362/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
362/2014 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. prosince 2014,
kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 477/2008 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., vyhlášky č. 484/2003 Sb., vyhlášky č. 440/2006 Sb., vyhlášky č. 233/2007 Sb., vyhlášky č. 306/2007 Sb., vyhlášky č. 175/2009 Sb., vyhlášky č. 357/2009 Sb., vyhlášky č. 51/2011 Sb., vyhlášky č. 452/2011 Sb., vyhlášky č. 96/2012 Sb., vyhlášky č. 493/2012 Sb. a vyhlášky č. 464/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 3 větě druhé se za slova "kapitálové příjmy" vkládají slova "a příjmy z převodů z vlastních fondů".
2. V příloze v části B se na konci náplně položky 1226 doplňuje věta "Je to poplatek za regulované látky (látky, které poškozují ozonovou vrstvu) podle § 6 zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.".
3. V příloze v části B se za položku 2124 vkládá nová položka 2125, která zní:
"2125 Převody z fondů státních podniků do státního rozpočtu
Na tuto položku se zařazují příjmy ministerstev, která jsou zakladateli státních podniků nebo zřizovateli národních podniků, od těchto podniků, kterými jsou převody z jejich fondů zakladatele do státního rozpočtu [§ 15 písm. i) a k) a § 19 odst. 1 písm. c) a odst. 4 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 213/2013 Sb., a čl. II zákona č. 213/2013 Sb.]. Patří sem i jejich příjmy a příjmy státních finančních aktiv z likvidačního zůstatku zrušených podniků [§ 15 písm. j) zákona o státním podniku].".
4. V příloze v části B se jako první položka podseskupení položek 214 vkládá nová položka 2140, která zní:
"2140 Neúrokové příjmy z finančních derivátů kromě k vlastním dluhopisům
Příjmy podle dohod o opcích, futures, swapech, forwardech a jiných finančních derivátech, jestliže se nevztahují k vlastním dluhopisům, s výjimkou příjmů, které mají povahu úroků (ty patří na položku 2148), a jistin (ty patří na položky třídy 8). Finančními deriváty (§ 627 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech) se rozumějí investiční nástroje podle § 3 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.".
5. V příloze v části B v náplni položky 2141 se ve větě poslední zrušují slova v závorce.
6. V příloze v části B se na konci názvu položky 2147 doplňují slova "k vlastním dluhopisům" a v náplni této položky ve větě první se slova "s výjimkou těch" nahrazují slovy " , jestliže se vztahují k vlastním dluhopisům, s výjimkou příjmů" a zrušují se slova "a 2148" a slova "a zákona č. 188/2011 Sb.".
7. V příloze v části B v náplni položky 2148 se slova "zákonů č. 230/2008 Sb. a č. 188/2011 Sb." nahrazují slovy "zákona č. 230/2008 Sb." a věta druhá se zrušuje.
8. V příloze v části B v textu pod náplní položky 2221 se zrušují slova " , Pozemkového fondu".
9. V příloze v části B náplň položky 2321 zní:
"(1) Na tuto položku se zařazují peněžní prostředky přijaté v soukromoprávních vztazích jako dary (§ 2055 až 2078 občanského zákoníku) od tuzemských i cizích fyzických a právnických osob s výjimkou peněžitých darů od cizích nepodnikatelských právnických osob, ty patří na položku 4152. Peněžní prostředky přijaté ve veřejnoprávních vztazích patří na položky třídy 4.
(2) Na tuto položku patří jen přijaté peněžité dary, u kterých si dárce nevymínil jejich použití na investiční účely. Peněžité dary, jejichž použití na investiční účely si dárce vymínil, se zařazují na položku 3121.
(3) Na položku 2321 patří i příspěvky přijaté podle § 23a zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zákona č. 168/1999 Sb., ve znění zákona č. 160/2013 Sb.) z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, které organizační složky státu přijímají do rezervního fondu podle § 48 odst. 2 písm. d) rozpočtových pravidel.".
10. V příloze v části B v náplni položky 2433 se zrušují slova "od Pozemkového fondu a".
11. V příloze v části B se v názvu položky 2513 za slovo "telekomunikačních" vkládá slovo "a podobných" a její náplň zní: "Na tuto položku zařazuje Ministerstvo financí částky, které si podle článku 46 odst. 3 nařízení Rady (EU) č. 904/2010, o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty, Česká republika ponechává z daně z přidané hodnoty, kterou platí poskytovatelé telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb v České republice jakožto ve státě identifikace (státě, v němž mají sídlo nebo v němž, nemají-li v Evropské unii sídlo, mají provozovnu a který si pro placení daně z přidané hodnoty vybrali) a kterou Česká republika v případě, že tyto služby jsou poskytovány do členského státu, v němž tito plátci nemají sídlo ani provozovnu, převádí tomuto státu (článek 369a až 369k směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění směrnice Rady 2008/8/ES a § 110a, 110b a 110h zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/2014 Sb.). Tyto částky bude státní rozpočet inkasovat v letech 2015 až 2018 a na základě dodatečných daňových přiznání případně i později.".
12. V příloze v části B v náplni podseskupení položek 413 se první dvě věty označují jako odstavec 1 a třetí věta jako odstavec 2, na konci odstavce 1 se doplňuje věta "Příjmy patřící na položky tohoto podseskupení se v odvětvovém třídění zařazují na paragraf 6330." a doplňuje se odstavec 3, který zní:
"(3) Peněžním fondem se rozumí bankovní účet (§ 2662 až 2675 občanského zákoníku), popřípadě spojený s jiným bankovním účtem, s pokladnou nebo s jiným nástrojem pro shromažďování, ukládání a vydávání peněžních prostředků (vyúčtovávanými na něj), nebo jejich skupina či soustava účtů. Rozumí se jím i pokladna používaná v režimu oddělených pokladen (k tomu v náplních položek 4138 a 5348). Není jím vkladní knížka, účet termínovaných vkladů ani jiný nástroj neumožňující placení nebo výběry na požádání (§ 2676 až 2681 občanského zákoníku). Převody peněžních prostředků do těchto nástrojů patří na položky 8118, 8128, 8218 a 8228 a převody z nich na položky 8117, 8127, 8217 a 8227.".
