460/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
460/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2012,
kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a § 24 odst. 5:
Čl. I
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., vyhlášky č. 403/2011 Sb. a vyhlášky č. 436/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 9 se slovo „Zůstatek“ nahrazuje slovy „Kladný zůstatek“.
2. V § 11 odst. 6 písm. d) se věty druhá až čtvrtá zrušují.
3. V § 11 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) Pokud jsou splněny podmínky podle odstavců 2 a 5, uvede účetní jednotka nejpozději k rozvahovému dni technické zhodnocení v příslušné položce majetku. Nejsou-li splněny podmínky podle odstavců 2 a 5, uvede účetní jednotka výši tohoto plnění v příslušné položce nákladů. V případě, že je zde předpoklad splnění podmínek podle odstavců 2 a 5 v následujících účetních obdobích, uvede účetní jednotka nejpozději k rozvahovému dni technické zhodnocení v položce „A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek“.“.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.
4. V § 14 odst. 7 se na konci textu věty první doplňují slova „ , s výjimkou zvířat v zoologických zahradách, služebních psů a služebních koní“.
5. V § 14 odst. 10 se věty druhá až čtvrtá zrušují.
6. V § 14 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:
„(11) Pokud jsou splněny podmínky podle odstavců 9 a 12, uvede účetní jednotka nejpozději k rozvahovému dni technické zhodnocení v příslušné položce majetku. Nejsou-li splněny podmínky podle odstavců 9 a 12, uvede účetní jednotka výši tohoto plnění v příslušné položce nákladů. V případě, že je zde předpoklad splnění podmínek podle odstavců 9 a 12 v následujících účetních obdobích, uvede účetní jednotka nejpozději k rozvahovému dni běžného účetního období technické zhodnocení v položce „A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek“.“.
Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 12.
7. V § 22 odst. 1 písm. e) se za slovo „obsahuje“ vkládají slova „zejména pohledávky z titulu pokut, penále a jiných sankcí, místních, správních a soudních poplatků a jiné“.
8. V § 28 odst. 2 se slova „rozhodnutí příslušného orgánu“ nahrazují slovy „schválení účetní závěrky“.
9. V § 28 odstavec 3 zní:
„(3) Položka „C.III.3. Výsledek hospodaření minulých účetních období“ obsahuje výsledky hospodaření účetní jednotky za minulá účetní období.“.
10. V § 33 odst. 6 písm. a) se slova „podle odpisového plánu“ nahrazují slovy „zejména podle odpisového plánu,“.
11. V § 37 odst. 2 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí:
„d) „B.I.13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku“ obsahuje výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku včetně drobného dlouhodobého nehmotného majetku,
e) „B.I.14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků“ obsahuje výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku včetně drobného dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou výnosů z prodeje pozemků,“.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno f).
12. V § 55 odst. 1 se slova „§ 14 odst. 11“ nahrazují slovy „§ 14 odst. 12“.
13. V § 68 odst. 1 písm. c) se slovo „inventarizačním“ nahrazuje slovem „účetním“.
14. V příloze č. 1 se ve všech položkách C.III.3. slova „Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let“ nahrazují slovy „Výsledek hospodaření minulých účetních období“.
15. V příloze č. 7 v Účtové skupině 38 se slova „Přechodné účty aktiv a pasiv“ nahrazují slovy „Účty příštích období a dohadné účty“ a v Účtové skupině 43 v názvu účtu 432 se slova „Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let“ nahrazují slovy „Výsledek hospodaření minulých účetních období“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2013 a později.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
Ministr:
Ing. Kalousek v. r.