256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu

Schválený:
256/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. dubna 2004
o podnikání na kapitálovém trhu
Změna: 635/2004 Sb.
Změna: 179/2005 Sb.
Změna: 377/2005 Sb.
Změna: 56/2006 Sb., 62/2006 Sb.
Změna: 57/2006 Sb., 70/2006 Sb.
Změna: 159/2006 Sb.
Změna: 120/2007 Sb.
Změna: 296/2007 Sb.
Změna: 29/2008 Sb.
Změna: 104/2008 Sb.
Změna: 216/2008 Sb.
Změna: 126/2008 Sb., 230/2008 Sb.
Změna: 230/2008 Sb. (část)
Změna: 7/2009 Sb.
Změna: 230/2009 Sb.
Změna: 420/2009 Sb.
Změna: 223/2009 Sb.
Změna: 156/2010 Sb.
Změna: 160/2010 Sb.
Změna: 227/2009 Sb.
Změna: 281/2009 Sb., 409/2010 Sb.
Změna: 41/2011 Sb.
Změna: 139/2011 Sb.
Změna: 188/2011 Sb.
Změna: 41/2011 Sb. (část)
Změna: 420/2011 Sb.
Změna: 37/2012 Sb.
Změna: 172/2012 Sb.
Změna: 254/2012 Sb.
Změna: 428/2011 Sb.
Změna: 134/2013 Sb.
Změna: 241/2013 Sb.
Změna: 303/2013 Sb.
Změna: 135/2014 Sb.
Změna: 135/2014 Sb. (část), 336/2014 Sb.
Změna: 135/2014 Sb. (část), 375/2015 Sb.
Změna: 148/2016 Sb.
Změna: 183/2017 Sb.
Změna: 204/2017 Sb.
Změna: 204/2017 Sb.
Změna: 307/2018 Sb.
Změna: 111/2019 Sb.
Změna: 204/2019 Sb.
Změna: 119/2020 Sb.
Změna: 298/2021 Sb.
Změna: 353/2021 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje poskytování služeb v oblasti kapitálového trhu a ochranu kapitálového trhu a investorů.
(2) Tento zákon zapracovává též příslušné předpisy Evropské unie upravující závěrečné vyrovnání24) a upravuje právní režim závěrečného vyrovnání.
(3) Tento zákon dále upravuje působnost České národní banky a Ministerstva financí (dále jen "ministerstvo") a přestupky v návaznosti na
a) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující ratingové agentury49),
b) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující prodej na krátko a některé aspekty swapů úvěrového selhání42),
c) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů43),
d) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky50),
e) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů51),
f) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující zneužívání trhu52),
g) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující transparentnost obchodů zajišťujících financování a opětovného použití61),
h) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující trhy finančních nástrojů53),
i) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou60),
j) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující indexy, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů62),
k) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující obecný rámec pro sekuritizaci a vytvářející zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci63) a
l) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující prospekt, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu66).
 
§ 2
Vymezení některých pojmů
(1) V tomto zákoně se rozumí
a) zákazníkem osoba, které je poskytována investiční služba,
b) derivátem investiční nástroj uvedený v § 3 odst. 1 písm. d) až k) a investiční cenný papír uvedený v § 3 odst. 2 písm. e),
c) depozitní poukázkou cenný papír obchodovatelný na kapitálovém trhu, který
1. představuje vlastnické právo k cenným papírům emitenta, který nemá sídlo v členském státě Evropské unie, a
2. může být přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu a obchodován nezávisle na cenných papírech emitenta podle bodu 1,
d) prováděním pokynů jednání vedoucí k uzavření smlouvy o koupi nebo prodeji investičního nástroje na účet zákazníka, včetně uzavření smlouvy o koupi investičního nástroje vydaného obchodníkem s cennými papíry, bankou, spořitelním nebo úvěrním družstvem nebo obdobnou zahraniční osobou se sídlem v členském státě Evropské unie na účet zákazníka v okamžiku jeho vydání,
e) obchodováním na vlastní účet obchodování s využitím vlastního majetku vedoucí k uzavření obchodu,
f) investičním poradenstvím poskytnutí individualizovaného doporučení zákazníkovi ohledně obchodu s konkrétním investičním nástrojem, a to bez ohledu na to, zda je poskytováno z podnětu zákazníka nebo potenciálního zákazníka,
g) komoditním derivátem investiční nástroj uvedený v § 3 odst. 1 písm. g) až k) a investiční cenný papír uvedený v § 3 odst. 2 písm. e), jehož hodnota se vztahuje ke komoditě nebo k některému z ukazatelů uvedených v § 3 odst. 1 písm. j) a k),
h) údaji o osobě
1. u právnické osoby a u podnikající fyzické osoby název nebo jméno, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
2. u fyzické osoby, která není podnikatelem, jméno, datum narození, nebo rodné číslo, bylo-li přiděleno, a bydliště,
i) počátečním kapitálem počáteční kapitál podle čl. 26 odst. 1 písm. a) až e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky,
j) kvalifikovanou účastí přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech právnické osoby nebo jejich součet, který představuje alespoň 10 % podle § 10b odst. 1 a 2, § 122 odst. 1, § 122 odst. 2 písm. a) až g), § 122a odst. 1 a 2 a § 122c odst. 1 písm. b) a c) nebo umožňuje uplatňovat významný vliv na její řízení,
k) úzkým propojením úzké propojení podle čl. 4 odst. 1 bodu 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
l) vedoucím orgánem orgán právnické osoby, jehož členové jsou do funkce voleni, jmenováni nebo jinak povoláni, který je oprávněn určovat strategii, cíle a celkové směřování této osoby nebo dohlížet rozhodovací procesy na úrovni vedení a tyto procesy sledovat,
m) pracovníkem osoba, která je s jinou osobou v základním pracovněprávním vztahu, osoba, která je prokuristou jiné osoby, osoba, která je členem orgánu jiné právnické osoby a která je do funkce volena, jmenována nebo jinak povolána, nebo osoba, která je členem výboru jiné právnické osoby; je-li členem orgánu právnické osoby právnická osoba, která je do funkce volena, jmenována nebo jinak povolána, rozumí se pracovníkem fyzická osoba, která je touto právnickou osobou určena, aby tuto činnost skutečně vykonávala,
n) osobou ve vrcholném vedení fyzická osoba, která zajišťuje každodenní řízení výkonu činností právnické osoby, a je při výkonu této funkce přímo podřízena vedoucímu orgánu této právnické osoby nebo jeho členovi, a to i v případě, že takovou funkci zastává člen vedoucího orgánu této právnické osoby,
o) majetkem zákazníka peněžní prostředky a investiční nástroje patřící zákazníkovi, které má obchodník s cennými papíry ve své moci za účelem poskytnutí investiční služby tomuto zákazníkovi; majetkem zákazníka nejsou vklady podle zákona upravujícího činnost bank, o kterých účtuje obchodník s cennými papíry, který je bankou,
p) složeným produktem soubor služeb nebo produktů, které lze alespoň částečně sjednat samostatně, nabízených společně,
q) trvalým nosičem dat listina nebo jiný nosič informací, který umožňuje zákazníkovi uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě,
r) strukturovaným vkladem vklad podle zákona upravujícího činnost bank, který je splatný v plné výši až v okamžiku splatnosti (termínovaný vklad) a jehož výnos je určen vzorcem zahrnujícím například index, investiční nástroj, směnný kurz, komoditu nebo jinou věc v právním smyslu (dále jen "věc") než komoditu, anebo jejich kombinaci; strukturovaným vkladem není vklad s variabilní úrokovou mírou, jehož výnos je navázán přímo na index úrokové míry,
s) algoritmickým obchodováním obchodování s investičním nástrojem, kdy počítačový algoritmus automaticky, s omezeným lidským zásahem nebo bez něj, určuje jednotlivé parametry pokynů, například zadání, načasování, cenu nebo objem pokynu nebo způsob nakládání s pokynem po jeho podání; algoritmickým obchodováním však není pouhé směrování pokynů do jednoho nebo více obchodních systémů, zpracování pokynů bez stanovení jakýchkoli parametrů obchodování, potvrzení pokynů nebo zpracování provedených obchodů,
t) algoritmickým obchodováním s vysokou frekvencí algoritmické obchodování, při kterém se
1. automaticky bez lidského zásahu zahajuje proces vytvoření pokynu, jeho směrování nebo provedení, a to pro jednotlivé obchody nebo pokyny,
2. během obchodního dne zadává nebo ruší vysoký počet pokynů nebo kotací a
3. využívá infrastruktura sloužící k minimalizaci síťových a jiných typů prodlev, která zahrnuje alespoň umístění spolu s dalšími obdobnými zařízeními v bezprostřední blízkosti obchodního systému, umístění v blízkosti obchodního systému, nebo vysokorychlostní přímý elektronický přístup,
u) přímým elektronickým přístupem opatření, kterým účastník obchodního systému umožňuje jiné osobě použití jeho obchodních identifikačních údajů k elektronickému předání pokynů týkajících se investičního nástroje přímo do tohoto obchodního systému, zahrnující
1. přímý přístup, kterým se rozumí opatření, která využívají infrastruktury nebo systém připojení tohoto účastníka k předání pokynů, a
2. sponzorovaný přístup, kterým se rozumí opatření, u kterých nedochází k využití infrastruktury nebo systému připojení tohoto účastníka k předání pokynů,
v) evropským obchodníkem s cennými papíry obchodník s cennými papíry nebo obdobná zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování alespoň jedné hlavní investiční služby,
w) párováním pokynů na vlastní účet obchodování způsobem, kdy se mezi prodávajícího a kupujícího v daném obchodu včlení další osoba tak, že
1. tato osoba není v souvislosti s obchodem s prodávajícím i s kupujícím vystavena tržnímu riziku,
2. obchod s prodávajícím i s kupujícím se provádí současně a
3. obchod s prodávajícím i s kupujícím je uzavřen za cenu, při níž tato osoba neutrpí ztrátu ani nevytvoří zisk, s výjimkou předem oznámené úplaty, a
x) strukturovaným finančním produktem strukturovaný finanční produkt podle čl. 2 odst. 1 bodu 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 a
y) zprostředkováním obchodů s investičními nástroji činnost vykonávaná podnikatelským způsobem spočívající v
1. nabízení možnosti sjednat obchod s investičními nástroji nebo poskytnout investiční službu jménem poskytovatele investičních služeb nebo jménem zákazníka,
2. předkládání návrhů na sjednání obchodu s investičními nástroji nebo poskytnutí investiční služby jménem poskytovatele investičních služeb nebo jménem zákazníka,
3. provádění přípravných prací směřujících ke sjednání obchodu s investičními nástroji nebo poskytnutí investiční služby jménem poskytovatele investičních služeb nebo jménem zákazníka, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání takového obchodu nebo služby,
4. sjednávání obchodu s investičními nástroji nebo sjednávání poskytování investiční služby jménem poskytovatele investičních služeb nebo jménem zákazníka, nebo
5. pomoci při výkonu práv a plnění povinností při sjednávání obchodu s investičními nástroji nebo při poskytování investiční služby jménem poskytovatele investičních služeb nebo jménem zákazníka.
(2) V tomto zákoně se dále rozumí
a) institucionálním investorem tuzemská pojišťovna a pojišťovna z třetího státu oprávněné provozovat životní pojištění podle zákona upravujícího pojišťovnictví, tuzemská zajišťovna a zajišťovna z třetího státu oprávněné provozovat zajištění životního pojištění podle zákona upravujícího pojišťovnictví a instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění se sídlem v České republice podle zákona upravujícího činnost institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění,
b) správcem aktiv
1. obchodník s cennými papíry,
2. zahraniční osoba poskytující hlavní a doplňkové investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky na základě povolení podle § 28a odst. 1,
3. obhospodařovatel investičních fondů a zahraničních investičních fondů oprávněný přesáhnout rozhodný limit,
4. obhospodařovatel investičních fondů a zahraničních investičních fondů oprávněný obhospodařovat standardní fondy nebo srovnatelné zahraniční investiční fondy,
5. zahraniční osoba s povolením podle § 481 zákona o investičních společnostech a investičních fondech,
c) poradcem pro hlasování právnická osoba se sídlem nebo skutečným sídlem v České republice nebo právnická osoba se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, vykonávající činnost prostřednictvím pobočky v České republice, která jako podnikání poskytuje poradenství a doporučení investorovi pro hlasování na valné hromadě emitenta se sídlem v členském státě Evropské unie, jehož akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na právnické osobě jsou přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu,
d) spřízněnou stranou spřízněná strana podle bodu 9 Mezinárodního účetního standardu IAS 24 - Zveřejnění spřízněných stran, který tvoří přílohu nařízení Komise (ES) č. 1126/200865).
(3) Obchodním systémem je
a) evropský regulovaný trh,
b) mnohostranný obchodní systém a
c) organizovaný obchodní systém.
(4) Převodním místem je
a) obchodní systém,
b) systematický internalizátor,
c) tvůrce trhu nebo jiný poskytovatel likvidity se sídlem v členském státě Evropské unie, nebo
d) osoba nebo trh s investičními nástroji se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, s obdobnou činností jako některá z osob nebo trhů uvedených v písmenech a) až c).
(5) Tvůrcem trhu je osoba, která trvale působí na finančních trzích jako osoba ochotná obchodovat na vlastní účet formou nákupu a prodeje investičních nástrojů s využitím vlastního majetku a za jí stanovené ceny.
(6) Dále se v tomto zákoně rozumí
a) institucí instituce podle čl. 4 odst. 1 bodu 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
b) úvěrovou institucí úvěrová instituce podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
c) investičním podnikem investiční podnik podle čl. 4 odst. 1 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
d) finanční institucí finanční instituce podle čl. 4 odst. 1 bodu 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
e) podnikem pomocných služeb podnik pomocných služeb podle čl. 4 odst. 1 bodu 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
f) ovládající osobou mateřský podnik podle čl. 4 odst. 1 bodu 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
g) ovládanou osobou dceřiný podnik podle čl. 4 odst. 1 bodu 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
h) tuzemskou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 se sídlem v České republice,
i) evropskou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
j) tuzemskou smíšenou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 se sídlem v České republice,
k) evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
l) tuzemským ovládajícím obchodníkem s cennými papíry osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 29a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 se sídlem v České republice,
m) evropským ovládajícím investičním podnikem osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 29b nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
n) ovládajícím obchodníkem s cennými papíry obchodník s cennými papíry ovládající instituci, finanční instituci nebo podnik pomocných služeb,
o) tuzemskou ovládající bankou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 29c nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 se sídlem v České republice,
p) evropskou ovládající úvěrovou institucí osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 29d nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
q) konsolidovaným základem konsolidovaný základ podle čl. 4 odst. 1 bodu 48 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
r) ovládáním kontrola podle čl. 4 odst. 1 bodu 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
s) orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě orgán podle čl. 4 odst. 1 bodu 41 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
t) skupinou skupina podle čl. 4 odst. 1 bodu 138 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
u) Evropským orgánem pro bankovnictví Evropský orgánu dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví) podle čl. 1 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010.
 
