133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

Schválený:
133/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. dubna 2012
o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele
Změna: 171/2015 Sb.
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 159 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 179/2010 Sb. a zákona č. 55/2012 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 17 písm. x), § 108, § 146 odst. 3 a 6 a § 147a odst. 8 zákona:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)
a) přístup k uveřejněným vyhlášením,
b) postupy při uveřejňování vyhlášení,
c) povinně uveřejňované údaje ve vyhlášeních, které mají být uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek,
d) formuláře, jejichž prostřednictvím jsou ve Věstníku veřejných zakázek uveřejňována vyhlášení,
e) náležitosti profilu zadavatele,
f) strukturu údajů pro uveřejnění na profilu zadavatele.
 
§ 2
Způsob uveřejnění
(1) Údaje o veřejných zakázkách prostřednictvím formulářů uvedených v § 3 uveřejní zadavatel nebo vybraný uchazeč ve Věstníku veřejných zakázek.
(2) Všechny údaje z vyhlášení, která byla doručena v souladu s § 4, jsou uveřejňovány na internetových stránkách provozovatele Věstníku veřejných zakázek (dále jen „provozovatel“) způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup. Uveřejněná vyhlášení a jejich úpravy ve smyslu § 6 jsou bezplatně veřejně přístupná po dobu nejméně 5 let od jejich uveřejnění.
 
§ 3
Druhy formulářů pro uveřejnění vyhlášení
(1) Zadavatel použije k uveřejnění vyhlášení ve Věstníku veřejných zakázek pro
a) oznámení na profilu zadavatele formulář Oznámení na profilu kupujícího upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),
b) zjednodušené oznámení formulář Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),
c) oznámení soutěže o návrh formulář Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),
d) výsledek soutěže o návrh formulář Výsledky veřejné soutěže na určitý výkon upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),
e) oznámení o záměru uzavřít smlouvu ve smyslu § 146 odst. 2 zákona formulář Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),
f) oznámení o zrušení zadávacího řízení nebo soutěže o návrh formulář Zrušení zadávacího řízení nebo soutěže o návrh uvedený v příloze č. 1 k této vyhlášce,
g) souhrn oznámení veřejných zakázek v případě dynamického nákupního systému nebo souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy formulář Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy uvedený v příloze č. 2 k této vyhlášce,
h) oznámení profilu zadavatele formulář Oznámení profilu zadavatele uvedený v příloze č. 3 k této vyhlášce,
i) zrušení profilu zadavatele formulář Zrušení profilu zadavatele uvedený v příloze č. 4 k této vyhlášce.
(2) Veřejný zadavatel použije k uveřejnění vyhlášení ve Věstníku veřejných zakázek pro
a) předběžné oznámení formulář Oznámení předběžných informací upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),
b) oznámení o zahájení zadávacího řízení formulář Oznámení o zakázce upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),
c) oznámení o výsledku zadávacího řízení formulář Oznámení o zadání zakázky upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1).
(3) Sektorový zadavatel použije k uveřejnění vyhlášení ve Věstníku veřejných zakázek pro
a) pravidelné předběžné oznámení formulář Pravidelné předběžné oznámení - veřejné služby upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),
b) oznámení o zahájení zadávacího řízení formulář Oznámení o zakázce - veřejné služby upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),
c) oznámení o výsledku zadávacího řízení formulář Oznámení o zadání zakázky - veřejné služby upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1).
(4) Zadavatel veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti použije k uveřejnění vyhlášení ve Věstníku veřejných zakázek pro
a) předběžné oznámení formulář Oznámení předběžných informací k zakázkám v oblasti obrany a bezpečnosti upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),
b) oznámení o zahájení zadávacího řízení formulář Oznámení o zakázce v oblasti obrany a bezpečnosti upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),
c) oznámení o výsledku zadávacího řízení formulář Oznámení o zadání zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1).
(5) Pro uveřejnění vyhlášení ve Věstníku veřejných zakázek vybraný uchazeč pro veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti použije pro oznámení o subdodávce formulář Oznámení o subdodávce upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1).
 