13. V příloze v části B v náplni položky 4134 věta první zní: "Na tuto položku se zařazují příjmy mimorozpočtových peněžních fondů a bankovních účtů podléhajících rozpočtové skladbě z rozpočtu téže organizace (z účtu státního rozpočtu organizační složky státu, z rozpočtu státního fondu nebo z rozpočtu obce, kraje, regionální rady nebo dobrovolného svazku obcí), patří na ni i převody mezi základními běžnými účty obce.".
14. V příloze v části B se za položku 4137 vkládá nová položka 4138, která zní:
"4138 Převody z vlastní pokladny
Tuto položku používají obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a regionální rady, které se rozhodly pokladnu používat v režimu, v němž se proti rozpočtu nevyúčtovává, a to ani k výkazovým dnům ani na konci roku, funguje jako samostatný peněžní fond napojený na rozpočet jen finančními vztahy, kterými jsou převody do něj (položka 4138) a z něj (položka 5348), její příjmy a výdaje se nezahrnují mezi příjmy a výdaje rozpočtu, ale jsou od nich odděleny, označují se jednotkami třídění rozpočtové skladby při svém zaúčtovávání na účet pokladny a s příjmy a výdaji rozpočtu se ve výkaze pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sčítají (dále jen "režim oddělených pokladen"). Organizace může pokladnu v režimu oddělených pokladen začít používat vždy jen od začátku roku a skončit s jeho používáním vždy jen s koncem roku.".
15. V příloze v části B se na konci náplně položky 4151 doplňují věty "Za transfery od cizích států se považují pouze transfery od cizích státních orgánů a je-li cizí stát federací (spolkem), jen od federálních (spolkových) orgánů. Transfery od cizích územních samosprávných celků (zemí, krajů, obcí) a jiných cizích veřejných rozpočtů a od cizích nepodnikatelských právnických osob patří na položku 4152. Transfery od cizích fyzických a podnikatelských právnických osob se považují za finanční dary a patří na položku 2321.".
16. V příloze v části B se na konci názvu položky 4152 doplňují slova "a některých cizích orgánů a právnických osob", dosavadní náplň této položky se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Na položku 4152 patří také transfery od cizích územních samosprávných celků, které jsou součástí federace (zemí, republik a jiných autonomních součástí federací), transfery od ostatních cizích územních samosprávných celků (krajů, provincií, okresů, obcí), transfery od ostatních cizích veřejných rozpočtů (veřejných vysokých škol, veřejnoprávních sdělovacích prostředků, veřejných zdravotních pojišťoven a podobných právnických osob) a z transferů od cizích soukromoprávních subjektů, transfery od nepodnikatelských právnických osob (spolků, politických stran, nadací, nadačních fondů a podobných subjektů). Transfery od cizích podnikatelských právnických osob a cizích fyzických osob patří na položku 2321.".
17. V příloze v části B v náplni položky 4214 se zrušují slova "z Pozemkového fondu nebo".
18. V příloze v části B v náplni třídy 5 se první věta označuje jako odstavec 1, druhá a třetí jako odstavec 2, čtvrtá jako odstavec 3, pátá jako odstavec 4, šestá jako odstavec 5, sedmá až desátá jako odstavec 6 a jedenáctá až třináctá jako odstavec 7.
19. V příloze v části B náplň položky 5011 zní: "Platy (§ 122 až 136 zákoníku práce) a mzdy (§ 113 až 121 zákoníku práce) zaměstnanců v pracovním poměru (§ 33 až 73a zákoníku práce), a to včetně platů státních zaměstnanců (§ 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě), kteří vykonávají státní službu (§ 5 zákona o státní službě) v pracovním poměru (na dobu určitou podle § 178 zákona o státní službě nebo dočasně podle § 190 odst. 2 a 4, § 191 odst. 2, § 192 odst. 2 a 4 a § 193 odst. 3 téhož zákona).".
20. V příloze v části B náplň položky 5013 zní: "Platy (§ 122 až 136 zákoníku práce a § 144 až 152 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě) státních zaměstnanců (§ 6 zákona o státní službě) ve služebním poměru (§ 20 až 23 zákona o státní službě a na dobu určitou podle § 191 odst. 1 a § 192 odst. 1 téhož zákona).".
21. V příloze v části B se na konci náplně položky 5024 doplňují věty "Na tuto položku patří i odchodné občanských zaměstnanců Armády České republiky z pracovního poměru, kteří byli členy leteckých výjezdových skupin přidělenými ke zdravotnické záchranné službě podle § 15 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, a mají nárok na odchodné podle § 28a tohoto zákona, ve znění zákona č. 385/2012 Sb. Zahrnuje i případné jiné platby po skončení pracovního poměru povahy odstupného nebo odchodného.".
22. V příloze v části B v náplni položky 5025 se slova "podle § 55 služebního zákona (zákona č. 218/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007" nahrazují slovy "podle § 72 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě".
23. V příloze v části B v náplni položky 5026 se za větu první vkládá věta "Na tuto položku patří i odchodné vyplácené státním zaměstnancům podle § 115 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.".
24. V příloze v části B v náplni položky 5041 se první věta označuje jako odstavec 1, druhá jako odstavec 2, třetí a čtvrtá jako odstavec 3 a pátá až devátá jako odstavec 4 a v odstavci 4 větě první na začátku se slova "Podobně mezi ně patří" nahrazují slovy "Mezi výdaje podle odstavce 3 patří i", zrušuje se slovo "takovýchto" a za slovo "oprávnění" se vkládají slova "podle odstavce 3".
25. V příloze v části B se doplňuje náplň seskupení položek 51, která zní:
"(1) Na položky seskupení 51 patří výdaje na pořízení věcí (§ 496 občanského zákoníku) a práv s výjimkou věcí a práv, které mají povahu dlouhodobého majetku (ty patří na položky ze seskupení 61 a 62), s výjimkou práv užít nebo užívat nehmotný majetek jiných než nájem (práv z duševního vlastnictví; výdaje na pořízení takových práv patří na položky podseskupení 504) a s výjimkou práv získávaných z rozhodnutí a smluv o transferech, jestliže se jimi vedle práv pro příjemce stanoví i práva pro poskytovatele (výdaje na transfery patří na položky z podseskupení 52 až 57, 63, 64, 67 a 69, na položku 5902 a na položku 5909, pokud jde o odcizené částky), na pořízení prací s výjimkou prací závislých (výdaje na jejich pořízení patří na položky podseskupení 501 a 502 kromě položek 5019 a 5024 až 5027), na náhrady s výjimkou náhrad souvisejících se závislou prací (ty patří na položky 5019 a 5024 až 5027 a na položky podseskupení 505) a s výjimkou vratek (ty patří na položku 5909), na pořízení služeb s výjimkou služeb placených prostřednictvím plateb povahy daní (ty patří na položky podseskupení 503) a na pořízení výkonů. Do seskupení 51 patří i položka pro označení části výdaje, která se považuje za částku vynaloženou nebo získanou v důsledku změny kursu cizí měny.
(2) Výdaji se pro tento účel rozumějí vydání peněžních prostředků s výjimkou vydání souvisejících s krytím schodků a použitím přebytků veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů používajících rozpočtovou skladbu (tato vydání patří na položky třídy 8).
(3) Pořízením věci (majetku) se rozumí získání vlastnického nebo obdobného práva k této věci (majetku).
(4) Službou se rozumí činnost nebo nečinnost fyzické nebo právnické osoby přinášející plátci nebo tomu, koho určil, užitek, avšak nevytvářející novou věc a nemající za následek technické zhodnocení žádné věci (majetku), a to jak činnost plátcem nebo tím, koho určil, spotřebovaná jako taková (například proslovení přednášky), tak činnost s hmotně zachyceným výsledkem, který teprve se spotřebovává (například vyhotovení nápisu na nějakou věc patřící objednateli nebo napsání posudku, který nemá povahu autorského díla). Není jí činnost vedoucí k vytvoření nové věci nebo výkonu (například vyhotovení razítka nebo vytištění publikace podle podkladů objednatele na papír dodaný zhotovitelem). Výkonem se rozumí ovladatelná přírodní síla a služba, která se neprojeví v žádné hmotné věci, a prací služba, která se v hmotné věci projeví.".
26. V příloze v části B se doplňuje náplň podseskupení položek 513, která zní: "Na položky 5131 až 5139 patří výdaje na dodavatelské pořízení hmotných věcí (§ 496 odst. 1 občanského zákoníku) s výjimkou věcí, které mají povahu dlouhodobého hmotného majetku kromě drobného (výdaje na jejich dodavatelské pořízení patří na položky z podseskupení 612 a 613). Dodavatelským pořízením hmotné věci se rozumí jak koupě nebo jiné úplatné získání hotové věci, tak zadání jejího zhotovení a její úplatné získání na základě smlouvy o dílo (§ 2586 an. občanského zákoníku) nebo jiné obdobné smlouvy.".
27. V příloze v části B se na konci náplně položky 5133 doplňují slova " , jakož i lékárniček do aut".
28. V příloze v části B se na konci názvu položky 5145 doplňují slova "k vlastním dluhopisům", první věta náplně se nahrazuje větou "Výdaje Ministerstva financí, obcí a krajů, které jsou emitenty státních a komunálních dluhopisů, podle dohod o opcích, futures, swapech, forwardech a jiných finančních derivátech, jestliže se vztahují k pokrytí plateb držitelům státních a komunálních dluhopisů, s výjimkou výdajů, které mají povahu úroků (ty patří na položku 5146) a jistin (ty patří na položky třídy 8)." a na konci náplně se doplňují věty "Výdaji emitenta dluhopisů na finanční deriváty vztahujícími se k pokrytí plateb držitelům těchto dluhopisů se rozumějí emitentovy korunové platby instituci, s níž dohodu o finančních derivátech uzavřel, které by, kdyby derivátů nebylo, prováděl emitent ve prospěch těchto držitelů. U Ministerstva financí na tuto položku patří též peněžní prostředky vydané z výdajového účtu státního rozpočtu kapitoly Státní dluh jako úhrada částek vydaných podle těchto dohod z účtu státních finančních aktiv a z účtů pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu [§ 3 písm. h) body 2 a 3 rozpočtových pravidel].".
29. V příloze v části B v náplni položky 5147 se zrušují ve větě první slova "a zákona č. 188/2011 Sb." a věta druhá.
30. V příloze v části B se za položku 5147 vkládá nová položka 5148, která zní:
"5148 Neúrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům
Výdaje podle dohod o opcích, futures, swapech, forwardech a jiných finančních derivátech, jestliže se nevztahují k držitelům dluhopisů, které organizace vydala, s výjimkou výdajů, které mají povahu úroků (ty patří na položku 5147) a jistin (ty patří na položky třídy 8). Finančními deriváty (§ 627 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech) se rozumějí investiční nástroje podle § 3 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. Výdaji na finanční deriváty nevztahujícími se k držitelům dluhopisů, které organizace vydala, se rozumějí korunové platby instituci, s níž organizace dohodu o finančních derivátech uzavřela, kromě plateb podle předposlední věty náplně položky 5145. U Ministerstva financí na tuto položku patří též peněžní prostředky vydané z výdajového účtu státního rozpočtu kapitoly Státní dluh jako úhrada částek vydaných podle těchto dohod z účtu státních finančních aktiv a z účtů pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu [§ 3 písm. h) body 2 a 3 rozpočtových pravidel].".
31. V příloze v části B náplň podseskupení položek 516 zní: "Na položky podseskupení 516 patří výdaje na služby (definice služby je uvedena v náplni seskupení položek 51) s výjimkou oprav a údržby hmotných věcí (ty patří na položku 5171).".
32. V příloze v části B v náplni položky 5161 se první věta označuje jako odstavec 1, druhá až čtvrtá jako odstavec 2, pátá jako odstavec 3 a šestá jako odstavec 4 a na konci odstavce 1 se doplňuje věta "Patří sem i výdaje na tzv. hybridní poštu.".
33. V příloze v části B náplň položky 5165 zní: "Pachtovné podle smluv o zemědělském pachtu (§ 2345 až 2348 občanského zákoníku).".
34. V příloze v části B v náplni položky 5168 se první věta označuje jako odstavec 1, druhá jako odstavec 2 a třetí jako odstavec 3, v odstavci 3 se slova "jaké v případě, že se jich netýkají, patří" nahrazují slovy "které by v případě, že by se týkaly něčeho jiného, patřily" a doplňují se odstavce 4 a 5, které znějí:
"(4) Informačními a komunikačními technologiemi se pro účely zařazení výdajů na položku 5168 rozumějí hmotné věci a jejich soubory určené převážně k elektronickému získávání, přenosu a sdělování informací. Jsou jimi zejména počítače, počítačové sítě, telefony, digitální kamery a fotoaparáty kromě těch, které se používají k uměleckým účelům, kamerové systémy, skenery a podobné přístroje a k nim připojená zařízení a věci sloužící k jejich fungování (počítačové tiskárny, reproduktory a sluchátka připojené k počítačům, kompaktní disky, digitální víceúčelové disky, audiokazety, videokazety apod.). Nejsou jimi samostatné rozmnožovací přístroje ani jiné samostatné přístroje k zaznamenávání informací na jiná než elektronická média.
(5) Na položku 5168 se zařazují i výdaje na opravy a údržbu počítačových programů a databází (definice oprav počítačových programů a databází a ostatního nehmotného majetku je v náplni položky 5171 odstavci 3 a definice jejich údržby v odstavci 5).".
35. V příloze v části B v náplni položky 5169 se první věta označuje jako odstavec 1, druhá jako odstavec 2, třetí jako odstavec 3, čtvrtá jako odstavec 4, pátá jako odstavec 5, šestá a sedmá jako odstavec 6, osmá jako odstavec 7, devátá a desátá jako odstavec 8, jedenáctá jako odstavec 9, dvanáctá jako odstavec 10, třináctá jako odstavec 11 a čtrnáctá se zrušuje a v odstavci 9 se část věty za slovem "zhodnocení" nahrazuje slovy "(definice technického zhodnocení je v náplni položky 5171 odstavci 6) ani opravy nebo údržbu (výdaje na ně patří, jde-li o opravy nebo údržbu počítačových programů nebo databází, na položku 5168, a jde-li o opravy nebo údržbu jiného nehmotného majetku, na položku 5171)".
36. V příloze v části B v náplni položky 5171 se první věta označuje jako odstavec 1, druhá jako odstavec 2, třetí jako odstavec 4, čtvrtá jako odstavec 7 a pátá a šestá jako odstavec 8, v odstavci 1 se na konci doplňují slova "s výjimkou oprav a údržby počítačových programů a databází (ty patří na položku 5168)", v odstavci 2 se za slovo "Opravou" a v odstavci 4 za slovo "Údržbou" vkládají slova "hmotné věci", v obou těchto odstavcích se za slovo "úprava" vkládá slovo "této" a za odstavce 2 a 4 se vkládají odstavce 3, 5 a 6, které znějí:
"(3) Opravou nehmotného majetku (definice nehmotného majetku je v náplni položky 5041) se pro účely rozpočtové skladby rozumí úprava nehmotného majetku, který byl vytvořen podle zadání organizace, avšak který z důvodu chybného zadání nebo chybného splnění zadání neplní zcela nebo částečně funkci, k níž byl určen, a to úprava, jejímž účelem je zajistit, aby tuto funkci v úplnosti plnil.
(5) Údržbou nehmotného majetku se pro účely rozpočtové skladby rozumí jeho úprava, kterou se zvýší jeho použitelnost, avšak nikoliv zásadním způsobem a bez přidání zásadních nových funkcí, a služby spočívající v poskytování informací a konzultací v ústní, písemné i jiné podobě uživatelům tohoto majetku jeho tvůrcem, potřebných k jeho bezchybnému používání. Údržbou databáze nebo počítačového programu je zejména jejich aktualizace (update) a technická podpora. Aktualizací databáze se rozumí přidání informací o skutečnostech, které před vytvořením databáze nebo před její poslední aktualizací neexistovaly. Aktualizací počítačového programu se rozumí jeho přizpůsobení skutečnostem, které před jeho vytvořením nebo před jeho poslední aktualizací neexistovaly. Technickou podporou databáze nebo počítačového programu se rozumí poskytování informací a konzultací jejich tvůrcem jejich uživatelům. Zvýšením použitelnosti nehmotného majetku se rozumí přírůstek jeho informační nebo transformační schopnosti nebo, je-li tímto majetkem právo, rozšíření možností, které toto právo svému držiteli dává.
(6) Na položku 5171 nepatří výdaje na technické zhodnocení majetku. Technickým zhodnocením hmotné věci se pro účely rozpočtové skladby rozumí její úprava, kterou se zvýší její použitelnost. Technickým zhodnocením nehmotného majetku (upgrade) se pro účely rozpočtové skladby rozumí jeho úprava přinášející zásadní zvýšení jeho použitelnosti nebo jeho nové zásadní funkce. Výdaje na technické zhodnocení hmotných věcí, které mají povahu dlouhodobého hmotného majetku, patří na příslušné položky podseskupení položek 612, na technické zhodnocení hmotných věcí, které mají povahu drobného hmotného dlouhodobého majetku, na položku 5137 a na technické zhodnocení hmotných věcí, které mají povahu materiálu, patří, nevzniká-li zhodnocením drobný hmotný dlouhodobý majetek, na položku 5169. Výdaje na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku patří na příslušné položky podseskupení položek 611 a na technické zhodnocení ostatního nehmotného majetku na položky 5172 (počítačových programů a databází) a 5179 (ostatního nehmotného majetku jiného než dlouhodobého).".
37. V příloze v části B náplň položky 5173 zní:
"(1) Na tuto položku se zařazují cestovní náhrady hrazené osobám vykonávajícím pro organizaci závislou činnost (podle § 152 až 189 zákoníku práce, § 136 až 154 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, § 71 až 89 o vojácích z povolání, § 112 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, § 35 odst. 6 a 8, § 36 odst. 3 a § 36a odst. 4 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, § 53 zákona o krajích, § 56 odst. 4 zákona o hlavním městě Praze, § 78 zákona o obcích, § 16 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a dalších).