§ 2a
Profesionální zákazník
(1) Profesionálním zákazníkem se v tomto zákoně rozumí
a) banka,
b) spořitelní a úvěrní družstvo,
c) obchodník s cennými papíry,
d) pojišťovna,
e) zajišťovna,
f) investiční společnost,
g) investiční fond,
h) penzijní společnost,
i) jiná osoba, která podniká na finančním trhu na základě oprávnění uděleného orgánem dohledu nad finančním trhem, s výjimkou
1. vázaného zástupce podle tohoto zákona,
2. vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr,
3. vázaného zástupce podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření a
4. vázaného zástupce a doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění,
j) osoba, která jako svou rozhodující činnost provádí sekuritizaci,
k) osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji za účelem snížení rizika (hedging) z obchodů s investičními nástroji uvedenými v § 3 odst. 1 písm. d) až k) a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti,
l) osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji uvedenými v § 3 odst. 1 písm. g) až i) nebo komoditami a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti,
m) právnická osoba, která je příslušná hospodařit s majetkem státu při zajišťování nákupu, prodeje nebo správy jeho pohledávek nebo jiných aktiv, anebo při restrukturalizaci obchodních společností nebo jiných právnických osob s majetkovou účastí státu,
n) zahraniční osoba s obdobnou činností jako některá z osob uvedených v písmenech a) až m),
o) stát nebo členský stát federace,
p) Česká národní banka, zahraniční centrální banka nebo Evropská centrální banka a
q) Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská investiční banka nebo jiná mezinárodní finanční instituce.
(2) Profesionálním zákazníkem se v tomto zákoně dále rozumí
a) právnická osoba založená za účelem podnikání, která podle poslední účetní závěrky splňuje alespoň 2 ze 3 kritérií, kterými jsou
1. aktiva celkem odpovídající částce alespoň 20 000 000 EUR,
2. roční úhrn čistého obratu odpovídající částce alespoň 40 000 000 EUR,
3. vlastní kapitál odpovídající částce alespoň 2 000 000 EUR,
b) zahraniční osoba založená za účelem podnikání, která splňuje podmínky stanovené v písmenu a).
(3) Zákazník podle odstavce 1 nebo 2 se považuje za zákazníka, který není profesionálním zákazníkem v rozsahu obchodů s investičním nástrojem nebo investičních služeb, na kterém se s obchodníkem s cennými papíry dohodnou. V případě, že tato dohoda nebyla uzavřena v písemné formě, je obchodník s cennými papíry povinen tomuto zákazníkovi vydat na jeho žádost potvrzení o skutečnostech uvedených ve větě první.
(4) zrušen
 
§ 2b
Profesionální zákazník na žádost
(1) Profesionálním zákazníkem se v tomto zákoně rozumí také osoba,
a) která obchodníka s cennými papíry požádá, aby s ní zacházel jako s profesionálním zákazníkem, a ten se žádostí souhlasí a
b) která splňuje alespoň 2 z těchto 3 kritérií:
1. provedla za každé z posledních 4 po sobě jdoucích čtvrtletí v příslušné oblasti finančního trhu obchody s investičním nástrojem, jehož se žádost týká, ve významném objemu a v průměrném počtu alespoň 10 obchodů za čtvrtletí,
2. objem jejího majetku tvořeného peněžními prostředky a investičními nástroji odpovídá částce alespoň 500 000 EUR,
3. vykonávala po dobu nejméně jednoho roku nebo vykonává v souvislosti s výkonem svého zaměstnání, povolání nebo funkce činnost v oblasti finančního trhu, která vyžaduje znalost obchodů nebo služeb, jichž se žádost týká.
(2) Žádost podle odstavce 1 písm. a) musí mít písemnou formu a musí z ní být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se týká. Přílohou žádosti je písemné prohlášení žadatele o tom, že si je vědom, že
a) tato změna může znamenat ztrátu nároku na náhradu ze zahraničního garančního systému účelem obdobnému systému zabezpečovanému Garančním fondem obchodníků s cennými papíry,
b) povinnosti stanovené v § 15 až 15r ve vztahu k profesionálnímu zákazníkovi plní obchodník s cennými papíry v užším rozsahu než ve vztahu k zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem; na tyto skutečnosti obchodník s cennými papíry žadatele výslovně upozorní.
(3) Obchodník s cennými papíry může souhlas podle odstavce 1 písm. a) udělit, pokud se ujistí, že žadatel splňuje kritéria uvedená v odstavci 1 písm. b) a má ohledně obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo investiční služby, jichž se žádost týká, potřebné zkušenosti a odborné znalosti, je schopen činit vlastní investiční rozhodnutí a chápe související rizika.
(4) Profesionální zákazník uvedený v odstavci 1 se považuje za zákazníka, který není profesionálním zákazníkem, pokud o to obchodníka s cennými papíry požádá. Ze žádosti musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se taková žádost týká. Této žádosti obchodník s cennými papíry vyhoví.
(5) Obchodník s cennými papíry průběžně ověřuje a pravidelně hodnotí, zda profesionální zákazník podle odstavce 1 nepřestal splňovat podmínky uvedené v odstavci 3.
(6) zrušen
 
§ 2c
Odborné znalosti, zkušenosti a finanční zázemí profesionálního zákazníka
(1) Pro účely vyžadování informací obchodníkem s cennými papíry od zákazníka při poskytování investiční služby (§ 15h až 15k) se má za to, že profesionální zákazník uvedený v § 2a má odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic k tomu, aby činil vlastní investiční rozhodnutí a vyhodnocoval rizika, která podstupuje v souvislosti s investiční službou nebo obchodem s investičním nástrojem, pro které je profesionálním zákazníkem.
(2) Pro účely poskytování investičního poradenství se má za to, že profesionální zákazník uvedený v § 2a odst. 1 a 2 má finanční zázemí k tomu, aby podstupoval související investiční rizika, odpovídající jeho investičním cílům.
 
§ 2d
Způsobilá protistrana
(1) Obchodník s cennými papíry není povinen při poskytování hlavních investičních služeb uvedených v § 4 odst. 2 písm. a), b) nebo c) plnit ve vztahu k profesionálnímu zákazníkovi uvedenému v § 2a odst. 1 povinnosti stanovené v § 15 až 15r. Za profesionálního zákazníka, ve vztahu ke kterému není obchodník s cennými papíry při poskytování hlavních investičních služeb uvedených v § 4 odst. 2 písm. a), b) nebo c) povinen plnit povinnosti stanovené v § 15 až 15r, se považuje, pokud s tím výslovně souhlasí, i fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, ve vztahu ke které podle právního řádu tohoto členského státu není zahraniční osoba, která má povolení tohoto členského státu k poskytování investičních služeb, povinna bez její žádosti při poskytování hlavních investičních služeb uvedených v § 4 odst. 2 písm. a), b) nebo c) plnit povinnosti obdobné povinnostem stanoveným v § 15 až 15r. Ze souhlasu musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se týká.
(2) Obchodník s cennými papíry není povinen při poskytování hlavních investičních služeb uvedených v § 4 odst. 2 písm. a), b) nebo c) plnit ve vztahu k profesionálnímu zákazníkovi uvedenému v § 2a odst. 2 a § 2b odst. 1 povinnosti stanovené v § 15 až 15r, pokud o to takový profesionální zákazník písemně požádá. Ze žádosti musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se týká.
(3) Obchodník s cennými papíry je povinen při poskytování hlavních investičních služeb uvedených v § 4 odst. 2 písm. a), b) nebo c) plnit povinnosti stanovené v § 15 až 15r ve vztahu k profesionálnímu zákazníkovi, ve vztahu ke kterému je neplní ve smyslu odstavce 1 nebo 2, pokud o to tento zákazník obchodníka s cennými papíry písemně požádá. Z takové žádosti musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se týká.
(4) Obchodník s cennými papíry je při poskytování hlavních investičních služeb uvedených v § 4 odst. 2 písm. a), b) nebo c) povinen jednat ve vztahu k profesionálnímu zákazníkovi, vůči kterému neplní povinnosti stanovené v § 15 až 15r ve smyslu odstavce 1 nebo 2, kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a nesmí používat při komunikaci s ním nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace.
(5) zrušen
 
§ 2e
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
INVESTIČNÍ NÁSTROJE A INVESTIČNÍ SLUŽBY
      
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 
§ 3
Investiční nástroje
(1) Investičními nástroji jsou
a) investiční cenné papíry,
b) cenné papíry kolektivního investování,
c) nástroje peněžního trhu,
d) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo hodnotě cenných papírů, měnovým kurzům, úrokové míře nebo úrokovému výnosu, povolenkám na emise skleníkových plynů, jakož i jiným derivátům, finančním indexům či finančním kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, a ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo na dodání věci, k níž se jejich hodnota vztahuje,
e) nástroje umožňující přenos úvěrového rizika,
f) finanční rozdílové smlouvy,
g) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, nejde-li o vypořádání v penězích z důvodu selhání jedné ze stran derivátu nebo z jiného důvodu předčasného ukončení derivátu,
h) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, a se kterými se obchoduje na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému popřípadě v organizovaném obchodním systému, s výjimkou velkoobchodních energetických produktů podle čl. 2 bodu 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií obchodovaných v organizovaném obchodním systému, z nichž vyplývá povinnost dodání této komodity,
i) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, které nejsou uvedené v písmenu h), nejsou určené pro obchodní účely a mají znaky jiných derivátových investičních nástrojů,
j) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke klimatickým ukazatelům, přepravním tarifům nebo míře inflace a dalším ekonomickým ukazatelům uveřejněným na úseku oficiální statistiky, a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, nejde-li o vypořádání v penězích z důvodu selhání jedné ze stran derivátu nebo z jiného důvodu předčasného ukončení derivátu,
k) nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k věcem, právům, dluhům, indexům nebo kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, které nejsou uvedené v písmenech a) až j) a mají znaky jiných derivátových investičních nástrojů; zejména jde o ty, které jsou obchodovány na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, nebo v organizovaném obchodním systému, a
l) povolenky na emise skleníkových plynů.
(2) Investičními cennými papíry jsou cenné papíry, které jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu. Investičními cennými papíry jsou zejména
a) akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na právnické osobě,
b) dluhopisy nebo obdobné cenné papíry, s nimiž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky,
c) depozitní poukázky představující vlastnické právo k cenným papírům uvedeným v písmenech a) a b),
d) cenné papíry opravňující k nabytí nebo zcizení investičních cenných papírů uvedených v písmenech a) a b),
e) cenné papíry, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota je určena hodnotou investičních cenných papírů, měnových kurzů, úrokových sazeb, úrokových výnosů, komodit nebo finančních indexů či jiných kvantitativně vyjádřených ukazatelů.
(3) Cennými papíry kolektivního investování jsou cenné papíry představující podíl na investičních fondech nebo zahraničních investičních fondech.
(4) Nástroji peněžního trhu jsou nástroje, se kterými se obvykle obchoduje na peněžním trhu, zejména pokladniční poukázky, vkladní listy a komerční papíry.
(5) Investičními nástroji nejsou platební nástroje.
(6) Jeden investiční nástroj může podle svých vlastností vykázat znaky více druhů investičních nástrojů.
(7) zrušen
 
§ 4
Investiční služby
(1) Investičními službami jsou hlavní investiční služby a činnosti (dále jen „hlavní investiční služby“) a doplňkové investiční služby poskytované podnikatelsky.
(2) Hlavními investičními službami jsou
a) přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů,
b) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka,
c) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet,
d) obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání,
e) investiční poradenství týkající se investičních nástrojů,
f) provozování mnohostranného obchodního systému,
g) provozování organizovaného obchodního systému,
h) upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání,
i) umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání.
(3) Doplňkovými investičními službami jsou
a) úschova a správa investičních nástrojů pro zákazníka, včetně opatrování a souvisejících služeb, s výjimkou vedení účtů centrálním depozitářem nebo zahraničním centrálním depozitářem,
b) poskytování úvěru nebo zápůjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo zápůjčky podílí,
c) poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností, převodů obchodních závodů nebo nabytí účasti v obchodní korporaci,
d) investiční výzkum a finanční analýza nebo jiné formy obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji,
e) devizové služby související s poskytováním investičních služeb,
f) služby související s upisováním investičních nástrojů,
g) služba obdobná investiční službě, která se týká věci, k níž je vztažena hodnota investičního nástroje uvedeného v § 3 odst. 1 písm. g) až k) a která souvisí s poskytováním investičních služeb.
(4) Za poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů podle odstavce 2 písm. a) se pro účely tohoto zákona považuje také zprostředkování obchodů s investičními nástroji.
(5) Investiční služba úschova a správa investičních nástrojů pro zákazníka zahrnuje též vedení evidence navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů (§ 92), vedení samostatné evidence investičních nástrojů nebo vedení evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93).
 
