262/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
262/2014 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. října 2014,
kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. I
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 196/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 37 odst. 2 se slova „snížené sazby daně“ nahrazují slovy „první snížené sazby daně nebo číslo 10 v případě druhé snížené sazby daně“.
2. V § 47 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.
3. V § 47 odst. 1 se na začátek písmene b) vkládá slovo „první“.
4. V § 47 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) druhá snížená sazba daně ve výši 10 %.“.
5. V § 47 odst. 3 větě druhé se za slovo „uplatňuje“ vkládá slovo „první“.
6. V § 47 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „U zboží uvedeného v příloze č. 3a se uplatňuje druhá snížená sazba daně.“.
7. V § 47 odst. 4 větě druhé se za slovo „uplatňuje“ vkládá slovo „první“.
8. V § 47 odstavec 5 zní:
„(5) Při dodání zboží nebo pořízení zboží z jiného členského státu, která obsahují druhy zboží podléhající různým sazbám daně, se uplatní nejvyšší z těchto sazeb, čímž není dotčena možnost uplatnit u každého druhu zboží příslušnou sazbu daně samostatně.“.
9. V § 47 odst. 6 se za slovo „uplatňuje“ vkládá slovo „první“.
10. V § 47 odstavec 7 zní:
„(7) U dovozu zboží, u kterého se uplatňuje paušální celní sazba a který obsahuje druhy zboží, jež podléhají různým sazbám daně, zařazené do různých podpoložek celního sazebníku, se uplatní nejvyšší z těchto sazeb.“.
11. V § 47a se slovo „nebo“ nahrazuje slovy „ , první nebo druhé“.
12. V nadpisu § 48 se slovo „Sazby“ nahrazuje slovem „Sazba“.
13. V § 48 odst. 1 se za slova „se uplatní“ vkládá slovo „první“.
14. V § 48 odst. 1 se za slova „uplatní se“ vkládá slovo „první“.
15. V nadpisu § 48a se slovo „Sazby“ nahrazuje slovem „Sazba“.
16. V § 48a odst. 1 větě první se za slovo „uplatní“ vkládá slovo „první“.
17. V § 48a odst. 1 větě druhé se slovo „Snížená“ nahrazuje slovy „První snížená“.
18. V § 48a odst. 2 se za slovo „uplatní“ vkládá slovo „první“.
19. V § 84 odst. 4 písm. d) se slova „číselným kódem Harmonizovaného systému“ nahrazují slovy „kódem nomenklatury celního sazebníku“.
20. V § 90 odst. 5 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
21. V § 90 odst. 11 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
22. V § 110 písm. a) se slova „ze základní do snížené sazby daně a naopak“ nahrazují slovy „mezi sazbami daně“.
23. V nadpisu přílohy č. 2 se slova „snížené sazbě“ nahrazují slovy „první snížené sazbě daně“.
24. V příloze č. 2 se slovo „Snížené“ nahrazuje slovy „První snížené“.
25. V nadpisu přílohy č. 3 se slova „snížené sazbě“ nahrazují slovy „první snížené sazbě daně“.
26. V příloze č. 3 se slova „Číselný kód Harmonizovaného systému popisu číselného označování zboží“ nahrazují slovy „Kód nomenklatury celního sazebníku“.
27. V příloze č. 3 se na konci textu položky 01-05, 07-23, 25 doplňují slova „a zboží číselných kódů 0402, 0404, 1901, 2106, které je zahrnuto v příloze č. 3a“.
28. V příloze č. 3 položce 28-30, 40, 48, 56, 61, 62 se slovo „používané“ nahrazuje slovem „určené“.
29. V příloze č. 3 se na konci položky 28-30, 40, 48, 56, 61, 62 doplňuje věta „Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006, které je zahrnuto v příloze č. 3a.“.
30. V příloze č. 3 položce 49 se slova „ , kde reklama nepřesahuje 50 % plochy“ zrušují.
31. V příloze 3 položce 49 se slova „ , kromě tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě“ nahrazují slovy „ ; kde reklama nepřesahuje 50 % plochy“.
32. V příloze 3 se na konci položky 49 doplňuje věta „Mimo tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě a mimo zboží zařazeného do číselných kódů 4901, 4903, 4904, které je zahrnuto v příloze č. 3a.“.
33. V příloze 3 se slova „Číselným kódem Harmonizovaného systému se rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 2007.“ nahrazují slovy „Kódem nomenklatury celního sazebníku se rozumí kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění72).“.
Poznámka pod čarou č. 72 zní:
„72) Příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.“.
34. V příloze 3 se slovo „Snížené“ nahrazuje slovy „První snížené“.
35. V příloze 3 se slova „číselnému kódu Harmonizovaného systému“ nahrazují slovy „kódu nomenklatury celního sazebníku“.
36. Na konci přílohy č. 3 se doplňuje věta „Reklamou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí reklama podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.“.
37. Za přílohu č. 3 se vkládá nová příloha č. 3a, která zní:
 
