403/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb.

Schválený:
403/2011 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2011,
kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a § 24 odst. 5:
Čl. I
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „položek rozvahy“ vkládají slova „včetně výpočtů součtových položek“.
2. V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „Pozemkový fond České republiky.“.
3. V § 4 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
4. V § 4 odst. 2 se za slova „k rozvahovému dni“ vkládají slova „běžného účetního období“ a slovo „Brutto“ se nahrazuje slovy „dále jen „Brutto““.
5. V § 4 odst. 3 se za slova „k rozvahovému dni“ vkládají slova „běžného účetního období“, slovo „Korekce“ se nahrazuje slovy „dále jen „Korekce““ a na konci textu odstavce 3 se doplňují slova „ , a to vždy s kladným znaménkem“.
6. V § 4 odst. 4 se za slova „k rozvahovému dni“ vkládají slova „běžného účetního období“ a slovo „Netto“ se nahrazuje slovy „dále jen „Netto““.
7. V § 4 odst. 5 se za slova „o jejím stavu“ vkládají slova „ve sloupci Netto“, za slova „jen „minulé“ se vkládá slovo „účetní“ a slova „ , upravená o výši oprávek a opravných položek, které se vztahují k dané položce (Netto minulé období)“ se zrušují.
8. V § 4 odst. 7 se za slovo „minulého“ vkládá slovo „účetního“.
9. V § 4 odstavec 8 zní:
„(8) Hodnoty položek rozvahy ve všech sloupcích se k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky vykazují podle zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech směrné účtové osnovy buď s kladným, nebo se záporným znaménkem. Hodnoty položek rozvahy ve všech sloupcích se k rozvahovému dni vykazují podle zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech směrné účtové osnovy s kladným znaménkem, s výjimkou syntetických účtů 227, 345, 346, 347, 348, 349, 371, 372, 373, 374, 401, 405, 406, 407, 408, 458, 468, 471, 472 a syntetických účtů účtových skupin 43 a 49, které se vykazují buď s kladným, nebo se záporným znaménkem. K okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni dochází u syntetických účtů 336, 341, 342, 343, 344 a 363 k porovnávání zůstatků stran MÁ DÁTI a DAL, a výsledný rozdíl vstupuje:
a) do aktiv kladně, jestliže zůstatek syntetického účtu je na straně MÁ DÁTI,
b) do pasiv kladně, jestliže zůstatek syntetického účtu je na straně DAL.“.
10. V § 4 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:
„(9) Zůstatek syntetického účtu 222 se vykazuje se záporným znaménkem v položce „C.IV.1. Příjmový účet organizačních složek státu“.“.
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.
11. V § 4 odst. 10 se za slova „„AKTIVA CELKEM““ vkládají slova „ve sloupci Netto“.
12. V § 5 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „položek výkazu zisku a ztráty“ vkládají slova „včetně výpočtů součtových a rozdílových položek“.
13. V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „Pozemkový fond České republiky.“.
14. V § 5 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
15. V § 5 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „po zdanění za účetní jednotku“ nahrazují slovy „výsledek hospodaření běžného účetního období účetní jednotky“.
16. V § 5 odst. 2 písm. b) se za slovo „minulé“ vkládá slovo „účetní“.
17. V § 5 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 7, které znějí:
„(5) Hodnoty položek výkazu zisku a ztráty se vykazují podle konečných zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech buď s kladným, nebo se záporným znaménkem.
(6) Hodnota položky „C.1. Výsledek hospodaření před zdaněním“ se vykazuje s kladným znaménkem, jestliže hodnota položky „B. VÝNOSY CELKEM“ je vyšší než součet položek „A.I. Náklady z činnosti“, „A.II. Finanční náklady“, „A.III. Náklady na transfery“ a „A.IV. Náklady ze sdílených daní a poplatků“. Hodnota položky „C.1. Výsledek hospodaření před zdaněním“ se vykazuje se záporným znaménkem, jestliže hodnota položky „B. VÝNOSY CELKEM“ je nižší než součet položek „A.I. Náklady z činnosti“, „A.II. Finanční náklady“, „A.III. Náklady na transfery“ a „A.IV. Náklady ze sdílených daní a poplatků“.
(7) Hodnota položky „C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období“ se vykazuje s kladným znaménkem, jestliže hodnota položky „B. VÝNOSY CELKEM“ je vyšší než hodnota položky „A. NÁKLADY CELKEM“. Hodnota položky „C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období“ se vykazuje se záporným znaménkem, jestliže hodnota položky „B. VÝNOSY CELKEM“ je nižší než hodnota položky „A. NÁKLADY CELKEM“.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 8.
18. V § 5 odst. 8 se slova „Výsledek hospodaření po zdanění“ nahrazují slovy „C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období“ a slova „Výsledek hospodaření běžného účetního období“ se nahrazují slovy „C.III.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období“.
19. V § 6 odst. 1 se za slova „prostředků za“ vkládá slovo „běžné“.
20. V § 6 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „běžného účetního období“.
21. V § 7 odst. 1 se za slova „změnu za“ vkládá slovo „běžné“.
22. V § 7 se odstavce 2 až 5 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
23. V § 11 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „v rámci jednoho účetního období“ zrušují a za slova „v odstavci 1,“ se vkládají slova „k jehož účtování a odpisování je oprávněn nabyvatel užívacího práva k dlouhodobému nehmotnému majetku, o kterém neúčtuje jako o majetku, nebo technické zhodnocení drobného dlouhodobého majetku.“.
24. V § 11 odst. 2 se písmena a) a b) zrušují.
25. V § 11 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Toto ustanovení se nepoužije v případě drobného dlouhodobého nehmotného majetku.“.
26. V § 11 odst. 6 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku nevykazovaného v položkách „A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje“ až „A.I.3. Ocenitelná práva“,“.
27. V § 11 odst. 6 písmeno d) zní:
„d) „A.I.8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku“ obsahuje v průběhu běžného účetního období ocenění plnění, jejichž jednotlivé ocenění je nižší než částka stanovená v odstavci 2 a které mohou splnit podmínky pro technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle odstavce 2. Pokud jsou splněny podmínky podle odstavců 2 a 5, uvede účetní jednotka nejpozději k rozvahovému dni technické zhodnocení v příslušné položce majetku. Nejsou-li splněny podmínky podle odstavců 2 a 5, uvede účetní jednotka výši tohoto plnění v příslušné položce nákladů. V případě, že je zde předpoklad splnění podmínek podle odstavců 2 a 5 v následujících účetních obdobích, uvede účetní jednotka nejpozději k rozvahovému dni technické zhodnocení v položce „A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek“.“.
28. V § 12 odst. 1 se slovo „Položky“ nahrazuje slovy „Není-li dále stanoveno jinak, položky“ a slova „ , a které současně vstupuje do nákladů účetní jednotky prostřednictvím odpisů“ se zrušují.
29. V § 12 odst. 3 písm. d) se za slovo „obsahuje“ vkládá slovo „zjednodušené“ a slova „za dobu jeho používání“ se zrušují.
30. V § 14 odst. 2 se za slovo „zejména“ vkládá slovo „movité“.
