73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Schválený:
73/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. února 2012
o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
Změna: 89/2017 Sb.
Změna: 183/2017 Sb.
Změna: 60/2023 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie1),2) a upravuje práva a povinnosti osob a působnost správních orgánů při ochraně ozonové vrstvy Země a klimatického systému Země před nepříznivými účinky regulovaných látek podle čl. 3 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění (dále jen "regulovaná látka"), a fluorovaných skleníkových plynů podle čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (dále jen "fluorovaný skleníkový plyn").
(2) Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
 
§ 2
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) provozovatelem osoba skutečně zajišťující technický provoz zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny nebo regulované látky; není-li známa nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník takového zařízení,
b) recyklací výrobků zpracování vyřazených výrobků za účelem znovuzískání regulovaných látek nebo fluorovaných skleníkových plynů a materiálového využití,
c) servisem zařízení obsahujících regulované látky oprava nebo údržba chladicích nebo klimatizačních zařízení, tepelných čerpadel nebo systémů požární ochrany, které obsahují regulované látky, včetně jejich okruhů obsahujících regulované látky, skladování regulovaných látek určených k opravě nebo údržbě uvedených zařízení, použití regulovaných látek při údržbě nebo opravě uvedených zařízení, včetně jejich opětovného plnění, znovuzískání regulovaných látek při opravě, údržbě nebo na konci životnosti uvedených zařízení a recyklace regulovaných látek,
d) zvláštním skladem halonů zařízení určené k uskladnění halonů a obdobně použitých regulovaných látek zabezpečeným způsobem, ve kterém probíhají činnosti znovuzískání, regenerace, kontinuálního sledování úniku regulovaných látek z nádob a sběru halonů a obdobně použitých regulovaných látek,
e) certifikovanou osobou osoba, které byl vydán certifikát k některé z činností podle § 10 odst. 1 a 2.
 
§ 3
Zneškodnění a znovuzískávání regulovaných látek
(1) Osoba, která nabude regulované látky, jejichž použití je v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1), je povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 12 měsíců od okamžiku nabytí těchto látek, tyto látky zneškodnit. Má-li povolení podle § 10a odst. 2 písm. c), zneškodní regulované látky způsobem stanoveným v povolení, nemá-li povolení, je povinna ve lhůtě podle věty první zajistit předání těchto látek osobě, která povolení má nebo která je ke zneškodnění regulovaných látek oprávněna podle právních předpisů platných v jiném členském státě Evropské unie, a o předání regulovaných látek provést zápis, který pro účely kontroly uchovává po dobu 5 let.
(2) Znovuzískávání regulovaných látek při odstranění zařízení na konci jeho životnosti může vykonávat pouze osoba,
a) která je certifikovanou osobou pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů, nebo
b) pro kterou tuto činnost vykonává certifikovaná osoba pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů.
 
§ 4
Podmínky pro provoz a prodej zařízení obsahujícího regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny
(1) Zařízení obsahující nejméně 300 kg regulovaných látek je možné provozovat pouze, pokud je v něm instalován systém detekce úniků. Osoba provozující toto zařízení kontroluje systém detekce úniků alespoň jednou za 12 měsíců.
(2) Osoba provozující zařízení s obsahem nejméně 3 kg regulovaných látek je povinna vést evidenční knihu zařízení, uchovat ji pro účely kontroly v místě provozu zařízení po dobu 5 let a předložit ji ke kontrole na výzvu kontrolního orgánu. Do evidenční knihy zařízení se zaznamenají
a) údaje podle článku 23 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009,
b) množství náplně a druh regulované látky,
c) datum servisu zařízení obsahujícího regulované látky,
d) úkony údržby a revize spojené se zařízením, včetně kontroly úniku regulované látky,
e) číslo certifikátu osoby provádějící servis zařízení obsahujícího regulované látky, její jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa,
f) stručný popis provedené činnosti, včetně stručného popisu závady,
g) výsledek provedené revize,
h) množství uniklé regulované látky zjištěné výpočtem,
i) množství a druh doplněného oleje,
j) množství znovuzískané regulované látky a údaj o jejím předání ke zneškodnění osobě, která má povolení podle § 10a odst. 2 písm. c) nebo která je ke zneškodnění regulovaných látek oprávněna podle právních předpisů platných v jiném členském státě Evropské unie, včetně uvedení čísla jejího povolení, a u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení a identifikační číslo osoby, u právnické osoby obchodní firma, právní forma a identifikační číslo osoby,
k) označení a množství fluorovaného skleníkového plynu nebo jiné látky, na kterou zařízení přechází.
(3) Provozovatel zařízení, který vede a uchovává záznamy podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, je povinen je vést a uchovávat v souladu s požadavky stanovenými prováděcím právním předpisem.
(4) Osoba, která uchovává kopie záznamů podle čl. 6 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, je povinna tyto kopie uchovávat v listinné nebo elektronické podobě.
(5) Instalace nehermeticky uzavřeného zařízení plněného fluorovanými skleníkovými plyny může být provedena pouze certifikovanou osobou. Osoba, která prodává konečnému uživateli nehermeticky uzavřené zařízení plněné fluorovanými skleníkovými plyny, smí takové zařízení prodat, jen je-li doloženo písemnou smlouvou, s uvedením výrobního čísla zařízení, že jeho instalace bude provedena certifikovanou osobou. Prodejce nehermeticky uzavřeného zařízení plněného fluorovanými skleníkovými plyny je povinen tuto smlouvu uchovat po dobu 5 let.
(6) Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) stanoví vyhláškou vzor evidenční knihy zařízení a požadavky na způsob vedení a uchovávání záznamů podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014.
 
§ 4a
Zákaz nakládání s nádobami na jedno použití pro fluorované skleníkové plyny
Použití, prodej, bezplatný převod, směna nebo uskladnění nádob na jedno použití pro fluorované skleníkové plyny používané při údržbě nebo servisu chladicích a klimatizačních zařízení nebo tepelných čerpadel, systémů požární ochrany nebo spínacích zařízení nebo pro použití jako rozpouštědla je zakázáno.
 
§ 5
Označování výrobků nebo zařízení, které obsahují regulované látky
(1) Dovozce a vývozce výrobků nebo zařízení, které obsahují regulované látky, jsou povinni uvádět v příslušné kolonce celního prohlášení název a označení regulované látky a kód kombinované nomenklatury.
(2) Výrobce, dovozce, vývozce, prodejce a přepravce výrobků nebo zařízení, které obsahují regulované látky, jsou povinni na vyžádání ministerstva, České inspekce životního prostředí, České obchodní inspekce nebo příslušného celního úřadu předložit dodací list a celní doklady k jejich kontrole.
(3) Výrobky a zařízení obsahující regulované látky, u kterých přímo použitelný předpis Evropské unie3) vyžaduje jejich označení, lze na území České republiky uvést na trh jen, pokud je jejich označení uvedeno v českém jazyce nebo slovenském jazyce.
 
§ 6
Poplatek za regulované látky
(1) Poplatníkem poplatku za regulované látky je výrobce a dovozce regulovaných látek a výrobků, které je obsahují.
(2) Předmětem poplatku za regulované látky jsou regulované látky a výrobky, které je obsahují.
(3) Od poplatku za regulované látky se osvobozují regulované látky použité jako vstupní suroviny pro přepracování na jiné chemické sloučeniny.
(4) Základem poplatku za regulované látky je množství regulované látky v kilogramech. Sazba poplatku za regulované látky činí 400 Kč za kilogram regulované látky.
(5) Poplatek za regulované látky se vypočte jako součin základu a sazby.
(6) Poplatková povinnost k poplatku za regulované látky vzniká
a) uvedením regulované látky nebo výrobku, které ji obsahují, na trh,
b) dovozem regulované látky nebo výrobku, které ji obsahují, nebo
c) použitím regulované látky pro vlastní potřebu.
(7) Poplatek za regulované látky je splatný do 30. dubna roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém vznikla poplatková povinnost.
(8) Správcem poplatku za regulované látky je Česká inspekce životního prostředí.
(9) Poplatek za regulované látky je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky.
 
§ 7
Označování výrobků a zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny
(1) Výrobky nebo zařízení, které obsahují fluorované skleníkové plyny, u kterých přímo použitelné předpisy Evropské unie2) vyžadují jejich označení, lze na území České republiky uvést na trh jen, pokud je jejich označení uvedeno v českém jazyce nebo slovenském jazyce.
(2) Dovozce fluorovaných skleníkových plynů nebo výrobků nebo zařízení, které obsahují fluorované skleníkové plyny, je povinen uvádět v příslušné kolonce celního prohlášení množství plynu v tunách ekvivalentu CO
2
.
(3) Výrobce, dovozce, vývozce, prodejce a přepravce výrobků nebo zařízení, které obsahují fluorované skleníkové plyny, jsou povinni na vyžádání ministerstva, České inspekce životního prostředí, České obchodní inspekce nebo příslušného celního úřadu předložit dodací list a celní doklady k jejich kontrole.
Hodnotící a certifikační subjekt
 
§ 8
nadpis vypuštěn
(1) Hodnotící a certifikační subjekt vykonává na základě povolení ministerstva činnosti podle čl. 10 a 11 nařízení Komise (ES) č. 304/2008, čl. 4 a 5 nařízení Komise (ES) č. 306/2008, čl. 4 a 5 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2066 a čl. 7 a 8 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2067.
(2) Žádost o vydání povolení podle odstavce 1 musí vedle obecných náležitostí podle správního řádu obsahovat
a) seznam zkušebních otázek zpracovaný v souladu s minimálními požadavky na teoretickou a praktickou zkoušku stanovenými prováděcím právním předpisem,
b) seznam přístrojového vybavení pro provádění praktických zkoušek a majetkoprávní vztah k tomuto vybavení,
c) vzor certifikátu,
d) popis činnosti hodnotícího a certifikačního subjektu,
e) informace pro uchazeče o průběhu zkoušek a zkušebních podmínkách zpracované v souladu s minimálními požadavky na teoretickou a praktickou zkoušku stanovenými prováděcím právním předpisem,
f) informace o podmínkách vydání certifikátu, včetně vzoru žádosti o vydání certifikátu,
g) doklad o zaplacení správního poplatku a
h) návrh seznamu členů zkušební komise a jejich profesní životopisy a doklady o splnění minimálních kvalifikačních předpokladů pro výkon funkce členů zkušební komise, kterými jsou ukončené střední vzdělání s výučním listem a vyšší a absolvovaná praxe v oblasti regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů v délce minimálně 3 let.
(3) Ministerstvo vydá povolení podle odstavce 1, pokud žadatel splňuje požadavky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie2), tímto zákonem a prováděcími právními předpisy. Součástí povolení jsou zkušební materiály, seznam přístrojového vybavení pro provádění praktických zkoušek, seznam členů zkušební komise a vzor certifikátu.
(4) Ministerstvo může změnit povolení, zjistí-li, že došlo ke změně, která může mít podstatný vliv na činnost hodnotícího a certifikačního subjektu.
(5) Ministerstvo zruší povolení, dojde-li při výkonu povolení k závažnému nebo opakovanému porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie2). Odvolání proti rozhodnutí ministerstva o zrušení povolení nemá odkladný účinek. Osoba, které ministerstvo zrušilo povolení, může opětovně podat žádost o vydání povolení podle odstavce 1 nejdříve po uplynutí 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení.
(6) Povolení zaniká
a) smrtí nebo prohlášením za mrtvého,
b) zánikem právnické osoby,
c) zánikem živnostenského oprávnění,
d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení, nebo
e) posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení oznámení hodnotícího a certifikačního subjektu o ukončení své činnosti ministerstvu.
(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou minimální požadavky na teoretickou a praktickou zkoušku.
 
§ 8a
(1) Hodnotící a certifikační subjekt je povinen
a) postupovat v souladu se zkušebními materiály, které jsou součástí povolení, a s minimálními požadavky na teoretickou a praktickou zkoušku stanovenými prováděcím právním předpisem,
b) provádět praktickou část zkoušky na přístrojovém vybavení uvedeném v povolení,
c) uchovat záznamy o teoretické a praktické části zkoušky uchazečů včetně jednotlivých a celkových výsledků hodnocení po dobu 5 let,
d) nepožadovat po uchazečích o složení teoretické a praktické zkoušky povinné absolvování školení,
e) poskytovat ministerstvu údaje podle § 13 do 30 dnů ode dne vydání certifikátu za účelem jejich zápisu do informačního systému certifikovaných osob, zároveň v této lhůtě zasílat České inspekci životního prostředí kopie vydaných certifikátů a dále údaje poskytnuté ministerstvu aktualizovat do 30 dnů ode dne změny vydaného certifikátu,
f) informovat ministerstvo a Českou inspekci životního prostředí 1 měsíc před konáním zkoušky o místě a termínu konání zkoušky,
g) nabídnout a v případě zájmu uspořádat alespoň jednou za 3 roky školení, které splňuje podmínky stanovené v čl. 10 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, a
h) zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o technologiích nahrazování fluorovaných skleníkových plynů, o bezpečném nakládání s těmito náhradami a o povinnostech při nakládání s nimi a se zařízeními, která jsou jimi vybavena.
(2) Hodnotící a certifikační subjekt provádí zkoušení uchazečů prostřednictvím zkušební komise. Členy zkušební komise jmenuje a odvolává na návrh hodnotícího a certifikačního subjektu ministerstvo. Zkušební komise má nejméně 3 členy.
(3) Hodnotící a certifikační subjekt je povinen neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, oznámit ministerstvu změnu
a) identifikačních údajů, nebo
b) údajů podle odstavce 2 písm. a) až f) a h).
 
§ 9
Atestační subjekt
(1) Činnost atestačního subjektu podle článku 3 nařízení Komise (ES) č. 307/2008 lze vykonávat pouze na základě povolení ministerstva.
(2) Žádost o vydání povolení podle odstavce 1 musí kromě obecných náležitostí obsahovat
a) podrobný popis učebních osnov,
b) soubor podkladových materiálů pro uchazeče,
c) obsah závěrečné zkoušky,
d) název osvědčení a jeho vzor,
e) popis vybavení a zařízení, na kterém budou předmětné činnosti demonstrovány, a majetkoprávní vztah k tomuto vybavení a zařízení,
f) doklad o zaplacení správního poplatku.
(3) Ministerstvo vydá povolení, pokud žadatel splňuje požadavky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie2).
(4) Atestační subjekt je povinen
a) postupovat v souladu s výukovými materiály, které jsou součástí povolení,
b) uchovat záznamy o školení a účastnících školení po dobu 5 let,
c) vydávat osvědčení o školení pouze fyzickým osobám, které absolvovaly školení zahrnující minimální dovednosti a znalosti uvedené v příloze nařízení Komise (ES) č. 307/2008 zakončené zkouškou k ověření získaných znalostí,
d) informovat ministerstvo a Českou inspekci životního prostředí 1 měsíc před konáním zkoušky o místě a termínu konání zkoušky.
(5) Atestační subjekt je povinen neprodleně, nejdéle však do 15 dnů oznámit ministerstvu změnu
a) identifikačních údajů, nebo
b) údajů podle odstavce 2 písm. a) až e).
(6) Ministerstvo může změnit jím vydané povolení, zjistí-li, že došlo ke změně, která může mít podstatný vliv na činnost atestačního subjektu, nebo dojde-li ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení.
(7) Ministerstvo zruší jím vydané povolení, dojde-li při výkonu povolení k závažnému nebo opakovanému porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie2). Odvolání proti rozhodnutí ministerstva o zrušení povolení nemá odkladný účinek.
(8) Povolení zaniká
a) smrtí nebo prohlášením za mrtvého,
b) zánikem právnické osoby,
c) zánikem živnostenského oprávnění,
d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení, nebo
e) dnem doručení oznámení atestačního subjektu o ukončení své činnosti ministerstvu.
Certifikace a povolení
 