„Příloha č. 3a k zákonu č. 235/2004 Sb.
Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Kód nomenklatury 
celního sazebníku                     Název zboží
------------------------------------------------------------------------------------------------
0402, 0404, 1901, 2106  - Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti.
2843-2846, 2852, 3002,  - Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro
3003, 3004, 3006      rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání 
              pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním 
              základě - určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci 
              nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely.
4901, 4903, 4904     - Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo 
              ručně psané, též vázané nebo ilustrované.

              Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50 % plochy.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí 
číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění72).

Druhé snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně kódu nomenklatury celního sazebníku 
a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.

Počáteční a pokračovací kojeneckou výživou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně 
rozumí potraviny definované v článku 2 odst. 2 písm. c) a d) nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013, o potravinách určených pro kojence a malé děti, 
potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o 
zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnice Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 
953/2009. Potravinami pro malé děti se rozumí potraviny definované v článku 2 odst. 2 písm. f) 
nařízení (EU) č. 609/2013.  

Tištěnou knihou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí též knihy reprodukované 
kopírovacím strojem, pod kontrolou zařízení pro automatizované zpracování dat, ražením, 
fotografováním, fotokopírováním, termokopírováním nebo psaním na psacím stroji.

Obrázkovou knihou pro děti se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí kniha pro 
děti, ve které je hlavní náplní ilustrace a text má podružný význam.

Reklamou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí reklama podle zákona č. 
40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.".
38. V přílohách č. 4 a 5 se slova „Číselný kód Harmonizovaného systému popisu číselného označování zboží“ nahrazují slovy „Kód nomenklatury celního sazebníku“.
39. V příloze č. 5 se slova „Číselným kódem Harmonizovaného systému se rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 2010.“ nahrazují slovy „Kódem nomenklatury celního sazebníku se rozumí kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění72).“.
40. V příloze č. 5 se slova „číselným kódem Harmonizovaného systému“ nahrazují slovy „kódem nomenklatury celního sazebníku“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 370/2011 Sb.
Čl. III
Zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 295/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb. a zákona č. 502/2012 Sb., se mění takto:
1. V části první čl. I se body 2, 5, 13 až 15, 32 až 36 a 40 až 42 zrušují.
2. V části první čl. II se body 2, 4, 5, 7 a 8 zrušují.
3. V části šesté čl. X se slova „s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 až 5, 8, 13 až 15, 30 až 37 a 40 až 42, čl. II bodů 2, 4, 5, 7 a 8, čl. VI bodů 2 a 4 a čl. VII bodu 2, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016“ zrušují.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 295/2012 Sb.
Čl. IV
V části třetí čl. IV zákona č. 295/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se bod 1 zrušuje.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
Čl. V
Zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, ve znění zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:
1. Část dvanáctá se zrušuje.
2. V části třinácté čl. XX se bod 1 zrušuje.
 
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty