229/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
229/2003 Sb.
ZÁKON
ze dne 4. července 2003, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o místních poplatcích
Čl.I
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:
1. § 2 včetně poznámek pod čarou č. 1), 1a) a 1b) zní:
 
"§ 2
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná1) a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,1a) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.1b)
(3) Sazba poplatku ze psů činí až 1 500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí až 200 Kč za kalendářní rok. U druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici sazby zvýšit až o 50 %. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
(4) Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně odstavec 3.
1) § 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění.
1a) § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
1b) Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.".
2. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova "držitelé průkazu ZTP/P (zvlášť těžce postižený s průvodcem)" nahrazují slovy "osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu1a)".
3. V § 3 odst. 2 se písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 3) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
4. V § 3 odst. 3 se za slova "vybírá pro obec" vkládají slova "ubytovatel, kterým je" a za slova "tato osoba" se vkládají slova "je plátcem poplatku a".
5. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 4a) zní:
"(4) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem.4a)
4a) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
6. V § 4 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 4b) zní:
"(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství,4b) kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
4b) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).".
7. V § 4 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3, 4 a 5 se označují jako odstavce 2, 3 a 4.
8. V § 4 odst. 3 se slova "osoby invalidní5)" včetně poznámky po čarou č. 5) nahrazují slovy "osoby zdravotně postižené1a)".
9. V § 4 odst. 4 větě první se slova "a den" nahrazují slovy "a každý i započatý den".
10. V § 6 odstavec 1 zní:
"(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.".
11. V § 7 odst. 1 se slova "sloužících nebo" zrušují.
12. V § 7 odstavec 3 zní:
"(3) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako u poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt (§ 3 odst. 4) s výjimkou údaje o účelu pobytu.".
13. V § 7 odst. 4 se částka "2 Kč" nahrazuje částkou "4 Kč".
14. V § 11 se ve větě první slova "a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky až o 50 %" zrušují a vkládá se nová druhá věta, která zní: "Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek.".
15. § 12 zní:
 
"§ 12
(1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.".
16. § 16 zní:
 
"§ 16
Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o krajích (krajské zřízení)
Čl.II
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb. a zákona č. 404/2002 Sb., se mění takto:
Za § 97 se doplňuje nový § 97a, který včetně poznámky pod čarou č. 27a) zní:
 
"§ 97a
(1) Kraje obdrží ze státního rozpočtu příspěvek27a) určený na úhradu nákladů spojených s převzetím výkonu státní správy v souvislosti s druhou fází reformy veřejné správy v celkovém objemu 536 mil. Kč pro rok 2003.
(2) Výši příspěvku pro jednotlivé kraje určí vláda svým usnesením.
(3) Příspěvek neobdrží kraje, které budou dlouhodobě využívat administrativní budovy v majetku státu nebo na něž tento majetek přejde.
(4) V případě, že kraje budou administrativní budovy dlouhodobě využívat pouze částečně, odstavec 3 se použije přiměřeně.
27a) § 7 odst. 1 písm. r) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změnách některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).".
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Související dokumenty