§ 4
Způsoby doručení vyhlášení
(1) Zadavatel nebo vybraný uchazeč doručuje provozovateli Věstníku veřejných zakázek vyhlášení k uveřejnění nebo požadavky na úpravu již uveřejněného vyhlášení podle § 6 písemně, a to v listinné nebo v elektronické podobě.
(2) Dokument podle odstavce 1 doručovaný v listinné podobě
a) se doručuje prostřednictvím držitele poštovní licence podle zákona o poštovních službách, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek, nebo osobním doručením do podatelny provozovatele Věstníku veřejných zakázek,
b) musí být podepsán fyzickou osobou oprávněnou k podepisování za zadavatele nebo vybraného uchazeče, popřípadě opatřen otiskem razítka, pokud je otisk razítka součástí užívané formy podepisování zadavatele nebo vybraného uchazeče.
(3) Dokument podle odstavce 1 doručovaný v elektronické podobě se doručuje
a) prostřednictvím datové schránky podle jiného právního předpisu2),
b) elektronickými prostředky podle § 149 zákona na elektronickou adresu podatelny provozovatele,
c) prostřednictvím dálkového přístupu přímým vyplněním elektronického formuláře v informačním systému s využitím internetové aplikace,
d) prostřednictvím dálkového přístupu s využitím datového rozhraní informačního systému.
(4) Dokument doručovaný podle odstavce 3 musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu3) vystaveným pro osobu oprávněnou k podepisování za zadavatele nebo vybraného uchazeče.
(5) Přípustnými formáty datové zprávy obsahující vyhlášení doručované provozovateli prostřednictvím datové schránky jsou
a) pdf (Portable Document Format), který vznikl vyplněním elektronického formuláře zveřejněného na internetových stránkách provozovatele, pokud obsahuje odpovídající příponu,
b) xml (Extensible Markup Language Document), odpovídá-li validačním pravidlům obsaženým v XSD schématu zveřejněném na internetových stránkách provozovatele a obsahuje-li odpovídající příponu.
(6) Odpovídající příponou podle odstavce 5 písm. a) a b) se rozumí vnější znak formátu datové zprávy, který umožňuje programovému vybavení určení typu datového souboru.
 
§ 5
Vady vyhlášení
(1) Neobsahuje-li vyhlášení doručené provozovateli náležitosti uvedené v § 4 odst. 2 písm. b) a § 4 odst. 4 nebo údaje uvedené v § 7, nebude vyhlášení uveřejněno. Rovněž nebude uveřejněno vyhlášení, které není ve formátech uvedených v § 4 odst. 5.
(2) Provozovatel odešle zadavateli nebo vybranému uchazeči do 3 pracovních dnů od doručení vyhlášení vyrozumění, že vyhlášení nebude pro vady uvedené v odstavci 1 uveřejněno, včetně náležitého odůvodnění této skutečnosti. Zároveň provozovatel vyzve zadavatele nebo vybraného uchazeče k odstranění vad vyhlášení.
(3) V případě, že je zjištěna vada plnění provozovatele, provozovatel odešle zadavateli či vybranému uchazeči do 2 pracovních dnů od zjištění nebo nahlášení vady vyrozumění, které bude obsahovat návrh nápravného opatření k odstranění vady. Provozovatel zajistí neprodleně po písemném souhlasu zadavatele nebo vybraného uchazeče s navrženým nápravným opatřením odstranění vady na vlastní náklady.
 
§ 6
Úprava údajů v uveřejněném vyhlášení
(1) Zadavatel nebo vybraný uchazeč, který požaduje úpravu uveřejněného vyhlášení v souladu s § 147 odst. 8 zákona, postupuje obdobně podle § 3 tak, že znovu vyplní příslušný formulář a změní v něm údaje, které požaduje upravit.
(2) V případě uveřejnění upraveného vyhlášení zajistí provozovatel zneplatnění původního vyhlášení a tuto skutečnost viditelně vyznačí na původním formuláři. Takto zneplatněné vyhlášení bude provozovatelem uchováno, aby byla zajištěna případná kontrola a umožněno porovnání s upraveným vyhlášením.
 
§ 7
Informace a dokumenty uveřejňované na profilu zadavatele
(1) Zadavatel uveřejní na svém profilu zadavatele zadávací dokumentaci nebo textovou část zadávací dokumentace podle § 48 zákona, kvalifikační dokumentaci podle § 48 odst. 6 zákona, dodatečné informace podle § 49 zákona a písemnou zprávu podle § 85 zákona.
(2) Veřejný zadavatel uveřejní na svém profilu zadavatele písemnou výzvu ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona, informace o umožnění prohlídky místa plnění u zjednodušeného podlimitního řízení podle § 49 zákona, smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky podle § 147a zákona a odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 zákona. Na svém profilu zadavatele může veřejný zadavatel uveřejnit ve zjednodušeném podlimitním řízení rozhodnutí o vyloučení uchazeče podle § 60 a 76 zákona a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky podle § 81 zákona.
 