§ 4a
Hlavní investiční služby a doplňkovou investiční službu uvedenou v § 4 odst. 3 písm. a) nesmí nikdo poskytovat bez povolení vydaného Českou národní bankou, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.
 
§ 4b
Výjimky z povolení k poskytování hlavních investičních služeb
(1) K poskytování hlavní investiční služby se nevyžaduje povolení podle tohoto zákona, pokud hlavní investiční službu poskytuje
a) pojišťovna nebo zajišťovna při výkonu činností uvedených v § 3 odst. 1 písm. f) nebo l) zákona o pojišťovnictví,
b) osoba poskytující hlavní investiční služby výhradně
1. osobám ovládajícím osobu poskytující hlavní investiční službu,
2. osobám ovládaným osobou poskytující hlavní investiční službu, nebo
3. osobám ovládaným stejnou osobou jako osoba poskytující hlavní investiční službu,
c) osoba poskytující hlavní investiční službu pouze příležitostně, a to v souvislosti s výkonem jiné profesní nebo podnikatelské činnosti, pokud existuje jiný právní předpis nebo etický kodex upravující tyto činnosti a tento předpis poskytování takové hlavní investiční služby nezakazuje,
d) osoba obchodující na vlastní účet s investičními nástroji jinými než komoditními deriváty a povolenkami na emise skleníkových plynů a jejich deriváty, která neposkytuje jinou hlavní investiční službu ve vztahu k investičním nástrojům jiným než komoditním derivátům a povolenkám na emise skleníkových plynů a jejich derivátům, nejde-li o
1. tvůrce trhu,
2. účastníka regulovaného trhu nebo mnohostranného obchodního systému, s výjimkou nefinančního subjektu, který v obchodním systému provádí obchody, jež jsou objektivně měřitelné jako snižující rizika přímo související s obchodní činností nebo korporátním financováním tohoto nefinančního subjektu nebo osob, které s ním tvoří konsolidační celek,
3. osobu mající přímý elektronický přístup k obchodnímu systému, s výjimkou nefinančního subjektu, který v obchodním systému provádí obchody, jež jsou objektivně měřitelné jako snižující rizika přímo související s obchodní činností nebo korporátním financováním tohoto nefinančního subjektu nebo osob, které s ním tvoří konsolidační celek,
4. osobu provádějící algoritmické obchodování s vysokou frekvencí, nebo
5. osobu obchodující na vlastní účet při provádění pokynů zákazníka,
e) provozovatel zařízení nebo letadla povinný dodržovat požadavky zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, který při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů neplní pokyny zákazníka a neposkytuje jinou hlavní investiční službu než obchodování na vlastní účet, neprovádí-li algoritmické obchodování s vysokou frekvencí,
f) osoba poskytující hlavní investiční služby pouze v rámci správy systémů zaměstnanecké spoluúčasti,
g) osoba poskytující hlavní investiční služby jak v rámci správy systémů zaměstnanecké spoluúčasti, tak také výhradně osobám uvedeným v písmenu b) bodech 1 až 3,
h) člen Evropského systému centrálních bank a další vnitrostátní subjekty plnící podobné funkce v Evropské unii, jiné veřejné orgány pověřené správou veřejného dluhu v Evropské unii nebo zasahující do správy veřejného dluhu v Evropské unii a mezinárodní finanční instituce vytvořené dvěma nebo více členskými státy za účelem získávání finančních prostředků a poskytování finanční pomoci ve prospěch svých členů, kteří mají vážné problémy s financováním nebo kterým takové problémy hrozí,
i) obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, penzijní společnost nebo depozitář investičního fondu, zahraničního investičního fondu, transformovaného fondu nebo účastnického fondu,
j) osoba, která obchoduje na vlastní účet s komoditními deriváty nebo povolenkami na emise skleníkových plynů nebo jejich deriváty, včetně tvůrce trhu, avšak s výjimkou osoby, která obchoduje na vlastní účet při provádění pokynů zákazníka, anebo osoba, která poskytuje jiné hlavní investiční služby, než je obchodování na vlastní účet ve vztahu ke komoditním derivátům nebo povolenkám na emise skleníkových plynů nebo jejich derivátům, zákazníkům nebo dodavatelům své hlavní podnikatelské činnosti, pokud
1. se v každém z uvedených případů jednotlivě i souhrnně při posuzování v rámci skupiny jedná vzhledem k jejich hlavní podnikatelské činnosti o činnost doplňkovou a hlavní podnikatelskou činností není poskytování investičních nebo bankovních služeb ani působení jako tvůrce trhu ve vztahu ke komoditním derivátům,
2. tato osoba neprovádí algoritmické obchodování s vysokou frekvencí a
3. tato osoba každoročně oznamuje České národní bance, že tuto výjimku využívá, a na požádání ji informuje o důvodech, proč považuje svou činnost podle úvodní části tohoto písmene za doplňkovou ke své hlavní podnikatelské činnosti,
k) osoba, která poskytuje investiční poradenství v rámci výkonu jiné odborné činnosti, na niž se nevztahuje tento zákon, není-li poskytování tohoto investičního poradenství odměňováno zvlášť,
l) provozovatel přenosové soustavy, provozovatel přepravní soustavy, provozovatel zásobníku plynu nebo provozovatel distribuční soustavy ve smyslu § 24, 25, 58, 59 a 60 energetického zákona při plnění jejich úkolů podle energetického zákona, přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího podmínky přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou54) nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího podmínky přístupu k plynárenským přepravním soustavám55) nebo podle kodexů sítě nebo rámcových pokynů přijatých podle uvedených přímo použitelných předpisů, osoba jednající jako poskytovatel služeb za tyto poskytovatele při plnění jejich úkolů podle uvedených předpisů, kodexů sítě nebo rámcových pokynů přijatých podle uvedených nařízení a provozovatel nebo správce systému na vyrovnávání elektrizační nebo plynárenské soustavy, sítě produktovodů nebo systému, jehož cílem je udržovat rovnováhu mezi dodávkou a spotřebou energie, při plnění uvedených úkolů; tato výjimka se vztahuje na osobu zabývající se činnostmi uvedenými v tomto písmeni pouze v případě, že za účelem výkonu těchto činností poskytuje hlavní investiční služby ve vztahu ke komoditním derivátům, a tato výjimka se nevztahuje na provozování sekundárního trhu, včetně systémů sekundárního obchodování s finančními přenosovými právy, a
m) centrální depozitář kromě případů stanovených v článku 73 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.
(2) Výjimka z povolení k poskytování hlavních investičních služeb podle odstavce 1 písm. a), i) nebo j) se uplatní bez ohledu na to, zda jsou splněny podmínky podle odstavce 1 písm. d).
(3) Práva podle § 21 odst. 4, § 22 odst. 4, § 24 odst. 2 a § 25 odst. 2 nemá protistrana obchodů uzavíraných veřejnými orgány vykonávající správu veřejného dluhu nebo členy Evropského systému centrálních bank v rámci plnění úkolů stanovených ve Smlouvě o fungování Evropské unie a v protokolu č. 4 o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky nebo v rámci plnění rovnocenných úloh podle vnitrostátního práva.
      