(2) Na položku 5173 se zařazují i výdaje na jízdenky, letenky i jiné druhy plateb za dopravu, za ubytování v hotelích a jiných ubytovacích zařízeních (§ 2326 až 2331 občanského zákoníku) a za stravování (ne však za potraviny, ty patří na položku 5131), jsou-li určeny pro zaměstnance na pracovní cestě.
(3) Patří sem i reciproční úhrady cestovních výdajů osobám přijíždějícím ze zahraničí, refundace cestovného zaměstnancům jiných organizací a výdaje rozpočtů územních samosprávných celků na ubytování zahraničních delegací, i když nejde o reciproční cesty.
(4) Nepatří sem náhrady cestovních výdajů jiným osobám než osobám vykonávajícím pro organizaci závislou činnost, například podle vyhlášky č. 520/2005 Sb., ty patří na položku 5192.".
38. V příloze v části B v náplni položky 5179 se první věta označuje jako odstavec 1, druhá jako odstavec 2, třetí jako odstavec 3, čtvrtá jako odstavec 4, pátá jako odstavec 5, šestá jako odstavec 6, sedmá jako odstavec 7, osmá až jedenáctá jako odstavec 8, dvanáctá jako odstavec 9, třináctá jako odstavec 10, čtrnáctá jako odstavec 11, patnáctá a šestnáctá jako odstavec 12, sedmnáctá jako odstavec 13 a osmnáctá jako odstavec 14, v odstavci 1 se slova "Včetně např. náhrad" nahrazují slovy "Na tuto položku patří náhrady", věta v odstavci 4 se nahrazuje větou "Na tuto položku se zařadí i výdaj patřící na seskupení položek 51, jímž se pořizují věci, služby, práce, výkony nebo práva představující více druhů ekonomických hodnot, ale u kterého nelze postupovat podle odstavce 3 náplně třídy 5 pro nedostatek informací umožňujících stanovit položku odpovídající jeho hlavní části." a v odstavci 5 se slovo "orgánům" nahrazuje slovem "organizacím" a slova "odst. 4" slovy "odst. 2" a na konci odstavce před závorku se doplňují slova " , ve znění zákona č. 365/2011 Sb.".
39. V příloze v části B se na konci náplně položky 5182 doplňují věty "Položku nepoužívají organizace, které se rozhodly pro režim oddělených pokladen. Místo na ni zařazují převody z rozpočtu do pokladny na položku 5348 a převody z pokladny do rozpočtu na položku 4138.".
40. V příloze v části B v názvu položky 5192 se zrušují slova "neinvestiční příspěvky a" a slovo "(část)" a v její náplni se věta první nahrazuje větami "Na tuto položku patří zejména platby za služby, které nepředstavují zaplacení ceny (§ 1 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákonů č. 151/1997 Sb. a č. 303/2013 Sb.), ale zaplacení částky určené právním předpisem nebo stanovené podle něj. Zařazují se na ni i cestovní a podobné náhrady osobám, které pro organizaci nevykonávají závislou činnost (cestovní náhrady osobám, které pro ni závislou činnost vykonávají, patří na položku 5173), zejména svědkům, znalcům, advokátům, exekutorům či notářům, stanovené příslušnými zákony (správním řádem, občanským soudním řádem, daňovým řádem, trestním řádem, exekučním řádem, notářským řádem)." a označuje se jako odstavec 1, věta druhá se označuje jako odstavec 2, třetí jako odstavec 3, čtvrtá jako odstavec 4, pátá jako odstavec 5, šestá jako odstavec 6, sedmá až devátá jako odstavec 7, desátá až dvanáctá jako odstavec 8 a třináctá jako odstavec 9, v odstavci 7 se za první závorku vkládají slova "náhrada nákladů a ztrát, které vznikly chovatelům v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, podle § 67 veterinárního zákona (zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů)" a doplňují se odstavce 10 a 11, které znějí:
"(10) Na položku 5192 se zařazují též odměny a náhrady nákladů placené znalcům, tlumočníkům a znaleckým ústavům podle § 17 až 19 a § 23 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákonů č. 322/2006 Sb., 227/2009 Sb. a 444/2011 Sb. a podle § 15a až 28 a přílohy vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou odměn určených smlouvou (§ 17 odst. 4 zákona č. 36/1967 Sb., ve znění zákona č. 444/2011 Sb., a § 15a odst. 3 vyhlášky č. 37/1967 Sb., ve znění vyhlášky č. 432/2002 Sb.), které se zařazují na položku 5166, 5168 nebo 5169.
(11) Na položku 5192 patří i peněžní prostředky poskytované ze státního rozpočtu dopravcům jako kompenzace dopadů slev nařízených státem (výměr Ministerstva financí č. 01/2015 ze dne 26. listopadu 2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, uveřejněný v Cenovém věstníku č. 13/2014, v platném znění) podle obecných pravidel na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 [čl. 2 písm. l), čl. 3 odst. 2 a čl. 4 a 6].".
41. V příloze v části B se na konci náplně položky 5193 doplňuje věta "Na položku 5193 nepatří finanční kompenzace dopadů cenových slev v dopravě nařízených státem, ty patří na položku 5192 (odstavec 11 náplně položky 5192).".
42. V příloze v části B v náplni položky 5194 se za větu první vkládají věty "Na tuto položku patří i výdaje na nákup věcí, které se pak předají příslušníkům bezpečnostních sborů jakožto kázeňská odměna podle § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Dále sem patří výdaje na nákup věcí, které se předají vojákům jakožto kázeňská odměna podle § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a § 52 odst. 2 písm. c) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Výdaje na nákup věcných darů patří na tuto položku i v případě, že věcný dar má výjimečně povahu dlouhodobého majetku.".
43. V příloze v části B v náplni položky 5195 se věta druhá zrušuje.
44. V příloze v části B v náplni položek 5215, 5615, 6315 a 6415 se slova "PPP Centrum" nahrazují slovy "Centrum - F".
45. V příloze v části B v náplni položky 5223 se za větu první vkládá věta "Nepatří sem finanční náhrady církvím a náboženským společnostem podle § 15 zákona č. 428/2012 Sb. (zařazují se na položku 5198), patří sem však příspěvek podle § 17 tohoto zákona.".
46. V příloze v části B v náplni položky 5313 se zrušují slova "Pozemkovému fondu a".
47. V příloze v části B v náplních položek 5315, 5316 a 5317 se slova "o ochraně zaměstnance před platební neschopností zaměstnavatele" nahrazují slovy "o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele".
48. V příloze v části B se doplňuje náplň podseskupení položek 532, která zní: "Na položky tohoto podseskupení položek patří neinvestiční transfery obcím, krajům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí. Za obec se považuje též hlavní město Praha.".
49. V příloze v části B v náplni podseskupení položek 534 se první věta označuje jako odstavec 1 a druhá jako odstavec 2, na konci odstavce 2 se doplňuje věta "Výdaje patřící na položky tohoto podseskupení se v odvětvovém třídění zařazují na paragraf 6330." a doplňuje se odstavec 3, který zní:
"(3) Co se rozumí peněžním fondem a jak se posuzují převody peněžních prostředků na účty termínovaných vkladů a podobné nástroje a převody z nich, stanoví odstavec 3 náplně podseskupení položek 413.".
50. V příloze v části B náplň položky 5345 zní: "Na tuto položku se zařazují výdaje mimorozpočtových peněžních fondů a bankovních účtů podléhajících rozpočtové skladbě představující převody do rozpočtu téže organizace (na účet státního rozpočtu organizační složky státu, do rozpočtu státního fondu nebo do rozpočtu obce, kraje, regionální rady nebo dobrovolného svazku obcí), patří na ni i převody mezi základními běžnými účty obce.".
51. V příloze v části B se za položku 5347 vkládá nová položka 5348, která zní:
"5348 Převody do vlastní pokladny
Tuto položku používají obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a regionální rady, které se rozhodly pokladnu používat v režimu oddělených pokladen (je popsán v náplni položky 4138).".
52. V příloze v části B v náplni položky 5424 se na konci věty první doplňují slova " , nebo podle § 128 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě".
53. V příloze v části B v náplni seskupení položek 61 se věta první nahrazuje větami "Na položky seskupení položek 61 patří výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a na jeho technické zhodnocení. Mezi tyto výdaje se vedle plateb dodavateli tohoto majetku zahrnují i výdaje na hodnoty uvedené v § 55 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění vyhlášek č. 403/2011 Sb., č. 460/2012 Sb. a č. 473/2013 Sb.".
54. V příloze v části B se doplňuje náplň podseskupení položek 634, která zní: "Na položky tohoto podseskupení položek patří investiční transfery obcím, krajům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí. Za obec se považuje též hlavní město Praha.".
55. V příloze v části B v náplni položky 8115 se prvních šest vět označuje jako odstavec 1 a sedmá až devátá věta jako odstavec 2, v odstavci 1 větě šesté se slova "(bod 11.1 přílohy č. 3 a bod 7 přílohy č. 4 vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb.)" nahrazují slovy "[bod 9.2 písm. e) přílohy č. 3, bod 3.1 písm. d) přílohy č. 5 a bod 7 přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.]", v odstavci 2 větě druhé se zrušují slova " , a účty finančních a celních úřadů pro daňové příjmy, určené územním samosprávným celkům, státním fondům, Národnímu fondu, rezervním fondům organizačních složek státu a státním finančním aktivům, a účty určené ke správě peněžních prostředků z vybraných cel, které mají být převedeny Evropské unii (bod 4 téhož písmene)" a připojují se odstavce 3 a 4, které znějí:
"(3) Je-li na konci výkazního období stav prostředků na bankovních účtech peněžního fondu v úhrnu záporný a na počátku výkazního období byl v úhrnu kladný, částka snížení stavu prostředků se rozdělí na částku snížení vlastních prostředků (částka kreditního zůstatku na počátku výkazního období) a částku vypůjčených prostředků (částka debetního zůstatku na konci výkazního období); je-li na konci výkazního období tento stav záporný a na jeho počátku byl také záporný, ale vyšší než na konci, nebo byl nulový, považuje se celá částka snížení debetního zůstatku za částku vypůjčených prostředků. Na položku 8115 se zařadí (plusem) jen částka snížení vlastních prostředků, zatímco částka vypůjčených prostředků se zařadí (plusem) na položku 8905. Používá-li se položka 8115 pro zatřídění změny stavu prostředků na jednom nebo několika bankovních účtech, které samy netvoří peněžní fond, rozděluje se částka snížení stavu prostředků na částku snížení vlastních prostředků a částku vypůjčených prostředků jen v případě, že debetní zůstatek tohoto účtu nebo těchto účtů nebo snížení debetního zůstatku tohoto účtu nebo těchto účtů jsou způsobeny přijetím peněžních prostředků z jiného peněžního fondu (nejsou kryty zvýšením stavu prostředků na jiných bankovních účtech téhož peněžního fondu), například jsou způsobeny přijetím kontokorentního úvěru. Snížením debetního zůstatku se rozumí změna stavu účtu z nuly na zápornou částku nebo ze záporné částky na částku ještě nižší.
