116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice

Schválený:
116/1985 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. prosince 1985
o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice
Změna: 157/1989 Sb.
Změna: 161/2006 Sb.
Změna: 227/2009 Sb.
Změna: 424/2010 Sb.
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
 
§ 1
(1) Zákon stanoví podmínky, za nichž v Československé socialistické republice může být zřízena, vyvíjet činnost nebo mít sídlo organizace s mezinárodním prvkem.
(2) Pro účely tohoto zákona se organizací s mezinárodním prvkem rozumí mezinárodní nevládní organizace.
(3) Podle tohoto zákona může být zřízena i zvláštní organizace pro zastoupení československých zájmů v mezinárodní nevládní organizaci.
 
§ 2
(1) Organizace s mezinárodním prvkem může v Československé socialistické republice být zřízena, vyvíjet činnost a mít sídlo jen na základě povolení vydaného podle tohoto zákona.
(2) Žádost o povolení zřídit organizaci s mezinárodním prvkem nebo o povolení vyvíjet činnost nebo mít sídlo takové organizace v Československé socialistické republice se podává federálnímu ministerstvu vnitra. Žadatel o povolení zřídit organizaci s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice připojuje k žádosti návrh dokumentu upravujícího organizační řád a obsah činnosti organizace; organizace s mezinárodním prvkem, která žádá o povolení vyvíjet činnost nebo mít sídlo v Československé socialistické republice, připojí k žádosti dokument upravující organizační řád a obsah činnosti organizace (dále jen "stanovy").
 
§ 3
(1) Federální ministerstvo vnitra po dohodě s federálním ministerstvem zahraničních věcí a po projednání s příslušnými ústředními orgány státní správy může povolit zřízení organizace s mezinárodním prvkem nebo povolit takové organizace vyvíjet činnost nebo mít sídlo v Československé socialistické republice,
a) jestliže její stanovy, popřípadě jejich návrh, a její činnost nejsou v rozporu s československým právním řádem,
b) je-li organizace zřízena jako právnická osoba1) a
c) nebrání-li tomu jiné závažné důvody.
(2) Organizace s mezinárodním prvkem může vedle své činnosti provozovat v Československé socialistické republice hospodářskou činnost na základě povolení a za podmínek podle zvláštních předpisů.2)
 
§ 4
(1) Vyvíjí-li organizace s mezinárodním prvkem činnost, která neodpovídá podmínkám uvedeným v § 3 odst. 1, může jí federální ministerstvo vnitra pozastavit činnost nebo odejmout povolení vydaná podle § 3 odst. 1.
(2) zrušen
 
§ 5
(1) Ministerstvo vede evidenci mezinárodních nevládních organizací a jejich organizačních jednotek, které jsou oprávněny jednat svým jménem, a organizací zřízených podle § 6 tohoto zákona.
(2) Organizační jednotky oprávněné jednat svým jménem oznamují ministerstvu název, sídlo, datum jejich vzniku a zániku, jakož i název mezinárodní nevládní organizace, podle jejíž stanov byly zřízeny. Tyto údaje jsou povinny oznámit ministerstvu do 15 dnů ode dne, kdy k jejich vzniku nebo zániku došlo. Změnu názvu a sídla jsou povinny oznámit ministerstvu do 15 dnů ode dne, kdy bylo jejich příslušnými orgány ve věci rozhodnuto.
(3) Název a sídlo mezinárodní nevládní organizace nebo organizace podle § 6 tohoto zákona, datum jejího vzniku a zániku, jakož i údaje uvedené v odstavci 2 ministerstvo zapíše do základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (dále jen „základní registr osob“) včetně údaje o právní formě. Ve lhůtách stanovených zvláštním zákonem3) ministerstvo zapíše do základního registru osob rovněž změnu uvedených skutečností.
(4) Pro výkon státní správy na úseku povolování organizací s mezinárodním prvkem může ministerstvo využívat referenční údaje ze základního registru obyvatel v rozsahu jména, popřípadě jmen, příjmení, adresy místa pobytu a dat narození.
 
§ 6
(1) Federální ministerstvo vnitra po dohodě s federálním ministerstvem zahraničních věcí může na návrh příslušného ústředního orgánu státní správy povolit zřízení zvláštních organizací pro zastoupení československých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích.
(2) Zvláštní organizace pro zastoupení československých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích jsou socialistickými organizacemi; pro jejich vznik, zánik a pro výkon dohledu nad jejich činností platí přiměřeně předpisy o dobrovolných organizacích.
 
§ 7
Organizace, na které se vztahuje tento zákon a jimž bylo vydáno podle dosavadních předpisů povolení ke zřízení nebo povolení vyvíjet činnost nebo mít sídlo v Československé socialistické republice, se považují za organizace mající povolení ke zřízení nebo povolení vyvíjet činnost nebo mít sídlo v Československé socialistické republice podle tohoto zákona.
 
§ 8
Tento zákon nabývá účinnost dnem 1. ledna 1986.
Husák v..r
Indra v.r.
Štrougal v.r.
Vybraná ustanovení novel
Čl.VI zákona č. 161/2006 Sb.
Přechodné ustanovení
Organizace cizích státních příslušníků, vzniklé podle zákona č. 116/1985 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za sdružení registrovaná podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
1) § 488 občanského zákoníku. § 8 odst. 1 a § 9 odst. 1 zákona č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku.
2) Zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničí. Zákon ČNR č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě. Zákon SNR č. 130/1981 Sb., o vnitřním obchodě.
3) § 4 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Související dokumenty