HLAVA II
OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPÍRY
Díl 1
Základní ustanovení
 
§ 5
(1) Obchodník s cennými papíry je právnická osoba, která je na základě povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry uděleného Českou národní bankou oprávněna poskytovat hlavní investiční služby.
(2) Pro účely § 9a, § 9b, 9aj až 9au, 10, 10a, § 12b, 12g až 12j, 16a, 16d, 16e, 24a, 24b, 27, 135a až 135i, § 136 odst. 2, 5 až 7 a 152b se obchodníkem s cennými papíry rozumí obchodník s cennými papíry, který je investičním podnikem.
(3) Obchodníkem s cennými papíry se v tomto zákoně, s výjimkou ustanovení uvedených v odstavci 2, rozumí i banka, která má v licenci jí udělené Českou národní bankou povoleno poskytování hlavních investičních služeb.
nadpis vypuštěn
 
§ 6
Požadavky na obchodníka s cennými papíry
(1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry na žádost obchodní společnosti, nebo zakladatele obchodní společnosti přede dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku, jestliže jsou splněny tyto podmínky:
a) tato společnost má nebo bude mít právní formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným,
b) sídlo a skutečné sídlo této společnosti je nebo má být v České republice,
c) tato společnost je důvěryhodná (§ 197); to se neposuzuje, není-li ještě tato společnost zapsána v obchodním rejstříku,
d) počáteční kapitál této společnosti v minimální výši podle § 8a má průhledný a nezávadný původ a tato společnost má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení činnosti vlastní kapitál ve výši, která umožňuje řádný výkon činnosti obchodníka s cennými papíry,
e) kvalifikovanou účast na této společnosti mají nebo budou mít pouze osoby splňující požadavky podle § 10d odst. 6,
f) úzké propojení této společnosti s jinou osobou nebrání ani nebude bránit účinnému výkonu dohledu nad obchodníkem s cennými papíry; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo nebo skutečné sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, nesmějí právní řád takového státu a způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit účinnému výkonu dohledu nad obchodníkem s cennými papíry,
g) plán obchodní činnosti této společnosti
1. vymezuje a pokrývá plánovaný rozsah činnosti obchodníka s cennými papíry,
2. je podložený reálnými ekonomickými propočty a
3. vymezuje činnosti, jejichž výkonem hodlá pověřit jiného, včetně informací o tom, zda hodlá využívat pracovníky, investiční zprostředkovatele a vázané zástupce,
h) tato společnost má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení činnosti v rozsahu, v jakém hodlá vykonávat činnost obchodníka s cennými papíry, věcné, personální a organizační předpoklady pro řádný výkon činnosti obchodníka s cennými papíry umožňující naplnění jejího plánu obchodní činnosti a plnění povinností obchodníka s cennými papíry, zejména v oblasti pravidel jednání se zákazníky a pravidel řádného a obezřetného poskytování investičních služeb, včetně
1. organizačního uspořádání,
2. kontroly osob, pomocí kterých vykonává činnost obchodníka s cennými papíry, a
3. zajišťování toho, aby osoby, pomocí kterých vykonává činnost obchodníka s cennými papíry, byly plně svéprávné, důvěryhodné a měly nezbytné znalosti, dovednosti a zkušenosti,
i) vedoucí orgán této společnosti a jeho členové splňují požadavky podle § 10,
j) jde-li o společnost s ručením omezeným, má zřízenu dozorčí radu,
k) jde-li o povolení k poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. f),
1. pravidla obchodování v mnohostranném obchodním systému splňují požadavky podle § 69 odst. 2 písm. a),
2. pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému splňují požadavky podle § 69 odst. 2 písm. c) a
3. pravidla přístupu do mnohostranného obchodního systému splňují požadavky podle § 69 odst. 2 písm. d), a
l) jde-li o povolení k poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. g),
1. pravidla obchodování v organizovaném obchodním systému splňují požadavky podle § 73f odst. 1 písm. a),
2. pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v organizovaném obchodním systému splňují požadavky podle § 73f odst. 1 písm. c),
3. pravidla přístupu do organizovaného obchodního systému splňují požadavky podle § 73f odst. 1 písm. d),
4. je podrobně vysvětleno, proč organizovaný obchodní systém nebude odpovídat regulovanému trhu, mnohostrannému obchodnímu systému ani systematickému internalizátorovi, a nemůže jako takový fungovat,
5. je podrobně popsán způsob uplatňování vlastní úvahy při provozování organizovaného obchodního systému, zejména, kdy může být pokyn zadaný v rámci organizovaného obchodního systému zrušen a kdy a jakým způsobem budou 2 nebo více pokynů zákazníků v organizovaném obchodním systému spárovány, a
6. je vysvětleno obchodování párováním pokynů na vlastní účet.
(2) Ve výrokové části rozhodnutí o udělení povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry Česká národní banka uvede, které hlavní a doplňkové investiční služby je obchodník s cennými papíry oprávněn poskytovat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům a zda je oprávněn přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků, popřípadě též, že je obchodník s cennými papíry oprávněn poskytovat služby hlášení údajů a které ze služeb hlášení údajů je oprávněn poskytovat. Povolení musí obsahovat alespoň jednu hlavní investiční službu.
(3) Obchodník s cennými papíry trvale dodržuje požadavky podle odstavce 1.
(4) Obchodník s cennými papíry oznámí České národní bance bez zbytečného odkladu poté, co nastane, každou významnou změnu ve skutečnostech, na jejichž základě získal povolení k činnosti, nejde-li o změnu, která podléhá samostatnému souhlasu podle tohoto zákona.
 
§ 6a
Další podnikatelská činnost nebankovního obchodníka s cennými papíry
(1) Další podnikatelskou činnost může obchodník s cennými papíry, který není bankou, vykonávat jen po jejím zaregistrování Českou národní bankou.
(2) Další podnikatelská činnost obchodníka s cennými papíry uvedeného v § 8a odst. 1 až 3 může spočívat pouze v poskytování dalších služeb na finančním trhu, a to zejména
a) v činnosti vztahující se ke stavebnímu spoření, hypotečním nebo jiným úvěrům, penzijnímu připojištění, doplňkovému penzijnímu spoření nebo pojištění, pokud spočívají ve zprostředkování, nebo v jiné obstaravatelské činnosti nebo v poradenství,
b) v pronájmu bezpečnostních schránek,
c) ve směnárenské činnosti a bezhotovostním obchodu s cizí měnou,
d) ve vzdělávací činnosti v oblasti finančního trhu.
(3) Obchodník s cennými papíry uvedený v § 8a odst. 1 až 3 může dále provozovat podnikatelskou činnost spočívající v činnosti přímo související se správou vlastního majetku.
(4) Česká národní banka další podnikatelskou činnost žadatele zaregistruje a bez zbytečného odkladu odešle žadateli osvědčení o registraci.
(5) V případě, že výkon další podnikatelské činnosti brání řádnému poskytování investičních služeb nebo účinnému výkonu dohledu nad obchodníkem s cennými papíry nebo žádost nesplňuje podmínky uvedené § 7 odst. 3, Česká národní banka může
a) registraci zamítnout, nebo
b) omezit rozsah další podnikatelské činnosti, popřípadě může stanovit podmínky, které musí obchodník s cennými papíry splnit před zahájením každé z dalších podnikatelských činností, popřípadě které musí dodržovat při jejím výkonu.
(6) V případě rozhodování o registraci další činnosti uvedené v odstavci 3, pokud pro registraci této další podnikatelské činnosti nejsou dány důvody zvláštního zřetele hodné, které Česká národní banka posoudí zejména s přihlédnutím k tomu, zda registrace této další činnosti přispěje ke zlepšení kvality poskytovaných investičních služeb, zamítnutí registrace by způsobilo obchodníkovi s cennými papíry značnou újmu, nebo k tomu, jaký je rozsah, složitost a povaha této další činnosti, Česká národní banka registraci zamítne. V rozhodnutí o registraci další činnosti uvedené v odstavci 3 může Česká národní banka omezit rozsah registrované činnosti, popřípadě stanovit podmínky, které musí obchodník s cennými papíry splnit před zahájením každé z registrovaných činností, popřípadě, které musí dodržovat při jejím výkonu.
(7) zrušen
 
§ 6aa
Obchodník s cennými papíry může rovněž provádět v příslušném rozsahu administraci investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, je-li držitelem povolení k provádění administrace podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy.
 
§ 6b
zrušen
 
§ 7
Řízení o žádosti
(1) Žádost o udělení povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry lze podat pouze elektronicky.
(2) O žádosti o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry rozhodne Česká národní banka do 6 měsíců ode dne, kdy jí došla žádost, která má předepsané náležitosti a netrpí vadami.
(3) Žádost o registraci další podnikatelské činnosti lze podat pouze elektronicky.
(4) Žádost o registraci další podnikatelské činnosti obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje a doklady prokazující splnění podmínek podle § 6a.
(5) Podrobnosti náležitostí žádosti o registraci další podnikatelské činnosti prokazující splnění podmínek podle § 6a, její formát a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 7a
zrušen
 
§ 7b
Povolovací řízení ve vztahu k řešení krize
(1) Česká národní banka může z moci úřední udělit povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry překlenovací instituci podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu na časově omezenou dobu, přestože tato instituce nesplňuje některou z podmínek pro udělení povolení podle § 6.
(2) Česká národní banka rozhodne o žádosti nabyvatele majetku nebo dluhů povinné osoby podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry podle § 6 bez zbytečného odkladu.
 