§ 8
Požadavky na náležitosti profilu zadavatele
(1) Zadavatel zajistí, aby
a) se každý mohl ujistit o identitě zadavatele, případně o identitě provozovatele profilu zadavatele vhodnou formou,
b) záznamy o stavu profilu zadavatele a uveřejněných dokumentech byly vytvořeny a chráněny proti změně, zničení a neoprávněnému přístupu,
c) záznamy obsahovaly informaci o identifikaci osoby, která uveřejnila dokument, identifikaci dokumentu, datum a čas začátku a konce uveřejnění,
d) uveřejněný dokument byl chráněn proti neoprávněné změně a byl ve stanovené lhůtě přístupný nepřetržitě,
e) časový údaj byl uveden s přesností na sekundu a byl získán z důvěryhodného měřidla času tak, aby odpovídal hodnotě koordinovaného světového času (UTC),
f) internetová adresa profilu zadavatele uveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek odkazovala přímo na internetovou stránku, na které jsou uveřejněny výhradně veřejné zakázky příslušného zadavatele, a
g) všechny dokumenty a informace, které byly uveřejněny na profilu zadavatele, byly bezplatně veřejně přístupné po dobu nejméně 5 let od jejich uveřejnění. Výjimkou jsou dokumenty poskytované podle § 38 a 48 zákona.
(2) Zadavatel není oprávněn využívat k uveřejnění informací o svých veřejných zakázkách současně více profilů zadavatele. Tím není dotčeno právo zadavatele současně využívat i elektronické tržiště veřejné správy nebo Národní elektronický nástroj rovněž jako svůj profil zadavatele.
(3) Změní-li zadavatel svůj profil zadavatele, zajistí, aby
a) všechny informace a dokumenty k veřejným zakázkám uveřejněné na nepoužívaném profilu zadavatele byly převedeny na nově používaný profil zadavatele, a to v souladu s odstavcem 1 písm. g). Nepoužívaný profil zadavatele odesláním formuláře Zrušení profilu zadavatele uvedeného v příloze č. 4 k této vyhlášce zadavatel označí ve Věstníku veřejných zakázek jako zrušený, nebo
b) na nově používaném profilu zadavatele byla uveřejněna informace o nepoužívaném profilu zadavatele včetně přímého hypertextového odkazu. Zadavatel rovněž zajistí, aby prostřednictvím nepoužívaného profilu zadavatele nebyly uveřejňovány informace k veřejným zakázkám zahájeným po datu, kdy došlo ke změně profilu zadavatele. Na nepoužívaném profilu zadavatele budou doplňovány informace k veřejným zakázkám zde uveřejněným. Nepoužívaný profil zadavatele odesláním formuláře Zrušení profilu zadavatele uvedeného v příloze č. 4 k této vyhlášce zadavatel označí ve Věstníku veřejných zakázek jako neaktivní.
 
§ 9
Struktura údajů uveřejněných na profilu zadavatele
(1) Všechny dokumenty k veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele jsou umístěny v logickém celku, označeném jednoznačným identifikátorem veřejné zakázky.
(2) Zadavatel pro dokumenty uveřejněné na profilu zadavatele použije některý z formátů uvedených v části I. a) - q) přílohy 3 vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek.
(3) Písemná výzva ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona, zadávací dokumentace nebo textová část zadávací dokumentace podle § 48 zákona, dodatečné informace a informace o umožnění prohlídky místa plnění u zjednodušeného podlimitního řízení podle § 49 zákona, rozhodnutí o vyloučení uchazeče podle § 60 a 76 zákona, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky podle § 81 zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení a písemná zpráva podle § 85 zákona jsou podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, který byl vystaven pro osobu oprávněnou k podepisování za zadavatele.
(4) Je-li zadavateli uložena povinnost k používání elektronických tržišť veřejné správy, zadavatel uveřejní na svém profilu zadavatele název a internetovou adresu elektronického tržiště, jehož prostřednictvím zadává veřejné zakázky, a to nejpozději před zahájením řízení na elektronickém tržišti. Pokud zadavatel změní provozovatele elektronického tržiště, je povinen změnu elektronického tržiště uveřejnit na svém profilu zadavatele ještě před zahájením řízení na novém elektronickém tržišti.
(5) Základní vybrané informace o veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele mají podobu strukturovaných dat, jejichž popis je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.
 
§ 10
Přechodná ustanovení
Zadavatel zajistí splnění požadavku uveřejnit na profilu zadavatele základní vybrané informace o veřejné zakázce v podobě strukturovaných dat podle § 9 odst. 5 nejpozději do 31. prosince 2012.
 
§ 11
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zrušuje.
 
§ 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.
Ministr:
Ing. Jankovský v. r.
 
