po přerozdělení provedeném podle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.3b)
3a) Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3b) Zákon č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
2. V § 7 odst. 1 písmeno a) zní:
"a) základní fond; zdrojem základního fondu jsou platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a další příjmy v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Základní fond zdravotního pojištění slouží k úhradě zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, k přídělům do provozního fondu ke krytí nákladů na činnost Pojišťovny, k přídělům dalším fondům a k dalším platbám v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem,".
3. V § 7 odst. 1 písm. b) větě první se slova "rezervní fond. Minimální výše rezervního fondu činí 3 %" nahrazují slovy "rezervní fond; výše rezervního fondu činí 1,5 %".
4. V § 7 odst. 1 písmena e) a f) znějí:
"e) fond majetku,
f) fond reprodukce majetku.".
5. V § 7 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 9) zní:
"b) fond prevence; z fondu prevence lze hradit zdravotní péči nad rámec zdravotní péče, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění podle zvláštního právního předpisu,9) s prokazatelným preventivním, diagnostickým nebo léčebným efektem, je-li poskytována pojištěncům v souvislosti s jejich existujícím nebo hrozícím onemocněním. Prostředky fondu prevence lze využít také k realizaci preventivních zdravotnických programů sloužících k odhalování závažných onemocnění, na podporu rehabilitačně rekondičních aktivit vedoucích k prokazatelnému zlepšení zdravotního stavu účastníků a dále na podporu projektů podporujících zvýšení kvality zdravotní péče, zdravý způsob života a zdraví pojištěnců. Zdrojem fondu jsou finanční prostředky z podílu na výsledku hospodaření po zdanění stanoveného statutárními orgány Pojišťovny z činností, které nad rámec provádění veřejného zdravotního pojištění Pojišťovna provádí v souladu se zákony a statutem Pojišťovny, a finanční prostředky podle § 6 odst. 7.
9) § 13 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
6. V § 7 odst. 4 větě první se slova "hmotného a nehmotného investičního majetku10)" nahrazují slovy "hmotného a nehmotného majetku".
Poznámka pod čarou č. 10) se zrušuje.
7. V § 7 odstavec 5 zní:
"(5) Finanční prostředky Pojišťovny musí být uloženy v bance požívající výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství.".
Poznámka pod čarou č. 4) se zrušuje.
8. V § 8 odst. 1 se slova "opatřením publikovaným ve Sbírce zákonů" nahrazují slovy "prováděcím právním předpisem".
9. § 12 zní:
 
"§ 12
(1) Organizační strukturu Pojišťovny tvoří Ústředí, krajské pobočky (zpravidla jedna krajská pobočka pro vyšší územní samosprávný celek) a další územní pracoviště. Krajské pobočky a územní pracoviště jsou organizačními složkami Pojišťovny, které jednají a vykonávají činnost jménem Pojišťovny.
(2) Organizaci Ústředí, jakož i označení, organizaci, umístění, územní působnost a úkoly krajských poboček a územních pracovišť upraví organizační řád Pojišťovny.".
10. § 13 včetně nadpisu zní:
 
"§ 13
Ústředí
(1) Ústředí řídí činnost organizačních složek Pojišťovny.
(2) Ústředí provádí rozhodnutí Správní rady, rozhoduje o činnosti Pojišťovny, zabezpečuje součinnost se státními orgány, dalšími orgány veřejné správy, právnickými a fyzickými osobami a další činnost související s prováděním veřejného zdravotního pojištění.".
11. § 14 včetně nadpisu zní:
 
"§ 14
Ředitelé
(1) Statutárním orgánem Pojišťovny je ředitel Pojišťovny, kterého na návrh Správní rady Pojišťovny volí a na návrh Správní rady Pojišťovny odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu.
(2) V čele krajské pobočky stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává ředitel Pojišťovny.".
12. § 15 a 16 se včetně nadpisů zrušují.
13. Nadpis části čtvrté zní: "Orgány Pojišťovny".
14. § 17 zní:
 
"§ 17
(1) Orgány Pojišťovny jsou Správní rada a Dozorčí rada.
(2) Prostřednictvím orgánů Pojišťovny je zajišťována účast pojištěnců Pojišťovny, zaměstnavatelů pojištěnců a státu na řízení Pojišťovny.".
15. V § 18 odst. 1, 2 a 4 se slova "nebo orgánu Okresní pojišťovny" zrušují.
16. V § 18 odst. 2 se slova "nebo Okresní pojišťovně" zrušují.
17. V § 18 odstavec 3 zní:
"(3) Člen Správní rady nemůže být současně členem Dozorčí rady a naopak. Člen Správní rady nemůže být členem Dozorčí rady ani ve čtyřletém funkčním období, následujícím po skončení jeho členství ve Správní radě; to platí i pro člena Dozorčí rady v případě jeho členství ve Správní radě.".
18. V § 18 odstavce 5 a 6 znějí:
"(5) Člen orgánu Pojišťovny může vykonávat opětovně tutéž funkci nejvýše ve 2 po sobě následujících funkčních obdobích.
(6) Člen orgánu Pojišťovny nevykonává svou funkci v pracovněprávním vztahu k Pojišťovně. Člen orgánu Pojišťovny má nárok na náhradu výdajů spojených s výkonem funkce a za výkon funkce mu lze poskytnout odměnu ve výši stanovené ve zdravotně pojistném plánu.".
19. V § 18 odst. 7 se slova "a orgánů Okresní pojišťovny" zrušují.
20. § 19 se včetně nadpisu zrušuje.
21. V nadpisu § 20 se slova "Ústřední pojišťovny" zrušují.
22. V § 20 odstavec 1 zní:
"(1) Správní rada rozhoduje o
a) schválení organizačního řádu Pojišťovny,
b) schválení zdravotně pojistného plánu, účetní závěrky a výroční zprávy,
c) schválení objemu úhrad zdravotnickým zařízením,
d) změně hodnoty bodu,
e) schválení zásad smluvní politiky,
f) žádosti Pojišťovny o úvěr,
g) nákupu nemovitostí,
h) nákupu hmotného investičního majetku v pořizovací ceně vyšší než 1 000 000 Kč,
i) převzetí ručitelského závazku,
j) použití prostředků rezervního fondu,
k) dalších důležitých věcech, které souvisí s činností Pojišťovny a které si k rozhodování vyhradí.".
23. V § 20 odst. 2 se za slovo "pojištěnců" vkládá slovo "Pojišťovny".
24. V § 20 se na konci odstavce 2 doplňují tyto věty: "Vznesou-li všichni přítomní zástupci státu, všichni přítomní zástupci pojištěnců nebo všichni přítomní zástupci zaměstnavatelů pojištěnců při jednání Správní rady námitku, že navržené rozhodnutí Správní rady může ohrozit finanční rovnováhu systému veřejného zdravotního pojištění nebo vyrovnané hospodaření Pojišťovny, Správní rada rozhodnutí nepřijme a stanoví lhůtu, která nesmí být delší než 3 měsíce, pro předložení doplňujících dokladů, které tuto námitku potvrdí nebo vyvrátí. Nejpozději do 30 dnů od uplynutí lhůty stanovené pro předložení doplňujících dokladů Správní rada projedná navržené rozhodnutí znovu; k přijetí takového rozhodnutí je třeba souhlasu alespoň dvou třetin všech členů Správní rady. Projednávání námitek nesmí ohrozit plnění zákonných závazků Pojišťovny.".
25. V § 20 odst. 6 se za slovo "pojištěnců" vkládá slovo "Pojišťovny" a za slovo "volí" vkládají slova "z řad veřejnosti a odvolává".
26. V § 20 odstavec 7 zní:
"(7) Zástupce zaměstnavatelů pojištěnců do Správní rady jmenují a odvolávají organizace zaměstnavatelů.".
27. V nadpisu § 21 se slovo "Pojišťovny" zrušuje.
28. V § 21 odst. 1 větě první se slovo "Pojišťovny" zrušuje a ve větě druhé se slova "orgánů Pojišťovny" nahrazují slovy "Správní rady".
29. V § 21 odstavce 2 a 3 znějí:
"(2) Dozorčí rada projednává návrh zdravotně pojistného plánu, účetní závěrku a návrh výroční zprávy a své stanovisko předkládá společnému jednání Správní rady a Dozorčí rady.