§ 10
nadpis vypuštěn
(1) Jen certifikovaná osoba může v oblasti fluorovaných skleníkových plynů vykonávat činnosti podle čl. 10 odst. 1 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014.
(2) Jen certifikovaná osoba může v oblasti regulovaných látek vykonávat
a) servis zařízení obsahujícího regulované látky,
b) kontrolu těsnosti chladicích a klimatizačních zařízení obsahujících regulované látky, nebo
c) kontrolu těsnosti systémů požární ochrany obsahujících regulované látky.
(3) Certifikát vydává hodnotící a certifikační subjekt, není-li takový subjekt, tak ministerstvo. Hodnotící a certifikační subjekt, popřípadě ministerstvo, vydá certifikát, pokud žadatel splňuje požadavky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie2). U právnických a podnikajících fyzických osob se splnění požadavků uvedených v čl. 8 prováděcího nařízení Komise (EU) 304/2008 a v čl. 6 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2067 prokazuje doložením certifikátu fyzické osoby, která je u právnické nebo podnikající fyzické osoby v pracovním nebo obdobném poměru5), a čestným prohlášením podnikající fyzické osoby nebo statutárního orgánu právnické osoby.
(4) Hodnotící a certifikační subjekt nebo ministerstvo může změnit jím vydaný certifikát na základě žádosti certifikované osoby nebo i bez žádosti, došlo-li ke změně, která může mít podstatný vliv na činnost certifikované osoby. Ministerstvo může i bez žádosti certifikované osoby změnit certifikát vydaný hodnotícím a certifikačním subjektem, je-li dán důvod pro změnu podle věty první a hodnotící a certifikační subjekt změnu certifikátu v přiměřené době neprovedl.
(5) Ministerstvo zruší jím vydaný certifikát nebo certifikát vydaný hodnotícím a certifikačním subjektem, pokud certifikovaná osoba přestane splňovat podmínky pro vydání certifikátu nebo při závažném porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie1),2). Odvolání proti rozhodnutí ministerstva o zrušení certifikátu nemá odkladný účinek.
 
§ 10a
(1) Jen osoba, která k tomu má povolení ministerstva, může vykonávat zneškodňování fluorovaných skleníkových plynů nebo regeneraci fluorovaných skleníkových plynů.
(2) Jen osoba, která k tomu má povolení ministerstva, může v oblasti regulovaných látek vykonávat
a) znovuzískávání regulovaných látek při recyklaci výrobků,
b) regeneraci regulovaných látek,
c) zneškodňování regulovaných látek, nebo
d) provoz zvláštního skladu halonů.
(3) Žádost o vydání povolení musí vedle obecných náležitostí podle správního řádu obsahovat
a) rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů,
b) doklad o školení fyzických osob provádějících znovuzískávání, regeneraci nebo zneškodňování regulovaných látek,
c) popis použité technologie a
d) v případě žádosti o povolení k činnosti podle odstavce 1 způsob zneškodňování fluorovaných skleníkových plynů a v případě žádosti o povolení k činnosti podle odstavce 2 písm. c) způsob zneškodňování regulovaných látek.
(4) Ministerstvo v povolení stanoví podmínky pro nakládání s regulovanými látkami nebo fluorovanými skleníkovými plyny anebo zařízeními obsahujícími tyto látky nebo plyny. Ministerstvo změní povolení, zjistí-li, že došlo ke změně, která může mít podstatný vliv na činnost osoby, které bylo povolení vydáno.
(5) Ministerstvo zruší povolení při závažném porušení podmínek stanovených v povolení nebo povinností stanovených tímto zákonem anebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie1),2). Odvolání proti rozhodnutí ministerstva o zrušení povolení nemá odkladný účinek. Osoba, které ministerstvo zrušilo povolení, může opětovně podat žádost o vydání povolení k téže činnosti, ke které jí bylo povolení zrušeno, nejdříve po uplynutí 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení.
 
§ 10b
(1) Certifikát nebo povolení zaniká
a) smrtí nebo prohlášením za mrtvého,
b) zánikem právnické osoby,
c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení certifikátu nebo povolení, nebo
d) dnem doručení oznámení o ukončení činnosti ministerstvu.
(2) Při výkonu činností podle § 10 odst. 1 a 2 a § 10a odst. 1 a 2 musí certifikovaná osoba nebo osoba, které bylo vydáno povolení, dodržovat postupy stanovené tímto zákonem, prováděcím právním předpisem a přímo použitelnými předpisy Evropské unie1),2) a dodržovat podmínky stanovené v povolení.
(3) Provozovatel mobilní technologie znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci výrobků domácího chlazení musí oznámit České inspekci životního prostředí alespoň 14 dnů před zahájením provozu přistavení mobilní technologie znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci výrobků domácího chlazení do zařízení ke sběru odpadů. Oznámení obsahuje adresu místa výkonu činnosti, stupně úpravy, datum zahájení činnosti a datum jejího předpokládaného ukončení.
(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah požadovaných znalostí ke znovuzískávání, regeneraci nebo zneškodňování regulovaných látek a postupy pro činnosti podle § 10 odst. 1 a 2 a § 10a odst. 1 a 2, s výjimkou postupů spočívajících v kontrole těsnosti chladicích nebo klimatizačních zařízení anebo systémů požární ochrany obsahujících fluorované skleníkové plyny, a obsahové náležitosti a způsob vydávání certifikátů vydávaných hodnotícím a certifikačním subjektem nebo ministerstvem.
 
§ 11
Podávání zpráv
(1) Osoba, která v kalendářním roce
a) získá od osoby z jiného členského státu Evropské unie více než 100 tun ekvivalentu CO
2
fluorovaných skleníkových plynů nebo fluorovaných skleníkových plynů obsažených v zařízení,
b) předá osobě do jiného členského státu Evropské unie více než 100 tun ekvivalentu CO
2
fluorovaných skleníkových plynů nebo fluorovaných skleníkových plynů obsažených v zařízení,
c) zneškodní nebo zregeneruje více než 100 tun ekvivalentu CO
2
fluorovaných skleníkových plynů, nebo
d) znovuzíská, recykluje, regeneruje, zneškodní nebo uvede poprvé na trh na území České republiky, s výjimkou dovozu, regulované látky,
podá nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku ministerstvu zprávu, ve které uvede názvy a množství získaných, předaných nebo zneškodněných fluorovaných skleníkových plynů, s uvedením členského státu, ze kterého byly tyto látky získány nebo do kterého byly předány, a původ látek, které byly zneškodněny, nebo názvy a množství regulovaných látek uvedených na trh, znovuzískaných, recyklovaných, regenerovaných nebo zneškodněných, s uvedením původu těch látek, které byly zneškodněny.
(2) Osoba, která skladuje halony nebo vlastní systém požární ochrany anebo hasicí přístroj s halony, je povinna do 31. března za uplynulý kalendářní rok podat zprávu ministerstvu obsahující jeho typ a popis instalace, počet a množství v něm obsažených halonů, množství použitých halonů, množství skladovaných halonů, opatření ke snižování jejich emisí a odhad těchto emisí.
(3) Zprávy podle odstavců 1 a 2 podává osoba prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí4).
(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzory zpráv podle odstavců 1 a 2.
 