§ 8
zrušen
Díl 2
Některé podmínky podnikání obchodníka s cennými papíry
Oddíl 1
Počáteční kapitál
 
§ 8a
(1) Počáteční kapitál obchodníka s cennými papíry, který není bankou a nemá poskytování investičních služeb omezené podle odstavců 2 až 9, musí činit alespoň částku odpovídající 730 000 EUR.
(2) Počáteční kapitál obchodníka s cennými papíry, který není bankou a není oprávněn poskytovat investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. c) a h), musí činit alespoň částku odpovídající 125 000 EUR.
(3) Počáteční kapitál obchodníka s cennými papíry, který není bankou a není oprávněn poskytovat investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. c) a h) a zároveň není oprávněn přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků, musí činit alespoň částku odpovídající 50 000 EUR.
(4) Počáteční kapitál obchodníka s cennými papíry, který není bankou a je oprávněn poskytovat pouze hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) a e) a zároveň není oprávněn přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků, musí činit alespoň částku odpovídající 50 000 EUR.
(5) Počáteční kapitál obchodníka s cennými papíry může být nižší, než je stanoveno v odstavci 4, pokud je takový obchodník s cennými papíry pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování investičních služeb s limitem pojistného plnění
a) ve výši odpovídající částce alespoň 1 000 000 EUR na každou pojistnou událost a
b) v případě souběhu více pojistných událostí v jednom roce ve výši odpovídající částce alespoň 1 500 000 EUR.
(6) Počáteční kapitál nebo limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za škodu mohou být nižší, než je stanoveno v odstavcích 4 a 5, pokud jejich kombinace odpovídá nebo je srovnatelná s úrovní krytí stanovenou v odstavci 4 nebo 5.
(7) Počáteční kapitál obchodníka s cennými papíry uvedeného v odstavci 4, který je v souladu s právem Evropské unie2g) oprávněn vykonávat zprostředkovatelskou činnost v oblasti pojišťovnictví a který je zároveň pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem pojišťovacího zprostředkovatele v souladu s požadavky stanovenými zákonem upravujícím činnost pojišťovacích zprostředkovatelů2h), musí činit alespoň částku odpovídající 25 000 EUR.
(8) Počáteční kapitál obchodníka s cennými papíry může být nižší, než je stanoveno v odstavci 7, pokud je takový obchodník s cennými papíry pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování investičních služeb s limitem pojistného plnění
a) ve výši odpovídající částce alespoň 500 000 EUR na každou pojistnou událost a
b) v případě souběhu více pojistných událostí v jednom roce ve výši odpovídající částce alespoň 750 000 EUR.
(9) Počáteční kapitál nebo limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za škodu mohou být nižší, než je stanoveno v odstavcích 7 a 8, pokud jejich kombinace odpovídá nebo je srovnatelná s úrovní krytí stanovenou v odstavci 7 nebo 8.
Oddíl 2
Kapitálová přiměřenost a angažovanost
 
§ 9
zrušen
 
§ 9a
(1) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, přijme a uplatňuje spolehlivé, účinné a úplné strategie a postupy pro stanovení, průběžné posuzování a udržování vnitřně stanoveného kapitálu v takové výši, struktuře a rozložení, aby dostatečně pokrýval rizika, kterým je nebo by mohl být vystaven, i potenciální ztráty vyplývající ze zátěžových scénářů, včetně těch zjištěných zátěžovými testy podle § 135c odst. 2. Obchodník s cennými papíry, který je bankou, postupuje podle zákona upravujícího činnost bank.
(2) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, pravidelně prověřuje strategie a postupy uvedené v odstavci 1 tak, aby bylo zajištěno, že jsou funkční, účinné a přiměřené charakteru, rozsahu a složitosti jeho činností.
(3) Povinnosti podle odstavců 1 a 2 má na individuálním základě pouze obchodník s cennými papíry, který
a) není ovládán tuzemskou ovládající bankou, tuzemským ovládajícím obchodníkem s cennými papíry, tuzemskou finanční holdingovou osobou ani tuzemskou smíšenou finanční holdingovou osobou,
b) neovládá instituci, finanční instituci nebo podnik pomocných služeb, nebo
c) není zahrnut do konsolidace podle čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(4) Povinnosti podle odstavců 1 a 2 na konsolidovaném základě v rozsahu a způsobem podle části první hlavy druhé kapitoly 2 oddílů 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 má tuzemský ovládající obchodník s cennými papíry a evropský ovládající investiční podnik.
(5) Povinnosti podle odstavců 1 a 2 na subkonsolidovaném základě má ovládající obchodník s cennými papíry, pokud ovládá osobu z jiného než členského státu, která je institucí nebo společností spravující aktiva ve smyslu čl. 2 bodu 5 směrnice 2002/87/ES, nebo v ní drží majetkový podíl.
 
§ 9aa
zrušen
 
§ 9ab
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 9ac
zrušen
 
§ 9ad
zrušen
 
§ 9ae
zrušen
Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika
 
§ 9af
zrušen
 
§ 9ag
zrušen
 
§ 9ah
zrušen
 
§ 9ai
zrušen
 
§ 9aj
Kombinovaná kapitálová rezerva
(1) Obchodník s cennými papíry, tuzemský ovládající obchodník s cennými papíry a evropský ovládající investiční podnik, který má povolení k poskytování investičních služeb podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo h), jehož průměrný počet zaměstnanců dosahuje alespoň počtu 250 a který má podle poslední účetní závěrky roční úhrn čistého obratu odpovídající částce alespoň 50 000 000 EUR nebo jehož aktiva celkem odpovídají částce alespoň 43 000 000 EUR, průběžně udržuje kmenový kapitál tier 1 podle čl. 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (dále jen "kmenový kapitál tier 1") ve výši odpovídající kombinované kapitálové rezervě.
(2) Obchodník s cennými papíry podle odstavce 1 udržuje kombinovanou kapitálovou rezervu nad rámec požadavků na kapitál podle čl. 92 odst. 1 písm. a) až c), čl. 92a a 92b nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, požadavků na kapitál uložených mu v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování, prostřednictvím opatření k nápravě a pokynu k držení dodatečného kapitálu k řešení jiných rizik než rizika nadměrné páky a nad rámec rizikově založené složky minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.
(3) Kombinovanou kapitálovou rezervu tvoří
a) bezpečnostní kapitálová rezerva,
b) proticyklická kapitálová rezerva,
c) kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika,
d) kapitálová rezerva pro globální systémově významnou instituci,
e) kapitálová rezerva pro jinou systémově významnou instituci.
(4) Nestanoví-li jiný právní předpis jinak, obchodník s cennými papíry podle odstavce 1 nesmí rozdělit kmenový kapitál tier 1 v rozsahu, který by vedl k porušení povinnosti udržovat kombinovanou kapitálovou rezervu v požadované výši. Pokud obchodník s cennými papíry podle odstavce 1 neudržuje kombinovanou kapitálovou rezervu v požadované výši, dodržuje pravidla omezující rozdělení kmenového kapitálu tier 1, a do 5 pracovních dnů ode dne, kdy dojde k poklesu kombinované kapitálové rezervy pod požadovanou výši, předloží České národní bance žádost o schválení plánu na obnovení kapitálu. Česká národní banka může tuto lhůtu prodloužit až na 10 pracovních dnů v závislosti na posouzení individuální situace obchodníka s cennými papíry podle odstavce 1 s přihlédnutím k rozsahu a složitosti jeho činností.
(5) Česká národní banka plán na obnovení kapitálu podle odstavce 4 schválí, jestliže lze očekávat, že na základě tohoto plánu obchodník s cennými papíry podle odstavce 1 ve stanovené lhůtě splní kombinovanou kapitálovou rezervu. Pokud Česká národní banka plán na obnovení kapitálu neschválí, uloží opatření k nápravě podle § 136 odst. 2 písm. q) nebo § 136 odst. 2 písm. r).
(6) Prováděcí právní předpis stanoví
a) pravidla pro kombinovanou kapitálovou rezervu podle odstavce 1 a 2 a kapitálové rezervy podle odstavce 3,
b) omezení při nesplnění požadavku kombinované kapitálové rezervy a pravidla pro výpočet nejvyšší částky k možnému rozdělení podle odstavce 4 a
c) náležitosti plánu na obnovení kapitálu podle odstavce 4.
 
§ 9ak
Bezpečnostní kapitálová rezerva
Obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 průběžně udržuje bezpečnostní kapitálovou rezervu na individuálním a konsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ve výši 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
Proticyklická kapitálová rezerva
 