(4) Je-li na konci výkazního období stav prostředků na bankovních účtech peněžního fondu v úhrnu kladný a na počátku výkazního období byl v úhrnu záporný, částka zvýšení stavu prostředků se rozdělí na částku zvýšení vlastních prostředků (částka kreditního zůstatku na konci výkazního období) a částku úhrady vypůjčených prostředků (částka debetního zůstatku na počátku výkazního období); je-li na konci výkazního období tento stav záporný nebo nulový a na jeho počátku byl záporný a nižší než na konci, považuje se celá částka zvýšení debetního zůstatku za částku úhrady vypůjčených prostředků. Na položku 8115 se zařadí (minusem) jen částka zvýšení vlastních prostředků, zatímco částka úhrady vypůjčených prostředků se zařadí (minusem) na položku 8905. Používá-li se položka 8115 pro zatřídění změny stavu prostředků na jednom nebo několika bankovních účtech, které samy netvoří peněžní fond, rozděluje se částka zvýšení stavu prostředků na částku zvýšení vlastních prostředků a částku úhrady vypůjčených prostředků jen v případě, že odstranění nebo zvýšení debetního zůstatku tohoto účtu nebo těchto účtů jsou způsobeny úhradou peněžních prostředků vypůjčených od jiného peněžního fondu (nejsou způsobeny snížením stavu prostředků na jiných bankovních účtech téhož peněžního fondu), například jsou způsobeny splácením kontokorentního úvěru. Zvýšením debetního zůstatku se rozumí změna stavu účtu ze záporné částky na vyšší zápornou částku (v absolutní hodnotě nižší), například z -200 Kč na -100 Kč, nebo až na nulu.".
56. V příloze v části B v náplni položky 8116 se dosavadní text označuje jako odstavec 1, na jeho konci se doplňuje věta "Změna stavů účtů se zjišťuje k výkazovým dnům a uvádí ve finančním výkaze [bod 9.2 písm. e) přílohy č. 3, bod 3.1 písm. d) přílohy č. 5 a bod 7 přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.]." a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Pro změny stavů bankovních účtů zařazovaných na tuto položku, které na počátku nebo konci výkazního období vykazovaly debetní zůstatek, platí obdobně odstavce 3 a 4 náplně položky 8115.".
57. V příloze v části B v náplni položky 8125 se dosavadní text označuje jako odstavec 1, v jeho poslední větě se slova "(bod 11.1 přílohy č. 3 a bod 7 přílohy č. 4 vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb.)" nahrazují slovy "[bod 9.2 písm. e) přílohy č. 3, bod 3.1 písm. d) přílohy č. 5 a bod 7 přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.]" a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Pro změny stavů bankovních účtů zařazovaných na tuto položku, které na počátku nebo konci výkazního období vykazovaly debetní zůstatek, platí obdobně odstavce 3 a 4 náplně položky 8115.".
58. V příloze v části B v náplni položky 8215 se první čtyři věty označují jako odstavec 1, pátá a šestá jako odstavec 2 a sedmá jako odstavec 3, v odstavci 2 větě druhé se slova "(bod 11.1 přílohy č. 3 a bod 7 přílohy č. 4 vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb.)" nahrazují slovy "[bod 9.2 písm. e) přílohy č. 3, bod 3.1 písm. d) přílohy č. 5 a bod 7 přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.]" a doplňuje se odstavec 4, který zní:
"(4) Pro změny stavů bankovních účtů zařazovaných na tuto položku, které na počátku nebo konci výkazního období vykazovaly debetní zůstatek, platí obdobně odstavce 3 a 4 náplně položky 8115.".
59. V příloze v části B v náplni položky 8216 se dosavadní text označuje jako odstavec 1, na jeho konci se doplňuje věta "Změna stavů účtů se zjišťuje k výkazovým dnům a uvádí ve finančním výkaze [bod 9.2 písm. e) přílohy č. 3, bod 3.1 písm. d) přílohy č. 5 a bod 7 přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.]." a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Pro změny stavů bankovních účtů zařazovaných na tuto položku, které na počátku nebo konci výkazního období vykazovaly debetní zůstatek, platí obdobně odstavce 3 a 4 náplně položky 8115.".
60. V příloze v části B v náplni položky 8225 se dosavadní text označuje jako odstavec 1, v jeho poslední větě se slova "(bod 11.1 přílohy č. 3 a bod 7 přílohy č. 4 vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb.)" nahrazují slovy "[bod 9.2 písm. e) přílohy č. 3, bod 3.1 písm. d) přílohy č. 5 a bod 7 přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.]" a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Pro změny stavů bankovních účtů zařazovaných na tuto položku, které na počátku nebo konci výkazního období vykazovaly debetní zůstatek, platí obdobně odstavce 3 a 4 náplně položky 8115.".
61. V příloze v části B v náplni položky 8902 se první čtyři věty označují jako odstavec 1 a pátá a šestá jako odstavec 2 a na konci se slova "(bod 11.1 přílohy č. 3 a bod 7 přílohy č. 4 vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb.)" nahrazují slovy "[bod 9.2 písm. e) přílohy č. 3, bod 3.1 písm. d) přílohy č. 5 a bod 7 přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.]".
62. V příloze v části B se na konci názvu položky 8905 doplňují slova "a saldo státní pokladny", v náplni této položky se první dvě věty označují jako odstavec 1, třetí a čtvrtá jako odstavec 2, pátá jako odstavec 3 a šestá jako odstavec 4, v odstavci 1 větě první se za slovo "jen" vkládají slova "pro zaznamenávání částek podle odstavce 2 a" a ve větě druhé se slovo "čtyř" nahrazuje slovem "sedmi" a slova "(bod 11.1 přílohy č. 3 a bod 7 přílohy č. 4 vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb.)" se nahrazují slovy "[bod 9.2 písm. e) přílohy č. 3, bod 3.1 písm. d) přílohy č. 5 a bod 7 přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.]", v odstavci 2 se věta druhá nahrazuje větou "Ve státním rozpočtu to jsou částky z účtů uvedených v § 3 písm. h) bodech 4 až 15 rozpočtových pravidel (peněžní prostředky státní pokladny)." a doplňuje se odstavec 5, který zní:
"(5) Změna debetního zůstatku bankovního účtu se na položku 8905 zaznamená jen v případě, že představuje částku poskytnutou bankou, která účet vede, nebo částku z jiných zdrojů mimo peněžní fond, jehož je účet součástí. Je-li vyvolána opačnou změnou stavu jiného bankovního účtu téhož peněžního fondu, na položku 8905 se nezaznamená a projeví se na položce 8115, 8116, 8125, 8215, 8216 nebo 8225 (odstavce 3 a 4 náplně položky 8115).".
63. V příloze v části C pododdíl 311 zní:
"311 Předškolní a základní vzdělávání

3111. Mateřské školy
Činnost mateřských škol kromě mateřských škol
uvedených v paragrafu 3112.