§ 12
zrušen
 
§ 13
Informační systém certifikovaných osob
(1) Informační systém certifikovaných osob je informačním systémem veřejné správy. Jeho správcem je ministerstvo.
(2) V informačním systému certifikovaných osob se vedou tyto údaje:
a) název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firma certifikované osoby,
b) číslo certifikátu a datum jeho vydání,
c) adresa sídla nebo místa podnikání certifikované osoby a
d) identifikační číslo osoby, je-li přiděleno.
(3) V případě, že jde o certifikát vydaný fyzické osobě, která není podnikající fyzickou osobou, se v informačním systému certifikovaných osob vedou pouze údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) a b).
(4) Údaje do informačního systému certifikovaných osob zapisuje a aktualizuje ministerstvo.
(5) Údaje z informačního systému certifikovaných osob uvedené v odstavci 2 jsou zveřejňovány na internetových stránkách ministerstva.
(6) Ministerstvo bez zbytečného odkladu zapíše do informačního systému certifikovaných osob i osobu certifikovanou v jiném členském státě Evropské unie, která o to požádá a předá ministerstvu kopii certifikátu.
 
§ 14
Opatření k nápravě
(1) Při zjištění porušení povinnosti stanovené tímto zákonem nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie1),2) může Česká inspekce životního prostředí uložit osobě porušující tuto povinnost opatření k nápravě. Při zjištění porušení povinnosti stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie1),2) k označování výrobků nebo zařízení uváděných na trh nebo povinnosti stanovené v § 5 odst. 3 nebo v § 7 odst. 1 může Česká obchodní inspekce uložit osobě porušující tuto povinnost opatření k nápravě.
(2) Česká inspekce životního prostředí může uložit osobě porušující povinnost, aby učinila na svůj náklad opatření směřující k nezávadnému zneškodnění, případně recyklaci nebo regeneraci regulovaných látek, fluorovaných skleníkových plynů nebo výrobku, který je obsahuje.
(3) Rozhodnutí o nákladech je součástí rozhodnutí o uložení opatření k nápravě. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
 
§ 15
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 4 odst. 5 provede instalaci nehermeticky uzavřeného zařízení plněného fluorovanými skleníkovými plyny bez certifikátu,
b) v rozporu s § 4a použije, prodá, bezplatně převede, smění nebo uskladní nádobu na jedno použití pro fluorované skleníkové plyny,
c) vykonává činnost podle § 8 odst. 1 nebo § 9 odst. 1 bez povolení,
d) vykonává činnost podle § 10 odst. 1 nebo 2 bez certifikátu,
e) vykonává činnost podle § 10a odst. 1 nebo 2 bez povolení,
f) v rozporu s čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 uvede na trh výrobek nebo zařízení, které obsahují regulované látky nebo jsou na regulovaných látkách závislé, nebo
g) v rozporu s čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 úmyslně vypustí fluorované skleníkové plyny do atmosféry.
(2) Fyzická osoba, která drží regulované látky, jejichž použití je v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 3 odst. 1
a) nezneškodní nebo nezajistí předání osobě, která má povolení podle § 10a odst. 2 písm. c) nebo která je ke zneškodnění regulovaných látek oprávněna podle právních předpisů platných v jiném členském státě Evropské unie, ke zneškodnění regulovanou látku, nebo
b) neprovede zápis o předání regulovaných látek nebo takový zápis po stanovenou dobu neuchová.
(3) Fyzická osoba, která skladuje halony nebo vlastní systém požární ochrany anebo hasicí přístroj s halony, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 11 odst. 2 nepodá zprávu obsahující jeho typ a popis instalace, počet a množství v něm obsažených halonů, množství použitých halonů, množství skladovaných halonů, opatření ke snižování jejich emisí a odhad těchto emisí.
(4) Fyzická osoba, která používá nádobu k přepravě nebo skladování fluorovaných skleníkových plynů, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 nezajistí po uplynutí doby její životnosti znovuzískání v ní obsažených zbytků fluorovaných skleníkových plynů.
(5) Fyzická osoba, která provádí údržbu nebo opravu stávajících chladicích nebo klimatizačních zařízení nebo tepelných čerpadel, se dopustí přestupku tím, že neopatří tato zařízení označením podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009.
(6) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo e) až g),
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo 4,
c) 250 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) a d),
d) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 nebo 5.
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
 
§ 16
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která drží regulované látky, jejichž použití je v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1), se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 3 odst. 1
a) nezneškodní nebo nezajistí předání osobě, která má povolení podle § 10a odst. 2 písm. c) nebo která je ke zneškodnění regulovaných látek oprávněna podle právních předpisů platných v jiném členském státě Evropské unie, ke zneškodnění regulovanou látku, nebo
b) neprovede zápis o předání regulovaných látek nebo takový zápis po stanovenou dobu neuchová.
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 4 odst. 1 nemá instalován systém detekce úniků u zařízení obsahujícího nejméně 300 kg regulovaných látek,
b) v rozporu s § 4 odst. 1 neprovede kontrolu systému detekce úniků alespoň jednou za 12 měsíců, nebo
c) v rozporu s § 4 odst. 2 nevede, neuchová nebo ke kontrole nepředloží evidenční knihu zařízení.
(3) Dovozce nebo vývozce výrobků nebo zařízení, které obsahují regulované látky, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 5 odst. 1 neuvede v příslušné kolonce celního prohlášení název nebo označení regulované látky nebo kód kombinované nomenklatury.
(4) Výrobce, dovozce, vývozce, prodejce nebo přepravce výrobků nebo zařízení, které obsahují regulované látky, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 5 odst. 2 na vyžádání nepředloží dodací list nebo celní doklady k jejich kontrole.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na území České republiky na trh výrobky nebo zařízení, které obsahují regulované látky, u kterých přímo použitelný předpis Evropské unie3) vyžaduje jejich označení, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 5 odst. 3 nezajistí označení těchto výrobků nebo zařízení v českém jazyce nebo slovenském jazyce.
(6) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 2 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 3 až 5,
b) 1 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo 2.
 
§ 17
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 4 odst. 5 provede instalaci nehermeticky uzavřeného zařízení plněného fluorovanými skleníkovými plyny bez certifikátu,
b) vykonává činnost podle § 8 odst. 1 nebo § 9 odst. 1 bez povolení,
c) vykonává činnost podle § 10 odst. 1 nebo 2 bez certifikátu nebo prostřednictvím osoby, která není certifikovanou osobou, nebo
d) vykonává činnost podle § 10a odst. 1 nebo 2 bez povolení nebo prostřednictvím osoby, která k tomu nemá povolení.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 4a použije, prodá, bezplatně převede, smění nebo uskladní nádobu na jedno použití pro fluorované skleníkové plyny.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nepodá ministerstvu zprávu podle § 11 odst. 1, jestliže
a) získá od osoby z jiného členského státu Evropské unie více než 100 tun ekvivalentu CO
2
fluorovaných skleníkových plynů nebo fluorovaných skleníkových plynů obsažených v zařízení,
b) předá osobě do jiného členského státu Evropské unie více než 100 tun ekvivalentu CO
2
fluorovaných skleníkových plynů nebo fluorovaných skleníkových plynů obsažených v zařízení,
c) zneškodní nebo zregeneruje více než 100 tun ekvivalentu CO
2
fluorovaných skleníkových plynů, nebo
d) uvede poprvé na trh na území České republiky, znovuzíská, recykluje, regeneruje nebo zneškodní regulované látky.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo 2,
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3.
 