§ 9al
(1) Obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 průběžně udržuje proticyklickou kapitálovou rezervu specifickou pro příslušného obchodníka s cennými papíry na individuálním a konsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(2) Česká národní banka čtvrtletně vypočte orientační ukazatel proticyklické kapitálové rezervy jako referenční hodnotu, kterou se řídí při stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy. Tento ukazatel je založen na odchylce poměru objemu poskytnutých úvěrů a hrubého domácího produktu od dlouhodobého trendu.
(3) Česká národní banka při výpočtu orientačního ukazatele proticyklické kapitálové rezervy přihlíží zejména k
a) úvěrovému cyklu a růstu objemu poskytovaných úvěrů v České republice,
b) změnám poměru objemu poskytnutých úvěrů a hrubého domácího produktu,
c) specifikům českého národního hospodářství a
d) doporučením vydaným Evropskou radou pro systémová rizika.
(4) Česká národní banka čtvrtletně vyhodnocuje míru cyklického systémového rizika, na jehož základě může stanovit nebo změnit sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro Českou republiku; při stanovení nebo změně sazby Česká národní banka přihlíží k
a) orientačnímu ukazateli proticyklické kapitálové rezervy vypočtenému podle odstavců 2 a 3,
b) doporučením vydaným Evropskou radou pro systémová rizika a
c) ukazatelům, které mohou značit růst systémového rizika.
(5) Sazba proticyklické kapitálové rezervy podle odstavce 4 se stanoví ve výši 0 % až 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 v násobcích 0,25 procentního bodu. V případech, kdy to bude na základě skutečností uvedených v odstavci 4 důvodné, může Česká národní banka stanovit tuto sazbu vyšší než 2,5 %.
(6) Česká národní banka stanoví opatřením obecné povahy
a) sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro Českou republiku podle odstavce 4 a
b) den, od kterého jsou obchodníci s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 povinni používat sazbu podle písmene a) pro účely výpočtu kombinované kapitálové rezervy.
(7) Při prvním stanovení sazby podle odstavce 6 písm. a) nebo při zvýšení této sazby může být den podle odstavce 6 písm. b) stanoven nejdříve 1 rok po dni vydání opatření obecné povahy; v případech zvláštního zřetele hodných může být tato lhůta kratší. To neplatí, pokud se sazba podle odstavce 6 písm. a) sníží.
(8) Česká národní banka v opatření obecné povahy uvede
a) údaje podle odstavce 6,
b) poměr objemu poskytnutých úvěrů k hrubému domácímu produktu České republiky a odchylku tohoto poměru od dlouhodobého trendu,
c) referenční sazbu proticyklické kapitálové rezervy podle odstavců 2 a 3,
d) odůvodnění výše sazby podle odstavce 6 písm. a), včetně uvedení všech faktorů, které Česká národní banka vzala v úvahu při stanovení této sazby,
e) důvody pro zkrácení lhůty, pokud je lhůta podle odstavce 7 kratší než 1 rok,
f) nezávazně určené období, po které se očekává, že sazba podle odstavce 6 písm. a) nebude zvýšena včetně odůvodnění délky tohoto období, pokud byla sazba proticyklické kapitálové rezervy snížena.
(9) Česká národní banka koordinuje termín vydání opatření obecné povahy s příslušnými orgány dohledu nebo určenými orgány jiných států.
 
§ 9am
(1) Obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 použije sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro jiný členský stát Evropské unie ve výši, kterou stanovil příslušný orgán dohledu nebo určený orgán tohoto členského státu44), pokud tato sazba byla stanovena do výše 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(2) Pokud příslušný orgán dohledu nebo určený orgán jiného členského státu Evropské unie stanovil sazbu proticyklické kapitálové rezervy vyšší než 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, Česká národní banka tuto sazbu uzná nebo stanoví sazbu ve výši 2,5 %. Obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 v takovém případě použije sazbu stanovenou Českou národní bankou.
(3) Česká národní banka stanoví opatřením obecné povahy
a) sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro jiný členský stát Evropské unie podle odstavce 2,
b) název státu, na nějž se vztahuje sazba podle písmene a), a
c) den, od kterého jsou obchodníci s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 povinni používat sazbu podle písmene a) pro účely výpočtu kombinované kapitálové rezervy.
(4) Při prvním stanovení sazby podle odstavce 3 písm. a) nebo při zvýšení této sazby může být den podle odstavce 3 písm. c) stanoven nejdříve 1 rok po dni vydání opatření obecné povahy; ve výjimečných případech může být tato lhůta kratší. To neplatí, pokud se sazba podle odstavce 3 písm. a) sníží.
(5) Je-li lhůta podle odstavce 4 kratší než 1 rok, Česká národní banka v opatření obecné povahy uvede důvody pro zkrácení lhůty.
 
§ 9an
(1) Obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 použije sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro stát, který není členským státem Evropské unie, ve výši, kterou stanovil příslušný orgán dohledu tohoto státu, pokud tato sazba byla stanovena do výše 2,5% z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(2) Pokud příslušný orgán dohledu státu, který není členským státem Evropské unie, stanovil sazbu proticyklické kapitálové rezervy nižší než 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, Česká národní banka může sazbu zvýšit až do výše 2,5 %, považuje-li to za potřebné z hlediska rizik spojených s objemem poskytovaných úvěrů v tomto státě. Obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 v takovém případě použije sazbu stanovenou Českou národní bankou.
(3) Pokud příslušný orgán dohledu státu, který není členským státem Evropské unie, stanovil sazbu proticyklické kapitálové rezervy vyšší než 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, Česká národní banka tuto sazbu uzná nebo stanoví sazbu ve výši 2,5 %. Obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 v takovém případě použije sazbu stanovenou Českou národní bankou.
(4) Pokud příslušný orgán dohledu státu, který není členským státem Evropské unie, sazbu proticyklické kapitálové rezervy nestanovil, Česká národní banka může tuto sazbu stanovit do výše 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. Obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 v takovém případě použije sazbu stanovenou Českou národní bankou.
(5) Česká národní banka při stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy podle odstavců 2 až 4 přihlíží k doporučením vydaným Evropskou radou pro systémová rizika.
(6) Česká národní banka stanoví opatřením obecné povahy
a) sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro stát, který není členským státem Evropské unie, podle odstavců 2 až 4,
b) název státu, na nějž se vztahuje sazba podle písmene a), a
c) den, od kterého jsou obchodníci s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 povinni používat sazbu podle písmene a) pro účely výpočtu kombinované kapitálové rezervy.
(7) Při prvním stanovení sazby podle odstavce 6 písm. a) nebo při zvýšení této sazby může být den podle odstavce 6 písm. c) stanoven nejdříve 1 rok po dni vydání opatření obecné povahy; v případech zvláštního zřetele hodných může být tato lhůta kratší. To neplatí, pokud se sazba podle odstavce 6 písm. a) sníží.
(8) Česká národní banka v opatření obecné povahy odůvodní výši sazby podle odstavce 6 písm. a), a je-li lhůta podle odstavce 7 kratší než 1 rok, Česká národní banka uvede důvody pro zkrácení lhůty.
Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika
 
§ 9ao
(1) Česká národní banka může za účelem omezení systémového nebo makroobezřetnostního rizika stanovit, aby obchodníci s cennými papíry podle § 9aj odst. 1, skupina druhově určených obchodníků s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 nebo jednotlivý obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 průběžně udržovali pro všechny expozice nebo podmnožinu expozic kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika na individuálním, konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(2) Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika se může vztahovat na
a) expozice umístěné v České republice,
b) podmnožinu expozic umístěných v České republice v členění na expozice vůči
1. fyzickým osobám zajištěné obytnými nemovitostmi, kterými se pro účely tohoto zákona rozumí obytné nemovitosti podle čl. 4 odst. 1 bodu 75 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
2. právnickým osobám zajištěné obchodními nemovitostmi, kterými se pro účely tohoto zákona rozumí jiné než obytné nemovitosti,
3. fyzickým osobám s výjimkou expozic podle bodu 1,
4. právnickým osobám s výjimkou expozic podle bodu 2,
c) části expozic podle písmene b) bodů 1 až 4,
d) expozice umístěné v jiných členských státech Evropské unie,
e) expozice v členění podle písmene b) bodů 1 až 4 umístěné v jiném členském státě Evropské unie, pro který Česká národní banka uznala sazbu podle § 12t,
f) expozice umístěné ve státě, který není členským státem Evropské unie.
(3) Česká národní banka stanoví sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika pro všechny expozice nebo podmnožinu expozic v násobcích 0,5 procentního bodu. Česká národní banka při stanovení sazby přihlíží k tomu, aby výše sazby neměla nepříznivý dopad na finanční trh jako celek nebo jeho část v jiných členských státech Evropské unie nebo celé Evropské unii a nebyla překážkou pro fungování jednotného trhu. Česká národní banka přezkoumává důvody pro stanovení kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika alespoň jednou za 2 roky.
(4) Česká národní banka stanoví rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy
a) sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika,
b) údaje nutné k identifikaci obchodníka s cennými papíry podle § 9aj odst. 1, který je povinen udržovat kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika,
c) údaje nutné k identifikaci expozic, na které se sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vztahuje,
d) den, od kterého je dotčený obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 povinen sazbu podle písmene a) používat, a
e) názvy států, na něž se vztahuje sazba podle písmene a).
 