31. V § 14 odst. 3 písm. a) se slova „právních předpisů21)“ nahrazují slovy „právních předpisů15)“.
32. Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.
33. V § 14 odst. 3 písm. e) se slova „oceněné pořizovací nebo reprodukční pořizovací cenou“ zrušují.
34. V § 14 odst. 7 se slova „ , například plemenná zvířata kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, koz a hus, zvířata základního stáda jiných hospodářsky využívaných chovů, například muflonů, daňků, jelenů a pštrosů, a dále koně, osly, muly a mezky, a to“ zrušují a slova „majetku oceněného podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona s výjimkou technického zhodnocení, které je uvedeno v položce „A.II.3. Stavby“. Neobsahuje majetek uvedený v položce „B.I. Zásoby““ se nahrazují slovy „dlouhodobého hmotného majetku nevykazovaného v položkách „A.II.2. Kulturní předměty“ až „A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů““.
35. V § 14 odst. 8 se za slovo „obsahuje“ vkládá slovo „zejména“.
36. V § 14 odst. 9 se slova „v rámci jednoho účetního období“ zrušují.
37. V § 14 odstavec 10 zní:
„(10) Položka „A.II.9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku“ obsahuje v průběhu běžného účetního období ocenění plnění, jejichž jednotlivé ocenění je nižší než částka stanovená v odstavci 9 a která mohou splnit podmínky pro technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nebo drobného dlouhodobého hmotného majetku podle odstavce 9. Pokud jsou splněny podmínky podle odstavců 9 a 11, uvede účetní jednotka nejpozději k rozvahovému dni technické zhodnocení v příslušné položce majetku. Nejsou-li splněny podmínky podle odstavců 9 a 11, uvede účetní jednotka výši tohoto plnění v příslušné položce nákladů. V případě, že je zde předpoklad splnění podmínek podle odstavců 9 a 11 v následujících účetních obdobích, uvede účetní jednotka nejpozději k rozvahovému dni běžného účetního období technické zhodnocení v položce „A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek“.“.
38. V § 14 odst. 11 se slova „nabytých věcí, které před nabytím byly uvedeny do stavu způsobilého k užívání a nevyžadují montáž u nabyvatele“ nahrazují slovy „drobného dlouhodobého hmotného majetku“.
39. V § 15 odst. 1 se slovo „Položky“ nahrazuje slovy „Není-li dále stanoveno jinak, položky“ a slova „ , a které současně vstupuje do nákladů účetní jednotky prostřednictvím odpisů“ se zrušují.
40. V § 15 odst. 3 písm. d) se za slovo „obsahuje“ vkládá slovo „zjednodušené“ a slova „za dobu jeho používání“ se zrušují.
41. V § 17 odst. 1 písm. a) se slova „v osobách s rozhodujícím vlivem24) pořízené za účelem držení a výkonu majetkových práv po dobu delší než jeden rok“ nahrazují slovy „v osobách s rozhodujícím vlivem24), které účetní jednotka určila k držení a k výkonu majetkových práv“.
Poznámka pod čarou č. 24 zní:
„24) § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“.
42. V § 17 odst. 1 písm. b) se slova „v osobách s podstatným vlivem25) v držení účetní jednotky po dobu delší než jeden rok“ nahrazují slovy „v osobách s podstatným vlivem25), které účetní jednotka určila k držení a k výkonu majetkových práv“.
Poznámka pod čarou č. 25 zní:
„25) § 22 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 410/2010 Sb.“.
43. V § 17 odst. 1 písm. c) se slova „s dobou splatnosti delší než jeden rok“ nahrazují slovy „u nichž má účetní jednotka záměr a předpoklad držet je do splatnosti“.
44. V § 17 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) „A.III.5. Termínované vklady dlouhodobé“ obsahuje zejména termínované vklady u bank s dobou splatnosti delší než jeden rok, vkladové listy a depozitní certifikáty,“.
45. V § 17 odst. 1 se písmena e) a f) zrušují.
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno e).
46. V § 17 odst. 1 písm. e) se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“ a číslo „6“ se nahrazuje číslem „5“.
47. V § 17 odst. 2 se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.
48. V § 18 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Opravná položka se netvoří k položce „A.III.5. Termínované vklady dlouhodobé“.“.
49. V § 20 odst. 3 písm. a) se slovo „spotřeby“ nahrazuje slovy „převodu na sklad“.
50. V § 20 odst. 3 písm. c) se za slova „nejsou již“ vkládá slovo „zejména“.
51. V § 20 odst. 3 písmeno f) zní:
„f) „B.I.7. Pořízení zboží“ obsahuje částky pořízeného zboží do okamžiku převodu na sklad,“.
52. V § 20 odst. 3 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:
„g) „B.I.8. Zboží na skladě“ obsahuje nemovité a movité věci nabyté za účelem prodeje,“.
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).
53. V § 20 odst. 3 písm. h) se slova „ , a zejména mladá chovná zvířata neuvedená v položce, zvířata ve výkrmu a dále například kožešinová zvířata, ryby, včelstva, drůbež (hejna slepic, kachen, krůt, perliček, hus na výkrm), psy, služební koně, veškerá zvířata v zoologických zahradách bez ohledu na jejich pořizovací cenu“ nahrazují slovy „a zvířata, která neobsahuje položka A.II.7.“.
54. V § 22 odst. 1 písm. f) se slova „územními samosprávnými celky, státními fondy a organizačními složkami státu“ zrušují.
55. V § 22 odst. 3 písm. c) se za slova „správcem daně“ vkládá slovo „zejména“.
56. V § 22 odst. 3 písm. d) se za slovo „obsahuje“ vkládá slovo „zejména“.
57. V § 22 odst. 4 písm. a) se slova „ústředními rozpočty“ nahrazují slovy „vybranými ústředními vládními institucemi“.
58. V § 22 odst. 4 písm. b) se slova „územními rozpočty“ nahrazují slovy „vybranými místními vládními institucemi“.
59. V § 22 odst. 5 písm. a) se slova „u organizačních složek státu a územních samosprávných celků“ zrušují.
60. V § 22 odst. 6 písm. a) se slova „se vztahují k nákladům v příštích“ nahrazují slovy „budou nákladem v následujících účetních“.
61. V § 22 odst. 6 písm. c) se slova „Dále obsahuje pohledávky za rozpočty a z jiných vztahů, pokud“ nahrazují slovy „Dále obsahuje ostatní pohledávky, na základě kterých“, slova „výše plnění“ se zrušují a za slovo „skutečnostech“ se vkládá slovo „nelze“.
62. V § 23 odst. 1 se slovo „dlouhodobým“ zrušuje, slovo „dlouhodobých“ se zrušuje a slova „ , s výjimkou položek „A.IV.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé“, „A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy“, v jejichž případě se opravné položky netvoří“ se zrušují.
63. V § 23 odst. 2 se slova „ke krátkodobým pohledávkám se uvádějí v rozvaze ve sloupci „Korekce“ u příslušné položky krátkodobých pohledávek, s výjimkou položek „B.II.2. Směnky k inkasu““ nahrazují slovy „se netvoří k položkám pohledávek „A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy“, „A.IV.5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí“, „A.IV.7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery““, slova „„B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti“, „B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé“,“ se zrušují, slova „státním rozpočtem“ se nahrazují slovy „vybranými ústředními vládními institucemi“, slova „rozpočtem územních samosprávných celků“ se nahrazují slovy „vybranými místními vládními institucemi“ a slovo „Poskytnuté“ se nahrazuje slovy „Krátkodobé poskytnuté“.
64. § 24 se včetně nadpisu zrušuje.
65. § 25 včetně nadpisu zní:
 
㤠25
Krátkodobý finanční majetek
(1) Položka
a) „B.III.1. Majetkové cenné papíry k obchodování“ obsahuje cenné papíry a podíly majetkové povahy, které účetní jednotka určila k obchodování, zejména akcie a podílové listy investičních společností,
b) „B.III.2. Dluhové cenné papíry k obchodování“ obsahuje dluhové cenné papíry, které účetní jednotka určila k obchodování.
(2) Položka
a) „B.III.5. Jiné běžné účty“ obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků cizí prostředky, peněžní prostředky určené na mzdy převedené na konci účetního období, u příspěvkových organizací, státních fondů a Pozemkového fondu České republiky obsahuje cizí prostředky a u Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo“) zejména prostředky Evropské unie a Národního fondu,
b) „B.III.6. Účty spravovaných prostředků“ obsahuje u ministerstva prostředky na účtech státních finančních aktiv a účtu řízení likvidity státní pokladny,
c) „B.III.7. Souhrnné účty“ obsahuje u ministerstva zejména prostředky na bankovních účtech spravovaných v rámci státního dluhu,
d) „B.III.8. Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu“ obsahuje prostředky na bankovních účtech užívaných v souvislosti s rozpočtovým určením daní včetně prostředků na bankovních účtech organizační složky státu a Pozemkového fondu České republiky, které spravují tyto prostředky a plní povinnosti vůči státnímu rozpočtu podle jiného právního předpisu,
e) „B.III.9. Běžný účet“ obsahuje prostředky příspěvkových organizací za hlavní i hospodářskou činnost, u územních samosprávných celků a organizačních složek státu prostředky podle jiných právních předpisů a za hospodářskou činnost, a prostředky Pozemkového fondu České republiky s výjimkou prostředků obsažených v položce „B.III.8. Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu“,
f) „B.III.10. Běžný účet FKSP“ obsahuje u organizačních složek státu, příspěvkových organizací a státních fondů podle jiného právního předpisu prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb.
(3) Položka
a) „B.III.11. Základní běžný účet územních samosprávných celků“ obsahuje prostředky na základním běžném účtu územních samosprávných celků,
b) „B.III.12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků“ obsahuje prostředky finančních a peněžních fondů územních samosprávných celků,
c) „B.III.13. Běžné účty státních fondů“ obsahuje u státních fondů prostředky na bankovním účtu, s výjimkou prostředků obsažených v položkách „B.III.5. Jiné běžné účty“ a „B.III.10. Běžný účet FKSP“,
d) „B.III.14. Běžné účty fondů organizačních složek státu“ obsahuje prostředky fondů organizačních složek státu,
e) „B.III.16. Peníze na cestě“ obsahuje prostředky převáděné mezi bankovními účty, případně mezi bankovním účtem a pokladnou.“.
66. V § 26 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.
67. V § 26 odst. 1 písm. a) se slova „ , s výjimkou úbytků darovaného dlouhodobého majetku,“ zrušují a za slova „z důvodu svěření“ se vkládají slova „majetku do správy nebo bezúplatného převodu od zřizovatele“.
68. V § 26 odst. 1 písm. b) se slova „zdroje privatizace podle zákona“ nahrazují slovy „zdroj krytí aktiv podle zákona“ a slova „ve znění pozdějších předpisů,“ se zrušují.
69. V § 26 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.
70. V § 26 odst. 2 písm. a) se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“ a slovo „nerealizované“ se nahrazuje slovy „podle § 70 odst. 3 v případě cenných papírů nebo podílů, které nejsou oceněny reálnou hodnotou nebo ekvivalencí“.
71. V § 26 odst. 2 písmena b) a c) znějí:
„b) „C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody“ obsahuje oceňovací rozdíly z prvotního použití a změny účetní metody v důsledku změny právních předpisů,
c) „C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly“ obsahuje oceňovací rozdíly zejména z přecenění majetku podle § 59 a 64,“.
72. V § 26 se na konci odstavce 2 doplňuje písmeno d), které zní:
„d) „C.I.7. Opravy minulých období“ obsahuje opravy minulých účetních období, které jsou významné a ovlivnily by v minulých účetních obdobích výši výsledku hospodaření; za významnou se považuje každá jednotlivá oprava, jejíž výše dosahuje alespoň 0,3 % hodnoty aktiv netto za minulé účetní období nebo částky 260 000 Kč.“.
73. § 28 a 29 včetně nadpisů znějí:
 