§ 17a
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uchovává kopie záznamů podle čl. 6 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 4 odst. 4 neuchová tyto kopie v listinné nebo elektronické podobě.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která prodá nehermeticky uzavřené zařízení plněné fluorovanými skleníkovými plyny konečnému uživateli, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 4 odst. 5
a) prodá toto zařízení, aniž má doloženo písemnou smlouvou, že jeho instalace bude provedena certifikovanou osobou, nebo
b) neuchová po dobu 5 let smlouvu o instalaci prodaného nehermeticky uzavřeného zařízení.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na území České republiky na trh výrobky nebo zařízení, které obsahují fluorované skleníkové plyny, u kterých přímo použitelné předpisy Evropské unie2) vyžadují jejich označení, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 7 nezajistí označení těchto výrobků nebo zařízení v českém jazyce nebo slovenském jazyce.
(4) Dovozce fluorovaných skleníkových plynů nebo výrobků nebo zařízení, které obsahují fluorované skleníkové plyny, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 7 odst. 2 neuvede v příslušné kolonce celního prohlášení množství plynu v tunách ekvivalentu CO
2
.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která skladuje halony nebo vlastní systém požární ochrany anebo hasicí přístroj s halony, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 11 odst. 2 nepodá zprávu obsahující jeho typ a popis instalace, počet a množství v něm obsažených halonů, množství použitých halonů, množství skladovaných halonů, opatření ke snižování jejich emisí a odhad těchto emisí.
(6) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo 3,
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, 4 nebo 5.
 
§ 17b
(1) Provozovatel zařízení, který vede a uchovává záznamy podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 4 odst. 3 nevede nebo neuchovává tyto záznamy v souladu s požadavky stanovenými prováděcím právním předpisem.
(2) Hodnotící a certifikační subjekt se dopustí přestupku tím, že
a) nepostupuje v souladu se zkušebními materiály, které jsou součástí povolení, podle § 8a odst. 1 písm. a) nebo v souladu s minimálními požadavky na teoretickou a praktickou zkoušku stanovenými prováděcím právním předpisem,
b) neprovede praktickou část zkoušky na přístrojovém vybavení uvedeném v povolení podle § 8a odst. 1 písm. b),
c) neuchová záznamy o teoretické a praktické části zkoušky uchazečů včetně jednotlivých a celkových výsledků hodnocení po dobu 5 let podle § 8a odst. 1 písm. c),
d) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. d) požaduje po uchazečích o složení teoretické a praktické zkoušky povinné absolvování školení,
e) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. e) neposkytne ministerstvu nebo neaktualizuje stanovené údaje ve stanovené lhůtě,
f) neinformuje ministerstvo a Českou inspekci životního prostředí 1 měsíc před konáním zkoušky o místě a termínu konání zkoušky podle § 8a odst. 1 písm. f),
g) neuspořádá alespoň jednou za 3 roky školení, které splňuje podmínky stanovené v čl. 10 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, podle § 8a odst. 1 písm. g),
h) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. h) nezveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o technologiích nahrazování fluorovaných skleníkových plynů, o bezpečném nakládání s těmito náhradami a o povinnostech při nakládání s nimi a se zařízeními, která jsou jimi vybavena,
i) neprovede zkoušení uchazečů prostřednictvím zkušební komise podle § 8a odst. 2, nebo
j) neoznámí ministerstvu změnu údajů podle § 8a odst. 3, nebo
k) nevede záznamy nebo neuchovává záznamy po dobu podle čl. 7 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2067.
(3) Atestační subjekt se dopustí přestupku tím, že
a) nepostupuje v souladu s výukovými materiály, které jsou součástí povolení, podle § 9 odst. 4 písm. a),
b) neuchová záznamy o školení a účastnících po dobu 5 let podle § 9 odst. 4 písm. b),
c) neoprávněně vydá osvědčení o školení osobě, která neabsolvovala školení zahrnující požadavky stanovené v nařízení Komise (ES) č. 307/2008 zakončené zkouškou k ověření získaných znalostí, podle § 9 odst. 4 písm. c),
d) neinformuje ministerstvo nebo Českou inspekci životního prostředí 1 měsíc před konáním zkoušky o místě nebo termínu konání zkoušky podle § 9 odst. 4 písm. d),
e) neoznámí ministerstvu změnu identifikačních nebo jiných údajů podle § 9 odst. 5.
(4) Certifikovaná osoba nebo osoba, které bylo vydáno povolení, se dopustí přestupku tím, že nedodržuje závazné postupy podle § 10b odst. 2.
(5) Provozovatel mobilní technologie znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci výrobků domácího chlazení, se dopustí přestupku tím, že neoznámí České inspekci životního prostředí alespoň 14 dnů před zahájením provozu přistavení mobilní technologie podle § 10b odst. 3.
(6) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) až f) nebo odstavce 3 písm. a) až d),
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, odstavce 2 písm. g) až k), odstavce 3 písm. e) nebo odstavce 4 nebo 5.
 
§ 18
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 provede kontrolu těsnosti, znovuzískávání, instalaci, údržbu nebo servis bez certifikátu,
b) v rozporu s čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 neuchová nejméně po dobu 5 let kopie záznamů o zařízeních s obsahem nejméně 5 tun ekvivalentu CO
2
fluorovaných skleníkových plynů, na kterých provedla kontrolu těsnosti, znovuzískávání, instalaci, údržbu nebo servis,
c) v rozporu s čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 nezajistí
1. při provádění likvidace silničních vozidel na konci jejich životnosti znovuzískání fluorovaných skleníkových plynů osobou, která má osvědčení o školení,
2. při provádění opravy nebo likvidace klimatizací motorových vozidel s obsahem fluorovaných skleníkových plynů znovuzískání fluorovaných skleníkových plynů nebo jejich následnou recyklaci, regeneraci nebo zneškodnění,
3. provádění znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů pouze osobami, které mají osvědčení o školení podle nařízení Komise (ES) č. 307/2008, nebo
d) v rozporu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 použije
1. při tlakovém odlévání hořčíku fluorid sírový v množství 850 kg ročně a vyšším,
2. při plnění pneumatik fluorid sírový nebo směs, která jej obsahuje,
3. fluorované skleníkové plyny s potenciálem globálního oteplování 2 500 nebo vyšším při servisu nebo údržbě chladicích zařízení s velikostí náplně 40 tun ekvivalentu CO
2
nebo více.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 uvede na trh výrobky nebo zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 koupí fluorované skleníkové plyny pro účely instalace, servisu, údržby nebo opravy zařízení, aniž by měla příslušný certifikát nebo osvědčení.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d) nebo odstavce 2,
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) nebo odstavce 3.
 
§ 18a
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na trh fluorované skleníkové plyny, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 neprokáže, že zneškodnila nebo znovuzískala pro další použití trifluormethan vznikající jako vedlejší produkt při výrobě, včetně výroby vstupních surovin, v souladu s nejlepšími technikami.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na trh fluorované skleníkové plyny, zařízení nebo výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s tímto nařízením
a) neoznačí výrobky nebo zařízení štítkem,
b) neuvede na štítku všechny požadované informace,
c) neuvede požadované informace v návodech k použití nebo v popisech používaných k reklamě,
d) nevypracuje prohlášení o shodě dokládající zahrnutí obsažených fluorovaných plynů do systému kvót,
e) nezajistí ověření správnosti dokumentace nebo prohlášení o shodě nezávislým auditorem akreditovaným podle čl. 14 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014,
f) neuchová dokumentaci nebo prohlášení o shodě nejméně po dobu 5 let od uvedení zařízení nebo výrobku na trh,
g) překročí kvótu pro množství fluorovaných skleníkových plynů uváděných na trh, která jí byla přidělena podle čl. 16 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 nebo která jí byla převedena podle čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014,
h) nepožádá o registraci v rejstříku kvót, je-li pro ni registrace v rejstříku kvót povinná podle čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014,
i) uvede na trh částečně fluorované uhlovodíky, aniž by měla pro daný kalendářní rok přidělenu kvótu podle čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, nebo
j) nezajistí, že množství fluorovaných skleníkových plynů uváděných na trh v zařízeních plněných předem je započítáno do systému kvót podle čl. 14 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na trh chladicí a klimatizační výrobky nebo zařízení nebo tepelná čerpadla, která jsou odizolována pěnou s fluorovanými skleníkovými plyny, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 neoznačí před uvedením na trh tato zařízení štítkem s textem: "Pěna s fluorovanými skleníkovými plyny".
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na trh nejméně 10 000 tun ekvivalentu CO
2
fluorovaných skleníkových plynů za rok, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014
a) nezajistí ověření přesnosti údajů nezávislým auditorem,
b) neuchová ověřovací zprávu alespoň po dobu 5 let, nebo
c) nepředá na vyžádání ověřovací zprávu ministerstvu, České inspekci životního prostředí nebo Komisi.
(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
 
§ 18b
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která prodává fluorované skleníkové plyny pro účely instalace, servisu, údržby nebo opravy zařízení, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014
a) nevede úplné záznamy o osobách nakupujících fluorované skleníkové plyny,
b) neuchová tyto záznamy po dobu 5 let, nebo
c) prodá fluorované skleníkové plyny osobě bez příslušného certifikátu nebo osvědčení.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která používá nádobu k přepravě nebo skladování fluorovaných skleníkových plynů, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 nezajistí po uplynutí doby její životnosti znovuzískání v ní obsažených zbytků fluorovaných skleníkových plynů.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která
a) vyrobí, doveze nebo vyveze fluorované skleníkové plyny v množství nejméně 100 tun ekvivalentu CO
2
nebo jedné metrické tuny za rok,
b) zneškodní fluorované skleníkové plyny v množství nejméně 1 000 tun ekvivalentu CO
2
nebo jedné metrické tuny za rok,
c) použije jako vstupní surovinu fluorované skleníkové plyny v množství nejméně 1 000 tun ekvivalentu CO
2
nebo jedné metrické tuny za rok, nebo
d) uvede na trh fluorované skleníkové plyny v množství nejméně 500 tun ekvivalentu CO
2
za rok v zařízeních nebo výrobcích,
se dopustí přestupku tím, že v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 neoznámí Evropské komisi údaje podle čl. 19 odst. 1 až 4 tohoto nařízení.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vyrábí zařízení, do kterého se fluorované skleníkové plyny doplňují mimo výrobní místo, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s čl. 2 odst. 5 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2068 neuvede doplněné množství nebo nenechá na štítku prostor pro označení množství doplněného mimo výrobní závod nebo celkové množství fluorovaných skleníkových plynů.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která dováží zařízení přednaplněné fluorovaným skleníkovým plynem, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 nepředloží Evropské komisi ověřovací dokument.
(6) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 1, 3 až 5.
 
§ 18c
(1) Provozovatel zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014
a) nezajistí u zařízení s obsahem nejméně 5 tun ekvivalentu CO
2
fluorovaných skleníkových plynů kontrolu těsnosti certifikovanou osobou,
b) nezajistí u nově instalovaných zařízení s obsahem nejméně 5 tun ekvivalentu CO
2
fluorovaných skleníkových plynů kontrolu těsnosti certifikovanou osobou bezprostředně po jejich uvedení do provozu,
c) nemá instalován řádně fungující systém detekce úniků pro zařízení s obsahem nejméně 500 tun ekvivalentu CO
2
fluorovaných skleníkových plynů,
d) nezajistí kontrolu systému detekce úniků alespoň jednou za 12 měsíců,
e) nezajistí bez zbytečného prodlení opravu zařízení, u kterého byl zjištěn únik fluorovaných skleníkových plynů,
f) neprovede kontrolu těsnosti do 1 měsíce po opravě netěsnosti,
g) nevede záznamy o zařízeních s obsahem nejméně 5 tun ekvivalentu CO
2
fluorovaných skleníkových plynů,
h) neuvede v záznamech podle písmene g) požadované údaje,
i) neuchová záznamy podle písmene g) nejméně po dobu 5 let,
j) nepředá záznamy podle písmene g) na vyžádání ministerstvu, České inspekci životního prostředí nebo Komisi,
k) nezajistí znovuzískání fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení na konci jejich životnosti certifikovanou osobou, nebo
l) nezajistí, aby kontrolu těsnosti zařízení, znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů, instalaci, údržbu nebo servis zařízení provedla certifikovaná osoba.
(2) Certifikovaná osoba se dopustí přestupku tím, že
a) provádí kontrolu těsnosti chladicího zařízení, klimatizačního zařízení nebo tepelného čerpadla v rozporu s postupy stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie o standardních požadavcích na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících fluorované skleníkové plyny,
b) provádí kontrolu těsnosti stacionárního systému požární ochrany v rozporu s postupy stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie o standardních požadavcích na kontrolu těsnosti stacionárních systémů požární ochrany obsahujících některé fluorované skleníkové plyny, nebo
c) v rozporu s čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 nezajistí recyklaci, regeneraci nebo zneškodnění znovuzískaných fluorovaných skleníkových plynů.
(3) Výrobce nebo dovozce fluorovaných skleníkových plynů, který získal kvótu výhradně na základě prohlášení podle čl. 16 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s čl. 18 tohoto nařízení oprávní jiný podnik k použití jeho kvóty, aniž by dodal odpovídající množství fluorovaných skleníkových plynů nebo aniž by na požádání Komisi předložil důkazy o aktivní činnosti, pokud jde o dodávky fluorovaných skleníkových plynů.
(4) Hodnotící a certifikační subjekt se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o
a) minimálních požadavcích a podmínkách pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků, pokud jde o chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové plyny,
b) minimálních požadavcích a podmínkách pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků, pokud jde o stacionární systémy požární ochrany a hasicí přístroje obsahující některé fluorované skleníkové plyny,
c) minimálních požadavcích na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání některých fluorovaných skleníkových plynů z vysokonapěťových spínacích zařízení a podmínkách pro vzájemné uznávání této kvalifikace, nebo
d) minimálních požadavcích na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání rozpouštědel na bázi některých fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení a podmínkách pro vzájemné uznávání této kvalifikace
1. nezahrne do zkoušek všechny stanovené minimální požadavky,
2. nepřijme postupy pro podávání zpráv nebo neuchovává záznamy umožňující dokumentovat jednotlivé i celkové výsledky hodnocení,
3. nezajistí, aby pro praktické zkoušky bylo k dispozici potřebné zařízení, nástroje nebo materiály, nebo
4. zvýhodní nebo znevýhodní uchazeče anebo skupinu uchazečů.
(5) Atestační subjekt se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o minimálních požadavcích na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání některých fluorovaných skleníkových plynů z klimatizačních systémů motorových vozidel a podmínkách pro vzájemné uznávání této kvalifikace
a) nezahrne do školení všechny minimální požadavky dovedností a znalostí, nebo
b) nevydá osvědčení o školení se stanovenými údaji.
(6) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až e) nebo g) nebo odstavce 2 až 5,
c) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f), h) až j) nebo l).
 