(3) Dozorčí radu tvoří
a) 3 zástupci státu, z nichž po jednom jmenuje a odvolává Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví,
b) 3 zástupci pojištěnců Pojišťovny volení a odvolávaní Poslaneckou sněmovnou Parlamentu,
c) 3 zástupci zaměstnavatelů pojištěnců jmenovaní a odvolávaní organizací zaměstnavatelů,
d) po jednom zástupci pojištěnců Pojišťovny pro každou krajskou pobočku voleném a odvolávaném krajským zastupitelstvem a
e) po jednom zástupci zaměstnavatelů pojištěnců pro každou krajskou pobočku voleném a odvolávaném organizací zaměstnavatelů.".
30. V § 21 se odstavce 4 až 6 zrušují.
31. § 22 včetně nadpisu zní:
 
"§ 22
Společné zasedání Správní rady a Dozorčí rady
(1) Společné zasedání Správní rady a Dozorčí rady se svolává za účelem projednání návrhu zdravotně pojistného plánu, účetní závěrky a návrhu výroční zprávy Pojišťovny. Společné zasedání se skládá ze všech členů Správní rady, členů Dozorčí rady a ředitele Pojišťovny.
(2) Společné zasedání Správní rady a Dozorčí rady svolává ředitel Pojišťovny v dostatečné lhůtě před předložením zdravotně pojistného plánu, účetní závěrky a návrhu výroční zprávy orgánům Pojišťovny.".
32. § 23 se včetně nadpisu zrušuje.
33. V § 24 odstavec 1 zní:
"(1) Pojišťovna spravuje, aktualizuje a rozvíjí informační systém Pojišťovny.".
34. V § 24a odst. 1 větě první se slova "nebo Okresní pojišťovny" zrušují a ve větě druhé se slova "nebo Okresní pojišťovně" zrušují.
35. V § 24c se slova "okresní pojišťovna" nahrazují slovy "krajská pobočka nebo příslušné územní pracoviště" a slova "je povinna" se nahrazují slovy "jsou povinny".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Dozorčí rada musí být doplněna o zástupce pojištěnců a zaměstnavatelů pojištěnců pro jednotlivé krajské pobočky do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona; po dobu 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona plní funkci Dozorčí rady pouze členové Dozorčí rady Pojišťovny zvolení a jmenovaní podle dosavadních předpisů.
2. Pojišťovna je povinna uvést svůj organizační řád do souladu se zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění tohoto zákona, do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Finanční prostředky rezervního fondu přesahující ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona výši rezervního fondu stanovenou zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění tohoto zákona, je Pojišťovna povinna převést do základního fondu do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
Čl.III
Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 49/2002 Sb. a zákona č. 420/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 1 větě první se číslo "30" nahrazuje číslem "60".
2. V § 7 odst. 1 větě třetí se slova "opatřením publikovaným ve Sbírce zákonů" nahrazují slovy "prováděcím právním předpisem".
3. V § 10 odstavec 1 zní:
"(1) Orgány zaměstnanecké pojišťovny jsou Správní rada a Dozorčí rada. Správní rada zaměstnanecké pojišťovny rozhoduje o
a) schválení zdravotně pojistného plánu, účetní závěrky a výroční zprávy,
b) schválení objemu úhrad zdravotnickým zařízením,
c) změně hodnoty bodu,
d) schválení zásad smluvní politiky,
e) žádosti zaměstnanecké pojišťovny o úvěr,
f) nákupu nemovitostí,
g) nákupu hmotného investičního majetku v pořizovací ceně vyšší než 1 000 000 Kč,
h) převzetí ručitelského závazku,
i) použití prostředků rezervního fondu,
j) dalších důležitých věcech, které souvisí s činností zaměstnanecké pojišťovny a které si k rozhodování vyhradí.".
4. V § 10 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Pojištěnci, zaměstnavatelé pojištěnců a stát jsou zastoupeni v orgánech zaměstnanecké pojišťovny každý jednou třetinou. Vznesou-li všichni přítomní zástupci státu, všichni přítomní zástupci pojištěnců nebo všichni přítomní zástupci zaměstnavatelů pojištěnců při jednání Správní rady námitku, že navržené rozhodnutí Správní rady může ohrozit finanční rovnováhu systému veřejného zdravotního pojištění nebo vyrovnané hospodaření zaměstnanecké pojišťovny, Správní rada rozhodnutí nepřijme a stanoví lhůtu, která nesmí být delší než 3 měsíce, pro předložení doplňujících dokladů, které tuto námitku potvrdí nebo vyvrátí. Nejpozději do 30 dnů od uplynutí lhůty stanovené pro předložení doplňujících dokladů Správní rada projedná navržené rozhodnutí znovu; k přijetí takového rozhodnutí je třeba souhlasu alespoň dvou třetin všech členů Správní rady. Projednávání námitek nesmí ohrozit plnění zákonných závazků zaměstnanecké zdravotní pojišťovny.".
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
5. V § 15 odstavce 2 a 3 znějí:
"(2) Zaměstnanecká pojišťovna je povinna v návaznosti na termíny stanovené Ministerstvem financí pro předkládání návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu předložit tomuto ministerstvu prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví návrh zdravotně pojistného plánu na následující kalendářní rok, účetní závěrku a výroční zprávu za minulý kalendářní rok a zprávu auditora.12)
(3) Návrh zdravotně pojistného plánu, účetní závěrku a výroční zprávu za minulý rok podle odstavce 2 schvaluje po vyjádření vlády Poslanecká sněmovna Parlamentu v návaznosti na termíny projednávání návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu. Schválenou výroční zprávu zaměstnanecká pojišťovna vhodným způsobem zveřejní.".
6. V § 15 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Nebude-li zdravotně pojistný plán zaměstnanecké pojišťovny schválen před 1. lednem příslušného kalendářního roku, řídí se činnost zaměstnanecké pojišťovny do schválení zdravotně pojistného plánu provizoriem stanoveným Ministerstvem financí. Základem pro stanovení provizoria je návrh zdravotně pojistného plánu na příslušný kalendářní rok.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
7. V § 16 odst. 4 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 17) zní:
"b) fond prevence. Z fondu prevence lze hradit zdravotní péči nad rámec zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění podle zvláštního právního předpisu,17) u níž je prokazatelný preventivní, diagnostický nebo léčebný efekt a která je poskytována pojištěncům v souvislosti s jejich existujícím nebo hrozícím onemocněním. Prostředky fondu prevence lze využít k realizaci preventivních zdravotnických programů sloužících k odhalování závažných onemocnění, na podporu rehabilitačně rekondičních aktivit vedoucích k prokazatelnému zlepšení zdravotního stavu účastníků a dále na podporu projektů podporujících zvýšení kvality zdravotní péče, zdravý způsob života a zdraví pojištěnců. Zdrojem fondu jsou finanční prostředky z podílu kladného hospodářského výsledku po zdanění stanoveného statutárním orgánem zaměstnanecké pojišťovny z činností, které nad rámec provádění veřejného zdravotního pojištění zaměstnanecká pojišťovna provádí v souladu se zákony a statutem zaměstnanecké pojišťovny, a příjmy podle § 19 odst. 1,
17) § 13 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
8. V § 17 odstavec 1 zní:
"(1) Základní fond zdravotního pojištění slouží k úhradě zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, k přídělům do provozního fondu ke krytí nákladů na činnost zaměstnanecké pojišťovny, k přídělům dalším fondům a k dalším platbám v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Zdrojem základního fondu jsou platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a další příjmy v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.".
9. V § 18 odst. 1 větě první se slova "Minimální výše" nahrazují slovem "Výše" a slova "3 %" se nahrazují slovy "1,5 %".
10. V § 19 odstavec 1 zní:
"(1) Finanční prostředky vytvářené využíváním základního fondu zaměstnanecké pojišťovny a příjmy plynoucí z pokut, přirážek k pojistnému a penále účtovaných touto pojišťovnou v oblasti veřejného zdravotního pojištění může zaměstnanecká pojišťovna použít jako zdroj fondu prevence až v případě, kdy má naplněný rezervní fond a hospodaří vyrovnaně.".
11. V § 19 odstavec 2 zní:
"(2) Finanční prostředky zaměstnanecké pojišťovny musí být uloženy v bance požívající výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství.".
Čl.IV
Přechodné ustanovení
Finanční prostředky rezervního fondu podle § 18 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb., které přesahují ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona výši rezervního fondu stanovenou tímto zákonem, převede zaměstnanecká pojišťovna do základního fondu do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Čl.V
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 5 písm. b) se slova "nebo 8" zrušují.
2. V § 3 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 až 14 se označují jako odstavce 7 až 13.
3. V § 3 odst. 7 se doplňuje písmeno e), které zní:
"e) za kterou je plátcem pojistného stát (§ 3c),".
4. V § 3 odst. 8 písm. c) se slova "v odstavci 8" nahrazují slovy "v odstavci 7".
5. V § 3 odst. 10 se slova "odstavce 1 až 9" nahrazují slovy "odstavce 1 až 8".
6. V § 3a se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.
7. V § 3a odst. 3 v uvozovací části věty se slovo "dále" zrušuje a v písmeni a) se slova "§ 3 odst. 8" nahrazují slovy "§ 3 odst. 7".
8. V § 3a odst. 3 se doplňuje písmeno c), které zní:
"c) za kterou je plátcem pojistného stát (§ 3c),".
9. V § 3a odst. 4 písm. c) se slova "nebo 4" zrušují.
10. V § 13 se věta druhá zrušuje.
11. V § 20 odst. 1 větě druhé se slova "násobeného koeficientem věkové struktury pojištěnců" nahrazují slovy " , jejich věkové struktury, pohlaví a nákladových indexů věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění".
12. V § 20 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
"(2) K přerozdělení pojistného se použijí nákladové indexy 18 věkových skupin pojištěnců pro každé pohlaví v rozmezí od narození do 5 let, od 5 do 10 let a dále vždy po 5 letech až po věkové skupiny od 80 do 85 let a skupiny od 85 let. Tabulka věkových skupin a jejich vymezení tvoří přílohu tohoto zákona.
(3) Nákladové indexy se stanoví jako podíl průměrných nákladů na pojištěnce v dané skupině podle věku a pohlaví a průměrných nákladů na standardizovaného pojištěnce. Průměrné náklady na pojištěnce v dané skupině podle věku a pohlaví stanoví správce účtu jako průměr nákladů všech zdravotních pojišťoven na všechny pojištěnce v dané skupině podle věku a pohlaví. Průměrné náklady na standardizovaného pojištěnce stanoví správce účtu jako průměr nákladů všech zdravotních pojišťoven na ženy ve věku 15 - 20 let. Ke stanovení nákladových indexů podle věty první a průměrných nákladů podle věty druhé a věty třetí se použijí údaje z posledního účetně uzavřeného kalendářního roku. K tomu jsou všechny zdravotní pojišťovny povinny v termínu stanoveném pro předkládání výročních zpráv zdravotních pojišťoven sdělit správci účtu počty pojištěnců v jednotlivých věkových kategoriích podle pohlaví a celkové náklady na pojištěnce v těchto kategoriích.".
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6.
13. V § 20 odstavec 6 zní:
"(6) Pravidla hospodaření se zvláštním účtem včetně dodatečných korekcí, podrobnosti pro uplatnění nároku podle § 21a, metodiku výpočtu průměrných nákladů podle odstavce 3, nákladových indexů věkových skupin včetně oceňování a přiřazování nákladů do těchto skupin a průměrných nákladů na jednoho pojištěnce podle § 21a odst. 2, jednací řád dozorčího orgánu a nákladové indexy pro příslušný kalendářní rok vydá Ministerstvo zdravotnictví po dohodě s Ministerstvem financí vyhláškou.".
14. V § 21 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 37) zní:
"(1) Příslušné zdravotní pojišťovny sdělí do osmého dne kalendářního měsíce správci účtu počty svých pojištěnců v jednotlivých skupinách podle věku a pohlaví pojištěných k prvnímu dni tohoto měsíce u těchto pojišťoven, počty svých pojištěnců v členění podle zvláštního právního předpisu,37) za které je od prvního dne tohoto měsíce plátcem pojistného stát, a počty těchto pojištěnců, platné k prvnímu dni měsíce předcházejícího o 3 měsíce příslušné přerozdělení. Příslušné zdravotní pojišťovny dále sdělí do 22. dne každého měsíce správci účtu výši pojistného vybraného v období od 18. dne předcházejícího měsíce do 17. dne příslušného měsíce.
37) Zákon č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
15. V § 21 odst. 2 se slova "součet podílů připadajících na každého jejího pojištěnce, za kterého je plátcem stát, přičemž na takového pojištěnce ve věku do 60 let připadá jeden podíl a od 60 let tři podíly" nahrazují slovy "podíl na standardizovaného pojištěnce podle odstavce 3 vynásobený počtem standardizovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny. Počet standardizovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny se stanoví jako součet počtu pojištěnců v každé skupině podle věku a pohlaví vynásobeného příslušným nákladovým indexem této skupiny".
16. V § 21 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 40) zní:
"(3) Podíl na standardizovaného pojištěnce se stanoví tak, že se součet pojistného vybraného všemi zdravotními pojišťovnami, celkové platby státu za pojištěnce, za něž je plátcem, penále, pokut a jiných plnění, která jsou na základě tohoto zákona nebo na základě zvláštních právních předpisů40) příjmem zvláštního účtu, a úroků vzniklých na zvláštním účtu, snížený o poplatky za účetní operace a za vedení zvláštního účtu, vydělí celkovým počtem standardizovaných pojištěnců všech zdravotních pojišťoven.
40) Například § 45 zákona č. 48/1997 Sb., § 6a odst. 5 a § 23a odst. 3 zákona č. 280/1992 Sb., čl. IV zákona č. 60/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.".
17. V § 21 odst. 4 se věta první nahrazuje větou, která zní: "Přesahuje-li pojistné vybrané příslušnou zdravotní pojišťovnou celkovou částku připadající na ni podle odstavce 2, odvede tato pojišťovna přebývající finanční prostředky na zvláštní účet, a to do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jí byla správcem účtu oznámena příslušná celková částka.".
18. V § 21 odst. 5 se věta první nahrazuje větou, která zní: "Nedosahuje-li pojistné vybrané příslušnou zdravotní pojišťovnou celkovou částku připadající na ni podle odstavce 2, správce účtu poukáže příslušné zdravotní pojišťovně chybějící finanční prostředky, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy jí byla správcem účtu oznámena příslušná celková částka.".
19. V § 21 odst. 5 se na konci doplňuje věta, která zní: "Podle věty druhé se nepostupuje, pokud důvodem nesplnění povinností správcem účtu je nesplnění povinnosti podle odstavce 4 některou zdravotní pojišťovnou.".
20. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně poznámek pod čarou č. 40a) a 40b) zní:
 
"§ 21a
(1) Zvláštní účet podle § 20 slouží dále k přerozdělování pojistného a dalších příjmů zvláštního účtu podle výskytu pojištěnců, za něž byla příslušnými zdravotními pojišťovnami uhrazena zvlášť nákladná zdravotní péče (dále jen "nákladná péče").
(2) Nákladnou péčí se rozumí zdravotní péče hrazená veřejným zdravotním pojištěním poskytnutá na území České republiky pojištěncům podle zvláštního právního předpisu,40a) u níž výše úhrady příslušnou zdravotní pojišťovnou za jednoho pojištěnce překročila v období jednoho kalendářního roku částku odpovídající třicetinásobku průměrných nákladů na jednoho pojištěnce v systému veřejného zdravotního pojištění za poslední účetně uzavřený kalendářní rok (dále jen "nákladný pojištěnec").
(3) Příslušná zdravotní pojišťovna má nárok na úhradu 80 % částky, o kterou nákladná péče překročí částku podle odstavce 2, pokud správci účtu vyúčtuje a řádně doloží případy nákladné péče.
(4) Úhrada nákladné péče se provádí formou měsíčních zálohových plateb a ročního vyúčtování po skončení příslušného kalendářního roku.
(5) Celkový objem finančních prostředků na měsíční zálohové platby zdravotním pojišťovnám je stanoven procentním podílem z finančních prostředků, které jsou v daném měsíci předmětem přerozdělení. Tento podíl odpovídá podílu finančních prostředků uhrazených ze zvláštního účtu v posledním účetně uzavřeném kalendářním roce za nákladnou péči z finančních prostředků, které byly v tomto roce předmětem přerozdělení.
(6) Výše zálohových plateb jednotlivým zdravotním pojišťovnám je dána procentním podílem z celkového objemu finančních prostředků na měsíční zálohové platby odpovídajícím jejich podílu na úhradě nákladné péče v posledním účetně uzavřeném kalendářním roce.
(7) Správce účtu oznámí příslušné zdravotní pojišťovně do 28. dne kalendářního měsíce výši zálohy na ni připadající. Je-li příslušná zdravotní pojišťovna povinna podle § 21 odst. 4 odvést přebývající finanční prostředky na zvláštní účet a zároveň má nárok na zálohovou platbu na úhradu nákladné péče, provede správce účtu vzájemné započtení těchto pohledávek a výslednou částku sdělí příslušné zdravotní pojišťovně do 28. dne kalendářního měsíce.
(8) Přesahuje-li pojistné vybrané příslušnou zdravotní pojišťovnou celkovou částku, na kterou má nárok z obou přerozdělení, odvede tato pojišťovna přebývající finanční prostředky na zvláštní účet do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jí byla správcem účtu výsledná částka oznámena.
(9) Nedosahuje-li pojistné vybrané příslušnou zdravotní pojišťovnou celkovou částku, na kterou má nárok z obou přerozdělení, poukáže správce účtu této pojišťovně chybějící finanční prostředky do 10 pracovních dnů ode dne, kdy jí byla správcem účtu výsledná částka oznámena.
(10) Příslušné zdravotní pojišťovny vyúčtují správci účtu do 3 měsíců po účetním uzavření kalendářního roku všechny své nákladné pojištěnce za tento rok, celkovou úhradu za jednotlivé pojištěnce a nárokovanou částku podle odstavce 3.
(11) Na kontrole oprávněnosti a správnosti vyúčtování nákladné péče se podílejí všechny zdravotní pojišťovny. Správce účtu provádí kontrolu prostřednictvím společné kontrolní skupiny složené z revizních lékařů všech zdravotních pojišťoven. Pro účely tohoto zákona jsou revizní lékaři delegovaní jednotlivými zdravotními pojišťovnami do kontrolní skupiny oprávněni kontrolovat vyúčtování nákladné péče předložené kteroukoli zdravotní pojišťovnou. Správce účtu je oprávněn vyžadovat od zdravotních pojišťoven další doklady potřebné k ověření správnosti sdělených údajů. V případech, kdy nelze ověřit správnost údajů bez součinnosti se zdravotnickými zařízeními, která nákladnou péči poskytla, je správce účtu oprávněn vyžadovat od nich nezbytné doklady a zdravotnická zařízení jsou povinna je správci účtu poskytnout.
(12) Příslušná zdravotní pojišťovna je povinna sdělit správci účtu neprodleně případy, kdy na základě kontroly snížila zdravotnickému zařízení úhradu nákladné péče a výši tohoto snížení. V případech, kdy má zdravotní pojišťovna právo na náhradu škody podle zvláštního právního předpisu,40b) je oprávněna uplatnit nárok podle odstavce 3 až po vyřešení náhrady škody, a to pouze u nákladů, které nebyly pokryty náhradou škody.
(13) Správce účtu vypočte do 3 měsíců od převzetí vyúčtování celkové částky, na které mají jednotlivé zdravotní pojišťovny nárok podle odstavce 3, a porovná je s celkovou výší jim poskytnutých měsíčních zálohových plateb. Zjistí-li správce účtu rozdíl mezi nároky a výší zálohových plateb větší než 0,01 %, vypořádá tento rozdíl v rámci započtení podle odstavce 7 v následujícím měsíci, nejdéle však do listopadu příslušného roku.
40a) § 2 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
40b) § 55 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 258/2000 Sb.".
21. Doplňuje se příloha, která zní:
"Příloha k zákonu č. 592/1992 Sb.
Věkové skupiny pojištěnců pro přerozdělení pojistného
Věk:    od      do
---------------------------------
      0      5
      5      10
      10      15
      15      20
      20      25
      25      30
      30      35
      35      40
      40      45
      45      50
      50      55
      55      60
      60      65
      65      70
      70      75
      75      80
      80      85
      85      a více.
Pro účely přerozdělení podle tohoto zákona tvoří věkové skupiny 0 - 5 let pojištěnci mužského, respektive ženského pohlaví, od narození do dovršení pátého roku života, tj. 364 dní, v přestupném roce 365 dní, po dni čtvrtých narozenin.
Skupiny 5 - 10 let tvoří pojištěnci od prvního dne šestého roku života, tj. ode dne pátých narozenin do dovršení desátého roku života.
Další věkové skupiny se vymezují obdobně.".
Čl.VI
Přechodná ustanovení
1. Při stanovení průměrných nákladů podle § 20 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ve znění tohoto zákona, (dále jen "zákon") odečtou zdravotní pojišťovny od celkových nákladů na jejich pojištěnce v daných věkových skupinách náklady uhrazené podle § 21a zákona. Obdobně postupuje Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, která spravuje zvláštní účet všeobecného zdravotního pojištění (dále jen "zvláštní účet") podle § 20 zákona (dále jen "správce účtu") při stanovení podílu na standardizovaného pojištěnce podle § 21 odst. 3 zákona.
2. Při stanovení průměrných nákladů na roky 2005 a 2006 podle § 20 odst. 3 zákona odečtou zdravotní pojišťovny od celkových nákladů na jejich pojištěnce v daných věkových skupinách částky, které by jim byly uhrazeny jako nákladná péče za pojištěnce v těchto věkových skupinách podle § 21a zákona v letech 2003 a 2004, pokud by byl v těchto letech § 21a zákona účinný. Obdobně postupuje správce účtu při stanovení podílu na standardizovaného pojištěnce podle § 21 odst. 3 zákona. Při stanovení celkového objemu finančních prostředků na měsíční zálohové platby zdravotním pojišťovnám podle § 21a odst. 5 zákona a výše zálohových plateb jednotlivým zdravotním pojišťovnám podle § 21a odst. 6 zákona v letech 2005 a 2006 postupuje správce účtu tak, jako kdyby byl tento zákon účinný již v letech 2003 a 2004.
3. V roce 2005 správce účtu vypočte celkovou částku připadající příslušné zdravotní pojišťovně z přerozdělení jako součet
a) 35 % částky vypočtené podle § 20 odst. 2 a 3, § 21 odst. 1 až 3 a § 21a odst. 3 až 6 a 13 zákona a
b) 65 % částky vypočtené podle bodu 5.
4. zrušen
5. Částku pro účely bodu 3 písm. b) tvoří součet podílů připadajících na každého pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny, za kterého je od prvního dne příslušného měsíce plátcem pojistného stát, přičemž na takového pojištěnce ve věku do 60 let věku připadá jeden podíl a nad 60 let věku tři podíly. Jeden podíl se vypočte ze součtu 60 % pojistného vybraného všemi zdravotními pojišťovnami v období od 18. dne předcházejícího měsíce do 17. dne příslušného měsíce, celkové platby státu za osoby, za něž je plátcem, penále, pokut a dalších plnění, která jsou na základě zákona nebo na základě zvláštních právních předpisů1) příjmem zvláštního účtu, a úroků vzniklých na zvláštním účtu snížených o poplatky za účetní operace a vedení zvláštního účtu tak, že se tento součet vydělí celkovým počtem pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát, přičemž se každý takový pojištěnec nad 60 let věku počítá třikrát. Počty pojištěnců, za které je od prvního dne příslušného měsíce plátcem pojistného stát, v členění na pojištěnce do 60 let věku a nad 60 let věku, nahlásí zdravotní pojišťovny správci účtu spolu s ostatními údaji dle § 21 odst. 1 zákona.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Čl.VII
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 359/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 15 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 10, které včetně poznámek pod čarou č. 23c) až 23e) znějí:
"(5) Ze zdravotního pojištění se hradí při poskytování zdravotní péče léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely obsahující léčivé látky ze skupin léčivých látek uvedené v příloze č. 2, pokud držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku,23c) nebo v případě potraviny pro zvláštní lékařské účely její výrobce nebo distributor (dále jen "žadatel"), požádá Ministerstvo zdravotnictví o jejich zapsání do seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").23d) V každé skupině léčivých látek uvedených v příloze č. 2 se ze zdravotního pojištění vždy plně hradí nejméně jeden léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely. Dále se ze zdravotního pojištění hradí individuálně připravované léčivé přípravky, radiofarmaka a transfúzní přípravky; výši jejich úhrady ze zdravotního pojištění stanoví prováděcí právní předpis.
(6) Seznam podle odstavce 5 vede Ministerstvo zdravotnictví. Žádost o zapsání do Seznamu musí obsahovat
a) identifikační údaje žadatele,
b) doklad o platné registraci léčivého přípravku, včetně jeho příloh,23c) nebo v případě potraviny pro zvláštní lékařské účely, vzor etikety použité pro označení potraviny pro zvláštní lékařské účely.23e)
Do Seznamu nelze zapsat léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely, pokud neobsahují některou z léčivých látek ze skupin léčivých látek uvedených v příloze č. 2.
(7) O zapsání do Seznamu informuje Ministerstvo zdravotnictví žadatele do 90 dnů od obdržení jeho žádosti. Ministerstvo zdravotnictví může při posuzování žádosti o zapsání do Seznamu v případě zjištění nedostatků vyzvat žadatele, aby doplnil údaje podle odstavce 6 ve lhůtě do 30 dnů. Pokud v této lhůtě Ministerstvo zdravotnictví neobdrží doplnění požadovaných údajů, zápis neprovede.
(8) O vyřazení léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely ze Seznamu rozhodne Ministerstvo zdravotnictví, pokud
a) skončila platnost registrace léčivého přípravku podle zvláštního právního předpisu,23c)
b) léčivá látka, kterou léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely obsahuje, není uvedena v příloze č. 2, nebo
c) o vyřazení ze Seznamu požádá žadatel.
Na rozhodnutí o vyřazení léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely ze Seznamu se vztahuje správní řád.47)
(9) Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje aktualizovaný Seznam na své stránce v síti Internet.
(10) Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou
a) léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely plně hrazené ze zdravotního pojištění,
b) výši úhrady jednotlivých léčivých látek náležejících do skupin léčivých látek podle přílohy č. 2,
c) výši úhrad potravin pro zvláštní lékařské účely, obsahující léčivé látky ze skupin léčivých látek podle přílohy č. 2,
d) výši úhrad individuálně připravovaných léčivých přípravků, radiofarmak a transfúzních přípravků ze zdravotního pojištění,
e) omezení a symboly stanovující podmínky předepisování léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění, včetně omezení a symbolů pro používání léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely při poskytování zdravotní péče na specializovaných pracovištích.
23c) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
23d) Směrnice Rady 89/105/EHS ze dne 21. prosince 1988 o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen u léčiv užívaných člověkem a jejich začlenění do rámce vnitrostátních systémů zdravotního pojištění.
23e) § 15 vyhlášky č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití.".
Dosavadní odstavce 5 až 11 se označují jako odstavce 11 až 17.
2. V § 15 se odstavce 11 a 12 zrušují.
Dosavadní odstavce 13 až 17 se označují jako odstavce 11 až 15.
3. V § 15 odstavec 13 zní:
"(13) Ze zdravotního pojištění se plně hradí při poskytování ústavní péče léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely zapsané v Seznamu, individuálně připravované léčivé přípravky, radiofarmaka, transfúzní přípravky a prostředky zdravotnické techniky a pojištěnec se na jejich úhradě nepodílí.".
4. V § 53 odst. 1 věta druhá a třetí znějí: "Zdravotní pojišťovny rozhodují platebními výměry. Platební výměr na dlužné pojistné je vykonatelný bez ohledu na právní moc, jestliže od jeho doručení uplynulo 15 dnů.".
5. V § 53 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 9, které včetně poznámky pod čarou č. 47a) znějí:
"(2) Dlužné pojistné a penále může zdravotní pojišťovna předepsat k úhradě též výkazem nedoplatků. Výkaz nedoplatků musí obsahovat
a) označení plátce pojistného, jemuž se nedoplatky vykazují,
b) výši nedoplatků podle stavu účtu plátce pojistného k určitému dni vycházející z údajů vykázaných plátcem pojistného nebo z kontrol provedených zdravotní pojišťovnou, z pravděpodobné výše pojistného, byla-li stanovena, a z penále vypočteného k tomuto dni,
c) den, ke kterému byla výše nedoplatků zjištěna,
d) čísla účtů příslušné zdravotní pojišťovny, na která musí být nedoplatky uhrazeny,
e) poučení o vykonatelnosti,
f) poučení o námitkách,
g) označení zdravotní pojišťovny, která výkaz nedoplatků vydala, a datum vydání. Výkaz nedoplatků musí být opatřen úředním razítkem a podepsán s uvedením jména, příjmení a funkce oprávněné osoby.
(3) Výkaz nedoplatků je vykonatelný dnem jeho doručení. Výkaz nedoplatků se doručuje stejným způsobem jako platební výměr.
(4) Proti výkazu nedoplatků lze zdravotní pojišťovně, která výkaz nedoplatků vydala, podat do 8 dnů od doručení písemné námitky, pokud plátce pojistného nesouhlasí s existencí dluhu na pojistném a penále nebo s jeho výší. Důvod podání námitek je plátce pojistného povinen v námitkách uvést.
(5) Na základě námitek zdravotní pojišťovna do 30 dnů od jejich doručení vydá rozhodnutí, kterým výkaz nedoplatků buď potvrdí, byla-li výše nedoplatků stanovena správně, nebo zruší. Pokud zdravotní pojišťovna nerozhodne o námitkách ve lhůtě výše uvedené, pozbývá výkaz nedoplatků platnost.
(6) Zdravotní pojišťovna může výkaz nedoplatků zrušit z vlastního podnětu.
(7) Na řízení o vydání výkazu nedoplatků se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
(8) Vykonatelná rozhodnutí ve věcech uvedených v odstavci 1 a vykonatelné výkazy nedoplatků jsou titulem pro soudní47a) nebo správní47) výkon rozhodnutí.
(9) Správní výkon rozhodnutí ve věcech uvedených v odstavci 1 provádí zdravotní pojišťovna, která platební výměr vydala v prvním stupni řízení; to platí obdobně pro výkazy nedoplatků.
47a) Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 10 až 13.
6. V § 53 se na začátek odstavce 10 vkládá věta, která zní: "O odvolání proti rozhodnutí zdravotní pojišťovny podle odstavce 1 rozhoduje rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny.".
7. Příloha č. 2 zní:
 
"Příloha č. 2 k zákonu č. 48/1997 Sb.
SEZNAM SKUPIN LÉČIVÝCH LÁTEK
 
------------------------------------------------------------------
Číslo   Název skupiny léčivých látek
skupiny
------------------------------------------------------------------
 1    stomatologika
------------------------------------------------------------------
 2    adsobční anatacida a protivředová léčiva ze skupiny
      H2-blokátorů, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 3    protivředová léčiva ze skupiny inhibitorů protonové
      pumpy a ostatní protivředová léčiva
------------------------------------------------------------------
 4    spasmolytika, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 5    spasmolytika, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
 6    anticholinergika a spasmolytika v kombinaci
      s analgetiky
------------------------------------------------------------------
 7    prokinetika, antiflatulencia, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 8    prokinetika, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
 9    antiemetika, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 10    antiemetika, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
 11    hepatika a hepatoprotektiva a další léčiva působící
      na žlučové cesty nebo játra
------------------------------------------------------------------
 12    laxativa a další léčiva k očištění střeva
------------------------------------------------------------------
 13    antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva
      gastrointestinálního traktu, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 14    antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva
      gastrointestinálního traktu, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
 15    digestiva včetně enzymových přípravků
------------------------------------------------------------------
 16    insuliny krátkodobě působící
------------------------------------------------------------------
 17    insuliny střednědobě působící včetně kombinací
------------------------------------------------------------------
 18    insuliny dlouhodobě působící
------------------------------------------------------------------
 19    analoga insulinů a insuliny používané k aplikaci
      pomocí insulinové pumpy
------------------------------------------------------------------
 20    perorální antidiabetika ze skupiny biguanidů
      a glitazonů
------------------------------------------------------------------
 21    perorální antidiabetika ze skupiny sulfonylurey
      a meglitinidů, případně další antidiabetika
------------------------------------------------------------------
 22    vitamin A nebo D včetně jejich kombinací, perorální
      podání
------------------------------------------------------------------
 23    vitamin A nebo D včetně jejich kombinací, ostatní
      cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
 24    soli vápníku, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 25    kombinace solí vápníku, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 26    soli vápníku, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
 27    soli draslíku, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 28    soli draslíku, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
 29    soli hořčíku a jiné minerální produkty, perorální
      podání
------------------------------------------------------------------
 30    soli hořčíku, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
 31    soli fluoru, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 32    ostatní léčiva ovlivňující trávicí systém
------------------------------------------------------------------
 33    antithrombotika ze skupiny antagonistů vitaminu K
------------------------------------------------------------------
 34    antithrombotika ze skupiny heparinu a antithrombinu III
------------------------------------------------------------------
 35    antithrombotika ze skupiny nízkomolekulárních heparinů
------------------------------------------------------------------
 36    antiagregancia kromě heparinu
------------------------------------------------------------------
 37    fibrinolytické enzymy
------------------------------------------------------------------
 38    antifibrinolytika, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 39    antifibrinolytika, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
 40    vitamin K a jiná hemostatika
------------------------------------------------------------------
 41    koagulační faktory (koagulační faktor VIII)
------------------------------------------------------------------
 42    koagulační faktory (koagulační faktor IX)
------------------------------------------------------------------
 43    ostatní koagulační faktory
------------------------------------------------------------------
 44    soli železa, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 45    soli železa v kombinaci s kyselinou listovou a jiné
      kombinace
------------------------------------------------------------------
 46    soli železa, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
 47    vitamin B12, kyselina listová a jiná antianemika
------------------------------------------------------------------
 48    erytropoetin a ostatní léčiva krve a krvetvorných
      orgánů
------------------------------------------------------------------
 49    substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)
------------------------------------------------------------------
 50    substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)
------------------------------------------------------------------
 51    parenterální výživa
------------------------------------------------------------------
 52    intravenozní roztoky fysiologického roztoku
------------------------------------------------------------------
 53    ostatní intravenozní roztoky k peritoneální dialýze
      a k hemodialýze
------------------------------------------------------------------
 54    aditiva k intravenozním roztokům
------------------------------------------------------------------
 55    ostatní léčiva používaná u nemocí krvetvorného systému
------------------------------------------------------------------
 56    srdeční glykosidy
------------------------------------------------------------------
 57    antiarytmika třída I a III, perorální podání
------------------------------------------------------------------
     58    antiarytmika, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
 59    adrenergní a dopaminergní léčiva a jiná kardiaka
------------------------------------------------------------------
 60    vazodilatační látky pro srdeční onemocnění, perorální
      podání pro chronickou léčbu
------------------------------------------------------------------
 61    vazodilatační látky pro srdeční onemocnění, perorální
      podání pro akutní léčbu
------------------------------------------------------------------
 62    prostaglandiny a jiná kardiaka
------------------------------------------------------------------
 63    antihypertenziva - antiadrenergní látky a látky
      působící na hladké svalstvo arteriol, vč. kombinací
      s diuretiky, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 64    antihypertenziva, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
 65    diuretika s nižším diuretickým účinkem
------------------------------------------------------------------
 66    diuretika s vysokým účinkem, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 67    diuretika s vysokým účinkem, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
 68    diuretika šetřící draslík
------------------------------------------------------------------
 69    kombinace diuretik
------------------------------------------------------------------
 70    periferní vazodilatancia, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 71    periferní vazodilatancia a vasoprotektiva, ostatní
      cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
 72    vazoprotektiva a venofarmaka
------------------------------------------------------------------
 73    neselektivní beta-blokátory, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 74    selektivní beta-blokátory a kombinace alfa a beta
      aktivity, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 75    beta-blokátory, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
 76    kombinace beta-blokátorů s jinými antihypertenzivy
------------------------------------------------------------------
 77    blokátory vápníkového kanálu ze skupiny
      dihydropyridinů, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 78    blokátory vápníkových kanálů ostatních skupin,
      perorální podání
------------------------------------------------------------------
 79    blokátory vápníkových kanálů, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
 80    ACE inhibitory působící méně než 24 hodin
------------------------------------------------------------------
 81    ostatní ACE-inhibitory
------------------------------------------------------------------
 82    kombinace léčiv působících na renin-angiotenzinový
      systém s dalšími antihypertenzivy
------------------------------------------------------------------
 83    léčiva ovlivňující systém renin-angiotenzin
      s výjimkou ACE-inhibitorů
------------------------------------------------------------------
 84    hypolipidemika ze skupiny statinů
------------------------------------------------------------------
 85    hypolipidemika ze skupiny fibrátů a ostatních skupin
------------------------------------------------------------------
 86    ostatní léčiva používaná u nemocí kardiovaskulárního
      systému
------------------------------------------------------------------
 87    antimykotika k lokálnímu použití ze skupiny antibiotik,
      imidazolových a triazolových derivátů
------------------------------------------------------------------
 88    ostatní antimykotika k lokálnímu použití
------------------------------------------------------------------
 89    emolliencia a protektiva
------------------------------------------------------------------
 90    léčiva pro léčbu ran a vředů
------------------------------------------------------------------
 91    antipsoriatika
------------------------------------------------------------------
 92    antibiotika k zevnímu použití
------------------------------------------------------------------
 93    antibiotika a chemoterapeutika k zevnímu užití
      a virostatika
------------------------------------------------------------------
 94    středně silně účinné a slabě účinné kortikosteroidy
      k lokálnímu použití a jejich kombinace
------------------------------------------------------------------
 95    velmi silné a silně účinné kortikosteroidy k lokálnímu
      podání a jejich kombinace
------------------------------------------------------------------
 96    kortikosteroidy v kombinacích s antibiotiky nebo
      antiseptiky
------------------------------------------------------------------
 97    kortikosteroidy v jiných kombinacích
------------------------------------------------------------------
 98    antiseptika a desinficiencia
------------------------------------------------------------------
 99    léčivé látky proti akné a jiné dermatologické léčivé
      látky
------------------------------------------------------------------
100    ostatní léčiva používaná u nemocí kůže
------------------------------------------------------------------
101    gynekologická chemoterapeutika a antimykotika
      k lokálnímu použití
------------------------------------------------------------------
102    gynekologická antiseptika a antiinfektiva k lokálnímu
      použití
------------------------------------------------------------------
103    léčiva zvyšující tonus dělohy
------------------------------------------------------------------
104    léčiva snižující tonus dělohy
------------------------------------------------------------------
105    inhibitory prolaktinu
------------------------------------------------------------------
106    mužské pohlavní hormony
------------------------------------------------------------------
107    ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů,
      perorální podání
------------------------------------------------------------------
108    ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů,
      ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
109    ženské pohlavní hormony ze skupiny progestinů
------------------------------------------------------------------
110    kombinace ženských pohlavních hormonů
------------------------------------------------------------------
111    gonadotropiny a jiná stimulancia ovulace
------------------------------------------------------------------
112    ostatní pohlavní hormony, androgeny a modulátory
      hormonů
------------------------------------------------------------------
113    jiná urologika včetně spasmolytik
------------------------------------------------------------------
114    léčiva používaná při benigní hyperplasii prostaty
      a ostatní gynekologa
------------------------------------------------------------------
115    ostatní léčiva používaná u nemocí urogenitálního
      systému
------------------------------------------------------------------
116    hormony předního laloku hypofýzy a jejich analoga
------------------------------------------------------------------
117    hormony zadního laloku hypofýzy a jejich analoga
------------------------------------------------------------------
118    hormony hypotalamu a jejich analoga
------------------------------------------------------------------
119    kortikosteroidy pro celkové použití, perorální podání
------------------------------------------------------------------
120    kortikosteroidy pro celkové použití, ostatní cesty
      aplikace
------------------------------------------------------------------
121    hormony štítné žlázy a jódová terapie
------------------------------------------------------------------
122    tyreostatika
------------------------------------------------------------------
123    glukagon a homeostatika vápníku a ostatní
      hormonální léčiva
------------------------------------------------------------------
124    ostatní léčiva ze skupiny hormonů
------------------------------------------------------------------
125    tetracyklinová a amfenikolová antibiotika
------------------------------------------------------------------
126    peniciliny se širokým spektrem, perorální podání
------------------------------------------------------------------
127    peniciliny se širokým spektrem, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
128    peniciliny citlivé k betalaktamáze, perorální podání
------------------------------------------------------------------
129    peniciliny citlivé k betalaktamáze, ostatní cesty
      aplikace
------------------------------------------------------------------
130    peniciliny rezistentní k betalaktamáze a kombinace
      penicilinů včetně inhibitorů betalaktamáz,
      perorální podání
------------------------------------------------------------------
131    jiná betalaktamová antibiotika, perorální podání
------------------------------------------------------------------
132    jiná betalaktamová antibiotika, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
133    sulfonamidy a trimetoprim
------------------------------------------------------------------
134    makrolidová antibiotika a jejich kombinace
      s antibakteriálními léčivy
------------------------------------------------------------------
    135    linkosamidová antibiotika
------------------------------------------------------------------
136    aminoglykosidová antibiotika
------------------------------------------------------------------
137    chinolonová chemoterapeutika
------------------------------------------------------------------
138    ostatní antibiotika či chemoterapeutika, včetně
      močových chemoterapeutik
------------------------------------------------------------------
139    imidazolová chemoterapeutika pro celkové použití
      a jiné antibakteriální látky
------------------------------------------------------------------
140    antimykotika pro systémové užití
------------------------------------------------------------------
141    ostatní antimykobakteriální látky
------------------------------------------------------------------
142    systémová antivirotika pro léčbu herpetických,
      cytomegalovirových infekcí a některých dalších
      virových infekcí
------------------------------------------------------------------
143    antiretrovirotika
------------------------------------------------------------------
144    zvířecí imunoglobuliny proti stafylokokovým infekcím
------------------------------------------------------------------
145    zvířecí imunoglobuliny proti záškrtu
------------------------------------------------------------------
146    zvířecí imunoglobuliny proti hadímu jedu
------------------------------------------------------------------
147    zvířecí imunoglobuliny proti botulismu
------------------------------------------------------------------
148    zvířecí imunoglobuliny proti plynaté sněti
------------------------------------------------------------------
149    zvířecí imunoglobuliny proti vzteklině
------------------------------------------------------------------
150    imunoglobuliny, normální lidské, pro extravaskulární
      aplikaci
------------------------------------------------------------------
151    imunoglobuliny, normální lidské, pro intravaskulární
      aplikaci
------------------------------------------------------------------
152    lidské imunoglobuliny proti tetanu
------------------------------------------------------------------
153    lidské imunoglobuliny proti hepatitidě
------------------------------------------------------------------
154    lidské imunoglobuliny proti vzteklině
------------------------------------------------------------------
155    ostatní lidské specifické imunoglobuliny
------------------------------------------------------------------
156    očkovací látky proti tetanu
------------------------------------------------------------------
157    jiné bakteriální vakcíny
------------------------------------------------------------------
158    očkovací látky proti tuberkulóze
------------------------------------------------------------------
159    očkovací látky proti vzteklině
------------------------------------------------------------------
160    ostatní očkovací látky a imunoglobuliny a ostatní
      antiinfektiva pro systémovou aplikaci
------------------------------------------------------------------
161    ostatní léčiva ze skupiny antibiotik, chemoterapeutik,
      imunoglobulinů nebo očkovacích látek
------------------------------------------------------------------
162    cytostatika ze skupiny alkylačních látek,
      perorální podání
------------------------------------------------------------------
163    cytostatika ze skupiny alkylačních látek, ostatní
      cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
164    antimetabolity - analoga listové kyseliny,
      perorální podání
------------------------------------------------------------------
165    antimetabolity - analoga listové kyseliny,
      ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
166    antimetabolity - analoga purinů a pyrimidinů,
      perorální podání
------------------------------------------------------------------
167    antimetabolity - analoga purinů, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
168    antimetabolity - analoga pyrimidinů
------------------------------------------------------------------
169    alkaloidy z rodu vinca a analoga
------------------------------------------------------------------
170    deriváty podofylotoxinu, perorální podání
------------------------------------------------------------------
171    deriváty podofylotoxinu, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
172    taxany
------------------------------------------------------------------
173    antracykliny a jejich deriváty
------------------------------------------------------------------
174    ostatní cytotoxická antibiotika
------------------------------------------------------------------
175    platinová cytostatika
------------------------------------------------------------------
176    ostatní cytostatika, perorální podání
------------------------------------------------------------------
177    ostatní cytostatika kromě platinových, ostatní
      cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
178    hormonální léčiva s cytostatickým účinkem
------------------------------------------------------------------
179    antagonisté hormonů a příbuzné látky používané
      v onkologii
------------------------------------------------------------------
180    inhibitory steroidních hormonů používané v onkologii
------------------------------------------------------------------
181    imunostimulační a imunomodulační léčiva včetně
      interferonů
------------------------------------------------------------------
182    ostatní imunostimulační a imunomodulační léčiva
------------------------------------------------------------------
183    imunosupresivní léčiva, perorální podání
------------------------------------------------------------------
184    imunosupresivní léčiva ostatní cesty aplikace
      a ostatní cytostatika
------------------------------------------------------------------
185    nesteroidní protizánětlivá léčiva ze skupiny
      butylpyrazolidinů a derivátů kyseliny octové,
      perorální podání
------------------------------------------------------------------
186    nesteroidní protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů
      kyseliny propionové a fenamátů, perorální podání
------------------------------------------------------------------
187    ostatní nesteroidní protizánětlivá léčiva
      pro perorální podání
------------------------------------------------------------------
188    nesteroidní protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů
      kyseliny octové, ze skupiny derivátů kyseliny
      propionové a fenamátů, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
189    specifická antirevmatika a ostatní léčiva užívaná
      při nemocech muskuloskeletálního systému
------------------------------------------------------------------
190    lokálně aplikovaná nesteroidní protizánětlivá léčiva
------------------------------------------------------------------
191    svalová relaxancia
------------------------------------------------------------------
192    antiuratika a ostatní hrazené přípravky skupiny M
      nezařazené do jiných skupin
------------------------------------------------------------------
193    léčiva působící na mineralizaci kostí
------------------------------------------------------------------
194    ostatní léčiva používaná u nemocí muskuloskeletálního
      systému
------------------------------------------------------------------
195    lokální anestetika ze skupiny esterů
------------------------------------------------------------------
196    lokální anestetika ze skupiny amidů
------------------------------------------------------------------
197    lokální anestetika ze skupiny amidů v kombinaci
      s adrenalinem nebo jinou vazokonstrikční látkou
------------------------------------------------------------------
198    analgetika - anodyna (opioidy) ze skupiny derivátů
      morfinu, perorální podání
------------------------------------------------------------------
199    analgetika - anodyna (opioidy) ze skupiny analogů
      morfinu, perorální podání
------------------------------------------------------------------
200    analgetika - anodyna (opioidy) ze skupiny analogů
      morfinu, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
201    analgetika - antipyretika ze skupiny derivátů
      kyseliny salicylové, perorální podání
------------------------------------------------------------------
202    ostatní analgetika - antipyretika, perorální podání
------------------------------------------------------------------
203    antimigrenika
------------------------------------------------------------------
204    antiepileptika ze skupiny barbiturátů
------------------------------------------------------------------
205    antiepileptika ze skupiny hydantoinátů, oxazolidinů
      a sukcinimidů
------------------------------------------------------------------
206    antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů a karboxamidů
------------------------------------------------------------------
207    antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin
------------------------------------------------------------------
208    ostatní antiepileptika