㤠28
Výsledek hospodaření
(1) Položka „C.III.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období“ obsahuje součet výsledků hospodaření z hlavní a z hospodářské činnosti vykázaných v položce „C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období“ ve výkazu zisku a ztráty.
(2) Položka „C.III.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení“ obsahuje výsledek hospodaření minulého účetního období do okamžiku rozhodnutí příslušného orgánu.
(3) Položka „C.III.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let“ obsahuje nerozdělené zisky a neuhrazené ztráty minulých účetních období.
 
§ 29
Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření
(1) Položka „C.IV.1. Příjmový účet organizačních složek státu“ obsahuje stav příjmů organizačních složek státu.
(2) Položka „C.IV.2. Zvláštní výdajový účet“ obsahuje u organizačních složek státu uskutečněné výdaje.
(3) Položka „C.IV.3. Účet hospodaření státního rozpočtu“ obsahuje u ministerstva konečný zůstatek účtu, na kterém je zobrazen schodek nebo přebytek státního rozpočtu.
(4) Položka „C.IV.4. Agregované příjmy a výdaje minulých období“ obsahuje u organizačních složek státu při otevření účetních knih kumulované příjmy a výdaje rozpočtového hospodaření minulých účetních období a u ministerstva také konečný zůstatek účtu, na kterém je zobrazen schodek nebo přebytek státního rozpočtu minulých období.“.
74. V § 30 se číslo „II“ nahrazuje číslem „I“.
75. V § 31 písm. a) se číslo „III“ nahrazuje číslem „II“ a slova „u ministerstva a územních samosprávných celků“ se zrušují.
76. V § 31 písm. b) se číslo „III“ nahrazuje číslem „II“, slova „Vydané dluhopisy“ se nahrazují slovy „Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů“, slova „u ministerstva a územních samosprávných celků“ se zrušují a slovo „(hodnoty)“ se zrušuje.
77. V § 31 písm. c) se číslo „III“ nahrazuje číslem „II“, číslo „6“ se nahrazuje číslem „5“ a slova „u ministerstva, územních samosprávných celků a organizačních složek státu“ se zrušují.
78. V § 31 písm. d) se číslo „III“ nahrazuje číslem „II“, číslo „7“ se nahrazuje číslem „6“ a slova „u organizačních složek státu a územních samosprávných celků“ se zrušují.
79. V § 32 odst. 1 písm. a) a b) se číslo „IV“ nahrazuje číslem „III“.
80. V § 32 odst. 1 písm. c) se číslo „IV“ nahrazuje číslem „III“, slova „Vydané krátkodobé dluhopisy“ se nahrazují slovy „Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů“ a slova „u ministerstva a územních samosprávných celků“ se zrušují.
81. V § 32 odst. 2 písm. a), § 32 odst. 6, § 32 odst. 7 písm. c) a d) a § 32 odst. 8 se číslo „IV“ nahrazuje číslem „III“.
82. V § 32 odst. 2 písm. b) se číslo „IV“ nahrazuje číslem „III“ a slova „u ministerstva a územních samosprávných celků“ se zrušují.
83. V § 32 odst. 2 písm. c) se číslo „IV“ nahrazuje číslem „III“ a číslo „8“ se nahrazuje číslem „7“.
84. V § 32 odst. 2 písm. d) se číslo „IV“ nahrazuje číslem „III“ a číslo „12“ se nahrazuje číslem „11“.
85. V § 32 odst. 2 písm. e) se číslo „IV“ nahrazuje číslem „III“ a číslo „13“ se nahrazuje číslem „12“.
86. V § 32 odst. 3 písm. a) se číslo „IV“ nahrazuje číslem „III“ a číslo „14“ se nahrazuje číslem „13“ .
87. V § 32 odst. 3 písm. b) se číslo „IV“ nahrazuje číslem „III“ a číslo „15“ se nahrazuje číslem „14“.
88. V § 32 odst. 4 písm. a) se číslo „IV“ nahrazuje číslem „III“ a číslo „17“ se nahrazuje číslem „16“.
89. V § 32 odst. 4 písm. b) se číslo „IV“ nahrazuje číslem „III“ a číslo „18“ se nahrazuje číslem „17“.
90. V § 32 odst. 4 písm. c) se číslo „IV“ nahrazuje číslem „III“ a číslo „19“ se nahrazuje číslem „18“.
91. V § 32 odst. 5 se vkládá nové písmeno a), které zní:
„a) „D.III.20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce“ obsahuje závazky vůči osobám, které nejsou vybranými účetními jednotkami, a to z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžitých darů,“.
Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).
92. V § 32 odst. 5 písm. b) se číslo „IV“ nahrazuje číslem „III“ a slova „ústředním rozpočtům“ se nahrazují slovy „vybraným ústředním vládním institucím“.
93. V § 32 odst. 5 písm. c) se číslo „IV“ nahrazuje číslem „III“ a slova „územním rozpočtům“ se nahrazují slovy „vybraným místním vládním institucím“.
94. V § 32 odst. 7 písm. a) se číslo „IV“ nahrazuje číslem „III“ a slova „u organizačních složek státu a územních samosprávných celků“ se zrušují.
95. V § 32 odst. 7 písm. b) se číslo „IV“ nahrazuje číslem „III“ a slova „u ministerstva a územních samosprávných celků“ se zrušují.
96. V § 32 odst. 9 písm. a) se číslo „IV“ nahrazuje číslem „III“ a za slovo „běžným“ se vkládá slovo „účetním“.
97. V § 32 odst. 9 písm. b) se číslo „IV“ nahrazuje číslem „III“ a slova „v příštích“ se nahrazují slovy „v následujících účetních“.
98. V § 32 odst. 9 písm. c) se číslo „IV“ nahrazuje číslem „III“, za slova „Dále obsahuje“ se vkládá slovo „ostatní“, slova „za rozpočty a z jiných vztahů“ se zrušují a číslo „III“ se nahrazuje číslem „II“.
99. V § 33 odst. 1 písm. a) se čárka nahrazuje slovem „a“ a slova „a pořizovací ceny drobného dlouhodobého hmotného majetku nakoupeného nebo vytvořeného vlastní činností“ se zrušují.
100. V § 33 odst. 1 písm. b) se za slova „prodané zboží“ vkládá čárka a slova „při prodeji ve vlastních prodejnách;“ se zrušují.
101. V § 33 odst. 1 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) až e), která znějí:
„c) „A.I.5. Aktivace dlouhodobého majetku“ obsahuje snížení nákladů účetní jednotky z titulu výroby nebo pořízení dlouhodobého majetku ve vlastní režii účetní jednotky,
d) „A.I.6. Aktivace oběžného majetku“ obsahuje snížení nákladů účetní jednotky z titulu výroby nebo pořízení oběžného majetku ve vlastní režii účetní jednotky,
e) „A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby“ obsahuje náklady či snížení nákladů z titulu přírůstku nebo úbytku zásob vlastní výroby v průběhu běžného účetního období,“.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno f).
102. V § 33 odst. 1 písm. f) se číslo „7“ nahrazuje číslem „10“.
103. V § 33 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:
„g) „A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb“ obsahuje snížení nákladů účetní jednotky z titulu zejména vnitroorganizační přepravy a jiných výkonů provedených pro vlastní potřebu účetní jednotky,
h) „A.I.12. Ostatní služby“ obsahuje zejména náklady na poplatky za bankovní služby a další služby, které nemají charakter finančních nákladů, neuvedené v položkách „A.I.8. Opravy a udržování“ až „A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb“.“.
104. V § 33 odst. 2 písm. a) se číslo „9“ nahrazuje číslem „13“ a na konci textu písmene se doplňují slova „a náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost“.
105. V § 33 odst. 2 písm. b) se číslo „11“ nahrazuje číslem „14“.
106. V § 33 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 36 zní:
„c) „A.I.15. Jiné sociální pojištění“ obsahuje zejména náklady na povinné úrazové pojištění zaměstnanců podle jiného právního předpisu36) a náklady z titulu dobrovolného plnění sociálního pojištění,
36) Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
107. V § 33 odst. 2 písm. d) se číslo „13“ nahrazuje číslem „16“.
108. V § 33 odst. 2 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.
109. V § 33 odst. 3 písm. a) se číslo „17“ nahrazuje číslem „20“, za slovo „obsahuje“ se vkládá slovo „zejména“ a na konci textu písmene se doplňují slova „a náklady na soudní poplatky“.
110. V § 33 odst. 3 písm. b) se číslo „18“ nahrazuje číslem „21“.
111. V § 33 odst. 4 písm. a) se číslo „19“ nahrazuje číslem „22“.
112. V § 33 odst. 4 písm. b) se číslo „20“ nahrazuje číslem „23“ a číslo „19“ se nahrazuje číslem „22“.
113. V § 33 odst. 4 písm. c) se číslo „21“ nahrazuje číslem „24“, slova „titulu bezúplatného předání“ se nahrazují slovem „vyřazení“, za slova „peněžních prostředků“ se vkládají slova „z titulu bezúplatného předání“ a na konci textu písmene se doplňují slova „ , a to subjektům, které nejsou vybranými účetními jednotkami, včetně nákladů z titulu věcné humanitární pomoci“.
114. V § 33 odst. 5 se číslo „23“ nahrazuje číslem „26“.
115. V § 33 odst. 6 písm. a) se číslo „25“ nahrazuje číslem „28“, za slovo „průběhu“ se vkládá slovo „běžného“ a slova „s výjimkou prodeje“ se nahrazují slovy „zejména z důvodu úplného opotřebení; neobsahuje zůstatkovou cenu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v případě jeho prodeje, darování, manka, škody, předání nebo přechodu podle § 26 odst. 1 písm. a)“.
116. V § 33 odst. 6 písmena b) až d) znějí:
„b) „A.I.29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek“ obsahuje náklady ve výši ocenění prodaného dlouhodobého nehmotného majetku k okamžiku jeho prodeje,
c) „A.I.30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek“ obsahuje náklady ve výši ocenění prodaného dlouhodobého hmotného majetku k okamžiku jeho prodeje,
d) „A.I.34. Náklady z vyřazených pohledávek“ obsahuje výši ocenění vyřazených pohledávek z jiných důvodů, než je inkaso pohledávky, započtení pohledávky a splynutí osoby dlužníka a věřitele, a výši ocenění postoupených pohledávek,“.
117. V § 33 se na konci odstavce 6 doplňují písmena e) a f), která znějí:
„e) „A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku“ obsahuje náklady ve výši ocenění drobného dlouhodobého nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku nakoupeného, vytvořeného vlastní činností nebo bezúplatně nabytého od subjektů, které nejsou vybranými účetními jednotkami,
f) „A.I.36. Ostatní náklady z činnosti“ obsahuje zejména náklady na pojistné na neživotní pojištění a další náklady z činnosti neuvedené v položkách „A.I.1. Spotřeba materiálu“ až „A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku“.“.
118. V § 34 písm. a) se za slovo „obsahuje“ vkládá slovo „zejména“ a slova „a půjček“ se nahrazují slovy „ , půjček a vydaných dluhových cenných papírů“.
119. V § 34 písm. c) se slova „ze změny reálných hodnot majetku a závazků“ nahrazují slovy „z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu, včetně nákladů vyplývajících z přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu podle § 64 k okamžiku jeho prodeje“.
120. V § 34 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) „A.II.5. Ostatní finanční náklady“ obsahuje finanční náklady neuvedené v položkách „A.II.1. Prodané cenné papíry a podíly“ až „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“.“.
121. V § 35 písm. a) se slova „ústředních rozpočtů“ nahrazují slovy „vybraných ústředních vládních institucí“.
122. V § 35 písm. b) se slova „územních rozpočtů“ nahrazují slovy „vybraných místních vládních institucí“.
123. V nadpise § 36 a nadpise § 41 se doplňují slova „a poplatků“.
124. V § 36 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 37 zní:
„e) „A.IV.5. Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků“ obsahuje náklady z ostatních sdílených daní a poplatků podle jiného právního předpisu37).
37) Např. zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.
125. V § 36 se písmeno f) zrušuje.
126. V § 37 se odstavce 2 a 3 zrušují.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.
127. V § 37 odst. 2 písm. a) se číslo „17“ nahrazuje číslem „9“.
128. V § 37 odst. 2 písm. b) se číslo „18“ nahrazuje číslem „10“ a číslo „17“ se nahrazuje číslem „9“.
129. V § 37 odst. 2 písm. c) se číslo „19“ nahrazuje číslem „11“, slovo „odepsaných“ se nahrazuje slovem „vyřazených“ a slova „odepsány na vrub nákladů“ se nahrazují slovem „vyřazeny“.
130. V § 37 odst. 2 písm. d) se číslo „25“ nahrazuje číslem „17“ a slova „ , ostatní výnosy, které neobsahují položky B.I.1. až B.I.24., a opravy výnosů minulých účetních období, pokud se jedná o nevýznamné položky“ se nahrazují slovy „a ostatní výnosy neuvedené v položkách „B.I.1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků“ až „B.I.16. Čerpání fondů““.
131. § 38 včetně nadpisu zní:
 
㤠38
Finanční výnosy
Položka
a) „B.II.2. Úroky“ obsahuje výnosy z úroků včetně úroků z dluhových cenných papírů a poskytnutých půjček,
b) „B.II.3. Kurzové zisky“ obsahuje výnosy vznikající při ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 12 zákona k okamžiku uskutečnění účetního případu a k rozvahovému dni,
c) „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ obsahuje výnosy vyplývající z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu včetně výnosů z přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu podle § 64 k okamžiku jeho prodeje,
d) „B.II.5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku“ obsahuje výnosy z dividend a podílů na zisku,
e) „B.II.6. Ostatní finanční výnosy“ obsahuje finanční výnosy neuvedené v položkách „B.II.1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů“ až „B.II.5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku“.“.
132. V § 40 písm. a) se slova „ústředních rozpočtů“ nahrazují slovy „vybraných ústředních vládních institucí“ a slova „ , a to bez ohledu na účel jejich poskytnutí“ se zrušují.
133. V § 40 písm. b) se slova „územních rozpočtů“ nahrazují slovy „vybraných místních vládních institucí“ a slova „ , a to bez ohledu na účel jejich poskytnutí“ se zrušují.
134. V § 41 písmeno f) zní:
„f) „B.V.6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků“ obsahuje výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků podle jiného právního předpisu37).“.
135. § 42 včetně nadpisu zní:
 
㤠42
Výsledek hospodaření
Položka
a) „C.1. Výsledek hospodaření před zdaněním“ obsahuje hodnotu položky „B. VÝNOSY CELKEM“ sníženou o součet položek „A.I. Náklady z činnosti“ až „A.IV. Náklady ze sdílených daní a poplatků“,
b) „C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období“ obsahuje hodnotu položky „B. VÝNOSY CELKEM“ sníženou o hodnotu položky „A. NÁKLADY CELKEM“.“.
136. V nadpisu hlavy IV se za slova „VYMEZENÍ“ vkládají slova „NĚKTERÝCH POLOŽEK“.
137. V § 43 odst. 1 se za slovo „počátku“ vkládá slovo „běžného“, za slovo „průběhu“ se vkládá slovo „běžného“, slova „k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo“ se zrušují a za slovo „dni“ se vkládá slovo „běžného“.
138. V § 43 odst. 2 písm. a) se za slova „stav položky rozvahy“ vkládají slova „„A.III.5. Termínované vklady dlouhodobé“ a“, číslo „IV“ se nahrazuje číslem „III“ a za slovo „lednu“ se vkládá slovo „běžného“.
139. V § 43 odst. 2 písm. c) se slova „výsledek hospodaření účetní jednotky před zdaněním“ nahrazují slovy „hodnotu položky „C.1. Výsledek hospodaření před zdaněním“ výkazu zisku a ztráty“.
140. V § 43 odst. 3 písmena c) až f) znějí:
„c) „A.I.2. Změna stavu opravných položek“ obsahuje zvýšení či snížení stavu opravných položek podle § 13, 16, 18, 21 a 23 v průběhu běžného účetního období upravené o oceňovací rozdíly při prvotním použití metody,
d) „A.I.3. Změna stavu rezerv“ obsahuje zvýšení či snížení stavu rezerv podle § 30 v průběhu běžného účetního období,
e) „A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku“ obsahuje částku ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku sníženou o náklady na prodaný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek upravenou o výši nákladů nebo výnosů z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64,
f) „A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace“ obsahuje úpravy o ostatní transakce, které nebyly uvedeny v položkách „A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku“ až „A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku“, pokud neovlivnily výši zůstatků položek rozvahy „A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek“, „A.II. Dlouhodobý hmotný majetek“ nebo „A.III. Dlouhodobý finanční majetek“, a úpravy o zisky a ztráty z přecenění finančního majetku“.
141. V § 43 odst. 4 písmena b) až e) znějí:
„b) „A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek“ obsahuje zvýšení či snížení stavu krátkodobých pohledávek včetně aktivních syntetických účtů časového rozlišení neupravené o opravné položky k těmto pohledávkám a upravené o pohledávky z prodeje dlouhodobých aktiv,
c) „A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků“ obsahuje zvýšení či snížení stavu krátkodobých závazků včetně pasivních syntetických účtů časového rozlišení upravené o závazky z pořízení dlouhodobých aktiv,
d) „A.II.3. Změna stavu zásob“ obsahuje zvýšení či snížení stavu zásob upravené o ocenění bezúplatně přešlých nebo předaných zásob,
e) „A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku“ obsahuje zvýšení či snížení stavu položek rozvahy „B.III.1. Majetkové cenné papíry k obchodování“, „B.III.2. Dluhové cenné papíry k obchodování“ upravené o ocenění bezúplatně přešlého nebo předaného krátkodobého finančního majetku.“.
142. V § 43 odst. 5 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , s výjimkou drobného dlouhodobého majetku“.
143. V § 43 odst. 5 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena c) až i).
144. V § 43 odst. 5 písm. c) až g) se číslo „III“ nahrazuje číslem „II“.
145. V § 43 odst. 5 se písmeno h) zrušuje.
Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).
146. V § 43 odst. 5 písm. h) se číslo „V“ nahrazuje číslem „III“ a slova „B.I. až B.III., B.III.1. až B.III.4. a B.IV“ se nahrazují slovy „„B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv“ a „B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv““.
147. V § 43 odst. 7 písm. a) se za slovo „průběhu“ vkládá slovo „běžného“.
148. V § 43 odst. 7 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) „H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření“ obsahuje u organizačních složek státu součet zůstatků položek rozvahy „C.IV.1. Příjmový účet organizačních složek státu“, „C.IV.2. Zvláštní výdajový účet“ a u ministerstva také položky „C.IV.3. Účet hospodaření státního rozpočtu“ k rozvahovému dni,“.
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).
149. V § 43 odst. 7 písmeno c) zní:
„c) „R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni“ obsahuje stav položky „P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu“ zvýšený o stav položek „F. Celková změna stavu peněžních prostředků“ a „H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření“.“.
150. Hlava V včetně nadpisu zní:
 
„HLAVA V
OBSAHOVÉ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK PŘEHLEDU O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
 
§ 44
(1) Přehled o změnách vlastního kapitálu zobrazuje stav vlastního kapitálu účetní jednotky a jeho jednotlivých složek k rozvahovému dni minulého účetního období, jeho zvýšení a snížení v průběhu běžného účetního období a stav k rozvahovému dni běžného účetního období.
(2) Součet položek „A. Jmění účetní jednotky a upravující položky“, „B. Fondy účetní jednotky“, „C. Výsledek hospodaření“ a „D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření“ se musí rovnat položce rozvahy „C. Vlastní kapitál“.
(3) Položky označené kombinací velkých písmen latinské abecedy a římských číslic obsahují v prvním sloupci stav příslušné položky k rozvahovému dni minulého účetního období, v druhém sloupci zvýšení stavu příslušné položky v průběhu běžného účetního období, ve třetím sloupci snížení stavu příslušné položky v průběhu běžného účetního období a ve čtvrtém sloupci stav příslušné položky k rozvahovému dni běžného účetního období jako součet vykázaných hodnot prvního a druhého sloupce snížený o vykázanou hodnotu ve třetím sloupci.
(4) U položek označených kombinací velkých písmen latinské abecedy, římských číslic a arabských číslic se v prvním a čtvrtém sloupci hodnoty nevykazují. Druhý sloupec těchto položek obsahuje zvýšení stavu příslušné položky v průběhu běžného účetního období a třetí sloupec těchto položek obsahuje snížení stavu příslušné položky v průběhu běžného účetního období. U položky „A.III.5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti“ se v druhém sloupci hodnota nevykazuje.
(5) Položka „A. Jmění účetní jednotky a upravující položky“ obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení a stavech položky rozvahy „C.I. Jmění účetní jednotky a upravující položky“.
(6) Položka
a) „A.I.1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu“ obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.1. Jmění účetní jednotky“ z titulu změny příslušnosti hospodařit s majetkem státu a z titulu vzniku nebo zániku vlastnického práva státu podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích nebo podle jiného právního předpisu, s výjimkou darů,
b) „A.I.2. Svěření majetku příspěvkové organizaci“ obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.1. Jmění účetní jednotky“ z titulu svěření majetku do správy příspěvkové organizaci podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
c) „A.I.3. Bezúplatné převody“ obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.1. Jmění účetní jednotky“ z titulu bezúplatného převodu majetku, s výjimkou případů podle písmen a), b), d) a e),
d) „A.I.4. Investiční transfery“ obsahuje v případě organizačních složek státu informaci o výši zvýšení položky rozvahy „C.I.1. Jmění účetní jednotky“ z titulu přijetí dotace, grantu, příspěvku, subvence, dávky, nenávratné finanční výpomoci, podpory či peněžního daru určeného na pořízení dlouhodobého majetku,
e) „A.I.5. Dary“ obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.1. Jmění účetní jednotky“ z titulu darovací smlouvy,
f) „A.I.6. Ostatní“ obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.1. Jmění účetní jednotky“ z ostatních titulů neuvedených v položkách A.I.1. až A.I.5.
(7) Položka „A.II. Fond privatizace“ obsahuje u ministerstva informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.2. Fond privatizace“ podle § 26 odst. 1 písm. b).
(8) Položka
a) „A.III.1. Svěření majetku příspěvkové organizaci“ obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku“ z titulu svěření majetku do správy příspěvkové organizaci podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
b) „A.III.2. Bezúplatné převody“ obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku“ z titulu bezúplatného převodu majetku, s výjimkou případů podle písmen a), c) a d),
c) „A.III.3. Investiční transfery“ obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku“ z titulu přijetí dotace, grantu, příspěvku, subvence, dávky, nenávratné finanční výpomoci, podpory či peněžního daru určeného na pořízení dlouhodobého majetku,
d) „A.III.4. Dary“ obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku“ z titulu darovací smlouvy,
e) „A.III.5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti“ obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši snížení položky rozvahy „C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku“ ve věcné a časové souvislosti s odpisováním příslušného dlouhodobého majetku,
f) „A.III.6. Ostatní“ obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku“ z ostatních titulů neuvedených v položkách A.III.1. až A.III.5.
(9) Položka „A.IV. Kurzové rozdíly“ obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.4. Kurzové rozdíly“ podle § 26 odst. 2 písm. a).
(10) Položka
a) „A.V.1. Opravné položky k pohledávkám“ obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody“ z titulu prvotního použití a změny účetní metody postup tvorby a použití opravných položek v případě pohledávek v důsledku změny právních předpisů,
b) „A.V.2. Odpisy“ obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody“ z titulu prvotního použití a změny účetní metody odpisy majetku v důsledku změny právních předpisů,
c) „A.V.3. Ostatní“ obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody“ z ostatních titulů neuvedených v položkách „A.V.1. Opravné položky k pohledávkám“ a „A.V.2. Odpisy“,
d) „A.VI.1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů“ obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly“ z titulu oceňovacích rozdílů podle § 59,
e) „A.VI.2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji“ obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly“ z titulu oceňovacích rozdílů podle § 64,
f) „A.VI.3. Ostatní“ obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly“ z ostatních titulů neuvedených v položkách „A.VI.1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů“ a „A.VI.2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji“,
g) „A.VII.1. Opravy minulého účetního období“ obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.7. Opravy minulých období“ z titulu oprav, které by v minulém účetním období ovlivnily výši výsledku hospodaření účetní jednotky,
h) „A.VII.2. Opravy předchozích účetních období“ obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.7. Opravy minulých období“ z titulu oprav, které by v účetních obdobích předcházejících minulému účetnímu období ovlivnily výši výsledku hospodaření účetní jednotky.
(11) Položka „B. Fondy účetní jednotky“ obsahuje informace o výši zvýšení či snížení a stavech položky rozvahy „C.II. Fondy účetní jednotky“ podle § 27. Položka „C. Výsledek hospodaření“ obsahuje informace o výši zvýšení či snížení a stavech položky rozvahy „C.III. Výsledek hospodaření“ podle § 28. Položka „D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření“ obsahuje informace o výši zvýšení či snížení a stavech položky rozvahy „C.IV. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření“ podle § 29.“.
151. V § 45 odst. 1 písm. a) se bod 10 zrušuje.
152. V § 45 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účetní jednotky“ a „C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku“, a to v členění:
1. „C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období“,
2. „C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti“, a to u vybraných účetních jednotek s výjimkou organizačních složek státu,“.
153. V § 45 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až k), která znějí:
„i) doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty v tomto členění:
1. „I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64“,
2. „I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou“,
j) doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty v tomto členění:
1. „J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64“,
2. „J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou“,
k) doplňující informace k položce „A. Stálá aktiva“ rozvahy v tomto členění:
1. „K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64“,
2. „K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64“.“.
154. V § 45 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Účetní jednotky uvádějí v příloze č. 5 k této vyhlášce ve sloupcích týkajících se minulého účetního období informace o stavu příslušné položky vykázané k rozvahovému dni minulého účetního období.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
155. V § 46 se za odstavec 2 doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Položka
a) „H.I. Počáteční zůstatek“ obsahuje počáteční zůstatek fondu privatizace k prvnímu dni běžného účetního období,
b) „H.II.1. Výsledek hospodaření (zisk) běžného účetního období“ obsahuje kladný výsledek hospodaření fondu privatizace za běžné účetní období,
c) „H.II.2. Výsledek hospodaření (zisk) minulých období“ obsahuje kladný výsledek hospodaření fondu privatizace za minulá účetní období,
d) „H.II.3. Bezúplatné převody dlouhodobého majetku od vybraných účetních jednotek“ obsahuje bezúplatně převedený dlouhodobý majetek do fondu privatizace od vybraných účetních jednotek,
e) „H.III.1. Výsledek hospodaření (ztráta) běžného účetního období“ obsahuje záporný výsledek hospodaření fondu privatizace za běžné účetní období,
f) „H.III.2. Výsledek hospodaření (ztráta) minulých období“ obsahuje záporný výsledek hospodaření fondu privatizace za minulá účetní období,
g) „H.III.3. Bezúplatné převody dlouhodobého majetku vybraným účetním jednotkám“ obsahuje bezúplatně převedený dlouhodobý majetek z fondu privatizace vybraným účetním jednotkám,
h) „H.IV. Konečný zůstatek“ obsahuje konečný zůstatek fondu privatizace k rozvahovému dni běžného účetního období,
i) „H.V.1. Převody do státního rozpočtu“ obsahuje náklady z titulu převodu peněžních prostředků zejména organizačním složkám státu a státním fondům na účely stanovené zákonem o zrušení Fondu národního majetku,
j) „H.V.2. Bezúplatné převody dlouhodobého majetku“ obsahuje náklady na bezúplatně převedený dlouhodobý majetek fondu privatizace s výjimkou převodů vybraným účetním jednotkám.“.
156. V § 48 se doplňují odstavce 3 až 6, které znějí:
„(3) Součet obratů na straně MÁ DÁTI a součet obratů na straně DAL podrozvahových účtů se musí rovnat.