§ 9ap
(1) Česká národní banka oznámí záměr stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika Evropské radě pro systémová rizika. Je-li obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1, na jehož expozice se vztahuje sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika, ovládán osobou se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, oznámí Česká národní banka záměr stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika příslušnému orgánu dohledu nebo určenému orgánu dotčeného členského státu Evropské unie.
(2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje
a) sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika,
b) údaje nutné k identifikaci obchodníka s cennými papíry podle § 9aj odst. 1, který je povinen udržovat kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika,
c) údaje nutné k identifikaci expozic, na které se sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vztahuje, včetně identifikace expozic umístěných ve státě, který není členským státem Evropské unie,
d) popis systémového nebo makroobezřetnostního rizika,
e) odůvodnění výše sazby podle písmene a) vzhledem k míře systémového nebo makroobezřetnostního rizika a ohrožení stability finančního systému v České republice,
f) odůvodnění výše sazby podle písmene a) z hlediska její účinnosti a přiměřenosti zmírnit systémové nebo makroobezřetnostní riziko a
g) vyhodnocení pravděpodobných kladných a záporných dopadů stanovení kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika na jednotný trh Evropské unie na základě informací dostupných České národní bance.
(3) Pokud hodlá Česká národní banka uložit obchodníkovi s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 povinnost udržovat kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika pro všechny expozice, uvede v oznámení podle odstavce 1 důvody, pro které nelze považovat kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika za duplicitní k fungování kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou instituci.
(4) Pokud by stanovení nebo změna sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vedly k tomu, že kombinovaná sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika nepřevýší 3 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pro kteroukoli podmnožinu expozic, Česká národní banka oznámí záměr podle odstavce 1 nejpozději 1 měsíc přede dnem vydání rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 9ao odst. 4. Do kombinované sazby kapitálové rezervy se nezapočte sazba stanovená Českou národní bankou podle § 9aq.
(5) Pokud by stanovení nebo změna sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vedly k tomu, že by kombinovaná sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika byla vyšší než 3 % a nepřevýšila 5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pro kteroukoli podmnožinu expozic, Česká národní banka si vyžádá před vydáním rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 9ao odst. 4 stanovisko Evropské komise. Pokud Česká národní banka stanovisku Evropské komise nevyhoví, sdělí jí důvody, které ji k tomu vedly.
(6) Pokud by stanovení nebo změna sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vedly k tomu, že by kombinovaná sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika byla vyšší než 5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pro kteroukoli podmnožinu expozic, Česká národní banka oznámí záměr podle odstavce 1, přičemž rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 9ao odst. 4 vydá pouze v návaznosti na nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise.
(7) Je-li obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1, na jehož expozice se vztahuje sazba podle odstavce 5, ovládán osobou se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, požádá Česká národní banka v oznámení podle odstavce 1 Evropskou komisi a Evropskou radu pro systémová rizika o vydání doporučení. Neshodnou-li se Česká národní banka a příslušný orgán dohledu nebo určený orgán dotčeného členského státu Evropské unie nebo jsou-li doporučení Evropské komise a Evropské rady pro systémová rizika zamítavá, Česká národní banka může postoupit věc k rozhodnutí Evropskému orgánu pro bankovnictví podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví 68). Česká národní banka rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 9ao odst. 4 nevydá, dokud ve věci nerozhodne Evropský orgán pro bankovnictví.
(8) Pokud Česká národní banka hodlá stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika pro expozice umístěné v jiných členských státech Evropské unie, musí být sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika stejná pro všechny členské státy Evropské unie s výjimkou sazby podle § 9aq.
(9) Česká národní banka může požádat Evropskou radu pro systémová rizika, aby pro příslušné orgány dohledu nebo určené orgány jiných členských států Evropské unie vydala doporučení uznat sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika stanovenou Českou národní bankou pro Českou republiku.
 
§ 9aq
(1) Pokud příslušný orgán dohledu nebo určený orgán jiného členského státu Evropské unie stanovil pro tento členský stát sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika, může Česká národní banka sazbu pro účely výpočtu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika uznat a rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy podle § 9ao odst. 4 tuto sazbu stanovit.
(2) Pokud kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika vypočtená na základě sazby stanovené příslušným orgánem dohledu nebo určeným orgánem jiného členského státu pokrývá stejná rizika jako kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika stanovená podle § 9ao, použije se vyšší z kapitálových rezerv.
(3) Česká národní banka před stanovením sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika přihlíží k informacím uvedeným v oznámení příslušného orgánu dohledu nebo určeného orgánu jiného členského státu.
(4) Česká národní banka oznámí uznání sazby podle odstavce 1 Evropské radě pro systémová rizika.
 
§ 9ar
Kapitálová rezerva pro globální systémově významnou instituci
(1) Česká národní banka rozhodne o povinnosti globální systémově významné instituce průběžně udržovat kapitálovou rezervu pro globální systémově významnou instituci na konsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(2) Česká národní banka rozhodne o určení globální systémově významné instituce na konsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. Jako globální systémově významná instituce může být určen skupina, v jejímž čele je evropský ovládající investiční podnik podle § 9aj odst. 1, nebo obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 s výjimkou obchodníka s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 ovládaného evropskou ovládající úvěrovou institucí, evropským ovládajícím investičním podnikem, evropskou finanční holdingovou osobou nebo evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou.
(3) Česká národní banka stanoví systémovou významnost globální systémově významné instituce na základě těchto kritérií:
a) velikost skupiny globální systémově významné instituce,
b) propojenost skupiny globální systémově významné instituce s finančním systémem,
c) nahraditelnost služeb poskytovaných skupinou globální systémově významné instituce,
d) složitost skupiny globální systémově významné instituce a
e) přeshraniční činnost skupiny globální systémově významné instituce.
(4) Česká národní banka rozhodne o zařazení globální systémově významné instituce do jedné z alespoň 5 kategorií na základě vyhodnocení systémové významnosti instituce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího metodiku určování globálních systémově významných institucí a vymezení podkategorií globálních a systémově významných institucí69).
(5) Česká národní banka v odůvodněných případech může rozhodnout o zařazení
a) globální systémově významné instituce do kategorie s vyšší systémovou významností,
b) instituce, která nebyla určena jako systémově významná, do některé z kategorií systémové významnosti,
c) globální systémově významné instituce do kategorie s nižší systémovou významností s přihlédnutím k přeshraničním činnostem skupiny prováděným v rámci zúčastněných členských států podle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 70).
(6) Sazby kapitálové rezervy pro globální systémově významnou instituci pro jednotlivé kategorie systémové významnosti jsou stanoveny v násobcích 0,5 procentního bodu, přičemž pro instituce zařazené do kategorie s nejnižší úrovní systémové významnosti sazba činí 1 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
 
§ 9as
Kapitálová rezerva pro jinou systémově významnou instituci
(1) Česká národní banka může stanovit, aby jiná systémově významná instituce průběžně udržovala kapitálovou rezervu pro jinou systémově významnou instituci na individuálním, konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(2) Česká národní banka rozhodne o určení jiné systémově významné instituce na individuálním, konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. Jako jiná systémově významná instituce může být označena skupina, v jejímž čele stojí evropský ovládající investiční podnik podle § 9aj odst. 1, skupina, v jejímž čele stojí tuzemský ovládající obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 nebo obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1.
(3) Česká národní banka stanoví systémovou významnost jiné systémově významné instituce alespoň podle některého z těchto kritérií:
a) velikost instituce nebo skupiny jiné systémově významné instituce,
b) význam instituce nebo skupiny jiné systémově významné instituce pro hospodářství Evropské unie nebo České republiky,
c) význam přeshraničních činností instituce nebo skupiny jiné systémově významné instituce, nebo
d) propojenost instituce nebo skupiny jiné systémově významné instituce s finančním systémem.
(4) Česká národní banka může rozhodnout o stanovení sazby kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou instituci do výše 3 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 s přihlédnutím k systémové významnosti instituce podle odstavce 3. Česká národní banka při stanovení sazby přihlíží k tomu, aby výše sazby neměla nepříznivý dopad na finanční trh jako celek nebo jeho část v jiných členských státech Evropské unie nebo celé Evropské unii a nebyla překážkou pro fungování jednotného trhu. Česká národní banka může rozhodnout o stanovení sazby kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou instituci vyšší než 3 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pouze v návaznosti na nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise. Česká národní banka přezkoumává požadavek na kapitálovou rezervu pro jinou systémově významnou instituci alespoň jednou ročně.
(5) Česká národní banka oznámí záměr stanovit nebo změnit sazbu kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou instituci Evropské radě pro systémová rizika nejpozději 1 měsíc přede dnem vydání rozhodnutí podle odstavce 4, pokud jde o sazbu nepřevyšující 3 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. Pokud Česká národní banka hodlá stanovit sazbu kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou instituci vyšší než 3 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, oznámí záměr Evropské radě pro systémová rizika 3 měsíce přede dnem vydání rozhodnutí podle odstavce 4.
(6) Oznámení podle odstavce 5 obsahuje
a) sazbu kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou instituci,
b) odůvodnění výše sazby podle písmene a) z hlediska její účinnosti a přiměřenosti zmírnit riziko a
c) vyhodnocení pravděpodobných kladných a záporných dopadů stanovení kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou instituci na jednotný trh Evropské unie na základě informací dostupných České národní bance.
(7) Pokud je jiná systémově významná instituce ovládána globální systémově významnou institucí nebo jinou systémově významnou institucí, která je institucí nebo skupinou, v jejímž čele je evropská ovládající úvěrová instituce, evropský ovládající investiční podnik, evropská finanční holdingová osoba nebo evropská smíšená finanční holdingová osoba, a je povinna udržovat kapitálovou rezervu pro jinou systémově významnou instituci na konsolidovaném základě, pak kapitálová rezerva pro tuto jinou systémově významnou instituci na individuálním nebo subkonsolidovaném základě nesmí přesáhnout nižší z těchto hodnot:
a) součet vyšší ze sazeb kapitálové rezervy pro globální systémově významnou instituci nebo jinou systémově významnou instituci uplatňovaných pro skupinu na konsolidovaném základě a 1 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo
b) 3 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 nebo sazba uplatňovaná pro skupinu na konsolidovaném základě v návaznosti na nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise podle odstavce 7.
 
§ 9at
(1) Česká národní banka sdělí Evropské radě pro systémová rizika názvy institucí označených jako globální systémově významné a jiné systémově významné včetně kategorií systémové významnosti, do