------------------------------------------------------------------
209    anticholinergní antiparkinsonika
------------------------------------------------------------------
210    dopaminergní antiparkinsonika ze skupiny levodopy
      a jejich derivátů
------------------------------------------------------------------
    211    antiparkinsonika z ostatních skupin
------------------------------------------------------------------
212    antiparkinsonika působící na MAO nebo COMT
------------------------------------------------------------------
213    antipsychotika, neuroleptika pro perorální podání,
      neuroleptika - fenothiaziny, perorální podání
------------------------------------------------------------------
214    neuroleptika - butyrofenony a indolové deriváty
      perorální podání
------------------------------------------------------------------
215    neuroleptika - thioxantheny, difenylbutylpiperidiny,
      perorální podání
------------------------------------------------------------------
216    neuroleptika - diazepiny, oxazepiny, thiazepiny,
      benzamidy, perorální podání
------------------------------------------------------------------
217    ostatní antipsychotika, perorální podání
------------------------------------------------------------------
218    lithium
------------------------------------------------------------------
219    antipsychotika, neuroleptika ostatní cesty aplikace -
      nedepotní přípravky
------------------------------------------------------------------
220    antipsychotika, neuroleptika ostatní cesty aplikace -
      depotní přípravky
------------------------------------------------------------------
221    anxiolytika, perorální podání
------------------------------------------------------------------
222    anxiolytika a hypnotika, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
223    antidepresiva neselektivně inhibující zpětné
      vychytávání monoaminů, perorální podání
------------------------------------------------------------------
224    antidepresiva selektivně inhibující zpětné
      vychytávání monoaminů, perorální podání
------------------------------------------------------------------
225    antidepresiva působící inhibičně na monoaminooxidázu
      a ostatní antidepresiva, perorální podání
------------------------------------------------------------------
226    antidepresiva, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
227    stimulancia a nootropika a léčiva určená k léčbě
      demence
------------------------------------------------------------------
228    parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů
      cholinesterázy, perorální podání
------------------------------------------------------------------
229    parasympatomimetika, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
230    léčiva používaná při léčbě závratí a ostatní léčiva
      užívaná u nemocí nervového systému
------------------------------------------------------------------
231    ostatní léčiva používaná u nemocí centrálního
      nervového systému
------------------------------------------------------------------
232    antimalarika
------------------------------------------------------------------
233    anthelmintika a antiektoparazitika a ostatní léčiva
      ze skupiny léčiv používaných u parazitárních nemocí
------------------------------------------------------------------
234    nosní protialergická léčiva včetně kortikoidů
------------------------------------------------------------------
235    inhalační sympatomimetika včetně kombinací
------------------------------------------------------------------
236    inhalační kortikosteroidy a anticholinergika,
      aerosol
------------------------------------------------------------------
237    inhalační kortikosteroidy a anticholinergika,
      ostatní lékové formy
------------------------------------------------------------------
238    ostatní inhalační antiastmatika
------------------------------------------------------------------
239    antiastmatika, perorální podání
------------------------------------------------------------------
240    antiastmatika, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
241    ostatní antiastmatika, perorální podání
------------------------------------------------------------------
242    ostatní antiastmatika, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
243    expektorancia kromě kombinací, perorální podání
------------------------------------------------------------------
244    expektorancia kromě kombinací, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
245    antitusika ze skupiny derivátů opioidů
------------------------------------------------------------------
246    ostatní antitusika
------------------------------------------------------------------
247    nesedativní antihistaminika
------------------------------------------------------------------
248    sedativní antihistaminika pro perorální podání
------------------------------------------------------------------
249    antihistaminika, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
250    ostatní léčiva používaná u nemocí respiračního systému
------------------------------------------------------------------
251    oftalmologika - antibiotika
------------------------------------------------------------------
252    oftalmologika - chemoterapeutika a antiseptika
------------------------------------------------------------------
253    oftalmologika - antivirotika
------------------------------------------------------------------
254    oftalmologika - kortikosteroidy
------------------------------------------------------------------
255    oftalmologika - nesteroidní protizánětlivá léčiva
------------------------------------------------------------------
256    oftalmologika - kombinace protizánětlivých léků
      s antiinfektivy
------------------------------------------------------------------
257    antiglaukomatika ze skupiny sympatomimetik
      a parasympatomimetik
------------------------------------------------------------------
258    antiglaukomatika ze skupiny beta-blokátorů
------------------------------------------------------------------
259    ostatní antiglaukomatika
------------------------------------------------------------------
260    mydriatika a cykloplegika
------------------------------------------------------------------
261    dekongescenty a antialergika
------------------------------------------------------------------
262    anestetika lokální a jiná oftalmologika
------------------------------------------------------------------
263    ostatní léčiva používaná u nemocí senzorických orgánů
------------------------------------------------------------------
264    terapeutické extrakty alergenů standardizované
      perorální podání
------------------------------------------------------------------
265    terapeutické extrakty alergenů nestandardizované
      perorální podání
------------------------------------------------------------------
266    terapeutické extrakty alergenů standardizované
      ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
267    terapeutické extrakty alergenů nestandardizované
      ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
268    základní antidota a fágové lyzáty
------------------------------------------------------------------
269    antidota používaná při otravě organofosfáty
------------------------------------------------------------------
270    antidota používaná při otravě některými těžkými kovy
------------------------------------------------------------------
271    antidota používaná při otravě kyanidy
------------------------------------------------------------------
272    antidota používaná při léčbě cytostatiky, perorální
      podání
------------------------------------------------------------------
273    antidota používaná při léčbě cytostatiky, ostatní
      cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
274    testy sekrece hormonů hypofýzy, diagnostiky funkce
      ledvin a funkce štítné žlázy
------------------------------------------------------------------
275    tuberkulinový test
------------------------------------------------------------------
276    testy pro alergické choroby
------------------------------------------------------------------
277    ostatní léčiva k diagnostickým a terapeutickým účelům,
      perorální podání
------------------------------------------------------------------
278    ostatní léčiva k diagnostickým a terapeutickým účelům,
      ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
279    výživa bez fenylalaninu a ostatních aminokyselin,
      kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny
------------------------------------------------------------------
280    kombinace sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny,
      příp. tuk a jiné kombinace pro výživu
------------------------------------------------------------------
281    aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy
------------------------------------------------------------------
282    náhrady mléka
------------------------------------------------------------------
283    rozpouštědla a irigační roztoky a ostatní léčiva
      ze skupiny várií
------------------------------------------------------------------
284    vodorozpustné nefrotropní hyperosmolární RTG
      kontrastní látky
------------------------------------------------------------------
285    vodorozpustné nefrotropní nízkoosmolární RTG
      kontrastní látky
------------------------------------------------------------------
286    vodorozpustné hepatotropní a vodonerozpustné RTG
      kontrastní látky
------------------------------------------------------------------
    287    RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý
------------------------------------------------------------------
288    paramagnetické kontrastní látky a kontrastní látky
      pro ultrazvuk
------------------------------------------------------------------
289    individuálně připravovaná radiofarmaka pro diagnostiku
------------------------------------------------------------------
290    individuálně připravovaná radiofarmaka pro terapii
------------------------------------------------------------------
291    individuálně připravovaná léčiva ze skupiny
      dermatologik (s výjimkou kosmetik)
------------------------------------------------------------------
292    individuálně připravovaná léčiva ze skupiny
      oftalmologik a otologik
------------------------------------------------------------------
293    individuálně připravovaná léčiva ze skupiny
      analgetik - anodyn (opioidů)
------------------------------------------------------------------
294    individuálně připravovaná léčiva ze skupiny
      gynekologik
------------------------------------------------------------------
295    individuálně připravovaná léčiva ze skupiny léčiv
      trávicího ústrojí
------------------------------------------------------------------
296    individuálně připravovaná léčiva ze skupiny
      otorhinolaryngologik a antiastmatik
------------------------------------------------------------------
297    erytrocytární přípravky
------------------------------------------------------------------
298    trombocytární přípravky
------------------------------------------------------------------
299    přípravky z plazmy
------------------------------------------------------------------
300    leukocytární přípravky"
------------------------------------------------------------------
Čl.VIII
V seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely podle § 15 odst. 5 věty první zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění čl. VII bodu 1 tohoto zákona, jsou dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zapsány léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely obsažené k tomuto dni v číselníku Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely podle věty první Ministerstvo zdravotnictví zveřejní dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na své stránce v síti Internet.
 
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl.IX
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou článku V bodů 11 až 21 a článku VI, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.
1) Například § 45 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 6a odst. 5 a § 23a odst. 3 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty