59/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
59/2003 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. února 2003, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o myslivosti
Čl.I
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písm. k) se na konci čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "vyhláška stanoví způsob posouzení těchto podmínek a postup, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice,".
2. V § 2 písm. m) se za slovo "uznána" doplňuje čárka a zbytek textu se zrušuje.
3. V § 2 se doplňují písmena n) a o), která znějí:
"n) uživatelem honitby držitel honitby, pokud honitbu využívá sám, nebo osoba, které držitel honitby honitbu pronajal,
o) za vlastníka honebního pozemku se pro účely tohoto zákona považuje i právnická osoba, která byla k výkonu vlastnických práv státu a jiných majetkových práv státu na pozemcích ve vlastnictví státu zřízena nebo založena.".
4. V § 5 odst. 2 větě druhé se slovo "anebo" nahrazuje slovem "nebo" a na konci věty se doplňují slova "anebo ze zavedených intenzivních chovů zvěře".
5. V § 7 odst. 1 větě čtvrté se za slovy "chov zvěře prováděný" slova "uživatelem honitby" zrušují.
6. V § 17 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Pomine-li důvod, pro který byl pozemek prohlášen za nehonební, prohlásí orgán státní správy myslivosti na návrh vlastníka pozemku nebo z vlastního podnětu a za souhlasu vlastníka pozemku tento pozemek za honební. Dnem právní moci rozhodnutí o prohlášení pozemku za honební stává se tento pozemek součástí honitby, na jejímž území leží nebo se kterou má nejdelší společnou hranici.".
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.
7. V § 17 odstavec 4 zní:
"(4) Při tvorbě honiteb se nepřihlíží k hranicím katastrálních území, územních obvodů obcí nebo krajů. Hranice honiteb se mají, pokud je to možné, krýt s hranicemi přírodními v terénu zřetelnými (například vodoteče, cesty, silnice).".
8. V § 17 odstavec 6 zní:
"(6) Při tvorbě honiteb se musí přihlížet k jejich tvaru. Nelze vytvořit ani uznat honitbu, která má tvar úzkého pozemkového pruhu v nejširším místě širokém jen 500 m, i když by dosahovala stanovené minimální výměry. Toto ustanovení se netýká okrajových částí honitby (výběžků). Stejně je nutno bránit vzniku hranice honitby, kterou by tvořilo rozhraní zemědělských a lesních pozemků. Za tím účelem se při tvorbě honiteb provádí vyrovnání hranic honiteb výměnou honebních pozemků nebo jejich přičleněním.".
9. V § 18 odstavec 6 zní:
"(6) K návrhu na uznání honitby navrhovatel přikládá jím zpracované údaje o vlastnictví honebních pozemků včetně mapového zákresu hranic honitby na mapě zajišťující přesné odlišení hranic honiteb a návrh plánovaných druhů zvěře a jejich minimálních a normovaných stavů.".
10. V § 19 odstavec 5 zní:
"(5) K návrhu na registraci přípravný výbor nebo honební společenstvo připojí ve dvojím vyhotovení
a) seznam vlastníků honebních pozemků, kteří jsou členy honebního společenstva (dále jen "seznam členů"), s uvedením jména, příjmení a bydliště,
b) mapový zákres honitby,
c) souhlasy vlastníků honebních pozemků s členstvím v honebním společenstvu.".
11. V § 22 odst. 1 se věta první nahrazuje větou "Valnou hromadu svolává honební starosta zpravidla jednou ročně.".
12. V § 22 odstavec 2 zní:
"(2) Honební starosta je povinen vyrozumět všechny členy honebního společenstva o konání valné hromady s uvedením místa, data, hodiny a pořadu jednání. Způsob vyrozumění může upřesnit valná hromada honebního společenstva. Návrh na uzavření, změnu nebo vypovězení smlouvy o nájmu honitby a návrh o finančním hospodaření a o použití čistého výtěžku musí být k nahlédnutí u honebního starosty nejpozději 15 dní před konáním valné hromady. Součástí oznámení o konání valné hromady musí být také jakýkoliv návrh závazků, které mohou významným způsobem ovlivnit hospodaření honebního společenstva. Projednat záležitost, která nebyla uvedena v pozvánce na valnou hromadu, lze pouze se souhlasem všech přítomných členů honebního společenstva.".
13. V § 23 odstavec 3 zní:
"(3) Jestliže honební starosta zemře nebo se vzdá funkce, vykonává tuto funkci místostarosta až do zvolení nového honebního starosty nejbližší valnou hromadou.".
14. V § 24 odst. 1 větě první se za slova "5 dalších členů" vkládají slova "honebního společenstva".
15. V § 25 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) rozdělením nebo sloučením s dalším honebním společenstvem. V tomto případě se likvidace neprovádí.".
16. V § 26 odst. 1 část věty za středníkem se nahrazuje textem "nabyvatel těchto pozemků se stává členem honebního společenstva, pokud do 30 dnů ode dne vzniku jeho vlastnického práva neoznámí písemně honebnímu společenstvu, že s členstvím nesouhlasí.".
17. V § 28 odst. 3 písm. e) se na konci doplňují slova "a to slovním popisem hranice honitby,".
18. V § 30 odst. 1 se poslední věta zrušuje.
19. V § 30 odst. 2 se v poslední větě slovo "je" nahrazuje slovy "se stal".
20. V § 32 odst. 2 se věta první nahrazuje větou "Pokud honební společenstvo užívá honitbu na vlastní účet, je povinno přednostně před dalšími osobami umožnit účast na užívání honitby svým členům.".
21. V § 35 odst. 1 písm. c) se za slova "je bezúhonná" doplňují slova "(§ 12 odst. 4); k prokázání bezúhonnosti předloží výpis z evidence Rejstříku trestů;15) k uloženým pokutám za přestupky na úseku myslivosti14) a k pokutám za přestupky uložené podle tohoto zákona se nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky,".
22. V § 35 odst. 1 písmeno h) zní:
"h) složila zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které je myslivost vyučovacím předmětem, nebo úspěšně ukončila studia na střední odborné škole nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, nebo složila vyšší odbornou mysliveckou zkoušku anebo složila zkoušku pro myslivecké hospodáře; potvrzení o složení zkoušky vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou.".
23. V § 35 odst. 3 písm. e) se slovo "až" nahrazuje slovem "a".
24. V § 35 odstavec 6 zní:
"(6) Mysliveckého hospodáře ustanovuje a odvolává orgán státní správy myslivosti na návrh uživatele honitby. Pro ustanovování a odvolávání platí obdobně ustanovení § 12 odst. 3 a § 13.".
25. V § 35 odstavec 7 zní:
"(7) Vyhláška stanoví vzor průkazu mysliveckého hospodáře, dále způsob provádění zkoušek pro myslivecké hospodáře, a které myslivecké organizace a školy, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, mohou být pověřeny organizací těchto zkoušek.".
26. V § 36 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Vyhláška stanoví podmínky, vzor a bližší pokyny vypracování plánu.".
27. V § 41 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Pokud se jedná o nehonební pozemky prohlášené orgánem státní správy myslivosti z důvodů bezpečnostních nebo vojenských (§ 17 odst. 2), provádí lov na těchto pozemcích organizace v oboru působnosti Ministerstva obrany.".
28. V § 44 odst. 1 větě první se slovo "Držitel" nahrazuje slovem "Uživatel".
29. V § 44 odstavec 3 zní:
"(3) Vyhláška stanoví bližší pokyny o používání loveckých dravců a o používání loveckých psů, o jejich počtu stanoveném pro jednotlivé druhy honiteb a společné lovy, dále způsob provádění zkoušek psů z výkonu a sokolnických zkoušek, a které myslivecké organizace6) a školy, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, mohou být pověřeny organizací těchto zkoušek.".
30. V § 47 odst. 2 písmeno b) zní:
"b) lovecký lístek pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem,".
31. V § 47 odst. 3 písmeno c) zní:
"c) složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem; u cizince se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině; potvrzení o vykonané zkoušce z myslivosti vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou,".
32. V § 47 odst. 3 písm. d) se za slova "(§ 12 odst. 4)" vkládají slova "občan České republiky" a na konci se čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "u cizince, který nemá pobyt na území České republiky a žádá o vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30 dnů, lze výpis z Rejstříku trestů15) nahradit platným loveckým lístkem ze země jeho pobytu,".
33. V § 47 odstavec 5 zní:
"(5) Vyhláška stanoví podrobnosti vydávání a odebírání loveckých lístků, povinné náležitosti povolenky k lovu a dále obsah zkoušek z myslivosti a způsob jejich provádění, a které myslivecké organizace6) a školy, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, mohou být pověřeny organizací zkoušek z myslivosti.".
34. V § 55 odst. 3 větě druhé se za slova "a vyčíslil výši škody" vkládají slova "nebo ve stejné lhůtě neuzavřel s poškozeným písemnou dohodu o náhradě této škody," a slova "1 měsíce" se nahrazují slovy "3 měsíců".
35. V § 55 odst. 4 se na konci doplňuje věta "Spory z dohody uzavřené podle odstavce 3 rozhoduje soud.".
36. V § 57 odst. 5 větě druhé se slova "a krajům" zrušují; tečka se nahrazuje středníkem a doplňují se slova "působnost krajů vykonává Ministerstvo životního prostředí.".
37. V § 58 odstavec 3 zní:
"(3) Obsahem vyšších odborných mysliveckých zkoušek je ověření znalostí myslivosti a obecně závazných právních předpisů o myslivosti a předpisů souvisejících. Tyto zkoušky neskládají absolventi střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, nebo osoby, které složily zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost. Bližší podrobnosti o obsahu a rozsahu vyšších odborných mysliveckých zkoušek, včetně způsobu jejich provádění, stanoví vyhláška.".
38. V § 59 odst. 2 písm. f) se na konci čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.
39. V § 68 se za slova "k provedení" vkládají slova "§ 2 písm. k)," a za slova "§ 35 odst. 7," se vkládají slova "§ 36 odst. 6,".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o obcích (obecní zřízení)
Čl.II
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb. a zákona č. 313/2002 Sb., se mění takto:
V § 38 odst. 3 písm. e) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) honebních společenstev.".
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
v z. Kasal v. r.
Špidla v. r.

Související dokumenty