Příloha 1
Formulář pro zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh

 
Příloha 2
Formulář pro souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy


 
Příloha 3
Formulář pro oznámení profilu zadavatele
      


 
Příloha 4
Formulář pro zrušení profilu zadavatele
      


 
Příloha 5
Rozsah a technický popis struktury dat pro zpřístupnění základních informací o veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele, četnost předávání informací a aktualizace
1. Rozsah základních informací o veřejné zakázce na profilu zadavatele - povinné položky:
a) identifikátor profilu zadavatele - jedná se o evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek přidělené na základě Oznámení profilu zadavatele,
b) IČO a název nebo obchodní firma zadavatele,
c) jednoznačný identifikátor veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele odpovídající struktuře
PrrVnnnnnnnn
, kde:
1. "P" specifikuje, že se jedná o veřejnou zakázku uveřejněnou na profilu zadavatele
2. "rr" specifikuje poslední dvojčíslí letopočtu
3. "V" specifikuje, že se jedná o veřejnou zakázku
4. "nnnnnnnn" udává osmimístné pořadové číslo veřejné zakázky přidělené zadavatelem v příslušném roce
d) evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek - uvádí se, je-li veřejná zakázka uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek
e) název veřejné zakázky,
f) stav řízení, který odpovídá v souladu s XML schématy uveřejněnými na internetových stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách jedné z možných hodnot
1. veřejná zakázka neukončena - informace o zakázce byly uveřejněny na profilu zadavatele, běží lhůta pro podání nabídek nebo probíhá hodnocení nabídek
2. veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
3. veřejná zakázka byla zrušena
4. ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
g) specifikace zadávacího řízení, která odpovídá v souladu s XML schématy uveřejněnými na internetových stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách jedné z možných hodnot
1. otevřené řízení
2. užší řízení
3. jednací řízení s uveřejněním
4. jednací řízení bez uveřejnění
5. soutěžní dialog
6. zjednodušené podlimitní řízení
7. soutěž o návrh
8. zakázka malého rozsahu
h) seznam uchazečů - uvádí se, pokud jsou tyto údaje známy. Ke každému uchazeči se uvádí následující údaje:
1. IČO
2. název nebo obchodní firma uchazeče v případě právnické osoby/ jméno, příjmení uchazeče v případě fyzické osoby
3. země sídla, místa podnikání nebo bydliště uchazeče
4. nabídková cena uchazeče s DPH
i) specifikace vybraného uchazeče nebo seznam vybraných uchazečů - uvádí se, pokud dojde k výběru nejvhodnější nabídky. Ke každému vybranému uchazeči se uvádí následující hodnoty:
1. IČO
2. název nebo obchodní firma uchazeče v případě právnické osoby/ jméno, příjmení uchazeče v případě fyzické osoby
3. země sídla, místa podnikání nebo bydliště uchazeče
4. celková cena dle smlouvy bez DPH - uvádí veřejný zadavatel, pokud byla smlouva uzavřena
5. celková cena dle smlouvy s DPH - uvádí veřejný zadavatel, pokud byla smlouva uzavřena
6. skutečně uhrazená cena bez DPH v jednotlivých letech plnění - uvádí veřejný zadavatel, pokud došlo k realizaci veřejné zakázky
7. skutečně uhrazená cena s DPH v jednotlivých letech plnění - uvádí veřejný zadavatel, pokud došlo k realizaci veřejné zakázky
j) seznam subdodavatelů - uvádí veřejný zadavatel, pokud jsou tyto údaje známy. Ke každému subdodavateli se uvádí následující údaje:
1. IČO
2. název nebo obchodní firma uchazeče v případě právnické osoby/ jméno, příjmení uchazeče v případě fyzické osoby
3. země sídla, místa podnikání nebo bydliště uchazeče
2. Informace o veřejné zakázce v rozsahu a struktuře dle této přílohy budou veřejně dostupné a budou aktualizovány minimálně jednou měsíčně, nejpozději však do 3. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jsou informace na profilu uveřejňovány.
3. Technická specifikace uveřejněných dat
a) Základní vybrané informace budou zveřejňovány na profilu ve strukturované podobě. Podrobný popis XML schémat je uveřejněn na internetových stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách.
b) Základní informace na profilu zadavatele budou k dispozici na internetové adrese http://(adresa profilu zadavatele)/XMLdataVZ?od=ddmmrrrr&do=ddmmrrrr, kde
1. "(adresa profilu zadavatele)" je internetová adresa evidovaná v seznamu Profilu zadavatelů ve Věstníku veřejných zakázek
2. "/XMLdataVZ?" je konstantní řetězec znaků
3. parametry "od=" a "do=" specifikují časový úsek, ve kterém jsou data o veřejných zakázkách poskytována, tj. poskytují se informace o všech veřejných zakázek evidovaných na profilu zadavatele, ve kterých došlo v uvedeném období (včetně dnů od - do) ke změně v základních vybraných informacích, maximální doba mezi parametry od - do je 366 dnů.
4. hodnota "ddmmrrrr" udává strukturu předávaného formátu pro konkrétní datum, kde "dd" znamená den, "mm" měsíc a "rrrr" rok.
5. data jsou zpřístupněna prostřednictví metody GET
1) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 842/2011 ze dne 19. srpna 2011, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1564/2005.
2) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty