322/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících

Schválený:
322/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. května 2006,
kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
V § 17 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
"(3) Odměna stanovená podle předchozích odstavců se zvyšuje o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je znalec (tlumočník) povinen z odměny odvést podle zvláštního právního předpisu1).
1) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.".
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Související dokumenty