(4) Hodnoty položek přílohy části „A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů“ se vykazují s kladným znaménkem podle zůstatků zjištěných na jednotlivých podrozvahových účtech, s výjimkou položky „P.VII.1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům“.
(5) Hodnota položky „P.VII.1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům“ se stanoví jako součet položek „P.I. Majetek účetní jednotky“, „P.II.1. Vyřazené pohledávky“, „P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou“, „P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva“ snížený osoučet položek „P.II.2.Vyřazené závazky“, „P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku“ a „P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva“.
(6) Není-li dále stanoveno jinak, za krátkodobé se pro účely této vyhlášky považují takové podmíněné pohledávky a podmíněné závazky, u nichž účetní jednotka předpokládá, že splnění všech podmínek pro provedení účetního zápisu v hlavní knize nastane v období do jednoho roku včetně, ostatní podmíněné pohledávky a podmíněné závazky se považují za dlouhodobé.“.
157. V nadpisu a textu § 50 se slovo „Odepsané“ nahrazuje slovem „Vyřazené“.
158. V § 51 písm. a), c) a e) se za slovo „obsahuje“ vkládá slovo „krátkodobé“ a slova „ , které mohou vzniknout do konce účetního období“ se zrušují.
159. V § 51 písm. b), d) a f) se za slovo „obsahuje“ vkládá slovo „dlouhodobé“ a slova „ , které mohou vzniknout v následujících účetních obdobích“ se zrušují.
160. V § 52 písm. a), c) a e) se za slovo „obsahuje“ vkládá slovo „krátkodobé“ a slova „ , které mají vzniknout do konce účetního období“ se zrušují.
161. V § 52 písm. b), d), f) a l) se za slovo „obsahuje“ vkládá slovo „dlouhodobé“ a slova „ , které mají vzniknout v následujících účetních obdobích“ se zrušují.
162. V § 52 písm. g) se za slovo „obsahuje“ vkládá slovo „krátkodobé“ a slova „mají vzniknout do konce účetního období a“ se zrušují.
163. V § 52 písm. h) se za slovo „obsahuje“ vkládá slovo „dlouhodobé“ a slova „mají vzniknout v následujících účetních obdobích a“ se zrušují.
164. V § 52 písm. i) se za slovo „výši“ vkládá slovo „krátkodobých“ a slova „ke kterým může dojít do konce účetního období a“ se zrušují.
165. V § 52 písm. j) se za slovo „výši“ vkládá slovo „dlouhodobých“ a slova „ke kterým může dojít v následujících účetních obdobích a“ se zrušují.
166. V § 52 písm. k) se za slovo „obsahuje“ vkládá slovo „krátkodobé“ a slova „ , která mají vzniknout do konce účetního období“ se zrušují.
167. V § 52 písm. m) se za slovo „obsahuje“ vkládá slovo „krátkodobé“ a slova „ , ke kterému může dojít do konce účetního období“ se zrušují.
168. V § 52 písm. n) se za slovo „obsahuje“ vkládá slovo „dlouhodobé“ a slova „ , ke kterému může dojít v následujících účetních obdobích“ se zrušují.
169. V § 53 písm. a) se za slovo „jednotka“ vkládá slovo „krátkodobě“ a slova „do konce účetního období“ se zrušují.
170. V § 53 písm. b) se za slovo „jednotka“ vkládá slovo „dlouhodobě“ a slova „v následujících účetních obdobích“ se zrušují.
171. V § 53 písm. c), e) a g) se za slovo „obsahuje“ vkládá slovo „krátkodobé“ a slova „ , které mohou vzniknout do konce účetního období“ se zrušují.
172. V § 53 písm. d), f) a h) se za slovo „obsahuje“ vkládá slovo „dlouhodobé“ a slova „ , které mohou vzniknout v následujících účetních obdobích“ se zrušují.
173. V § 54 písm. a), c), g) a k) se za slovo „obsahuje“ vkládá slovo „krátkodobé“ a slova „ , které mají vzniknout do konce účetního období“ se zrušují.
174. V § 54 písm. b), d), h) a l) se za slovo „obsahuje“ vkládá slovo „dlouhodobé“ a slova „ , které mají vzniknout v následujících účetních obdobích“ se zrušují.
175. V § 54 písm. e) se slova „ze vztahu k prostředkům EU“ nahrazují slovy „z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí“, za slovo „obsahuje“ se vkládá slovo „krátkodobé“ a slova „ , které mají vzniknout do konce účetního období“ se zrušují.
176. V § 54 písm. f) se slova „ze vztahu k prostředkům EU“ nahrazují slovy „z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí“, za slovo „obsahuje“ se vkládá slovo „dlouhodobé“ a slova „ , které mají vzniknout v následujících účetních obdobích“ se zrušují.
177. V § 54 se na konci textu písmene g) doplňují slova „s výjimkou případů vykazovaných v položce „P.VI.12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení““.
178. V § 54 se na konci textu písmene h) doplňují slova „s výjimkou případů vykazovaných v položce „P. VI.11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení““.
179. V § 54 písm. i) se za slovo „plnění“ vkládá slovo „krátkodobých“ a slova „ke kterým může dojít do konce účetního období a“ se zrušují.
180. V § 54 písm. j) se za slovo „plnění“ vkládá slovo „dlouhodobých“ a slova „ke kterým může dojít v následujících účetních obdobích a“ se zrušují.
181. V § 54 písm. m) se za slovo „obsahuje“ vkládá slovo „krátkodobé“ a slova „ , ke kterému může dojít do konce účetního období“ se zrušují.
182. V § 54 písm. n) se za slovo „obsahuje“ vkládá slovo „dlouhodobé“ a slova „ , ke kterému může dojít v následujících účetních obdobích“ se zrušují.
183. V § 55 odst. 1 písmeno i) zní:
„i) zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání; vzniknou-li při zkouškách tohoto majetku použitelné výrobky nebo výkony, snižuje ocenění těchto výrobků nebo výkonů náklady související s pořízením tohoto majetku; další náklady na tyto výrobky a výkony nejsou součástí nákladů souvisejících s pořízením tohoto majetku, nýbrž nákladem z činnosti účetní jednotky,“.
184. V § 55 odst. 3 se slova „ , pokud náklady na něj v úhrnu za účetní období převýší částku 60 000 Kč a technické zhodnocení je v tomto účetním období uvedeno do užívání“ nahrazují slovy „v souladu s § 11 odst. 2“ a slova „ , pokud náklady na něj v úhrnu za účetní období převýší částku 40 000 Kč a technické zhodnocení je v tomto účetním období uvedeno do užívání“ se nahrazují slovy „v souladu s § 14 odst. 9“.
185. V § 55 odst. 7 se věty druhá až čtvrtá zrušují.
186. V § 56 se za slovo „papíru“ vkládají slova „a podílu“, za slovo „papírů“ se vkládají slova „a podílů“, slova „ , pokud je účetní jednotka oprávněna přijímat úvěry na pořízení cenného papíru,“ se zrušují.
187. V § 59 odst. 1 se za slovo „papírů“ vkládají slova „a podílů“, slova „v krátkodobém horizontu“ se zrušují a za slovo „příslušných“ se vkládá slovo „syntetických“.
188. V § 59 odst. 2 se slovo „ostatních“ zrušuje, za slovo „papírů“ se vkládají slova „a podílů, které nejsou účetní jednotkou určeny k obchodování,“, za slovo „papíru“ se vkládají slova „a podílu“ a za slovo „příslušných“ se vkládá slovo „syntetických“.
189. V § 59 odst. 3 se věta první zrušuje, slovo „těchto“ se zrušuje, za slovo „papírů“ se vkládají slova „a podílů“ a za slovo „příslušných“ se vkládá slovo „syntetických“.
190. V § 59 odst. 4 se za slovo „papírů“ vkládají slova „a podílů“.
191. V § 59 odst. 5 se za slovo „příslušných“ vkládá slovo „syntetických“.
192. V § 60 odst. 2 se za slovo „stejných“ vkládá slovo „účetních“.
193. V nadpisu § 64 se slovo „ostatního“ zrušuje.
194. V § 64 odstavec 1 zní:
„(1) S výjimkou aktiv uvedených v § 59 až 62 se změna reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji vykazuje v položce rozvahy „C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly“ a k okamžiku jeho prodeje je tato změna zachycena výsledkově.“.
195. V § 65 odst. 1 se za slovo „vyjadřují“ vkládá slovo „významné“ a za slova „vytvářejí se“ se vkládá slovo „zejména“.
196. V § 65 odst. 2 se číslo „10“ nahrazuje číslem „20“.
197. V § 65 odst. 3 se za slova „dlouhodobého majetku“ vkládají slova „ , u krátkodobého finančního majetku“.
198. V § 65 odst. 6 se slovo „tvoří“ nahrazuje slovy „považuje za významnou a tvoří se“.
199. V § 65 odst. 7 se za slovo „příslušného“ vkládá slovo „syntetického“.
200. V § 65 odst. 8 se za slova „ocenění majetku“ vkládají slova „upravenou o výši oprávek k tomuto majetku“.
201. V § 66 odstavec 6 zní:
„(6) Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl doručen návrh na vklad katastrálnímu úřadu. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí se uvede na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze v účetní závěrce.“.
202. V § 66 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) a k), která znějí:
„j) drobný dlouhodobý majetek,
k) pozemky.“.
203. V § 66 odst. 8 se za slova „o tento rozdíl“ vkládají slova „snížený o výši výnosů z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů“.
204. V § 67 odst. 2 se za slovo „příslušného“ vkládá slovo „syntetického“.
205. V § 67 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.
206. V § 69 odst. 1 písm. b) se za slovo „minulých“ vkládá slovo „účetních“ a za slovo „období“ se vkládají slova „ , které nejsou významné v souladu s § 26 odst. 2 písm. d),“.
207. V § 69 odst. 1 písm. c) se za slovo „minulých“ vkládá slovo „účetních“.
208. V § 69 odst. 1 písm. d) a e) úvodních částech ustanovení se slovo „budoucích“ nahrazuje slovy „následujících účetních“.
209. V § 71 odst. 1 se za slova „věcmi a“ vkládá slovo „zpravidla“.
210. V § 71 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Soubor majetku oceněný podle odstavce 2 písm. a) nelze rozšiřovat o kulturní památky nebo předměty kulturní hodnoty, u nichž je známa pořizovací cena.“.
211. V § 71 odstavec 4 zní:
„(4) Sbírka muzejní povahy, u které není známé ocenění, se oceňuje 1 Kč. Pokud dochází ke změnám v jejím rozsahu, ocenění této sbírky muzejní povahy se nemění.“.
212. V § 71 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Pokud dochází ke změně rozsahu sbírky muzejní povahy, u které je známé její ocenění, a to o věc, která je oceněna jinak než 1 Kč, ocenění této sbírky muzejní povahy se upraví o ocenění věci, které se příslušná změna týká.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
213. V § 72 odst. 1 a 3 se slova „do konce účetního období“ nahrazují slovy „krátkodobosti v souladu s § 48 odst. 6“.
214. V § 72 odst. 2 a 4 se slova „po konci účetního období“ nahrazují slovy „dlouhodobosti v souladu s § 48 odst. 6“.
215. Přílohy č. 1 až 7 znějí:
 
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
      

 
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
      


 
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
      


 
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
      


 
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
       
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
      


 
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
      

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení této vyhlášky použijí účetní jednotky poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2012 a později, pokud není v bodech 2 až 12 stanoveno jinak.
2. Stav položky rozvahy „D.III.4. Závazky z pronájmu“ vykázaný k 31. prosinci 2011 se od 1. ledna 2012 vykazuje v položce rozvahy „D.II.8. Ostatní dlouhodobé závazky“.
3. Stav položky rozvahy „A.III.4. Půjčky osobám ve skupině“ vykázaný k 31. prosinci 2011 se od 1. ledna 2012 vykazuje v položce rozvahy „A.III.4. Dlouhodobé půjčky“.
4. Kurzové rozdíly převedené k 1. lednu 2010 v souladu s přílohou Českého účetního standardu č. 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih z účtu 386 - Kursové rozdíly aktivní a 387 - Kursové rozdíly pasivní na účet 405 - Kurzové rozdíly se od 1. ledna 2012 vykazují v položce rozvahy „C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody“.
5. Stav položky rozvahy „D.III.20. Jiné daně a poplatky“ vykázaný k 31. prosinci 2011 se od 1. ledna 2012 vykazuje v položce rozvahy „D.III.19. Jiné daně a poplatky“.
6. Stav položky rozvahy „D.III.7. Závazky z dávek sociálního zabezpečení“ vykázaný k 31. prosinci 2011 se od 1. ledna 2012 vykazuje v položce rozvahy „D.III.20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce“.
7. Stav položky rozvahy „B.II.24. Poskytnuté zálohy na transfery“ vykázaný k 31. prosinci 2011 může účetní jednotka od 1. ledna 2012 vykázat buď v položce rozvahy „B.II.24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery“, nebo v položce rozvahy „A.IV.7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery“, nevykáže-li část výše stavu položky rozvahy „B.II.24. Poskytnuté zálohy na transfery“ k 31. prosinci 2011 od 1. ledna 2012 v souladu s obsahovým vymezením položek rozvahy „B.II.24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery“ nebo „A.IV.7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery“.
8. Stav položky rozvahy „D.IV.30. Přijaté zálohy na transfery“ vykázaný k 31. prosinci 2011 může účetní jednotka od 1. ledna 2012 vykázat buď v položce rozvahy „D.III.31. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery“, nebo v položce rozvahy „D.II.9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“, nevykáže-li část výše stavu položky rozvahy „D.IV.30. Přijaté zálohy na transfery“ k 31. prosinci 2011 od 1. ledna 2012 v souladu s obsahovým vymezením položek rozvahy „D.III.31. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery“ nebo „D.II.9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“.
9. Stav položek výkazu zisku a ztráty „B.I.9. Změna stavu nedokončené výroby“, „B.I.10. Změna stavu polotovarů“, „B.I.11. Změna stavu výrobků“ a „B.I.12. Změna stavu ostatních zásob“ vykázaný k 31. prosinci 2011 ve sloupci „Běžné účetní období“ se v účetním období roku 2012 vykazuje v položce výkazu zisku a ztráty „A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby“ ve sloupci „Minulé účetní období“, a to s opačným znaménkem, než které bylo vykázáno k 31. prosinci 2011.
10. Stav položky výkazu zisku a ztráty „B.I.13. Aktivace materiálu a zboží“ vykázaný k 31. prosinci 2011 ve sloupci „Běžné účetní období“ se v účetním období roku 2012 vykazuje v položce výkazu zisku a ztráty „A.I.6. Aktivace oběžného majetku“ ve sloupci „Minulé účetní období“, a to se záporným znaménkem.
11. Stav položky výkazu zisku a ztráty „B.I.14. Aktivace vnitroorganizačních služeb“ vykázaný k 31. prosinci 2011 ve sloupci „Běžné účetní období“ se v účetním období roku 2012 vykazuje v položce výkazu zisku a ztráty „A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb“ ve sloupci „Minulé účetní období“, a to se záporným znaménkem.
12. Stav položek výkazu zisku a ztráty „B.I.15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku“ a „B.I.16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku“ vykázaný k 31. prosinci 2011 ve sloupci „Běžné účetní období“ se v účetním období roku 2012 vykazuje v položce výkazu zisku a ztráty „A.I.5. Aktivace dlouhodobého majetku“ ve sloupci „Minulé účetní období“, a to se záporným znaménkem.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
Ministr:
Ing. Kalousek v. r.