3112. Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Činnost mateřských škol samostatně zřízených pro
děti se zdravotním postižením, mateřských škol při
zdravotnických zařízeních a mateřských škol při
školských zařízeních pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy.

3113. Základní školy
Činnost základních škol neuvedených v paragrafu 3114. 
Zahrnuje i činnost přípravných tříd.

3114. Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími
      potřebami
Činnost základních škol speciálních včetně tříd         přípravného
stupně, základních škol samostatně zřízených
pro žáky se zdravotním postižením, základních
škol zřízených při zdravotnických zařízeních a základních
škol při školských zařízeních pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy.

3115. Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání

3117. První stupeň základních škol
Výdaje na první stupeň základních škol (první až
pátá třída), lze-li je oddělit. Nelze-li je oddělit, 
patří na paragraf 3113.

3118. Druhý stupeň základních škol
Výdaje na druhý stupeň základních škol (šestá
až devátá třída), lze-li je oddělit. Nelze-li je oddělit,
patří na paragraf 3113.

3119. Ostatní záležitosti základního vzdělávání".
64. V příloze v části C v náplni paragrafu 3122 se věta druhá zrušuje.
65. V příloze v části C v názvu paragrafu 3123 se slova "odborná učiliště a učiliště" nahrazují slovy "školy poskytující střední vzdělání s výučním listem" a jeho náplň se zrušuje.
66. V příloze v části C paragraf 3124 zní:
"3124 Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními
      vzdělávacími potřebami
Činnost středních škol a konzervatoří samostatně
zřízených pro žáky se zdravotním postižením
a středních škol při školských zařízeních pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy.".
67. V příloze v části C se za paragraf 3126 vkládá nový paragraf 3127, který zní:
"3127 Střední školy
Příjmy a výdaje středních škol, v kterých se spojuje
více druhů středních škol, jak jsou uvedeny 
v paragrafech tohoto pododdílu, jestliže je nelze podle
těchto druhů rozdělit.".
68. V příloze v části C náplň pododdílu 313 zní:
"Nepatří sem činnost škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.".
69. V příloze v části C se za paragraf 3132 vkládá nový paragraf 3133, který zní:
"3133 Dětské domovy
Dětské domovy podle § 12 zákona č. 109/2002 Sb.,
o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
ve školských zařízeních a o preventivně výchovné
péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.".
70. V příloze v části C se náplň pododdílu 314 zrušuje.
71. V příloze v části C v názvu paragrafu 3141 se slova "při předškolním a základním vzdělávání" zrušují a zrušuje se paragraf 3142.
72. V příloze v části C v názvu paragrafu 3146 se slova "a preventivně výchovné péče" zrušují a jeho náplň zní: "Školská poradenská zařízení.".
73. V příloze v části C se za paragraf 3147 vkládá nový paragraf 3148, který zní:
"3148 Střediska výchovné péče".
74. V příloze v části C se náplň paragrafu 3149 zrušuje.
75. V příloze v části C název pododdílu 315 zní: "Vyšší odborné vzdělávání".
76. V příloze v části C název pododdílu 321 zní: "Vysokoškolské vzdělávání".
77. V příloze v části C název paragrafu 3211 zní: "Vysoké školy".
78. V příloze v části C v názvu paragrafu 3212 se slova "a vývoj" nahrazují slovy " , vývoj a inovace" a v jeho náplni slova "a vývoje" se nahrazují slovy " , vývoje a inovací".
79. V příloze v části C v názvu pododdílu 322 se zrušuje slovo "Ostatní".
80. V příloze v části C pododdíl 323 zní:
"323 Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání

3231. Základní umělecké školy

3232. Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

3233. Střediska volného času
Střediska volného času a další školská zařízení pro
zájmové vzdělávání podle § 111 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), s výjimkou
školních družin a školních klubů (ty patří na
paragraf 3143).

3239. Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené
Záležitosti uměleckého, jazykového a zájmového
vzdělávání jinde neuvedené.".
81. V příloze v části C se za paragraf 3293 vkládá nový paragraf 3294, který zní:
"3294 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků".
82. V příloze v části C v náplni paragrafu 3421 se slovo "apod." nahrazuje slovy "a další příjmy a výdaje spojené s využitím volného času dětí a mládeže kromě těch, které patří na paragrafy 3143 a 3233".
83. V příloze v části C se paragraf 4322 zrušuje.
84. V příloze v části C se paragraf 4332 zrušuje.
85. V příloze v části C v náplni paragrafu 6145 se zrušují slova " , s výjimkou Generálního ředitelství státní služby".
86. V příloze v části C se paragraf 6147 zrušuje.
87. V příloze v části C se na konci náplně paragrafu 6330 doplňují slova "a jejich příjmy zařazené na položkách podseskupení položek 413".
88. V příloze v části E v náplni podkladové jednotky 5 se na konci doplňují věty "Na tuto podkladovou jednotku patří i výdaje ministerstev, která jsou zakladateli státních podniků nebo zřizovateli národních podniků, na vrub překročení rozpočtu výdajů o částky inkasované jimi do příjmů jakožto převody peněžních prostředků z fondů zakladatele těchto podniků [§ 19 odst. 4 věta předposlední zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 213/2013 Sb., a čl. II zákona č. 213/2013 Sb.], nejsou-li v rozpočtu na příslušný rok rozpočtovány. Zařazují se na ni i výdaje Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí na vrub překročení rozpočtu výdajů o částky inkasované jimi do příjmů z úhrad za vydobyté nerosty [§ 32a odst. 4 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 366/2000 Sb.].".
Čl. II
Přechodné ustanovení
Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, při třídění rozpočtu těchto příjmů a výdajů a při třídění změn stavů bankovních účtů před tímto dnem se použije rozpočtová skladba stanovená vyhláškou č. 323/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015 s výjimkou bodu 12, pokud jde o doplnění odstavce 3 do náplně podseskupení položek 413, bodu 14, bodu 39, bodu 49, pokud jde o doplnění odstavce 3 do náplně podseskupení položek 534, a bodu 51, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Ministr:
Ing. Babiš v. r.

Související dokumenty