§ 19
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009
a) vyrobí nebo uvede na trh regulovanou látku,
b) použije regulovanou látku,
c) uvede na trh regulovanou látku v nádobě, kterou nelze opětovně naplnit,
d) uvede na trh výrobek nebo zařízení, které obsahuje regulovanou látku nebo je na regulované látce závislé,
e) neoznačí regulovanou látku,
f) doveze regulovanou látku nebo výrobek nebo zařízení, které obsahuje regulovanou látku nebo je na regulované látce závislé,
g) vyveze regulovanou látku nebo výrobek nebo zařízení, které obsahují regulovanou látku nebo jsou na regulované látce závislé, nebo
h) vyrobí, doveze, vyveze, uvede na trh nebo použije novou látku uvedenou v části A přílohy II tohoto nařízení.
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která použije jiné regulované látky než hydrochlorfluoruhlovodíky pro základní laboratorní a analytické použití, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu,
a) se nezaregistruje u Evropské komise, nebo
b) neuvede požadované údaje.
(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která vyrobí nebo uvede na trh regulované látky jako vstupní suroviny nebo jako technologická činidla, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, neopatří nádobu pro tyto látky zřetelným označením.
(4) Dovozce regulovaných látek se dopustí přestupku tím, že v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009
a) nepředloží při dovozu dovozní licenci,
b) doveze regulovanou látku nebo výrobek nebo zařízení, které obsahují regulovanou látku nebo jsou na regulované látce závislé, ze státu, který není smluvní stranou Montrealského protokolu, nebo
c) nepodá zprávu podle článku 27 tohoto nařízení.
(5) Vývozce regulovaných látek se dopustí přestupku tím, že v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009
a) nepředloží při vývozu vývozní licenci,
b) vyveze regulovanou látku nebo výrobek nebo zařízení, které obsahují regulovanou látku nebo jsou na regulované látce závislé, do státu, který není smluvní stranou Montrealského protokolu, nebo
c) nepodá zprávu podle článku 27 tohoto nařízení.
(6) Výrobce regulovaných látek se dopustí přestupku tím, že nepodá zprávu podle článku 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009.
(7) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provádějící opravu a údržbu, demontáž nebo likvidaci zařízení s obsahem regulovaných látek se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, neprovede znovuzískání regulované látky za účelem jejich zneškodnění, recyklace nebo regenerace.
(8) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba zneškodňující regulované látky se dopustí přestupku tím, že v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009
a) nepoužívá některou z odpovídajících schválených technologií, nebo
b) nepodá zprávu podle článku 27 tohoto nařízení.
(9) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provozující chladicí, klimatizační zařízení, tepelné čerpadlo nebo systém požární ochrany s obsahem regulované látky nejméně 3 kg se dopustí přestupku tím, že v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009
a) nepřijme veškerá proveditelná preventivní opatření s cílem předejít jakýmkoliv únikům a emisím regulovaných látek,
b) nezajistí pravidelnou kontrolu těsnosti,
c) neodstraní zjištěné netěsnosti do 14 dnů,
d) nezajistí následnou kontrolu do jednoho měsíce po opravě úniku, nebo
e) nevede záznamy podle článku 23 odst. 3 tohoto nařízení.
(10) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba používající regulované látky jako vstupní surovinu, technologické činidlo nebo nezáměrně vyrábějící tyto látky při výrobě jiných chemických látek se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, nepřijme veškerá použitelná opatření k předcházení emisím těchto látek nebo nepoužije technologie a postupy předepsané Evropskou komisí.
(11) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba používající regulované látky jako vstupní surovinu, technologické činidlo se dopustí přestupku tím, že nepodá zprávu podle článku 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009.
(12) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba uvádějící na trh regenerované hydrochlorfluoruhlovodíky se dopustí přestupku tím, že neopatří nádobu na tyto látky označením podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009.
(13) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provádějící údržbu nebo opravu stávajících chladicích nebo klimatizačních zařízení nebo tepelných čerpadel se dopustí přestupku tím, že neopatří tato zařízení označením podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009.
(14) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 2 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), d), f) až h), odstavce 4 písm. a) nebo b), odstavce 5 písm. a) nebo b), odstavce 7 nebo odstavce 8 písm. a),
b) 1 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo e), odstavce 9 písm. b), c) nebo e) nebo odstavce 10 nebo 11,
c) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo 3, odstavce 4 písm. c), odstavce 5 písm. c), odstavce 6, odstavce 8 písm. b), odstavce 9 písm. a) nebo d) nebo odstavce 12 nebo 13.
 
§ 19a
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s čl. 13 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1005/2009 provozuje hasicí přístroje nebo systémy požární ochrany s obsahem halonů po uplynutí termínů stanovených v příloze č. VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1005/2009, nebo
b) do konečného data stanoveného přílohou č. VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1005/2009 nevyřadí z užívání hasicí přístroje a systémy požární ochrany s obsahem halonů a nezajistí jejich znovuzískání a regeneraci, recyklaci nebo zneškodnění.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 500 000 Kč.
Společná ustanovení k přestupkům
 
§ 20
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká inspekce životního prostředí s výjimkou přestupků podle § 16 odst. 5, § 17a odst. 3 a § 18a odst. 2 písm. a) až c) a § 18a odst. 3, které projednává Česká obchodní inspekce.
(2) Pokuty uložené Českou obchodní inspekcí vybírá Česká obchodní inspekce a vymáhá celní úřad. Příjem z pokut je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky.
Výkon státní správy
 
§ 21
Státní správu podle tohoto zákona vykonávají
a) ministerstvo,
b) Česká inspekce životního prostředí,
c) Česká obchodní inspekce,
d) celní úřady.
 
§ 22
Ministerstvo
a) vykonává působnost ústředního správního úřadu v oblasti ochrany ozonové vrstvy a klimatického systému Země a na těchto úsecích řídí výkon státní správy,
b) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím vydaným Českou inspekcí životního prostředí,
c) vydává, mění a ruší jím vydané certifikáty,
d) je správcem informačního systému certifikovaných osob,
e) je příslušným orgánem pro předání záznamů podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, ověřovací zprávy podle čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 a kopií zpráv podle článku 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009,
f) podává zprávy podle článku 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009,
g) vydává, mění a ruší jím vydaná povolení pro hodnotící a certifikační subjekt podle přímo použitelných předpisů Evropské unie2) a § 8,
h) vydává, mění a ruší jím vydaná povolení pro atestační subjekt podle přímo použitelných předpisů Evropské unie2) a § 9,
i) vydává, mění a ruší jím vydaná povolení pro činnosti podle § 10a odst. 1 a 2,
j) ruší certifikáty vydané hodnotícím a certifikačním subjektem, pokud certifikovaná osoba přestane splňovat podmínky pro vydání certifikátu, nebo při závažném porušení povinností stanovených tímto zákonem anebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie1),2),
k) je příslušným orgánem pro činnosti uvedené v článku 10 odst. 7 a 8, článku 11 odst. 8, článku 12 odst. 1 a 3, článku 14 odst. 2, 3 a 4, článku 17 odst. 3 a článku 28 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009.
 
§ 23
Česká inspekce životního prostředí
a) dozírá na dodržování povinností uvedených v tomto zákoně, v přímo použitelných předpisech Evropské unie1), 2) nebo rozhodnutích týkajících se ochrany ozonové vrstvy a klimatického systému Země,
b) ukládá opatření k nápravě podle § 14,
c) projednává přestupky podle § 20 odst. 1,
d) je příslušným orgánem pro předání záznamů podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 a ověřovací zprávy podle čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014.
 
§ 24
Česká obchodní inspekce
a) kontroluje označování výrobků nebo zařízení uváděných na trh, které obsahují regulované látky, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 a výrobků nebo zařízení uváděných na trh, které obsahují fluorované skleníkové plyny, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 a podle § 5 a 7,
b) ukládá opatření k nápravě podle § 14,
c) projednává přestupky právnických a podnikajících fyzických osob podle § 16 odst. 5, § 17a odst. 3, § 18a odst. 2 písm. a) až c) a § 18a odst. 3.
 
§ 25
(1) Celní úřady
a) provádějí kontrolu dovozů a vývozů regulovaných látek a výrobků nebo zařízení, které je obsahují, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1),
b) provádějí kontrolu dovozů a vývozů fluorovaných skleníkových plynů a výrobků nebo zařízení, které mohou tyto látky a plyny obsahovat, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o některých fluorovaných skleníkových plynech,
c) poskytují ministerstvu do 31. března údaje z celní evidence za předchozí kalendářní rok podle přílohy k tomuto zákonu, které se týkají vývozů a dovozů regulovaných látek a výrobků, které je obsahují, a dovozů a vývozů fluorovaných skleníkových plynů a výrobků, které je obsahují,
d) nepropustí do navrženého celního režimu regulované látky, fluorované skleníkové plyny a výrobky nebo zařízení, které tyto látky obsahují, zjistí-li porušení přímo použitelných předpisů Evropské unie1), 2) nebo porušení § 5 odst. 1 až 3 nebo § 7.
(2) Celní úřady si při kontrole podle tohoto zákona mohou vyžádat odbornou pomoc České inspekce životního prostředí.
Odebírání vzorků a zajištění věci
 
§ 26
(1) Pověření zaměstnanci České inspekce životního prostředí a celních úřadů jsou oprávněni v případě podezření na porušení tohoto zákona odebírat vzorky za účelem zjištění totožnosti regulovaných látek nebo fluorovaných skleníkových plynů a na náklady kontrolovaných osob provádět nebo zajišťovat jejich rozbory.
(2) Pověření zaměstnanci České inspekce životního prostředí jsou oprávněni zajistit regulované látky, fluorované skleníkové plyny nebo výrobky, které je obsahují, na náklady kontrolované osoby v případě zjištění zakázaných regulovaných látek nebo fluorovaných skleníkových plynů.
(3) Pověření zaměstnanci České inspekce životního prostředí jsou oprávněni zajistit výrobky v případě podezření na přítomnost zakázané regulované látky nebo zakázaného fluorovaného skleníkového plynu, a to až do zjištění výsledku provedeného rozboru. Náklady s tím spojené hradí kontrolovaná osoba, jestliže se zjistí, že zajištěné výrobky regulovanou látku nebo fluorovaný skleníkový plyn obsahují.
(4) O opatřeních podle odstavce 2 nebo 3 vydá Česká inspekce životního prostředí rozhodnutí. Proti uloženému rozhodnutí České inspekce životního prostředí o zajištění regulovaných látek, fluorovaných skleníkových plynů nebo výrobků, které je obsahují a které nesplňují požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelných předpisů Evropské unie1), 2), může kontrolovaná osoba podat do 3 pracovních dnů ode dne seznámení s uloženým opatřením námitky. Námitky nemají odkladný účinek. Ředitel České inspekce životního prostředí rozhodne o námitkách bez zbytečného odkladu. Jeho rozhodnutí je konečné. Písemné rozhodnutí se doručí kontrolované osobě.
(5) Zajištění regulovaných látek, fluorovaných skleníkových plynů nebo výrobků, které je obsahují, podle odstavce 2 nebo 3 trvá do doby, než Česká inspekce životního prostředí pravomocně rozhodne o jejich propadnutí státu, pokud bude prokázáno porušení povinnosti podle tohoto zákona nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie1), 2). Pokud nebude prokázáno porušení povinnosti podle tohoto zákona nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie1), 2), rozhodne Česká inspekce životního prostředí o vrácení regulovaných látek, fluorovaných skleníkových plynů nebo výrobků, které je obsahují.
Přechodná ustanovení
 
§ 27
(1) Osoba, která přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyla regulované látky, jejichž použití je v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1), je povinna zajistit zneškodnění těchto látek nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(2) Rozhodnutí o pověření hodnotícím orgánem nebo atestačním subjektem vydaná podle zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí do 30. června 2013.
(3) Certifikáty vydané nebo uznané podle zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za certifikát podle § 10 odst. 1 nebo 2 tohoto zákona v rozsahu podmínek v nich stanovených.
(4) Správní řízení na úseku ochrany ozonové vrstvy Země a klimatického systému Země před nepříznivými účinky regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 
§ 28
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2012.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
 
Příloha
Údaje z výpisu celní evidence poskytované ministerstvu celním úřadem
1. Celní úřad poskytuje ministerstvu údaje z celní evidence, které se týkají vývozu a dovozu regulovaných látek a výrobků, které je obsahují a uvádění na trh fluorovaných skleníkových plynů a výrobků, které je obsahují, a to
a) obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby podnikatele nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby,
b) země vývozu nebo dovozu,
c) země konečného určení,
d) popis každé látky s uvedením jejího názvu odpovídajícímu kombinované nomenklatuře příslušného TARIC kódu.
2. Kód TARIC obsahuje tyto údaje:
a) Deklarant
b) Příjemce
Odesílatel
c) Nepřímý zástupce
d) Země odeslání (při dovozu)
Země určení (při vývozu)
e) Země obchodní
f) Kód Kombinované nomenklatury
g) Množství
h) Datum propuštění
i) Celní režim
j) Číslo certifikátu
3. V případě výrobků. které obsahují regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny, se neuvádí údaj podle bodu 2 písm. f ).
Vybraná ustanovení novel
Čl. II zákona č. 60/2023 Sb.
Přechodné ustanovení
1. Hodnotící subjekt, kterému bylo vydáno povolení podle § 8 zákona č. 73/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za hodnotící a certifikační subjekt podle § 8 zákona č. 73/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebo do dne nabytí právní moci povolení podle § 8 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud hodnotící subjekt podle věty první požádá o povolení podle § 8 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro hodnotící a certifikační subjekt před uplynutím lhůty podle věty první, považuje se za hodnotící a certifikační subjekt podle § 8 zákona č. 73/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do dne, kdy bude o jeho žádosti pravomocně rozhodnuto.
2. Certifikáty vydané podle § 10 odst. 2 písm. d) až g) zákona č. 73/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za povolení podle § 10a odst. 2 písm. a) až d) zákona č. 73/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Řízení zahájené a pravomocně neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle zákona č. 73/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2010 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2068 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 stanoví formát štítků výrobků a zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2067 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 zavádějí minimální požadavky na certifikaci fyzických osob, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla a chladicí jednotky chladírenských nákladních vozidel a přívěsů obsahující fluorované skleníkové plyny, a na certifikaci společností, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující fluorované skleníkové plyny, a podmínky pro vzájemné uznávání těchto certifikací.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2066 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 zavádějí minimální požadavky na certifikaci fyzických osob provádějících instalaci, servis, údržbu, opravu nebo vyřazení z provozu elektrických spínacích zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny nebo znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů ze stacionárních elektrických spínacích zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této certifikace.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2065 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 stanoví formát oznámení školicích a certifikačních programů členských států.
Nařízení Komise (EU) č. 1191/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se stanoví formát a způsoby předkládání zpráv uvedených v článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech.
Nařízení Komise (ES) č. 307/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na školicí programy a podmínky pro vzájemné uznávání osvědčení o školení pracovníků, pokud jde o klimatizační systémy některých motorových vozidel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny.
Nařízení Komise (ES) č. 306/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání rozpouštědel na bázi některých fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této certifikace.
Nařízení Komise (ES) č. 304/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci společností a pracovníků a podmínky pro vzájemné uznávání certifikace, pokud jde o stacionární systémy požární ochrany a hasicí přístroje obsahující některé fluorované skleníkové plyny.
Nařízení Komise (ES) č. 1516/2007 ze dne 19. prosince 2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny.
Nařízení Komise (ES) č. 1497/2007 ze dne 18. prosince 2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních systémů požární ochrany obsahujících některé fluorované skleníkové plyny.
3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.
4) Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.

Související dokumenty